Postup : 2004/0164(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0127/2005

Předložené texty :

A6-0127/2005

Rozpravy :

PV 25/05/2005 - 22

Hlasování :

PV 26/05/2005 - 8.7

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0193

ZPRÁVA     *
PDF 203kWORD 144k
2. 5. 2005
PE 353.479v02-00 A6-0127/2005

o návrhu nařízení Rady o financování společné zemědělské politiky

(KOM(2004)0489 – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodajka: Agnes Schierhuberová

Návrh legislativního USNESENÍ evropského parlamentu
 BEGRÜNDUNG
 STANOVISKO VÝBORU PRO ROZPOČTOVOU KONTROLU
 POSTUP

Návrh legislativního USNESENÍ evropského parlamentu

k návrhu nařízení Rady o financování společné zemědělské politiky

(KOM(2004)0489 – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise Radě (KOM(2004)0489)(1),

–   s ohledem na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, podle něhož Rada prováděla konzultace (C6‑0166/2004),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a na stanovisko Rozpočtového výboru (A6‑0127/2005),

1.  schvaluje návrh Komise v pozměněném znění;

2.  vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem změnila svůj návrh podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES;

3.  vyzývá Radu, aby ho informovala v případě, že má v úmyslu odchýlit se od textu schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu k novým konzultacím v případě, že má v úmyslu zásadně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal stanovisko Parlamentu Radě a Komisi.

Návrh Komise  Změny Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Článek 5 písmeno a)

a) akce nezbytné pro analýzu, řízení, sledování, výměnu informací a provádění společné zemědělské politiky, a rovněž akce zaměřené na zavádění kontrolních systémů a technickou a správní pomoc;

 

a) opatření nezbytná pro analýzu, řízení, sledování, výměnu informací a provádění společné zemědělské politiky, a rovněž opatření určená pro vytváření kontrolních systémů a technickou a administrativní pomoc, s výjimkou nákladů, které podle článku 13 nenese FEAGA;

Odůvodnění

Rozšířením technické pomoci jsou odčerpávány prostředky Společenství pro vlastní účel fondu, podporu zemědělství a rozvoj venkova. To se stěží slučuje s úpravou v článku 13, který stanoví, že FEAGA nenese náklady členských států na správu. Financování by se tudíž mělo provádět pouze tehdy, když je dodržen článek 13, který stanoví, že výdaje členských států a příjemců na správní a personální náklady nehradí FEAGA, s výhradou výjimek stanovených podle postupu v čl. 41 odst. 2.

Pozměňovací návrh 2

Čl. 16 odst. 2

Nicméně, přímé platby nemohou v žádném případě přesáhnout za 15. říjen příslušného rozpočtového roku.

vypouští se

Odůvodnění

Úprava musí připouštět určitý prostor pro zvláštní výjimečné případy, které mohou nastat zejména v důsledku přechodu na nový systém provozních odměn.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 31 odst. 4 písm. a)

a) výdaje uvedené v čl. 3 odst. 1, které byly uskutečněny více než 36 měsíců před tím, než Komise písemně oznámila příslušnému členskému státu výsledky ověřování;

a) výdaje uvedené v čl. 3 odst. 1, které byly uskutečněny více než 24 měsíců před tím, než Komise písemně oznámila příslušnému členskému státu výsledky ověřování;

Odůvodnění

Stávající platné nařízení (ES) č. 1258/1999 stanoví lhůtu 24 měsíců, kterou by bylo rozumné dodržet. Prodloužením této lhůty se zvyšuje byrokratické zatížení. Zároveň je důležité postavit kontrolu oprávněnosti výdajů pod určitý časový tlak tak, jak to stanoví stávající nařízení.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 31 odst. 4 písm. b)

b) výdajů souvisejících s víceletými opatřeními, jež jsou součástí výdajů uvedených v čl. 3 odst. 1, u nichž poslední povinnost uložená příjemci podpory vznikla více než 36 měsíců před tím, než Komise písemně oznámila příslušnému členskému státu výsledky ověřování;

b) výdajů souvisejících s víceletými opatřeními, jež jsou součástí výdajů uvedených v čl. 3 odst. 1, u nichž poslední povinnost uložená příjemci podpory vznikla více než 24 měsíců před tím, než Komise písemně oznámila příslušnému členskému státu výsledky ověřování;

 

Odůvodnění

Stávající platné nařízení (ES) č. 1258/1999 stanoví lhůtu 24 měsíců, kterou by bylo rozumné dodržet. Prodloužením této lhůty se zvyšuje byrokratické zatížení. Zároveň je důležité postavit kontrolu oprávněnosti výdajů pod určitý časový tlak tak, jak to stanoví stávající nařízení.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 31 odst. 4 písm. c)

c) výdajů týkajících se programů uvedených v článku 4, u nichž platba zůstatku byla provedena více než 36 měsíců před tím, než Komise písemně oznámila příslušnému členskému státu výsledky ověřování.

c) výdajů týkajících se programů uvedených v článku 4, u nichž platba zůstatku byla provedena více než 24 měsíců před tím, než Komise písemně oznámila příslušnému členskému státu výsledky ověřování.

Odůvodnění

Stávající platné nařízení (ES) č. 1258/1999 stanoví lhůtu 24 měsíců, kterou by bylo rozumné dodržet. Prodloužením této lhůty se zvyšuje byrokratické zatížení. Zároveň je důležité postavit kontrolu oprávněnosti výdajů pod určitý časový tlak tak, jak to stanoví stávající nařízení.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 32 odst. 5

5. Pokud k vymáhání nedojde ve čtyřleté lhůtě po datu prvotního odhalení ve správním nebo soudním řízení nebo v šestileté lhůtě, jestliže je vymáhání předmětem kroků u vnitrostátního soudnictví, ponese finanční důsledky absence vymáhání ve výši 50 % příslušný členský stát a ve výši 50 % rozpočet Společenství, a to po uplatnění srážky stanovené v odstavci 2.

5. Pokud k vymáhání nedojde ve čtyřleté lhůtě po datu prvotního odhalení ve správním řízení nebo v šestiměsíční lhůtě po zveřejnění konečného soudního rozsudku, ponese finanční důsledky absence vymáhání ve výši 50 % příslušný členský stát a ve výši 50 % rozpočet Společenství, a to po uplatnění srážky stanovené v odstavci 2.

 

Odůvodnění

U komplikovaných sporů se může stát, že proces spojený s  vymáháním bude trvat mnohem déle než šest (6) let. Není tedy v těchto případech oprávněné, aby si Komise automaticky ponechala 50 % částek k navrácení, pokud členský stát přijal veškerá opatření spojená s řádnou správou částek přidělovaných Společenstvím.

Pozměňovací návrh 7

Článek 43

Do 1. září každého roku, který následuje po rozpočtovém období, vypracuje Komise finanční zprávu o správě FEAGA a FEADER za uplynulé období.

Do 1. září každého roku, který následuje po rozpočtovém období, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě finanční zprávu o správě FEAGA a FEADER za uplynulé období.

 

Odůvodnění

As regulation No 1258/1999 on the financing of the Common Agricultural Policy expressly foresees that the financial report be submitted to Parliament and Council, the Commission proposal would represent a step backwards.

(1)

Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


BEGRÜNDUNG

Die Gemeinsame Agrarpolitik wird bisher durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGLF) finanziert, der in die Abteilung Garantie und die Abteilung Ausrichtung unterteilt ist:

· Die Abteilung Garantie finanziert die (obligatorischen) Ausgaben für die Gemeinsamen Organisationen der Agrarmärkte (d.h. Direktzahlungen, Ausfuhrerstattungen, Interventionsankäufe), bestimmte Ausgaben im Veterinär- und Pflanzenschutzbereich sowie Maßnahmen zur Information und Bewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik.

· Außerdem finanziert diese Abteilung Maßnahmen für den ländlichen Raum außerhalb der Ziel-1-Regionen. In der derzeit geltenden Finanziellen Vorausschau bilden diese Ausgaben die Rubrik Ib.

· Die Abteilung Ausrichtung finanziert die sonstigen Ausgaben für die ländliche Entwicklung, die nicht vom EGFL, Abteilung Garantie, übernommen werden, also Maßnahmen in Ziel-1-Gebieten und die Leader+-Initiative. In der Finanziellen Vorausschau bilden diese Ausgaben einen Teil der Rubrik Ib beziehungsweise II.

Der Vorschlag der Kommission

Der Vorschlag der Kommission zielt auf eine deutlich vereinfachte Strukturierung der bisherigen Rechtsgrundlagen der Finanzierung, insbesondere im Hinblick auf die Politik der ländlichen Entwicklung in dem Zeitraum 2007-2013. Er enthält darüber hinaus Regeln zur Haushaltsdisziplin und berücksichtigt die Reform der GAP von 2003. Die Kommission schlägt vor, einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Finanzierung der beiden Komponenten der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zu schaffen und dazu zwei Fonds einzurichten:

· einen Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und

· einen Europäischen Fonds für Landwirtschaft und Landentwicklung (EFLL).

Der Vorschlag ist in Zusammenhang mit dem Verordnungsentwurf über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums (KOM(2004) 490) zu sehen. Aus dem neuen EFLL sollen künftig sämtliche Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung finanziert werden. So soll die Finanzierung der zweiten Säule vereinfacht werden. Zusammen mit den Modulationsmitteln aus der 1. Säule, die sich aus den Kürzungssätzen nach der Verordnung (EG) 1782/2003 ergeben, soll für den Zeitraum 2007-2013 ein Betrag von 88,753 Mrd. € (in Preisen von 2004) für die EU-27 zur Verfügung stehen.

Der EGFL soll demgegenüber nur noch die "klassische Agrarpolitik", u.a. Maßnahmen der Intervention, Exporterstattung, Direktzahlungen, Informations- und Absatzförderung finanzieren, nicht mehr die ländliche Entwicklung.

Die Kommission will darüber hinaus ein verschärftes Überwachungs-, Evaluierungs- und Berichterstattungssystem einführen, um sicherzustellen, dass die vereinbarten Obergrenzen eingehalten werden.

Die neuen Fonds sollen in ihrer Struktur dem EGFL ähneln, d.h.:

· Verwaltung der Fonds durch einen Ausschuss, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der Kommission zusammensetzt (Artikel 41, Fondsausschuss)

· Anwendung des Rechnungsabschlussverfahrens für alle aus den neuen Fonds finanzierten Maßnahmen (bisher war dies nur bei den Maßnahmen der Abteilung Garantie der Fall, während Maßnahmen, die durch die Abteilung Ausrichtung finanziert wurden, im Rahmen der mehrjährigen Förderprogramme überprüft wurden).

Andererseits sollen die beiden Fonds auch bisherige Besonderheiten behalten:

· Der EGFL verfügt über nicht getrennte Mittel, während der EFLL mit getrennten Mitteln arbeitet, für die die Regel n + 2, gefolgt von einer automatischen Aufhebung der Mittelbindungen, bestätigt wird.

· Der Zahlungsrhythmus ist bei den beiden Fonds unterschiedlich (monatlich bzw. viertel­jährlich), ebenso wie das Verfahren zur Wiedereinziehung von Zahlungen im Fall von Unregelmäßigkeiten. So ist beim EFLL die Wiederverwendung dieser Summen durch die Mitgliedstaaten im Rahmen desselben Landentwicklungsprogramms möglich.

Stellungnahme

Allgemeines

Es handelt sich bei dem Kommissionsvorschlag, abgesehen von der grundsätzlichen Entscheidung über die Neustrukturierung der Agrarausgaben eher um ein "technisch-administratives" als um ein "politisches" Dossier. Der politische Hauptzweck liegt in der sehr begrüßenswerten Absicht, die bisherige komplizierte Finanzierungsstruktur zu vereinfachen und dadurch die Effizienz der Mittelausgabe und die Transparenz zu erhöhen. Dies soll Hand in Hand gehen mit einer wirksamen Kontrolle, dass die Mittel bestimmungsmäßig verwendet werden.

Ob sich das Finanzmanagement künftig tatsächlich vereinfachen wird, muss sich erst noch zeigen. Die Zahlstellen müssen nämlich durch die unterschiedliche Zahlungsweise und Mittelbindung zwei Finanzmanagementsysteme parallel führen. Auch müssen die Mitgliedstaaten zusätzliche Unterlagen bereitstellen, was einen höheren Verwaltungsaufwand bedeutet.

Einzelaspekte:

Art 5: Ausdehnung der Finanzierung der technischen Hilfe

Die Finanzierung der technischen Hilfe soll auf die Analyse, Verwaltung, Begleitung und Durchführung der Gemeinsamen Agrarpolitik sowie den Aufbau von Kontrollsystemen und technische und administrative Hilfe ausgedehnt werden können. Dies soll im Rahmen der zentralen Mittelverwaltung abgewickelt werden. Die teilweise Finanzierung der Verwaltung der Mitgliedstaaten durch die Gemeinschaft bei der Implementierung der Agrarpolitik ist ein äußerst fragwürdiges Vorhaben, das auch vom WSA durchaus kritisch gesehen wird. Durch dies Ausdehnung der technischen Hilfe werden Gemeinschaftsmittel für den eigentlichen Zweck der Fonds, die Förderung von Landwirtschaft und Landentwicklung, abgezogen. Dies verträgt sich kaum mit der Regelung in Artikel 13, der festlegt, dass der EGFL nicht die Kosten der Mitgliedstaaten für Verwaltung trägt.

Artikel 8:

Das Bescheinigungsverfahren soll auf die Begleitsysteme ausgeweitet werden. Bisher überprüfte die bescheinigende Stelle Vollständigkeit, Genauigkeit und sachliche Richtigkeit der an die Kommission übermittelten Jahresrechnungen. Jetzt soll die bescheinigende Stelle die "Verwaltungs-, Begleitungs- und Kontrollsysteme der zugelassenen Zahlstellen sowie deren Jahresrechnungen" bescheinigen.

Artikel 16 Absatz 2:

Diese Vorschrift legt fest, dass Direktzahlungen unter keinen Umständen nach dem 15. Oktober des betreffenden Haushaltsjahres erfolgen dürfen. Diese Regelung verursacht erhebliche Probleme bei der Implementierung der Direktzahlungen. Sie erscheint zu starr und sollte überprüft werden

Artikel 31:

Die Kommission kann die Finanzierung bei fehlender Übereinstimmung mit den Gemeinschaftsvorschriften ablehnen. Dies gilt nicht für Ausgaben, die über 36 Monate (bisher: 24 Monate) vor dem Zeitpunkt getätigt wurden, zu dem die Kommission dem betroffenen Mitgliedstaat die Ergebnisse der Überprüfung schriftlich mitgeteilt hat. Diese Fristverlängerung scheint übertrieben. Es sollte bei der bisher geltenden Regelung bleiben.

Artikel 32 und 33:

Art. 32 und 33 des Entwurfs sehen besondere Bestimmungen für den EGFL bei Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen bei der Wiedereinziehung von Beträgen vor. Die Kommission sieht Fristen von vier beziehungsweise sechs Jahren für die Wiedereinziehung der Zahlungen vor. Diese Fristen sind zu kurz bemessen.


STANOVISKO VÝBORU PRO ROZPOČTOVOU KONTROLU (21. 4. 2005)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

k návrhu nařízení Rady o financování společné zemědělské politiky

(KOM(2004)0489 – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS))

Navrhovatel: Jan Mulder

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 2. února 2005 předložil navrhovatel Výboru pro rozpočtovou kontrolu návrh stanoviska pro Dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013 (FINP). Nastínil v něm horizontální položky významné pro rozpočtovou kontrolu, které se týkají finančních výhledů pro období 2007–2013 jako celku.

Tento návrh stanoviska se zabývá konkrétním legislativním návrhem Komise o financování společné zemědělské politiky v období 2007–2013.

Hlavním cílem návrhu je zjednodušit nástroje financování zemědělství. Kromě toho usiluje

o posílení struktur kontroly na úrovni členských států. Na závěr se zabývá změnami

v mechanismu vymáhání poskytnutých částek.

Hlavní rysy navrhovaných pozměňovacích návrhů

Navrhovatel podporuje myšlenku každoročního předkládání ujišťujícího prohlášení nejvyšších politických a řídících představitelů členských států. Tento nástroj posílení odpovědnosti členských států za fondy EU byl zaveden v programu Výboru pro rozpočtovou kontrolu prostřednictvím návrhu zprávy Komise o udělení absolutoria za rok 2003. Použití tohoto nástroje je dále rozvíjeno v návrhu stanoviska Výboru pro rozpočtovou kontrolu pro FINP. Navrhovatel je toho názoru, že tento koncept bude účinný teprve až bude převeden do konkrétních legislativních návrhů pro období 2007–2013. Navrhovatel vítá první signály, které v tomto směru vysílá Komise.

Návrh obsahuje zavedení ujišťujícího prohlášení podepsaného ředitelem platebních agentur. Kromě toho, navrhovatel navrhuje dále zlepšit monitorování platebních agentur Komisí. Toto monitorování platebních agentur Komisí v „nových“ členských státech by se mělo uplatňovat také ve „starých“ členských státech. Co se týká nového mechanismu vymáhání poskytnutých částek, navrhovatel se domnívá, že návrh je krokem vpřed, a to ze dvou důvodů. Návrh zavádí obecné pravidlo stejného podílu zatížení v případě nenávratných částek: 50 % pro rozpočet ES a 50 % pro rozpočet dotčeného členského státu. Návrh také zpřísňuje konečné lhůty pro navracení částek členskými státy (4 nebo 6 let v případě soudního řízení). Návrh ovšem stále členským státům umožňuje mít prospěch z oddálení navracení částek, a to z těchto důvodů: Předvídá, že v případě, kdy je částka po uplynutí lhůty 4/6 let úspěšně vrácena, může si členský stát ponechat 50 % navrácené částky. V případě, že dotyčné členské státy mohou prostřednictvím konečného administrativního nebo soudního rozhodnutí prokázat neexistenci pochybení, mohou si ponechat dokonce 100 % úspěšně, ale pozdě navrácené částky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Čl. 6 odst. 4a (nový)

 

4a. Pokud schválená platební agentura nesplňuje nebo již nadále neplní jednu nebo více podmínek stanovených v odstavci 1, může jí Komise oprávnění odejmout, pokud členský stát neplní své povinnosti podle odstavce 4.

Pozměňovací návrh 2

Čl. 9 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

 

Aniž jsou dotčeny výše uvedené závazky, vydá každý členský stát před tím, než získá finanční prostředky ze Společenství na rok N, každoročně prohlášení o tom, že zavedl fungující finanční kontrolní struktury, které vyžaduje Společenství. Toto prohlášení podepíše nejvyšší politický a správní orgán členského státu (ministr financí).

Pozměňovací návrh 3

Čl. 32 odst. 5 pododstavec 3

Rozdělením finančního nákladu způsobeného neexistencí vymáhání ve smyslu prvního pododstavce není dotčena povinnost příslušného členského státu pokračovat ve vymáhacích řízeních ve smyslu čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení. Takto vymožené částky se připisují k dobru FEAGA v poměru 50 %.

 

Rozdělením finančního nákladu způsobeného neexistencí vymáhání ve smyslu pododstavce jedna není dotčena povinnost příslušného členského státu pokračovat ve vymáhacích řízeních ve smyslu čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení. Takto vymožené částky se připisují k dobru FEAGA.

Pozměňovací návrh 4

Článek 43

Do 1. září každého roku, který následuje po rozpočtovém období, vypracuje Komise finanční zprávu o správě FEAGA a FEADER za uplynulé období.

Do 1. září každého roku, který následuje po rozpočtovém období, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě finanční zprávu o správě FEAGA a FEADER za uplynulé období.

Odůvodnění

As regulation No 1258/1999 on the financing of the Common Agricultural Policy expressly foresees that the financial report be submitted to Parliament and Council, the Commission proposal would represent a step backwards.

POSTUP

Název

Návrh nařízení Rady o financování společné zemědělské politiky

Číslo postupu

KOM(2004)0489 - C6-0166/2004 - 2004/0164(CNS)

Příslušný výbor

AGRI

Výbor požádaný o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

CONT
16.11.2004

Užší spolupráce

Ne

Zpravodaj
  Datum jmenování

Jan Mulder
22.9.2004

Projednání ve výboru

16.3.2005

 

 

 

 

Datum přijetí

19.4.2005

Výsledek závěrečného hlasování

pro:

proti:

zdrželi se:

19

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Ona Juknevičienė, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Edith Mastenbroek, Véronique Mathieu, Jan Mulder, István Pálfi, Margarita Starkevičiūtė, Kyösti Tapio Virrankoski, Terence Wynn

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary, Ashley Mote


POSTUP

Název

Návrh nařízení Rady o financování společné zemědělské politiky

Referenční údaje

KOM(2004)0489 - C6-0166/2004 - 2004/0164(CNS)

Právní základ

čl. 37 odst. 2 Smlouvy o ES

Základ v jednacím řádu

článek 51

Datum konzultace s Parlamentem

29.10. 2005

Příslušný výbor  

Datum oznámení na zasedání

AGRI
16.11.2004

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

REGI
16.11.2004

CONT
16.11.2004

BUDG
16.11.2004

 

 

Nezaujaté stanovisko         

Datum rozhodnutí

REGI
14.3.2005

BUDG
31.1.2005

 

 

 

Užší spolupráce  

Datum oznámení na zasedání

-

 

 

 

 

Zpravodaj(ové)     

Datum jmenování

Agnes Schierhuber
2.9.2004

Předchozí zpravodaj(ové)

-

Zjednodušený postup         

Datum rozhodnutí

-                                                                                            

Zpochybnění právního základu

Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

-

 

 

 

 

Změna finanční dotace

Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

 

 

 

 

 

Konzultace s Evropským hospodářským a sociálním výborem

Datum rozhodnutí na zasedání

-

 

 

 

 

Konzultace s Výborem regionů

Datum rozhodnutí na zasedání

-

 

 

 

 

Projednání ve výboru

22.11.2004

15.3.2005

18.4.2005

26.4.2005

 

Datum schválení

26.4.2005

Výsledek závěrečného hlasování

pro: 35

proti: 0

zdrželi se: 2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Filip Adwent, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Joseph Daul, Gintaras Didžiokas, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz García, Albert Jan Maat, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Witold Tomczak, Kyösti Tapio Virrankoski, Janusz Wojciechowski

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Milan Horáček, Wiesław Stefan Kuc, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, James Nicholson, Bogdan Pęk, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański,

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

Luis Yañez-Barnuevo García, Antonio Masip Hidalgo

Datum předložení – A6

2.5.2005 A6-0127/2005

Poznámky

-

Právní upozornění - Ochrana soukromí