Postup : 2004/0164(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0127/2005

Predkladané texty :

A6-0127/2005

Rozpravy :

PV 25/05/2005 - 22

Hlasovanie :

PV 26/05/2005 - 8.7

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0193

SPRÁVA     *
PDF 207kWORD 206k
2.5.2005
PE 353.479v02-00 A6-0127/2005

o návrhu nariadenia Rady o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

(KOM(2004)0489 – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajkyňa: Agnes Schierhuber

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČTOVÚ KONTROLU
 POSTUP
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Rady o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

(KOM(2004)0489 – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS))

(konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2004)0489)(1),

–   so zreteľom na článok  37 odsek 2 pododsek 3 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6‑0166/2004),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko Výboru pre rozpočtovú kontrolu (A6‑0127/2005),

1.  schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 odsekom 2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby informovala Parlament, či má v úmysle odchýliť sa od textu schváleného Parlamentom;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak mieni podstatne pozmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje predsedu Parlamentu, aby túto pozíciu odovzdal Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 5 písmeno a)

a) akcie potrebné na analýzu, správu, monitoring, výmenu informácií a využívanie spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj akcie týkajúce sa využívania systémov kontroly a technickej a administratívnej asistencie;

a) akcie potrebné na analýzu, správu, monitoring, výmenu informácií a využívanie spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj akcie týkajúce sa využívania systémov kontroly a technickej a administratívnej asistencie, s výnimkou nákladov, ktoré v súlade s článkom 13 nenesie Európsky poľnohospodársky usmerňovací a garančný fond (EAGGF);

Begründung

Durch die Ausdehnung der technischen Hilfe werden Gemeinschaftsmittel für den eigentlichen Zweck der Fonds, die Förderung von Landwirtschaft und Landentwicklung, abgezogen. Dies verträgt sich kaum mit der Regelung in Artikel 13, der festlegt, dass der EGFL nicht die Kosten der Mitgliedstaaten für Verwaltung trägt. Eine Finanzierung sollte deshalb nur soweit erfolgen, als Artikel 13 gewahrt wird, der festlegt, dass Aufwendungen der Mitgliedstaaten und der Begünstigten für Verwaltungs- und Personalkosten vom EGFL nicht getragen werden, vorbehaltlich der nach dem Verfahren von Artikel 41, Absatz 2 vorgesehenen Ausnahmen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 16 odsek 2

Priame platby však v žiadnom prípade nesmú presiahnuť 15. október daného rozpočtového roku.

vypúšťa sa

Begründung

Die Regelung muss einen gewissen Spielraum für besondere Ausnahmefälle zulassen, die sich insbesondere durch die Umstellung auf das neue System der Betriebsprämie ergeben könnten.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 31 odsek 4 písmeno a

a) výdavkov uvedených v článku 3 ods. 1, ktoré boli realizované skôr ako tridsať šesť mesiacov predtým, ako Komisia písomne notifikovala danému členskému štátu výsledky kontrol;

a) výdavkov uvedených v článku 3 ods. 1, ktoré boli realizované skôr ako dvadsať štyri mesiacov predtým, ako Komisia písomne notifikovala danému členskému štátu výsledky kontrol;

Begründung

Verordnung EWG Nr. 1258/1999 – die derzeit gültig ist – sieht eine Frist von 24 Monaten vor, die zweckmäßigerweise auch eingehalten werden sollte. Eine Verlängerung dieser Frist würde den bürokratischen Aufwand erhöhen; gleichzeitig ist es aber auch zweckmäßig, einen gewissen zeitlichen Druck bei der Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Ausgaben auszuüben, was von der derzeit bestehenden Verordnung ja auch gewollt ist.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 31 odsek 4 písmeno b

b) výdavkov týkajúcich sa viacročných opatrení, ktoré sú časťou výdavkov uvedených v článku 3 ods.1, pre ktoré posledná povinnosť uložená požívateľovi bola realizovaná viac ako tridsať šesť mesiacov predtým ako Komisia písomne notifikovala danému členskému štátu výsledky kontrol;

b) výdavkov týkajúcich sa viacročných opatrení, ktoré sú časťou výdavkov uvedených v článku 3 ods.1, pre ktoré posledná povinnosť uložená požívateľovi bola realizovaná viac ako dvadsať štyri mesiacov predtým ako Komisia písomne notifikovala danému členskému štátu výsledky kontrol;

Begründung

Verordnung EWG Nr. 1258/1999 – die derzeit gültig ist – sieht eine Frist von 24 Monaten vor, die zweckmäßigerweise auch eingehalten werden sollte. Eine Verlängerung dieser Frist würde den bürokratischen Aufwand erhöhen; gleichzeitig ist es aber auch zweckmäßig, einen gewissen zeitlichen Druck bei der Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Ausgaben auszuüben, was von der derzeit bestehenden Verordnung ja auch gewollt ist.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 31 odsek 4 písmeno c

c) výdavkov týkajúcich sa programov uvedených v článku 4, pre ktoré bolo vyplatenie zostatku realizované viac ako tridsať šesť mesiacov predtým ako Komisia písomne notifikovala danému členskému štátu výsledky kontrol.

c) výdavkov týkajúcich sa programov uvedených v článku 4, pre ktoré bolo vyplatenie zostatku realizované viac ako dvadsať štyri mesiacov predtým ako Komisia písomne notifikovala danému členskému štátu výsledky kontrol.

Begründung

Verordnung EWG Nr. 1258/1999 – die derzeit gültig ist – sieht eine Frist von 24 Monaten vor, die zweckmäßigerweise auch eingehalten werden sollte. Eine Verlängerung dieser Frist würde den bürokratischen Aufwand erhöhen; gleichzeitig ist es aber auch zweckmäßig, einen gewissen zeitlichen Druck bei der Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Ausgaben auszuüben, was von der derzeit bestehenden Verordnung ja auch gewollt ist.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 32 odsek 5

5. Pokiaľ sa vymáhanie nevykonalo v lehote štyroch rokov po dátume prvého aktu administratívneho alebo súdneho zistenia alebo šiestich rokov, ak je vymáhanie predmetom konania pred národnými súdmi, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania sú znášané vo výške 50 % daným členským štátom a vo výške 50 % rozpočtom Spoločenstva, po uplatnení zrážky uvedenej v odseku 2.

5. Pokiaľ sa vymáhanie nevykonalo v lehote štyroch rokov po dátume prvého aktu administratívneho zistenia alebo šiestich mesiacov po uverejnení konečného rozsudku, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania sú znášané vo výške 50 % daným členským štátom a vo výške 50 % rozpočtom Spoločenstva, po uplatnení zrážky uvedenej v odseku 2.

Begründung

Da die Abwicklung von Gerichtsverfahren in komplizierten Fällen sechs (6) Jahre bei weitem überschreiten kann, ist es also nicht gerechtfertigt, dass die Kommission in diesen Fällen automatisch 50% der für eine Wiedereinbeziehung fälligen Beträge einbehält, wenn der betreffende Mitgliedstaat alle Maßnahmen der guten Verwaltung der Gemeinschaftsmittel ergriffen hat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 43

Komisia vypracuje pred 1. septembrom každého roka, nasledujúceho rok každého rozpočtového obdobia, finančnú správu o správe fondu EAGGF a FEADER počas uplynulého obdobia.

 

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade pred 1. septembrom každého roka, nasledujúceho rok každého rozpočtového obdobia, finančnú správu o správe fondu EAGGF a FEADER počas uplynulého obdobia.

Begründung

As regulation No 1258/1999 on the financing of the Common Agricultural Policy expressly foresees that the financial report be submitted to Parliament and Council, the Commission proposal would represent a step backwards.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Die Gemeinsame Agrarpolitik wird bisher durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGLF) finanziert, der in die Abteilung Garantie und die Abteilung Ausrichtung unterteilt ist:

· Die Abteilung Garantie finanziert die (obligatorischen) Ausgaben für die Gemeinsamen Organisationen der Agrarmärkte (d.h. Direktzahlungen, Ausfuhrerstattungen, Interventionsankäufe), bestimmte Ausgaben im Veterinär- und Pflanzenschutzbereich sowie Maßnahmen zur Information und Bewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik.

· Außerdem finanziert diese Abteilung Maßnahmen für den ländlichen Raum außerhalb der Ziel-1-Regionen. In der derzeit geltenden Finanziellen Vorausschau bilden diese Ausgaben die Rubrik Ib.

· Die Abteilung Ausrichtung finanziert die sonstigen Ausgaben für die ländliche Entwicklung, die nicht vom EGFL, Abteilung Garantie, übernommen werden, also Maßnahmen in Ziel-1-Gebieten und die Leader+-Initiative. In der Finanziellen Vorausschau bilden diese Ausgaben einen Teil der Rubrik Ib beziehungsweise II.

Der Vorschlag der Kommission

Der Vorschlag der Kommission zielt auf eine deutlich vereinfachte Strukturierung der bisherigen Rechtsgrundlagen der Finanzierung, insbesondere im Hinblick auf die Politik der ländlichen Entwicklung in dem Zeitraum 2007-2013. Er enthält darüber hinaus Regeln zur Haushaltsdisziplin und berücksichtigt die Reform der GAP von 2003. Die Kommission schlägt vor, einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Finanzierung der beiden Komponenten der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zu schaffen und dazu zwei Fonds einzurichten:

· einen Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und

· einen Europäischen Fonds für Landwirtschaft und Landentwicklung (EFLL).

Der Vorschlag ist in Zusammenhang mit dem Verordnungsentwurf über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums (KOM(2004) 490) zu sehen. Aus dem neuen EFLL sollen künftig sämtliche Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung finanziert werden. So soll die Finanzierung der zweiten Säule vereinfacht werden. Zusammen mit den Modulationsmitteln aus der 1. Säule, die sich aus den Kürzungssätzen nach der Verordnung (EG) 1782/2003 ergeben, soll für den Zeitraum 2007-2013 ein Betrag von 88,753 Mrd. € (in Preisen von 2004) für die EU-27 zur Verfügung stehen.

Der EGFL soll demgegenüber nur noch die "klassische Agrarpolitik", u.a. Maßnahmen der Intervention, Exporterstattung, Direktzahlungen, Informations- und Absatzförderung finanzieren, nicht mehr die ländliche Entwicklung.

Die Kommission will darüber hinaus ein verschärftes Überwachungs-, Evaluierungs- und Berichterstattungssystem einführen, um sicherzustellen, dass die vereinbarten Obergrenzen eingehalten werden.

Die neuen Fonds sollen in ihrer Struktur dem EGFL ähneln, d.h.:

· Verwaltung der Fonds durch einen Ausschuss, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der Kommission zusammensetzt (Artikel 41, Fondsausschuss)

· Anwendung des Rechnungsabschlussverfahrens für alle aus den neuen Fonds finanzierten Maßnahmen (bisher war dies nur bei den Maßnahmen der Abteilung Garantie der Fall, während Maßnahmen, die durch die Abteilung Ausrichtung finanziert wurden, im Rahmen der mehrjährigen Förderprogramme überprüft wurden).

Andererseits sollen die beiden Fonds auch bisherige Besonderheiten behalten:

· Der EGFL verfügt über nicht getrennte Mittel, während der EFLL mit getrennten Mitteln arbeitet, für die die Regel n + 2, gefolgt von einer automatischen Aufhebung der Mittelbindungen, bestätigt wird.

· Der Zahlungsrhythmus ist bei den beiden Fonds unterschiedlich (monatlich bzw. viertel­jährlich), ebenso wie das Verfahren zur Wiedereinziehung von Zahlungen im Fall von Unregelmäßigkeiten. So ist beim EFLL die Wiederverwendung dieser Summen durch die Mitgliedstaaten im Rahmen desselben Landentwicklungsprogramms möglich.

Stellungnahme

Allgemeines

Es handelt sich bei dem Kommissionsvorschlag, abgesehen von der grundsätzlichen Entscheidung über die Neustrukturierung der Agrarausgaben eher um ein "technisch-administratives" als um ein "politisches" Dossier. Der politische Hauptzweck liegt in der sehr begrüßenswerten Absicht, die bisherige komplizierte Finanzierungsstruktur zu vereinfachen und dadurch die Effizienz der Mittelausgabe und die Transparenz zu erhöhen. Dies soll Hand in Hand gehen mit einer wirksamen Kontrolle, dass die Mittel bestimmungsmäßig verwendet werden.

Ob sich das Finanzmanagement künftig tatsächlich vereinfachen wird, muss sich erst noch zeigen. Die Zahlstellen müssen nämlich durch die unterschiedliche Zahlungsweise und Mittelbindung zwei Finanzmanagementsysteme parallel führen. Auch müssen die Mitgliedstaaten zusätzliche Unterlagen bereitstellen, was einen höheren Verwaltungsaufwand bedeutet.

Einzelaspekte:

Art 5: Ausdehnung der Finanzierung der technischen Hilfe

Die Finanzierung der technischen Hilfe soll auf die Analyse, Verwaltung, Begleitung und Durchführung der Gemeinsamen Agrarpolitik sowie den Aufbau von Kontrollsystemen und technische und administrative Hilfe ausgedehnt werden können. Dies soll im Rahmen der zentralen Mittelverwaltung abgewickelt werden. Die teilweise Finanzierung der Verwaltung der Mitgliedstaaten durch die Gemeinschaft bei der Implementierung der Agrarpolitik ist ein äußerst fragwürdiges Vorhaben, das auch vom WSA durchaus kritisch gesehen wird. Durch dies Ausdehnung der technischen Hilfe werden Gemeinschaftsmittel für den eigentlichen Zweck der Fonds, die Förderung von Landwirtschaft und Landentwicklung, abgezogen. Dies verträgt sich kaum mit der Regelung in Artikel 13, der festlegt, dass der EGFL nicht die Kosten der Mitgliedstaaten für Verwaltung trägt.

Artikel 8:

Das Bescheinigungsverfahren soll auf die Begleitsysteme ausgeweitet werden. Bisher überprüfte die bescheinigende Stelle Vollständigkeit, Genauigkeit und sachliche Richtigkeit der an die Kommission übermittelten Jahresrechnungen. Jetzt soll die bescheinigende Stelle die "Verwaltungs-, Begleitungs- und Kontrollsysteme der zugelassenen Zahlstellen sowie deren Jahresrechnungen" bescheinigen.

Artikel 16 Absatz 2:

Diese Vorschrift legt fest, dass Direktzahlungen unter keinen Umständen nach dem 15. Oktober des betreffenden Haushaltsjahres erfolgen dürfen. Diese Regelung verursacht erhebliche Probleme bei der Implementierung der Direktzahlungen. Sie erscheint zu starr und sollte überprüft werden

Artikel 31:

Die Kommission kann die Finanzierung bei fehlender Übereinstimmung mit den Gemeinschaftsvorschriften ablehnen. Dies gilt nicht für Ausgaben, die über 36 Monate (bisher: 24 Monate) vor dem Zeitpunkt getätigt wurden, zu dem die Kommission dem betroffenen Mitgliedstaat die Ergebnisse der Überprüfung schriftlich mitgeteilt hat. Diese Fristverlängerung scheint übertrieben. Es sollte bei der bisher geltenden Regelung bleiben.

Artikel 32 und 33:

Art. 32 und 33 des Entwurfs sehen besondere Bestimmungen für den EGFL bei Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen bei der Wiedereinziehung von Beträgen vor. Die Kommission sieht Fristen von vier beziehungsweise sechs Jahren für die Wiedereinziehung der Zahlungen vor. Diese Fristen sind zu kurz bemessen.

(1)

Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.


STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČTOVÚ KONTROLU ( 21.4.2005)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

o návrhu nariadenia Rady o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

(KOM(2004)0489 – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS))

Navrhovateľ: Jan Mulder

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

On 2 February 2005 the draftsman submitted his draft opinion for the Temporary Committee on Policy Challenges and Budgetary means 2007-2013 (FINP) to CONT. There he outlined horizontal items of concern for budgetary control, which apply for the Financial Perspectives 2007-2013 as a whole.

The draft opinion at issue is concerning the concrete legislative Commission proposal on the financing of the common agricultural policy for the period 2007-2013.

The proposal's overall aim is to simplify the financial instruments in agriculture. In addition, it seeks to strengthen control structures at Member State level. Finally, modifications to the recovery mechanism are addressed.

Main features of the suggested amendments

The draftsman supports the idea of an annual disclosure statement by Member States' highest level political and managing authorities. This instrument for strengthening Member States' responsibility for EU funds was introduced in CONT's agenda via the 2003 draft Commission discharge report. It is being further developed through CONT's draft opinion for FINP. The draftsman holds the view that this concept will only take effect when transposed into the concrete legislative proposals for the period 2007-2013. He welcomes first signs from the Commission in this direction.

The proposal contains the introduction of a declaration of assurance signed by the head of the paying agencies. In addition, the draftsman suggests to further improve the Commission's monitoring of the paying agencies: The example of the Commission's monitoring of paying agencies in the "new" Member States should also be applied in the "old" Member States.

As regards the new recovery mechanism, the draftsman considers the proposal to be a step forward for two reasons. The proposal introduces a general rule of equal burden-sharing in case of non-recovery: 50 % for the EC budget and 50 % for the budget of the Member State concerned. The proposal also tightens the deadlines for recovery by Member States (4 years or 6 years in case of court action respectively). However, the proposal still enables Member States to profit from delaying recovery for the following reasons: It foresees that, if recovery is successful after the 4/6 years' deadlines have expired, the Member State can keep 50% of the amounts recovered. If the Member State concerned can prove the absence of irregularity by a definitive administrative or court decision it may even keep 100% of the amounts recovered successfully, but late.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočtovú kontrolu žiada Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 6 odsek 4a (nový)

 

4a. Ak splnomocnená platiaca organizácia nespĺňa, alebo už nespĺňa jednu alebo viac podmienok uvedených v odseku 1, Komisia môže odobrať splnomocnenie, ak daný členský štát nesplní svoje záväzky podľa odseku 4.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 9 odsek 1 pododsek 1a (nový)

 

Bez toho, aby boli dotknuté uvedené záväzky, každý členský štát pred prijatím finančných prostriedkov Spoločenstva v roku N a na ročnom základe vydá výkaz uverejňujúci finančné informácie, v ktorom sa uvádza, že štruktúry finančnej kontroly, ktoré požaduje zákon Komisie, sa uplatňujú a fungujú. Výkaz uverejňujúci finančné informácie podpíše najvyšší politický a správny orgán členského štátu (minister financií).

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 32 odsek 5 pododsek 3

Rozdelenie finančných nákladov vzniknutých následkom nevykonaného vymáhania, v súlade s prvým pododsekom, je bez vplyvu na povinnosť pre daný členský štát pokračovať v procedúrach vymáhania, uplatnením článku 9 ods. 1 tohto nariadenia. 50 % takto získaných súm je pripísaných fondu EAGGF.

Rozdelenie finančných nákladov vzniknutých následkom nevykonaného vymáhania, v súlade s prvým pododsekom, je bez vplyvu na povinnosť pre daný členský štát pokračovať v procedúrach vymáhania, uplatnením článku 9 ods. 1 tohto nariadenia. Takto získané sumy sú pripísané fondu EAGGF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 43

Komisia vypracuje pred 1. septembrom každého roka, nasledujúceho rok každého rozpočtového obdobia, finančnú správu o správe fondu EAGGF a FEADER počas uplynulého obdobia.

 

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade pred 1. septembrom každého roka, nasledujúceho rok každého rozpočtového obdobia, finančnú správu o správe fondu EAGGF a FEADER počas uplynulého obdobia.

Odôvodnenie

As regulation No 1258/1999 on the financing of the Common Agricultural Policy expressly foresees that the financial report be submitted to Parliament and Council, the Commission proposal would represent a step backwards.


POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

Referenčné čísla

KOM(2004)0489 - C6-0166/2004 - 2004/0164(CNS)

Gestorský výbor

AGRI

Výbor(-y) požiadaný(-é) o stanovisko
  dátum oznámenia v pléne

CONT
16.11.2004

Rozšírená spolupráca

Nie

Spravodajca(-ovia)
  dátum menovania

Jan Mulder
22.9.2004

Prerokovanie vo výbore

16.3.2005

 

 

 

 

Dátum prijatia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

19.4.2005

Výsledok záverečného hlasovania

za:

proti:

zdržal(-i) sa:

19

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Ona Juknevičiene, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Edith Mastenbroek, Véronique Mathieu, Jan Mulder, István Pálfi, Margarita Starkevičiutė, Kyösti Tapio Virrankoski, Terence Wynn

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary, Ashley Mote


POSTUP

Názov

Návrh nariadenia Rady o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

Referenčné čísla

KOM(2004)0489 – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS)

Právny základ

čl. 37 ods. 2 Zmluvy o ES

Základ v rokovacom poriadku

čl. 51

Dátum predloženia v Parlamente

29.10.2004

Gestorský výbor

dátum oznámenia v pléne

AGRI16.11.2004

Výbory požiadané o stanovisko        

dátum oznámenia v pléne

REGI
16.11.2004

CONT
16.11.2004

BUDG
16.11.2004

 

 

Bez predloženia stanoviska              

dátum rozhodnutia

REGI
14.3.2005

BUDG
31.1.2005

 

 

 

Rozšírená spolupráca        

dátum oznámenia v pléne

-

 

 

 

 

Spravodajkyňa    

dátum menovania

Agnes Schierhuber
2.9.2004

 

Predchádzajúci spravodajcovia

-

 

Zjednodušený postup         

dátum rozhodnutia

-

Námietky voči právnemu základu   

dátum stanoviska JURI

-

/

-

Zmena výšky finančných prostriedkov  dátum stanoviska BUDG

 

/

 

Konzultácia s Hospodárskym a sociálnym výborom Európskych spoločenstiev

        dátum rozhodnutia v pléne-

Konzultácia s Výborom regiónov Európskej únie

        dátum rozhodnutia v pléne


-

Prerokovanie vo výbore

22.11.2004

15.3.2005

18.4.2005

26.4.2005

 

Dátum prijatia

26.4.2005

Výsledok záverečného hlasovania

za:

proti:

zdržali sa:

35

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Filip Adwent, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Joseph Daul, Gintaras Didžiokas, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz García, Albert Jan Maat, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Witold Tomczak, Kyösti Tapio Virrankoski, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Milan Horáček, Wiesław Stefan Kuc, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, James Nicholson, Bogdan Pęk, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański,

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Luis Yañez-Barnuevo García, Antonio Masip Hidalgo

Dátum predloženia - A6

2.5.2005

A6-0127/2005

Poznámky

-

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia