POROČILO o predlogu Uredbe Sveta o financiranju skupne kmetijske politike

  2.5.2005 - (KOM(2004)0489 – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS)) - *

  Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
  Poročevalka: Agnes Schierhuber

  Postopek : 2004/0164(CNS)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0127/2005
  Predložena besedila :
  A6-0127/2005
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Uredbe Sveta o financiranju skupne kmetijske politike

  (KOM(2004)0489 – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS))

  (Postopek posvetovanja)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2004)0489)[1],

  –   ob upoštevanju člena 37(2)(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0166/2004),

  –   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenja Odbora za proračun (A6‑0127/2005),

  1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

  2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

  3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

  4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

  5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

  Predlog spremembe 1

  Člen 5, točka a)

  a) ukrepe, potrebne za analizo, upravljanje, spremljanje, izmenjavo informacij in izvajanje skupne kmetijske politike, kot tudi ukrepe za izvajanje sistemov nadzora ter tehnične in administrativne pomoči;

  a) ukrepe, potrebne za analizo, upravljanje, spremljanje, izmenjavo informacij in izvajanje skupne kmetijske politike, kot tudi ukrepe za izvajanje sistemov nadzora ter tehnične in administrativne pomoči, z izjemo stroškov, ki jih v skladu s členom 13 ne krije EKJS;

  Obrazložitev

  Z razširitvijo tehnične pomoči bodo odtegnjena sredstva Skupnosti za dejanski namen skladov, za spodbujanje kmetijstva in za razvoj podeželja. To se komajda sklada z ureditvijo v členu 13, ki določa, da EKJS ne krije stroškov držav članic za upravljanje. Financiranje se mora zato izvršiti le, če se ohranja člen 13, ki določa, da stroškov držav članic in upravičencev do upravnih stroškov in stroškov dela ne krije EKJS, ob upoštevanju izdatkov, ki so predvideni po postopku iz člena 41(2).

  Predlog spremembe 2

  Člen 16, odstavek 2

  Toda neposredna plačila v nobenem primeru ne smejo biti izvedena po 15. oktobru zadevnega proračunskega leta.

  črtano

  Obrazložitev

  Ureditev mora dovoljevati določen manevrski prostor za posebne izjeme, do katerih lahko pride predvsem zaradi prehoda na nov sistem kmetijskih subvencij/izplačil kmetijam.

  Predlog spremembe 3

  Člen 31, odstavek 4, točka (a)

  a) izdatke iz člena (3)(1), ki so bili izvedeni več kot šestintrideset mesecev preden je Komisija pisno obvestila zadevno državo članico o rezultatih ugotovitev;

  a) izdatke iz člena (3)(1), ki so bili izvedeni več kot štiriindvajset mesecev preden je Komisija pisno obvestila zadevno državo članico o rezultatih ugotovitev;

  Obrazložitev

  Trenutno veljavna Uredba (ES) št. 1258/1999 predvideva štiriindvajset mesecev, kar je razumen rok, ki bi ga bilo treba upoštevati. Podaljšanje tega roka pomeni povečanje zapletenosti birokratskega postopka. Prav tako je razumno, da se za nadzor zakonitosti izdatkov zahteva določena časovna omejenost, kot to določajo obstoječi predpisi.

  Predlog spremembe 4

  Člen 31, odstavek 4, točka (b)

  a) izdatke za večletne ukrepe, ki tvorijo del izdatkov iz člena 3(1), za katere poteče zadnja obveznost upravičenca več kot šestintrideset mesecev preden Komisija pisno obvesti zadevno državo članico o rezultatih ugotovitev;

  a) izdatke za večletne ukrepe, ki tvorijo del izdatkov iz člena 3(1), za katere poteče zadnja obveznost upravičenca več kot štiriindvajset mesecev preden Komisija pisno obvesti zadevno državo članico o rezultatih ugotovitev;

  Obrazložitev

  Trenutno veljavna Uredba (ES) št. 1258/1999 predvideva štiriindvajset mesecev, kar je razumen rok, ki bi ga bilo treba upoštevati. Podaljšanje tega roka pomeni povečanje zapletenosti birokratskega postopka. Prav tako je razumno, da se za nadzor zakonitosti izdatkov zahteva določena časovna omejenost, kot to določajo obstoječi predpisi.

  Predlog spremembe 5

  Člen 31, odstavek 4, točka (c)

  a) izdatke za programe iz člena 4, za katere je bilo izplačilo preostanka izvedeno več kot šestintrideset mesecev preden je Komisija pisno obvestila zadevno državo članico o rezultatih ugotovitev.

  a) izdatke za programe iz člena 4, za katere je bilo izplaèilo preostanka izvedeno več kot štiriindvajset mesecev preden je Komisija pisno obvestila zadevno državo članico o rezultatih ugotovitev.

  Obrazložitev

  Trenutno veljavna Uredba (ES) št. 1258/1999 predvideva štiriindvajset mesecev, kar je razumen rok, ki bi ga bilo treba upoštevati. Podaljšanje tega roka pomeni povečanje zapletenosti birokratskega postopka. Prav tako je razumno, da se za nadzor zakonitosti izdatkov zahteva določena časovna omejenost, kot to določajo obstoječi predpisi.

  Predlog spremembe 6

  Člen 32, odstavek 5

  5. Če do izterjatve ni prišlo v štirih letih po datumu prve upravne ali sodne ugotovitve ali v šestih letih, če se terjatev obravnava pred nacionalnimi sodnimi oblastmi, nosi finančne posledice zaradi neizvedene izterjave, po odbitku sredstev iz odstavka 2, 50 % zadevna država članica in 50 % proračun Skupnosti.

  5. Če do izterjatve ni prišlo v štirih letih po datumu prve upravne ugotovitve ali v šestih mesecih po objavi dokončnega sodnega sklepa, nosi finančne posledice zaradi neizvedene izterjave, po odbitku sredstev iz odstavka 2, 50 % zadevna država članica in 50 % proračun Skupnosti.

  Obrazložitev

  Pri zapletenih primerih se lahko zgodi, da postopek pritožbe močno presega dobo šestih (6) let. Zato v takih primerih ni upravičeno, da Komisija samodejno zadrži 50 % terjanega vračila zneska, če je država članica sprejela vse ukrepe za pravilno upravljanje finančnih sredstev Skupnosti.

  Predlog spremembe 7

  Člen 43

  Do 1. septembra vsakega leta, ki sledi vsakemu proračunskemu letu, Komisija pripravi finančno poročilo o upravljanju EKJS in EKSRP v preteklem proračunskem letu.

   

  Do 1. septembra vsakega leta, ki sledi vsakemu proračunskemu letu, Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu finančno poročilo o upravljanju EKJS in EKSRP v preteklem proračunskem letu.

  Obrazložitev

  Ker Uredba št. 1258/1999 o financiranju skupne kmetijske politike jasno določa, da se finančno poročilo predloži Parlamentu in Svetu, bi predlog Komisije pomenil korak nazaj.

  • [1]  UL C ... / Še neobjavljeno v UL.

  BEGRÜNDUNG

  Die Gemeinsame Agrarpolitik wird bisher durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGLF) finanziert, der in die Abteilung Garantie und die Abteilung Ausrichtung unterteilt ist:

  · Die Abteilung Garantie finanziert die (obligatorischen) Ausgaben für die Gemeinsamen Organisationen der Agrarmärkte (d.h. Direktzahlungen, Ausfuhrerstattungen, Interventionsankäufe), bestimmte Ausgaben im Veterinär- und Pflanzenschutzbereich sowie Maßnahmen zur Information und Bewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik.

  · Außerdem finanziert diese Abteilung Maßnahmen für den ländlichen Raum außerhalb der Ziel-1-Regionen. In der derzeit geltenden Finanziellen Vorausschau bilden diese Ausgaben die Rubrik Ib.

  · Die Abteilung Ausrichtung finanziert die sonstigen Ausgaben für die ländliche Entwicklung, die nicht vom EGFL, Abteilung Garantie, übernommen werden, also Maßnahmen in Ziel-1-Gebieten und die Leader+-Initiative. In der Finanziellen Vorausschau bilden diese Ausgaben einen Teil der Rubrik Ib beziehungsweise II.

  Der Vorschlag der Kommission

  Der Vorschlag der Kommission zielt auf eine deutlich vereinfachte Strukturierung der bisherigen Rechtsgrundlagen der Finanzierung, insbesondere im Hinblick auf die Politik der ländlichen Entwicklung in dem Zeitraum 2007-2013. Er enthält darüber hinaus Regeln zur Haushaltsdisziplin und berücksichtigt die Reform der GAP von 2003. Die Kommission schlägt vor, einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Finanzierung der beiden Komponenten der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zu schaffen und dazu zwei Fonds einzurichten:

  · einen Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und

  · einen Europäischen Fonds für Landwirtschaft und Landentwicklung (EFLL).

  Der Vorschlag ist in Zusammenhang mit dem Verordnungsentwurf über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums (KOM(2004) 490) zu sehen. Aus dem neuen EFLL sollen künftig sämtliche Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung finanziert werden. So soll die Finanzierung der zweiten Säule vereinfacht werden. Zusammen mit den Modulationsmitteln aus der 1. Säule, die sich aus den Kürzungssätzen nach der Verordnung (EG) 1782/2003 ergeben, soll für den Zeitraum 2007-2013 ein Betrag von 88,753 Mrd. € (in Preisen von 2004) für die EU-27 zur Verfügung stehen.

  Der EGFL soll demgegenüber nur noch die "klassische Agrarpolitik", u.a. Maßnahmen der Intervention, Exporterstattung, Direktzahlungen, Informations- und Absatzförderung finanzieren, nicht mehr die ländliche Entwicklung.

  Die Kommission will darüber hinaus ein verschärftes Überwachungs-, Evaluierungs- und Berichterstattungssystem einführen, um sicherzustellen, dass die vereinbarten Obergrenzen eingehalten werden.

  Die neuen Fonds sollen in ihrer Struktur dem EGFL ähneln, d.h.:

  · Verwaltung der Fonds durch einen Ausschuss, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der Kommission zusammensetzt (Artikel 41, Fondsausschuss)

  · Anwendung des Rechnungsabschlussverfahrens für alle aus den neuen Fonds finanzierten Maßnahmen (bisher war dies nur bei den Maßnahmen der Abteilung Garantie der Fall, während Maßnahmen, die durch die Abteilung Ausrichtung finanziert wurden, im Rahmen der mehrjährigen Förderprogramme überprüft wurden).

  Andererseits sollen die beiden Fonds auch bisherige Besonderheiten behalten:

  · Der EGFL verfügt über nicht getrennte Mittel, während der EFLL mit getrennten Mitteln arbeitet, für die die Regel n + 2, gefolgt von einer automatischen Aufhebung der Mittelbindungen, bestätigt wird.

  · Der Zahlungsrhythmus ist bei den beiden Fonds unterschiedlich (monatlich bzw. viertel­jährlich), ebenso wie das Verfahren zur Wiedereinziehung von Zahlungen im Fall von Unregelmäßigkeiten. So ist beim EFLL die Wiederverwendung dieser Summen durch die Mitgliedstaaten im Rahmen desselben Landentwicklungsprogramms möglich.

  Stellungnahme

  Allgemeines

  Es handelt sich bei dem Kommissionsvorschlag, abgesehen von der grundsätzlichen Entscheidung über die Neustrukturierung der Agrarausgaben eher um ein "technisch-administratives" als um ein "politisches" Dossier. Der politische Hauptzweck liegt in der sehr begrüßenswerten Absicht, die bisherige komplizierte Finanzierungsstruktur zu vereinfachen und dadurch die Effizienz der Mittelausgabe und die Transparenz zu erhöhen. Dies soll Hand in Hand gehen mit einer wirksamen Kontrolle, dass die Mittel bestimmungsmäßig verwendet werden.

  Ob sich das Finanzmanagement künftig tatsächlich vereinfachen wird, muss sich erst noch zeigen. Die Zahlstellen müssen nämlich durch die unterschiedliche Zahlungsweise und Mittelbindung zwei Finanzmanagementsysteme parallel führen. Auch müssen die Mitgliedstaaten zusätzliche Unterlagen bereitstellen, was einen höheren Verwaltungsaufwand bedeutet.

  Einzelaspekte:

  Art 5: Ausdehnung der Finanzierung der technischen Hilfe

  Die Finanzierung der technischen Hilfe soll auf die Analyse, Verwaltung, Begleitung und Durchführung der Gemeinsamen Agrarpolitik sowie den Aufbau von Kontrollsystemen und technische und administrative Hilfe ausgedehnt werden können. Dies soll im Rahmen der zentralen Mittelverwaltung abgewickelt werden. Die teilweise Finanzierung der Verwaltung der Mitgliedstaaten durch die Gemeinschaft bei der Implementierung der Agrarpolitik ist ein äußerst fragwürdiges Vorhaben, das auch vom WSA durchaus kritisch gesehen wird. Durch dies Ausdehnung der technischen Hilfe werden Gemeinschaftsmittel für den eigentlichen Zweck der Fonds, die Förderung von Landwirtschaft und Landentwicklung, abgezogen. Dies verträgt sich kaum mit der Regelung in Artikel 13, der festlegt, dass der EGFL nicht die Kosten der Mitgliedstaaten für Verwaltung trägt.

  Artikel 8:

  Das Bescheinigungsverfahren soll auf die Begleitsysteme ausgeweitet werden. Bisher überprüfte die bescheinigende Stelle Vollständigkeit, Genauigkeit und sachliche Richtigkeit der an die Kommission übermittelten Jahresrechnungen. Jetzt soll die bescheinigende Stelle die "Verwaltungs-, Begleitungs- und Kontrollsysteme der zugelassenen Zahlstellen sowie deren Jahresrechnungen" bescheinigen.

  Artikel 16 Absatz 2:

  Diese Vorschrift legt fest, dass Direktzahlungen unter keinen Umständen nach dem 15. Oktober des betreffenden Haushaltsjahres erfolgen dürfen. Diese Regelung verursacht erhebliche Probleme bei der Implementierung der Direktzahlungen. Sie erscheint zu starr und sollte überprüft werden

  Artikel 31:

  Die Kommission kann die Finanzierung bei fehlender Übereinstimmung mit den Gemeinschaftsvorschriften ablehnen. Dies gilt nicht für Ausgaben, die über 36 Monate (bisher: 24 Monate) vor dem Zeitpunkt getätigt wurden, zu dem die Kommission dem betroffenen Mitgliedstaat die Ergebnisse der Überprüfung schriftlich mitgeteilt hat. Diese Fristverlängerung scheint übertrieben. Es sollte bei der bisher geltenden Regelung bleiben.

  Artikel 32 und 33:

  Art. 32 und 33 des Entwurfs sehen besondere Bestimmungen für den EGFL bei Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen bei der Wiedereinziehung von Beträgen vor. Die Kommission sieht Fristen von vier beziehungsweise sechs Jahren für die Wiedereinziehung der Zahlungen vor. Diese Fristen sind zu kurz bemessen.

  MNENJE Odbora za proračunski nadzor (21.4.2005)

  za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

  o predlogu Uredbe Sveta o financiranju skupne kmetijske politike
  (KOM((2004)0489) – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS))

  Pripravljavec mnenja: Jan Mulder

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  On 2 February 2005 the draftsman submitted his draft opinion for the Temporary Committee on Policy Challenges and Budgetary means 2007-2013 (FINP) to CONT. There he outlined horizontal items of concern for budgetary control, which apply for the Financial Perspectives 2007-2013 as a whole.

  The draft opinion at issue is concerning the concrete legislative Commission proposal on the financing of the common agricultural policy for the period 2007-2013.

  The proposal's overall aim is to simplify the financial instruments in agriculture. In addition, it seeks to strengthen control structures at Member State level. Finally, modifications to the recovery mechanism are addressed.

  Main features of the suggested amendments

  The draftsman supports the idea of an annual disclosure statement by Member States' highest level political and managing authorities. This instrument for strengthening Member States' responsibility for EU funds was introduced in CONT's agenda via the 2003 draft Commission discharge report. It is being further developed through CONT's draft opinion for FINP. The draftsman holds the view that this concept will only take effect when transposed into the concrete legislative proposals for the period 2007-2013. He welcomes first signs from the Commission in this direction.

  The proposal contains the introduction of a declaration of assurance signed by the head of the paying agencies. In addition, the draftsman suggests to further improve the Commission's monitoring of the paying agencies: The example of the Commission's monitoring of paying agencies in the "new" Member States should also be applied in the "old" Member States.

  As regards the new recovery mechanism, the draftsman considers the proposal to be a step forward for two reasons. The proposal introduces a general rule of equal burden-sharing in case of non-recovery: 50 % for the EC budget and 50 % for the budget of the Member State concerned. The proposal also tightens the deadlines for recovery by Member States (4 years or 6 years in case of court action respectively). However, the proposal still enables Member States to profit from delaying recovery for the following reasons: It foresees that, if recovery is successful after the 4/6 years' deadlines have expired, the Member State can keep 50% of the amounts recovered. If the Member State concerned can prove the absence of irregularity by a definitive administrative or court decision it may even keep 100% of the amounts recovered successfully, but late.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

  Predlog spremembe 1

  Člen 6, odstavek 4 a (novo)

   

  4a. Če akreditirana plačilna agencija ne izpolni ali več ne izpolnjuje enega ali več pogojev, predvidenih v odstavku 1, ji lahko Komisija odvzame akreditacijo, razen če zadevna država članica izpolni svojo obveznost tako, kot določa člen 4.

   

  Predlog spremembe 2

  Člen 9, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

   

  Brez poseganja v zgoraj omenjene obveznosti vsaka država članic pred prejemom sredstev Skupnosti v nekem letu in na letni ravni izda predhodno poročilo z izjavo, da so finančne nadzorne strukture, določene z zakonom Skupnosti, primerne in učinkovite. Poročilo podpiše najvišji politični in upravni organ (finančni minister) te države članice.

   

  Predlog spremembe 3

  Člen 32, odstavek 5, pododstavek 3

  Razdelitev finančnega bremena zaradi izterjave v skladu s prvim pododstavkom ne vpliva na obveznost, da mora zadevna država članica izvajati postopke izterjave v skladu s členom 9(1) te uredbe. 50 % tako zbranega zneska se nakaže EKJS-u.

  Razdelitev finančnega bremena zaradi izterjave v skladu s prvim pododstavkom ne vpliva na obveznost, da mora zadevna država članica izvajati postopke izterjave v skladu s členom 9(1) te uredbe. Tako zbrani znesek se nakaže EKJS-u.

  Predlog spremembe 4

  Člen 43

  Do 1. septembra vsakega leta, ki sledi vsakemu proračunskemu letu, Komisija pripravi finančno poročilo o upravljanju EKJS in EKSRP v preteklem proračunskem letu.

   

  Do 1. septembra vsakega leta, ki sledi vsakemu proračunskemu letu, Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu finančno poročilo o upravljanju EKJS in EKSRP v preteklem proračunskem letu.

  Obrazložitev

  Ker Uredba št. 1258/1999 o financiranju skupne kmetijske politike jasno določa, da se finančno poročilo predloži Parlamentu in Svetu, bi predlog Komisije pomenil korak nazaj.

  POSTOPEK

  Naslov

  Predlog Uredbe Sveta o financiranju skupne kmetijske politike

  Referenčni dokumenti

  KOM(2004)0489 - C6-0166/2004 - 2004/0164(CNS)

  Pristojni odbor

  AGRI

  Odbori, zaprošeni za mnenje

          Datum razglasitve na zasedanju

  CONT
  16.11.2004

  Okrepljeno sodelovanje

  ne

  Pripravljavec osnutka

          Datum imenovanja

  Jan Mulder
  22.9.2004

  Obravnava v odboru

  16.3.2005

   

   

   

   

  Datum sprejetja sprememb

  19.4.2005

  Izid končnega glasovanja

  za:

  proti:

  vzdržani:

  19

  2

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Ona Juknevičiene, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Edith Mastenbroek, Véronique Mathieu, Jan Mulder, István Pálfi, Margarita Starkevičiutė, Kyösti Tapio Virrankoski, Terence Wynn

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary, Ashley Mote

  POSTOPEK

  Naslov

  Predlog Uredbe Sveta o financiranju skupne kmetijske politike

  Referenčni dokumenti

  KOM(2004)0489 – C6‑0166/2004 – 2004/0164(CNS)

  Pravna podlaga

  Člen 37(2) ES

  Podlaga v Poslovniku

  Člen 51

  Datum posvetovanja z EP

  29.10.2004

  Pristojni odbor

          Datum razglasitve na zasedanju

  AGRI
  16.11.2004

  Odbori, zaprošeni za mnenje

          Datum razglasitve na zasedanju

  REGI
  16.11.2004

  CONT
  16.11.2004

  BUDG
  16.11.2004

   

   

  Odbori, ki niso dali mnenja

          Datum sklepa

  REGI
  14.3.2005

  BUDG
  31.1.2005

   

   

   

  Okrepljeno sodelovanje

          Datum razglasitve na zasedanju

  -

   

   

   

   

  Poročevalec(-ka) Datum imenovanja

  Agnes Schierhuber
  2.9.2004

   

  Nadomeščeni(-a) poročevalec(-ka)

  -

   

  Poenostavljeni postopek

          Datum sklepa

  -

  Oporekanje pravni podlagi

          Datum mnenja JURI

  -

  /

  -

  Popravek finančne ocene sredstev

          Datum mnenja BUGD

   

  /

   

  Posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom

          Datum sklepa na zasedanju  -

  Posvetovanje z Odborom regij

          Datum sklepa na zasedanju


  -

  Obravnava v odboru

  22.11.2004

  15.3.2005

  18.4.2005

  26.4.2005

   

  Datum sprejetja

  26.4.2005

  Izid končnega glasovanja

  za:

  proti:

  vzdržani:

  35

  0

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Filip Adwent, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Joseph Daul, Gintaras Didžiokas, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz García, Albert Jan Maat, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Witold Tomczak, Kyösti Tapio Virrankoski, Janusz Wojciechowski

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Milan Horáček, Wiesław Stefan Kuc, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, James Nicholson, Bogdan Pęk, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański,

  Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Luis Yañez-Barnuevo García, Antonio Masip Hidalgo

  Datum predložitve – A6

  2.5.2005

  A6-0127/2005

  Pripombe

  -