Procedure : 2004/0289(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0100/2005

Indgivne tekster :

A6-0100/2005

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/05/2005 - 8.4

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0190

BETÆNKNING     *
PDF 147kWORD 49k
22.4.2005
PE 353.712v02-00 A6-0100/2005

om forslag til Rådets beslutning om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om visse aspekter af lufttrafik

(KOM(2004)0829 – C6‑0011/2005 – 2004/0829(CNS))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Paolo Costa

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets beslutning om undertegnelse og foreløbig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om visse aspekter af lufttrafik

(KOM(2004)0829 – C6‑0011/2005 – 2004/0829(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets beslutning (KOM(2004)0829)(1),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 80, stk. 2, og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0011/2005),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6‑0100/2005),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Chiles regeringer og parlamenter.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Af dommene fra De Europæiske Fællesskabers Domstol fremgår det, at Fællesskabet har enekompetence på visse områder inden for international luftfart, hvor der tidligere var tradition for bilaterale luftfartsaftaler mellem de pågældende medlemsstater og tredjelande.

Som en konsekvens heraf bemyndigede Rådet i juni 2003 Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en fællesskabsaftale, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

Kommissionen har derfor forhandlet sig frem til en aftale med Republikken Chile om at erstatte visse bestemmelser i de eksisterende bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstater og Republikken Chile.

Disse ændringer vedrører:

Artikel 2: erstatter den traditionelle udpegningsbestemmelse med en bestemmelse om fællesskabsudpegning.

Artikel 4 (beskatning af flybrændstof): løser konflikter mellem eksisterende bilaterale lufttrafikaftaler og Rådets direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet.

Artikel 5 (takster): løser konflikter mellem eksisterende bilaterale lufttrafikaftaler og Rådets forordning nr. 2409/92 om billetpriser og rater inden for luftfart, hvorefter luftfartsselskaber fra tredjelande ikke må være prisførende på flyruter, når transporten udelukkende finder sted inden for Fællesskabet.

I bilag 1 og 2 er der en liste over de bilaterale aftaler, der henvises til i de forskellige artikler i aftalen, og som er indgået mellem EU og Republikken Chile. Disse vedrører Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige.

I bilag 3 er der en liste over de andre stater, der henvises til. Disse stater er Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Den aftale, som Kommissionen har forhandlet sig frem til, bør undertegnes og anvendes foreløbigt. Forslaget til Rådets afgørelse bemyndiger formanden for Rådet til at udpege den eller de personer, der på Fællesskabets vegne er beføjet til foreløbigt på Fællesskabets vegne at undertegne ovenstående aftale, indtil den træder i kraft, efter at de nødvendige procedurer er afsluttet.

Parlamentet er bemyndiget til at afgive udtalelse om denne aftale på grundlag af høringsproceduren i henhold til artikel 83 om internationale aftaler, stk. 7, som har følgende ordlyd:

"Parlamentet afgiver ved en enkelt afstemning med et flertal af de afgivne stemmer udtalelse eller samstemmende udtalelse om indgåelse, forlængelse eller ændring af internationale aftaler eller finansprotokoller indgået af Det Europæiske Fællesskab, og der kan ikke stilles ændringsforslag til aftalens eller protokollens tekst."

På basis af ovenstående foreslår ordføreren, at Transport- og Turismeudvalget afgiver en positiv udtalelse om aftalens indgåelse.


PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets beslutning om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om visse aspekter af lufttrafik

Referencer

(KOM(2004)0829 – C6-0011/2005 – 2004/0289(CNS))

Retsgrundlag

art. 300, stk. 3, første afsnit, EF

Hjemmel i forretningsordenen

art. 51 og art. 83, stk. 7

Dato for høring af EP

18.1.2005

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN
26.1.2005

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ingen udtalelse(r)
  Dato for afgørelse

 

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Paolo Costa
28.7.2004

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Forenklet procedure
  Dato for afgørelse

 

Anfægtelse af retsgrundlaget
  Dato for udtalelse fra JURI

 

 

 

Ændring af bevillingsrammen
  Dato for udtalelse fra BUDG

 

 

 

Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
  Dato for afgørelse på plenarmødet

 

Høring af Regionsudvalget
  Dato for afgørelse på plenarmødet

 

Behandling i udvalg

19.4.2005

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

19.4.2005

Resultat af den endelige afstemning

for:

imod:

hverken/eller:

37

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Sylwester Chruszcz, Paolo Costa, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Said El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Erik Meijer, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Dirk Sterckx, Gary Titley, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Fausto Correia, Zita Gurmai, Willem Schuth

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for indgivelse - A6

25.4.2005

A6-0100/2005

Bemærkninger

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik