Postup : 2004/0072(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0138/2005

Předložené texty :

A6-0138/2005

Rozpravy :

PV 07/06/2005 - 16

Hlasování :

PV 08/06/2005 - 6.4

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0226

ZPRÁVA     *
PDF 212kWORD 120k
4. 5. 2005
PE 347.305v02-00 A6-0138/2005

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani

(KOM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Dariusz Rosati

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 EXPLANATORY STATEMENT
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani

(KOM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2004)0227)(1),

–   s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, na jehož základě Rada konzultovala Parlament (C6‑0039/2004),

–   s ohledem na článek 27 směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (2),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6‑0138/2005),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ -1 (nový)

(-1) Třináct let po vypršení doby stanovené v článku 14 Smlouvy o ES není jeho cíl stále naplněn u tabákových výrobků, alkoholických nápojů a minerálních olejů. Je třeba vynaložit nové úsilí, aby se usnadnil volný pohyb výrobků podléhajících spotřební dani a vytvořil se v této oblasti vnitřní trh.

Odůvodnění

Chceme upřesnit, že cílem sledovaným touto směrnicí je snaha dosáhnout úplné harmonizace spotřebních daní.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 2

(2) Přestože uvnitř Společenství zůstal pohyb výrobků, za které se daň platí, na poměrně nízké úrovni, snaží se od té doby stále více obchodníků a soukromých osob o takový výklad článků 7 až 10 směrnice 92/12/EHS, kterým by se obchodní praktiky zahrnující platbu spotřební daně v členském státě nabytí výrobku prohlásily za zákonné. Nárůst objemu obchodních transakcí učiněných prostřednictvím internetu a zrušení bezcelního prodeje osobám cestujícím uvnitř Společenství také vyústily ve větší využívání těchto ustanovení. Na základě závěrů dalšího průzkumu vnitrostátních správních orgánů a dotčených obchodníků, který byl spuštěn v lednu 2002, vytvořila Komise zprávu o používání článků 7 až 10 směrnice 92/12/EHS.

(2) Přestože uvnitř Společenství zůstal pohyb výrobků, za které se daň platí, na poměrně nízké úrovni, směřuje od té doby stále více obchodníků k takovému výkladu článků 7 až 10 směrnice 92/12/EHS, kterým by se obchodní praktiky zahrnující platbu spotřební daně v členském státě nabytí výrobku prohlásily za zákonné, a rostoucí počet soukromých osob nakupuje výrobky k uspokojení svých potřeb v jiném členském státě a v souladu s právními předpisy za ně odvádí spotřební daň v tom členském státě, kde byly zakoupeny. Nárůst objemu obchodních transakcí učiněných prostřednictvím internetu a zrušení bezcelního prodeje osobám cestujícím uvnitř Společenství také vyústily ve větší využívání těchto ustanovení. Na základě závěrů dalšího průzkumu vnitrostátních správních orgánů a dotčených obchodníků, který byl spuštěn v lednu 2002, vytvořila Komise zprávu o používání článků 7 až 10 směrnice 92/12/EHS.

Odůvodnění

V zájmu vyjasnění je důležité v bodu odůvodnění specifikovat, že přeshraniční nákup výrobků podléhajících spotřební dani je rychle rostoucím fenoménem a že odvod spotřební daně v členském státě, kde byl výrobek zakoupen, je zcela v souladu s právními předpisy, pokud je výrobek určen pouze pro osobní potřebu.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Článek 7 rozlišuje různé situace, při nichž výrobky podléhající spotřební dani, již propuštěné do oběhu v jednom členském státě, jsou skladovány k obchodním účelům v jiném členském státě, ale neurčuje jasně osobu, která je dlužným plátcem spotřební daně v cílovém členském státě v každé z těchto situací. Je proto nyní namístě pro každou z uvedených situací definovat jednoznačně osobu plátce spotřební daně a povinnosti, které musí dodržovat v cílovém členském státě.

(6) Článek 7 rozlišuje různé situace, při nichž výrobky podléhající spotřební dani, již propuštěné do oběhu v jednom členském státě, jsou skladovány k obchodním účelům v jiném členském státě, ale neurčuje jasně osobu, která je dlužným plátcem spotřební daně v cílovém členském státě v každé z těchto situací. Je proto nyní namístě pro každou z uvedených situací definovat jednoznačně osobu plátce spotřební daně a povinnosti, které musí dodržovat v cílovém členském státě, za účelem harmonizace příslušných vnitrostátních právních předpisů platných v jednotlivých členských státech.

Odůvodnění

Snaha zjednodušit volný pohyb výrobků podléhajících spotřební dani a upevnit vnitřní trh v této oblasti.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) V takových situacích je rovněž třeba zjednodušit povinnosti, které musí dodržovat osoby, které nejsou usazeny v cílovém členském státě, avšak jsou v něm plátci spotřební daně, aby se tak umožnilo správním orgánům příslušných členských států získat lepší kontrolu nad pohyby, k nimž dochází.

(7) V takových situacích je rovněž třeba zjednodušit povinnosti, které musí dodržovat osoby, které nejsou usazeny v cílovém členském státě, avšak jsou v něm plátcem spotřební daně, aby se tak umožnilo správním orgánům příslušných členských států získat lepší kontrolu nad pohyby, k nimž dochází, za účelem vytvoření vnitřního trhu s výrobky podléhajícími spotřební dani.

Odůvodnění

Snaha respektovat smlouvu Společenství v oblasti spotřebních daní.

Pozměňovací návrh 5

BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Ustanovení, podle nějž mohou členské státy stanovit směrné úrovně s cílem určit, zda jsou předmětné výrobky drženy pro obchodní účely nebo pro osobní potřebu soukromých osob, se ruší. Příslušný správní orgán nesmí v žádném případě používat pouze tyto směrné úrovně samotné jako důkaz, že výrobky podléhající spotřební dani jsou drženy k obchodním účelům. Měly by být tudíž začleněny výhradně do pokynů pro provádění kontrol, které správní orgány členského státu vydávají pro své úředníky.

(13) Ustanovení, podle nějž mohou členské státy stanovit směrné úrovně s cílem určit, zda jsou předmětné výrobky drženy pro obchodní účely nebo pro osobní potřebu soukromých osob, se ruší. Tyto směrné úrovně byly v některých členských státech příliš často používány jako povinné limity a při jejich praktickém uplatňování docházelo k diskriminaci, což je v rozporu se zásadami vnitřního trhu. Měly by být tudíž začleněny výhradně do pokynů pro provádění kontrol, které správní orgány členského státu vydávají pro své úředníky, a neměly by být používány jako jediné kritérium, podle nějž se zboží podléhající spotřební dani klasifikuje jako zboží držené pro osobní potřebu soukromých osob nebo jako zboží určené pro obchodní účely.

Odůvodnění

Při uplatňování směrnice 92/12/ES docházelo k řadě problémů způsobených používáním směrných úrovní vyjmenovaných v článku 9. Je tudíž třeba upřesnit, že tyto směrné úrovně jsou čistě národními orientačními údaji používanými jako jeden z posuzovaných  faktorů.

Pozměňovací návrh 6

BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Čl. 9 odst. 3 by měl být zrušen, protože není vhodné zachovávat ustanovení, podle nějž se mohou členské státy z bezpečnostních důvodů odchýlit od zásady stanovené článkem 8 ohledně přepravy minerálních olejů.

vypouští se

 

 

Odůvodnění

Boj s „turistikou minerálních olejů“ představuje obrovský problém, zejména v nových členských státech. Návrh Komise se snaží, aby byly minerální oleje přepravované neobvyklým způsobem přepravy přehodnoceny jako určené k uspokojení soukromých potřeb, a v takovém případě by byly zdaněny pouze ve státě, kde byly nabyty. Cílem tohoto zrušení je předejít jakémukoli zmírnění stávajícího režimu, v zájmu rozpočtové správnosti.

Pozměňovací návrh 7

ČL. 1 ODST. 3 PÍSM. B)

Čl. 9 odst. 2 (směrnice 92/12/EHS)

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

 

„2. Ke zjištění, zda jsou výrobky zmíněné v článku 8 určeny k obchodním účelům, musí členské státy vzít v úvahu:

 

b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

 

„2. Výrobky zmíněné v článku 8 jsou považovány za nabyté soukromými osobami pro osobní potřebu, pokud podle následujících skutečností nelze dokázat, že jsou určeny k obchodním účelům:

a) obchodní status držitele výrobků a důvody jejich skladování;

 

a) obchodní status držitele výrobků a důvody jejich skladování;

 

b) místo, kde se výrobky nacházejí nebo případně způsob užité přepravy;

 

b) místo, kde se výrobky nacházejí nebo případně způsob užité přepravy;

 

c) každý doklad týkající se výrobků;

 

c) každý doklad týkající se výrobků;

 

d) povahu výrobků;

 

d) povaha výrobků;

 

e) množství výrobků.“

e) množství výrobků.

 

Komise přezkoumá a posoudí dříve platné směrné úrovně, používané příslušnými státními orgány jako vodítka pro vyhodnocování obchodní či neobchodní povahy výrobků.“

(1)

Dosud nezveřejněno v Úř. věst.

(2)

Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/106/ES (Úř. věst. L 359, 4.12. 2004, s. 30).


EXPLANATORY STATEMENT

1. General considerations

The levying of excise duties, and their regulation at Community level, affect the volume of trade within the European Union, the functioning of its Single Market itself, and last, but not least, the budgets of the member States and, indirectly, that of the Union itself. It may also be instrumental in achieving other important policy goals such as health policy. With Council Directive 92/12/EEC now in its thirteenth year, it seemed high time to adapt it to the evolution which the market for excisable goods has undergone in the meantime, in particularly to respond to considerable development of distance sales.

In view of the elements referred to above, your Rapporteur is of the opinion that any attempt at modernising existing EU rules on excise duties ought to meet the following four criteria:

1)   the new rules should follow the logic of the internal market concept, i.e. they should

      remove obstacles without causing any new discriminations or barriers in trade;

    2)   they should make procedures easier, cheaper and more transparent for retailers and

consumers;

    3)   they should not cause shocks to national tax revenues and due consideration must be

given to the legitimate concern of Member States to secure appropriate budgetary incomes from excise duty; and

4)   in cases when individual Member States consider it necessary, they should also reflect

      national health care policies.

Having reviewed the Commission's proposal along those lines, your Rapporteur can confirm that it meets the above criteria and is going to provide real improvement to the current situation. Based on ten years' observation of the relevant markets and extensive feedback from all stakeholders, the proposal reflects and balances the respective interests of Member States, companies and private individuals.

The European Parliament should therefore welcome the European Commission's proposal, which aims at improving Community law in this field. At the same time, one may voice regret at the fact that on an important matter such as this, the Parliament still only enjoys the right of consultation.

It should be noted however that despite the proposed simplifications and improvements, the trade of excisable products remains overregulated, subject to burdensome administrative procedures and still requires extensive control due to the widely diverging rates of excise duties. In this context, it appears to your Rapporteur that a gradual harmonisation of excise duty within the European Union at medium term would indeed be the best remedy to such a situation and he would support the Commission in its future attempts to narrow the existing gap between rates at EU level. Considering the unanimity procedure, your rapporteur can only encourage Member States to consider the efficiency of the internal market from this point of view.

2. Analysis

The Commission's proposal under consideration modifies Articles 7 to 10 of Directive 92/12/EEC, in order to streamline the surveillance procedures for the movement of goods subject to excise duties, and to adapt them to the distance sale phenomenon.

In Article 7, the changes introduced provide a welcome clarification of the rule, i.e. on goods intended for commercial use, excise duty is to be paid in the country of destination, while on goods purchased for private use, excise duty is to be paid in the country of consumption. Greater flexibility is also allowed in determining the excise debtor, essentially on practical grounds. Exceptions are however included for goods held on aircraft and vessels crossing the territories of two Member States and not offered for sale in one of them.

New wording inserted into Article 8 opens up the scope of the Directive to distance sales, stating that movement of excisable goods intended for private use may be carried out "on behalf" of the purchasing individual as well as by that individual himself. This specifically applies to gifts as well as to distance sales, and has to be considered as a timely updating of the Directive. The general provision for goods purchased for private use foresees the payment of excise duty in the country of consumption. An exception is made, however, for tobacco products, as Member States' options of implementing health policy objectives through tax measures, as provided for in the Treaty, would otherwise be jeopardised. Therefore the excise duty to be paid for these products is due in the country of destination.

The proposed modification of Article 9 of the Directive has given rise to much debate in Council, as the Commission proposes nothing less than to abolish the "indicative limits" used by Member State authorities to determine whether excisable goods are indeed intended for private use or for commercial purposes. In practice, these guide levels have lost their indicative nature and are being applied like mandatory limits by several Member States' customs administrations. The Commission therefore preferred to delete them altogether, and merely include the quantity of goods carried among a number of criteria which the authorities must assess. In its new form, Article 9(2) of the Directive nevertheless leaves wide discretionary powers to Member States' authorities when assessing "suspect" shipments. Your Rapporteur therefore felt it necessary to suggest amendmentss here, aimed at clarifying the presumption of innocence and the burden of proof.

Modifications to Article 10 essentially flow from the concept introduced in Article 8, adapting the various definitions and concepts to cover distance sales, as well as eliminating ambiguities about "tax representatives" and simplifying the procedure, and incorporating experience gained in a pilot project run by France and Belgium.

3. Conclusion

Your rapporteur welcomes and supports the Commission's proposal aiming at facilitating cross-border trade of excisable goods in the EU. The proposal tackles the issue of e-commerce and distance sales which have recently dramatically increased, as well as discriminatory situations based on guide levels inadequately used by customs authorities. The freedom of movements for these goods will become more and more a reality for European citizens. In addition, the proposed text simplifies administrative procedures and clarifies the regime applicable for non-commercial use of goods. Therefore, your rapporteur can only stress the importance of the proposal in the perspective of a longer-term gradual harmonisation of excise duty rates.

Your rapporteur would like to welcome also the approach of the Commission based on a survey (2002) of the national administrations and traders involved in the intra-Community movement of excisable products. This procedure is an excellent way to assess the impact of legislation at the enforcement level and should be promoted in every possible case. Therefore your rapporteur encourages the Commission to keep this approach when assessing the impact and success of the modifications introduced. Within five years after the entry into force of this directive, the Commission should provide the European Parliament with an impact assessment of the modified legislation on customs administrations, traders, individual customers purchasing in a country different from their home country and on national revenues of Member States. The outcome of this evaluation should be used as a basis for further improvements in the internal market functioning.


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (22. 3. 2005)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani

(KOM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

Navrhovatel: Jacques Toubon

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Au vu des différences historiques et culturelles entre les Etats membres, ceux - ci ont appliqué et ce avant l'avènement du marché intérieur, des systèmes et des taux très différents aux produits soumis à accise.

Pour remédier à cette situation, un accord avait été trouvé avec la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 en vue d'harmoniser le régime général des produits soumis à accise(1) ainsi que leur détention, leur circulation et leur contrôle. Rappelons que le choix des produits soumis à accise obéit à des considérations de santé publique, de protection de l'environnement et d'économie d'énergie. Ce régime permettait aux marchandises de circuler en suspension des droits d'accise et sans contrôle aux frontières communautaires. Le principe retenu était celui de la taxation dans le pays de consommation.

Selon l'article 27 de cette même directive 92/12/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base d'un rapport de la Commission, réexamine avant le 1er janvier 1997 les articles 7 à 10 de la directive susmentionnée et arrête le cas échéant les modifications nécessaires. Bien que le réexamen de ces articles ait mis bien plus de temps que prévu, nous y sommes aujourd'hui confrontés.

Votre rapporteur souligne ici le fait que le Parlement européen n'est toujours pas associé à cette révision selon la procédure de codécision et que le Conseil statue encore à l'unanimité en matière de fiscalité directe et indirecte. En vertu de son rôle consultatif, le Parlement se doit cependant d'accorder la plus grande importance à ce sujet, à la croisée de deux principes: le marché intérieur et la protection de la santé publique.

Les propositions de modification à l'examen couvrent les transactions commerciales, les ventes à destination d'un particulier et les ventes à distance. Ces modifications visent à clarifier, simplifier et harmoniser les dispositions applicables aux mouvements intracommunautaires sur lesquels l'accise a déjà été acquittée dans un Etat membre pour les produits concernés ainsi qu'à libéraliser de tels mouvements afin que les consommateurs européens profitent pleinement du marché intérieur tout en garantissant les recettes fiscales des Etats membres. Le régime fiscal applicable à ces mouvements intracommunautaires dépend de leur finalité, c'est-à-dire de leur nature commerciale ou non.

Les changements les plus importants apportés par cette révision sont:

En ce qui concerne le transport de ces produits à des fins commerciales (article 7)

Afin de préciser les règles applicables pour les produits soumis à accises et acquis par des particuliers, transportés par eux-mêmes ou pour leur compte, mais destinés à des besoins autres que leurs besoins propres, il est proposé de prévoir clairement que l'accise soit due dans l'Etat membre de destination. Un cadre légal est donc créé permettant aux Etats membres de percevoir l'accise auprès des personnes concernées par les mouvements intracommunautaires (article 7 paragraphe 3) et des dispositions sont fixées afin que l'accise acquittée initialement dans l'Etat membre d'acquisition soit remboursée après paiement de l'accise dans l'Etat membre de destination (article 7, paragraphe 6, et article 10, paragraphe 4). A cette fin, l'utilisation du document d'accompagnement simplifié est prévue.

En ce qui concerne le transport de ces produits à des fins non commerciales (article 8)

Le texte propose de libéraliser et de simplifier le système appliqué aux achats à distance effectués par des particuliers afin qu'ils ne soient plus contraints de transporter personnellement les marchandises acquises : les marchandises pourront être transportées par un tiers. Tous les mouvements de produits destinés aux besoins propres d'un particulier, effectués par ou pour le compte d'un particulier, seront exclusivement soumis à taxation dans l'Etat membre d'acquisition. Cette modification s'appliquera donc aux trois catégories de produits concernés, c'est-à-dire aux huiles minérales, aux produits alcoolisés ainsi qu'aux produits du tabac. En outre, la même règle s'applique également aux envois de particulier à particulier (cadeaux).

Toutefois, une exception à ce principe général est prévue pour les produits du tabac qui sont transportés par un tiers pour le compte d'un particulier. Bien que le texte ne soit pas très clair, l'on suppose que ceux-ci seront dès lors taxés dans l'Etat membre de destination. Il y a fort à parier que certains Etat membres voudront que le nouveau principe général s'applique également aux produits du tabac.

Enfin, les huiles minérales circulant rarement à des fins commerciales, il est évident que les modifications telles que formulées porteront principalement sur les boissons alcoolisées. Bien qu'il n'y ait pas d'étude d'impact sur les répercussions économiques de cette libéralisation, la Commission ne s'attend toutefois pas à une augmentation explosive des opérations concernées.

De plus, les "limites indicatives" (article 9) et optionnelles sont éliminées (à savoir 800 cigarettes, 10 litres de boissons spiritueuses, 90 litres de vin et 110 litres de bière). Celles-ci constituaient un élément de preuve éventuel pour distinguer les produits destinés à des besoins privés de ceux destinés à des fins commerciales. Elles ont souvent donné lieu à des interprétations très restrictives par certains Etats membres. Certains gouvernements souhaiteraient donc, en sens inverse de la proposition de la Commission, que les limitations indicatives soient transformées en seuils impératifs.

A ceux qui arguent que la suppression pourrait contrevenir à la lutte contre les activités de contrebande, votre rapporteur rappelle que la suppression des seuils indicatifs ne change en rien le principe selon lequel seuls les produits acquis et transportés par un particulier pour ses besoins propres ne sont pas soumis à l'accise dans l'Etat membre de destination. Rien n'empêche dès lors un Etat membre d'utiliser de limites indicatives comme élément de son système de contrôle national. Il faut lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme par l'harmonisation des taux et non par des restrictions à la libre circulation des marchandises qui contreviendraient aux principes même du marché intérieur.

En ce qui concerne les nouveaux articles 10 bis, ter et quater relatifs d'une part au régime applicable aux pertes et aux manquants et d'autre part aux infractions constatées au cours de la circulation intracommunautaire des produits ayant déjà été mis à la consommation dans un Etat membre, votre rapporteur n'y voit aucun inconvénient majeur, sous réserve de proposer éventuellement l'institution d'un système de guichet unique analogue à celui mis en place en matière de TVA.

Le problème de la définition des "besoins propres" est sans aucun doute le plus délicat dans l'application de la directive 92/12/CEE. Les amendements déposés visent à clarifier cette notion.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Text předložený Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ -1 (nový)

(-1) „Třináct let po vypršení doby stanovené v článku 14 Smlouvy o ES není jeho cíl stále naplněn u tabákových výrobků, alkoholických nápojů a minerálních olejů; je třeba vynaložit nové úsilí, aby se usnadnil volný pohyb výrobků podléhajících spotřební dani a vytvořil se v této oblasti vnitřní trh.

Or. fr

Odůvodnění

Chceme upřesnit, že cílem sledovaným touto směrnicí je snaha dosáhnout úplné harmonizace spotřebních daní.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Je třeba definovat pojem obchodní účely jakožto „účely jiné, než osobní potřeby soukromých osob“, aby se objasnil princip výběru spotřebních daní u výrobků již propuštěných do volného oběhu v jednom členském státě, ale skladovaných pro obchodní účely v jiném členském státě, jakož i postupů s tím souvisejících, uplatňovaných v plné míře na výrobky držené soukromou osobou pro potřeby jiné než jsou její potřeby osobní.

(4) Je třeba definovat pojem obchodní účely jakožto „účely jiné, než osobní potřeby soukromých osob“, aby se objasnil princip výběru spotřebních daní u výrobků již propuštěných do volného oběhu v jednom členském státě, ale skladovaných pro obchodní účely v jiném členském státě, jakož i postupů s tím souvisejících, uplatňovaných v plné míře na výrobky držené soukromou osobou pro potřeby jiné než jsou její potřeby osobní. „Osobní potřebou“ se rozumí pořízení výrobků v malých množstvích pro použití k čistě soukromým účelům.

                                                                                                                                            Or. fr

Odůvodnění

Problém definování „osobní potřeby“ je bezpochyby nejcitlivějším problémem při provádění směrnice 92/12/EHS. Tento návrh umožní vyhnout se tomu, aby se soukromé osoby odvolávaly na svou osobní potřebu při převozu velkých množství výrobků, určených ve skutečnosti k obchodním účelům (obvykle jde o alkohol a cigarety určené k zásobování neoficiálního trhu, zejména pak nočních podniků, které toto zboží prodávají, aniž by jej zahrnuly do svého obratu).

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Článek 7 rozlišuje různé situace, při nichž výrobky podléhající spotřební dani, již propuštěné do oběhu v jednom členském státě, jsou skladovány k obchodním účelům v jiném členském státě, ale neurčuje jasně osobu, která je dlužným plátcem spotřební daně v cílovém členském státě v každé z těchto situací. Je proto nyní namístě pro každou z uvedených situací definovat jednoznačně osobu plátce spotřební daně a povinnosti, které musí dodržovat v cílovém členském státě.

(6) Článek 7 rozlišuje různé situace, při nichž výrobky podléhající spotřební dani, již propuštěné do oběhu v jednom členském státě, jsou skladovány k obchodním účelům v jiném členském státě, ale neurčuje jasně osobu, která je dlužným plátcem spotřební daně v cílovém členském státě v každé z těchto situací. Je proto nyní namístě pro každou z uvedených situací definovat jednoznačně osobu plátce spotřební daně a povinnosti, které musí dodržovat v cílovém členském státě, za účelem harmonizace příslušných vnitrostátních předpisů platných v jednotlivých členských státech.

Or. fr

Odůvodnění

Snaha zjednodušit volný pohyb výrobků podléhajících spotřební dani a upevnit vnitřní trh v této oblasti.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) V takových situacích je rovněž třeba zjednodušit povinnosti, které musí dodržovat osoby, které nejsou usazeny v cílovém členském státě, avšak jsou v něm plátci spotřební daně, aby se tak umožnilo správním orgánům příslušných členských států získat lepší kontrolu nad pohyby, k nimž dochází.

(7) V takových situacích je rovněž třeba zjednodušit povinnosti, které musí dodržovat osoby, které nejsou usazeny v cílovém členském státě, avšak jsou v něm plátcem spotřební daně, aby se tak umožnilo správním orgánům příslušných členských států získat lepší kontrolu nad pohyby, k nimž dochází, za účelem vytvoření vnitřního trhu s výrobky podléhajícími spotřební dani.

Or. fr

Odůvodnění

Snaha respektovat smlouvu Společenství v oblasti spotřebních daní.

Pozměňovací návrh 5

ČLÁNEK 1 BOD 1

Čl. 7 odst. 1 pododst. 2 (směrnice 92/12/EHS)

„Za obchodní účely se považují veškeré účely jiné, než jsou osobní potřeby soukromých osob“

Za obchodní účely se považují veškeré účely jiné, než jsou osobní potřeby soukromých osob. Osobní potřebou se rozumí pořízení výrobků v malých množstvích pro použití k čistě soukromým účelům.

Or. fr

Odůvodnění

Problém definování „osobní potřeby“ je bezpochyby nejcitlivějším problémem při uplatňování směrnice 92/12/EHS. Tento návrh umožní vyhnout se tomu, aby se soukromé osoby odvolávaly na svou osobní potřebu při převozu velkých množství výrobků, určených ve skutečnosti k obchodním účelům (obvykle jde o alkohol a cigarety určené k zásobování neoficiálního trhu, zejména pak nočních podniků, které toto zboží prodávají, aniž by ho zahrnuly do svého obratu).

Pozměňovací návrh 6

ČLÁNEK 1 BOD 2

Čl. 8 pododst. 1 (směrnice 92/12/EHS)

U výrobků pořízených soukromými osobami pro jejich osobní potřebu a jimi převážených z jednoho členského státu do druhého se spotřební daně vybírají v tom členském státě, kde byly výrobky pořízeny.“

„U výrobků pořízených soukromými osobami pro jejich osobní potřebu (tzn. pro použití k čistě soukromým účelům v malých množstvích, a jimi převážených z jednoho členského státu do druhého se spotřební daně vybírají v tom členském státě, kde byly výrobky pořízeny.“

Or. fr

Odůvodnění

Koordinační pozměňovací návrh. Skutečnost, že rovněž v článku 8 je uvedeno, že užití musí sloužit k čistě soukromým účelům v malých množstvích, logicky upevňuje znění navrhované v článku 7.

POSTUP

Název

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani

Referenční údaje

(KOM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))

Příslušný výbor  

ECON

Výbor požádaný o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

IMCO
15.9.2004

 

 

 

 

Užší spolupráce  

ne

 

 

 

 

Navrhovatel          

Datum jmenování

Jacques Toubon
31.8.2004

Projednání ve výboru

1.2.2005

2.2.2005

15.3.2005

 

 

Datum přijetí pozměňovacích návrhů

16.3.2005

Výsledek závěrečného hlasování

zdrželi se:

pro:

proti:

29

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Charlotte Cederschiöld, Bert Doorn, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour,Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Heide Rühle, József Szájer, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Phillip Whitehead

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Claude Fruteau (, kterým je nahrazena Arlene McCarthy), Benoît Hamon (, kterým je nahrazena Béatrice Patrie), Bogusław Liberadzki (, kterým je nahrazena Mercedes Bresso), Joseph Muscat (, kterým je nahrazena Bernadette Vergnaud) Alexander Stubb (, kterým je nahrazen Joachim Wuermeling)

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

 

(1)

Il s'agit des tabacs manufacturés, des huiles minérales et des boissons alcoolisées.


POSTUP

Název

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani

Referenční údaje

KOM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS)

Právní základ

článek 93 Smlouvy o ES

Základ v jednacím řádu

článek 51

Datum konzultace s EP

24.5.2004

Příslušný výbor
  Datum oznámení na zasedání

ECON
15.9.2004

Výbor požádaný o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

IMCO
15.9..2004

 

 

 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí

 

 

 

 

 

Užší spolupráce
  Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj
  Datum jmenování

Dariusz Rosati
13.9.2004

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Zjednodušený postup
  Datum rozhodnutí

 

Zpochybnění právního základu
Datum, kdy Výbor JURI zaujal stanovisko

 

 

 

Změna finanční dotace
Datum, kdy Výbor BUDG zaujal stanovisko

 

 

 

Konzultace s Evropským hoposdářským a sociálním výborem
  Datum rozhodnutí na zasedání

 

Konzultace s Výborem regionů
  Datum rozhodnutí na zasedání


Projednání ve výboru

14.3.2005

0.0.0000

0.0.0000

 

 

Datum přijetí

26.4.2005

Výsledek závěrečného hlasování

pro:

proti:

zdrželi se:

30

3

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Jan Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Mia De Vits, Harald Ettl, Anna Ibrisagic, Ona Juknevičienė, Thomas Mann, Antonis Samaras, Charles Tannock, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

 

Datum předložení – A[6

4.5.2005

A6-0138/2005

Poznámky

...

Právní upozornění - Ochrana soukromí