MIETINTÖ 1. ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisiin sovellettavasta erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten
2. ehdotuksesta neuvoston suositukseksi kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn helpottamiseksi Euroopan yhteisössä suoritettavaa tieteellistä tutkimusta varten
3. ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi Euroopan yhteisöön tieteellistä tutkimusta varten tuleville kolmansien maiden tutkijoille lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi

1.4.2005 - (KOM(2004)0178 – C6‑0011/2004 – 2004/0061(CNS)) - (KOM(2004)0178 – C6‑0012/2004 – 2004/0062(CNS)) - (KOM(2004)0178 – C6‑0013/2004 – 2004/0063(COD)) - * ja ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Vincent Peillon


Menettely : 2004/0062(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0054/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0054/2005
Keskustelut :
Äänestykset :

1. LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisiin sovellettavasta erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten

(KOM(2004)0178 – C6‑0011/2004 – 2004/0061(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2004)0178)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja 4 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 67 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0011/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6‑0054/2005),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 4 kappale

(4) Jotta voitaisiin toteuttaa Barcelonassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston esittämä vaatimus, jonka mukaan 3 prosenttia BKT:sta olisi investoitava tutkimukseen, yhteisö tarvitsee arviolta 700 000 tutkijaa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan useita toimia, kuten nuorten kannustaminen tiedeuralle, koulutusmahdollisuuksien ja liikkuvuuden lisääminen tutkimuksen alalla, tutkijoiden uranäkymien parantaminen yhteisössä sekä tutkimustarkoituksessa yhteisön alueelle pyrkivien kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn helpottaminen.

(4) Jotta voitaisiin toteuttaa Barcelonassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston esittämä vaatimus, jonka mukaan 3 prosenttia BKT:sta olisi investoitava tutkimukseen, yhteisö tarvitsee vuoteen 2010 mennessä arviolta 700 000 tutkijaa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan useita toimia, kuten nuorten kannustaminen tiedeuralle, naisten tieteelliseen tutkimukseen osallistumisen edistäminen, koulutusmahdollisuuksien ja liikkuvuuden lisääminen tutkimuksen alalla, tutkijoiden uranäkymien parantaminen yhteisössä sekä tutkimustarkoituksessa yhteisön alueelle pyrkivien kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn helpottaminen.

Perustelu

Naistutkijoiden määrä erityisesti tieteen alalla on vielä paljon miehiä vähäisempi, alle 50 prosenttia Euroopan tasolla. Kuitenkin alle 30-vuotiaiden joukossa on enemmän tutkinnon suorittaneita naisia kuin miehiä. Naiset törmäävät esteisiin, jotka olisi voitettava, jotta he olisivat paremmin edustettuina tiedeuralla ja päätöksentekoelimissä.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 5 kappale

(5) Direktiivin tarkoituksena on edistää kyseisten tavoitteiden toteutumista helpottamalla kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyä ja liikkuvuutta tutkimustarkoituksessa yli kolme kuukautta kestävää oleskelua varten. Näin yhteisöstä tehtäisiin houkuttelevampi eri puolilta maailmaa tulevien tutkijoiden kannalta ja edistettäisiin sen roolia keskeisenä tutkimusalueena koko maailman tasolla.

(5) Direktiivin tarkoituksena on edistää kyseisten tavoitteiden toteutumista helpottamalla kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyä ja liikkuvuutta tutkimustarkoituksessa yli kolme kuukautta kestävää oleskelua varten. Näin yhteisöstä tehtäisiin houkuttelevampi eri puolilta maailmaa tulevien tutkijoiden, erityisesti huippututkijoiden, kannalta ja edistettäisiin sen roolia keskeisenä tutkimusalueena koko maailman tasolla.

Perustelu

Jotta Euroopan unioni pystyisi vastaamaan merkittävimpien kilpakumppaneidensa asettamiin haasteisiin tutkimusalalla, on luotava sellaiset olosuhteet, jotka antavat Yhdysvalloista ja EU:n ulkopuolisista maista tuleville huippututkijoille syyn tehdä tutkimustyönsä Euroopassa.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 12 kappale

(12) On tärkeää edistää tutkijoiden liikkuvuutta, sillä se on keino kehittää ja hyödyntää tutkijoiden yhteyksiä ja yhteistyökumppaneiden tutkimusverkostoja maailmanlaajuisesti.

(12) On tärkeää edistää tieteellisen tutkimuksen tekemistä varten Euroopan unionissa jo oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten liikkuvuutta, sillä se on keino kehittää ja hyödyntää tutkijoiden yhteyksiä ja yhteistyökumppaneiden tutkimusverkostoja sekä toteuttaa eurooppalainen tutkimusalue maailmanlaajuisesti.

Perustelu

On olennaisen tärkeää korostaa liikkuvuuden ja tätä varten tarvittavan eurooppalaisen tutkimusalueen merkitystä. Eurooppalaisen tutkimusalueen on "lunastettava paikkansa" korkeatasoisen tutkimuksen alueena maailmalla.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

(12 a) Koska perheenyhdistäminen on tutkijoiden liikkuvuuden olennainen näkökohta, ellei ehdoton edellytys, on helpotettava heidän perheidensä tuloa paikalle perheyhteyden säilyttämiseksi.

Perustelu

Perheenyhdistäminen on hyvin tärkeää kolmannesta maasta kotoisin olevalle tutkijalle, joka suunnittelee Eurooppaan tuloa. Vaikeudet perheen mukaantulossa jarruttavat merkittävällä tavalla liikkuvuutta ja voivat johtaa muualle menoon. On siis olennaisen tärkeää helpottaa Euroopan unionin kutsumien tutkijoiden perheenjäsenten maahantuloa ja oleskelua.

Tarkistus 5

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

 

(14 a) Ottaen huomioon osaa Euroopan unionin kansalaisista nykyisten siirtymäkausien puitteissa koskevat työmarkkinoille pääsyn rajoitukset on pyrittävä siihen, että tutkijat, jotka menevät toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tehdäkseen tutkimustyötä, vapautetaan täysin tällaisista rajoituksista.

Perustelu

Direktiivi voi johtaa siihen, että tutkijat, jotka ovat EU:n kansalaisia ja kotoisin sen uusista jäsenvaltioista, saavat vähemmän suotuisan kohtelun kuin EU:n ulkopuolisista maista tulevat ulkomaalaiset. On siis toivottava, että jäsenvaltiot, jotka ovat hyödyntäneet mahdollisuutta asettaa työmarkkinoille pääsyn rajoituksia (ja tämä koskee myös joitakin "uusia" jäsenvaltioita, jotka vastavuoroisuusperiaatteeseen vedoten ovat asettaneet rajoituksia "vanhoille" jäsenvaltioille), vapauttavat toiseen EU:n jäsenvaltioon tutkimustyötä tekemään menevät tutkijat näistä rajoituksista.

Tarkistus 6

1 artikla

Tässä direktiivissä määritellään kolmansien maiden tutkijoiden maahanpääsyn edellytykset jäsenvaltioiden alueella yli kolmen kuukauden ajan toteutettavaa tutkimushanketta varten tutkimusorganisaation kanssa tehdyn vastaanottosopimuksen puitteissa.

Tässä direktiivissä määritellään kolmansien maiden tutkijoiden maahanpääsyn edellytykset Euroopan unionin alueella yli kolmen kuukauden ajan toteutettavaa tutkimushanketta varten yhden tai useamman hyväksytyn organisaation kanssa tehtyjen vastaanottosopimusten puitteissa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.

Perustelu

Tämä artikla on saatettava yhdenmukaiseksi 13 artiklan kanssa, jossa säädetään kolmannen maan kansalaisen mahdollisuudesta hoitaa tutkimusprojektiaan useammassa jäsenvaltiossa ja allekirjoittaa useampia vastaanottosopimuksia. Euroopan unionia on pidettävä yhtenäisenä tutkimusalueena, jossa henkilöt voivat liikkua vapaasti.

Tarkistus 7

2 artiklan b alakohta

b) ’tutkijalla’ kolmannen maan kansalaista, jolla on ylempi korkeakoulututkinto ja jolle on myönnetty oikeus tulla Euroopan unionin jäsenvaltion alueelle tutkimushankkeen toteuttamiseksi tutkimusorganisaatiossa;

b) ’tutkijalla’ kolmannen maan kansalaista, jolla on vähintään ylempi korkeakoulututkinto ja jolle on myönnetty oikeus tulla Euroopan unionin jäsenvaltion alueelle tutkimushankkeen toteuttamiseksi tutkimusorganisaatiossa;

Perustelu

'Tutkija' olisi määriteltävä direktiivissä mahdollisimman laajasti, ja samalla olisi taattava pätevyyden vähimmäistaso.

Tarkistus 8

4 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Tutkimusorganisaatiolle myönnetty hyväksyntä on voimassa viisi vuotta ja se voidaan uusia. Jäsenvaltiot voivat myöntää pidempiä lupia. Tutkimusorganisaatioille, joiden lupahakemus on hylätty, on toimitettava yksityiskohtainen perustelu hylkäämispäätöksestä.

Perustelu

Komission ehdotuksessa säädetään hyväksynnästä, jonka voimassaoloa ei ole rajoitettu, tapauksissa, joissa kyseinen organisaatio keskittyy pääasiassa tutkimustoimintaan. Vaikuttaa asianmukaisemmalta rajoittaa hyväksynnän kesto yleisesti viiteen vuoteen, kuitenkin niin että se on mahdollista uusia. Tämä takaa säännöllisen valvonnan. Tällä tarkistuksella täydennetään tarkistuksia 7 ja 8.

Tarkistus 9

4 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltiot myöntävät luvan, jonka voimassaoloa ei ole rajoitettu, julkisille ja yksityisille organisaatioille, joiden pääasiallinen tehtävä on suorittaa tutkimusta, sekä jäsenvaltioiden korkea-asteen oppilaitoksille, jotka on määritelty jäsenvaltion lainsäädännössä tai hallinnollisessa käytännössä.

3. Jäsenvaltiot voivat kansallisen lainsäädännön mukaan vaatia tutkimusorganisaatiolta kirjallista sitoumusta, jossa sanotaan, että jos tutkija oleskelee laittomasti kyseisen jäsenvaltion alueella, kyseinen organisaatio ottaa vastuun julkisista varoista maksetuista oleskelu-, terveydenhoito- ja paluukustannuksista. Tutkimusorganisaation taloudellinen vastuu päättyy viimeistään kuusi kuukautta vastaanottosopimuksen päättymisen jälkeen.

Perustelu

On tärkeää saattaa tutkimusorganisaatiot vastuuseen ottaen huomioon niille annettu merkittävä tehtävä kolmansien maiden kansalaisten hyväksymisessä. Väärinkäytösten välttämiseksi organisaatioiden on otettava hoitaakseen tutkijoiden laittomasta oleskelusta aiheutuneet kulut kuuden kuukauden ajan sopimuksen päättymisen jälkeen. Komission ehdottama yhden vuoden pituinen ajanjakso saattaisi vähentää organisaatioiden halukkuutta järjestelyihin, mutta kuuden kuukauden ajanjakso vastaa oikeasuhteisuuden periaatteen vaatimuksia.

Tarkistus 10

4 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltiot myöntävät luvan, jonka voimassaoloa ei ole rajoitettu, julkisille organisaatioille, jos ne suorittavat päätehtävänsä ohella täydentävää tutkimusta.

Poistetaan.

Perustelu

Korvataan 4 artiklan 2 kohdan tekstillä.

Tarkistus 11

4 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltiot myöntävät yksityisille organisaatioille viiden vuoden luvan, joka voidaan uusia, jos tutkimustoiminta täydentää niiden toiminnan tavoitetta.

Poistetaan.

Perustelu

Korvataan 4 artiklan 2 kohdan tekstillä.

Tarkistus 12

4 artiklan 6 kohta

6. Tehdessään hakemuksen tutkimusorganisaatio lupaa vastaanottavalle jäsenvaltiolle vastata kutsumiensa tutkijoiden oleskelu-, terveydenhoito- ja paluukustannuksista ja antaa tutkijoille 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun todistuksen. Tutkimusorganisaation vastuu on voimassa vuoden ajan 5 artiklassa tarkoitetun vastaanottosopimuksen päättymispäivästä tai päivästä, jolloin organisaatio on ilmoittanut jäsenvaltiolle direktiivin 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti yllättävästä tapahtumasta, joka estää vastaanottosopimuksen täytäntöönpanon, ellei tutkija vielä ole poistunut Euroopan unionin alueelta.

Poistetaan.

Perustelu

Korvataan 4 artiklan 3 kohdan tekstillä.

Tarkistus 13

4 artiklan 7 kohta

7. Hyväksytyt organisaatiot toimittavat jäsenvaltioiden toimivaltaiselle viranomaiselle vahvistuksen siitä, että kaikki tutkimushankkeet, joista on tehty 5 artiklan mukainen vastaanottosopimus, on todella toteutettu. Vahvistus on toimitettava kahden kuukauden kuluessa sopimuksen päättymispäivästä.

7. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että hyväksyttyjen organisaatioiden on toimitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille vahvistus siitä, että kaikki tutkimushankkeet, joista on tehty 5 artiklan mukainen vastaanottosopimus, on todella toteutettu. Vahvistus on toimitettava kahden kuukauden kuluessa sopimuksen päättymispäivästä.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on jättää vahvistuksen toimittamisvelvollisuutta koskevan päätöksen tekeminen jäsenvaltioille, jotta olisi mahdollista välttää ylimääräistä byrokratian lisäämistä, jos sellainen ei ole tarpeen. Liialliset muodollisuudet voisivat johtaa siihen, että tutkimuskeskukset menettävät mielenkiintonsa kolmansista maista tulevien tutkijoiden vastaanottamiseen, mikä on ristiriidassa direktiivin tarkoituksen kanssa.

Tarkistus 14

4 artiklan 9 kohta

9. Jäsenvaltio voi kieltäytyä uusimasta tutkimusorganisaation lupaa tai peruuttaa sen kokonaan, jos organisaatio ei enää täytä 2–7 kohdassa tarkoitettuja ehtoja tai on allekirjoittanut vastaanottosopimuksen sellaisen kolmannen maan kansalaisen kanssa, johon jäsenvaltio on soveltanut 8 artiklan 1 kohtaa. Kun lupaa ei ole myönnetty tai se on peruutettu tai sitä ei ole uusittu 8 artiklan 1 kohdan nojalla, kyseinen organisaatio voi hakea uutta lupaa aikaisintaan viiden vuoden kuluttua luvan peruuttamista tai uusimatta jättämistä koskevan päätöksen tekemispäivästä.

9. Jäsenvaltio voi kieltäytyä uusimasta tutkimusorganisaation lupaa tai peruuttaa sen kokonaan, jos organisaatio ei enää täytä 2–7 kohdassa tarkoitettuja ehtoja tai on allekirjoittanut vastaanottosopimuksen sellaisen kolmannen maan kansalaisen kanssa, johon jäsenvaltio on soveltanut 8 artiklan 1 kohtaa. Kun lupaa ei ole myönnetty tai se on peruutettu tai sitä ei ole uusittu 8 artiklan 1 kohdan nojalla, kyseinen organisaatio voi hakea uutta lupaa aikaisintaan viiden vuoden kuluttua luvan peruuttamista tai uusimatta jättämistä koskevan päätöksen tekemispäivästä. Tutkimusorganisaatioita ei pidetä vastuullisena 6 artiklan a ja d kohdassa säädettyjen edellytysten rikkomisesta, ellei ole perusteltua syytä epäillä, että ne ovat olleet mukana tutkijan laittomissa toimissa.

Perustelu

Tutkimusorganisaatioita ei pitäisi pakottaa tarkistamaan sellaisia edellytyksiä, jotka selvästikään eivät kuulu niiden, vaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimivaltaan.

Tarkistus 15

5 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) Tutkijalla on oleskelunsa ajan käytössään riittävät varat, jotka vastaavat jäsenvaltion julkistamaa kuukausittaista vähimmäissummaa ja joilla tutkija kattaa oleskelu- ja paluukustannuksensa ilman että hänen tarvitsee turvautua kyseisen jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon. Tutkijoille on taattava samat oikeudet kuin yhteisön asukkaille. Tutkijoille on ehdottomasti taattava oikeus turvautua kyseisen valtion sosiaaliturvajärjestelmään.

Tarkistus 16

7 artikla

Jäsenvaltiot myöntävät oleskeluluvan, joka on voimassa vähintään vuoden ja uusitaan vuosittain, jos 5 ja 6 artiklassa esitetyt ehdot täyttyvät edelleen. Jos tutkimushankkeen kesto on alle vuoden, oleskelulupa on voimassa tutkimuksen ajan.

Jäsenvaltiot myöntävät oleskeluluvan, joka on voimassa yhtä kauan kuin vastaanottosopimus. Voimassaoloaikaa voidaan jatkaa asianomaisen pyynnöstä kolmellakymmenellä päivällä.

Perustelu

Jos kolmansien maiden tutkijoita halutaan todella kannustaa tulemaan työskentelemään Euroopan unioniin, hallinnollisia muodollisuuksia on yksinkertaistettava mahdollisimman paljon. Tuntuu loogiselta laskea oleskeluluvan kesto vastaanottosopimuksen keston mukaan sen sijaan, että säädetään luvan vuosittaisesta uusimisesta.

Tarkistus 17

7 a artikla (uusi)

 

7 a artikla

 

Perheenjäsenet

 

1. Jäsenvaltiot antavat tutkijan perheenjäsenille luvan maahantuloon ja oleskeluun.

 

2. Perheenjäsenillä tarkoitetaan:

 

a) aviopuolisoa;

 

b) kumppania, jonka kanssa tutkija, joka on kolmannen maan kansalainen, on rekisteröinyt parisuhteen, jos vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännössä rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon, ja rekisteröinti on tapahtunut vastaanottavan jäsenvaltion asiaa koskevassa lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti;

 

c) unionin kansalaisen alle 21-vuotiaita tai hänestä riippuvaisia jälkeläisiä suoraan etenevässä polvessa samoin kuin unionin kansalaisen aviopuolison tai b alakohdassa tarkoitetun kumppanin vastaavanlaisia jälkeläisiä;

 

d) unionin kansalaisesta riippuvaisia sukulaisia suoraan takenevassa polvessa samoin kuin unionin kansalaisen aviopuolison tai b alakohdassa tarkoitetun kumppanin vastaavanlaisia sukulaisia;

 

Vastaanottava jäsenvaltio voi vapaasti soveltaa edullisempia ehtoja.

Perustelu

Kuten johdanto-osan 12 a kappaleessa (uusi) on täsmennetty, määritelmä, joka jäsenvaltioiden olisi pidettävä mielessään tarkastellessaan perheen yhdistämistä on direktiivin 2004/38/EY määritelmän mukainen.

Tarkistus 18

8 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa oleskeluluvan tai jättää sen uusimatta yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvista syistä. Tällaista päätöstä tehdessään jäsenvaltioiden on harkittava, kuinka vakavaan yleisen järjestyksen tai turvallisuuden rikkomiseen kyseinen henkilö on syyllistynyt tai saattaa syyllistyä. Sairauden tai vamman ilmeneminen oleskeluluvan myöntämisen jälkeen ei yksinään voi olla perusteena sille, että asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen hylkää oleskeluluvan uusimista koskevan hakemuksen tai tekee maastapoistamista koskevan päätöksen.

2. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa oleskeluluvan tai jättää sen uusimatta yleiseen turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvista syistä. Tällaista päätöstä tehdessään jäsenvaltioiden on harkittava, kuinka vakavaan yleisen turvallisuuden rikkomiseen kyseinen henkilö on syyllistynyt tai saattaa syyllistyä. Sairauden tai vamman ilmeneminen oleskeluluvan myöntämisen jälkeen ei yksinään voi olla perusteena sille, että asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen hylkää oleskeluluvan uusimista koskevan hakemuksen tai tekee maastapoistamista koskevan päätöksen.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on poistaa viittaukset käsitteeseen "yleinen järjestys", joka on monitulkintainen ja jota valtiovallan on mahdollista käyttää väärin.

Tarkistus 19

11 artikla

Direktiivin nojalla unionin alueelle maahantuloluvan saanut tutkija voi opettaa korkea-asteen oppilaitoksissa, jotka on määritelty jäsenvaltioiden lainsäädännössä tai hallinnollisessa käytännössä, enintään tietyn, kunkin jäsenvaltion määrittämän tuntimäärän vuodessa.

Direktiivin nojalla unionin alueelle maahantuloluvan saanut tutkija voi opettaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat määrittää vuosittaisen tuntien tai päivien enimmäismäärän, jotka tutkijoiden sallitaan käyttää opettamiseen, mikäli voimassa olevassa kansallisessa lainsäädännössä on säädetty tällainen rajoitus.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on säädöksen yksinkertaistaminen ja voimassa olevia opetustunteja koskevia rajoituksia (mikäli sellaisia sovelletaan jäsenvaltioissa) koskevan viittauksen lisäämisen tarkoituksena on, että kolmansista maista tulevat tutkijat saisivat tämän direktiivin tarkoittamassa merkityksessä yhtäläisen kohtelun verrattuina yksittäisistä jäsenvaltioista tuleviin tutkijoihin.

Tarkistus 20

13 artikla

1. Tämän direktiivin nojalla oleskeluluvan saanut henkilö voi oleskelulupansa sekä voimassa olevan passin tai muun vastaavan matkustusasiakirjan turvin toteuttaa osan tutkimushankkeestaan jonkin toisen jäsenvaltion alueella, ellei kyseinen jäsenvaltio pidä häntä uhkana yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai kansanterveydelle. Ottaen huomioon kyseisen tutkimuksen osan suorittamiseen tarvittava ajanjakso, tarvittaessa voidaan tehdä uusi vastaanottosopimus, jonka perusteella toinen jäsenvaltio myöntää tutkijalle oleskeluluvan.

1. Tämän direktiivin nojalla tutkijaksi kutsutulla kolmannen maan kansalaisella on oikeus suorittaa osa tutkimustyöstään toisessa jäsenvaltiossa tässä artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Jäsenvaltiot eivät vaadi, että tutkija lähtee niiden alueelta viisumi- tai oleskelulupahakemuksen jättämistä varten.

2. Artiklan 1 kohta ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen vaatia lyhytaikaista oleskelua varten myönnetty viisumi sellaisilta kolmansien maiden kansalaisilta, joihin ei sovelleta Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 21 artiklassa määrättyä vastavuoroista tunnustamista.

2. Jos tutkija oleskelee enintään kolmen kuukauden ajan jossakin toisessa jäsenvaltiossa, hän voi hoitaa tutkimustyötään ensimmäisessä jäsenvaltiossa tehdyn vastaanottosopimuksen perusteella, edellyttäen että hänellä on siihen riittävät varat tässä toisessa jäsenvaltiossa ja että häntä ei pidetä uhkana yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai kansanterveydelle.

 

2 a. Jos tutkija oleskelee kauemmin kuin kolme kuukautta toisessa jäsenvaltiossa, jäsenvaltiot voivat vaatia uuden vastaanottosopimuksen tekemistä hänen tutkimustyötään varten kyseisessä jäsenvaltiossa. Joka tapauksessa on täytettävä 5 ja 6 artiklassa säädetyt edellytykset toisen jäsenvaltion suhteen.

 

2 b. Jos asiaa koskevassa lainsäädännössä edellytetään liikkuvuuden toteuttamiseksi viisumia tai muuta oleskelulupaa, viisumi tai oleskelulupa on myönnettävä välittömästi sellaisessa määräajassa, joka ei estä tutkimuksen harjoittamista mutta joka antaa toimivaltaisille viranomaisille riittävästi aikaa hakemuksen käsittelyä varten.

 

Jäsenvaltiot eivät vaadi, että tutkija lähtee niiden alueelta viisumi- tai oleskelulupahakemuksen jättämistä varten.

Perustelu

Liikkuvuutta koskeva artikla on yksi direktiivin tärkeimpiä. On oltava mahdollista, että tutkija hoitaa projektiaan useammassa jäsenvaltiossa. Tätä varten muodollisuuksien on oltava mahdollisimman joustavia. Suhteessa tutkimusorganisaatioiden vastuisiin on kuitenkin perusteltua säätää uuden sopimuksen allekirjoittamisesta, jos tutkija aikoo viettää väliaikaisesti yli kolme kuukautta vastaanottavan valtion ulkopuolella. Kyseinen säännös on lisättävä, jotta voitaisiin taata mahdollisuus hakemuksen jättämiseen paikan päällä ja varmistaa liikkuvuuden mukanaan tuomien etujen säilyminen.

Tarkistus 21

13 artiklan 2 c kohta (uusi)

 

2 c. Tutkija voi oleskelulupansa voimassaoloaikana hakea uutta vastaanottosopimusta joko samassa tai eri jäsenvaltiossa. Uusi hakemus on käsiteltävä yksinkertaistetussa menettelyssä, josta on jätetty pois 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädettyjen edellytysten tarkistaminen, edellyttäen, että alkuperäinen tutkimusorganisaatio toimittaa ennen uuden hakemuksen jättämistä kirjallisen vahvistuksen siitä, että työ on suoritettu tyydyttävästi.

Perustelu

Kyseinen säännös on lisättävä, jotta voitaisiin helpottaa kolmansista maista tulevien tutkijoiden siirtymistä päätökseen saatetusta tutkimushankkeesta toiseen, joko samassa tai eri jäsenvaltiossa toteutettavaan hankkeeseen, mikä lisää tutkijoiden liikkuvuutta.

Tarkistus 22

15 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat hakijalle kirjallisesti maahanpääsyä tai oleskeluluvan uusimista koskevaan hakemukseen antamastaan päätöksestä 30 päivän kuluessa hakemuksen tekemispäivästä siten kuin kyseisen valtion kansallisessa lainsäädännössä määrätään päätösten ilmoittamisesta. Kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä on säädettävä, mitä seuraamuksia toimivaltaisille viranomaisille on siitä, jos ne eivät anna päätöstä määräaikaan mennessä. Jos hakemus on erityisen monimutkainen, määräaikaa voidaan poikkeustapauksissa jatkaa.

1. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat hakijalle viipymättä kirjallisesti maahanpääsyä tai oleskeluluvan uusimista koskevaan hakemukseen antamastaan päätöksestä 30 päivän kuluessa hakemuksen tekemispäivästä siten kuin kyseisen valtion kansallisessa lainsäädännössä määrätään päätösten ilmoittamisesta. Kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä on säädettävä, mitä seuraamuksia toimivaltaisille viranomaisille on siitä, jos ne eivät anna päätöstä määräaikaan mennessä. Jos hakemus on erityisen monimutkainen, määräaikaa voidaan poikkeustapauksissa jatkaa, mutta ei kuitenkaan pidempään kuin kolmellakymmenellä päivällä. Hakijalle toimitetaan yksityiskohtainen perustelu määräajan jatkamisen syistä.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on korostaa vielä enemmän sitä, että hakijalle on välttämätöntä tiedottaa tehdyistä päätöksistä mahdollisimman nopeasti.

Tarkistus 23

16 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

Tutkimuslaitos, jonka kanssa oleskeluluvan hakija on allekirjoittanut tutkimussopimuksen, voi ottaa vastatakseen näistä menoista.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on antaa tutkijan kutsuvalle laitokselle mahdollisuus keventää tämän taakkaa, jotta taloudelliset tekijät eivät olisi esteenä hakuprosessissa.

Tarkistus 24

18 artikla

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa ja tekee tarvittaessa ehdotuksia sen muuttamisesta; ensimmäinen kertomus on annettava viimeistään […*]. Jäsenvaltiot toimittavat tätä varten komissiolle direktiivin täytäntöönpanoa koskevat tilastotiedot.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa sekä niiden toimenpiteiden soveltamistilanteesta, joista säädetään kahdessa neuvoston suosituksessa kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn helpottamiseksi Euroopan yhteisössä suoritettavaa tieteellistä tutkimusta varten, ja tekee tarvittaessa ehdotuksia direktiivin muuttamisesta ja tarpeellisista lisäyksistä sekä toisen suosituksen mahdollisesta muuttamisesta asetukseksi; ensimmäinen kertomus on annettava viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. Jäsenvaltiot toimittavat tätä varten komissiolle direktiivin täytäntöönpanoa koskevat tilastotiedot.

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että komissio valvoo ei pelkästään direktiivin vaan myös siihen liittyvien kahden suosituksen täytäntöönpanoa ja että se voi tämän arvioinnin perusteella ehdottaa toisaalta kahden ei-sitovan välineen muuttamista yhdeksi direktiivin muutokseksi ja toisaalta asetuksen antamista.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

2. LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston suositukseksi kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn helpottamiseksi Euroopan yhteisössä suoritettavaa tieteellistä tutkimusta varten

(KOM(2004)0178 – C6‑0012/2004 – 2004/0062(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2004)0178)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 67 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0012/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6‑0054/2004),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 25

Johdanto-osan 4 kappale

(4) Jotta voitaisiin toteuttaa Barcelonassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston esittämä vaatimus, jonka mukaan 3 prosenttia BKT:sta olisi investoitava tutkimukseen, yhteisö tarvitsee arviolta 700 000 tutkijaa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan useita toimia, kuten nuorten kannustaminen tiedeuralle, koulutusmahdollisuuksien ja liikkuvuuden lisääminen tutkimuksen alalla, tutkijoiden uranäkymien parantaminen yhteisössä sekä tutkimustarkoituksessa yhteisön alueelle pyrkivien kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn helpottaminen.

(4) Jotta voitaisiin toteuttaa Barcelonassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston esittämä vaatimus, jonka mukaan 3 prosenttia BKT:sta olisi investoitava tutkimukseen, yhteisö tarvitsee arviolta 700 000 tutkijaa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan useita toimia, kuten nuorten kannustaminen tiedeuralle, naisten tieteelliseen tutkimukseen osallistumisen edistäminen, koulutusmahdollisuuksien ja liikkuvuuden lisääminen tutkimuksen alalla, tutkijoiden uranäkymien parantaminen yhteisössä sekä tutkimustarkoituksessa yhteisön alueelle pyrkivien kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn helpottaminen.

Perustelu

Naistutkijoiden määrä erityisesti tieteen alalla on vielä paljon miehiä vähäisempi, alle 50 prosenttia Euroopan tasolla. Kuitenkin alle 30-vuotiaiden joukossa on enemmän tutkinnon suorittaneita naisia kuin miehiä. Naiset törmäävät esteisiin, jotka olisi voitettava, jotta he olisivat paremmin edustettuina tiedeuralla ja päätöksentekoelimissä.

Tarkistus 26

1 kohdan c alakohta

c) varmistavat, että kolmansien maiden kansalaisilla on mahdollisuus työskennellä tutkijoina ilman aikarajoituksia paitsi, jos tämä on perusteltua tutkijoiden lähtömaan tarpeiden kannalta,

c) varmistavat, että kolmansien maiden kansalaisilla on mahdollisuus työskennellä tutkijoina ilman aikarajoituksia paitsi, jos asianomaisella kolmannen maan kansalaisella ei ole voimassa olevaa passia tai muuta vastaavaa matkustusasiakirjaa tai jos hän on uhkana yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai kansanterveydelle,

Perustelu

Komission ehdottama säännös ei ole lainsäädäntötekstiksi riittävän selkeä ja täsmällinen.

Tarkistus 27

2 kohdan b alakohta

b) varmistavat, että tutkijoina toimivilla kolmansien maiden kansalaisilla on mahdollisuus uusia oleskelulupa ilman aikarajoituksia paitsi, jos tämä on perusteltua tutkijoiden lähtömaan tarpeiden kannalta,

b) varmistavat, että tutkijoina toimivilla kolmansien maiden kansalaisilla on mahdollisuus uusia oleskelulupa ilman aikarajoituksia paitsi, jos asianomaisella kolmannen maan kansalaisella ei ole voimassa olevaa passia tai muuta vastaavaa matkustusasiakirjaa tai jos hän on uhkana yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai kansanterveydelle,

Perustelu

Komission ehdottama säännös ei ole lainsäädäntötekstiksi riittävän selkeä ja täsmällinen.

Tarkistus 28

4 kohdan d alakohta

d) nimeävät tutkimuksesta vastaavassa ministeriössä yhteyshenkilön kolmansien maiden tutkijoiden maahanpääsyä varten,

d) nimeävät tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaavassa ministeriössä yhteyshenkilön kolmansien maiden tutkijoiden maahanpääsyä varten,

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että ehdotettu menettely (kolmansien maiden tutkijoihin sovellettava erityinen maahanpääsymenettely) suosii erityisesti yksityistä sektoria. Niiden olisi myös huolehdittava menettelyistä, joilla kannustetaan yksityistä sektoria investoimaan tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

3. LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi Euroopan yhteisöön tieteellistä tutkimusta varten tuleville kolmansien maiden tutkijoille lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi

(KOM(2004)0178 – C6‑0013/2004 – 2004/0063(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0178)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 62 artiklan 2 alakohdan b alakohdan ii alakohdan, joiden mukaisesti komissio on esittänyt ehdotuksen parlamentille(C6‑0013/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6‑0054/2004),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 29

Johdanto-osan 4 kappale

(4) Jotta voitaisiin toteuttaa Barcelonassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston esittämä vaatimus, jonka mukaan 3 prosenttia BKT:sta olisi investoitava tutkimukseen, yhteisö tarvitsee arviolta 700 000 tutkijaa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan useita toimia, kuten nuorten kannustaminen tiedeuralle, koulutusmahdollisuuksien ja liikkuvuuden lisääminen tutkimuksen alalla, tutkijoiden uranäkymien parantaminen yhteisössä sekä tutkimustarkoituksessa yhteisön alueelle pyrkivien kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn ja alueella liikkumisen helpottaminen.

(4) Jotta voitaisiin toteuttaa Barcelonassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston esittämä vaatimus, jonka mukaan 3 prosenttia BKT:sta olisi investoitava tutkimukseen, yhteisö tarvitsee arviolta 700 000 tutkijaa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan useita toimia, kuten nuorten kannustaminen tiedeuralle, naisten tieteelliseen tutkimukseen osallistumisen edistäminen, koulutusmahdollisuuksien ja liikkuvuuden lisääminen tutkimuksen alalla, tutkijoiden uranäkymien parantaminen yhteisössä sekä tutkimustarkoituksessa yhteisön alueelle pyrkivien kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn ja alueella liikkumisen helpottaminen.

Perustelu

Naistutkijoiden määrä erityisesti tieteen alalla on vielä paljon miehiä vähäisempi, alle 50 prosenttia Euroopan tasolla. Kuitenkin alle 30-vuotiaiden joukossa on enemmän tutkinnon suorittaneita naisia kuin miehiä. Naiset törmäävät esteisiin, jotka olisi voitettava, jotta he olisivat paremmin edustettuina tiedeuralla ja päätöksentekoelimissä.

Tarkistus 30

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

 

(13 a) Suosituksen tarkoituksena on myös luoda joustava malli niitä tutkijoita varten, jotka haluavat säilyttää ammatilliset siteet lähtömaan tutkimusorganisaatioon (esimerkiksi siten, että he työskentelevät lukukauden aikana enintään kolmen kuukauden ajan jossain yhteisön alueella sijaitsevassa vastaanottavassa tutkimusorganisaatiossa mutta jatkavat muun ajan työtään lähtömaan tutkimusorganisaatiossa).

Perustelu

Tällaisen vaihtoehdon on oltava saatavilla, jotta Eurooppa olisi kilpailukykyinen ja houkutteleva kohde kansainvälisellä tasolla.

Tarkistus 31

6 kohta

6. sitoutuvat toimittamaan komissiolle vuoden kuluessa suosituksen hyväksymispäivästä tiedot parhaista käytännöistä, joilla helpotetaan yhtenäisten viisumien myöntämistä tutkijoille, jotta komissio voi arvioida asian edistymistä.

6. sitoutuvat toimittamaan komissiolle vuoden kuluessa suosituksen hyväksymispäivästä tiedot parhaista käytännöistä, joilla helpotetaan yhtenäisten viisumien myöntämistä tutkijoille, jotta komissio voi arvioida asian edistymistä. Mikäli direktiivi .../.../EY kolmansien maiden kansalaisiin sovellettavasta erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten hyväksytään, tarkastellaan arvioinnin tulosten perusteella mahdollisuutta sisällyttää tämän suosituksen säännökset asianmukaiseen sitovaan oikeudelliseen välineeseen.

Perustelu

Ehdotetut säännökset olisi tulevaisuudessa pyrittävä sisällyttämään sitovaan yhteisön oikeudelliseen välineeseen, sillä ne voivat osaltaan edistää merkittävästi Euroopan roolia yhtenä maailman tärkeimmistä tutkimusalueista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta suhteellisuusperiaatteen noudattamista.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Komission ehdotusten taustaa

Euroopan komissio esitti Euroopan parlamentille toimenpidepaketin, jolla pyritään helpottamaan kolmansista maista kotoisin olevien tutkijoiden pääsyä Euroopan unioniin.

Näillä ehdotuksilla on tarkoitus myötävaikuttaa Lissabonissa ja Barcelonassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Vuonna 2000 Euroopan unioni asetti Lissabonissa tavoitteekseen tulla maailman kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi tietopohjaiseksi taloudeksi.

Koska yksi tämän strategian onnistumisen avaimista on uuden sysäyksen antaminen Euroopan tutkimuspolitiikalle, Eurooppa-neuvosto tuki komission tammikuussa 2000 tekemiä ehdotuksia, joilla pyrittiin eurooppalaisen tutkimusalueen luomiseen. Tarkoitus oli murtaa kansallisten tutkimusjärjestelmien välillä olevat muurit ja parantaa tutkijoiden liikkuvuutta. Tämä vaihtoehto vahvistettiin useaan otteeseen myöhemmin.

Liikkuvuus onkin tiedon hankinnan ja siirtämisen olennainen osatekijä. Sillä vahvistetaan eurooppalaisen tutkimuksen yleistä tasoa asiantuntemuksen siirron ja tutkijoiden välisten verkkojen luomisen avulla.

Nämä seikat on otettu huomioon kuudennessa tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmassa, sillä tutkijavoimavaroja ja liikkuvuutta koskevan toimen välityksellä on osoitettu 1,6 miljardia euroa tutkijoiden koulutuksen, liikkuvuuden ja urakehityksen parantamiseen.

Liikkuvuutta on sovellettava Euroopan unionin sisällä, mutta myös tutkijavaihdossa kolmansien maiden kanssa.

EU:n ulkopuolelta tulevien tutkijoiden vastaanottaminen on välttämätöntä, jos halutaan saavuttaa Barcelonassa asetettu tavoite, jonka mukaan kolme prosenttia jäsenvaltioiden BKT:sta on käytettävä tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen. Itse asiassa tämä edellyttäisi, että EU rekrytoi 700 000 tutkijaa vuoteen 2010 mennessä. Sillä ei kuitenkaan ole tarvittavaa määrää tutkijoita alueellaan.

Näin ollen on ehdottomasti poistettava esteet, jotka rajoittavat ulkomaalaisten tutkijoiden pääsyä EU:n alueelle.

Vuonna 2001 annetussa tiedonannossa esitettiin ajatus erityisen oleskeluluvan luomisesta kolmansien maiden tutkijoita varten. Komissio on tehnyt tiedonannon täytäntöönpanossa läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden oikeus- tai sisäministeriöiden kanssa.

Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että vaikka ehdotuksessa käsitellään tutkijakysymystä ja se koskee ensi kädessä tutkimuksen pääosastoa, se kuuluu ennen kaikkea maahanmuuttopolitiikan ja siten oikeus- ja sisäasioiden pääosaston alaan, aivan kuten oikeusperustan valinnasta käy ilmi.

On löydettävä tasapaino eurooppalaisen tutkimusalueen vauhdittamisen ja maahanmuutto- ja turvallisuuspolitiikan asettamien vaatimusten välillä.

Mahdollisten konfliktien ratkaisemiseksi tässä tapauksessa on lähdettävä periaatteesta, jonka mukaan tutkija ei ole "tavallinen maahanmuuttaja". Hän kuuluu korkeasti koulutettujen ryhmään, jonka osalta komissio esitti 22. marraskuuta 2000 yhteisön maahanmuuttopolitiikasta antamassaan tiedonannossa, että olisi otettava hallitusti käyttöön laillisia maahanmuuttokanavia.

Ehdotusten sisältö

Komissio on laatinut eriluonteisia välineitä:

–         direktiivi koskee erityisesti tutkijoiden maahanpääsyä sekä maahantulon ja yli kolme kuukautta kestävän oleskelun edellytyksiä, tutkijoiden oikeuksia sekä alaa koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisalaa. Direktiivissä säädetään tutkimusorganisaatioiden suuremmasta roolista ja tutkijan asemasta riippumattomasta oleskeluluvasta.

–         ensimmäisen suosituksen päämääränä on nopeuttaa direktiivin soveltamista kehottamalla jäsenvaltioita ryhtymään asteittain toimiin kolmansien maiden tutkijoiden maahanpääsyn helpottamiseksi. Se koskee etenkin oleskeluluvan myöntämistä, perheenyhdistämistä ja jäsenvaltioiden ja komission välistä operatiivista yhteistyötä.

–         toisessa suosituksessa käsitellään lyhytaikaista oleskelua varten myönnettyjä viisumeja, ja sen tarkoituksena on helpottaa niiden tutkijoiden tilannetta, jotka kutsutaan työn puitteissa esimerkiksi konferensseihin tai kokouksiin. Tästä suosituksesta parlamentti päättää yhteispäätösmenettelyssä.

Esittelijän kanta

Esittelijä on tyytyväinen aloitteeseen, jolla pyritään helpottamaan kolmansista maista kotoisin olevien tutkijoiden pääsyä Euroopan unioniin.

Esittelijä on komission kanssa samaa mieltä ehdotetuista toimista ja painottaa, että on tärkeää toteuttaa toimet, joiden tavoitteena on houkutella tutkijoita eurooppalaiselle tutkimusalueelle luomalla olosuhteet, joilla kannustetaan heitä jäämään EU:n alueelle.

Esittelijä muistuttaa, että tiedeyhteisö on jo useamman vuoden ajan odottanut alan säännöksiä, ja vaatii, että direktiivi tulee voimaan mahdollisimman pian. Esittelijä pahoittelee, että neuvosto suunnittelee mahdollisuutta poikkeuksiin kahden vuoden ajan direktiivin voimaantulosta. Se merkitsee lykkäystä vuoteen 2009! Tämä on täysin tilanteen kiireellisyyden vastaista.

Menettelytapa

Esittelijä ei ole lainkaan tyytyväinen neuvoston toimintaan. Se on nimittäin tehnyt poliittisen sopimuksen direktiivistä 19. marraskuuta 2004 ja ensimmäisestä suosituksesta 26. toukokuuta 2004, siis ennen kuin asiasta oli neuvoteltu parlamentin kanssa ensimmäistäkään kertaa. Tämä tarkoittaa, että parlamentilta on de facto viety valtaoikeuksia.

Esittelijä odottaa, että tulevaisuudessa kunnioitetaan toimielinten välisen lojaalisuuden periaatetta, mikä merkitsee, että neuvosto pidättäytyy tekemästä päätöksiä ennen kuin parlamentti on voinut esittää kantansa asiaan.

Perusteluissa ja tarkistuksissa otetaan näin ollen huomioon poliittisen sopimuksen teksti.

Esittelijä kehottaa neuvostoa tarkistamaan kantaansa parlamentin esittämien tarkistusten valossa.

Ehdotusten sisältö

"Vastaanottaville" organisaatioille myönnettävä hyväksyntä (direktiivin 4 artikla)

Esittelijä katsoo, että ei ole hyvä myöntää hyväksyntää rajoituksetta. Hänen mielestään se olisi myönnettävä viideksi vuodeksi siten, että se voidaan uusia. Lisäksi ajanjaksoa, jona organisaatio on vastuussa tutkijasta vastaanottosopimuksen päätyttyä, on lyhennettävä kuuteen kuukauteen.

Laiton maahanmuutto (direktiivin 7 ja 15 artikla / ensimmäisen suosituksen 1 ja 2 kohta)

Esittelijä katsoo, että tätä toimenpidepakettia voitaisiin pitää yhtenä yhteisön ensimmäisistä välineistä, jotka koskevat laitonta maahanmuuttoa. Tällä direktiivillä tehdään tyhjäksi kaikki tutkijoiden maahantuloa koskevat kiintiöt tai kansalliset hallinnointitoimet, sillä siinä säädetään, että jäsenvaltiot ovat velvollisia myöntämään oleskeluluvan tutkijoille, joilla on vastaanottosopimus. Komission ehdotuksen mukaan oleskelulupa on annettava hakemusta seuraavien 30 päivän kuluessa. Neuvosto ei ilmeisestikään ole valmis hyväksymään tätä määräaikaa, vaikka se olisi olennaisen tärkeää menettelyn tehokkuuden takaamiseksi.

Mitä tulee tutkijoiden laittomaan maahanmuuttoon, on mainittava yksi sangen myönteinen seikka: oleskeluluvan myöntäminen ei edellytä työlupahakemusta.

Ennen kuin työlupavaatimus poistetaan kokonaan direktiivin mukaisesti, jäsenvaltioita kehotetaan ensimmäisessä suosituksessa joko myöntämään erityisvapaus työluvan hakemisesta tai myöntämään työlupa automaattisesti.

Perheenyhdistäminen (ensimmäisen suosituksen 3 kohta)

Esittelijä on tyytyväinen neuvoston halukkuuteen sisällyttää direktiiviin säännökset perheenyhdistämisestä, vaikka komissio käsitteli tätä asiaa vain ensimmäisessä suosituksessa. Esittelijä kuitenkin pahoittelee, että perheenyhdistämisestä on tehty valinnainen toimi ja lopullinen päätös on jätetty jäsenvaltioille.

Esittelijä pahoittelee myös sitä, että muita perheenyhdistämiseen liittyviä näkökohtia koskevia säännöksiä ei ole, esimerkiksi sellaisia, jotka koskisivat tutkijan puolison pääsyä työmarkkinoille.

Neuvosto on samalla poistanut viittaukset perheenyhdistämiseen ensimmäisestä suosituksesta. Olisi parempi säilyttää ne, sillä ne olivat paljon täsmällisemmät ja yksityiskohtaisemmat.

Oleskeluluvan peruuttaminen tai sen uusimatta jättäminen (direktiivin 8 artikla)

Esittelijä tukee komission ehdotusta, jolla pyritään rajoittamaan oleskeluluvan peruuttamista tai uusimatta jättämistä "vakavista" yleisen järjestyksen tai turvallisuuden rikkomiseen liittyvistä syistä. Samoin hän kannattaa komission ehdotusta siitä, että "sairauden tai vamman ilmeneminen oleskeluluvan myöntämisen jälkeen" ei voi olla perusteena sille, että oleskeluluvan uusimista koskeva hakemus hylätään tai maastapoistamista koskeva päätös tehdään. Esittelijä pahoittelee syvästi, että neuvosto on poistanut kyseisen kohdan, joka on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukainen.

Tutkijoiden liikkuvuus EU:ssa (direktiivin 13 artikla)

Direktiivissä otetaan huomioon, että tutkijoiden on voitava matkustaa työnsä vuoksi. Siinä säädetään, että kyseessä olevan tekstin mukaisesti myönnetyn oleskeluluvan haltija voi suorittaa osan tutkimustyöstään jonkin muun jäsenvaltion alueella, kunhan tietyt edellytykset täyttyvät. Esittelijä haluaa selventää komission ehdotuksia siten, että toisessa jäsenvaltiossa vietetyn kolmen kuukauden ajanjakson jälkeen tutkijan on saatava vastaanottavassa jäsenvaltiossa uusi sopimus ja uusi oleskelulupa.

Oleskelulupahakemukset (direktiivin 14 artikla)

Esittelijä on samaa mieltä komission kanssa: tutkijoilla on oltava mahdollisuus jättää oleskelulupahakemus, kun he jo ovat kyseisen jäsenvaltion alueella, olivatpa kyseessä opiskelut tai loma. Neuvosto sitä vastoin halusi jättää jäsenvaltioille päätöksen siitä, tarjoavatko ne tällaisen mahdollisuuden vai eivät.

TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.2.2005)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten
(KOM(2004)0178 – C6‑0011/2004 – 2004/0061(CNS))

Valmistelija: Nikolaos Vakalis

LYHYET PERUSTELUT

I. Yhteenveto ehdotuksesta

Tausta: Lissabonissa kokoontunut Eurooppa‑neuvosto asetti kunnianhimoisen tavoitteen, että Euroopan unionista on tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamistalous vuoteen 2010 mennessä. Koska tähänastiset toimet ovat epäonnistuneet ja aika alkaa käydä vähiin, on ehdottoman välttämätöntä ottaa käyttöön uusia toimia, jos Lissabonin tavoitteet vielä aiotaan saavuttaa.

Jokin aika sitten julkaistussa Wim Kokin raportissa kehotettiin ryhtymään välittömästi toimiin eurooppalaisen tutkimusalueen houkuttavuuden parantamiseksi, jotta Eurooppa pystyisi kilpailemaan muualla maailmassa toteutettujen vastaavien tutkimusalueiden kanssa.

Tätä varten Eurooppa tarvitsee 700 000 uutta tutkijaa vuoteen 2010 mennessä. Yksi vaihtoehto on helpottaa kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyä Euroopan unioniin, siten että viisumin ja oleskeluluvan myöntämiseen sovelletaan yksinkertaistettua menettelyä (lisäksi olisi suunniteltava toimia, joilla helpotetaan unionin ulkopuolella työskentelevien tutkijoiden paluuta kotimaahan).

Komission ehdotus: käsillä oleva komission ehdotus on kolmiosainen, ja se käsittää

1)        ehdotuksen direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisiin sovellettavasta erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten

2)        kaksi ehdotusta suositukseksi, joissa säädetään (i) konkreettisista toimista yhteisön alueelle pyrkivien kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn helpottamiseksi direktiivin täytäntöönpanovaiheen aikana ja (ii) lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettujen viisumien myöntämisestä.

II. Valmistelijan kommentit

Valmistelija suhtautuu komission ehdotukseen myönteisesti ja uskoo, että se voi olla yksi keino houkutella tutkijoita ja saada heidät jäämään Eurooppaan.

Yleistavoite:

a.        Valmistelija korostaa, että ehdotetulla säädöksellä olisi pyrittävä houkuttelemaan Euroopan unioniin ensisijaisesti kahdentyyppisiä tutkijoita eli 1) muualla työskenteleviä maailmankuuluja huippututkijoita sekä 2) kehitysmaista tulevia lahjakkaita nuoria tutkijoita, joille annetaan mahdollisuus tehdä tutkimusta Euroopassa ennen kotimaahan paluuta, jolloin Euroopasta tulee viitekohta heidän tulevalle tutkimustyölleen.

b.        Valmistelija huomauttaa, että ehdotuksessa olisi luotettava täysin tutkimusorganisaatioihin ja tutkijoihin yleensä ja tämän vuoksi kolmansista maista tulevien tutkijoiden maahanpääsyyn olisi suhtauduttava pikemminkin avoimesti kuin varovaisesti, kuten maahanmuuttopolitiikassa yleensä on tapana.

Julkinen ja yksityinen sektori: On tärkeää, että 'tutkimusorganisaatio' määritellään siten, että se kattaa julkisen sektorin lisäksi myös yksityisen sektorin, koska tutkimustoimintaa helpottavia toimia ei nykyisin ole riittävästi, vaikka Barcelonassa kokoontunut Eurooppa‑neuvosto vaati, että 2 prosenttia BKT:sta olisi investoitava tutkimukseen ja kehitykseen. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon pienten ja keskisuurten yritysten erityistarpeet.

Tutkimusorganisaatiot: Tutkimusorganisaatioilla on keskeinen rooli maahanpääsymenettelyssä, ja ne helpottavat jäsenvaltioiden maahanmuuttoviranomaisten työtä. Valmistelija uskoo säädösehdotuksen edistävän ihanteellisen tutkimusympäristön luomista Euroopan unionissa ja erityisesti tutkimusorganisaatioiden oikeutta päättää täysin itsenäisesti tutkimusryhmiin valittavista jäsenistä ja laboratorioiden ja tutkimuskeskusten perustamisesta. Vastineeksi näistä etuoikeuksista tutkimusorganisaatiot joutuvat kantamaan taloudellisen vastuun.

Euroopan houkuttavuuden parantaminen kolmansista maista tuleville tutkijoille: On erittäin tärkeää, että Euroopan unionin alueella jo oleskelevat tutkijat ovat erityisasemassa sekä vastaanottavassa valtiossa että koko Euroopan unionissa. Tämän vuoksi on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:

–         On olennaisen tärkeää, ettei kyseisiltä tutkijoilta vaadita työlupaa.

–         Eurooppalaisen tutkimusalueen menestys riippuu olennaisesti kyseisten tutkijoiden liikkuvuudesta alueella, joten tämä on otettava asiaankuuluvalla tavalla huomioon.

–         Tutkijoiden perheenjäsenille olisi myönnettävä oleskelulupa yhtä pitkäksi ajaksi kuin tukijoille.

Hallinnolliset menettelyt ja kansalliset esteet: Valmistelija pelkää, että käytössä olevat hallinnolliset menettelyt, kuten tutkintotodistusten tunnustaminen, sairausvakuutusta ja sosiaaliturvaa koskevat järjestelyt, verotustoimenpiteet jne., hankaloittavat ehdotetun mekanismin toimintaa. Valmistelija toivoo jäsenvaltioiden kiinnittävän huomiota näihin kysymyksiin ja siihen, että on ryhdyttävä toimiin, jotta kyseisten vaatimusten kielteiset vaikutukset kolmansista maista tuleviin tutkijoihin jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Rahoitustuki: Valmistelija uskoo, että ehdotettuun välineeseen on myönnettävä riittävästi varoja ja se on sidottava yhteisön tutkimuspolitiikkaan (esim. nykyiseen tutkimuksen kuudenteen puiteohjelmaan tai tulevaan seitsemänteen puiteohjelmaan), jotta kolmansista maista tulevia huippututkijoita saataisiin houkuteltua Euroopan unioniin.

Toimien kiireellisyys: Säädöspaketti on hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti, koska aikaa on vähän, jotta pystyttäisiin täyttämään Lissabonissa tehdyt sitoumukset. Toimimalla nopeasti Eurooppa voi hyötyä Yhdysvaltojen nykyisestä rajoittavasta maahanmuuttopolitiikasta.

Valmistelija pahoittelee, että neuvosto teki käsillä olevasta ehdotuksesta poliittisen päätöksen ottamatta lainkaan huomioon parlamentin roolia kuulemismenettelyssä.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 4 kappale

(4) Jotta voitaisiin toteuttaa Barcelonassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston esittämä vaatimus, jonka mukaan 3 prosenttia BKT:sta olisi investoitava tutkimukseen, yhteisö tarvitsee arviolta 700 000 tutkijaa. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan useita toimia, kuten nuorten kannustaminen tiedeuralle, koulutusmahdollisuuksien ja liikkuvuuden lisääminen tutkimuksen alalla, tutkijoiden uranäkymien parantaminen yhteisössä sekä tutkimustarkoituksessa yhteisön alueelle pyrkivien kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn helpottaminen.

(4) Jotta voitaisiin toteuttaa Barcelonassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston esittämä vaatimus, jonka mukaan 3 prosenttia BKT:sta olisi investoitava tutkimukseen, yhteisö tarvitsee arviolta 700 000 tutkijaa vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan useita toimia, kuten nuorten kannustaminen tiedeuralle, koulutusmahdollisuuksien ja liikkuvuuden lisääminen tutkimuksen alalla, tutkijoiden uranäkymien parantaminen yhteisössä sekä tutkimustarkoituksessa yhteisön alueelle pyrkivien kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn helpottaminen.

Perustelu

Barcelonan Eurooppa‑neuvostossa vahvistettu aikataulu on ilmaistava selkeästi, jotta säädösehdotuksen kiireellisyys korostuisi.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 5 kappale

(5) Direktiivin tarkoituksena on edistää kyseisten tavoitteiden toteutumista helpottamalla kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyä ja liikkuvuutta tutkimustarkoituksessa yli kolme kuukautta kestävää oleskelua varten. Näin yhteisöstä tehtäisiin houkuttelevampi eri puolilta maailmaa tulevien tutkijoiden kannalta ja edistettäisiin sen roolia keskeisenä tutkimusalueena koko maailman tasolla.

(5) Direktiivin tarkoituksena on edistää kyseisten tavoitteiden toteutumista helpottamalla kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyä ja liikkuvuutta tutkimustarkoituksessa yli kolme kuukautta kestävää oleskelua varten. Näin yhteisöstä tehtäisiin houkuttelevampi eri puolilta maailmaa tulevien tutkijoiden, erityisesti huippututkijoiden, kannalta ja edistettäisiin sen roolia keskeisenä tutkimusalueena koko maailman tasolla.

Perustelu

Jotta Euroopan unioni pystyisi vastaamaan merkittävimpien kilpakumppaneidensa asettamiin haasteisiin tutkimusalalla, on luotava sellaiset olosuhteet, jotka antavat Yhdysvalloista ja EU:n ulkopuolisista maista tuleville huippututkijoille syyn tehdä tutkimustyönsä Euroopassa.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 12 kappale

(12) On tärkeää edistää tutkijoiden liikkuvuutta, sillä se on keino kehittää ja hyödyntää tutkijoiden yhteyksiä ja yhteistyökumppaneiden tutkimusverkostoja maailmanlaajuisesti.

(12) On tärkeää edistää tieteellisen tutkimuksen tekemistä varten Euroopan unionissa jo oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten liikkuvuutta, sillä se on keino kehittää ja hyödyntää tutkijoiden yhteyksiä ja yhteistyökumppaneiden tutkimusverkostoja sekä toteuttaa eurooppalainen tutkimusalue maailmanlaajuisesti.

Perustelu

On olennaisen tärkeää korostaa liikkuvuuden ja tätä varten tarvittavan eurooppalaisen tutkimusalueen merkitystä. Eurooppalaisen tutkimusalueen on "lunastettava paikkansa" korkeatasoisen tutkimuksen alueena maailmalla.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

 

(14 a) Direktiivillä voitaisiin parantaa merkittävästi sosiaaliturvaa, sillä syrjimättömyyden periaatetta voitaisiin soveltaa myös henkilöihin, jotka tulevat johonkin jäsenvaltioon suoraan kolmannesta maasta. Jäsenvaltiosta toiseen liikkuville kolmansien maiden kansalaisille voidaan myöntää nykyisessä yhteisön lainsäädännössä jo taattuja oikeuksia laajempia sosiaaliturvaoikeuksia, jotta kyseisten tutkijoiden liikkuvuus eurooppalaisella tutkimusalueella helpottuisi.

Perustelu

Sosiaaliturvaa koskevat vaatimukset voivat haitata merkittävästi kolmansista maista tulevien tutkijoiden kotoutumista vastaanottavaan jäsenvaltioon, ja ne voivat rajoittaa heidän liikkuvuuttaan Euroopan unionissa.

Tarkistus 5

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

(15 a) Yhteisön olisi säädettävä, myös nykyisten ja tulevien puiteohjelmien yhteydessä, konkreettisista toimista, joilla tuetaan tutkimusorganisaatioita ja vastaanottosopimuksen allekirjoittavia tutkijoita. Yhteisön olisi rahoituspolitiikallaan edistettävä monivuotisia tutkimusohjelmia, jotta tutkimustoiminnan suunnittelu, myös henkilöstötarpeen kartoitus, voitaisiin aloittaa hyvissä ajoin ja jotta voitaisiin varmistaa riittävät rahoitusvarat.

Perustelu

Jotta ehdotetulla säädöskehyksellä voitaisiin saavuttaa näkyviä tuloksia, siihen on yhdistettävä asianmukaiset rahoitustoimet. Euroopan unionin on tutkimuspolitiikallaan edistettävä monivuotisia, vastaanottosopimusten kautta toteutettavia tutkimushankkeita, jotta ehdotetuista oikeudellisista välineistä olisi mahdollisimman suuri hyöty eurooppalaiselle tutkimusalueelle.

Tarkistus 6

2 artiklan b alakohta

b) ’tutkijalla’ kolmannen maan kansalaista, jolla on ylempi korkeakoulututkinto ja jolle on myönnetty oikeus tulla Euroopan unionin jäsenvaltion alueelle tutkimushankkeen toteuttamiseksi tutkimusorganisaatiossa;

b) ’tutkijalla’ kolmannen maan kansalaista, jolla on vähintään ylempi korkeakoulututkinto ja jolle on myönnetty oikeus tulla Euroopan unionin jäsenvaltion alueelle tutkimushankkeen toteuttamiseksi tutkimusorganisaatiossa;

Perustelu

'Tutkija' olisi määriteltävä direktiivissä mahdollisimman laajasti, ja samalla olisi taattava pätevyyden vähimmäistaso.

Tarkistus 7

2 artiklan d alakohta

d) ’tutkimusorganisaatiolla’ julkista tai yksityistä laitosta tai yritystä, joka tekee tutkimusta ja jonka jokin jäsenvaltio on tämän direktiivin tarkoitusta varten hyväksynyt lainsäädäntönsä tai hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti;

d) ’tutkimusorganisaatiolla’ julkista tai yksityistä laitosta tai yritystä, joka tekee tutkimusta päätoimisesti tai sivutoimisesti ja jonka jokin jäsenvaltio on tämän direktiivin tarkoitusta varten hyväksynyt lainsäädäntönsä tai hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti; kaikkia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka ovat saaneet yhteisön rahoitusta vähintään yhteen tutkimushankkeeseen, pidetään tässä direktiivissä 'tutkimusorganisaatioina';

Perustelu

On tärkeää, että ehdotetun säädöksen piiriin sisällytetään myös ne julkiset organisaatiot ja (erityisesti) yksityiset yritykset, jotka tekevät tutkimusta sivutoimisesti. Tässä yhteydessä on erityisen tärkeää edistää pienten ja keskisuurten yritysten – joilla ei yleensä ole omaa tutkimus- ja kehitysosastoa – toimimista kolmansista maista tulevia tutkijoita vastaanottavina organisaatioina.

Tarkistus 8

2 artiklan e a alakohta (uusi)

 

e a)'perheenjäsenillä' tutkijan puolisoa ja lapsia (lapsipuolet, adoptoidut lapset ja kasvattilapset mukaan lukien) sekä tutkijan ja hänen puolisonsa vanhempia (isä- ja äitipuolet mukaan lukien).

Perustelu

Tarkistus kytkeytyy 7 artiklan (uuteen) 1 a kohtaan, jossa käsitellään perheenjäseniä. Tutkijoiden perheenjäsenten on voitava siirtyä helpommin EU:n alueelle ja asua täällä, jotta tutkijoita voidaan houkutella sijoittumaan EU:hun. Luvan kesto rajataan – toisin kuin oikeudesta perheenyhdistämiseen annetussa, pysyvää maahanmuuttoa koskevassa direktiivissä 2003/86/EY – sen mukaisesti, miten pitkään tutkija oleskelee EU:ssa.

Tarkistus 9

3 artiklan 2 kohta

2. Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan vahvistaa tai säilyttää voimassa edellytyksiä, jotka ovat sen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden kannalta edullisempia. Jäsenvaltiot voivat soveltaa direktiiviä kolmannen maan kansalaiseen, joka pyrkii maahan antaakseen opetusta korkea-asteen oppilaitoksessa, joka on määritelty jäsenvaltion lainsäädännössä tai hallinnollisessa käytännössä.

2. Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan vahvistaa tai säilyttää voimassa edellytyksiä, jotka ovat sen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden kannalta edullisempia. Jäsenvaltioiden on sovellettava direktiiviä kolmannen maan kansalaiseen, joka pyrkii maahan antaakseen opetusta korkea-asteen oppilaitoksessa, joka on määritelty jäsenvaltion lainsäädännössä tai hallinnollisessa käytännössä.

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot myöntävät erityisaseman myös niille kolmansista maista tuleville erittäin päteville tutkijoille, jotka tulevat maahan antaakseen opetusta, sillä korkeatasoinen tutkimus ja opetus korkea‑asteen oppilaitoksissa (esimerkiksi yliopistoissa) liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Tarkistus 10

4 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltiot myöntävät luvan, jonka voimassaoloa ei ole rajoitettu, julkisille ja yksityisille organisaatioille, joiden pääasiallinen tehtävä on suorittaa tutkimusta, sekä jäsenvaltioiden korkea-asteen oppilaitoksille, jotka on määritelty jäsenvaltion lainsäädännössä tai hallinnollisessa käytännössä.

3. Tutkimusorganisaatiolle, julkisille tai yksityisille, myönnetyn luvan on oltava voimassa vähintään viisi vuotta. Jäsenvaltiot voivat myöntää pidempiä lupia. Tutkimusorganisaatioille, joiden lupahakemus on hylätty, on toimitettava yksityiskohtainen perustelu hylkäämispäätöksestä.

Perustelu

Yksityisiä ja julkisia organisaatioita on kohdeltava tasapuolisesti, etenkin kun Euroopan unioni vaatii yksityistä sektoria lisäämään merkittävästi tutkimukseen käytettäviä varoja. Viisi vuotta on sopiva aika, jonka kuluessa kansalliset viranomaiset voivat säännöllisesti arvioida uudelleen asianomaisia tutkimusorganisaatioita ja niissä tehtävän tutkimuksen asianmukaisuutta. Jäsenvaltiot saattavat kuitenkin haluta myöntää lupia pidemmäksi ajaksi välttääkseen ylimääräistä hallinnollista työtaakkaa, erityisesti jos kyseiset jäsenvaltiot valvovat tehtävää tutkimusta muilla tavoin. Oikeus yksityiskohtaiseen perusteluun hylkäämispäätöksestä takaa avoimuuden.

Tarkistus 11

4 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltiot myöntävät luvan, jonka voimassaoloa ei ole rajoitettu, julkisille organisaatioille, jos ne suorittavat päätehtävänsä ohella täydentävää tutkimusta.

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että ehdotetun säädöksen piiriin sisällytetään myös ne julkiset organisaatiot ja (erityisesti) yksityiset yritykset, jotka tekevät tutkimusta sivutoimisesti. Tässä yhteydessä on erityisen tärkeää edistää pienten ja keskisuurten yritysten – joilla ei yleensä ole omaa tutkimus- ja kehitysosastoa – toimimista kolmansista maista tulevia tutkijoita vastaanottavina organisaatioina.

Tarkistus 12

4 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltiot myöntävät yksityisille organisaatioille viiden vuoden luvan, joka voidaan uusia, jos tutkimustoiminta täydentää niiden toiminnan tavoitetta.

Poistetaan.

Perustelu

On tärkeää, että ehdotetun säädöksen piiriin sisällytetään myös ne julkiset organisaatiot ja (erityisesti) yksityiset yritykset, jotka tekevät tutkimusta sivutoimisesti. Tässä yhteydessä on erityisen tärkeää edistää pienten ja keskisuurten yritysten – joilla ei yleensä ole omaa tutkimus- ja kehitysosastoa – toimimista kolmansista maista tulevia tutkijoita vastaanottavina organisaatioina.

Tarkistus 13

4 artiklan 6 kohta

6. Tehdessään hakemuksen tutkimusorganisaatio lupaa vastaanottavalle jäsenvaltiolle vastata kutsumiensa tutkijoiden oleskelu-, terveydenhoito- ja paluukustannuksista ja antaa tutkijoille 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun todistuksen. Tutkimusorganisaation vastuu on voimassa vuoden ajan 5 artiklassa tarkoitetun vastaanottosopimuksen päättymispäivästä tai päivästä, jolloin organisaatio on ilmoittanut jäsenvaltiolle direktiivin 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti yllättävästä tapahtumasta, joka estää vastaanottosopimuksen täytäntöönpanon, ellei tutkija vielä ole poistunut Euroopan unionin alueelta.

6. Tehdessään hakemuksen tutkimusorganisaatio lupaa vastaanottavalle jäsenvaltiolle vastata kutsumiensa tutkijoiden oleskelu-, terveydenhoito- ja paluukustannuksista ja antaa tutkijoille 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun todistuksen. Tutkimusorganisaation vastuu on voimassa kuuden kuukauden ajan 5 artiklassa tarkoitetun vastaanottosopimuksen päättymispäivästä tai päivästä, jolloin organisaatio on ilmoittanut jäsenvaltiolle direktiivin 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti yllättävästä tapahtumasta, joka estää vastaanottosopimuksen täytäntöönpanon, ellei tutkija vielä ole poistunut Euroopan unionin alueelta.

Perustelu

Kokonaisen vuoden mittainen taloudellinen vastuu tuntuu epäreilulta ja kohtuuttomalta vaatimukselta tutkimusorganisaatioille.

Tarkistus 14

4 artiklan 7 kohta

7. Hyväksytyt organisaatiot toimittavat jäsenvaltioiden toimivaltaiselle viranomaiselle vahvistuksen siitä, että kaikki tutkimushankkeet, joista on tehty 5 artiklan mukainen vastaanottosopimus, on todella toteutettu. Vahvistus on toimitettava kahden kuukauden kuluessa sopimuksen päättymispäivästä.

7. Hyväksytyt organisaatiot toimittavat jäsenvaltioiden toimivaltaiselle viranomaiselle vahvistuksen siitä, että kaikki tutkimushankkeet, joista on tehty 5 artiklan mukainen vastaanottosopimus, on todella toteutettu. Vahvistus on toimitettava kahden kuukauden kuluessa sopimuksen päättymispäivästä. Toimivaltaisen viranomaisen odotetaan olevan riittävän pätevä valvomaan, että työ on suoritettu yleisesti ottaen hyväksyttävästi.

Perustelu

Järjestelmän uskottavuus paranee, kun toimivaltainen viranomainen voi vahvistaa, että vastaanottosopimuksessa sovittu työ on suoritettu yleisesti ottaen hyväksyttävästi.

Tarkistus 15

4 artiklan 9 kohta

9. Jäsenvaltio voi kieltäytyä uusimasta tutkimusorganisaation lupaa tai peruuttaa sen kokonaan, jos organisaatio ei enää täytä 2–7 kohdassa tarkoitettuja ehtoja tai on allekirjoittanut vastaanottosopimuksen sellaisen kolmannen maan kansalaisen kanssa, johon jäsenvaltio on soveltanut 8 artiklan 1 kohtaa. Kun lupaa ei ole myönnetty tai se on peruutettu tai sitä ei ole uusittu 8 artiklan 1 kohdan nojalla, kyseinen organisaatio voi hakea uutta lupaa aikaisintaan viiden vuoden kuluttua luvan peruuttamista tai uusimatta jättämistä koskevan päätöksen tekemispäivästä.

9. Jäsenvaltio voi kieltäytyä uusimasta tutkimusorganisaation lupaa tai peruuttaa sen kokonaan, jos organisaatio ei enää täytä 2–7 kohdassa tarkoitettuja ehtoja tai on allekirjoittanut vastaanottosopimuksen sellaisen kolmannen maan kansalaisen kanssa, johon jäsenvaltio on soveltanut 8 artiklan 1 kohtaa. Kun lupaa ei ole myönnetty tai se on peruutettu tai sitä ei ole uusittu 8 artiklan 1 kohdan nojalla, kyseinen organisaatio voi hakea uutta lupaa aikaisintaan viiden vuoden kuluttua luvan peruuttamista tai uusimatta jättämistä koskevan päätöksen tekemispäivästä. Tutkimusorganisaatioita ei pidetä vastuullisena 6 artiklan a ja d kohdassa säädettyjen edellytysten rikkomisesta, ellei ole perusteltua syytä epäillä, että ne ovat olleet mukana tutkijan laittomissa toimissa.

Perustelu

Tutkimusorganisaatioita ei pitäisi pakottaa tarkistamaan sellaisia edellytyksiä, jotka selvästikään eivät kuulu niiden, vaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimivaltaan.

Tarkistus 16

5 artiklan 4 kohta

4. Vastaanottosopimus päättyy automaattisesti, jos tutkimusorganisaation ja tutkijan välinen oikeudellinen suhde purkautuu. Tutkimusorganisaatio ilmoittaa mahdollisimman nopeasti jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista seikoista, jotka estävät sopimuksen täytäntöönpanon.

4. Vastaanottosopimus päättyy automaattisesti, jos tutkimusorganisaation ja tutkijan välinen oikeudellinen suhde purkautuu. Tässä tapauksessa, ja edellyttäen että tutkijalla on voimassaoleva passi tai vastaava matkustusasiakirja eikä tästä ole haittaa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai kansanterveydelle, oleskelulupa on voimassa vielä korkeintaan kolme kuukautta, jolloin tutkija voi hakea uutta vastaanottosopimusta ja tehdä sen. Tutkimusorganisaatio ilmoittaa mahdollisimman nopeasti jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista seikoista, jotka estävät sopimuksen täytäntöönpanon.

Perustelu

Komission ehdottama artikla tekee tyhjäksi asianomaisten tutkijoiden liikkuvuuden mukanaan tuomat edut. Ei riitä, että helpotetaan tutkijoiden maahanpääsyä, vaan heidät olisi myös saatava jäämään Euroopan unioniin ja eurooppalaiselle tutkimusalueelle. Tästä syystä olisi varmistettava, että kolmansista maista tulevilla tutkijoilla on riittävästi aikaa jättää paikan päällä uusi hakemus saatuaan päätökseen hankkeen, jota varten he alun perin tulivat maahan.

Tarkistus 17

7 artikla

Oleskeluluvan voimassaoloaika

Oleskeluluvat ja viisumit

Jäsenvaltiot myöntävät oleskeluluvan, joka on voimassa vähintään vuoden ja uusitaan vuosittain, jos 5 ja 6 artiklassa esitetyt ehdot täyttyvät edelleen. Jos tutkimushankkeen kesto on alle vuoden, oleskelulupa on voimassa tutkimuksen ajan.

Jäsenvaltiot myöntävät oleskeluluvan vähintään yhden vuoden ajaksi. Jos tutkimushankkeen kesto on yli vuoden, oleskelulupa on voimassa tutkimuksen ajan.

 

Jäsenvaltiot myöntävät pyydettäessä oleskeluluvat tutkijan perheenjäsenille. Heidän oleskelulupansa ovat voimassa yhtä pitkään kuin tutkijan oleskelulupa, mikäli se on mahdollista heidän matkustusasiakirjojensa voimassaolo huomioon ottaen. Lisäksi tutkijan takaamille muille sukulaisille ja läheisille ystäville myönnetään lyhytaikaisia kolmen kuukauden viisumeita.

Perustelu

Komission artiklaan ehdottama sanamuoto on ristiriidassa direktiiviehdotuksen päätavoitteen kanssa, ja se aiheuttaisi hyödyttömiä muodollisuuksia ja ajanhukkaa, etenkin kun otetaan huomioon 8 artiklassa säädetyt turvatoimet. Tarkoituksena on tehdä menettelyistä mahdollisimman yksinkertaisia tutkijoiden kannalta. Lienee loogista mukauttaa oleskeluluvan kesto kulloisenkin sopimuksen kestoon ja antaa samalla takeet vähintään yhden vuoden oleskeluluvasta.

Tutkijoiden lähiomaisten on voitava sijoittua vapaasti heidän kanssaan EU:hun yhtä pitkäksi ajaksi, jotta tutkijoita voidaan houkutella sijoittumaan EU:hun. Tutkijoiden muiden sukulaisten ja ystävien olisi voitava käydä EU:ssa lyhyillä vierailulla ilman tarpeetonta byrokratiaa, tai maahantulossa ilmeneviä hankaluuksia tai peräti maahantulon epäämistä. Tutkijoiden edellytetään kuitenkin olevan vastuussa lyhytaikaisten vierailijoittensa taloudellisesta tuesta ja turvallisuudesta.

Tarkistus 18

13 artiklan 1 kohta

1. Tämän direktiivin nojalla oleskeluluvan saanut henkilö voi oleskelulupansa sekä voimassa olevan passin tai muun vastaavan matkustusasiakirjan turvin toteuttaa osan tutkimushankkeestaan jonkin toisen jäsenvaltion alueella, ellei kyseinen jäsenvaltio pidä häntä uhkana yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai kansanterveydelle. Ottaen huomioon kyseisen tutkimuksen osan suorittamiseen tarvittava ajanjakso, tarvittaessa voidaan tehdä uusi vastaanottosopimus, jonka perusteella toinen jäsenvaltio myöntää tutkijalle oleskeluluvan.

1. Tämän direktiivin nojalla oleskeluluvan saanut henkilö voi oleskelulupansa sekä voimassa olevan passin tai muun vastaavan matkustusasiakirjan turvin toteuttaa osan tutkimushankkeestaan jonkin toisen jäsenvaltion alueella, ellei kyseinen jäsenvaltio pidä häntä uhkana yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai kansanterveydelle. Ottaen huomioon kyseisen tutkimuksen osan suorittamiseen tarvittava ajanjakso, tarvittaessa voidaan tehdä uusi vastaanottosopimus, jonka perusteella toinen jäsenvaltio myöntää tutkijalle oleskeluluvan. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia tutkijoita poistumaan alueeltaan viisumia tai oleskelulupaa koskevan hakemuksen esittämistä varten.

Perustelu

Kyseinen säännös on lisättävä, jotta voitaisiin taata mahdollisuus hakemuksen jättämiseen paikan päällä ja varmistaa liikkuvuuden mukanaan tuomien etujen säilyminen.

Tarkistus 19

13 artiklan 2 a kohta (uusi)

 

2 a. Tutkija voi oleskelulupansa voimassaoloaikana hakea uutta vastaanottosopimusta joko samassa tai eri jäsenvaltiossa. Uusi hakemus on käsiteltävä yksinkertaistetussa menettelyssä, josta on jätetty pois 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädettyjen edellytysten tarkistaminen, edellyttäen, että alkuperäinen tutkimusorganisaatio toimittaa ennen uuden hakemuksen jättämistä kirjallisen vahvistuksen siitä, että työ on suoritettu tyydyttävästi.

Perustelu

Kyseinen säännös on lisättävä, jotta voitaisiin helpottaa kolmansista maista tulevien tutkijoiden siirtymistä päätökseen saatetusta tutkimushankkeesta toiseen, joko samassa tai eri jäsenvaltiossa toteutettavaan hankkeeseen, mikä lisää tutkijoiden liikkuvuutta.

Tarkistus 20

15 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat hakijalle kirjallisesti maahanpääsyä tai oleskeluluvan uusimista koskevaan hakemukseen antamastaan päätöksestä 30 päivän kuluessa hakemuksen tekemispäivästä siten kuin kyseisen valtion kansallisessa lainsäädännössä määrätään päätösten ilmoittamisesta. Kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä on säädettävä, mitä seuraamuksia toimivaltaisille viranomaisille on siitä, jos ne eivät anna päätöstä määräaikaan mennessä. Jos hakemus on erityisen monimutkainen, määräaikaa voidaan poikkeustapauksissa jatkaa.

1. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat hakijalle kirjallisesti maahanpääsyä tai oleskeluluvan uusimista koskevaan hakemukseen antamastaan päätöksestä 30 päivän kuluessa hakemuksen tekemispäivästä siten kuin kyseisen valtion kansallisessa lainsäädännössä määrätään päätösten ilmoittamisesta. Kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä on säädettävä, mitä seuraamuksia toimivaltaisille viranomaisille on siitä, jos ne eivät anna päätöstä määräaikaan mennessä. Jos hakemus on erityisen monimutkainen, määräaikaa voidaan poikkeustapauksissa jatkaa, mutta ei kuitenkaan pidempään kuin 30 lisäpäivällä. Määräajan pidentäminen on perusteltava hakijalle yksityiskohtaisesti.

Perustelu

Kyseinen säännös on lisättävä, jotta jäsenvaltioiden viranomaiset eivät nykyiseen tapaansa käyttäisi liian usein tätä (aikaisempaan ehdotukseen sisältyvää) mahdollisuutta, joka viivästyttää turhaan tutkijoiden maahanpääsyä.

Tarkistus 21

17 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että kaikki seuraavat tiedot ovat mahdollisimman täydellisinä ja säännöllisesti päivitettyinä yleisesti saatavilla esimerkiksi Internetin välityksellä: 4 artiklan perusteella hyväksytyt tutkimusorganisaatiot, joiden kanssa tutkijat voivat tehdä vastaanottosopimuksen, sekä tässä direktiivissä säädetyt ehdot ja menettelyt, jotka koskevat tutkimustarkoituksia varten tapahtuvaa jäsenvaltion alueelle pääsyä ja oleskelua.

Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että kaikki seuraavat tiedot ovat mahdollisimman täydellisinä ja säännöllisesti päivitettyinä yleisesti saatavilla esimerkiksi Internetin välityksellä: 4 artiklan perusteella hyväksytyt tutkimusorganisaatiot, joiden kanssa tutkijat voivat tehdä vastaanottosopimuksen, sekä tässä direktiivissä säädetyt ehdot ja menettelyt, jotka koskevat tutkimustarkoituksia varten tapahtuvaa jäsenvaltion alueelle pääsyä ja oleskelua. Jäsenvaltiot voivat vaatia vastaanottavia organisaatioita julkaisemaan luettelon hyväksytyistä tutkijoista. Kyseiseen luetteloon sisällytetään ainoastaan tutkijoiden yksiselitteisen tunnistamisen kannalta välttämättömät tiedot.

Perustelu

Kyseinen lisäys parantaa säädökseltä vaadittavaa avoimuutta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten

Viiteasiakirjat

KOM(2004)0178 – C6‑0011/2004 – 2004/0061(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

LIBE

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

15.9.2004

Tehostettu yhteistyö

ei

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Nikolaos Vakalis
7.10.2004

Valiokuntakäsittely

23.11.2004

18.1.2004

21.2.2005

 

 

Tarkistukset hyväksytty (pvä)

21.2.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

42

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Gianni De Michelis, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Pier Antonio Panzeri, Herbert Reul, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Caspary, Dorette Corbey, Neena Gill, Norbert Glante, Edit Herczog, Peter Liese, Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi, John Purvis, Manuel António dos Santos, Esko Seppänen, Alyn Smith, Hannes Swoboda

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.2.2005)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisiin sovellettavasta erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten
(KOM(2004)0178 – C6‑0012/2004 – 2004/0062(CNS))

Valmistelija: Nikolaos Vakalis

LYHYET PERUSTELUT

I. Yhteenveto ehdotuksesta

Käsillä oleva ehdotus neuvoston suositukseksi on yksi osa kaikkiaan kolmiosaista oikeudellista välinettä (joka käsittää yhden direktiivin ja kaksi suositusta), jolla pyritään helpottamaan kolmansien maiden tutkijoiden pääsyä Euroopan unioniin tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edistämiseksi EU:ssa.

Yhtäältä, jos tarkastellaan ehdotusta direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisiin sovellettavasta erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten (2004/0061(CNS)), käsillä olevassa ehdotuksessa kehotetaan jäsenvaltioita toteuttamaan lukuisia käytännön toimia direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Toisaalta, direktiiviehdotuksesta irrallaan, suositusehdotuksessa käsitellään myös sellaisia aloja, joita ei direktiiviehdotuksessa ole mainittu lainkaan, esimerkiksi perheiden yhdistämistä sekä jäsenvaltioiden ja komission yhteistyönä toteutettavia toimia.

II. Valmistelijan kommentit

Valmistelija tukee käsillä olevaa ehdotusta ja kehottaa jäsenvaltioita panemaan sen säännökset kaikilta osin täytäntöön.

Jotta Lissabonin tavoitteet voitaisiin saavuttaa aikataulun mukaisesti (ja tehdä Euroopan unionista maailman kilpailukykyisin osaamistalous vuoteen 2010 mennessä), jäsenvaltioiden on ryhdyttävä välittömästi toimiin aikataulussa pysyäkseen. Direktiivin säännösten saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano on väistämättä pitkäkestoinen prosessi. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden on toimittava viipymättä ja toteutettava mahdollisimman monia toimia jo etukäteen, jotta kolmansien maiden tutkijoiden maahanpääsy helpottuisi mahdollisimman nopeasti.

Valmistelija uskoo, että monet jäsenvaltioiden nykyään soveltamista hallinnollisista menettelyistä, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisten pääsyä Euroopan unioniin, tekevät unionista kolmansien maiden huippututkijoille vähemmän houkuttelevan kohteen. Tästä syystä jäsenvaltioiden on tunnustettava tilanne ja noudatettava ehdotettuja suosituksia kaikilta osin eli luovuttava työlupaa koskevista vaatimuksistaan, poistettava tutkijan virkaa hakeviin kolmansien maiden kansalaisiin soveltamansa kiintiöt ja aikarajoitukset sekä yksinkertaistettava ja nopeutettava oleskeluluvan myöntämistä.

Tässä yhteydessä valmistelija pitää myönteisenä erityisesti sitä, että asiaankuuluvissa ministeriöissä (maahanmuutto ja tutkimus) sekä kaikkien jäsenvaltioiden suurlähetystöissä nimitetään yhteyshenkilöt, joiden puoleen kolmansien maiden tutkijat voivat kääntyä maahanpääsyä koskevissa asioissa. Kyseistä toimesta olisi erityisen paljon apua niille, joihin asia vaikuttaa eniten (eli tutkijoille ja tutkimuslaitoksille), ja sen avulla voitaisiin parantaa järjestelmän tehokkuutta.

Kun kolmannen maan tutkijat harkitsevat Eurooppaan muuttoa, perheiden yhdistämistä koskevat hankaluudet saattavat muodostua vakavaksi esteeksi muuttopäätökselle. Erityisesti oikeudesta perheenyhdistämiseen 22. syyskuuta 2003 annetun direktiivin 2003/86 huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi helpotettava perheenjäsenten maahanpääsyä tutkijoiden kohdalla. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tutkijoiden perheenjäseniin sovelletaan mahdollisimman suotuisaa kolmansien maiden kansalaisten kohtelua (esimerkiksi maahanpääsylle asetettavissa ehdoissa ja hakemusten käsittelyn nopeudessa, työskentelymahdollisuuksissa, oleskeluluvan myöntämisessä jne.). Koska aihe on tärkeä, valmistelija näkisi mielellään, että direktiiviin sisällytetään tätä koskeva säännös.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

1 kohdan c alakohta

c) varmistavat, että kolmansien maiden kansalaisilla on mahdollisuus työskennellä tutkijoina ilman aikarajoituksia paitsi, jos tämä on perusteltua tutkijoiden lähtömaan tarpeiden kannalta,

c) varmistavat, että kolmansien maiden kansalaisilla on mahdollisuus työskennellä tutkijoina ilman aikarajoituksia paitsi, jos asianomaisella kolmannen maan kansalaisella ei ole voimassa olevaa passia tai vastaavaa matkustusasiakirjaa tai jos tästä on haittaa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai kansanterveydelle,

Perustelu

Komission ehdottama säännös ei ole lainsäädäntötekstiksi riittävän selkeä ja täsmällinen.

Tarkistus 2

2 kohdan b alakohta

b) varmistavat, että tutkijoina toimivilla kolmansien maiden kansalaisilla on mahdollisuus uusia oleskelulupa ilman aikarajoituksia paitsi, jos tämä on perusteltua tutkijoiden lähtömaan tarpeiden kannalta,

b) varmistavat, että tutkijoina toimivilla kolmansien maiden kansalaisilla on mahdollisuus uusia oleskelulupa ilman aikarajoituksia paitsi, jos asianomaisella kolmannen maan kansalaisella ei ole voimassa olevaa passia tai vastaavaa matkustusasiakirjaa tai jos tästä on haittaa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai kansanterveydelle,

Perustelu

Komission ehdottama säännös ei ole lainsäädäntötekstiksi riittävän selkeä ja täsmällinen.

Tarkistus 3

4 kohdan d alakohta

d) nimeävät tutkimuksesta vastaavassa ministeriössä yhteyshenkilön kolmansien maiden tutkijoiden maahanpääsyä varten,

d) nimeävät tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaavassa ministeriössä yhteyshenkilön kolmansien maiden tutkijoiden maahanpääsyä varten,

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että ehdotettu menettely (kolmansien maiden tutkijoihin sovellettava erityinen maahanpääsymenettely) suosii erityisesti yksityistä sektoria. Niiden olisi myös huolehdittava menettelyistä, joilla kannustetaan yksityistä sektoria investoimaan tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisiin sovellettavasta erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten

Viiteasiakirjat

KOM(2004)0178 – C6‑0012/2004 – 2004/0062(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

LIBE

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

15.9.2004

Tehostettu yhteistyö

 

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Nikolaos Vakalis
7.10.2004

Valiokuntakäsittely

23.11.2004

18.1.2005

21.2.2005

 

 

Tarkistukset hyväksytty (pvä)

21.2.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

40

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Gianni De Michelis, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Herbert Reul, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Caspary, Neena Gill, Norbert Glante, Edit Herczog, Peter Liese, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi, John Purvis, Manuel António dos Santos, Esko Seppänen, Alyn Smith, Hannes Swoboda

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.2.2005)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi Euroopan yhteisöön tieteellistä tutkimusta varten tuleville kolmansien maiden tutkijoille lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi
(KOM(2004)0178 – C6‑0013/2004 – 2004/0063(COD))

Valmistelija: Nikolaos Vakalis

LYHYET PERUSTELUT

I. Yhteenveto ehdotuksesta

Käsillä oleva ehdotus neuvoston suositukseksi on yksi osa kaikkiaan kolmiosaista oikeudellista välinettä (joka käsittää yhden direktiivin ja kaksi suositusta), jolla pyritään helpottamaan kolmansien maiden tutkijoiden pääsyä Euroopan unioniin tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edistämiseksi EU:ssa.

Suositusehdotuksen tarkoituksena on helpottaa maahanpääsyä ja liikkumista koskevia ehtoja erityisesti niille kolmansien maiden tutkijoille, jotka haluavat viettää lyhyitä ajanjaksoja (enintään kolme kuukautta) eri jäsenvaltioiden alueella. Tutkijoiden maahantulon tarkoituksena voi olla joko tutustuminen Euroopan yhteisössä käynnistettyihin tutkimusohjelmiin tai lyhytaikainen osallistuminen näihin hankkeisiin tai osallistuminen erityisiin tapahtumiin (konferensseihin tai seminaareihin).

II. Valmistelijan kommentit

Valmistelija tukee käsillä olevaa ehdotusta ja kehottaa jäsenvaltioita panemaan sen säännökset kaikilta osin täytäntöön.

On erityisen tärkeää, että ehdotetut suositukset pannaan nopeasti täytäntöön, jotta Euroopasta tulisi maailman johtava tutkimusalue ja eurooppalaisen tutkimusalueen kansainvälinen rooli vahvistuisi.

Valmistelija pitää erityisen myönteisenä monikertaviisumien myöntämistä, sillä hän uskoo tämän voivan helpottaa merkittävästi kolmansien maiden tutkijoiden (erityisesti tunnettujen huippututkijoiden) usein toistuvaa matkustamista Eurooppaan ja lisätä heidän liikkuvuuttaan Euroopan unionin alueella. Malli on joustava ja erityisen houkutteleva tutkijoille, jotka haluavat jatkaa työtään myös lähettävän maan tutkimusorganisaatiossa.

Valmistelija uskoo, että tulevaisuudessa ehdotetut suositukset olisi otettava huomioon myös yhteisön sitovassa lainsäädännössä.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13 a) Suosituksen tarkoituksena on luoda joustava malli niitä tutkijoita varten, jotka haluavat jatkaa työtään lähettävän maan tutkimusorganisaatiossa (esim. siten, että he työskentelevät lukuvuoden aikana enintään kolmen kuukauden ajan jossain yhteisön alueella sijaitsevassa vastaanottavassa tutkimusorganisaatiossa, mutta jatkavat muun ajan työtään lähettävässä tutkimusorganisaatiossa).

Perustelu

Tällaisen vaihtoehdon on oltava saatavilla, jotta Eurooppa olisi kilpailukykyinen ja houkutteleva kohde kansainvälisellä tasolla.

Tarkistus 2

6 kohta

6. sitoutuvat toimittamaan komissiolle vuoden kuluessa suosituksen hyväksymispäivästä tiedot parhaista käytännöistä, joilla helpotetaan yhtenäisten viisumien myöntämistä tutkijoille, jotta komissio voi arvioida asian edistymistä.

6. sitoutuvat toimittamaan komissiolle vuoden kuluessa suosituksen hyväksymispäivästä tiedot parhaista käytännöistä, joilla helpotetaan yhtenäisten viisumien myöntämistä tutkijoille, jotta komissio voi arvioida asian edistymistä. Kolmansien maiden kansalaisiin sovellettavasta erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten annettavan direktiivin .../.../EY hyväksymisen jälkeen ja arvioinnin tulosten perusteella tarkastellaan mahdollisuutta sisällyttää tämän suosituksen säännökset asianmukaiseen sitovaan oikeudelliseen välineeseen.

Perustelu

Ehdotetut säännökset olisi tulevaisuudessa pyrittävä sisällyttämään sitovaan oikeudelliseen välineeseen, sillä ne voivat osaltaan edistää merkittävästi Euroopan roolia yhtenä maailman tärkeimmistä tutkimusalueista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta suhteellisuusperiaatteen noudattamista.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi Euroopan yhteisöön tieteellistä tutkimusta varten tuleville kolmansien maiden tutkijoille lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi

Viiteasiakirjat

(KOM(2004)0178 – C6-0013/2004 – 2004/0063(COD))

Asiasta vastaava valiokunta

LIBE

Tehostettu yhteistyö

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

15.9.2004

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Nikolaos Vakalis
7.10.2004

Valiokuntakäsittely

23.11.2004

18.1.2005

21.2.2005

 

 

Tarkistukset hyväksytty (pvä)

21.2.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

43

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Gianni De Michelis, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Pier Antonio Panzeri, Herbert Reul, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Caspary, Dorette Corbey, Neena Gill, Norbert Glante, Edit Herczog, Peter Liese, Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi, John Purvis, Manuel António dos Santos, Esko Seppänen, Alyn Smith, Hannes Swoboda

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisiin sovellettavasta erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten

Viiteasiakirjat

KOM(2004)0178 – C6-0011/2004 – 2004/0061(CNS)

Oikeusperusta

EY 67 art.

Työjärjestyksen artikla

51 art.

EP:n kuuleminen (pvä)

7.4.2004

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE
15.9.2004

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE
15.9.2004

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Vincent Peillon
5.10.2004

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely
  Päätös tehty (pvä)

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen
  Päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen
  Päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

24.11.2004

10.1.2005

16.3.2005

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.3.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

39

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Athanasios Pafilis, Michele Santoro, Amalia Sartori, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Panayiotis Demetriou, Giovanni Claudio Fava, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Katalin Lévai, Vincent Peillon, Marie-Line Reynaud, Agnes Schierhuber, Bogusław Sonik

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Christofer Fjellner, Tadeusz Zwiefka

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A[5]

1.4.2005

A6-0054/2005

Huomautuksia

...

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston suositukseksi kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn helpottamiseksi Euroopan yhteisössä suoritettavaa tieteellistä tutkimusta varten

Viiteasiakirjat

KOM(2004)0178 – C6-0012/2004 – 2004/0062(CNS)

Oikeusperusta

EY 67 art.

Työjärjestyksen artikla

51 art.

EP:n kuuleminen (pvä)

7.4.2004

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE
15.9.2004

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE
15.9.2004

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Vincent Peillon
5.10.2004

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely
  Päätös tehty (pvä)

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen
  Päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen
  Päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

24.11.2004

10.1.2005

16.3.2005

31.3.2005

 

Hyväksytty (pvä)

31.3.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

38

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Frederika Brepoels, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Camiel Eurlings, Giovanni Claudio Fava, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Vincent Peillon, Marie-Line Reynaud, Bogusław Sonik, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A[5]

1.4.2005

A6-0054/2005

Huomautuksia

...

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi Euroopan yhteisöön tieteellistä tutkimusta varten tuleville kolmansien maiden tutkijoille lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi

Viiteasiakirjat

KOM(2004)0178 – C6-0013/2004 – 2004/0063(COD)

Oikeusperusta

EY 251 art. 2 kohta ja 62 art. 2 alakohdan b alakohdan ii alakohta

Työjärjestyksen artikla

51 art.

EP:n kuuleminen (pvä)

7.4.2004

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE
15.9.2004

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE
15.9.2004

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Vincent Peillon
5.10.2004

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely
  Päätös tehty (pvä)

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen
  Päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen
  Päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

24.11.2004

10.1.2005

16.3.2005

31.3.2005

 

Hyväksytty (pvä)

31.3.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

38

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Frederika Brepoels, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Camiel Eurlings, Giovanni Claudio Fava, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Vincent Peillon, Marie-Line Reynaud, Bogusław Sonik, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A[5]

1.4.2005

A6-0054/2005

Huomautuksia

...

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.