Ziņojums - A6-0106/2005Ziņojums
A6-0106/2005

  ZIŅOJUMS par Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2006. finanšu gadam

  27.4.2005 - (2005/2012(BUD))

  1. daļa: rezolūcijas priekšlikums
  Budžeta komiteja
  Referents: Valdis Dombrovskis


  Procedūra : 2005/2012(BUD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A6-0106/2005
  Iesniegtie teksti :
  A6-0106/2005
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

  par Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2006. finanšu gadam
  (2005/2012(BUD))

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā EK līguma 272. panta 2. punktu,

  –   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[1],

  –   ņemot vērā 1999. gada 6. maijā starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju noslēgto Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu[2],

  –   ņemot vērā 2005. gada 9. marta rezolūciju par 2006. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm attiecībā uz II, IV, V, VI, VII, VIII(A) un VIII(B) iedaļu un Eiropas Parlamenta provizoriskās tāmes projektu (I iedaļa)[3],

  –   ņemot vērā ģenerālsekretāra ziņojumu Prezidijam par 2006. finanšu gada Eiropas Parlamenta provizorisko tāmes projektu,

  –   ņemot vērā provizorisko tāmes projektu, ko Prezidijs sagatavoja 2005. gada 11. aprīlī saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 22. panta 6. punktu un 73. pantu,

  –   ņemot vērā Reglamenta 73. pantu,

  –   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0106/2005),

  A. tā kā tehniska pielāgojuma rezultātā finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā (Administratīvie izdevumi) maksimālā robeža attiecībā uz 2006. gada budžetu ir noteikta EUR 6 528 miljonu apmērā[4]; tā kā šis tehniskais pielāgojums nozīmē EUR 45 miljonu pieaugumu 2006. gada cenās salīdzinājumā ar ģenerālsekretāru 2004. gada ziņojumā prognozēto summu;

  B.  tā kā 2006. gads ir pašreizējā finanšu plāna pēdējais gads;

  C. tā kā ir jānostiprina 2004. gadā notikusī paplašināšanās un jāsagatavojas nākamajai paplašināšanās kārtai;

  D. tā kā 2006. gada tāme ir balstīta uz šādiem pamatrādītājiem — 40 darba nedēļas, tai skaitā četras nedēļas, kad deputāti tiekas ar vēlētājiem, 12 parastas sesijas un sešas papildu sesijas, 2,3% algas pielāgojums un 7% standarta samazinājums amatiem, kas nav saistīti ar paplašināšanos;

  E.  tā kā Prezidijs pašlaik gatavo vairākus priekšlikumus un to finansiālā ietekme būs pieejama izskatīšanai tikai budžeta pirmajā lasījumā rudenī,

  Politiskās prioritātes

  2004. gadā notikušās paplašināšanās nostiprināšana un gatavošanās nākamajai paplašināšanās kārtai

  1.  uzskata, ka 2004. gadā notikušās paplašināšanās nostiprināšana un gatavošanās nākamajai paplašināšanās kārtai ir svarīgs uzdevums saistībā ar Parlamenta 2006. gada budžetu;

  2.  izsaka bažas par lielo skaitu līdz šim vēl aizvien brīvo paplašināšanās amatu, kurus izveidoja 2004. un 2005. gada budžetā un no kuriem līdz 2005. gada beigām būs aizpildīti, iespējams, tikai 78%; uzskata, ka kavēšanās ar paplašināšanos saistītajās darbā pieņemšanas procedūrās ir nožēlas vērta; pieprasa ģenerālsekretāram līdz 2005. gada 1. jūlijam sniegt ziņojumu par situāciju attiecībā uz pieņemšanu darbā; sagaida, ka ģenerālsekretārs tajā iekļaus konkrētus priekšlikumus attiecībā uz brīvo vietu aizpildīšanu tulkošanas jomā;

  3.  atzīmē priekšlikumu piešķirt EUR 13,8 miljonus, kas jāiekļauj ierosinātajos budžeta posteņos, kuri paredzēti sagatavošanās pasākumiem saistībā ar gaidāmo Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos (novērotāji, darbinieki, tulki un konferenču tehniskie darbinieki, iekārtas, darbības izdevumi un informācija), un sagaida, ka šo summu sīkāk precizēs pirmajā lasījumā;

  4.  atzīmē priekšlikumu izveidot 135 ar paplašināšanos saistītus amatus — 113 amatus Parlamenta Ģenerālsekretariātā (73 A*5/AD5 amati, 4 A*7/AD7 amati, 14 B*3/AST3 amati un 22 C*1/AST1 amati) un 22 amatus politiskajās grupās (10 A*5/AD5 amati, 4 B*3/AST3 amati un 8 C*1/AST1 amati) — un, ņemot vērā detalizētāku pamatojumu ierosinātajiem amatiem, iekļaus vajadzīgās apropriācijas pirmajā lasījumā;

  Efektīvs un racionāls apropriāciju izlietojums

  5.  vēlreiz uzsver to, cik svarīgi ir Parlamenta administratīvajiem izdevumiem piemērot pareizas finanšu vadības un stingras budžeta politikas principu;

  6.  aicina īstenot pārcelšanu citā amatā un līdzekļu pārdalīšanu nolūkā palielināt efektivitāti; uzskata, ka ir jāuzlabo vispārējais amatu aizpildes līmenis;

  7.  uzskata, ka Parlamenta līdzdalība iestāžu sadarbībā gan attiecībā uz izdevumiem, gan iespējamiem ietaupījumiem ir skaidri jānosaka budžeta dokumentācijā; sagaida, ka Parlamenta budžetā būs skaidri norādīti gan attiecīgie izdevumi, gan ieņēmumi no aizdevumiem, izīrēšanas vai pakalpojumu sniegšanas;

  8.  norāda uz to, ka darbinieku skaita palielināšanās turpmākajos gados ietekmēs pensiju maksājumus; gaida Komisijas administrācijas priekšlikumus par to, kā novērst pārmērīgu slogu uz parasto darbības budžetu, piemēram, izmantojot pensiju fondu;

  Ceļā uz vispusīgāku budžeta plānošanu

  9.  atzinīgi vērtē mērķi izveidot iestāžu kopīgu pieeju budžeta izklāstam; tomēr, lai padarītu budžetu vispusīgāku un skaidrāku, aicina veikt budžeta izklāsta tālejošāku reformu; atzīmē priekšlikumus attiecībā uz pārskatīto nomenklatūru un pieprasa administrācijai sniegt iepriekšējās un ierosinātās nomenklatūras salīdzinājumu, nodrošinot sīkāku izklāstu posteņu līmenī un ierosināto izmaiņu pamatojumu; atgādina Finanšu regulas noteikumus un iekšējos noteikumus attiecībā uz pārvietojumiem;

  Parlamenta tuvināšana pilsoņiem

  10. atzīmē, ka pašlaik sagatavošanā ir priekšlikumi par Parlamenta informācijas un saziņas politikas uzlabošanu; gaida Prezidija priekšlikumus attiecībā uz Parlamenta vispārējo saziņas stratēģiju un informācijas biroju nozīmi;

  11. gaida Prezidija priekšlikumus par ārējo biroju nozīmes pastiprināšanu, lai labāk sasniegtu pilsoņus; sagaida, ka tiks paredzētas apropriācijas jaunajiem ārējiem birojiem Rumānijā un Bulgārijā; uzskata, ka informācijā, ko sniedz katrai dalībvalstij, ir jāņem vērā nacionālās atšķirības; sagaida sīku informāciju par attiecīgajiem cilvēkresursiem, kas jāpiešķir ārējiem birojiem, tostarp viens preses sekretārs katrā birojā, kā arī grafiku viņu pieņemšanai darbā;

  12. gaida priekšlikumus par Apmeklētāju dienesta darba uzlabošanu; ir gatavs veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka apmeklētāju grupām atmaksātie izdevumi labāk atbilst atšķirībām no patiesajiem izdevumiem, ka apmeklētāju programmas ir pieejamas visās oficiālajās ES valodās un ka apmeklētājiem piedāvātās programmas ir labākas;

  13. uzskata, ka Europarl tīmekļa vietne ir būtisks instruments Parlamenta informācijas politikai un ka tā būtu jāpadara lietotājiem draudzīgāka;

  Parlamenta darba kvalitāte un efektivitāte

  14. atzīmē ģenerālsekretāra priekšlikumus, lai nostiprinātu Parlamenta administrācijas reformu “Vajadzību nodrošināšana” ar mērķi uzlabot deputātiem sniegtos pakalpojumus; aicina šos priekšlikumus realizēt praksē, it īpaši tos, kas attiecas uz palīdzību deputātiem viņu likumdošanas darbā, tostarp projektu komandu izveidē; uzsver, ka nepieciešamajai specifiskajai informācijai arī jābūt pieejamai deputātiem salīdzinoši īsā laikā;

  15. mudina uzlabot ar tulkošanu saistīto atbalstu parlamentārajā darbā; aicina palielināt rakstiskās tulkošanas spēju, lai deputāti varētu strādāt ar dokumentiem savā valodā; aicina nodrošināt politiskajām grupām un to darba grupām tulku labāku pieejamību, kā arī aicina administrāciju veikt vajadzīgos pasākumus attiecībā uz telpām un darbiniekiem; ierosina koordinētu pieeju, kas paredz iesaistīt pārējās iestādes, lai varētu izmantot kopīgā darba rezultātus;

  16. uzsver, ka Eiropas Parlamentam jādarbojas saskaņā ar savām prerogatīvām; tādēļ gaida konkrētus priekšlikumus par tādu pasākumu izstrādi, kuri saistīti ar tiesību aktu sagatavošanas, pieņemšanas, transponēšanas un īstenošanas visu posmu labāku uzraudzību un kuri ir vajadzīgi, lai deputātiem attiecīgajās komitejās palīdzētu īstenot viņu demokrātiskās kontroles funkcijas; norāda, ka uzlabotai Likumdošanas observatorijai Parlamenta tīmekļa vietnē ir jābūt viegli pieejamai pilsoņiem un plašsaziņas līdzekļiem;

  Personāla politika un pieprasījumi attiecībā uz amatiem, kas nav saistīti ar paplašināšanos

  17. uzskata, ka ir svarīgi uzlabot, vienkāršot un paātrināt darbā pieņemšanas procedūras, lai tās nepadarītu pārmērīgi ilgstošas; ar bažām atzīmē, ka Parlamenta Ģenerālsekretariātā ir 750 brīvi amati un ka vēl 150 amatus ieņem palīgdarbinieki vai līgumdarbinieki;

  18. atzīmē, ka šajā posmā Parlamenta Ģenerālsekretariātā netiek prasīti jauni amati, kas nav saistīti ar paplašināšanos, un sagaida, ka visi pieprasījumi pirmajā lasījumā būs pienācīgi pamatoti;

  19. atzīmē, ka priekšlikumi attiecībā uz jauniem amatiem, pastāvīgo amatu un pagaidu amatu paaugstināšanu, amatu pārveidošanu un iespējamu ad personam paaugstināšanu amatā Parlamenta Sekretariātā ir atlikti līdz pirmajam lasījumam; izsaka nožēlu par to; atzīmē priekšlikumu attiecībā uz 48 amatu paaugstināšanu politiskajās grupas: 4 A*12 uz A*13, 2 A*11 uz A*12, 2 A*10 uz A*11, 2 A*6 uz A*9, 2 A*8 uz A*9, 1 A*5 uz A*6, 7 B*10 uz B*11, 1 B*8 uz B*9, 5 B*7 uz B*8, 4 B*6 uz B*7, 2 B*5 uz B*6, 2 B*3 uz B*4, 11 C*6 uz C*7, 2 C*2 uz C*3, 1 C*1 uz C*2;

  20. uzsver vajadzību izveidot tādu amatā paaugstināšanas sistēmu darbiniekiem, kura būtu balstīta uz patiesajiem nopelniem, lai visefektīvāk strādājošajiem ierēdņiem nodrošinātu paātrinātas karjeras iespējas; aicina ģenerālsekretāru līdz 2005. gada 1. jūlijam sniegt pieprasīto progresa ziņojumu par pašreizējo situāciju, tostarp konkrētus priekšlikumus; gaida arī rezultātus ģenerālsekretāra un ģenerāldirektoru veiktajam pētījumam par amatā paaugstināšanas sistēmas darbību;

  21. atzīmē paātrināto pāreju no palīgdarbiniekiem uz līgumdarbiniekiem; pieprasa ģenerālsekretāram līdz 2005. gada 1. jūlijam sniegt ziņojumu par situāciju attiecībā uz palīgdarbiniekiem, ārštata darbiniekiem un līgumdarbiniekiem Parlamenta Ģenerālsekretariātā un politiskajās grupās, tostarp par šādas pārmaiņas ietekmi uz visu iestāžu budžetiem; sagaida, ka Parlamenta administrācija skaidri norādīs šādas paātrinātas pārejas iemeslus un šādas izmaiņas ietekmi uz darbinieku, to skaitā valodu pasniedzēju, statusu;

  22. uzsver to, cik liela nozīme deputāta darbā ir personīgajiem palīgiem; gaida nākamos ziņojumus, kas ir jāsagatavo Prezidija darba grupai saistībā ar deputātu palīgiem; turklāt arī finansiālas pārskatāmības labad atbalsta nolikuma ieviešanu palīgiem;

  23. pieprasa administrācijai politisko grupu vajadzībām piešķirt 40 papildu amatus B*6 līmeņa pagaidu palīgdarbiniekiem, lai atvieglotu pāreju uz jaunajos Civildienesta noteikumos paredzētajiem noteikumiem attiecībā uz palīgdarbiniekiem; pieprasa šos amatus rezervēt ilgstoši strādājošiem palīgdarbiniekiem, kā arī palīgdarbiniekiem no tām jaunajām dalībvalstīm, attiecībā uz kurām konkursi vēl nav beigušies; pieprasa administrācijai 11. nodaļā paredzēt attiecīgos izdevumus;

  Citi jautājumi

  24. aicina strikti īstenot jaunos noteikumus par smēķēšanu Parlamenta telpās;

  25. atkārto prasību līdz 2005. gada 1. jūlijam saņemt atjauninātu informāciju par progresu saistībā ar vides vadības un revīzijas sistēmu (EMAS);

  26. pieprasa papildu informāciju par darbinieku komandējumu izdevumu ierosināto palielinājumu 2006. gadā;

  Parlamenta budžeta vispārējais apjoms

  27. atzīmē, ka ģenerālsekretārs provizoriskajā tāmes projektā ierosina šajā posmā noteikt budžeta apjomu 20% apmērā no finanšu plāna 5. izdevumu kategorijas (Administratīvie izdevumi), kas atbilst EUR 1 341,6 miljoniem un ir par 5,5% lielāks nekā 2005. gada budžets; patur tiesības sniegt galīgo nostāju par I iedaļas kopējo apjomu līdz Parlamenta pirmajam lasījumam;

  28. atkārto savu nostāju par to, cik svarīgi ir noteikt Parlamenta budžeta apjomu, balstoties uz pamatotām, patiesām vajadzībām, lai 2006. gada beigās apropriācijas nevajadzētu atcelt; atzīmē priekšlikumu rezervē neparedzētiem izdevumiem iekļaut EUR 90 456 885 rezervi līdz brīdim, kad tiks formulētas jaunās prioritātes; uzskata, ka rezervē neparedzētiem izdevumiem jāiekļauj reālāka un ievērojami mazāka rezerve jaunām prioritātēm un neparedzētiem izdevumiem; tāpēc nolemj 101. pantā (rezerve neparedzētiem izdevumiem) iekļaut summu EUR 60 456 885 apmērā;

  29. atgādina, ka Parlamenta politika attiecībā uz tā galveno ēku pirkšanu ir radījusi ievērojamus ietaupījumus; aicina atjaunināt plānu attiecībā uz ēku politiku īpašuma iegūšanai īsā un vidējā termiņā, tajā iekļaujot iespējas iegādāties telpas ārējiem birojiem un Eiropas namiem; nolemj 2009. postenī “Provizoriskā apropriācija iestādes ieguldījumiem nekustamajā īpašumā” iekļaut EUR 10 000 000, lai atspoguļotu Parlamenta nodomus turpināt tādu pašu ēku politiku, kā līdz šim; norāda, ka ir vairākas neskaidrības attiecībā uz nekustamā īpašuma projektiem Briselē un Luksemburgā, kurām var būt būtiska ietekme uz budžetu;

  30. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
  • [2]  OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp. Nolīgums grozīts ar Lēmumu 2003/429/EK (OV L 147, 14.6.2003., 25. lpp.).
  • [3]  Minētajā dienā pieņemtie teksti, P6_TA-PROV(2005)0067.
  • [4]  Aprēķinātie neto ieņēmumi no darbinieku iemaksām pensiju sistēmā (EUR 180 miljoni 2006. gada cenās).

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2006. finanšu gadam

  Atsauces

  2005/2012(BUD)

  Juridiskais pamats

  EK līguma 272. panta 2. punkts

  Atsauce uz Reglamentu

  73. pants

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

           Iesniegšanas datums

  BUDG

   

  Komiteja(s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

           Iensiegšanas datums

   

   

   

   

   

  Referents
    Iecelšanas datums

  Valdis Dombrovskis
  6.12.2004

  Aizstātais referents

   

  Izskatīšana komitejā

  14.3.2004

  11.4.2005

  21.4.2005

   

   

  Pieņemšanas datums

  21.4.2005

  Galīgā balsojuma rezultāti

  par: 32

  pret: 1

  atturas: 1

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Laima Liucija Andrikienė, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Neena Gill, Dariusz Maciej Grabowski, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne Elisabet Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Anders Samuelsen, Esko Seppänen, László Surján, Yannick Vaugrenard, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Hans-Peter Martin, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný

  Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

   

  Iesniegšanas datums – A6

  27.4.2005

  A6-0106/2005

  Piezīmes