SPRAWOZDANIE 

4.05.2005 - *

w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania
(COM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Dariusz Rosati


Procedura : 2004/0072(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0138/2005
Teksty złożone :
A6-0138/2005
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania

(COM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0227)[1],

–   uwzględniając art. 93 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0039/2004),

–   uwzględniając art. 27 dyrektywy Rady nr 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania[2],

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej i opinię Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0138/2005),

1.  zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie Parlamentu w przypadku uznania za stosowne oddalenia się od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o konsultację z Parlamentem w przypadku chęci wprowadzenia dalszych zmian do projektu Komisji;

5.  upoważnia Przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie oraz Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT UZASADNIENIA 1 (nowy)

 

(-1) „Trzynaście lat po upłynięciu okresu przewidzianego w art. 14 Traktatu WE jego cel odnoszący się do tytoniu, napojów alkoholowych i olejów mineralnych nie jest w dalszym ciągu osiągnięty; wypada podjąć kolejny wysiłek w celu ułatwienia swobodnego przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym oraz utworzenia rynku wewnętrznego w tej dziedzinie.

Justification

We wish to point out that the purpose of the Directive under consideration is to help bring about full harmonisation of excise duties.

Poprawka 2

PUNKT UZASADNIENIA 2

(2) Jednakże od tego czasu, mimo że statystyki dla wewnętrznych przepływów wyrobów opodatkowanych pozostają stosunkowo niskie, coraz więcej podmiotów gospodarczych i osób prywatnych usiłuje interpretować art. 7 - 10 dyrektywy 92/12/EWG w sposób pozwalający na uzasadnienie praktyk handlowych wymagających uiszczania podatku akcyzowego w Państwie Członkowskim, w którym wyroby są nabywane. Ponadto wzrost liczby transakcji handlowych dokonywanych przez Internet oraz zniesienie sprzedaży wolnej od cła na rzecz osób podróżujących wewnątrz Wspólnoty doprowadziły do większego wykorzystywania tych przepisów. Na podstawie wniosków z dalszego przeglądu zaangażowanych władz krajowych i podmiotów gospodarczych, rozpoczętego w styczniu 2002 r., Komisja przygotowała sprawozdanie w sprawie stosowania art. 7 -10 dyrektywy 92/12/EWG.

(2) Jednakże od tego czasu, mimo że statystyki dla wewnętrznych przepływów wyrobów opodatkowanych pozostają stosunkowo niskie, coraz więcej podmiotów gospodarczych dąży do interpretowania art. 7 - 10 dyrektywy 92/12/EWG w sposób pozwalający na uzasadnienie praktyk handlowych wymagających uiszczania podatku akcyzowego w Państwie Członkowskim, w którym wyroby są nabywane, a także coraz większa liczba osób prywatnych nabywa wyroby na użytek własny w innym Państwie Członkowskim i legalnie uiszcza za nie podatek akcyzowy w Państwie Członkowskim nabycia. Ponadto wzrost liczby transakcji handlowych dokonywanych przez Internet oraz zniesienie sprzedaży wolnej od cła na rzecz osób podróżujących wewnątrz Wspólnoty doprowadziły do większego wykorzystywania tych przepisów. Na podstawie wniosków z dalszego przeglądu zaangażowanych władz krajowych i podmiotów gospodarczych, rozpoczętego w styczniu 2002 r., Komisja przygotowała sprawozdanie w sprawie stosowania art. 7 - 10 dyrektywy 92/12/EWG.

Justification

In the interests of clarification it is important to specify in the recital that the cross-border purchasing of products subject to excise duty is a rapidly-growing phenomenon, and that paying excise duty in the Member State of purchase is quite legitimate provided that the product is solely for personal use.

Poprawka 3

PUNKT UZASADNIENIA 6

(6) Artykuł 7 uwzględnia różne sytuacje, w których wyroby objęte podatkiem akcyzowym, wprowadzone już na rynek w jednym Państwie Członkowskim, są przechowywane w celu handlowym na terenie innego Państwa Członkowskiego, ale nie identyfikuje dla każdej z tych sytuacji w sposób jasny osoby, która powinna uiścić podatek akcyzowy w Państwie Członkowskim przeznaczenia. Wypada więc, dla każdej ze wspomnianych sytuacji, określić jednoznacznie osobę winną uiścić podatek akcyzowy i opłaty wynikające z obowiązujących w Państwie Członkowskim przeznaczenia przepisów w tym zakresie.

(6) Artykuł 7 uwzględnia różne sytuacje, w których wyroby objęte podatkiem akcyzowym, wprowadzone już na rynek w jednym Państwie Członkowskim, są przechowywane w celu handlowym na terenie innego Państwa Członkowskiego, ale nie identyfikuje dla każdej z tych sytuacji w sposób jasny osoby, która powinna uiścić podatek akcyzowy w Państwie Członkowskim przeznaczenia. Wypada więc, dla każdej ze wspomnianych sytuacji, określić jednoznacznie osobę winną uiścić podatek akcyzowy i opłaty wynikające z obowiązujących w Państwie Członkowskim przeznaczenia przepisów w tym zakresie w celu harmonizacji istniejącego w tej dziedzinie w poszczególnych Państwach Członkowskich ustawodawstwa krajowego..

Justification

Desire to facilitate the free movement of products subject to excise duty and to create an internal market in such products.

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 7

(7) W takich sytuacjach wypada również uprościć przepisy obowiązujące osoby nieosiedlone w Państwie Członkowskim, w którym wyroby są przechowywane, ale które są zobowiązane do uiszczenia w nim podatku akcyzowego, umożliwiając równocześnie administracji zainteresowanych Państw Członkowskich lepszą kontrolę dokonanych przepływów.

(7) W takich sytuacjach wypada również uprościć przepisy obowiązujące osoby nieosiedlone w Państwie Członkowskim, w którym wyroby są przechowywane, ale które są zobowiązane do uiszczenia w nim podatku akcyzowego, umożliwiając równocześnie administracji zainteresowanych Państw Członkowskich lepszą kontrolę dokonanych przepływów w celu ustanowienia rynku wewnętrznego w dziedzinie podatku akcyzowego.

Justification

Desire to ensure that the Treaty is applied in respect of products subject to excise duty

Poprawka 5

PUNKT UZASADNIENIA 13

13) Postanowienia umożliwiające Państwom Członkowskim ustanowienie poziomów wzorcowych w celu stwierdzenia czy produkty przechowywane są w celach handlowych czy też przeznaczone na użytek własny lub prywatny poszczególnych osób winny zostać usunięte. Administracja nie może w żadnym wypadku wykorzystywać tychże poziomów we własnym zakresie jako dowodu na to, że wyroby objęte podatkiem akcyzowym przechowywane są w celach handlowych. W związku z powyższym wspomniane poziomy wzorcowe winny być jedynie zawarte w instrukcjach z zakresu inspekcji przekazywanych przez administrację krajową jej inspektorom.

13) Postanowienia umożliwiające Państwom Członkowskim ustanowienie poziomów wzorcowych w celu stwierdzenia czy produkty przechowywane są w celach handlowych czy też przeznaczone na użytek własny lub prywatny poszczególnych osób winny zostać usunięte. Poziomy te były zbyt często wykorzystywane w niektórych Państwach Członkowskich jako obowiązkowe ograniczenia ilościowe i doprowadziły w praktyce do niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego dyskryminacji. W związku z powyższym wspomniane poziomy wzorcowe winny być jedynie zawarte w instrukcjach z zakresu inspekcji przekazywanych przez administrację krajową jej inspektorom, a nie stanowić jedynego kryterium wykorzystywanego w celu klasyfikacji towarów objętych podatkiem akcyzowym jako przeznaczonych na użytek własny i prywatny poszczególnych osób lub też przechowywanych w celach handlowych.

Justification

The implementation of Directive 92/12/CE has faced many difficulties due to the guide levels listed in Article 9. Therefore it should be clear that these levels represent purely national indications, among other criteria to assess.

Poprawka 6

PUNKT UZASADNIENIA 14

(14) Art. 9 ust. 3 powinien zostać skreślony, ponieważ utrzymanie przepisu podatkowego umożliwiającego Państwom Członkowskim naruszenie zasady ustanowionej w art. 8, w stosunku do transportu olejów mineralnych, nie jest właściwe ze względów bezpieczeństwa.

skreślony

Justification

Combating 'mineral oil tourism’ poses quite a big challenge, especially in the new Member States. The Commission’s proposal seeks to reclassify mineral oils carried on atypical modes of transport as ones for private use, in which case purchases would be taxed only in the Member State of acquisition. The aim of this deletion is to prevent any relaxation of the current regime, in the interests of budgetary rectitude.

Poprawka 7

ΑRTYKUŁ 1 USTĘP 3 LITERA Β

Artykuł 9 ustęp 2 (dyrektywa 92/12/EWG)

b) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. W celu ustalenia, czy wyroby określone w art. 8 są przeznaczone do celów handlowych, Państwa Członkowskie muszą wziąć pod uwagę:

b) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. W celu ustalenia, czy wyroby określone w art. 8 są przeznaczone do celów handlowych, Państwa Członkowskie muszą wziąć pod uwagę łącznie:

a) status handlowy przechowującego wyroby i powody ich przechowywania;

a) status handlowy przechowującego wyroby i powody ich przechowywania;

b) miejsce, w którym wyroby są umieszczone lub, w odpowiednich przypadkach, użyty środek transportu;

b) miejsce, w którym wyroby są umieszczone lub, w odpowiednich przypadkach, użyty środek transportu;

c) każdy dokument odnoszący się do wyrobów;

c) każdy dokument odnoszący się do wyrobów;

d) rodzaj wyrobów;

d) rodzaj wyrobów;

e) ilość wyrobów.”

e) ilość wyrobów.

 

Komisja dokonuje przeglądu i oceny uprzednio obowiązujących poziomów wzorcowych celem ustalenia wytycznych dla właściwych władz krajowych zaangażowanych w dokonywanie oceny stwierdzającej handlowy lub też niehandlowy charakter wyrobów.

EXPLANATORY STATEMENT

1. General considerations

The levying of excise duties, and their regulation at Community level, affect the volume of trade within the European Union, the functioning of its Single Market itself, and last, but not least, the budgets of the member States and, indirectly, that of the Union itself. It may also be instrumental in achieving other important policy goals such as health policy. With Council Directive 92/12/EEC now in its thirteenth year, it seemed high time to adapt it to the evolution which the market for excisable goods has undergone in the meantime, in particularly to respond to considerable development of distance sales.

In view of the elements referred to above, your Rapporteur is of the opinion that any attempt at modernising existing EU rules on excise duties ought to meet the following four criteria:

1)   the new rules should follow the logic of the internal market concept, i.e. they should

      remove obstacles without causing any new discriminations or barriers in trade;

    2)   they should make procedures easier, cheaper and more transparent for retailers and

consumers;

    3)   they should not cause shocks to national tax revenues and due consideration must be

given to the legitimate concern of Member States to secure appropriate budgetary incomes from excise duty; and

4)   in cases when individual Member States consider it necessary, they should also reflect

      national health care policies.

Having reviewed the Commission's proposal along those lines, your Rapporteur can confirm that it meets the above criteria and is going to provide real improvement to the current situation. Based on ten years' observation of the relevant markets and extensive feedback from all stakeholders, the proposal reflects and balances the respective interests of Member States, companies and private individuals.

The European Parliament should therefore welcome the European Commission's proposal, which aims at improving Community law in this field. At the same time, one may voice regret at the fact that on an important matter such as this, the Parliament still only enjoys the right of consultation.

It should be noted however that despite the proposed simplifications and improvements, the trade of excisable products remains overregulated, subject to burdensome administrative procedures and still requires extensive control due to the widely diverging rates of excise duties. In this context, it appears to your Rapporteur that a gradual harmonisation of excise duty within the European Union at medium term would indeed be the best remedy to such a situation and he would support the Commission in its future attempts to narrow the existing gap between rates at EU level. Considering the unanimity procedure, your rapporteur can only encourage Member States to consider the efficiency of the internal market from this point of view.

2. Analysis

The Commission's proposal under consideration modifies Articles 7 to 10 of Directive 92/12/EEC, in order to streamline the surveillance procedures for the movement of goods subject to excise duties, and to adapt them to the distance sale phenomenon.

In Article 7, the changes introduced provide a welcome clarification of the rule, i.e. on goods intended for commercial use, excise duty is to be paid in the country of destination, while on goods purchased for private use, excise duty is to be paid in the country of consumption. Greater flexibility is also allowed in determining the excise debtor, essentially on practical grounds. Exceptions are however included for goods held on aircraft and vessels crossing the territories of two Member States and not offered for sale in one of them.

New wording inserted into Article 8 opens up the scope of the Directive to distance sales, stating that movement of excisable goods intended for private use may be carried out "on behalf" of the purchasing individual as well as by that individual himself. This specifically applies to gifts as well as to distance sales, and has to be considered as a timely updating of the Directive. The general provision for goods purchased for private use foresees the payment of excise duty in the country of consumption. An exception is made, however, for tobacco products, as Member States' options of implementing health policy objectives through tax measures, as provided for in the Treaty, would otherwise be jeopardised. Therefore the excise duty to be paid for these products is due in the country of destination.

The proposed modification of Article 9 of the Directive has given rise to much debate in Council, as the Commission proposes nothing less than to abolish the "indicative limits" used by Member State authorities to determine whether excisable goods are indeed intended for private use or for commercial purposes. In practice, these guide levels have lost their indicative nature and are being applied like mandatory limits by several Member States' customs administrations. The Commission therefore preferred to delete them altogether, and merely include the quantity of goods carried among a number of criteria which the authorities must assess. In its new form, Article 9(2) of the Directive nevertheless leaves wide discretionary powers to Member States' authorities when assessing "suspect" shipments. Your Rapporteur therefore felt it necessary to suggest amendments here, aimed at clarifying the presumption of innocence and the burden of proof.

Modifications to Article 10 essentially flow from the concept introduced in Article 8, adapting the various definitions and concepts to cover distance sales, as well as eliminating ambiguities about "tax representatives" and simplifying the procedure, and incorporating experience gained in a pilot project run by France and Belgium.

3. Conclusion

Your rapporteur welcomes and supports the Commission's proposal aiming at facilitating cross-border trade of excisable goods in the EU. The proposal tackles the issue of e-commerce and distance sales which have recently dramatically increased, as well as discriminatory situations based on guide levels inadequately used by customs authorities. The freedom of movements for these goods will become more and more a reality for European citizens. In addition, the proposed text simplifies administrative procedures and clarifies the regime applicable for non-commercial use of goods. Therefore, your rapporteur can only stress the importance of the proposal in the perspective of a longer-term gradual harmonisation of excise duty rates.

Your rapporteur would like to welcome also the approach of the Commission based on a survey (2002) of the national administrations and traders involved in the intra-Community movement of excisable products. This procedure is an excellent way to assess the impact of legislation at the enforcement level and should be promoted in every possible case. Therefore your rapporteur encourages the Commission to keep this approach when assessing the impact and success of the modifications introduced. Within five years after the entry into force of this directive, the Commission should provide the European Parliament with an impact assessment of the modified legislation on customs administrations, traders, individual customers purchasing in a country different from their home country and on national revenues of Member States. The outcome of this evaluation should be used as a basis for further improvements in the internal market functioning.

22.3.2005

OPINION of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection

for the Committee on Economic and Monetary Affairs

on the proposal for a Council Directive amending Directive 92/12/EEC on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products

(COM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))

Draftsman: Jacques Toubon

SHORT JUSTIFICATION

Owing to the historical and cultural differences between the Member States, the latter have always applied very different systems and rates in respect of products subject to excise duty - a state of affairs which predates the advent of the internal market.

In order to remedy this situation, an agreement was reached in the form of Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992, the purpose of which was to harmonise the general arrangements for products subject to excise duty[3] and the holding, movement and monitoring of such products. It should be borne in mind that the choice of products made subject to excise duty is based on public-health, environmental-protection and energy-saving considerations. Pursuant to the above arrangements it was possible for goods to move without attracting excise duty and without being subject to checks at Community borders. The principle followed was that of taxation in the country of consumption.

Pursuant to Article 27 of Council Directive 92/12/EEC the Council - acting unanimously on the basis of a Commission report - was to re-examine Articles 7 to 10 of the Directive by 1 January 1997 and would where appropriate adopt any necessary amendments. Although re-examining the articles in question has taken much longer than expected, the task is now under way.

Your rapporteur would point out here that Parliament is still not involved in such revision under the codecision procedure and that unanimity is still required within the Council on matters relating to direct and indirect taxation. In keeping with its advisory role, Parliament must, however, attach the utmost importance to the matter, which bestraddles two principles: the internal market and the protection of public health.

The proposed amendments under consideration cover commercial transactions, sales to private individuals and distance selling. The purpose of the amendments is to clarify, simplify and harmonise the provisions applicable to intra-Community movements where excise duty on the products concerned has already been paid in a Member State and to liberalise such movements (in order to enable Europe's consumers to derive full benefit from the internal market) whilst safeguarding the Member States' tax revenues. The tax arrangements applicable to intra-Community movements of this nature depend upon the purpose of such movements (i.e. whether they are commercial ones or not).

The most important changes brought about by the revision are:

As regards the transport for commercial purposes of products subject to excise duty (Article 7)

In order to clarify the rules applicable in the case of products subject to excise duty and acquired by private individuals, transported by them or on their behalf but intended for purposes other than their own, it is proposed that it should be clearly stated that the excise duty is to be paid in the Member State of destination. A legal framework is therefore created whereby the Member States are able to levy the excise duty from the persons to whom the intra-Community movements relate (Article 7(3)) and provisions are laid down in order to enable the excise duty initially paid in the Member State of acquisition to be reimbursed following payment of the excise in the Member State of destination (Article 7(6) and Article 10(4)). For this purpose it will be possible for a simplified accompanying document to be used.

As regards the transport for non-commercial purposes of products subject to excise duty (Article 8)

The text proposes liberalisation and simplification of the system applied to distance purchases made by private individuals, so as to relieve the latter of the requirement imposed on them to transport personally the goods which they have acquired: the goods may be transported by a third party. All movements of products intended for a private individual's own needs which are carried out by or on behalf of a private individual will be subject solely to taxation in the Member State of acquisition. This change will therefore apply to the three categories of products concerned - i.e. mineral oils, alcoholic products and tobacco products. Furthermore, the same rule will also apply to items sent from one private individual to another (gifts).

However, an exception to this general principle is to be made in the case of tobacco products which are transported by a third party on behalf of a private individual. Although the text is not very clear, it may be supposed that such products will be taxed in the Member State of destination. It is highly likely that certain Member States would like the new general principle to apply to tobacco products as well.

Since mineral oils rarely circulate for commercial purposes, it is obvious that the amendments as formulated will mainly affect alcoholic beverages. Although no impact assessment has been carried out into the economic implications of such liberalisation, the Commission is not expecting any explosive increase in the type of transaction concerned.

Furthermore, the 'indicative optional limits' (Article 9) (namely 800 cigarettes, 10 litres of spirits, 90 litres of wine and 110 litres of beer) are removed. Those limits used to constitute a possible basis for distinguishing between products intended for private use and those intended for commercial purposes. Certain Member States often interpreted them highly restrictively and some governments (contrary to the Commission proposal) would therefore like to see the indicative limits converted into formal ceilings.

To those who would argue that removing the limits could undermine anti-smuggling activities, your rapporteur would point out that such removal does not alter the principle whereby only products acquired and transported by a private individual for his or her own needs are not subject to excise duty in the Member State of destination. Hence there is nothing to prevent a Member State from using the indicative limits as part of its national control system. Smoking and alcoholism should be combated through rate harmonisation and not by means of restrictions on the free movement of goods which would contravene the very principles upon which the internal market is based.

As regards the new Articles 10a, 10b and 10c relating to the arrangements applicable to losses and missing goods and to infringements detected in the course of the intra-Community movement of products which have already been released for consumption in a Member State, your rapporteur sees no major drawback, although he might possibly propose that a 'one-stop' system similar to the one set up for VAT be established.

The trickiest issue arising in the implementation of Directive 92/12/EEC is undoubtedly how to define 'personal use'. The amendments tabled aim to clarify this definition.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia -1 (nowy)

 

(-1) „Trzynaście lat po upłynięciu okresu przewidzianego w art. 14 Traktatu WE jego cel odnoszący się do tytoniu, napojów alkoholowych i olejów mineralnych nie jest w dalszym ciągu osiągnięty; wypada podjąć kolejny wysiłek w celu ułatwienia swobodnego przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym oraz utworzenia rynku wewnętrznego w tej dziedzinie.

Justification

We wish to point out that the purpose of the Directive under consideration is to help bring about full harmonisation of excise duties.

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 4

(4) Wypada ustalić definicję pojęcia celów handlowych jako „celów innych od potrzeb własnych osób prywatnych”, aby wyjaśnić zasadę pobierania podatku akcyzowego od wyrobów już udostępnionych do konsumpcji w jednym z Państw Członkowskich, ale przechowywanych dla celów handlowych w innym Państwie Członkowskim, jak również, że odnoszące się do nich procedury mają w pełni zastosowanie do wyrobów przechowywanych przez osobę prywatną dla potrzeb innych od jej potrzeb własnych.

(4) Wypada ustalić definicję pojęcia celów handlowych jako „celów innych od potrzeb własnych osób prywatnych”, aby wyjaśnić zasadę pobierania podatku akcyzowego od wyrobów już udostępnionych do konsumpcji w jednym z Państw Członkowskich, ale przechowywanych dla celów handlowych w innym Państwie Członkowskim, jak również, że odnoszące się do nich procedury mają w pełni zastosowanie do wyrobów przechowywanych przez osobę prywatną dla potrzeb innych od jej potrzeb własnych. Przez potrzeby własne rozumie się nabywanie wyrobów w niewielkich ilościach dla wykorzystywania ich do celów czysto osobistych.

Justification

Defining 'personal use' is undoubtedly the most delicate issue relating to the implementation of Directive 92/12/EEC. Pursuant to that concept, individuals will not be able to cite their own needs as justification for transporting large quantities of products which are actually intended for commercial purposes (generally speaking, cigarettes and alcoholic beverages to be sold unofficially in night-time establishments which do not record such sales in their turnover figures).

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 6

(6) Artykuł 7 uwzględnia różne sytuacje, w których wyroby objęte podatkiem akcyzowym, wprowadzone już na rynek w jednym Państwie Członkowskim, są przechowywane w celu handlowym na terenie innego Państwa Członkowskiego, ale nie identyfikuje dla każdej z tych sytuacji w sposób jasny osoby, która powinna uiścić podatek akcyzowy w Państwie Członkowskim przeznaczenia. Wypada więc, dla każdej ze wspomnianych sytuacji, określić jednoznacznie osobę winną uiścić podatek akcyzowy i opłaty wynikające z obowiązujących w Państwie Członkowskim przeznaczenia przepisów w tym zakresie.

(6) Artykuł 7 uwzględnia różne sytuacje, w których wyroby objęte podatkiem akcyzowym, wprowadzone już na rynek w jednym Państwie Członkowskim, są przechowywane w celu handlowym na terenie innego Państwa Członkowskiego, ale nie identyfikuje dla każdej z tych sytuacji w sposób jasny osoby, która powinna uiścić podatek akcyzowy w Państwie Członkowskim przeznaczenia. Wypada więc, dla każdej ze wspomnianych sytuacji, określić jednoznacznie osobę winną uiścić podatek akcyzowy i opłaty wynikające z obowiązujących w Państwie Członkowskim przeznaczenia przepisów w tym zakresie w celu harmonizacji istniejącego w tej dziedzinie w poszczególnych Państwach Członkowskich ustawodawstwa wewnętrznego.

Justification

Desire to facilitate the free movement of products subject to excise duty and to create an internal market in such products.

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 7

(7) W takich sytuacjach wypada również uprościć przepisy obowiązujące osoby nieosiedlone w Państwie Członkowskim, w którym wyroby są przechowywane, ale które są zobowiązane do uiszczenia w nim podatku akcyzowego, umożliwiając równocześnie administracji zainteresowanych Państw Członkowskich lepszą kontrolę dokonanych przepływów.

(7) W takich sytuacjach wypada również uprościć przepisy obowiązujące osoby nieosiedlone w Państwie Członkowskim, w którym wyroby są przechowywane, ale które są zobowiązane do uiszczenia w nim podatku akcyzowego, umożliwiając równocześnie administracji zainteresowanych Państw Członkowskich lepszą kontrolę dokonanych przepływów w celu ustanowienia rynku wewnętrznego w dziedzinie podatku akcyzowego.

Justification

Desire to ensure that the Treaty is applied in respect of products subject to excise duty.

Poprawka 5

Artykuł 1 punkt 1

Art. 7 ust. 1 akapit 2 (dyrektywa 92/12/EWG)

„Za handlowe uznaje się wszystkie cele różne od potrzeb własnych osób prywatnych”

Za handlowe uznaje się wszystkie cele różne od potrzeb własnych osób prywatnych. Przez potrzeby własne rozumie się nabywanie wyrobów w niewielkich ilościach do wykorzystywania ich do celów czysto osobistych.

Justification

Defining 'personal use' is undoubtedly the most delicate issue relating to the implementation of Directive 92/12/EEC. Pursuant to that concept, individuals will not be able to cite their own needs as justification for transporting large quantities of products which are actually intended for commercial purposes (generally speaking, cigarettes and alcoholic beverages to be sold unofficially in night-time establishments which do not record such sales in their turnover figures).

Poprawka 6

Artykuł 1 punkt 2

Art. 8 akapit 1 (dyrektywa 92/12/EWG)

W przypadku wyrobów nabytych przez osoby prywatne dla ich własnych potrzeb i przewożonych z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego przez nie same, podatek akcyzowy jest pobierany w tym Państwie Członkowskim, w którym wyroby są nabyte”.

„W przypadku wyrobów nabytych przez osoby prywatne dla ich własnych potrzeb, to znaczy do wykorzystania do celów prywatnych w małych ilościach, i przewożonych z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego przez nie same, podatek akcyzowy jest pobierany w tym Państwie Członkowskim, w którym wyroby są nabyte”.

Justification

This is a coordination amendment. The statement in Article 8 that use must be for private purposes in small quantities follows on logically the wording proposed for Article 7.

PROCEDURA

Tytuł

Projekt dyrektywy Rady zmieniający dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania

Odsyłacze

(COM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

Komisja przedmiotowo właściwa

ECON

Komisja wyznaczona do wydania opinii  Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO
15.09.2004

Ściślejsza współpraca

nie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej  Data powołania

Jacques Toubon

31.08.2004

Rozpatrzenie w komisji

1.02.2005

2.02.2005

15.03.2005

 

 

Data zatwierdzenia poprawek

16.03.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

29

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Charlotte Cederschiöld, Bert Doorn, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour,Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Heide Rühle, József Szájer, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Phillip Whitehead

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Claude Fruteau (for Arlene McCarthy), Benoît Hamon (for Béatrice Patrie), Bogusław Liberadzki (for Mercedes Bresso), Joseph Muscat (for Bernadette Vergnaud) Alexander Stubb (for Joachim Wuermeling)

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

 

PROCEDURA

Tytuł

Projekt dyrektywy Rady zmieniającejdyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania

Odsyłacze

(COM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

Podstawa prawna

art. 93 Traktatu WE

Podstawa przepisowa

art. 51

Data konsultacji z Parlamentem Europejskim

24.05.2004

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON
15.09.2004

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO
15.09.2004

 

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

 

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Dariusz Rosati
13.09.2004

 

Sprawozdawca(y) zastąpiony/zastąpieni

 

 

Procedura uproszczona
  Data wydania decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

 

 

 

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

 

 

 

Konsultacja z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym
  Data wydania decyzji na posiedzeniu

 

Konsultacja z Komitetem Regionów
  Data wydania decyzji na posiedzeniu

 

Rozpatrzenie w komisji

14.03.2005

 

 

 

 

Data zatwierdzenia

26.04.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

30

3

1

Posłowie obecni podczas końcowego głosowania

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Jan Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin

Zastępcy obecni podczas końcowego głosowania

Mia De Vits, Harald Ettl, Anna Ibrisagic, Ona Juknevičienė, Thomas Mann, Antonis Samaras, Charles Tannock, Corien Wortmann-Kool

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas końcowego głosowania

 

Data złożenia - A[5]

04.05.2005

A6-0138/2005

Uwagi

...

  • [1]  Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
  • [2]  Dz.U. L 76, 23.3.1992, str. 1. Dyrektywa w formie zmienionej dyrektywą 2004/106/WE (Dz.U. L 359, 4.12.2004, str. 30).
  • [3]  Manufactured tobaccos, mineral oils and alcoholic beverages.