Menetlus : 2004/0072(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0138/2005

Esitatud tekstid :

A6-0138/2005

Arutelud :

PV 07/06/2005 - 16

Hääletused :

PV 08/06/2005 - 6.4

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0226

RAPORT     *
PDF 190kWORD 200k
4.5.2005
PE 347.305v02-00 A6-0138/2005

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta

(KOM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Dariusz Rosati

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 EXPLANATORY STATEMENT
 SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta

(KOM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2004)0227)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 93, mille alusel nõukogu konsulteeris parlamendiga (C6‑0039/2004);

–   võttes arvesse nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/12/EMÜ artiklit 27 aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta(2)2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A6–0138/2005),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.  palub nõukogul parlamenti teavitada, kui ta kavatseb kõrvale kalduda parlamendi poolt heakskiidetud tekstist;

4.  palub nõukogul parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek  Parlamendi muudatusettepanek

Muudatusettepanek 1

PÕHJENDUS -1 (uus)

 

-1) Kolmteist aastat pärast EÜ lepingu artiklis 14 osutatud perioodi lõppu pole seal sätestatud eesmärki tubakatoodete, alkohoolsete jookide ja mineraalõlide osas ikka veel saavutatud. Tuleb teha uusi pingutusi, et hõlbustada aktsiisiga maksustatava kauba vaba liikumist ja seada jalule selle valdkonna siseturg.

Justification

We wish to point out that the purpose of the Directive under consideration is to help bring about full harmonisation of excise duties.

Muudatusettepanek 2

PÕHJENDUS 2

2) Ehkki maksustatava kauba ühendusesisese liikumise näitajad on jätkuvalt suhteliselt madalad, üritab üha enam ettevõtjaid ja üksikisikuid tõlgendada direktiivi 92/12/EMÜ artikleid 7 kuni 10 nii, nagu seadustaksid need kaubandustavad, mis hõlmavad aktsiisi tasumist liikmesriigis, kus kaup on omandatud. Ka Interneti teel toimuvate äritehingute mahu kasv ja maksuvaba müügi kaotamine ühenduse sees reisivatele isikutele on viinud selleni, et neid sätteid on hakatud rohkem ära kasutama. 2002. aasta jaanuaris algatatud täiendava liikmesriikide ametiasutusi ja asjassepuutuvaid ettevõtjaid käsitleva uuringu tulemuste põhjal koostas Euroopa Komisjon aruande direktiivi 92/12/EMÜ artiklite 7 kuni 10 kohaldamise kohta.

2) Ehkki maksustatava kauba ühendusesisese liikumise näitajad on jätkuvalt suhteliselt madalad, on üha enam ettevõtjaid kaldunud tõlgendama direktiivi 92/12/EMÜ artikleid 7 kuni 10 nii, nagu seadustaksid need kaubandustavad, mis hõlmavad aktsiisi tasumist liikmesriigis, kus kaup on omandatud ning üha suurem hulk üksikisikuid ostab teisest liikmesriigist isiklikuks otstarbeks kaupa ning tasub selle eest seaduslikult aktsiisi liikmesriigis, kust kaup soetati. Ka Interneti teel toimuvate äritehingute mahu kasv ja maksuvaba müügi kaotamine ühenduse sees reisivatele isikutele on viinud selleni, et neid sätteid on hakatud rohkem ära kasutama. 2002. aasta jaanuaris algatatud täiendava liikmesriikide ametiasutusi ja asjassepuutuvaid ettevõtjaid käsitleva uuringu tulemuste põhjal koostas Euroopa Komisjon aruande direktiivi 92/12/EMÜ artiklite 7 kuni 10 kohaldamise kohta.

Justification

In the interests of clarification it is important to specify in the recital that the cross-border purchasing of products subject to excise duty is a rapidly-growing phenomenon, and that paying excise duty in the Member State of purchase is quite legitimate provided that the product is solely for personal use.

Muudatusettepanek 3

PÕHJENDUS 6

6) Artiklis 7 eristatakse olukordi, kus aktsiisiga maksustatavaid tooteid, mis on juba ühes liikmesriigis tarbimiseks ringlusesse suunatud, mõnes teises liikmesriigis kaubanduslikul eesmärgil hoitakse, kuid ei määratleta selgelt isikut, kes sihtliikmesriigis niisuguses olukorras aktsiisimaksu maksab. Seega tuleb iga nimetatud olukorra puhul määrata ühemõtteliselt kindlaks isik, kes maksab aktsiisi ja täidab muud kohustused, mis selles sihtliikmesriigis täita tuleb;

6) Artiklis 7 eristatakse olukordi, kus aktsiisiga maksustatavaid tooteid, mis on juba ühes liikmesriigis tarbimiseks ringlusesse suunatud, mõnes teises liikmesriigis kaubanduslikul eesmärgil hoitakse, kuid ei määratleta selgelt isikut, kes sihtliikmesriigis niisuguses olukorras aktsiisimaksu maksab. Seega tuleb iga nimetatud olukorra puhul määrata ühemõtteliselt kindlaks isik, kes maksab aktsiisi ja täidab muud kohustused, mis selles sihtliikmesriigis täita tuleb, eesmärgiga ühtlustada liikmesriikides kehtivaid asjassepuutuvaid siseriiklikke õigusakte.

Justification

Desire to facilitate the free movement of products subject to excise duty and to create an internal market in such products.

Muudatusettepanek 4

PÕHJENDUS 7

7) Sellistes olukordades tuleb lihtsustada nende isikute kohustusi, kes ei ole registreeritud selles liikmesriigis, kus vastavat kaupa hoitakse, kuid kes maksavad seal aktsiisi ning samuti tuleb ette näha säte, mis võimaldab asjaomaste liikmesriikide võimudel teostada paremini järelevalvet kauba liikumise üle;

7) Sellistes olukordades tuleb lihtsustada nende isikute kohustusi, kes ei ole registreeritud selles liikmesriigis, kus vastavat kaupa hoitakse, kuid kes maksavad seal aktsiisi ning samuti tuleb ette näha säte, mis võimaldab asjaomaste liikmesriikide võimudel teostada paremini järelevalvet kauba liikumise üle eesmärgiga luua aktsiisiga maksustatava kauba siseturg;

Justification

Desire to ensure that the Treaty is applied in respect of products subject to excise duty

Muudatusettepanek 5

PÕHJENDUS 13

13) Säte, mis lubab liikmesriikidel kehtestada suunistasemeid, mille põhjal otsustatakse, kas kaupa hoitakse kaubanduslikul eesmärgil või isiklikuks otstarbeks, tuleks tühistada. Igal juhul ei saa ametiasutused neid suunistasemeid iseenesest kasutada kui tõendit selle kohta, et aktsiisiga maksustatavat kaupa hoitakse kaubanduslikul eesmärgil. Seetõttu tuleks riiklikel ametiasutustel lisada need suunised vaid ametnikele antud kontrolli teostamise juhistesse.

13) Säte, mis lubab liikmesriikidel kehtestada suunistasemeid, mille põhjal otsustatakse, kas kaupa hoitakse kaubanduslikul eesmärgil või isiklikuks otstarbeks, tuleks tühistada. Neid suunistasemeid on mõnedes liikmesriikides liiga tihti järgitud kui kohustuslikke piiranguid, mis on tegelikkuses viinud siseturu põhimõtetega vastuolus oleva diskrimineerimiseni. Seetõttu tuleks riiklikel ametiasutustel lisada need suunised vaid ametnikele antud kontrolli teostamise juhistesse ja neid ei peaks kasutama kui ainukest näitajat, mille põhjal otsustada, kas aktsiisiga maksustatavat kaupa kasutatakse isiklikul otstarbel või kaubanduslikul eesmärgil.

Justification

The implementation of Directive 92/12/CE has faced many difficulties due to the guide levels listed in Article 9. Therefore it should be clear that these levels represent purely national indications, among other criteria to assess.

Muudatusettepanek 6

PÕHJENDUS 14

14) Artikli 9 lõige 3 tuleks kustutada, sest pole kohane säilitada maksusätet, mis lubab liikmesriikidel mineraalõlide transpordi puhul turvalisust silmas pidades kalduda kõrvale artiklis 8 esitatud põhimõttest.

kustutatud

 

 

Justification

Combating 'mineral oil tourism’ poses quite a big challenge, especially in the new Member States. The Commission’s proposal seeks to reclassify mineral oils carried on atypical modes of transport as ones for private use, in which case purchases would be taxed only in the Member State of acquisition. The aim of this deletion is to prevent any relaxation of the current regime, in the interests of budgetary rectitude.

Muudatusettepanek 7

ARTIKLI 1 PUNKTI 3 JAOTIS B

Artikli 9 lõige 2 (direktiiv 92/12/EMÜ)

b) lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

‘2. Et teha kindlaks, kas artiklis 8 osutatud kaup on ette nähtud kaubanduslikuks eesmärgiks, peavad liikmesriigid arvesse võtma järgmist:

b) lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

‘2. Artiklis 8 osutatud kaup loetakse isiklikuks otstarbeks soetatuks, kui ei ole võimalik tõestada, et kaup on ette nähtud kaubanduslikuks eesmärgiks, arvestades järgmist:

a) kauba valdaja äriline seisund ning põhjused, miks ta kaupa oma valduses hoiab;

a) kauba valdaja äriline seisund ning põhjused, miks ta kaupa oma valduses hoiab;

b) kauba asukoht või vajaduse korral kasutatav veoliik;

b) kauba asukoht või vajaduse korral kasutatav veoliik;

c) kõik kaubaga seotud dokumendid;

c) kõik kaubaga seotud dokumendid;

d) kauba laad;

d) kauba laad;

e) kauba kogus."

e) kauba kogus."

 

Komisjon vaatab üle ja hindab olemasolevaid suunistasemeid, mida siseriiklikud pädevad ametiasutused kasutavad juhistena, mis aitavad neil hinnata kauba kaubanduslikku või mittekaubanduslikku laadi."

 

 

 

(1)

ELTs seni avaldamata.

(2)

2 EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1, viimati muudetud direktiiviga (EÜ) nr 2004/106 (ELT L 359, 4.12.2004, lk 30)


EXPLANATORY STATEMENT

1. General considerations

The levying of excise duties, and their regulation at Community level, affect the volume of trade within the European Union, the functioning of its Single Market itself, and last, but not least, the budgets of the member States and, indirectly, that of the Union itself. It may also be instrumental in achieving other important policy goals such as health policy. With Council Directive 92/12/EEC now in its thirteenth year, it seemed high time to adapt it to the evolution which the market for excisable goods has undergone in the meantime, in particularly to respond to considerable development of distance sales.

In view of the elements referred to above, your Rapporteur is of the opinion that any attempt at modernising existing EU rules on excise duties ought to meet the following four criteria:

1)   the new rules should follow the logic of the internal market concept, i.e. they should

      remove obstacles without causing any new discriminations or barriers in trade;

    2)   they should make procedures easier, cheaper and more transparent for retailers and

consumers;

    3)   they should not cause shocks to national tax revenues and due consideration must be

given to the legitimate concern of Member States to secure appropriate budgetary incomes from excise duty; and

4)   in cases when individual Member States consider it necessary, they should also reflect

      national health care policies.

Having reviewed the Commission's proposal along those lines, your Rapporteur can confirm that it meets the above criteria and is going to provide real improvement to the current situation. Based on ten years' observation of the relevant markets and extensive feedback from all stakeholders, the proposal reflects and balances the respective interests of Member States, companies and private individuals.

The European Parliament should therefore welcome the European Commission's proposal, which aims at improving Community law in this field. At the same time, one may voice regret at the fact that on an important matter such as this, the Parliament still only enjoys the right of consultation.

It should be noted however that despite the proposed simplifications and improvements, the trade of excisable products remains overregulated, subject to burdensome administrative procedures and still requires extensive control due to the widely diverging rates of excise duties. In this context, it appears to your Rapporteur that a gradual harmonisation of excise duty within the European Union at medium term would indeed be the best remedy to such a situation and he would support the Commission in its future attempts to narrow the existing gap between rates at EU level. Considering the unanimity procedure, your rapporteur can only encourage Member States to consider the efficiency of the internal market from this point of view.

2. Analysis

The Commission's proposal under consideration modifies Articles 7 to 10 of Directive 92/12/EEC, in order to streamline the surveillance procedures for the movement of goods subject to excise duties, and to adapt them to the distance sale phenomenon.

In Article 7, the changes introduced provide a welcome clarification of the rule, i.e. on goods intended for commercial use, excise duty is to be paid in the country of destination, while on goods purchased for private use, excise duty is to be paid in the country of consumption. Greater flexibility is also allowed in determining the excise debtor, essentially on practical grounds. Exceptions are however included for goods held on aircraft and vessels crossing the territories of two Member States and not offered for sale in one of them.

New wording inserted into Article 8 opens up the scope of the Directive to distance sales, stating that movement of excisable goods intended for private use may be carried out "on behalf" of the purchasing individual as well as by that individual himself. This specifically applies to gifts as well as to distance sales, and has to be considered as a timely updating of the Directive. The general provision for goods purchased for private use foresees the payment of excise duty in the country of consumption. An exception is made, however, for tobacco products, as Member States' options of implementing health policy objectives through tax measures, as provided for in the Treaty, would otherwise be jeopardised. Therefore the excise duty to be paid for these products is due in the country of destination.

The proposed modification of Article 9 of the Directive has given rise to much debate in Council, as the Commission proposes nothing less than to abolish the "indicative limits" used by Member State authorities to determine whether excisable goods are indeed intended for private use or for commercial purposes. In practice, these guide levels have lost their indicative nature and are being applied like mandatory limits by several Member States' customs administrations. The Commission therefore preferred to delete them altogether, and merely include the quantity of goods carried among a number of criteria which the authorities must assess. In its new form, Article 9(2) of the Directive nevertheless leaves wide discretionary powers to Member States' authorities when assessing "suspect" shipments. Your Rapporteur therefore felt it necessary to suggest amendments here, aimed at clarifying the presumption of innocence and the burden of proof.

Modifications to Article 10 essentially flow from the concept introduced in Article 8, adapting the various definitions and concepts to cover distance sales, as well as eliminating ambiguities about "tax representatives" and simplifying the procedure, and incorporating experience gained in a pilot project run by France and Belgium.

3. Conclusion

Your rapporteur welcomes and supports the Commission's proposal aiming at facilitating cross-border trade of excisable goods in the EU. The proposal tackles the issue of e-commerce and distance sales which have recently dramatically increased, as well as discriminatory situations based on guide levels inadequately used by customs authorities. The freedom of movements for these goods will become more and more a reality for European citizens. In addition, the proposed text simplifies administrative procedures and clarifies the regime applicable for non-commercial use of goods. Therefore, your rapporteur can only stress the importance of the proposal in the perspective of a longer-term gradual harmonisation of excise duty rates.

Your rapporteur would like to welcome also the approach of the Commission based on a survey (2002) of the national administrations and traders involved in the intra-Community movement of excisable products. This procedure is an excellent way to assess the impact of legislation at the enforcement level and should be promoted in every possible case. Therefore your rapporteur encourages the Commission to keep this approach when assessing the impact and success of the modifications introduced. Within five years after the entry into force of this directive, the Commission should provide the European Parliament with an impact assessment of the modified legislation on customs administrations, traders, individual customers purchasing in a country different from their home country and on national revenues of Member States. The outcome of this evaluation should be used as a basis for further improvements in the internal market functioning.


SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (22.3.2005)

majandus- ja rahanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta

(KOM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))

Arvamuse koostaja: Jacques Toubon

SHORT JUSTIFICATION

Owing to the historical and cultural differences between the Member States, the latter have always applied very different systems and rates in respect of products subject to excise duty - a state of affairs which predates the advent of the internal market.

In order to remedy this situation, an agreement was reached in the form of Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992, the purpose of which was to harmonise the general arrangements for products subject to excise duty(1) and the holding, movement and monitoring of such products. It should be borne in mind that the choice of products made subject to excise duty is based on public-health, environmental-protection and energy-saving considerations. Pursuant to the above arrangements it was possible for goods to move without attracting excise duty and without being subject to checks at Community borders. The principle followed was that of taxation in the country of consumption.

Pursuant to Article 27 of Council Directive 92/12/EEC the Council - acting unanimously on the basis of a Commission report - was to re-examine Articles 7 to 10 of the Directive by 1 January 1997 and would where appropriate adopt any necessary amendments. Although re-examining the articles in question has taken much longer than expected, the task is now under way.

Your rapporteur would point out here that Parliament is still not involved in such revision under the codecision procedure and that unanimity is still required within the Council on matters relating to direct and indirect taxation. In keeping with its advisory role, Parliament must, however, attach the utmost importance to the matter, which bestraddles two principles: the internal market and the protection of public health.

The proposed amendments under consideration cover commercial transactions, sales to private individuals and distance selling. The purpose of the amendments is to clarify, simplify and harmonise the provisions applicable to intra-Community movements where excise duty on the products concerned has already been paid in a Member State and to liberalise such movements (in order to enable Europe's consumers to derive full benefit from the internal market) whilst safeguarding the Member States' tax revenues. The tax arrangements applicable to intra-Community movements of this nature depend upon the purpose of such movements (i.e. whether they are commercial ones or not).

The most important changes brought about by the revision are:

As regards the transport for commercial purposes of products subject to excise duty (Article 7)

In order to clarify the rules applicable in the case of products subject to excise duty and acquired by private individuals, transported by them or on their behalf but intended for purposes other than their own, it is proposed that it should be clearly stated that the excise duty is to be paid in the Member State of destination. A legal framework is therefore created whereby the Member States are able to levy the excise duty from the persons to whom the intra-Community movements relate (Article 7(3)) and provisions are laid down in order to enable the excise duty initially paid in the Member State of acquisition to be reimbursed following payment of the excise in the Member State of destination (Article 7(6) and Article 10(4)). For this purpose it will be possible for a simplified accompanying document to be used.

As regards the transport for non-commercial purposes of products subject to excise duty (Article 8)

The text proposes liberalisation and simplification of the system applied to distance purchases made by private individuals, so as to relieve the latter of the requirement imposed on them to transport personally the goods which they have acquired: the goods may be transported by a third party. All movements of products intended for a private individual's own needs which are carried out by or on behalf of a private individual will be subject solely to taxation in the Member State of acquisition. This change will therefore apply to the three categories of products concerned - i.e. mineral oils, alcoholic products and tobacco products. Furthermore, the same rule will also apply to items sent from one private individual to another (gifts).

However, an exception to this general principle is to be made in the case of tobacco products which are transported by a third party on behalf of a private individual. Although the text is not very clear, it may be supposed that such products will be taxed in the Member State of destination. It is highly likely that certain Member States would like the new general principle to apply to tobacco products as well.

Since mineral oils rarely circulate for commercial purposes, it is obvious that the amendments as formulated will mainly affect alcoholic beverages. Although no impact assessment has been carried out into the economic implications of such liberalisation, the Commission is not expecting any explosive increase in the type of transaction concerned.

Furthermore, the 'indicative optional limits' (Article 9) (namely 800 cigarettes, 10 litres of spirits, 90 litres of wine and 110 litres of beer) are removed. Those limits used to constitute a possible basis for distinguishing between products intended for private use and those intended for commercial purposes. Certain Member States often interpreted them highly restrictively and some governments (contrary to the Commission proposal) would therefore like to see the indicative limits converted into formal ceilings.

To those who would argue that removing the limits could undermine anti-smuggling activities, your rapporteur would point out that such removal does not alter the principle whereby only products acquired and transported by a private individual for his or her own needs are not subject to excise duty in the Member State of destination. Hence there is nothing to prevent a Member State from using the indicative limits as part of its national control system. Smoking and alcoholism should be combated through rate harmonisation and not by means of restrictions on the free movement of goods which would contravene the very principles upon which the internal market is based.

As regards the new Articles 10a, 10b and 10c relating to the arrangements applicable to losses and missing goods and to infringements detected in the course of the intra-Community movement of products which have already been released for consumption in a Member State, your rapporteur sees no major drawback, although he might possibly propose that a 'one-stop' system similar to the one set up for VAT be established.

The trickiest issue arising in the implementation of Directive 92/12/EEC is undoubtedly how to define 'personal use'. The amendments tabled aim to clarify this definition.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek  Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

PÕHJENDUS -1 (uus)

 

-1) Kolmteist aastat pärast EÜ lepingu artiklis 14 osutatud perioodi lõppu pole seal sätestatud eesmärki tubakatoodete, alkohoolsete jookide ja mineraalõlide osas ikka veel saavutatud; tuleb teha uusi pingutusi, et hõlbustada aktsiisiga maksustatava kauba vaba liikumist ja seada jalule selle valdkonna siseturg.

Or. fr

Justification

We wish to point out that the purpose of the Directive under consideration is to help bring about full harmonisation of excise duties.

Muudatusettepanek 2

PÕHJENDUS 4

4) "Kaubandusliku eesmärgi" mõiste tuleks määratleda kui "muuks eesmärgiks kui isiklikuks otstarbeks", et saaks selgemaks selliste toodete aktsiisiga maksustamise põhimõte, mis on juba ühes liikmesriigis tarbimiseks ringlusesse suunatud, aga mida teises liikmesriigis kaubanduslikul eesmärgil hoitakse, samuti nagu sellega kaasnevad menetlused kohalduvad täiel määral toodetele, mida hoitakse muuks kui isiklikuks otstarbeks;

4) "Kaubandusliku eesmärgi" mõiste tuleks määratleda kui "muuks eesmärgiks kui isiklikuks otstarbeks", et saaks selgemaks selliste toodete aktsiisiga maksustamise põhimõte, mis on juba ühes liikmesriigis tarbimiseks ringlusesse suunatud, aga mida mingis teises liikmesriigis kaubanduslikul eesmärgil hoitakse, samuti nagu sellega kaasnevad menetlused kohalduvad täiel määral toodetele, mida hoitakse muuks kui isiklikuks otstarbeks; "Isiklikuks otstarbeks" kauba ostmine tähendab väikestes kogustes ainult eraotstarbeks ostmist.

Or. fr

Justification

Defining 'personal use' is undoubtedly the most delicate issue relating to the implementation of Directive 92/12/EEC. Pursuant to that concept, individuals will not be able to cite their own needs as justification for transporting large quantities of products which are actually intended for commercial purposes (generally speaking, cigarettes and alcoholic beverages to be sold unofficially in night-time establishments which do not record such sales in their turnover figures).

Muudatusettepanek 3

PÕHJENDUS 6

6) Artiklis 7 eristatakse olukordi, kus aktsiisiga maksustatavaid tooteid, mis on juba ühes liikmesriigis tarbimiseks ringlusesse suunatud, mõnes teises liikmesriigis kaubanduslikul eesmärgil hoitakse, kuid ei määratleta selgelt isikut, kes sihtliikmesriigis niisuguses olukorras aktsiisimaksu maksab. Seega tuleb iga nimetatud olukorra puhul määrata ühemõtteliselt kindlaks isik, kes maksab aktsiisi ja täidab muud kohustused, mis selles sihtliikmesriigis täita tuleb;

6) Artiklis 7 eristatakse olukordi, kus aktsiisiga maksustatavaid tooteid, mis on juba ühes liikmesriigis tarbimiseks ringlusesse suunatud, mõnes teises liikmesriigis kaubanduslikul eesmärgil hoitakse, kuid ei määratleta selgelt isikut, kes sihtliikmesriigis niisuguses olukorras aktsiisimaksu maksab. Seega tuleb iga nimetatud olukorra puhul määrata ühemõtteliselt kindlaks isik, kes maksab aktsiisi ja täidab muud kohustused, mis selles sihtliikmesriigis täita tuleb, eesmärgiga ühtlustada liikmesriikides kehtivaid asjassepuutuvaid siseriiklikke õigusakte.

Or. fr

Justification

Desire to facilitate the free movement of products subject to excise duty and to create an internal market in such products.

Muudatusettepanek 4

PÕHJENDUS 7

7) Sellistes olukordades tuleb lihtsustada nende isikute kohustusi, kes ei ole registreeritud selles liikmesriigis, kus vastavat kaupa hoitakse, kuid kes maksavad seal aktsiisi ning samuti tuleb ette näha säte, mis võimaldab asjaomaste liikmesriikide võimudel teostada paremini järelevalvet kauba liikumise üle;

7) Sellistes olukordades tuleb lihtsustada nende isikute kohustusi, kes ei ole registreeritud selles liikmesriigis, kus vastavat kaupa hoitakse, kuid kes maksavad seal aktsiisi ning samuti tuleb ette näha säte, mis võimaldab asjaomaste liikmesriikide võimudel teostada paremini järelevalvet kauba liikumise üle eesmärgiga luua aktsiisiga maksustatava kauba siseturg;

Or. fr

Justification

Desire to ensure that the Treaty is applied in respect of products subject to excise duty

Muudatusettepanek 5

ARTIKLI 1 PUNKT 1

Artikli 7 lõike 1 teine taane (direktiiv 92/12/EMÜ)

"kaubanduslikuks eesmärgiks" loetakse kõiki eesmärke peale isiklikuks otstarbeks ostmise.

"kaubanduslikuks eesmärgiks" loetakse kõiki eesmärke peale isiklikuks otstarbeks ostmise. "Isiklikuks otstarbeks" kauba ostmine tähendab väikestes kogustes ainult eraotstarbeks ostmist.

Or. fr

Justification

Defining 'personal use' is undoubtedly the most delicate issue relating to the implementation of Directive 92/12/EEC. Pursuant to that concept, individuals will not be able to cite their own needs as justification for transporting large quantities of products which are actually intended for commercial purposes (generally speaking, cigarettes and alcoholic beverages to be sold unofficially in night-time establishments which do not record such sales in their turnover figures).

Muudatusettepanek 6

ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 8 lõike 1 esimene taane (direktiiv 92/12/EMÜ)

Kauba eest, mille üksikisikud on isiklikuks otstarbeks omandanud ja mida nad ise veavad ühest liikmesriigist teise, nõutakse aktsiis sisse liikmesriigis, kus kaup omandati.

Kauba eest, mille üksikisikud on isiklikuks otstarbeks omandanud (st väikestes kogustes eraotstarbel kasutamiseks) ja mida nad ise veavad ühest liikmesriigist teise, nõutakse aktsiis sisse liikmesriigis, kus kaup omandati.

Or. fr

Justification

This is a coordination amendment. The statement in Article 8 that use must be for private purposes in small quantities follows on logically the wording proposed for Article 7.

MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta

Viited

(KOM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

Vastutav komisjon

ECON

Nõuandev komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

IMCO
15.9.2004

Tõhustatud koostöö

ei

Arvamuse koostaja
  nimetamise kuupäev

Jacques Toubon

31.8.2004

Arutamine komisjonis

1.2.2005

2.2.2005

15.3.2005

 

 

Muudatuste vastuvõtmise kuupäev

16.3.2005

Lõpphääletuse tulemused

poolt:

vastu:

erapooletuid:

29

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Charlotte Cederschiöld, Bert Doorn, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Heide Rühle, József Szájer, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Phillip Whitehead

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jean-Claude Fruteau (for Arlene McCarthy), Benoît Hamon (for Béatrice Patrie), Bogusław Liberadzki (for Mercedes Bresso), Joseph Muscat (for Bernadette Vergnaud) Alexander Stubb (for Joachim Wuermeling),

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

(1)

Manufactured tobaccos, mineral oils and alcoholic beverages.


MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta

Viited

KOM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS)

Õiguslik alus

art 93 (EÜ)

Menetlusalus

art 51

EP-ga konsulteerimise kuupäev

24.5.2004

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

ECON15.9.2004

Nõuandev komisjon / Nõuandvad komisjonid
  istungil teada andmise kuupäev

IMCO
15.9.2004

 

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev

 

 

 

 

 

Tõhustatud koostöö
  istungil teada andmise kuupäev

 

 

 

 

 

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Dariusz Rosati
13.9.2004

 

Aseraportöör(id)

 

 

Lihtsustatud menetlus
  otsuse kuupäev

 

Õigusliku aluse vaidlustamine
  JURI arvamuse kuupäev

 

 

 

Rahaeraldise määra muutmine
  BUDG arvamuse kuupäev

 

 

 

Konsulteerimine Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteega
  istungil otsuse tegemise kuupäev

 

Konsulteerimine regioonide komiteega
  istungil otsuse tegemise kuupäev


Arutamine komisjonis

14.3.2005

0.0.0000

0.0.0000

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.4.2005

Lõpphääletuse tulemused

poolt:

vastu:

erapooletuid:

30

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Jan Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiutė, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Mia De Vits, Harald Ettl, Anna Ibrisagic, Ona Juknevičienė, Thomas Mann, Antonis Samaras, Charles Tannock, Corien Wortmann-Kool

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Esitamise kuupäev – A6

4.5.2005

A6-0138/2005

Märkused

...

Õigusteave - Privaatsuspoliitika