Förfarande : 2004/0289(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0100/2005

Ingivna texter :

A6-0100/2005

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/05/2005 - 8.4

Antagna texter :

P6_TA(2005)0190

BETÄNKANDE     *
PDF 144kWORD 46k
22.4.2005
PE 353.712v02-00 A6-0100/2005

om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Chile om vissa luftfartsaspekter

(KOM(2004)0829 – C6‑0011/2005 – 2004/0829(CNS))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Paolo Costa

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Chile om vissa luftfartsaspekter

(KOM(2004)0829 – C6‑0011/2005 – 2004/0829(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2004)0829)(1),

 med beaktande av artiklarna 80.2 och 300.2 första stycket, första meningen i EG‑fördraget,

 med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0011/2005),

 med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6‑0100/2005).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Chile parlamentets ståndpunkt.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Efter EG-domstolens domar har gemenskapen exklusiv behörighet när det gäller olika aspekter av de yttre förbindelserna på luftfartsområdet, vilka tidigare reglerades av bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer.

Som en följd av detta bemyndigade rådet i juni 2003 kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i de befintliga bilaterala avtalen med ett gemenskapsavtal.

Kommissionen har förhandlat fram ett avtal med Republiken Chile som ersätter vissa bestämmelser som finns i de befintliga bilaterala luftfartsavtalen mellan medlemsstater och Republiken Chile.

Dessa ändringar berör huvudsakligen:

artikel 2: de traditionella klausulerna om utnämning av lufttrafikföretag ersätts med en gemenskapsklausul,

artikel 4 (beskattning av bränsle för luftfartyg): löser konflikterna mellan de befintliga bilaterala luftfartsavtalen och rådets direktiv 2003/96/EG om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet,

artikel 5 (flygtransportpriser): löser konflikterna mellan de befintliga luftfartsavtalen och rådets förordning nr 2409/92 om biljettpriser och tariffer för lufttrafik, som förbjuder lufttrafikföretag från tredjeländer att vara prisledande på lufttrafiktjänster som helt bedrivs inom gemenskapen.

I bilagorna 1 och 2 finns en förteckning över de bilaterala avtal som nämns i de olika artiklarna i avtalet mellan gemenskapen och Chile. De berör Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien, Sverige och Förenade kungariket.

I bilaga 3 finns en förteckning över andra stater som nämns. Dessa är Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz inom ramen för avtalet för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Det avtal som kommissionen förhandlat fram bör undertecknas och tillämpas provisoriskt. Rådets förslag till beslut ger rådets ordförande befogenheter att utse den person eller de personer som har rätt att underteckna ovanstående provisoriska avtal på gemenskapens vägnar tills avtalet träder i kraft efter det att nödvändiga förfaranden slutförts.

Parlamentet har rätt att avge ett yttrande om avtalet på grundval av samrådsförfarandet, i enlighet med artikel 83 (Internationella avtal), punkt 7, i arbetsordningen, i vilken fastslås följande:

”Parlamentet skall i en enda omröstning med en majoritet av de avgivna rösterna avge ett yttrande eller ge sitt samtycke till ingående, förnyande eller ändring av ett internationellt avtal eller finansprotokoll. Ändringsförslag till avtals- eller protokolltexten är inte tillåtliga.”

På basis av ovanstående synpunkter föreslår föredraganden att transportutskottet stöder ingåendet av detta avtal.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Chile om vissa luftfartsaspekter

Referensnummer

(KOM(2004)0829 – C6-0011/2005 – 2004/0289(CNS))

Rättslig grund

art. 300.3 första stycket EG-fördraget

Grund i arbetsordningen

art. 51 och art. 83.7

Begäran om samråd med parlamentet

18.1.2005

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

TRAN
26.1.2005

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

 

 

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Paolo Costa
28.7.2004

 

Tidigare föredragande

 

 

Förenklat förfarande
  Beslut

 

Bestridande av den rättsliga grunden
  JURI:s yttrande

 

 

 

 

 

Ändrad anslagstilldelning
  BUDG:s yttrande

 

 

 

 

 

Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  Beslut i kammaren

 

Samråd med Regionkommittén
  Beslut i kammaren

 

Behandling i utskott

19.4.2005

 

 

 

 

Antagande

19.4.2005

Slutomröstning: resultat

för:

emot:

nedlagda röster:

37

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Sylwester Chruszcz, Paolo Costa, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Erik Meijer, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Dirk Sterckx, Gary Titley, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Fausto Correia, Zita Gurmai, Willem Schuth

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Ingivande – A6-nummer

25.4.2005

A6-0100/2005

Anmärkningar

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy