Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Διαδικασία : 2004/0289(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0100/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0100/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2005 - 8.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0190

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 161kWORD 54k
22.4.2005
PE 353.712v02-00 A6-0100/2005

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

(COM(2004)0829 – C6‑0011/2005 – 2004/0829(CNS))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Paolo Costa

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

(COM(2004)0829 – C6‑0011/2005 – 2004/0829(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2004)0829)(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80, παράγραφος 2, και 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη πρόταση, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0011/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0100/2005),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Δημοκρατία της Χιλής.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μετά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Κοινότητα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τις διάφορες πτυχές εξωτερικών αεροπορικών μεταφορών, οι οποίες διέπονταν συνήθως από διμερείς συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Κατά συνέπεια το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2003 να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες προκειμένου να αντικατασταθούν ορισμένες διατάξεις στις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες από μια συμφωνία με την Κοινότητα.

Έτσι, η Επιτροπή έχει διαπραγματευθεί μια συμφωνία με τη Δημοκρατία της Χιλής η οποία αντικαθιστά ορισμένες διατάξεις στις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ κρατών μελών και Χιλής.

Αυτές οι αλλαγές αφορούν κυρίως:

Άρθρο 2: οι συνήθεις ρήτρες περί καθορισμού του αερομεταφορέα αντικαθίστανται από μια ρήτρα καθορισμού του αερομεταφορέα από την Κοινότητα.

Άρθρο 4 (φορολόγηση αεροπορικών καυσίμων): επιλύει τις διαφορές μεταξύ των διμερών συμφωνιών και της οδηγίας του Συμβουλίου (2003/96/ΕΚ) σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 5 (τιμολόγηση): επιλύει τις διαφορές μεταξύ των διμερών συμφωνιών και του κανονισμού του Συμβουλίου (2409/92) σχετικά με τους ναύλους και τα κόμιστρα των αεροπορικών υπηρεσιών ο οποίος απαγορεύει στους αερομεταφορείς τρίτων χωρών να διαμορφώνουν τις τιμές των αεροπορικών ναύλων για τις μεταφορές εξ ολοκλήρου εντός της Κοινότητας.

Στα παραρτήματα Ι και ΙΙ απαριθμούνται οι διμερείς συμφωνίες οι οποίες αναφέρονται στα διάφορα άρθρα της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής· αφορούν το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο παράρτημα ΙΙΙ απαριθμούνται τα άλλα κράτη που αναφέρονται· αυτά είναι η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία βάσει της συμφωνίας σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Η συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε η Επιτροπή θα πρέπει να υπογραφεί και να εφαρμοσθεί προσωρινά. Η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Συμβουλίου να υποδείξει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θα υπογράψουν εξ ονόματος της Κοινότητας την προαναφερθείσα συμφωνία σε προσωρινή βάση έως ότου τεθεί σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών.

Το Κοινοβούλιο έχει αρμοδιότητα να εκφέρει τη γνώμη του επί της εν λόγω συμφωνίας με βάση τη διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 83 Διεθνείς Συμφωνίες, παράγραφος 7, η οποία αναφέρει τα εξής:

"Το Κοινοβούλιο, με την πλειοψηφία των ψηφισάντων, σε μία μοναδική ψηφοφορία, εκδίδει γνωμοδότηση ή σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη, ανανέωση ή τροποποίηση διεθνούς συμφωνίας ή χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, χωρίς να επιτρέπεται η κατάθεση τροπολογιών στο κείμενο της συμφωνίας ή του πρωτοκόλλου."

Με βάση τα ανωτέρω, ο εισηγητής προτείνει η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού να εκδώσει θετική γνωμοδότηση σχετικά με τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

Έγγραφα αναφοράς

(COM(2004)0829 – C6-0011/2005 – 2004/0289(CNS))

Νομική βάση

άρθρο 300, παρ. 3, πρώτο εδάφιο, ΕΚ

Διαδικαστική βάση

άρθρο 51 και άρθρο 83, παρ. 7

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

18.1.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN
26.1.2005

Γνωμοδοτική (ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Αποφάσισε να μην γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Paolo Costa
28.7.2004

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία
  Ημερομ. της απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης ΝΟΜΙ

 

 

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης ΠΡΟΫ

 

 

 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
  Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών
  Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.4.2005

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.4.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

37

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Sylwester Chruszcz, Paolo Costa, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Erik Meijer, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Dirk Sterckx, Gary Titley, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fausto Correia, Zita Gurmai, Willem Schuth

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης – A6

25.4.2005

A6-0100/2005

Παρατηρήσεις

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου