RAPORT Parlamendi 2006. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

  27.4.2005 - (2005/2012(BUD))

  1. osa. Resolutsiooni ettepanek
  Eelarvekomisjon
  Raportöör: Valdis Dombrovskis


  Menetlus : 2005/2012(BUD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A6-0106/2005
  Esitatud tekstid :
  A6-0106/2005
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  Euroopa Parlamendi 2005. eelarveaasta tulude ja kulude kohta (2004/2007(BUD))

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 272 lõiget 2;

  –   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust[1];

  –   võttes arvesse 6. mail 1999. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse parandamise kohta[2];

  –   võttes arvesse oma 9. märtsi 2005. a resolutsiooni II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) eelarveosa suuniste kohta ning 2006. aasta eelarvemenetluse Euroopa Parlamendi esialgse eelarvestuse projekti (I eelarveosa)[3];

  –   võttes arvesse peasekretäri aruannet juhatusele Euroopa Parlamendi 2006. eelarveaastaks koostatud esialgse eelarvestuse projekti kohta;

  –   võttes arvesse juhatuse poolt 11. aprillil 2005 vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 22 lõikele 6 ja artiklile 73 koostatud esialgse eelarvestuse projekti;

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 73;

  –   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0106/2005),

  A. arvestades, et finantsperspektiivi 5. rubriigi (halduskulud) ülemmääraks 2006. aasta eelarves on tehnilise kohandamise tulemusena kehtestatud 6, 528 miljardit eurot[4]; arvestades, et antud tehniline kohandamine tähendab 2006. aasta hindades 45 miljoni euro suurust kasvu, võrreldes summaga, mida peasekretärid prognoosisid 2004. aasta aruandes;

  B.  arvestades, et 2006. aasta on praeguse finantsperspektiivi viimane eelarveaasta;

  C. arvestades, et tuleb konsolideerida 2004. aasta laienemine ja teha ettevalmistusi järgmiseks laienemiseks;

  D. arvestades, et 2006. aasta eelarvestus põhineb järgmistel võtmeparameetritel: 40 töönädalat, millest 4 on töönädalad valijatega, 12 tavapärast osaistungjärku ja 6 täiendavat osaistungjärku, palgakorrektsioon 2,3% ning standardne vähendamine laienemisega mitteseotud ametikohtade puhul 7%;

  E.  arvestades, et hulk juhatuse poolt praegu ette valmistatavaid ettepanekuid ja nende finantstagajärjed ei ole läbivaatamiseks kättesaadavad enne eelarve esimest lugemist sügisel;

  Poliitilised prioriteedid

  2004. aasta laienemise konsolideerimine ja järgmiseks laienemiseks valmistumine

  1.  on arvamusel, et 2004. aasta laienemise konsolideerimise lõpuleviimine ning ettevalmistused järgmiseks laienemiseks kujutavad endast suurt väljakutset Euroopa Parlamendi 2006. aasta eelarvele;

  2.  tunneb muret suure hulga 2004. ja 2005. aasta eelarve raames loodud laienemisega seotud ametikohtade pärast, mis on siiani täitmata ja millest tõenäoliselt ainult 78% on 2005. aasta lõpuks täidetud; peab kahetsusväärseks viivitusi laienemisega seotud töölevõtmise korras; palub peasekretäril esitada hiljemalt 1. juuliks 2005 aruanne töölevõtmise olukorra kohta; ootab, et peasekretär lisaks konkreetsed ettepanekud, kuidas lahendada täitmata ametikohtade probleem lingvistikasektoris;

  3.  võtab teadmiseks ettepaneku eraldada 13,8 miljonit eurot väljapakutud eelarvepunktidele, mis puudutavad laienemiseelseid ettevalmistusi Rumeenias ja Bulgaarias (vaatlejad, personal, tõlgid ja konverentsitehnikud, seadmed, jooksvad kulud ja teave), ning ootab, et summat täpsustatakse esimesel lugemisel;

  4.  võtab teadmiseks ettepaneku luua 135 laienemisega seotud ametikohta -113 ametikohta Euroopa Parlamendi sekretariaadis (73 A*5/AD5 ametikohta, 4 A*7/AD7 ametikohta, 14 B*3/AST3 ametikohta ja 22 C*1/AST1 ametikohta) ning 22 ametikohta fraktsioonides (10 A*5/AD5 ametikohta, 4 B*3/AST3 ametikohta ja 8 C*1/AST1 ametikohta) - ning vastavalt väljapakutud ametikohtade üksikasjalikumale põhjendusele lisab vajalikud assigneeringud esimesel lugemisel;

  Assigneeringute tõhus ja ratsionaalne kasutamine

  5.  rõhutab taas kord, kui oluline on usaldusväärsete finants- ja eelarvejuhtimise põhimõtete rakendamine Euroopa Parlamendi halduskulude puhul;

  6.  nõuab ametikohtade ümberpaigutamist ja vahendite ümberjaotamist tõhususe suurendamiseks; on arvamusel, et ametikohtade üldist täituvust tuleks suurendada;

  7.  on arvamusel, et Euroopa Parlamendi osalemine institutsioonidevahelises koostöös, mis puudutab nii kulusid kui ka võimalikku kokkuhoidu, tuleks eelarvedokumentatsioonis selgesti määratleda; ootab, et asjakohased kulud ja tulud, mis tulenevad laenudest, üüridest või teenuste osutamisest, tuleks Euroopa Parlamendi eelarves selgelt ära näidata;

  8.  viitab mõjudele, mida avaldab pensionimakseid saava personali suurenemine tulevikus; ootab komisjoni juhatuselt ettepanekuid, mis hoiaksid ära liigse koormuse jooksvale halduseelarvele, näiteks pensionifondi kaudu;

  Terviklikuma eelarvestamise poole

  9.  tervitab eesmärki luua ühine institutsioonidevaheline lähenemine eelarve esitamisele; nõuab siiski eelarve esitamise kaugemaleulatuvat reformimist, et eelarve oleks terviklikum ja selgem; võtab teadmiseks ettepanekud muudetud nomenklatuuri kohta ning palub administratsioonil koostada üksikasjalik võrdlus eelmise ja väljapakutud nomenklatuuri vahel ning tuua välja väljapakutud muudatuste põhjused; tuletab meelde finantsmääruse sätteid ja ning ümberpaigutamisi puudutavaid sise-eeskirju;

  Parlamendi lähendamine kodanikele

  10. võtab teadmiseks, et ettepanekud Euroopa Parlamendi teabe- ja kommunikatsioonipoliitika parandamiseks on ettevalmistamisel; ootab juhatuse ettepanekuid Euroopa Parlamendi üldise kommunikatsioonistrateegia ja infobüroode rolli kohta;

  11. ootab juhatuse ettepanekuid välisbüroode rolli suurendamiseks kodanikeni jõudmisel; ootab assigneeringuid uutele välisbüroodele Rumeenias ja Bulgaarias; on arvamusel, et igale liikmesriigile antavas teabes tuleks arvestada riiklikke erinevusi; ootab üksikasjalikku teavet välisbüroodele eraldatavate vajalike inimressursside, teiste seas igale büroole ette nähtud pressiesindaja kohta, samuti ajakava nende töölevõtmiseks;

  12. ootab ettepanekuid külastajate talituse töö parandamiseks; on valmis võtma vajalikke meetmeid tagamaks, et külastajate rühmadele hüvitatavad kulud on viidud paremini vastavusse reaalsetes kuludes esinevate erinevustega, et külastajate programme pakutakse kõikides ELi ametlikes keeltes ja et parandatakse külastajatele pakutavat programmi;

  13. on arvamusel, et veebileht Europarl on tähtis vahend Euroopa Parlamendi teabepoliitikas ning seda tuleks muuta kasutajasõbralikumaks;

  Parlamendi töö kvaliteet ja tõhusus

  14. võtab teadmiseks peasekretäri ettepanekud konsolideerida Euroopa Parlamendi haldusreformi "Mängu tõhustamine", et parandada parlamendiliikmetele osutatavaid teenuseid; nõuab ettepanekute rakendamist, eriti mis puudutab parlamendiliikmete abistamist õigusloomega seotud töös, muu hulgas projektirühmade loomist; rõhutab, et eksperdiabi peaks olema parlamendiliikmetele kättesaadav ka suhteliselt lühikese etteteatamisega;

  15. nõuab keelealase toetuse parandamist parlamentaarses töös; nõuab kirjaliku tõlke võimsuse suurendamist, et parlamendiliikmetel oleks võimalik töötada emakeelsete dokumentidega; nõuab suulise tõlke kättesaadavuse parandamist fraktsioonidele ja nende töögruppidele, kutsub juhatust üles võtma vajalikke meetmeid teenistusruumide ja personali osas; teeb ettepaneku teisi institutsioone hõlmava koordineeritud lähenemise kohta, et oleks võimalik kasutada ära sünergia mõjud;

  16. nõuab kindlalt, et Euroopa Parlament peaks toimima oma eelisõiguste piires; ootab seetõttu konkreetseid ettepanekuid meetmete arendamiseks, mis puudutavad kõiki etappe selliste õigusaktide ettevalmistamisel, vastuvõtmisel, ülevõtmisel ja rakendamisel, mis on vajalikud parlamendiliikmete abistamiseks demokraatliku kontrolli ülesannete täitmisel vastavates komisjonides; rõhutab, et kodanikel ja meedial peaks olema lihtne ligipääs Euroopa Parlamendi veebilehel olevale parandatud "Õigusloome vaatluskeskusele";

  Personalipoliitika ja sooviavaldused laienemisega mitteseotud ametikohtade osas

  17. peab oluliseks parandada, lihtsustada ja kiirendada personali töölevõtmise korda, et vältida selle muutumist üleliia aeganõudvaks; märgib murelikult, et Euroopa Parlamendi sekretariaadis on 750 täitmata ametikohta ning 150 ametikohal töötavad abi- või lepingulised töötajad;

  18. märgib, et praegu pole Euroopa Parlamendi sekretariaat esitanud sooviavaldust ühegi laienemisega mitteseotud ametikoha loomiseks, ning ootab, et esimeseks lugemiseks esitatavad võimalikud sooviavaldused on nõuetekohaselt tõestatud;

  19. märgib, et uusi ametikohti, alaliste ametikohtade üleviimist kõrgemale astmele, ajutiste ametikohtade üleviimist kõrgemale astmele ning võimalikku ad personam edutamist puudutavad ettepanekud on Euroopa Parlamendi sekretariaadis kuni esimese lugemiseni edasi lükatud; peab seda kahetsusväärseks; võtab teadmiseks ettepaneku 48 fraktsioonisisese ametikoha viimise kohta kõrgemale astmele: 4 A*12 astmele A*13, 2 A*11 astmele A*12, 2 A*10 astmele A*11, 2 A*6 astmele A*9, 2 A*8 astmele A*9, 1 A*5 astmele A*6, 7 B*10 astmele B*11, 1 B*8 astmele B*9, 5 B*7 astmele B*8, 4 B*6 astmele B*7, 2 B*5 astmele B*6 , 2 B*3 astmele B*4, 11 C*6 astmele C*7, 2 C*2 astmele C*3, 1 C*1 astmele C*2;

  20. rõhutab vajadust luua personalile tõepoolest teenetel põhinev edutamissüsteem, et võimaldada kiiremat edutamist parimaid tulemusi näitavatele ametnikele; palub peasekretäril esitada 1. juuliks 2005 nõutud eduaruanne praeguse olukorra kohta koos konkreetsete ettepanekutega; samuti ootab peasekretäri ja peadirektorite poolt edutamissüsteemi toimimise kohta läbi viidud uuringu tulemusi;

  21. võtab teadmiseks kiirenenud ülemineku abitöötajatelt lepingulistele töötajatele; palub peasekretäril esitada 1. maiks 2005 auranne abi-, vabakutseliste ja lepinguliste töötajate kohta Euroopa Parlamendi sekretariaadis ja fraktsioonides, kaasa arvatud selle muutuse eelarvelise mõju kohta kõigile institutsioonidele; ootab, et Euroopa Parlamendi administratsioon tooks selgelt välja nimetatud kiirenenud ülemineku põhjused ja töötajate, kaasa arvatud keeleõpetajate, staatuses toimunud muutuse tagajärjed;

  22. rõhutab isiklike assistentide tähtsust parlamendiliikmete töös; ootab juhatuse parlamendiliikmete assistentide töörühma tulevasi aruandeid; samuti toetab rahalise läbipaistvuse osas assistentide eeskirjade koostamist;

  23. palub administratsioonil võimaldada fraktsioonidele 40 täiendavat ametikohta ajutistele assistentidele tasemel B*6, et hõlbustada üleminekut uute personalieeskirjade abitöötajaid puudutavatele sätetele; palub reserveerida need ametikohad teenekatele abitöötajatele ja uute liikmesriikide abitöötajatele, kelle jaoks konkursid pole veel lõppenud; palub administratsioonil vastavad kulud ette näha 11. peatükis;

  Muud teemad

  24. nõuab Euroopa Parlamendi teenistusruumides suitsetamist puudutavate uute eeskirjade ranget jõustamist;

  25. kordab palvet saada 1. juuliks 2005 ajakohast teavet edusammude kohta keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi (EMAS) alal;

  26. palub täiendavat teavet ettepaneku kohta suurendada töötajate lähetuskulusid 2006. aastal;

  Euroopa Parlamendi eelarve üldmaht

  27. võtab teadmiseks peasekretäri ettepaneku määrata eelarvemahuks esialgse eelarvestuse projektis praegu 20% finantsperspektiivi 5. rubriigist (halduskulud), mis vastab 1, 3416 miljardile eurole ning tähendab 5,5% kasvu võrreldes 2005. aasta eelarvega; ei avalda lõppseisukohta I eelarveosa kogusumma suhtes enne Euroopa Parlamendi esimest lugemist;

  28. kordab oma seisukohta, et oluline on määrata Euroopa Parlamendi eelarvemaht tõelistest põhjendatud vajadustest lähtudes, vältimaks assigneeringute tühistamist 2006. aasta lõpus; võtab teadmiseks ettepaneku lisada ettenägematute kulude reservi 90 456 885-eurone varu, kuni sõnastatakse uued prioriteedid; on arvamusel, et ettenägematute kulude reservi uute prioriteetide ja ettenägematute kulude tarbeks tuleks lisada realistlikum ja märgatavalt väiksem varu; otsustab seetõttu kanda artiklisse 101 (ettenägematute kulude reserv) 60 456 885 euro suuruse summa;

  29. tuletab meelde, et enda põhihoonete ostmise poliitika on Euroopa Parlamendil aidanud märkimisväärselt kulusid kokku hoida; nõuab ajakohastatud hoonepoliitika plaani varade omandamiseks lühiajalises ja keskmises perspektiivis; see puudutab ka välisbüroode ja Euroopa Majade hoonete ostuõigusi; otsustab kanda 10 000 000 eurot punkti 2009 alla: "Määratlemata otstarbega assigneeringud institutsiooni kinnisvarainvesteeringute katmiseks", et tuua esile Euroopa Parlamendi kavatsus jätkata siiani järgitud kinnisvarapoliitikat; rõhutab, et Brüsseli ja Luxembourgi kinnisvaraprojektidega seostub palju määramatust, mis võib oluliselt mõjutada eelarvet;

  30. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
  • [2]  EÜT C 172, 18.6.1999, lk 1. Kokkulepet muudeti otsusega 2003/429/EÜ (ELT L 147, 14.6.2003, lk 25).
  • [3]  Nimetatud kuupäeva "Vastuvõetud tekstid", P6_TA-PROV(2005)0067.
  • [4]  Töötajate poolt pensioniskeemi tehtud sissemaksete kalkuleeritud netosumma (180 miljonit eurot 2006. aasta hindades).

  MENETLUS

  Pealkiri

  Euroopa Parlamendi 2006. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

  Viited

  2005/2012(BUD)

  Õiguslik alus

  art 272 lg 2 (EÜ)

  Menetlusalus

  art 73

  Vastutav komisjon

           menetlusse andmise kuupäev

  BUDG

   

  Nõuandev (nõuandvad) komisjon(id)

           menetlusse andmise kuupäev

   

   

   

   

   

  Raportöör

          nimetamise kuupäev

  Valdis Dombrovskis
  6.12.2004

  Aseraportöör

   

  Arutamine komisjonis

  14.3.2004

  11.4.2005

  21.4.2005

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  21.4.2005

  Lõpphääletuse tulemused

  poolt: 32

  vastu: 1

  erapooletuid: 1

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Laima Liucija Andrikienė, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Brigitte Douay, B?rbara Dührkop Dührkop, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Neena Gill, Dariusz Maciej Grabowski, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne Elisabet Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Anders Samuelsen, Esko Seppänen, László Surján, Yannick Vaugrenard, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Hans-Peter Martin, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė, Peter Š?astn?

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

   

  Esitamise kuupäev – A6

  27.4.2005

  A6-0106/2005

  Märkused