Procedūra : 2004/0289(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0100/2005

Iesniegtie teksti :

A6-0100/2005

Debates :

Balsojumi :

PV 26/05/2005 - 8.4

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2005)0190

ZIŅOJUMS     *
PDF 160kWORD 55k
22.4.2005
PE 353.712v01-00 a6-0100/2005(CNS)

par priekšlikumu Padomes lēmumam sakarā ar nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Čīles Republiku par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem

(KOM(2004)0829 – C6‑0011/2005 – 0100/2005(CNS))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Paolo Costa

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam sakarā ar nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Čīles Republiku par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem

(KOM(2004)0829 – C6‑0011/2005 – 0100/2005(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (KOM(2004)0829)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 80. panta 2. punktu un 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

–   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0011/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A6‑0000/2005),

1.  apstiprina nolīguma slēgšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Čīles Republikas valdībai un parlamentam.

(1)

OV vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Following the judgements by the Court of Justice of theEuropean Communities, the Community has exclusive competence with respect to various aspects of external aviation, which were traditionally governed by bilateral air services agreements between Member States and third countries.

By consequence the Council authorised the Commission in June 2003 to open negotiations with third countries in order to replace certain provisions in existing bilateral agreements with a Community agreement.

Thus, the Commission has negotiated an agreement with the Republic of Chile that replaces certain provisions in the existing bilateral air services agreements between Member States and Chile.

These changes concern namely:

Art. 2: the traditional designation clauses are replaced by a Community designation clause,

Art. 4 (taxation of aviation fuel): resolves conflicts between the bilateral agreements and Council Directive (2003/96/EC) on the Community framework for the taxation of energy products and electricity,

Art. 5 (pricing): resolves conflicts between the bilateral agreements and the Council Regulation (2409/92) on fares and rates for air services which prohibits third country carriers from being price leaders on air services for carriage wholly within the Community.

In Annex 1 and 2 are listed the bilateral agreements which are referred to in the different articles of the agreement between the EU and Chile; they concern Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Spain, Sweden, and the United Kingdom.

In Annex 3 are listed the other states referred to; these are Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland following under the Agreement on the European Economic Area.

The agreement negotiated by the Commission should be signed and provisionally applied. The proposed Council Decision empowers the President of the Council to designate the person or persons to sign on behalf of the Community the above-mentioned agreement on a provisional basis until it enters into force after the completion of the necessary procedures.

Parliament is entitled to give its opinion on this Agreement on the basis of the consultation procedure, according to Rule 83 International agreements, par. 7 that reads as follows:

"Parliament shall give its opinion on, or its assent to, the conclusion, renewal or amendment of an international agreement or a financial protocol concluded by the European Community in a single vote by a majority of the votes cast without amendments to the text of the agreement or protocol being admissible."

On the basis of the above your rapporteur suggests that the TRAN committee should give a favourable opinion on the conclusion of this Agreement.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes lēmumam sakarā ar nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Čīles Republiku par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem

Atsauces

(KOM(2004)0829 – C6-0011/2005 – 2004/0289(CNS))

Juridiskais pamats

EK līguma 300. panta 3. punkta pirmā daļa

Atsauce uz Reglamentu

51. pants un 83. panta 7. punkts

Datums, kad to iesniedza EP

18.1.2005

Atbildīgā komiteja
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN
26.1.2005

Komiteja(-s), kurai(-ām) lūgts sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

 

 

 

 

Atzinumu(-s) nesniedza
  Lēmuma pieņemšanas datums

 

 

 

 

 

Ciešāka sadarbība
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

 

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Paolo Costa
28.7.2004

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

 

Vienkāršota procedūra
  Lēmuma pieņemšanas datums

 

Juridiskā pamata apstrīdēšana
  Datums, kad JURI komiteja sniedza atzinumu

 

 

 

Finansējuma grozījumi
  Datums, kad BUDG komiteja sniedza atzinumu

 

 

 

Apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju
  Plenārsēdes lēmuma datums

 

Apspriešanās ar Reģionu komiteju
  Plenārsēdes lēmuma datums

 

Izskatīšana komitejā

19.4.2005

 

 

 

 

Pieņemts

19.4.2005

Galīgā balsojuma rezultāti

par:

pret:

atturas:

37

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Sylwester Chruszcz, Paolo Costa, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Said El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Erik Meijer, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Dirk Sterckx, Gary Titley, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Fausto Correia, Zita Gurmai, Willem Schuth

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Iesniegšanas datums – A6

25.4.2005

A6-0100/2005

Piezīmes

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika