Postopek : 2004/0072(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0138/2005

Predložena besedila :

A6-0138/2005

Razprave :

PV 07/06/2005 - 16

Glasovanja :

PV 08/06/2005 - 6.4

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0226

POROČILO     *
PDF 198kWORD 169k
4.5.2005
PE 347.305v02-00 A6-0138/2005

o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske izdelke ter skladiščenju, gibanju in nadzoru takih izdelkov

(KOM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Dariusz Rosati

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske izdelke ter skladiščenju, gibanju in nadzoru takih izdelkov

(KOM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2004)0227)(1),

–   ob upoštevanju člena 93 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0039/2004),

–   ob upoštevanju člena 27 Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske izdelke ter skladiščenju, gibanju in nadzoru takih izdelkov(2),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenja odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6‑0138/2005),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

UVODNA IZJAVA -1 (novo)

(-1) „Trinajst let po izteku obdobja iz člena 14 Pogodbe ES cilj tega člena še vedno ni dosežen za tobak, alkoholne pijače in mineralna olja. Treba je začeti z novimi prizadevanji za olajšanje prostega pretoka trošarinskih proizvodov in ustanovitev notranjega trga na tem področju.

Obrazložitev

Želimo poudariti, da je cilj te direktive skladen z željo po popolni uskladitvi trošarin.

Predlog spremembe 2

UVODNA IZJAVA 2

(2) Čeprav številke za gibanja izdelkov, za katere je bil plačan davek, v Skupnosti ostajajo nizke, se od takrat vedno več trgovcev in fizičnih oseb trudi razlagati člene od 7 do 10 Direktive 92/12/EGS tako, da bi se upravičile trgovske dejavnosti, ki vključujejo plačilo trošarine v državi članici, v kateri so bili izdelki nabavljeni. Tudi povečanje obsega trgovinskih transakcij, opravljenih prek interneta, in odprava brezcarinskih prodaj osebam, ki potujejo v Skupnosti, je povzročilo večjo uporabo teh določb. Na osnovi zaključkov nadaljnje raziskave nacionalnih uprav in vključenih trgovcev, izvedene januarja 2002, je Komisija sestavila poročilo o uporabi členov od 7 do 10 Direktive 92/12/EGS.

(2) Čeprav številke za gibanja izdelkov, za katere je bil plačan davek, v Skupnosti ostajajo nizke, se od takrat vedno več trgovcev nagiba k razlaganju členov od 7 do 10 Direktive 92/12/EGS tako, da bi se upravičile trgovske dejavnosti, ki vključujejo plačilo trošarine v državi članici, v kateri so bili izdelki nabavljeni in vedno večje število fizičnih oseb kupuje izdelke v drugih državah članicah za osebno uporabo in zanje upravičeno plačujejo trošarine v državi članici nakupa. Tudi povečanje obsega trgovinskih transakcij, opravljenih prek interneta, in odprava brezcarinskih prodaj osebam, ki potujejo v Skupnosti, je povzročilo večjo uporabo teh določb. Na osnovi zaključkov nadaljnje raziskave nacionalnih uprav in vključenih trgovcev, izvedene januarja 2002, je Komisija sestavila poročilo o uporabi členov od 7 do 10 Direktive 92/12/EGS.

Obrazložitev

Za pojasnitev je pomembno v uvodni izjavi navesti, da je čezmejno nakupovanje izdelkov, ki so predmet plačila trošarine, hitro rastoč pojav in da je plačevanje trošarine v državi članici nakupa upravičeno, če je izdelek namenjen izključno osebni uporabi.

Predlog spremembe 3

UVODNA IZJAVA 6

(6) Člen 7 določa različne okoliščine, v katerih se trošarinski proizvodi, ki so že sproščeni v porabo v eni državi članici in se zaradi komercialnih namenov nahajajo v drugi državi članici, a ne določi jasno osebe, ki v takih okoliščinah plača trošarino v namembni državi članici. Zato je treba za vsako tako okoliščino brez dvoumnosti določiti osebo, ki plača trošarino, in obveze, ki jih je treba spoštovati v namembni državi članici.

(6) Člen 7 določa različne okoliščine, v katerih se trošarinski proizvodi, ki so že sproščeni v porabo v eni državi članici in se zaradi komercialnih namenov nahajajo v drugi državi članici, a ne določi jasno osebe, ki v takih okoliščinah plača trošarino v namembni državi članici. Zato je treba za vsako tako okoliščino brez dvoumnosti določiti osebo, ki plača trošarino, in obveze, ki jih je treba spoštovati v namembni državi članici z namenom uskladitve ustreznih nacionalnih zakonodaj, ki veljajo v državah članicah.

Obrazložitev

Pripravljenost za olajšanje prostega pretoka trošarinskih proizvodov in oblikovanje notranjega trga na tem področju.

Predlog spremembe 4

UVODNA IZJAVA 7

(7) V takih okoliščinah je treba tudi poenostaviti obveze, ki jih morajo osebe, ki niso ustanovljene v državi članici skladiščenja, in pri tem upravam v zadevnih državah članicah omogočiti izvajanje večjega nadzora nad izvedenimi pretoki.

(7) V takih okoliščinah je treba tudi poenostaviti obveze, ki jih morajo spoštovati osebe, ki niso ustanovljene v namembni državi članici, a morajo v njej plačati trošarino, in pri tem upravnim organom v zadevnih državah članicah omogočiti izvajanje večjega nadzora nad izvedenimi pretoki, da se oblikuje notranji trg na področju trošarin.

Or. fr

Obrazložitev

Pripravljenost za spoštovanje pogodbe skupnosti na področju trošarin.

Predlog spremembe 5

UVODNA IZJAVA 13

(13) Določba, ki državam članicam omogoča določitev priporočenih vrednosti za ugotavljanje, ali so izdelki namenjeni za tržne namene ali osebno uporabo zasebnikov, se črta. Uprava kot dokaz, da so trošarinski izdelki namenjeni za tržne namene, v nobenem primeru ne sme uporabiti teh priporočenih vrednosti samih. Zato morajo biti vključene le v navodila za inšpekcijski pregled, ki jih državna uprava predpiše svojim uradnikom.

(13) Določba, ki državam članicam omogoča določitev priporočenih vrednosti za ugotavljanje, ali so izdelki namenjeni za tržne namene ali osebno uporabo zasebnikov, se črta. Te priporočene vrednosti so bile v nekaterih državah članicah prevečkrat uporabljene kot obvezne mejne vrednosti in so v praksi povzročile diskriminacijo, kar je v nasprotju z načeli notranjega trga. Zato morajo biti vključene le v navodila za inšpekcijski pregled, ki jih državna uprava predpiše svojim uradnikom, in ne smejo biti edino merilo za razvrstitev trošarinskega blaga, glede na to, ali je namenjeno za osebno uporabo zasebnikov ali za tržne namene.

Obrazložitev

Z izvajanjem Direktive 92/12/ES je bilo zaradi priporočenih vrednosti iz člena 9 precej težav. Zato mora biti jasno, da so te vrednosti le nacionalne označbe med drugimi merili za ocenjevanje.

Predlog spremembe 6

UVODNA IZJAVA 14

(14) Člen 9(3) je treba izbrisati, ker iz varnostnih razlogov ni primerno ohranjati davčne določbe, ki državam članicam omogoča odstopanje od načela člena 8 v zvezi s prevozom mineralnih olj.

črtano

Obrazložitev

Boj proti „turizmu z mineralnimi olji“ je velik izziv, še zlasti v novih državah članicah. Predlog Komisije je namenjen prerazvrstitvi mineralnih olj, ki se prevažajo na netipične načine, kot tisti za osebno uporabo, in v tem primeru se nakup obdavči le v državi članici nabave. Namen tega črtanja je preprečiti kakršne koli sprostitve sedanje ureditve, kar je v interesu proračunske pravilnosti.

Predlog spremembe 7

ČLEN 1, TOČKA 3 (B)

Člen 9, odstavek 2 (Direktiva 92/12/EGS)

b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„2. Za določitev, ali so izdelki iz člena 8 namenjeni za tržne namene, države članice upoštevajo:

b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„2. Za določitev, ali so izdelki iz člena 8 namenjeni za tržne namene, države članice upoštevajo naslednje ob medsebojnem sodelovanju:

a) trgovinski status imetnika izdelkov in njegovi razlogi za posedovanje le-teh;

a) trgovinski status imetnika izdelkov in njegovi razlogi za posedovanje le-teh;

b) lokacijo izdelkov ali, kjer je primerno, način uporabljenega prevoza;

b) lokacijo izdelkov ali, kjer je primerno, način uporabljenega prevoza;

c) kakršen koli dokument, povezan z izdelki;

c) kakršen koli dokument, povezan z izdelki;

d) naravo izdelkov;

d) naravo izdelkov;

e) količino izdelkov.“

e) količino izdelkov.

 

Komisija bo ponovno preučila in ocenila do sedaj veljavne priporočene vrednosti, ki so jih nacionalni pristojni organi upoštevali pri ugotavljanju, ali je izdelek namenjen za tržne namene ali za drugo uporabo."

(1)

Še neobjavljeno v UL.

(2)

UL L 76, 23.3.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/106/ES (UL L 359,

4.12.2004, str. 30).


OBRAZLOŽITEV

1. General considerations

The levying of excise duties, and their regulation at Community level, affect the volume of trade within the European Union, the functioning of its Single Market itself, and last, but not least, the budgets of the member States and, indirectly, that of the Union itself. It may also be instrumental in achieving other important policy goals such as health policy. With Council Directive 92/12/EEC now in its thirteenth year, it seemed high time to adapt it to the evolution which the market for excisable goods has undergone in the meantime, in particularly to respond to considerable development of distance sales.

In view of the elements referred to above, your Rapporteur is of the opinion that any attempt at modernising existing EU rules on excise duties ought to meet the following four criteria:

1)   the new rules should follow the logic of the internal market concept, i.e. they should

      remove obstacles without causing any new discriminations or barriers in trade;

    2)   they should make procedures easier, cheaper and more transparent for retailers and

consumers;

    3)   they should not cause shocks to national tax revenues and due consideration must be

given to the legitimate concern of Member States to secure appropriate budgetary incomes from excise duty; and

4)   in cases when individual Member States consider it necessary, they should also reflect

      national health care policies.

Having reviewed the Commission's proposal along those lines, your Rapporteur can confirm that it meets the above criteria and is going to provide real improvement to the current situation. Based on ten years' observation of the relevant markets and extensive feedback from all stakeholders, the proposal reflects and balances the respective interests of Member States, companies and private individuals.

The European Parliament should therefore welcome the European Commission's proposal, which aims at improving Community law in this field. At the same time, one may voice regret at the fact that on an important matter such as this, the Parliament still only enjoys the right of consultation.

It should be noted however that despite the proposed simplifications and improvements, the trade of excisable products remains overregulated, subject to burdensome administrative procedures and still requires extensive control due to the widely diverging rates of excise duties. In this context, it appears to your Rapporteur that a gradual harmonisation of excise duty within the European Union at medium term would indeed be the best remedy to such a situation and he would support the Commission in its future attempts to narrow the existing gap between rates at EU level. Considering the unanimity procedure, your rapporteur can only encourage Member States to consider the efficiency of the internal market from this point of view.

2. Analysis

The Commission's proposal under consideration modifies Articles 7 to 10 of Directive 92/12/EEC, in order to streamline the surveillance procedures for the movement of goods subject to excise duties, and to adapt them to the distance sale phenomenon.

In Article 7, the changes introduced provide a welcome clarification of the rule, i.e. on goods intended for commercial use, excise duty is to be paid in the country of destination, while on goods purchased for private use, excise duty is to be paid in the country of consumption. Greater flexibility is also allowed in determining the excise debtor, essentially on practical grounds. Exceptions are however included for goods held on aircraft and vessels crossing the territories of two Member States and not offered for sale in one of them.

New wording inserted into Article 8 opens up the scope of the Directive to distance sales, stating that movement of excisable goods intended for private use may be carried out "on behalf" of the purchasing individual as well as by that individual himself. This specifically applies to gifts as well as to distance sales, and has to be considered as a timely updating of the Directive. The general provision for goods purchased for private use foresees the payment of excise duty in the country of consumption. An exception is made, however, for tobacco products, as Member States' options of implementing health policy objectives through tax measures, as provided for in the Treaty, would otherwise be jeopardised. Therefore the excise duty to be paid for these products is due in the country of destination.

The proposed modification of Article 9 of the Directive has given rise to much debate in Council, as the Commission proposes nothing less than to abolish the "indicative limits" used by Member State authorities to determine whether excisable goods are indeed intended for private use or for commercial purposes. In practice, these guide levels have lost their indicative nature and are being applied like mandatory limits by several Member States' customs administrations. The Commission therefore preferred to delete them altogether, and merely include the quantity of goods carried among a number of criteria which the authorities must assess. In its new form, Article 9(2) of the Directive nevertheless leaves wide discretionary powers to Member States' authorities when assessing "suspect" shipments. Your Rapporteur therefore felt it necessary to suggest amendments here, aimed at clarifying the presumption of innocence and the burden of proof.

Modifications to Article 10 essentially flow from the concept introduced in Article 8, adapting the various definitions and concepts to cover distance sales, as well as eliminating ambiguities about "tax representatives" and simplifying the procedure, and incorporating experience gained in a pilot project run by France and Belgium.

3. Conclusion

Your rapporteur welcomes and supports the Commission's proposal aiming at facilitating cross-border trade of excisable goods in the EU. The proposal tackles the issue of e-commerce and distance sales which have recently dramatically increased, as well as discriminatory situations based on guide levels inadequately used by customs authorities. The freedom of movements for these goods will become more and more a reality for European citizens. In addition, the proposed text simplifies administrative procedures and clarifies the regime applicable for non-commercial use of goods. Therefore, your rapporteur can only stress the importance of the proposal in the perspective of a longer-term gradual harmonisation of excise duty rates.

Your rapporteur would like to welcome also the approach of the Commission based on a survey (2002) of the national administrations and traders involved in the intra-Community movement of excisable products. This procedure is an excellent way to assess the impact of legislation at the enforcement level and should be promoted in every possible case. Therefore your rapporteur encourages the Commission to keep this approach when assessing the impact and success of the modifications introduced. Within five years after the entry into force of this directive, the Commission should provide the European Parliament with an impact assessment of the modified legislation on customs administrations, traders, individual customers purchasing in a country different from their home country and on national revenues of Member States. The outcome of this evaluation should be used as a basis for further improvements in the internal market functioning.


MNENJE Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (22.3.2005)

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov

(KOM((2004)0227) – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

Pripravljavec mnenja: Jacques Toubon

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Owing to the historical and cultural differences between the Member States, the latter have always applied very different systems and rates in respect of products subject to excise duty - a state of affairs which predates the advent of the internal market.

In order to remedy this situation, an agreement was reached in the form of Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992, the purpose of which was to harmonise the general arrangements for products subject to excise duty(1) and the holding, movement and monitoring of such products. It should be borne in mind that the choice of products made subject to excise duty is based on public-health, environmental-protection and energy-saving considerations. Pursuant to the above arrangements it was possible for goods to move without attracting excise duty and without being subject to checks at Community borders. The principle followed was that of taxation in the country of consumption.

Pursuant to Article 27 of Council Directive 92/12/EEC the Council - acting unanimously on the basis of a Commission report - was to re-examine Articles 7 to 10 of the Directive by 1 January 1997 and would where appropriate adopt any necessary amendments. Although re-examining the articles in question has taken much longer than expected, the task is now under way.

Your rapporteur would point out here that Parliament is still not involved in such revision under the codecision procedure and that unanimity is still required within the Council on matters relating to direct and indirect taxation. In keeping with its advisory role, Parliament must, however, attach the utmost importance to the matter, which bestraddles two principles: the internal market and the protection of public health.

The proposed amendments under consideration cover commercial transactions, sales to private individuals and distance selling. The purpose of the amendments is to clarify, simplify and harmonise the provisions applicable to intra-Community movements where excise duty on the products concerned has already been paid in a Member State and to liberalise such movements (in order to enable Europe's consumers to derive full benefit from the internal market) whilst safeguarding the Member States' tax revenues. The tax arrangements applicable to intra-Community movements of this nature depend upon the purpose of such movements (i.e. whether they are commercial ones or not).

The most important changes brought about by the revision are:

As regards the transport for commercial purposes of products subject to excise duty (Article 7)

In order to clarify the rules applicable in the case of products subject to excise duty and acquired by private individuals, transported by them or on their behalf but intended for purposes other than their own, it is proposed that it should be clearly stated that the excise duty is to be paid in the Member State of destination. A legal framework is therefore created whereby the Member States are able to levy the excise duty from the persons to whom the intra-Community movements relate (Article 7(3)) and provisions are laid down in order to enable the excise duty initially paid in the Member State of acquisition to be reimbursed following payment of the excise in the Member State of destination (Article 7(6) and Article 10(4)). For this purpose it will be possible for a simplified accompanying document to be used.

As regards the transport for non-commercial purposes of products subject to excise duty (Article 8)

The text proposes liberalisation and simplification of the system applied to distance purchases made by private individuals, so as to relieve the latter of the requirement imposed on them to transport personally the goods which they have acquired: the goods may be transported by a third party. All movements of products intended for a private individual's own needs which are carried out by or on behalf of a private individual will be subject solely to taxation in the Member State of acquisition. This change will therefore apply to the three categories of products concerned - i.e. mineral oils, alcoholic products and tobacco products. Furthermore, the same rule will also apply to items sent from one private individual to another (gifts).

However, an exception to this general principle is to be made in the case of tobacco products which are transported by a third party on behalf of a private individual. Although the text is not very clear, it may be supposed that such products will be taxed in the Member State of destination. It is highly likely that certain Member States would like the new general principle to apply to tobacco products as well.

Since mineral oils rarely circulate for commercial purposes, it is obvious that the amendments as formulated will mainly affect alcoholic beverages. Although no impact assessment has been carried out into the economic implications of such liberalisation, the Commission is not expecting any explosive increase in the type of transaction concerned.

Furthermore, the 'indicative optional limits' (Article 9) (namely 800 cigarettes, 10 litres of spirits, 90 litres of wine and 110 litres of beer) are removed. Those limits used to constitute a possible basis for distinguishing between products intended for private use and those intended for commercial purposes. Certain Member States often interpreted them highly restrictively and some governments (contrary to the Commission proposal) would therefore like to see the indicative limits converted into formal ceilings.

To those who would argue that removing the limits could undermine anti-smuggling activities, your rapporteur would point out that such removal does not alter the principle whereby only products acquired and transported by a private individual for his or her own needs are not subject to excise duty in the Member State of destination. Hence there is nothing to prevent a Member State from using the indicative limits as part of its national control system. Smoking and alcoholism should be combated through rate harmonisation and not by means of restrictions on the free movement of goods which would contravene the very principles upon which the internal market is based.

As regards the new Articles 10a, 10b and 10c relating to the arrangements applicable to losses and missing goods and to infringements detected in the course of the intra-Community movement of products which have already been released for consumption in a Member State, your rapporteur sees no major drawback, although he might possibly propose that a 'one-stop' system similar to the one set up for VAT be established.

The trickiest issue arising in the implementation of Directive 92/12/EEC is undoubtedly how to define 'personal use'. The amendments tabled aim to clarify this definition.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

UVODNA IZJAVA -1 (novo)

(-1) „Trinajst let po izteku obdobja iz člena 14 Pogodbe ES cilj tega člena še vedno ni dosežen za tobak, alkoholne pijače in mineralna olja; treba je začeti z novimi prizadevanji za olajšanje prostega pretoka trošarinskih proizvodov in ustanovitev notranjega trga na tem področju.

Or. fr

Obrazložitev

Želimo poudariti, da je cilj te direktive skladen z željo po popolni uskladitvi trošarin.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 4

(4) Treba je opredeliti koncept komercialnih namenov kot „namene, ki niso zasebni nameni fizičnih oseb“, da se razjasni načelo pobiranja trošarin na proizvode, ki so že sproščeni v porabo v eni državi članici in se zaradi komercialnih namenov nahajajo v drugi državi članici, ter da se pripadajoči postopki, ki v celoti veljajo za proizvode, ki jih ima v lasti posameznik za lastne potrebe, ki niso njegove lastne potrebe

(4) Treba je opredeliti koncept komercialnih namenov kot „namene, ki niso lastne potrebe fizičnih oseb“, da se razjasni načelo pobiranja trošarin na proizvode, ki so že sproščeni v porabo v eni državi članici in se zaradi komercialnih namenov nahajajo v drugi državi članici, ter da se pripadajoči postopki, ki v celoti veljajo za proizvode, ki jih ima v lasti fizična oseba za potrebe, ki niso njegove lastne potrebe. Izraz lastne potrebe pomeni nabavo v majhnih količinah proizvodov za uporabo izključno v zasebne namene.

Or. fr

Obrazložitev

Težava pri opredelitvi „lastnih potreb“ je nedvomno tista, ki povzroča največ težav pri uporabi Direktive 92/12/EGS. Ta koncept bo zagotovil, da fizične osebe pri prevozu velikih količin proizvodov za komercialne namene kot razlog ne bodo navedle lastnih potreb (na splošno gre za alkohol in cigarete, namenjene paralelnemu trgu, še posebej prodaji v nočnih lokalih, ki dobiček od prodaje tega blaga ne registrirajo).

Predlog spremembe 3

UVODNA IZJAVA 6

(6) Člen 7 določa različne okoliščine, v katerih se trošarinski proizvodi, ki so že sproščeni v porabo v eni državi članici in se zaradi komercialnih namenov nahajajo v drugi državi članici, a ne določi jasno osebe, ki v takih okoliščinah plača trošarino v namembni državi članici. Zato je treba za vsako tako okoliščino brez dvoumnosti določiti osebo, ki plača trošarino, in obveze, ki jih je treba spoštovati v namembni državi članici.

(6) Člen 7 določa različne okoliščine, v katerih se trošarinski proizvodi, ki so že sproščeni v porabo v eni državi članici in se zaradi komercialnih namenov nahajajo v drugi državi članici, a ne določi jasno osebe, ki v takih okoliščinah plača trošarino v namembni državi članici. Zato je treba za vsako tako okoliščino brez dvoumnosti določiti osebo, ki plača trošarino, in obveze, ki jih je treba spoštovati v namembni državi članici, zato da se uskladi notranja zakonodaja držav članic v tem sektorju.

Or. fr

Obrazložitev

Pripravljenost za olajšanje prostega pretoka trošarinskih proizvodov in oblikovanje notranjega trga na tem področju.

Predlog spremembe 4

UVODNA IZJAVA 7

(7) V takih okoliščinah je treba tudi poenostaviti obveze, ki jih morajo osebe, ki niso ustanovljene v državi članici skladiščenja, in pri tem upravam v zadevnih državah članicah omogočiti izvajanje večjega nadzora nad izvedenimi pretoki.

(7) V takih okoliščinah je treba tudi poenostaviti obveze, ki jih morajo spoštovati osebe, ki niso ustanovljene v namembni državi članici, a morajo v njej plačati trošarino, in pri tem upravnim organom v zadevnih državah članicah omogočiti izvajanje večjega nadzora nad izvedenimi pretoki, da se oblikuje notranji trg na področju trošarin.

Or. fr

Obrazložitev

Pripravljenost za spoštovanje pogodbe skupnosti na področju trošarin.

Predlog spremembe 5

ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 7, odstavek 1, alinea 2 (Direktiva 92/12/EGS)

Kot komercialni nameni so obravnavani tisti nameni, ki niso lastne potrebe oseb

Kot komercialni nameni so obravnavani tisti nameni, ki niso lastne potrebe oseb. Izraz lastne potrebe pomeni nabavo proizvodov v majhnih količinah za uporabo izključno v zasebne namene.

Or. fr

Obrazložitev

Težava pri opredelitvi „lastnih potreb“ je nedvomno tista, ki povzroča največ težav pri uporabi Direktive 92/12/EGS. Ta koncept bo zagotovil, da fizične osebe za prevoz velikih količin proizvodov za komercialne namene kot razlog ne bodo navedle lastnih potreb (na splošno gre za alkohol in cigarete, namenjene paralelnemu trgu, še posebej prodaji v nočnih lokalih, ki dobiček od prodaje tega blaga ne registrirajo)

Predlog spremembe 6

ČLEN 1, TOČKA 2

Člen 8, alinea 1 (Direktiva 92/12/EGS)

Za proizvode, ki jih fizične osebe kupijo za svoje lastne potrebe in ki jih sami prevažajo, se trošarine obračunajo v državi članici, v kateri so nabavljeni.“

Za proizvode, ki jih fizične osebe kupijo za svoje lastne potrebe, kar pomeni za uporabo v zasebne namene v majhnih količinah, in ki jih sami prevažajo, se trošarine obračunajo v državi članici, v kateri so nabavljeni.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe za uskladitev. Predlog v členu 8, da mora biti uporaba namenjena zasebnim namenom za majhne količine, logično podpira določbo iz člena 7.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov

Referenčni dokumenti

(KOM(2004)0227 – C6‑0039/2004 – 2004/0072(CNS))

Pristojni odbor

ECON

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

IMCO
15.9.2004

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje

ne

 

 

 

 

Poročevalec(-ka)
  Datum imenovanja

Jacques Toubon

31.8.2004

 

Obravnava v odboru

1.2.2005

2.2.2005

15.3.2005

 

 

Datum sprejetja

16.3.2005

Izid končnega glasovanja

za:

proti:

vzdržani:

29

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Charlotte Cederschiöld, Bert Doorn, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour,Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Heide Rühle, József Szájer, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Phillip Whitehead

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Claude Fruteau (for Arlene McCarthy), Benoît Hamon (for Béatrice Patrie), Bogusław Liberadzki (for Mercedes Bresso), Joseph Muscat (for Bernadette Vergnaud) Alexander Stubb (for Joachim Wuermeling),

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

(1)

Manufactured tobaccos, mineral oils and alcoholic beverages.


POSTOPEK

Naslov

Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov

Referenčni dokumenti

(KOM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))

Pravna podlaga

Article 93EC

Podlaga v Poslovniku

Člen 51

Datum posvetovanja s Parlamentom

24.5.2004

Pristojni odbor

        Datum razglasitve na zasedanju

ECON
15.9.2004

Odbori, zaprošeni za mnenje

        Datum razglasitve na zasedanju

IMCO
15.9..2004

 

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenj

        Datum sklepa

 

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje

        Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec
  Datum imenovanja

Dariusz Rosati
13.9.2004

 

Prejšnji poročevalec

 

 

Poenostavljeni postopek

        Datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi

        datum mnenja JURI

 

 

 

Popravek finančne ocene sredstev
  Datum mnenja BUGD

 

 

 

Posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom

        Datum sklepa na zasedanju

 

Posvetovanje z Odborom regij

        Datum sklepa na zasedanju


Obravnava v odboru

14.3.2005

0.0.0000

0.0.0000

 

 

Datum sprejetja

26.4.2005

Izid končnega glasovanja

za:

proti:

vzdržani:

30

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Jan Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiute, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Mia De Vits, Harald Ettl, Anna Ibrisagic, Ona Juknevičienė, Thomas Mann, Antonis Samaras, Charles Tannock, Corien Wortmann-Kool

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju v skladu s členom 178(2)

 

Datum predložitve – A6

4.5.2005

A6-0138/2005

Pripombe

...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov