JELENTÉS a Parlament 2006-os pénzügyi évre vonatkozó bevételeinek és kiadásainak tervezéséről

  27.4.2005 - (2005/2012(BUD))

  1. rész: állásfoglalási indítvány
  Költségvetési Bizottság
  Előadó: Valdis Dombrovskis


  Eljárás : 2005/2012(BUD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0106/2005
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0106/2005
  Elfogadott szövegek :

  EURÓPAI PARLAMENTI ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

  a Parlament 2006-os pénzügyi évre vonatkozó bevételeinek és kiadásainak tervezéséről

  (2005/2012(BUD))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (2) bekezdésére,

  –   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[1],

  –   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemre és a költségvetési eljárás javítására vonatkozó, 1999. május 6-i intézményközi megállapodásra[2],

  –   tekintettel a II., IV., V., VI., VII., VIII (A) és VIII (B) szakaszokra vonatkozó iránymutatásokról és az Európai Parlament 2006-os költségvetési eljárására vonatkozó előzetes előirányzat-tervezetről (I. szakasz) szóló, 2005. március 9-i állásfoglalására[3],

  –   tekintettel a főtitkárnak az Elnökséghez intézett, az Európai Parlament 2006-os költségvetési eljárására vonatkozó előzetes előirányzat-tervezetről szóló jelentésére,

  –   tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzata 22. cikke (6) bekezdése és 73. cikke értelmében az Elnökség által 2005. április 11-én elkészített előzetes előirányzat-tervezetre,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 73. cikkére,

  –   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0106/2005),

  A. mivel egy technikai kiigazítás jóvoltából a 2006-os költségvetés vonatkozásában a pénzügyi terv 5. fejezetének (Igazgatási kiadások) plafonját 6 528 millió euróban állapították meg[4]; mivel ez a technikai kiigazítás 2006-os árakon 45 millió eurós növekedést jelent a főtitkár által 2004-ben készített jelentésben előirányzott összeghez képest,

  B.  mivel a 2006-os pénzügyi év a jelenlegi pénzügyi terv utolsó éve,

  C. mivel a 2004-es bővítést meg kell szilárdítani és a következő bővítést elő kell készíteni,

  D  mivel a 2006-os előirányzatok a következő kulcstényezőkön alapulnak: 40 munkahét, ebből 4 egyéni választókerületi hét, 12 rendes és 6 további üléshét, 2,3%-os bérkiigazítás és 7%-os átalánycsökkentés a nem a bővítéshez kapcsolódó állásokra vonatkozóan,

  E.  mivel az Elnökség által jelenleg készített számos javaslat és azok pénzügyi vonzatainak megvizsgálására csupán a költségvetés őszi első olvasata során lesz lehetőség,

  Politikai prioritások

  A 2004-es bővítés megszilárdítása és a következő bővítés előkészítése

  1.  véleménye szerint a 2004-es bővítés végleges megszilárdítása és a következő bővítés előkészítése igazi kihívást jelent a Parlament 2006-os költségvetésére nézve;

  2.  nyugtalanítja az a tény, hogy a 2004-es és 2005-ös költségvetésben kialakított, a bővítéshez kapcsolódó számos álláshely betöltetlen, amelyeknek valószínűsíthetően csak 78%-a kerül betöltésre a 2005-ös év végéig; sajnálatosnak tartja a bővítéssel kapcsolatos felvételi eljárásokban tapasztalt késedelmeket; kéri a főtitkárt, hogy 2005. július 1-jéig terjesszen elő egy, a felvétellel foglalkozó jelentést; a főtitkártól elvárja, hogy jelentésébe vegyen bele konkrét javaslatokat a nyelvi részlegeken belüli üres álláshelyek problémájának megoldására;

  3.  tudomásul veszi azt a javaslatot, amely a Románia és Bulgária előcsatlakozási felkészülésére javasolt költségvetési jogcímre 13,8 millió eurót kíván elkülöníteni (megfigyelők, személyi állomány, tolmácsok és technikai személyzet, felszerelés, működési költségek és tájékoztatás) és arra számít, hogy ezt az összeget az első olvasat során pontosítják;

  4.  tudomásul veszi a 135 bővítéshez kapcsolódó álláshely – a Parlament titkárságán 113 álláshely (73 A*5/AD5, 4 A*7/AD7, 14 B*3/AST3, illetve 22 C*1/AST1 kategóriájú álláshely) és a képviselőcsoportoknál 22 álláshely (10 A*5/AD5, 4 B*3/AST3 és 8 C*1/AST1 kategóriájú álláshely) – kialakítására irányuló javaslatot és a javasolt álláshelyekhez fűzött részletesebb indoklás feltétele mellett az első olvasat során felveszi az ehhez szükséges előirányzatokat;

  Az előirányzatok hatékony és racionális felhasználása

  5.  még egyszer kihangsúlyozza a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a költségvetési szigor elveinek a Parlament igazgatási kiadásaira való alkalmazásának fontosságát;

  6.  a hatékonyság növelése érdekében felszólít az álláshelyek átszervezésére és a források átcsoportosítására; úgy véli, hogy általánosságban véve javítani kell az álláshelyek betöltöttségi fokát;

  7.  megítélése szerint a Parlamentnek az intézményközi együttműködésben való részvételét – mind a kiadások, mind pedig a potenciális megtakarítások tekintetében – világosan meg kell jelölni a költségvetési dokumentációban; elvárja, hogy a Parlament költségvetésében világosan tüntessék fel a kölcsönökből, bérletekből és a szolgáltatások biztosításából származó kiadásokat és bevételeket;

  8.  rámutat az elkövetkezendő években nyugdíjkifizetésben részesülő alkalmazottak emelkedő számának hatásaira; olyan javaslatokat vár a Bizottság hivatalaitól, amelyek meggátolják, hogy a rendes operatív költségvetésre túl nagy súly nehezedjék, például egy nyugdíjalap által;

  Egy átfogóbb költségvetés-tervezés felé

  9.  üdvözli azt a célkitűzést, amely közös intézményközi megközelítés kialakítását szorgalmazza a költségvetés felépítése tekintetében; ugyanakkor a költségvetés kialakításának szélesebb körű reformjára szólít fel a költségvetés átfogóbbá és világosabbá tétele érdekében; tudomásul veszi az átdolgozott nómenklatúrára irányuló javaslatot és kéri az igazgatást, hogy készítsen az eddigi és a javasolt nómenklatúra közötti, a jogcímek szintjén végzett részletes összevetést, továbbá a javasolt változtatásokhoz fűzzön indoklást; emlékeztet a költségvetési rendelet rendelkezéseire és az átcsoportosításra vonatkozó belső szabályokra;

  Közelebb vinni a Parlamentet az állampolgárokhoz

  10. megjegyzi, hogy a Parlament tájékoztatási és kommunikációs politikájának megerősítésére irányuló javaslatok jelenleg kidolgozás alatt állnak; várakozással tekint az Elnökségnek a Parlament átfogó kommunikációs stratégiájával és a tájékoztatási irodák szerepével foglalkozó javaslatai elé;

  11. várja az Elnökségnek a tájékoztatási irodák szerepének megerősítésére vonatkozó javaslatait, az állampolgárokkal való kapcsolatteremtés javítása tekintetében; számít arra, hogy elkülönítenek előirányzatokat a Romániában és Bulgáriában létesítendő új tájékoztatási irodák számára; úgy véli, hogy a tagállamoknak nyújtott tájékoztatásnak figyelembe kell vennie a nemzeti különbségeket; részletes információkat vár a tájékoztatási irodák számára biztosítandó megfelelő humán erőforrásról, beleértve irodánként egy sajtóreferenst a felvételükre vonatkozó menetrenddel egyetemben;

  12. várakozással tekint a látogatói szolgálat tevékenységének javítására irányuló javaslatok elé; felkészült arra, hogy megtegye a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a látogatói csoportoknak visszafizetett költségek jobban viszonyuljanak a valódi kiadásokban lévő különbségekhez, a látogatói program az EU valamennyi nyelvén rendelkezésre álljon, valamint hogy javuljon a látogatók számára biztosított program minősége;

  13. véleménye szerint az Europarl-weboldal a Parlament tájékoztatási politikájának fontos eszközét képezi és úgy véli, hogy felhasználóbarátabbá kell tenni;

  A parlamenti munka minősége és hatékonysága

  14. tudomásul veszi a főtitkárnak a „Tegyük magasabbra a mércét” mottót viselő, a képviselők számára nyújtott szolgáltatások javítását célzó parlamenti igazgatási reformnak megerősítésére irányuló javaslatait; felszólít a javaslatok gyakorlatba ültetésére, különös tekintettel azokra, amelyek a képviselőket jogalkotási munkájukban segítik, beleértve a munkacsoportok felállítását; hangsúlyozza, hogy a szakértői segítséget viszonylag rövid időn belül a képviselők rendelkezésére kell bocsátani;

  15. szorgalmazza a parlamenti munkához nyújtott nyelvi támogatás javítását; a fordítói kapacitások kibővítését követeli annak érdekében, hogy a képviselők saját nyelvükön dolgozhassanak a dokumentumokon; követeli, hogy a tolmácsok elérhetőbbek legyenek a képviselőcsoportok és munkacsoportjaik számára, és felszólítja a hivatalt, hogy hozza meg a megfelelő intézkedéseket mind a termek, mind a személyzet tekintetében; a többi intézménnyel való összehangolt eljárást javasol az esetleges szinergiahatások kihasználhatósága érdekében;

  16. ragaszkodik ahhoz, hogy a Parlament saját előjogainak keretén belül tevékenykedjen; következésképpen konkrét javaslatokat vár a Bizottság hatáskörébe tartozó jogszabályoknak az előkészítési és elfogadási folyamat minden szakaszában való jobb nyomon követhetőségére, átültetésére és végrehajtására vonatkozó tevékenységek folytatása tekintetében, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a képviselők segítségére legyenek demokratikus ellenőrző funkciójuk gyakorlásában a megfelelő bizottságokban; rámutat, hogy a Parlament weboldalán található „Jogalkotási Figyelőhöz” a polgárok és a média számára könnyű hozzáférést kell biztosítani;

  Személyzeti politika és a nem a bővítéshez kapcsolódó álláshelyekkel kapcsolatos kérelmek

  17. döntő fontosságúnak tartja a felvételi eljárás javítását, egyszerűsítését és felgyorsítását, annak érdekében, hogy az eljárás ne húzódjon túlságosan el; aggodalommal jegyzi meg, hogy 750 betöltetlen álláshely van a Parlament Főtitkárságán belül és további 150 állást töltenek be ideiglenes vagy szerződéses alkalmazottak;

  18. megjegyzi, hogy jelenleg nem kérvényezik a Parlament Főtitkárságán belül a nem a bővítéshez kapcsolódó új álláshely kialakítását, és arra számít, hogy az első olvasatkor esetlegesen felmerülő kérelmek megfelelően indokoltak lesznek;

  19. megjegyzi, hogy az új álláshelyekre, az állandó álláshelyek és az ideiglenes álláshelyek magasabb kategóriába sorolására, az álláshelyek átsorolására, valamint a Parlament titkárságán lehetséges ad personam előléptetésekre vonatkozó javaslatokat az első olvasatig elhalasztották, amit nem tart szerencsésnek; tudomásul veszi a képviselőcsoportok 48 álláshelyének magasabb kategóriába való átsorolására irányuló javaslatot: 4 A*12-ből A*13, 2 A*11-ből A*12, A*10-ből A*11, 2 A*6-ból A*9, 2 A*8-ból A*9, 1 A*5-ből A*6, 7 B*10-ből B*11, 1 B*8-ból B*9, 5 B*7-ből B*8, 4 B*6-ból B*7, 2 B*5-ből B*6, 2 B*3-ból B*4, 11 C*6-ból C*7, 2 C*2-ből C*3, 1 C*1-ből C*2;

  20. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az előléptetési rendszer kizárólag érdemi alapú legyen, annak érdekében, hogy a legjobban teljesítő tisztviselők előléptetési lehetőségeit felgyorsítsák; felkéri a főtitkárt, hogy 2005. július 1-jéig terjessze elő a kért jelentést a jelenlegi helyzetről a külön javaslatokkal együtt; továbbá várakozással tekint a főtitkár és a főigazgatók által, az előléptetési rendszerről folytatott vizsgálat eredményeire;

  21. tudomásul veszi a kisegítő jogviszonyról a szerződéses jogviszonyra való gyorsított áttérést; felkéri a főtitkárt, hogy 2005. július 1-jéig terjesszen elő jelentést Parlament Főtitkárságán és a képviselőcsoportokon belül dolgozó kisegítő, szabadúszó és szerződéses alkalmazottak helyzetére vonatkozóan, beleértve a változásoknak az intézmények költségvetésére gyakorolt hatását; elvárja a Parlament hivatalától, hogy világosan jelöljék meg a gyorsított áttérés okait és a változásoknak az alkalmazottak – többek között a nyelvoktatók – jogviszonyára gyakorolt hatását;

  22. hangsúlyozza a személyes munkatársak fontosságát a képviselői munka szempontjából; érdeklődve várja képviselők asszisztenseivel foglalkozó elnökségi munkacsoport hamarosan rendelkezésre álló jelentéseit; támogatja továbbá, hogy többek között a pénzügyi átláthatóság miatt készüljön egy alapokmány az asszisztensek számára;

  23. felkéri a hivatalt, hogy az új személyzeti szabályzatnak a kisegítő alkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseire való áttérés megkönnyítése érdekében a képviselőcsoportok számára biztosítson további 40 B*6 kategóriájú ideiglenes asszisztensi álláshelyet; kéri, hogy ezeket az álláshelyeket a hosszú távú, valamint az új országokból érkező azon kisegítő személyzet számára tartsák fenn, akiknek a versenyvizsgái még nem értek véget; kéri az igazgatást, hogy a megfelelő kiadásokat különítse el a 11. alcímből;

  Egyéb kérdések

  24. kéri a Parlament helyiségein belüli dohányzásra vonatkozó új szabályok szigorú végrehajtását;

  25. megismétli azon kérelmét, hogy 2005. július 1-jéig friss tájékoztatást kér az EMAS (közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer) megvalósításában elért előrelépésekről;

  26. további tájékoztatást kér a 2006-ban a személyzet számára kiküldetésre biztosított kiadások javasolt emeléséről;

  A Parlament költségvetésének teljes összege

  27. megállapítja, hogy a főtitkár az előzetes előirányzat-tervezetre vonatkozó javaslatában a jelenlegi szakaszban a pénzügyi terv 5. fejezetének (Igazgatási kiadások) 20%-ában határozza meg a költségvetés szintjét, ami 1 341,6 millió eurónak felel meg, és 5,5%-os növekedést jelent a 2005-ös költségvetéshez képest; a parlamenti első olvasatig fenntartja az I. szakasz teljes összegére nézve kialakított végleges álláspontját;

  28. emlékeztet a Parlament költségvetése nagyságának indokolt és valódi igényeken alapuló meghatározása fontosságára vonatkozó álláspontjára annak érdekében, hogy 2006 végén ne kerüljön sor előirányzatok törlésére; tudomásul veszi azt a javaslatot, hogy a prioritások megfogalmazásáig az előre nem látott eseményekre szánt tartalékra 90 456 885 eurós keretet különítsenek el; úgy véli, hogy a tartalékon belül addigra egy reálisabb keretet fognak megjelölni az új prioritások és az előre nem látott események számára; ezért úgy határoz, hogy a 101-es jogcímcsoportban (előre nem látott eseményekre szánt tartalék) 60 456 885 eurós összeget tüntessenek fel;

  29. emlékeztet arra, hogy a Parlamentnek a főbb épületei megvásárlására irányuló politikája jelentős megtakarításokat eredményezett; az ingatlanszerzésre vonatkozó hosszú és rövid távú aktualizált ingatlanpolitikai terveket kér annak érdekében, hogy helyiségeket vásárolhasson a tájékoztatási irodák és az Európa Házak számára; úgy határoz, hogy a 2009. jogcímbe („Ideiglenes előirányzat az intézmény ingatlanberuházásainak fedezésére”) 10 000 000 eurós előirányzatot iktat be annak kifejezése érdekében, hogy a Parlament továbbra is az eddigi ingatlanpolitikát kívánja folytatni; rámutat, hogy a brüsszeli és luxembourgi ingatlanokkal kapcsolatos projektek esetében számos bizonytalanság áll fenn, amelyek jelentős hatással lehetnek a költségvetésre;

  30.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
  • [2]  HL C 172., 1999.6.18., 1. o., a 2003/429/EK határozattal módosított megállapodás (HL L 147, 2003.6.14., 25. o.).
  • [3]  Aznap elfogadott szövegek, P6_TA-PROV(2005)0067.
  • [4]  A nyugdíjalaphoz történő munkavállalói hozzájárulások nettó számított összege (180 millió euró 2006-os árakon).

  ELJÁRÁS

  Cím

  A Parlament 2006-os pénzügyi évre vonatkozó bevételeinek és kiadásainak tervezése

  Hivatkozások

  2005/2012(BUD)

  Jogalap

  EK-Szerződés 272. cikk (2) bekezdés

  Eljárási Szabályzatra való hivatkozás

  73. cikk

  Illetékes bizottság

           Kijelölés napja

  BUDG

   

  A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

           Kijelölés napja

   

   

   

   

   

  Előadó   A kijelölés dátuma

  Valdis Dombrovskis
  6.12.2004

  Előző előadó

   

  Vizsgálat a bizottságban

  14.3.2004

  11.4.2005

  21.4.2005

   

   

  Az elfogadás dátuma

  21.4.2005

  A zárószavazás eredménye

  mellette: 32

  ellene: 1

  tartózkodás: 1

  A zárószavazáson jelen lévő képviselők

  Laima Liucija Andrikienė, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Brigitte Douay, B?rbara Dührkop Dührkop, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Neena Gill, Dariusz Maciej Grabowski, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne Elisabet Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Anders Samuelsen, Esko Seppänen, László Surján, Yannick Vaugrenard, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Hans-Peter Martin, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė, Peter Š?astný

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok a 178. cikk (2) bekezdése szerint

   

  Benyújtás dátuma – A6

  27.4.2005

  A6-0106/2005

  Megjegyzések