Menettely : 2004/0289(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0100/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0100/2005

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/05/2005 - 8.4

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0190

MIETINTÖ     *
PDF 139kWORD 48k
22.4.2005
PE 353.712v02-00 A6-0100/2005

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

KOM(2004)0829 – C6‑0011/2005 – 2004/0829(CNS))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Paolo Costa

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

(KOM(2004)0829 – C6‑0011/2005 – 2004/0829(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0829)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0011/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6‑0100/2005),

1.  hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Chilen hallituksille ja parlamenteille.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamien tuomioiden mukaan yhteisöllä on yksinomainen toimivalta ilmailualan ulkosuhteita koskevissa eri näkökohdissa, joista jäsenvaltiot ovat perinteisesti päättäneet kahdenvälisissä sopimuksissa kolmansien maiden kanssa.

Tuomioistuimen antamien tuomioiden jälkeen neuvosto valtuutti kesäkuussa 2003 komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta yhteisön kanssa tehtävillä sopimuksilla.

Komissio on näiden menettelyjen ja ohjeiden mukaisesti neuvotellut Chilen tasavallan kanssa sopimuksen, jolla korvataan jäsenvaltioiden ja Chilen tasavallan voimassa olevien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten tietyt määräykset.

Muutoksista määrätään erityisesti seuraavissa artikloissa:

2 artikla: sopimuksen 2 artiklalla korvataan perinteiset nimeämislausekkeet yhteisön nimeämislausekkeella,

4 artikla: (lentopolttoaineen verotusta koskevalla) 4 artiklalla poistetaan ristiriitaisuudet voimassa olevien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten ja energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin (2003/96/EY) väliltä,

5 artikla: (kuljetustariffeja koskevalla) 5 artiklalla poistetaan ristiriitaisuudet voimassa olevien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten ja lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksuista annetun neuvoston asetuksen (N:o 2409/92) väliltä.

Liitteissä 1 ja 2 on lueteltu kahdenväliset sopimukset, joihin viitataan EU:n ja Chilen tasavallan tekemän sopimuksen eri artikloissa. Nämä sopimukset koskevat Belgiaa, Tanskaa, Ranskaa, Saksaa Italiaa, Luxemburgia, Alankomaita, Espanjaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Liitteessä 3 on lueteltu muut valtiot, joihin viitataan EU:n ja Chilen tasavallan tekemässä sopimuksessa. Nämä valtiot ovat Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla.

Komission neuvottelema sopimus olisi allekirjoitettava ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti sillä varauksella, että sopimus tehdään lopullisesti myöhemmin. Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus sillä varauksella, että sopimus tehdään lopullisesti myöhemmin, jota sovelletaan sen voimaantuloon saakka väliaikaisesti.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 83 artiklan 7 kohdan mukaisesti parlamentti "antaa Euroopan yhteisön tekemän kansainvälisen sopimuksen tai rahoituspöytäkirjan tekemistä, jatkamista tai muuttamista koskevan lausuntonsa tai puoltavan lausuntonsa yhdessä äänestyksessä annettujen äänten enemmistöllä. Sopimuksen tai pöytäkirjan tekstiä koskevia tarkistuksia ei voida jättää käsiteltäväksi."

Edellä esitetyn vuoksi esittelijä suosittelee, että liikenne- ja matkailuvaliokunnan olisi kannatettava kyseisen sopimuksen tekemistä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

Viiteasiakirjat

KOM(2004)0829 – C6-0011/2005 – 2004/0829(CNS)

Oikeusperusta

EY 300 art. 3 kohdan ens. alakohta

Työjärjestyksen artikla

51 art. ja 83 art. 7 kohta

EP:n kuuleminen (pvä)

18.1.2005

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN
26.1.2005

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Paolo Costa
28.7.2004

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely
  Päätös tehty (pvä)

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen
  Päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen
  Päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

19.4.2005

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.4.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

37

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Sylwester Chruszcz, Paolo Costa, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Erik Meijer, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Dirk Sterckx, Gary Titley, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Fausto Correia, Zita Gurmai, Willem Schuth

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A6

25.4.2005

A6-0100/2005

Huomautuksia

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö