SPRÁVA o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/12/EHS o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov

  4.5.2005 - (KOM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS)) - *

  Výbor pre hospodárske a menové veci
  Spravodajca: Dariusz Rosati


  Postup : 2004/0072(CNS)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A6-0138/2005
  Predkladané texty :
  A6-0138/2005
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/12/EHS o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov

  (KOM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

  (konzultačný postup)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2004)0227)[1],

  –   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6‑0039/2004),

  –   so zreteľom na článok 27 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov[2],

  –   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a na stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0138/2005),

  1.  schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

  2.  vyzýva Komisiu, aby svoj návrh zodpovedajúco zmenila, v súlade s článkom 250 odsekom 2 Zmluvy o ES;

  3.  vyzýva Radu, aby informovala Parlament, či má v úmysle odchýliť sa od textu schváleného Parlamentom;

  4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak má v úmysle podstatne pozmeniť alebo doplniť návrh Komisie;

  5.  poveruje predsedu Parlamentu, aby túto pozíciu odovzdal Rade a Komisii.

  Text navrhnutý KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

  ODÔVODNENIE -1 (nové)

   

  (-1) „13 rokov po uplynutí obdobia uvedeného v článku 14 Zmluvy o ES tento článok stále nedosiahol svoj cieľ, pokiaľ ide o tabak, alkoholické nápoje a minerálne oleje. Ďalej je vhodné začať nové úsilie na uľahčenie voľného pohybu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani a na vytvorenie vnútorného trhu pre túto oblasť.

  Odôvodnenie

  We wish to point out that the purpose of the Directive under consideration is to help bring about full harmonisation of excise duties.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

  ODÔVODNENIE 2

  (2) Odvtedy síce zostáva rozsah prepravy výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani vnútri Spoločenstva na relatívne nízkej úrovni, stále viac a viac obchodníkov a súkromných osôb sa však pokúša o výklad článkov 7 až 10 smernice 92/12/EHS spôsobom, ktorý ich oprávňuje používať obchodné praktiky, ktoré majú za následok zaplatenie spotrebnej dane v členskom štáte, v ktorom boli výrobky získané. Okrem toho malo zvýšenie objemu obchodných transakcií uskutočňovaných prostredníctvom internetu a zrušenie bezcolných predajov osobám cestujúcim vnútri Spoločenstva za následok čoraz častejšie uplatňovanie uvedených ustanovení. Na základe záverov nového prieskumu, ktorý sa začal v januári 2002, medzi vnútroštátnymi správami, ako aj medzi príslušnými obchodníkmi vypracovala Komisia správu o uplatňovaní článkov 7 až 10 smernice 92/12/EHS.

  (2) Odvtedy síce zostáva rozsah prepravy výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani vnútri Spoločenstva na relatívne nízkej úrovni, stále viac a viac obchodníkov sa však prikláňalo k výkladu článkov 7 až 10 smernice 92/12/EHS spôsobom, ktorý ich oprávňuje používať obchodné praktiky, ktoré majú za následok zaplatenie spotrebnej dane v členskom štáte, v ktorom boli výrobky získané, a čoraz viac súkromných osôb si kupuje výrobky pre svoje vlastné použitie v inom členskom štáte, za ktoré v súlade so zákonom platia spotrebnú daň v krajine nákupu. Okrem toho malo zvýšenie objemu obchodných transakcií uskutočňovaných prostredníctvom internetu a zrušenie bezcolných predajov osobám cestujúcim vnútri Spoločenstva za následok čoraz častejšie uplatňovanie uvedených ustanovení. Na základe záverov nového prieskumu, ktorý sa začal v januári 2002, medzi vnútroštátnymi správami, ako aj medzi príslušnými obchodníkmi vypracovala Komisia správu o uplatňovaní článkov 7 až 10 smernice 92/12/EHS.

  Odôvodnenie

  In the interests of clarification it is important to specify in the recital that the cross-border purchasing of products subject to excise duty is a rapidly-growing phenomenon, and that paying excise duty in the Member State of purchase is quite legitimate provided that the product is solely for personal use.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

  ODÔVODNENIE 6

  6) Článok 7 rozlišuje situácie, kedy výrobky podliehajúce spotrebnej dani v jednom členskom štáte sú určené pre komerčné účely v inom členskom štáte, neoznačuje však jasne osobu povinnú zaplatiť spotrebnú daň v cieľovom členskom štáte v každej z týchto situácií. Je preto vhodné jednoznačne určiť pre každú uvedenú situáciu osobu povinnú zaplatiť spotrebnú daň a požiadavky cieľového členského štátu.

  6) Článok 7 rozlišuje situácie, kedy výrobky podliehajúce spotrebnej dani v jednom členskom štáte sú určené pre komerčné účely v inom členskom štáte, neoznačuje však jasne osobu povinnú zaplatiť spotrebnú daň v cieľovom členskom štáte v každej z týchto situácií. Je preto vhodné jednoznačne určiť pre každú uvedenú situáciu osobu povinnú zaplatiť spotrebnú daň a požiadavky cieľového členského štátu, so zreteľom na harmonizáciu vnútroštátnych predpisov jednotlivých členských štátov v tomto odvetví.

  Odôvodnenie

  Desire to facilitate the free movement of products subject to excise duty and to create an internal market in such products

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

  ODÔVODNENIE 7

  7) V týchto situáciách by sa mali zjednodušiť požiadavky na osoby, ktoré nemajú sídlo v členskom štáte, v ktorom sa výrobok skladuje, sú však povinné zaplatiť tam spotrebnú daň, tak aby sa umožnila administratívnym úradom príslušných členských štátov lepšia kontrola uskutočnených pohybov.

  7) V týchto situáciách by sa mali zjednodušiť požiadavky na osoby, ktoré nemajú sídlo v členskom štáte, v ktorom sa výrobok skladuje, sú však povinné zaplatiť tam spotrebnú daň, tak aby sa umožnila administratívnym úradom príslušných členských štátov lepšia kontrola uskutočnených pohybov, za účelom vytvoriť vnútorný trh v oblasti spotrebnej dane.

  Odôvodnenie

  Desire to ensure that the Treaty is applied in respect of products subject to excise duty

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

  ODÔVODNENIE 13

  (13) Ustanovenie umožňujúce členským štátom stanoviť orientačné úrovne s cieľom rozhodnúť o tom, či sú výrobky držané na komerčné účely alebo pre vlastné použitie by sa malo vypustiť. V žiadnom prípade však správa nemôže uplatniť tieto iba orientačné úrovne ako dôkaz toho, že výrobky podliehajúce spotrebnej dani sú držané na komerčné účely. Mali by byť preto iba zahrnuté v pokynoch pre vykonávanie inšpekcií, ktoré poskytne vnútroštátna správa svojim úradníkom.

  (13) Ustanovenie umožňujúce členským štátom stanoviť orientačné úrovne s cieľom rozhodnúť o tom, či sú výrobky držané na komerčné účely alebo pre vlastné použitie by sa malo vypustiť. Tieto orientačné úrovne sa v niektorých členských štátoch príliš často uplatňovali ako záväzné limity, čo v praxi vyústilo do diskriminácie, pričom táto skutočnosť je v rozpore so zásadami vnútorného trhu. Mali by byť preto iba zahrnuté v pokynoch pre vykonávanie inšpekcií, ktoré poskytne vnútroštátna správa svojim úradníkom a nemali by sa používať ako jediné kritérium na určenie toho, či súkromné osoby držia výrobky podliehajúce spotrebnej dani pre vlastné použitie alebo na komerčné účely.

  Odôvodnenie

  The implementation of Directive 92/12/CE has faced many difficulties due to the guide levels listed in Article 9. Therefore it should be clear that these levels represent purely national indications, among other criteria to assess.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

  ODÔVODNENIE 14

  (14) Článok 9 ods. 3 by sa mal vypustiť, keďže nie je vhodné ponechať daňové ustanovenie umožňujúce členským štátom odchýliť sa od princípu stanoveného v článku 8, pokiaľ ide o prepravu minerálnych olejov z dôvodu bezpečnosti.

  vypúšťa sa

  Odôvovodnenie

  Combating 'mineral oil tourism’ poses quite a big challenge, especially in the new Member States. The Commission’s proposal seeks to reclassify mineral oils carried on atypical modes of transport as ones for private use, in which case purchases would be taxed only in the Member State of acquisition. The aim of this deletion is to prevent any relaxation of the current regime, in the interests of budgetary rectitude

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

  ČLÁNOK 1 BOD 3 PÍSMENO Β

  Článok 9 odsek 2 (Smernica 92/12/EHS)

  b) odsek 2 sa nahrádza takto:

   

  „2. Z hľadiska stanovenia, že výrobky uvedené v článku 8 sú vymedzené na komerčné účely, členské štáty musia brať do úvahy nasledovné:

  b) odsek 2 sa nahrádza takto:

   

  „2. Výrobky uvedené v článku 8 sa považujú za výrobky získané súkromnými osobami na vlastné pužitie, ak nie je možné dokázať, že sú vymedzené na komerčné účely, berúc do úvahy nasledovné:

   

  a) komerčné postavenie vlastníka výrobkov a dôvody ich držby;

  a) komerčné postavenie vlastníka výrobkov a dôvody ich držby;

  b) miesto, kde sú výrobky umiestnené, alebo ak je vhodné, druh dopravy;

  b) miesto, kde sú výrobky umiestnené, alebo ak je vhodné, druh dopravy;

  c) akýkoľvek dokument vzťahujúci sa na výrobky;

  c) akýkoľvek dokument vzťahujúci sa na výrobky;

  d) druh výrobkov;

  d) druh výrobkov;

  e) množstvo výrobkov.“

  e) množstvo výrobkov.“

   

  Komisia preskúma a posúdi orientačné úrovne platné v minulosti, ktoré slúžili ako usmernenia pre príslušné národné orgány pri vyhodnocovaní komerčnej alebo nekomerčnej povahy výrobkov“

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.
  • [2]  Ú. v. L 76, 23.3.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/106/ES (Ú. v. ES L 359, 4.12.2004, s. 30).

  EXPLANATORY STATEMENT

  1. General considerations

  The levying of excise duties, and their regulation at Community level, affect the volume of trade within the European Union, the functioning of its Single Market itself, and last, but not least, the budgets of the member States and, indirectly, that of the Union itself. It may also be instrumental in achieving other important policy goals such as health policy. With Council Directive 92/12/EEC now in its thirteenth year, it seemed high time to adapt it to the evolution which the market for excisable goods has undergone in the meantime, in particularly to respond to considerable development of distance sales.

  In view of the elements referred to above, your Rapporteur is of the opinion that any attempt at modernising existing EU rules on excise duties ought to meet the following four criteria:

  1)   the new rules should follow the logic of the internal market concept, i.e. they should

        remove obstacles without causing any new discriminations or barriers in trade;

      2)   they should make procedures easier, cheaper and more transparent for retailers and

  consumers;

      3)   they should not cause shocks to national tax revenues and due consideration must be

  given to the legitimate concern of Member States to secure appropriate budgetary incomes from excise duty; and

  4)   in cases when individual Member States consider it necessary, they should also reflect

        national health care policies.

  Having reviewed the Commission's proposal along those lines, your Rapporteur can confirm that it meets the above criteria and is going to provide real improvement to the current situation. Based on ten years' observation of the relevant markets and extensive feedback from all stakeholders, the proposal reflects and balances the respective interests of Member States, companies and private individuals.

  The European Parliament should therefore welcome the European Commission's proposal, which aims at improving Community law in this field. At the same time, one may voice regret at the fact that on an important matter such as this, the Parliament still only enjoys the right of consultation.

  It should be noted however that despite the proposed simplifications and improvements, the trade of excisable products remains overregulated, subject to burdensome administrative procedures and still requires extensive control due to the widely diverging rates of excise duties. In this context, it appears to your Rapporteur that a gradual harmonisation of excise duty within the European Union at medium term would indeed be the best remedy to such a situation and he would support the Commission in its future attempts to narrow the existing gap between rates at EU level. Considering the unanimity procedure, your rapporteur can only encourage Member States to consider the efficiency of the internal market from this point of view.

  2. Analysis

  The Commission's proposal under consideration modifies Articles 7 to 10 of Directive 92/12/EEC, in order to streamline the surveillance procedures for the movement of goods subject to excise duties, and to adapt them to the distance sale phenomenon.

  In Article 7, the changes introduced provide a welcome clarification of the rule, i.e. on goods intended for commercial use, excise duty is to be paid in the country of destination, while on goods purchased for private use, excise duty is to be paid in the country of consumption. Greater flexibility is also allowed in determining the excise debtor, essentially on practical grounds. Exceptions are however included for goods held on aircraft and vessels crossing the territories of two Member States and not offered for sale in one of them.

  New wording inserted into Article 8 opens up the scope of the Directive to distance sales, stating that movement of excisable goods intended for private use may be carried out "on behalf" of the purchasing individual as well as by that individual himself. This specifically applies to gifts as well as to distance sales, and has to be considered as a timely updating of the Directive. The general provision for goods purchased for private use foresees the payment of excise duty in the country of consumption. An exception is made, however, for tobacco products, as Member States' options of implementing health policy objectives through tax measures, as provided for in the Treaty, would otherwise be jeopardised. Therefore the excise duty to be paid for these products is due in the country of destination.

  The proposed modification of Article 9 of the Directive has given rise to much debate in Council, as the Commission proposes nothing less than to abolish the "indicative limits" used by Member State authorities to determine whether excisable goods are indeed intended for private use or for commercial purposes. In practice, these guide levels have lost their indicative nature and are being applied like mandatory limits by several Member States' customs administrations. The Commission therefore preferred to delete them altogether, and merely include the quantity of goods carried among a number of criteria which the authorities must assess. In its new form, Article 9(2) of the Directive nevertheless leaves wide discretionary powers to Member States' authorities when assessing "suspect" shipments. Your Rapporteur therefore felt it necessary to suggest amendments here, aimed at clarifying the presumption of innocence and the burden of proof.

  Modifications to Article 10 essentially flow from the concept introduced in Article 8, adapting the various definitions and concepts to cover distance sales, as well as eliminating ambiguities about "tax representatives" and simplifying the procedure, and incorporating experience gained in a pilot project run by France and Belgium.

  3. Conclusion

  Your rapporteur welcomes and supports the Commission's proposal aiming at facilitating cross-border trade of excisable goods in the EU. The proposal tackles the issue of e-commerce and distance sales which have recently dramatically increased, as well as discriminatory situations based on guide levels inadequately used by customs authorities. The freedom of movements for these goods will become more and more a reality for European citizens. In addition, the proposed text simplifies administrative procedures and clarifies the regime applicable for non-commercial use of goods. Therefore, your rapporteur can only stress the importance of the proposal in the perspective of a longer-term gradual harmonisation of excise duty rates.

  Your rapporteur would like to welcome also the approach of the Commission based on a survey (2002) of the national administrations and traders involved in the intra-Community movement of excisable products. This procedure is an excellent way to assess the impact of legislation at the enforcement level and should be promoted in every possible case. Therefore your rapporteur encourages the Commission to keep this approach when assessing the impact and success of the modifications introduced. Within five years after the entry into force of this directive, the Commission should provide the European Parliament with an impact assessment of the modified legislation on customs administrations, traders, individual customers purchasing in a country different from their home country and on national revenues of Member States. The outcome of this evaluation should be used as a basis for further improvements in the internal market functioning.

  STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA (22.3.2005)

  pre Výbor pre hospodárske a menové veci

  k návrhu smernice Rady, ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/12/EHS o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov
  (KOM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))

  Navrhovateľ: Jacques Toubon

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Owing to the historical and cultural differences between the Member States, the latter have always applied very different systems and rates in respect of products subject to excise duty - a state of affairs which predates the advent of the internal market.

  In order to remedy this situation, an agreement was reached in the form of Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992, the purpose of which was to harmonise the general arrangements for products subject to excise duty[1] and the holding, movement and monitoring of such products. It should be borne in mind that the choice of products made subject to excise duty is based on public-health, environmental-protection and energy-saving considerations. Pursuant to the above arrangements it was possible for goods to move without attracting excise duty and without being subject to checks at Community borders. The principle followed was that of taxation in the country of consumption.

  Pursuant to Article 27 of Council Directive 92/12/EEC the Council - acting unanimously on the basis of a Commission report - was to re-examine Articles 7 to 10 of the Directive by 1 January 1997 and would where appropriate adopt any necessary amendments. Although re-examining the articles in question has taken much longer than expected, the task is now under way.

  Your rapporteur would point out here that Parliament is still not involved in such revision under the codecision procedure and that unanimity is still required within the Council on matters relating to direct and indirect taxation. In keeping with its advisory role, Parliament must, however, attach the utmost importance to the matter, which bestraddles two principles: the internal market and the protection of public health.

  The proposed amendments under consideration cover commercial transactions, sales to private individuals and distance selling. The purpose of the amendments is to clarify, simplify and harmonise the provisions applicable to intra-Community movements where excise duty on the products concerned has already been paid in a Member State and to liberalise such movements (in order to enable Europe's consumers to derive full benefit from the internal market) whilst safeguarding the Member States' tax revenues. The tax arrangements applicable to intra-Community movements of this nature depend upon the purpose of such movements (i.e. whether they are commercial ones or not).

  The most important changes brought about by the revision are:

  As regards the transport for commercial purposes of products subject to excise duty (Article 7)

  In order to clarify the rules applicable in the case of products subject to excise duty and acquired by private individuals, transported by them or on their behalf but intended for purposes other than their own, it is proposed that it should be clearly stated that the excise duty is to be paid in the Member State of destination. A legal framework is therefore created whereby the Member States are able to levy the excise duty from the persons to whom the intra-Community movements relate (Article 7(3)) and provisions are laid down in order to enable the excise duty initially paid in the Member State of acquisition to be reimbursed following payment of the excise in the Member State of destination (Article 7(6) and Article 10(4)). For this purpose it will be possible for a simplified accompanying document to be used.

  As regards the transport for non-commercial purposes of products subject to excise duty (Article 8)

  The text proposes liberalisation and simplification of the system applied to distance purchases made by private individuals, so as to relieve the latter of the requirement imposed on them to transport personally the goods which they have acquired: the goods may be transported by a third party. All movements of products intended for a private individual's own needs which are carried out by or on behalf of a private individual will be subject solely to taxation in the Member State of acquisition. This change will therefore apply to the three categories of products concerned - i.e. mineral oils, alcoholic products and tobacco products. Furthermore, the same rule will also apply to items sent from one private individual to another (gifts).

  However, an exception to this general principle is to be made in the case of tobacco products which are transported by a third party on behalf of a private individual. Although the text is not very clear, it may be supposed that such products will be taxed in the Member State of destination. It is highly likely that certain Member States would like the new general principle to apply to tobacco products as well.

  Since mineral oils rarely circulate for commercial purposes, it is obvious that the amendments as formulated will mainly affect alcoholic beverages. Although no impact assessment has been carried out into the economic implications of such liberalisation, the Commission is not expecting any explosive increase in the type of transaction concerned.

  Furthermore, the 'indicative optional limits' (Article 9) (namely 800 cigarettes, 10 litres of spirits, 90 litres of wine and 110 litres of beer) are removed. Those limits used to constitute a possible basis for distinguishing between products intended for private use and those intended for commercial purposes. Certain Member States often interpreted them highly restrictively and some governments (contrary to the Commission proposal) would therefore like to see the indicative limits converted into formal ceilings.

  To those who would argue that removing the limits could undermine anti-smuggling activities, your rapporteur would point out that such removal does not alter the principle whereby only products acquired and transported by a private individual for his or her own needs are not subject to excise duty in the Member State of destination. Hence there is nothing to prevent a Member State from using the indicative limits as part of its national control system. Smoking and alcoholism should be combated through rate harmonisation and not by means of restrictions on the free movement of goods which would contravene the very principles upon which the internal market is based.

  As regards the new Articles 10a, 10b and 10c relating to the arrangements applicable to losses and missing goods and to infringements detected in the course of the intra-Community movement of products which have already been released for consumption in a Member State, your rapporteur sees no major drawback, although he might possibly propose that a 'one-stop' system similar to the one set up for VAT be established.

  The trickiest issue arising in the implementation of Directive 92/12/EEC is undoubtedly how to define 'personal use'. The amendments tabled aim to clarify this definition.

  POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa žiada Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

  Text navrhnutý KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

  ODÔVODNENIE -1 (nové)

   

  (-1) „13 rokov po uplynutí obdobia uvedeného v článku 14 Zmluvy o ES tento článok stále nedosiahol svoj cieľ, pokiaľ ide o tabak, alkoholické nápoje a minerálne oleje, je vhodné začať nové úsilie na uľahčenie voľného pohybu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani a na vytvorenie vnútorného trhu pre túto oblasť.

  Or. fr

  Odôvodnenie

  We wish to point out that the purpose of the Directive under consideration is to help bring about full harmonisation of excise duties

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

  ODÔVODNENIE 4

  4) Špecifikácia komerčných účelov by sa mala vymedziť ako „iné účely ako vlastné použitie súkromných osôb” na vyjasnenie princípu vyberania spotrebnej dane za výrobky už uvoľnené na spotrebu v jednom členskom štáte, určené pre komerčné účely v inom členskom štáte, ako aj príslušné postupy, sa naplno aplikujú na výrobky skladované súkromnou osobou pre iné vlastné použitie ako je jej vlastné použitie

   

  4) Špecifikácia komerčných účelov by sa mala vymedziť ako „iné účely ako vlastné použitie súkromných osôb” na vyjasnenie princípu vyberania spotrebnej dane za výrobky už uvoľnené na spotrebu v jednom členskom štáte, určené pre komerčné účely v inom členskom štáte, ako aj príslušné postupy, sa plne aplikujú na výrobky vlastnené súkromnou osobou pre iné ako je jej vlastné použitie. Vlastné použitie znamená nadobudnutie tovaru v malom množstve určenom na výhradne súkromné použitie.

  Or. fr

  Odôvodnenie

  Defining 'personal use' is undoubtedly the most delicate issue relating to the implementation of Directive 92/12/EEC. Pursuant to that concept, individuals will not be able to cite their own needs as justification for transporting large quantities of products which are actually intended for commercial purposes (generally speaking, cigarettes and alcoholic beverages to be sold unofficially in night-time establishments which do not record such sales in their turnover figures)

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

  ODÔVODNENIE 6

  6) Článok 7 rozlišuje situácie, kedy výrobky podliehajúce spotrebnej dani v jednom členskom štáte sú určené pre komerčné účely v inom členskom štáte, neoznačuje však jasne osobu povinnú zaplatiť spotrebnú daň v cieľovom členskom štáte v každej z týchto situácií. Je preto vhodné jednoznačne určiť pre každú uvedenú situáciu osobu povinnú zaplatiť spotrebnú daň a požiadavky cieľového členského štátu.

  6) Článok 7 rozlišuje situácie, kedy výrobky podliehajúce spotrebnej dani v jednom členskom štáte sú určené pre komerčné účely v inom členskom štáte, neoznačuje však jasne osobu povinnú zaplatiť spotrebnú daň v cieľovom členskom štáte v každej z týchto situácií. Je preto vhodné jednoznačne určiť pre každú uvedenú situáciu osobu povinnú zaplatiť spotrebnú daň a požiadavky cieľového členského štátu, so zreteľom na harmonizáciu vnútroštátnych predpisov jednotlivých členských štátov v tomto odvetví.

  Or. fr

  Odôvodnenie

  Desire to facilitate the free movement of products subject to excise duty and to create an internal market in such products.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

  ODÔVODNENIE 7

  7) V týchto situáciách by sa mali zjednodušiť požiadavky na osoby, ktoré nemajú sídlo v členskom štáte, v ktorom sa výrobok skladuje, sú však povinné zaplatiť tam spotrebnú daň, tak aby sa umožnila administratívnym úradom príslušných členských štátov lepšia kontrola uskutočnených pohybov.

  7) V týchto situáciách by sa mali zjednodušiť požiadavky na osoby, ktoré nemajú sídlo v členskom štáte, v ktorom sa výrobok skladuje, sú však povinné zaplatiť tam spotrebnú daň, tak aby sa umožnila administratívnym úradom príslušných členských štátov lepšia kontrola uskutočnených pohybov, za účelom vytvoriť vnútorný trh v oblasti spotrebnej dane.

  Or. fr

  Odôvodnenie

  Desire to ensure that the Treaty is applied in respect of products subject to excise duty

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

  ČLÁNOK 1 BOD 1

  Článok 7 odsek 1 pododsek 2 (smernica 92/12/EHS)

  „Komerčné účely budú znamenať všetky iné účely ako vlastné použitie súkromnými osobami”

  Komerčné účely budú znamenať všetky iné účely ako vlastné použitie súkromnými osobami. Vlastné použitie znamená nadobudnutie tovaru v malom množstve určenom na výhradne súkromné použitie.

  Or. fr

  Odôvodnenie

  Defining 'personal use' is undoubtedly the most delicate issue relating to the implementation of Directive 92/12/EEC. Pursuant to that concept, individuals will not be able to cite their own needs as justification for transporting large quantities of products which are actually intended for commercial purposes (generally speaking, cigarettes and alcoholic beverages to be sold unofficially in night-time establishments which do not record such sales in their turnover figures).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

  ČLÁNOK 1 BOD 2

  Článok 8 pododsek 1 (smernica 92/12/EHS)

  Na výrobky získané súkromnými osobami na ich vlastné použitie a prepravované z jedného členského štátu do druhého členského štátu nimi samými sa má vyberať spotrebná daň v tom členskom štáte, v ktorom sú tieto výrobky získané.”

  „Na výrobky získané súkromnými osobami na ich vlastné použitie, teda na súkromné použitie v malom množstve, a prepravované z jedného členského štátu do druhého členského štátu nimi samými sa má vyberať spotrebná daň v tom členskom štáte, v ktorom sú tieto výrobky získané.”

  Or. fr

  Odôvodnenie

  This is a coordination amendment. The statement in Article 8 that use must be for private purposes in small quantities follows on logically the wording proposed for Article 7.

  POSTUP

  Názov

  Návrh smernice Rady, ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/12/EHS o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov

  Referenčné čísla

  (KOM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

  Gestorský výbor

  ECON

  Výbor požiadaný o stanovisko
    dátum pridelenia

  IMCO
  15.9.2004

  Rozšírená spolupráca

  nie

  Navrhovateľ
    dátum menovania

  Jacques Toubon

  31.8.2004

  Prerokovanie vo výbore

  1.2.2005

  2.2.2005

  15.3.2005

   

   

  Dátum prijatia pozmeňujúcich návrhov

  16.3.2005

  Výsledok závarečného hlasovania

  za:

  proti:

  zdržali sa:

  29

  1

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Charlotte Cederschiöld, Bert Doorn, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour,Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Heide Rühle, József Szájer, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Phillip Whitehead

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jean-Claude Fruteau (za Arlene McCarthy), Benoît Hamon (za Béatrice Patrie), Bogusław Liberadzki (za Mercedes Bresso), Joseph Muscat (za Bernadette Vergnaud) Alexander Stubb (za Joachima Wuermelinga),

  Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

   

  • [1]  Manufactured tobaccos, mineral oils and alcoholic beverages.

  POSTUP

  Názov

  Návrh smernice Rady, ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/12/EHS o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov

  Referenčné čísla

  KOM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS)

  Právny základ

  článok 93 Zmluvy o ES

  Základ v rokovacom poriadku

  článok 51

  Dátum konzultácie s EP

  24.5.2004

  Gestorský výbor
    dátum oznámenia v pléne

  ECON
  15.9.2004

  Výbor(-y) požiadaný(-é) o stanovisko
    dátum oznámenia v pléne

  IMCO
  15.9..2004

   

   

   

   

  Bez predloženia stanoviska(-ísk)
    dátum rozhodnutia

   

   

   

   

   

  Rozšírená spolupráca
    dátum oznámenia v pléne

   

   

   

   

   

  Spravodajca(-ovia)
    dátum menovania

  Dariusz Rosati
  13.9.2004

   

  Predchádzajúci spravodajca(-ovia)

   

   

  Zjednodušený postup
    dátum rozhodnutia

   

  Námietky voči právnemu základu
    dátum stanoviska JURI

   

   

   

  Zmena výšky finančných prostriedkov
    dátum stanoviska BUDG

   

   

   

  Konzultácia s Euroópskym hospodárskym a sociálnym výborom
    dátum rozhodnutia v pléne

   

  Konzultácia s Výborom regiónov
    dátum rozhodnutia v pléne


  Prerokovanie vo výbore

  14.3.2005

  0.0.0000

  0.0.0000

   

   

  Dátum prijatia

  26.4.2005

  Výsledok záverečného hlasovania

  za:

  proti:

  zdržal(-i) sa:

  30

  3

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Jan Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Mia De Vits, Harald Ettl, Anna Ibrisagic, Ona Juknevičienė, Thomas Mann, Antonis Samaras, Charles Tannock, Corien Wortmann-Kool

  Náhradníci (č. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

   

  Dátum predloženia – A[6

  4.5.2005

  A6-0138/2005

  Poznámky

  ...