Procedura : 2004/0289(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0100/2005

Teksty złożone :

A6-0100/2005

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/05/2005 - 8.4

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0190

SPRAWOZDANIE     *
PDF 162kWORD 51k
22.4.2005
PE 353.712v02-00 A6-0100/2005

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

(COM(2004)0829 – C6‑0011/2005 – 2004/0829(CNS))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Paolo Costa

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

(COM(2004)0829 – C6‑0011/2005 – 2004/0829(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2004)0829)(1),

–   uwzględniając art. 80 ust. 2 i art. 300 ust. 2, akapit pierwszy, zdanie pierwsze Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3, pierwszy akapit Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0011/2005),

–   uwzględniając art. 51 i 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6‑0100/2005),

1.  zatwierdza podpisanie umowy;

2.  zobowiązuje Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Republice Chile.

UZASADNIENIE

(wersja angielska)

Following the judgements by the Court of Justice of the European Communities, the Community has exclusive competence with respect to various aspects of external aviation, which were traditionally governed by bilateral air services agreements between Member States and third countries.

By consequence the Council authorised the Commission in June 2003 to open negotiations with third countries in order to replace certain provisions in existing bilateral agreements with a Community agreement.

Thus, the Commission has negotiated an agreement with the Republic of Chile that replaces certain provisions in the existing bilateral air services agreements between Member States and Chile.

These changes concern namely:

Art. 2: the traditional designation clauses are replaced by a Community designation clause,

Art. 4 (taxation of aviation fuel): resolves conflicts between the bilateral agreements and the Council Directive (2003/96/EC) on the Community framework for the taxation of energy products and electricity,

Art. 5 (pricing): resolves conflicts between the bilateral agreements and the Council Regulation (2409/92) on fares and rates for air services which prohibits third country carriers from being price leaders on air services for carriage wholly within the Community.

In Annex 1 and 2 are listed the bilateral agreements which are referred to in the different articles of the agreement between the EU and Chile; they concern Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Spain, Sweden, and the United Kingdom.

In Annex 3 are listed the other states referred to; these are Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland following under the Agreement on the European Economic Area.

The agreement negotiated by the Commission should be signed and provisionally applied. The proposed Council Decision empowers the President of the Council to designate the person or persons to sign on behalf of the Community the above-mentioned agreement on a provisional basis until it enters into force after the completion of the necessary procedures.

Parliament is entitled to give its opinion on this Agreement on the basis of the consultation procedure, according to Rule 83 International agreements, par. 7 that reads as follows:

"Parliament shall give its opinion on, or its assent to, the conclusion, renewal or amendment of an international agreement or a financial protocol concluded by the European Community in a single vote by a majority of the votes cast without amendments to the text of the agreement or protocol being admissible."

On the basis of the above your rapporteur suggests that the TRAN committee should give a favourable opinion on the conclusion of this Agreement.

(1)

Dz. U. C…/ Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


PROCEDURA

Tytuł

Projekt decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

Odsyłacze

(COM(2004)0829 – C6-0011/2005 – 2004/0289(CNS))

Podstawa prawna

art. 300 ust. 3 akapit pierwszy WE

Podstawa przepisowa

art. 51 i art. 83 ust. 7

Data konsultacji z Parlamentem Europejskim

18.1.2005

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN
26.1.2005

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

 

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Paolo Costa
28.7.2004

 

Sprawozdawca(y) zastąpiony/zastąpieni

 

 

Procedura uproszczona
  Data wydania decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

 

 

 

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

 

 

 

Konsultacja z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym
  Data wydania decyzji na posiedzeniu

 

Konsultacja z Komitetem Regionów
  Data wydania decyzji na posiedzeniu

 

Rozpatrzenie w komisji

19.4.2005

 

 

 

 

Data zatwierdzenia

19.4.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

37

0

0

Posłowie obecni podczas końcowego głosowania

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Sylwester Chruszcz, Paolo Costa, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Erik Meijer, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Dirk Sterckx, Gary Titley, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Zastępcy obecni podczas końcowego głosowania

Fausto Correia, Zita Gurmai, Willem Schuth

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas końcowego głosowania

 

Data złożenia - A6

25.4.2005

A6-0100/2005

Uwagi

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności