Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Διαδικασία : 2004/0072(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0138/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0138/2005

Συζήτηση :

PV 07/06/2005 - 16

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2005 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0226

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 221kWORD 174k
4.5.2005
PE 347.305v02-00 A6-0138/2005

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 92/12/ΕΟΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης

(COM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Dariusz Rosati

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 92/12/ΕΟΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης

(COM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2004)0227)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0039/2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 27 της οδηγίας του Συμβουλίου 92/12/ΕΟΚ της 25ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6‑0138/2005),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ;

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ -1 (νέα)

 

(-1) Δεκατρία χρόνια μετά τη λήξη της προβλεπόμενης από το άρθρο 14 της Συνθήκης ΕΚ περιόδου, ο στόχος που καθορίζεται στο άρθρο αυτό εξακολουθεί να μην έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον καπνό, τα αλκοολούχα ποτά και τα ορυκτέλαια. Πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα αυτό.

Αιτιολόγηση

Επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι ο στόχος που επιδιώκεται από την οδηγία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της βούλησης για πλήρη εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2

(2) Έκτοτε, διαμορφώθηκε μια κατάσταση σύμφωνα με την οποία αν και τα στοιχεία σχετικά με τον όγκο της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας προϊόντων για τα οποία καταβλήθηκαν οι φόροι εξακολουθούν να παραμένουν σχετικά χαμηλά, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες ή ιδιώτες τείνουν να ερμηνεύουν τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 10 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ κατά τρόπο που τους επιτρέπει να νομιμοποιούν εμπορικές πρακτικές που συνεπάγονται την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κράτος μέλος απόκτησης των προϊόντων. Επιπλέον, η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου καθώς και η κατάργηση των πωλήσεων αφορολόγητων ειδών στους ταξιδιώτες κατά τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις, προκάλεσαν αύξηση της προσφυγής στις προαναφερθείσες διατάξεις. Με βάση τα συμπεράσματα μιας νέας έρευνας που άρχισε τον Ιανουάριο 2002·και αφορούσε τόσο τις εθνικές υπηρεσίες όσο και τους ενδιαφερομένους επαγγελματίες. η Επιτροπή συνέταξε έκθεση για την εφαρμογή των άρθρων 7 έως 10 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.

(2) Έκτοτε, διαμορφώθηκε μια κατάσταση σύμφωνα με την οποία αν και τα στοιχεία σχετικά με τον όγκο της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας προϊόντων για τα οποία καταβλήθηκαν οι φόροι εξακολουθούν να παραμένουν σχετικά χαμηλά, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες έχουν προσπαθήσει να ερμηνεύσουν τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 10 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ κατά τρόπο που τους επιτρέπει να νομιμοποιούν εμπορικές πρακτικές που συνεπάγονται την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κράτος μέλος απόκτησης των προϊόντων και ένας αυξανόμενος αριθμός ιδιωτών αγοράζουν προϊόντα σε άλλο κράτος μέλος για τις προσωπικές τους ανάγκες για τα οποία καταβάλλουν το νόμιμο φόρο κατανάλωσης στην χώρα απόκτησης του προϊόντος. Επιπλέον, η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου καθώς και η κατάργηση των πωλήσεων αφορολόγητων ειδών στους ταξιδιώτες κατά τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις, προκάλεσαν αύξηση της προσφυγής στις προαναφερθείσες διατάξεις. Με βάση τα συμπεράσματα μιας νέας έρευνας που άρχισε τον Ιανουάριο 2002·και αφορούσε τόσο τις εθνικές υπηρεσίες όσο και τους ενδιαφερομένους επαγγελματίες. η Επιτροπή συνέταξε έκθεση για την εφαρμογή των άρθρων 7 έως 10 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο δια λόγους σαφήνειας να διευκρινίζεται στην αιτιολογική σκέψη ότι οι διαμεθοριακές αγορές προϊόντων υποκείμενων σε φόρο κατανάλωσης αποτελούν φαινόμενο που παρατηρείται ολοένα και περισσότερο και η καταβολή φόρου κατανάλωσης στην χώρα απόκτησης του προϊόντος είναι απολύτως νόμιμη υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν προορίζεται αποκλειστικώς για προσωπική χρήση.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Το άρθρο 7 διακρίνει διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες προϊόντα υποκείμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε κράτος μέλος βρίσκονται για εμπορικούς σκοπούς σε άλλο κράτος μέλος, αλλά δεν καθορίζει σαφώς τον οφειλέτη των ειδικών φόρων κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να καθοριστούν για κάθε μία από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις, χωρίς περιθώρια αμφιβολίας, οι οφειλέτες του ειδικού φόρου κατανάλωσης και οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο κράτος μέλος προορισμού.

(6) Το άρθρο 7 διακρίνει διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες προϊόντα υποκείμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε κράτος μέλος βρίσκονται για εμπορικούς σκοπούς σε άλλο κράτος μέλος, αλλά δεν καθορίζει σαφώς τον οφειλέτη των ειδικών φόρων κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να καθοριστούν για κάθε μία από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις, χωρίς περιθώρια αμφιβολίας, οι οφειλέτες του ειδικού φόρου κατανάλωσης και οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο κράτος μέλος προορισμού, με στόχο την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών των διαφόρων κρατών μελών στον τομέα αυτό.

Αιτιολόγηση

Βούληση διευκόλυνσης της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Στις περιπτώσεις αυτές, είναι επίσης σκόπιμο να απλουστευθούν οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται από τα πρόσωπα που δεν είναι εγκατεστημένα στο κράτος μέλος κατοχής των προϊόντων, αλλά στο οποίο τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να επιτραπεί ταυτόχρονα στις διοικήσεις των ενδιαφερομένων κρατών μελών να ελέγχουν καλύτερα την πραγματοποιούμενη κυκλοφορία.

(7) Στις περιπτώσεις αυτές, είναι επίσης σκόπιμο να απλουστευθούν οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται από τα πρόσωπα που δεν είναι εγκατεστημένα στο κράτος μέλος κατοχής των προϊόντων, αλλά στο οποίο τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να επιτραπεί ταυτόχρονα στις διοικήσεις των ενδιαφερομένων κρατών μελών να ελέγχουν καλύτερα την πραγματοποιούμενη κυκλοφορία, ώστε να εγκαθιδρυθεί η εσωτερική αγορά στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Αιτιολόγηση

Βούληση σεβασμού της κοινοτικής Συνθήκης στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Είναι σκόπιμο να καταργηθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέπουν ενδεικτικά επίπεδα για να αποδεικνύεται, αν τα προϊόντα προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς ή για τις προσωπικές ανάγκες ιδιωτών. Πράγματι, τα εν λόγω ενδεικτικά επίπεδα δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται μεμονωμένα από τη διοίκηση ως απόδειξη της κατοχής υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς. Δύνανται συνεπώς να χρησιμεύουν μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει η διοίκηση στους υπαλλήλους της για τον έλεγχο.

(13) Είναι σκόπιμο να καταργηθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέπουν ενδεικτικά επίπεδα για να αποδεικνύεται, αν τα προϊόντα προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς ή για τις προσωπικές ανάγκες ιδιωτών. Αυτά τα ενδεικτικά επίπεδα πολύ συχνά έχουν χρησιμοποιηθεί ως υποχρεωτικά όρια σε ορισμένα κράτη μέλη και στην πράξη έχουν οδηγήσει σε διακρίσεις, πράγμα το οποίο είναι αντίθετο με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς. Δύνανται συνεπώς να χρησιμεύουν μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει η διοίκηση στους υπαλλήλους της για τον έλεγχο και δεν θα πρέπει να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ως απόδειξη κατοχής για προσωπική χρήση ιδιωτών ή για εμπορικούς σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της οδηγίας 92/12/ΕΚ αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες λόγω των ενδεικτικών επιπέδων που παρατίθενται στο άρθρο 9. Συνεπώς θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι αυτά τα επίπεδα αποτελούν καθαρώς εθνικές ενδείξεις μεταξύ άλλων κριτηρίων προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Είναι σκόπιμο να καταργηθεί το άρθρο 9 παράγραφος 3, επειδή δεν ενδείκνυται η διατήρηση φορολογικής διάταξης που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από την αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 8 για λόγους σχετικούς με την ασφάλεια κατά τη μεταφορά ορυκτελαίων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση του τουρισμού των πετρελαιοειδών προϊόντων αποτελεί μείζονα πρόκληση, ιδίως στα νέα κράτη μέλη. Η πρόταση Επιτροπής αποσκοπεί να υπαγάγει στην κατηγορία "για ιδιωτική χρήση" έναν συνήθη τρόπο μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή, η αγορά ορυκτελαίων θα φορολογείτο μόνον στο κράτος μέλος αγοράς. Σκοπός της διαγραφής είναι να προληφθεί οιαδήποτε χαλάρωση του ισχύοντος συστήματος και συμβάλλει, ως εκ τούτου, στην ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 7

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

Άρθρο 9, παράγραφος 2 (οδηγία 92/12/ΕΚ)

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς, τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη, σε συνδυασμό μεταξύ τους, τα ακόλουθα στοιχεία:

"2. Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 θεωρούνται ότι έχουν αγορασθεί από ιδιώτες για προσωπική χρήση, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς, με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την εμπορική ιδιότητα και τα κίνητρα του κατόχου των προϊόντων·

α) την εμπορική ιδιότητα και τα κίνητρα του κατόχου των προϊόντων·

β) τον τόπο όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, ανάλογα με την περίπτωση, τον χρησιμοποιούμενο τρόπο μεταφοράς·

β) τον τόπο όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, ανάλογα με την περίπτωση, τον χρησιμοποιούμενο τρόπο μεταφοράς·

γ) κάθε έγγραφο σχετικό με τα εν λόγω προϊόντα·

γ) κάθε έγγραφο σχετικό με τα εν λόγω προϊόντα·

δ) το είδος αυτών των εν λόγω προϊόντων·

δ) το είδος αυτών των εν λόγω προϊόντων·

ε) την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων.

ε) την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων.

Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί τα κατευθυντήρια επίπεδα που ίσχυαν προηγουμένως και τα οποία χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήριες γραμμές από τις αρμόδιες εθνικές αρχές όταν προβαίνουν στην εκτίμησή του εμπορικού ή μη εμπορικού χαρακτήρα των προϊόντων .

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

(2)

ΕΕ L 76, 23.3.1992, σελ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/106/ΕΚ (ΕΕ L 359, 4.12.2004, σελ. 30).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.      Γενικές παρατηρήσεις

Η επιβολή ειδικών φόρων κατανάλωσης και η ρύθμισή τους σε κοινοτικό επίπεδο επηρεάζει τον όγκο του εμπορίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη λειτουργία της ίδιας της ενιαίας αγοράς της, και, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και έμμεσα τον προϋπολογισμό της ίδιας της Ένωσης. Μπορεί επίσης να συμβάλει στην επίτευξη άλλων σημαντικών στόχων πολιτικής όπως η πολιτική για την υγεία. Η οδηγία του Συμβουλίου 92/12/ΕΟΚ εφαρμόζεται ήδη για δέκατο τρίτο χρόνο και ήταν πλέον καιρός να προσαρμοσθεί στην εξέλιξη την οποία έχει υποστεί στο μεταξύ η αγορά των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ειδικότερα δε να ανταποκριθεί στη σημαντική εξέλιξη των πωλήσεων εξ αποστάσεως.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αναφέρθηκαν ανωτέρω, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης οφείλει να πληροί τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια:

1)     οι νέοι κανόνες θα πρέπει να ακολουθούν τη λογική της έννοιας της εσωτερικής αγοράς, δηλαδή θα πρέπει να αίρουν τα εμπόδια χωρίς να δημιουργούν νέες διακρίσεις ή νέους φραγμούς στο εμπόριο·

2)     θα πρέπει να καθιστούν τις διαδικασίες ευκολότερες, φτηνότερες και περισσότερο διαφανείς για τους εμπόρους λιανικής πωλήσεως και τους καταναλωτές·

3)     δεν θα πρέπει να προκαλούν κλονισμούς στα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στο νόμιμο μέλημα των κρατών μελών να εξασφαλίσουν τα κατάλληλα δημοσιονομικά εισοδήματα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης· και

4)     στις περιπτώσεις όπου μεμονωμένα κράτη μέλη το θεωρούν αναγκαίο, θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζουν τις εθνικές πολιτικές υγειονομικής περίθαλψης.

Έχοντας εξετάσει την πρόταση της Επιτροπής με αυτή την οπτική, ο εισηγητής μπορεί να επιβεβαιώσει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια και θα παράσχει πραγματική βελτίωση στη σημερινή κατάσταση. Βασισμένη στη δεκαετή παρατήρηση των σχετικών αγορών και στην εκτενή ανατροφοδότηση από όλους τους φορείς, η πρόταση αντικατοπτρίζει και εξισορροπεί να αντίστοιχα συμφέροντα των κρατών μελών, των εταιριών και των ιδιωτών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει συνεπώς να εκφράσει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της κοινοτικής νομοθεσίας σ' αυτό τον τομέα. Ταυτόχρονα, μπορεί κανείς να εκφράσει λύπη για το γεγονός ότι για ένα σημαντικό ζήτημα όπως αυτό το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να διαθέτει μόνο το δικαίωμα διαβούλευσης.

Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι παρά το γεγονός των προτεινόμενων απλοποιήσεων και βελτιώσεων, το εμπόριο των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης εξακολουθεί να είναι υπερβολικά ρυθμιζόμενο, υπόκειται σε επαχθείς διοικητικές διαδικασίες και εξακολουθεί να απαιτεί εκτεταμένο έλεγχο λόγω των ευρέως αποκλινόντων ποσοστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Σ' αυτό το πλαίσιο, ο εισηγητής θεωρεί ότι μια σταδιακή εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεσοπρόθεσμα θα ήταν πράγματι η καλύτερη λύση σ' αυτή την κατάσταση και θα υποστηρίξει την Επιτροπή στις μελλοντικές προσπάθειές της για τη μείωση του υφιστάμενου κενού μεταξύ των ποσοστών σε επίπεδο ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία ομοφωνίας, ο εισηγητής σαφώς ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν την αποδοτικότητα της εσωτερικής αγοράς από αυτή τη σκοπιά.

2.      Ανάλυση

Η υπό εξέταση πρόταση της Επιτροπής τροποποιεί τα άρθρα 7 έως 10 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, προκειμένου να εκσυγχρονισθούν οι διαδικασίες εποπτείας για την κυκλοφορία προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και να προσαρμοσθούν στο φαινόμενο των πωλήσεων εξ αποστάσεως.

Στο άρθρο 7, οι αλλαγές που θεσπίζονται εξασφαλίζουν μια ευπρόσδεκτη διασαφήνιση του κανόνα ότι δηλαδή για προϊόντα τα οποία προορίζονται για εμπορική χρήση ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καταβάλλεται στη χώρα προορισμού ενώ για προϊόντα τα οποία αγοράζονται για ιδιωτική χρήση ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καταβάλλεται στη χώρα κατανάλωσης. Παρέχεται επίσης μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό του οφειλέτη ειδικού φόρου, κυρίως για πρακτικούς λόγους. Ωστόσο περιλαμβάνονται εξαιρέσεις για προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε αεροσκάφος ή σε θαλάσσιο σκάφος που πραγματοποιεί ταξίδια στην επικράτεια δύο κρατών μελών και δεν προσφέρονται για πώληση σε ένα από αυτά.

Η νέα διατύπωση στο άρθρο 8 διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στις πωλήσεις εξ αποστάσεως, αναφέροντας ότι η κυκλοφορία προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και προορίζονται για ιδιωτική χρήση μπορεί να πραγματοποιείται "εξ ονόματος" του αγοράζοντος ιδιώτη καθώς και από τον ίδιο τον ιδιώτη. Αυτό συγκεκριμένα ισχύει για τα δώρα καθώς και για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως και πρέπει να θεωρηθεί ως επίκαιρος εκσυγχρονισμός της οδηγίας. Η γενική διάταξη για προϊόντα τα οποία αγοράζονται για ιδιωτική χρήση προβλέπει την καταβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στη χώρα κατανάλωσης. Ωστόσο γίνεται μια εξαίρεση για προϊόντα καπνού, αφού οι επιλογές των κρατών μελών για την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής για την υγεία μέσω φορολογικών μέτρων, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη, διαφορετικά θα τίθεντο σε κίνδυνο. Συνεπώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που πρέπει να καταβληθεί γι' αυτά τα προϊόντα είναι πληρωτέος στη χώρα προορισμού.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 9 της οδηγίας έδωσε λαβή για πολλή συζήτηση στο Συμβούλιο, αφού η Επιτροπή δεν προτείνει τίποτα λιγότερο από την κατάργηση των "ενδεικτικών ορίων" που χρησιμοποιούν οι αρχές των κρατών μελών για τον καθορισμό του κατά πόσον προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης όντως προορίζονται για ιδιωτική χρήση ή για εμπορικούς σκοπούς. Στην πράξη, αυτά τα ενδεικτικά επίπεδα έχουν χάσει τον ενδεικτικό χαρακτήρα τους και εφαρμόζονται ως υποχρεωτικά όρια από τελωνειακές διοικήσεις αρκετών κρατών μελών. Η Επιτροπή προτίμησε συνεπώς να τα διαγράψει εντελώς και να περιλάβει απλώς την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων μεταξύ μιας σειράς κριτηρίων τα οποία πρέπει να αξιολογήσουν οι αρχές. Στη νέα του μορφή το άρθρο 9, παράγραφος 2, της οδηγίας παρόλα αυτά αφήνει ευρείες διακριτικές αρμοδιότητες στις αρχές των κρατών μελών όταν αξιολογούν "ύποπτα" φορτία. Ο εισηγητής συνεπώς θεώρησε αναγκαίο να προτείνει τροπολογίες εδώ με στόχο τη διασαφήνιση του τεκμηρίου αθωότητας και του βάρους απόδειξης.

Οι τροποποιήσεις στο άρθρο 10 απορρέουν κατά κύριο λόγο από την έννοια που εισάγεται στο άρθρο 8, προσαρμόζοντας του διάφορους ορισμούς και τις έννοιες ώστε να καλυφθούν οι πωλήσεις εξ αποστάσεως και εξαλείφοντας τις αμφιβολίες σχετικά με τους "φορολογικούς εκπροσώπους" και απλοποιώντας τη διαδικασία, ενσωματώνοντας και την πείρα που αποκτήθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα που ακολούθησαν η Γαλλία και το Βέλγιο.

3.      Συμπέρασμα

Ο εισηγητής δέχεται με ικανοποίηση και υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής η οποία έχει στόχο τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην ΕΕ. Η πρόταση αντιμετωπίζει το ζήτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των πωλήσεων εξ αποστάσεως που πρόσφατα αυξήθηκαν κατακόρυφα, καθώς και τις καταστάσεις που συνιστούν διακρίσεις βάσει των ενδεικτικών επιπέδων τα οποία δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο από τις τελωνειακές αρχές. Η ελευθερία στην κυκλοφορία αυτών των προϊόντων καθίσταται διαρκώς και περισσότερο μια πραγματικότητα για τους ευρωπαίους πολίτες. Επιπλέον, το προτεινόμενο κείμενο απλοποιεί διοικητικές διαδικασίες και διασαφηνίζει το καθεστώς που εφαρμόζεται για τη μη εμπορική χρήση προϊόντων. Συνεπώς ο εισηγητής σαφώς τονίζει τη σπουδαιότητα της πρότασης με την προοπτική μιας πιο μακροπρόθεσμης σταδιακής εναρμόνισης των ποσοστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Ο εισηγητής θα ήθελε να εκφράσει ικανοποίηση επίσης για την προσέγγιση της Επιτροπής η οποία βασίζεται σε μια μελέτη (2002) των εθνικών διοικήσεων και των εμπόρων που ασχολούνται με την ενδοκοινοτική κυκλοφορία προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Αυτή η διαδικασία αποτελεί έναν άριστο τρόπο για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της νομοθεσίας στο επίπεδο επιβολής και θα πρέπει να προωθηθεί σε κάθε δυνατή περίπτωση. Συνεπώς ο εισηγητής ενθαρρύνει την Επιτροπή να διατηρήσει αυτή την προσέγγιση όταν αξιολογήσει τον αντίκτυπο και την επιτυχία των εισαγόμενων τροποποιήσεων. Εντός πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία αξιολόγηση των επιπτώσεων της τροποποιημένης νομοθεσίας στις τελωνειακές διοικήσεις, στους εμπόρους, στους ιδιώτες πελάτες που αγοράζουν σε μια χώρα διαφορετική από τη δική τους και στα κρατικά έσοδα των κρατών μελών. Το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (22.3.2005)

προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 92/12/ΕΟΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης

(COM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jacques Toubon

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα κράτη μέλη, εξαιτίας των ιστορικών και πολιτισμικών διαφορών τους, έθεσαν σε εφαρμογή, και τούτο προ της καθιερώσεως της εσωτερικής αγοράς, πολύ διαφορετικά συστήματα και συντελεστές στα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Για την επανόρθωση της κατάστασης αυτής, επετεύχθη μια συμφωνία με βάση την οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, με σκοπό να εναρμονισθεί το γενικό καθεστώς των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης(1) καθώς και η κατοχή, η κυκλοφορία και ο έλεγχός τους. Υπενθυμίζουμε ότι η επιλογή των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπαγορεύεται από την ανάγκη διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Το καθεστώς αυτό επέτρεπε την κυκλοφορία των εμπορευμάτων με αναστολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης και χωρίς έλεγχο στα κοινοτικά σύνορα. Η αρχή που επελέγη ήταν η φορολόγηση στην χώρα της κατανάλωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 της ίδιας αυτής οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως επί τη βάσει εκθέσεως της Επιτροπής, επανεξετάζει προ της 1ης Ιανουαρίου 1997 τα άρθρα 7 έως 10 της ανωτέρω οδηγίας και αποφασίζει κατά περίπτωση τις αναγκαίες τροποποιήσεις. Παρά το γεγονός ότι η επανεξέταση των άρθρων αυτών απαίτησε πολύ περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο, πρέπει σήμερα να τα εξετάσουμε.

Ο εισηγητής υπογραμμίζει εδώ το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να μην συμμετέχει στην αναθεώρηση αυτή, σύμφωνα με τη διαδικασία της συναπόφασης, και ότι το Συμβούλιο συνεχίζει να αποφασίζει ομόφωνα επί θεμάτων άμεσης και έμμεσης φορολόγησης. Βάσει του γνωμοδοτικού του ρόλου, το Κοινοβούλιο οφείλει εντούτοις να αποδώσει τη μεγαλύτερη δυνατή σημασία στο θέμα αυτό, όσον αφορά δύο αρχές: την εσωτερική αγορά και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι προτάσεις τροποποίησης καλύπτουν τις εμπορικές συναλλαγές, τις πωλήσεις προς ιδιώτες και τις πωλήσεις εξ αποστάσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές αποσκοπούν στη διευκρίνιση, την απλοποίηση και την εναρμόνιση των διατάξεων που εφαρμόζονται στην ενδοκοινοτική διακίνηση προϊόντων επί των οποίων ο ειδικός φόρος έχει ήδη καταβληθεί σε ένα κράτος μέλος για τα προϊόντα αυτά καθώς και στην ελευθέρωση της διακίνησης αυτής ώστε οι ευρωπαίοι καταναλωτές να επωφελούνται πλήρως από την εσωτερική αγορά και ταυτόχρονα να εξασφαλίζονται τα εκ της φορολογίας έσοδα των κρατών μελών. Το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην ενδοκοινοτική αυτή διακίνηση προϊόντων εξαρτάται από την σκοπιμότητά τους, ήτοι από την εμπορική ή μη φύση τους.

Οι σημαντικότερες μεταβολές που επέρχονται με την αναθεώρηση αυτή είναι:

Όσον αφορά τη μεταφορά προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς (άρθρο 7)

Προκειμένου να διευκρινιστούν οι κανόνες που εφαρμόζονται στα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και αγοράζονται από ιδιώτες και, τα οποία μεταφέρονται από τους ίδιους ή για λογαριασμό τους, προορίζονται όμως για την κάλυψη όχι των δικών τους αναγκών, προτείνεται να προβλεφθεί σαφώς ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πρέπει να καταβάλλεται στο κράτος μέλος προορισμού. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα νομικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να εισπράττουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από τα πρόσωπα που αποτελούν αποδέκτη της ενδοκοινοτικής αυτής διακίνησης εμπορευμάτων (άρθρο 7 παράγραφος 3) και ορίζονται διατάξεις προκειμένου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που καταβλήθηκε αρχικώς στο κράτος αγοράς να επιστρέφεται μετά την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού (άρθρο 7, παράγραφος 6, και άρθρο 10, παράγραφος 4).

Προς τον σκοπό αυτό, προβλέπεται η χρησιμοποίηση του απλοποιημένου συνοδευτικού εγγράφου.

Όσον αφορά την μεταφορά προϊόντων για μη εμπορικούς σκοπούς (άρθρο 8)

Το κείμενο προτείνει την ελευθέρωση και την απλοποίηση του συστήματος που εφαρμόζεται στις εξ αποστάσεως αγορές που πραγματοποιούνται από ιδιώτες, ώστε να μην είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν οι ίδιοι τα εμπορεύματα που αγοράζουν: τα εμπορεύματα μπορούν να μεταφέρονται από τρίτους. Κάθε διακίνηση προϊόντος που προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες ενός ιδιώτη, και πραγματοποιείται από τον ίδιο ή για λογαριασμό του, υπόκειται κατ' εξαίρεση σε φορολόγηση στο κράτος μέλος αγοράς. Η τροποποίηση αυτή θα εφαρμόζεται συνεπώς στις τρεις κατηγορίες, ήτοι τα ορυκτέλαια, τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά. Εξάλλου, ο αυτός κανόνας εφαρμόζεται και στις αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη (δώρα).

Προβλέπεται πάντως μια εξαίρεση στη γενική αυτή αρχή για τα προϊόντα του καπνού που μεταφέρονται από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό ιδιώτη. Μολονότι το κείμενο δεν είναι αρκετά σαφές, υποθέτουμε ότι τα προϊόντα αυτά θα φορολογούνται στο κράτος μέλος προορισμού. Είναι πολύ πιθανόν ορισμένα κράτη μέλη να θέλουν η νέα γενική αρχή να εφαρμόζεται επίσης στα προϊόντα του καπνού.

Τέλος, δεδομένου ότι τα ορυκτέλαια σπανίως κυκλοφορούν για εμπορικούς σκοπούς, είναι προφανές ότι οι τροποποιήσεις όπως διατυπώνονται, αφορούν κυρίως τα αλκοολούχα ποτά. Μολονότι δεν υπάρχει μελέτη σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της ελευθέρωσης αυτής, η Επιτροπή δεν αναμένει εκρηκτική αύξηση των σχετικών συναλλαγών.

Επιπλέον, τα "ενδεικτικά επίπεδα" (άρθρο 9) και τα επιλεκτικά όρια καταργούνται (ήτοι 800 τσιγάρα, 10 λίτρα αλκοολούχων ποτών, 90 λίτρα κρασιού και 110 λίτρα μπύρας). Αυτά αποτελούσαν ενδεχόμενο αποδεικτικό στοιχείο προκειμένου να διακρίνονται τα προϊόντα για την κάλυψη ιδιωτικών αναγκών από αυτά που προορίζονταν για εμπορικούς σκοπούς. Συχνά απετέλεσαν αντικείμενο ιδιαίτερα περιοριστικών ερμηνειών από ορισμένα κράτη μέλη. Ορισμένες κυβερνήσεις θα επιθυμούσαν συνεπώς, αντιθέτως προς την πρόταση της Επιτροπής, τα ενδεικτικά όρια να μετατραπούν σε ανώτατους υποχρεωτικούς περιορισμούς.

Σε όσους προβάλλουν το επιχείρημα ότι η κατάργηση θα μπορούσε να υπονομεύσει την καταπολέμηση των δραστηριοτήτων λαθρεμπορίου, ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι η κατάργηση των ενδεικτικών κατωτάτων ορίων δεν τροποποιεί κατά κανέναν τρόπο την αρχή σύμφωνα με την οποία μόνον τα προϊόντα που αγοράζονται και μεταφέρονται από έναν ιδιώτη για δικές του ανάγκες δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού. Τίποτε δεν εμποδίζει συνεπώς ένα κράτος μέλος να κάνει χρήση των ενδεικτικών ορίων ως στοιχείου του εθνικού του συστήματος ελέγχου. Πρέπει να καταπολεμήσουμε το κάπνισμα και τον αλκοολισμό με την εναρμόνιση των ποσοστών φορολόγησης και όχι με περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, πράγμα που θα ήταν αντίθετο προς τις αρχές της ίδιας της εσωτερικής αγοράς.

Όσον αφορά τα νέα άρθρα 10α, β και γ που αφορούν αφενός το καθεστώς που εφαρμόζεται προκειμένου περί απωλειών και αφετέρου τις παραβιάσεις που διαπιστώνονται κατά την ενδοκοινοτική κυκλοφορία προϊόντων που έχουν ήδη διατεθεί στην κατανάλωση σε ένα κράτος μέλος, ο εισηγητής εκτιμά ότι δεν υπάρχει μείζον πρόβλημα, με την επιφύλαξη να προταθεί ενδεχομένως η καθιέρωση ενός συστήματος ενιαίας θυρίδας ανάλογου προς αυτό που δημιουργήθηκε για τα θέματα του ΦΠΑ.

Το πιο λεπτό ζήτημα που θα προκύψει κατά την εφαρμογή της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ είναι, αναμφίβολα, ο ορισμός αυτών των "προσωπικών αναγκών". Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν ακριβώς στη διευκρίνιση της έννοιας αυτής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ -1 (νέα)

 

(- 1) Δεκατρία χρόνια μετά τη λήξη της προβλεπόμενης από το άρθρο 14 της Συνθήκης ΕΚ περιόδου, ο στόχος της εξακολουθεί να μην έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον καπνό, τα αλκοολούχα ποτά και τα ορυκτέλαια· θα πρέπει να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα αυτό.

Αιτιολόγηση

Επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι ο στόχος που επιδιώκεται από την οδηγία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της βούλησης για πλήρη εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Είναι σκόπιμο να καθοριστεί ότι με την έννοια "εμπορικοί σκοποί" νοούνται όλοι οι "σκοποί εκτός των προσωπικών αναγκών των ιδιωτών", ώστε να διευκρινιστεί ότι η αρχή της είσπραξης των ειδικών φόρων κατανάλωσης για προϊόντα που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε κράτος μέλος, αλλά βρίσκονται για εμπορικούς σκοπούς σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες, εφαρμόζονται πλήρως στα προϊόντα που κατέχει ιδιώτης για ανάγκες άλλες από τις προσωπικές του ανάγκες.

(4) Είναι σκόπιμο να καθοριστεί ότι με την έννοια "εμπορικοί σκοποί" νοούνται όλοι οι "σκοποί εκτός των προσωπικών αναγκών των ιδιωτών", ώστε να διευκρινιστεί ότι η αρχή της είσπραξης των ειδικών φόρων κατανάλωσης για προϊόντα που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε κράτος μέλος, αλλά βρίσκονται για εμπορικούς σκοπούς σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες, εφαρμόζονται πλήρως στα προϊόντα που κατέχει ιδιώτης για ανάγκες άλλες από τις προσωπικές του ανάγκες. Ως προσωπικές ανάγκες νοούνται η απόκτηση προϊόντων σε μικρές ποσότητες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για καθαρώς ιδιωτικούς σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Το πρόβλημα του ορισμού των "προσωπικών αναγκών" είναι αναμφίβολα αυτό που θέτει το λεπτότερο πρόβλημα για την εφαρμογή της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ. Η έννοια αυτή θα επιτρέψει να αποφευχθεί να επικαλείται κάποιος προσωπικές ανάγκες για να μεταφέρει σημαντικές ποσότητες προϊόντων που στην πραγματικότητα προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς (γενικά, πρόκειται για αλκοολούχα ποτά και τσιγάρα που έχουν προορισμό να τροφοδοτήσουν μια παράλληλη αγορά, και ιδίως νυχτερινά καταστήματα, τα οποία πωλούν τα προϊόντα αυτά χωρίς να τα εντάσσουν στον κύκλο εργασιών τους).

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Το άρθρο 7 διακρίνει διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες προϊόντα υποκείμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε κράτος μέλος βρίσκονται για εμπορικούς σκοπούς σε άλλο κράτος μέλος, αλλά δεν καθορίζει σαφώς τον οφειλέτη των ειδικών φόρων κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να καθοριστούν για κάθε μία από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις, χωρίς περιθώρια αμφιβολίας, οι οφειλέτες του ειδικού φόρου κατανάλωσης και οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο κράτος μέλος προορισμού.

(6) Το άρθρο 7 διακρίνει διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες προϊόντα υποκείμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε κράτος μέλος βρίσκονται για εμπορικούς σκοπούς σε άλλο κράτος μέλος, αλλά δεν καθορίζει σαφώς τον οφειλέτη των ειδικών φόρων κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να καθοριστούν για κάθε μία από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις, χωρίς περιθώρια αμφιβολίας, οι οφειλέτες του ειδικού φόρου κατανάλωσης και οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο κράτος μέλος προορισμού, με στόχο την εναρμόνιση των εσωτερικών νομοθεσιών των διαφόρων κρατών μελών στον τομέα αυτό.

Αιτιολόγηση

Βούληση διευκόλυνσης της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Στις περιπτώσεις αυτές, είναι επίσης σκόπιμο να απλουστευθούν οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται από τα πρόσωπα που δεν είναι εγκατεστημένα στο κράτος μέλος κατοχής των προϊόντων, αλλά στο οποίο τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να επιτραπεί ταυτόχρονα στις διοικήσεις των ενδιαφερομένων κρατών μελών να ελέγχουν καλύτερα την πραγματοποιούμενη κυκλοφορία.

(7) Στις περιπτώσεις αυτές, είναι επίσης σκόπιμο να απλουστευθούν οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται από τα πρόσωπα που δεν είναι εγκατεστημένα στο κράτος μέλος κατοχής των προϊόντων, αλλά στο οποίο τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να επιτραπεί ταυτόχρονα στις διοικήσεις των ενδιαφερομένων κρατών μελών να ελέγχουν καλύτερα την πραγματοποιούμενη κυκλοφορία, ώστε να εγκαθιδρυθεί η εσωτερική αγορά στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Αιτιολόγηση

Βούληση σεβασμού της κοινοτικής Συνθήκης στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Τροπολογία 5

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΗΜΕΙΟ 1

Άρθρο 7, παράγραφος 1, 2 (οδηγία 92/12/ΕΟΚ)

Ως εμπορικοί σκοποί νοούνται όλοι οι σκοποί εκτός των προσωπικών αναγκών των ιδιωτών.

Ως εμπορικοί σκοποί νοούνται όλοι οι σκοποί εκτός των προσωπικών αναγκών των ιδιωτών. Ως προσωπικές ανάγκες νοούνται η απόκτηση προϊόντων σε μικρές ποσότητες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για καθαρώς ιδιωτικούς σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Το πρόβλημα του ορισμού των "προσωπικών αναγκών" είναι αναμφίβολα αυτό που θέτει το λεπτότερο πρόβλημα για την εφαρμογή της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ. Η έννοια αυτή θα επιτρέψει να αποφευχθεί να επικαλείται κάποιος τις προσωπικές ανάγκες του για να μεταφέρει σημαντικές ποσότητες προϊόντων που στην πραγματικότητα προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς (γενικά, πρόκειται για αλκοολούχα ποτά και τσιγάρα που έχουν προορισμό να τροφοδοτήσουν μια παράλληλη αγορά, και ιδίως νυχτερινά καταστήματα, τα οποία πωλούν τα προϊόντα αυτά χωρίς να τα εντάσσουν στον κύκλο εργασιών τους).

Τροπολογία 6

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 8, 1 (οδηγία 92/12/ΕΟΚ)

Για τα προϊόντα που αποκτούν ιδιώτες για δική τους ανάγκη και τα οποία μεταφέρουν αυτοπροσώπως από κράτος μέλος σε άλλο, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εισπράττονται στο κράτος μέλος όπου τα προϊόντα αυτά αποκτώνται.

Για τα προϊόντα που αποκτούν ιδιώτες για δική τους ανάγκη, δηλαδή προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε μικρές ποσότητες για ιδιωτικούς σκοπούς, και τα οποία μεταφέρουν αυτοπροσώπως από κράτος μέλος σε άλλο, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εισπράττονται στο κράτος μέλος όπου τα προϊόντα αυτά αποκτώνται.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για λόγους συντονισμού. Το γεγονός ότι προβλέπεται και στο άρθρο 8 ότι η χρήση πρέπει να γίνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε μικρές ποσότητες ενισχύει λογικά τη ρύθμιση του άρθρου 7.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 92/12/ΕΟΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης

Έγγραφα αναφοράς

(COM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ECON

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO
15.9.2004

Ενισχυμένη συνεργασία

όχι

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Jacques Toubon
31.8.2004

Εξέταση στην επιτροπή

1.2.2005

2.2.2005

15.3.2005

 

 

Ημερομηνία έγκρισης των τροπολογιών

16.3.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

29

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Charlotte Cederschiöld, Bert Doorn, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour,Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Heide Rühle, József Szájer, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Phillip Whitehead

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Claude Fruteau (αναπλ. Arlene McCarthy), Benoît Hamon (αναπλ. Béatrice Patrie), Bogusław Liberadzki (αναπλ. Mercedes Bresso), Joseph Muscat (αναπλ. Bernadette Vergnaud) Alexander Stubb (αναπλ. Joachim Wuermeling),

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

(1)

Πρόκειται για τα βιομηχανοποιημένα καπνά, τα ορυκτέλαια και τα αλκοολούχα ποτά.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 92/12/ΕΟΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS)

Νομική βάση

άρθρο 93 ΕΚ

Διαδικαστική βάση

άρθρο 51

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

24.5.2004

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON
15.9.2004

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO
15.9..2004

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Dariusz Rosati
13.9.2004

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία
  Ημερομηνία απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

 

 

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

 

 

 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
  Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών
  Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια


Εξέταση στην επιτροπή

14.3.2005

0.0.0000

0.0.0000

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.4.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

30

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Jan Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mia De Vits, Harald Ettl, Anna Ibrisagic, Ona Juknevičienė, Thomas Mann, Αντώνης Σαμαράς , Charles Tannock, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης – A6

4.5.2005

A6-0138/2005

Παρατηρήσεις

...

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου