ZPRÁVA o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2006

27. 4. 2005 - (2005/2012(BUD))

Část 1: návrh usnesení
Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Valdis Dombrovskis


Postup : 2005/2012(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0106/2005
Předložené texty :
A6-0106/2005
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2006 (2005/2012(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 272 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1],

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu[2],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2005 o pokynech pro oddíly II, IV, V, VI, VII, VIII (A) a VIII (B) a o předběžném odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu (oddíl I) pro rozpočtový proces pro rok 2006[3],

–   s ohledem na zprávu generálního tajemníka pro předsednictvo o předběžném návrhu odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2006,

–   s ohledem na předběžný odhad příjmů a výdajů, který vypracovalo předsednictvo dne 11. dubna 2005 podle čl. 22 odst. 6 a článku 73 jednacího řádu Evropského parlamentu,

–   s ohledem na článek 73 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6‑0106/2005),

A. vzhledem k tomu, že strop v okruhu 5 (Správní výdaje) finančního výhledu byl v důsledku technické úpravy stanoven pro rozpočet na rok 2006 ve výši 6 528 milionů eur[4]; vzhledem k tomu, že tato technická úprava představuje zvýšení oproti částce předpokládané ve zprávě generálního tajemníka z roku 2004 o 45 milionů eur v cenách roku 2006,

B.  vzhledem k tomu, že rok 2006 je posledním rozpočtovým rokem současného finančního výhledu,

C. vzhledem k tomu, že je nutno konsolidovat situaci po rozšíření v roce 2004 a připravit se na příští rozšíření,

D. vzhledem k tomu, že odhad příjmů a výdajů na rok 2006 vychází z těchto klíčových parametrů: 40 pracovních týdnů, včetně čtyř týdnů volebních obvodů, 12 řádných dílčích zasedání a 6 dodatečných dílčích zasedání, úprava platů ve výši 2,3 % a standardní snížení u pracovních míst mimo rozšížení ve výši 7 %,

E.  vzhledem k tomu, že řada návrhů, které v současnosti připravuje předsednictvo, a výpočet jejich finančních dopadů nebudou k dispozici k projednání dříve než při prvním čtení rozpočtu, které proběhne na podzim,

Politické priority

Konsolidace po rozšíření v roce 2004 a příprava na příští rozšíření

1.  je toho názoru, že dokončení konsolidace po rozšíření v roce 2004 a přípravy na příští rozšíření jsou důležitým úkolem z hlediska rozpočtu Parlamentu na rok 2006;

2.  je znepokojen vysokým počtem dosud neobsazených pracovních míst pro potřeby rozšíření vytvořených v rozpočtech na roky 2004 a 2005 – do konce roku 2005 z nich bude pravděpodobně obsazeno pouze 78 %; považuje zpoždění při postupech přijímání pracovníků v souvislosti s rozšířením za politováníhodná; žádá generálního tajemníka, aby do 1. července 2005 předložil zprávu o situaci v přijímání pracovníků; očekává, že generální tajemník uvede v této zprávě konkrétní návrhy řešení neobsazenosti míst v jazykových službách;

3.  bere na vědomí návrh přidělit částku 13,8 milionu eur k zapsání do navrhovaných rozpočtových položek na přípravy před přistoupením Rumunska a Bulharska (pozorovatelé, zaměstnanci, tlumočníci a konferenční technici, zařízení, provozní výdaje a informace) a očekává, že tato částka bude zpřesněna při prvním čtení;

4.  bere na vědomí návrh vytvořit 135 pracovních míst v souvislosti s rozšířením – 113 míst v generálním sekretariátu Parlamentu (73 míst třídy A*5/AD5, 4 místa třídy A*7/AD7, 14 míst třídy B*3/AST3 a 22 míst třídy C*1/AST1) a 22 pracovních míst v politických skupinách (10 míst třídy A*5/AD5, 4 místa třídy B*3/AST3 a 8 míst třídy C*1/AST1) – a po předložení podrobnějších odůvodnění navrhovaných míst zapíše potřebné prostředky při prvním čtení;

Efektivní a hospodárné využívání prostředků

5.  znovu zdůrazňuje důležitost uplatňování zásad řádného finančního řízení a rozpočtové kázně v souvislosti se správními výdaji Parlamentu;

6.  vyzývá k přesunu pracovních míst a k přerozdělení zdrojů v zájmu zvýšení efektivity; domnívá se, že by se obecně měla zvýšit míra obsazenosti pracovních míst;

7.  domnívá se, že by v rozpočtové dokumentaci mělo být jasně uvedeno zapojení Parlamentu do interinstitucionální spolupráce, pokud jde o výdaje i o možné úspory; očekává, že příslušné výdaje a příjmy vyplývající z půjček nebo pronájmů nebo poskytování služeb budou v rozpočtu Parlamentu jasně uvedeny;

8.  poukazuje na dopad nárůstu počtu zaměstnanců, kteří pobírají důchod, v následujících letech; očekává ze strany správy Komise návrhy, jak předejít nadměrnému zatížení běžného provozního rozpočtu, např. pomocí penzijního fondu;

Na cestě ke komplexnějšímu sestavování rozpočtu

9.  vítá cíl vytvořit společný interinstitucionální přístup v otázce formální úpravy rozpočtu; vyzývá však k rozsáhlejší reformě formální úpravy rozpočtu, aby byl rozpočet srozumitelnější a jasnější; bere na vědomí návrhy revidované nomenklatury a žádá správu, aby vypracovala srovnání předchozí a navrhované nomenklatury, které bude podrobné do úrovně bodů a bude obsahovat odůvodnění navrhovaných změn; připomíná ustanovení finančního nařízení a svých vnitřních předpisů týkající se převodů;

Přiblížit Parlament občanům

10. bere na vědomí, že se v současnosti připravují návrhy na zlepšení informační a komunikační politiky Parlamentu; těší se na návrhy předsednictva ve věci celkové komunikační strategie Parlamentu a role informačních kanceláří;

11. čeká na návrhy předsednictva v otázce posílení role externích kanceláří s cílem účinněji oslovit občany; očekává, že budou poskytnuty prostředky na nové externí kanceláře v Rumunsku a Bulharsku; má za to, že při poskytování informací každému členskému státu by měl být brán ohled na národní odlišnosti; očekává podrobné informace o odpovídajících lidských zdrojích, které je třeba přidělit externím kancelářím, včetně tiskového tajemníka pro každou kancelář, spolu s časovým plánem přijímání těchto pracovníků;

12. těší se na návrhy na zlepšení služby pro návštěvníky; je připraven učinit nezbytná opatření pro to, aby náklady hrazené skupinovým návštěvám lépe odpovídaly rozdílům ve skutečných nákladech, aby byl program pro návštěvníky k dispozici ve všech úředních jazycích EU a aby se kvalita programu pro náštěvníky zvýšila;

13. je toho názoru, že internetové stránky Europarl jsou důležitým nástrojem informační politiky Parlamentu a že by měly dostat uživatelsky vstřícnější podobu;

Kvalita a efektivita práce Parlamentu

14. bere na vědomí návrhy generálního tajemníka konsolidovat výsledky reformy správy Parlamentu „Raising the Game“ („Nastavit vyšší laťku“) s cílem zlepšit služby pro poslance; vyzývá k uskutečnění těchto návrhů, zejména návrhů týkajících se pomoci poslancům při jejich legislativní práci, včetně vytváření týmů pro jednotlivé projekty; zdůrazňuje, že odborné poradenství by mělo být poslancům k dispozici v poměrně krátké lhůtě;

15. naléhá na zlepšení jazykové podpory parlamentní činnosti; žádá rozšíření překladatelských kapacit tak, aby poslanci mohli pracovat na dokumentech ve svém jazyce; žádá zlepšení dostupnosti tlumočnických služeb pro politické skupiny a jejich pracovní skupiny a vyzývá správu, aby přijala nutná opatření, pokud jde o prostory a personál; navrhuje koordinovaný přístup zapojující ostatní orgány, aby bylo možné využívat účinky synergie;

16. trvá na tom, aby Evropský parlament plnil své úkoly v rámci svých výsadních pravomocí; očekává proto konkrétní návrhy týkající se vypracovávání opatření souvisejících se zlepšením sledování všech fází přípravy, přijímání a provádění právních předpisů ve vnitrostátním právu a jejich uplatňování, které poskytuje potřebnou pomoc poslancům v jejich výborech při výkonu jejich funkce demokratické kontroly; podotýká, že občané a sdělovací prostředky by měli mít snadný přístup k lepšímu „legislativnímu přehledu“ na internetových stránkách Parlamentu;

Personální politika a žádosti o vytvoření pracovních míst nesouvisejících s rozšířením

17. považuje za zásadní zdokonalit, zjednodušit a urychlit postupy přijímání pracovníků a zamezit tomu, aby trvaly neúměrně dlouho; se znepokojením zjišťuje, že v generálním sekretariátu Parlamentu je 750 neobsazených míst a že dalších 150 míst je obsazeno pomocnými nebo smluvními zaměstnanci;

18. konstatuje, že v této fázi nejsou požadována žádná nová místa v generálním sekretariátu Parlamentu pro potřeby nesouvisející s rozšířením, a očekává, že jakékoli žádosti při prvním čtení budou náležitě odůvodněny;

19. konstatuje, že návrhy týkající se nových pracovních míst, přesunů stálých míst do vyšších tříd, přesunů dočasných míst do vyšších tříd, přeměny pracovních míst a možných povýšení ad personam v sekretariátu Parlamentu byly odloženy až na první čtení; pokládá to za nešťasné; bere na vědomí návrh na přesun 48 pracovních míst v politických skupinách do vyšší třídy: 4 místa třídy A*12 do třídy A*13, 2 místa třídy A*11 do třídy A*12, 2 místa třídy A*10 do třídy A*11, 2 místa třídy A*6 do třídy A*9, 2 místa třídy A*8 do třídy A*9, 1 místo třídy A*5 do třídy A*6, 7 míst třídy B*10 do třídy B*11, 1 místo třídy B*8 do třídy B*9, 5 míst třídy B*7 do třídy B*8, 4 místa třídy B*6 do třídy B*7, 2 místa třídy B*5 do třídy B*6, 2 místa třídy B*3 do třídy B*4, 11 míst třídy C*6 do třídy C*7, 2 místa třídy C*2 do třídy C*3, 1 místo třídy C*1 do třídy C*2;

20. zdůrazňuje potřebu vytvořit systém povyšování zaměstnanců založený skutečně na zásluhách, a zajistit tak možnost rychlejšího povýšení pro úředníky, kteří plní své úkoly vynikajícím způsobem; vyzývá generálního tajemníka, aby do 1. července 2005 předložil požadovanou průběžnou zprávu o současné situaci, která bude obsahovat konkrétní návrhy; čeká rovněž na výsledky, k nimž dospěl generální tajemník a generální ředitelé při zkoumání fungování systému povyšování;

21. zjišťuje, že dochází k urychlenému přechodu od pomocných zaměstnanců ke smluvním zaměstnancům; žádá generálního tajemníka, aby do 1. července 2005 předložil zprávu o situaci, pokud jde o pomocné, externí a smluvní zaměstnance v generálním sekretariátu Parlamentu a v politických skupinách, včetně rozpočtového dopadu této změny u všech institucí; očekává, že správa Parlamentu jasně uvede důvody tohoto urychleného přechodu a důsledky této změny statutu zaměstnanců, včetně důsledků pro učitele jazyků;

22. podtrhuje význam osobních asistentů pro práci poslanců; těší se na nadcházející zprávy pracovní skupiny předsednictva pro asistenty poslanců; a – rovněž z důvodu potřeby finanční průhlednosti – podporuje zavedení statutu asistentů;

23. žádá správu, aby v zájmu zjednodušení přechodu k uplatňování ustanovení nového služebního řádu týkajících se pomocných zaměstnanců dala politickým skupinám k dispozici 40 dalších pracovních míst dočasných asistentů ve třídě B*6; žádá, aby byla tato místa vyhrazena pro dlouholeté pomocné zaměstnance a pro pomocné zaměstnance z nových členských států, v jejichž případě dosud nejsou ukončena výběrová řízení; žádá správu, aby pro tento účel vyčlenila příslušné výdaje v kapitole 11;

Další otázky

24. vyzývá k důslednému uplatňování nových předpisů týkajících se kouření v prostorách Evropského parlamentu;

25. opakuje svou žádost o to, aby do 1. července 2005 obdržel aktualizované informace o pokroku ve věci systému řízení a auditu z hlediska životního prostředí (EMAS);

26. žádá další informace o navrhovaném zvýšení výdajů na služební cesty zaměstnanců v roce 2006;

Celková úroveň rozpočtu Parlamentu

27. konstatuje, že v předběžném návrhu odhadu příjmů a výdajů navrhuje generální tajemník v této fázi úroveň rozpočtu ve výši rovné 20 % okruhu 5 (Správní výdaje) finančního výhledu, což odpovídá částce 1 341,6 milionu eur a představuje zvýšení oproti rozpočtu na rok 2005 o 5,5 %; odkládá zaujetí konečného postoje k celkové výši prostředků pro oddíl I na první čtení v Parlamentu;

28. opakuje svůj postoj, že je důležité stanovit úroveň rozpočtu Parlamentu na základě podložených, skutečných potřeb, aby nebylo na konci roku 2006 nutno škrtat nevyužité prostředky; bere na vědomí návrh zapsat do pohotovostní rezervy částku 90 456 885 EUR do doby, než budou formulovány na nové priority; domnívá se, že do pohotovostní rezervy by měla být uložena realističtější a výrazně nižší částka na nové priority a nepředvídané výdaje; rozhodl se proto zapsat do článku 101 (pohotovostní rezerva) částku 60 456 885 EUR;

29. připomíná, že přístup Parlamentu získat koupí do vlastnictví své hlavní budovy vedl ke značným úsporám; vyzývá k aktualizaci plánu politiky v oblasti budov zaměřeného na nabývání nemovitostí v krátkodobém a střednědobém horizontu, včetně možností koupě prostor pro externí kanceláře a Evropské domy; rozhodl se zapsat do bodu 2009 „Předběžná položka na úhradu investic orgánu do nemovitostí“ částku 10 000 000 EUR jako výraz záměrů Parlamentu pokračovat ve stejné politice v oblasti nemovitostí, jakou uskutečňoval dosud; podotýká, že existuje celá řada nejasností v souvislosti s projekty týkajícími se nemovitostí v Bruselu a v Lucemburku, což může mít výrazný dopad na rozpočet;

30. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda ve znění rozhodnutí 2003/429/ES (Úř. věst. L 147, 14.6.2003, s. 25).
  • [3]  Texty přijaté tohoto dne, P6_TA-PROV(2005)0067.
  • [4]  Podle výpočtu čisté výše příspěvků zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (180 milionů eur v cenách roku 2006).

POSTUP

Název

Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2006

Referenční údaje

2005/2012(BUD)

Právní základ

čl. 272 odst. 2 Smlouvy o ES

Základ v jednacím řádu

článek 73

Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

BUDG

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj
  Datum jmenování

Valdis Dombrovskis
6. 12. 2004

Předchozí zpravodaj(ové)

 

Projednání ve výboru

14. 3. 2004

11. 4. 2005

21. 4. 2005

 

 

Datum přijetí

21. 4. 2005

Výsledek závěrečného hlasování

pro: 32

proti: 1

zdrželi se: 1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Brigitte Douay, B?rbara Dührkop Dührkop, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Neena Gill, Dariusz Maciej Grabowski, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne Elisabet Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Anders Samuelsen, Esko Seppänen, László Surján, Yannick Vaugrenard, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Hans-Peter Martin, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė, Peter Š?astný

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

 

Datum předložení – A6

27 .4. 2005

A6-0106/2005

Poznámky