Jelentés - A6-0165/2005Jelentés
A6-0165/2005

JELENTÉS mely egy Tanácshoz intézett európai parlamenti ajánlási javaslatot tartalmaz a terrorista bűnözéssel kapcsolatos információcsere és együttműködés területén

26.5.2005 - (2005/2046(INI))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Antoine Duquesne


Eljárás : 2005/2046(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0165/2005
Előterjesztett szövegek :
A6-0165/2005
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT AJÁNLÁSI JAVASLATA A TANÁCS RÉSZÉRE

a terrorista bűnözéssel kapcsolatos információcseréről és együttműködésről

(2005/2046(INI))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az ALDE képviselőcsoport nevében Antoine Duquesne által benyújtott, a terrorista bűnözéssel kapcsolatos információcseréről és együttműködésről szóló, a Tanácshoz intézett ajánlási javaslatra (B6--0128/2004),

 tekintettel az Európai Tanács 2004. március 24-i ülésén elfogadott, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló nyilatkozatra,

 tekintettel az európai alkotmányt létrehozó szerződés a személyes adatok védelméről szóló III-51. cikkére[1]1,

 tekintettel az alapjogi charta a személyes adatok védelméről szóló 8. cikkére,

 tekintettel az Európa Tanács az egyének személyes adatainak gépi feldolgozása során való védelméről szóló 108. egyezményére,

 tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben2 megfogalmazott elvekre,

 tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (3) bekezdésére és 94. cikkére,

 tekintettel az Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6‑0165/2005),

A. mivel a Spanyol Királyságot 2004. március 11-én sújtó súlyos merényletek megmutatták, hogy az európai térség illetve az európai érdekeltségek terrorista fenyegetettsége valós veszélyt jelent,

B.  emlékezve arra, hogy hogy a madridi merényleteket követően az Európai Tanács a 2004. június 18-i ülésén úgy határozott, hogy felülvizsgálja az Európai Unió cselekvési tervét a terrorizmus elleni küzdelem területén, a spanyol dráma sajnos illusztrálta azt a tényt, hogy az Unióban 2001 óta alkalmazott, alapvetően az empirikus logikán alapuló munkamódszer elérte korlátait, és egy új proaktívabb megközelítésnek kell elsőbbséget adni,

C. erőteljesen emlékezve arra, hogy a terrorizmus minden formája büntetendő, következésképp teljesen megbocsáthatatlan, akármilyen ideológiai jelmezbe öltöztetik, és ha megfelelő módon akarjuk vele felvenni a harcot olyan különleges stratégiára van szükség, mely minden egyes terrorista szervezettel szemben egyedi módon lép fel,  

D. mivel, e csapás elleni hatékony fellépés modern megközelítést igényel, amely figyelembe veszi azokat a szoros kapcsolatokat, amelyek a különböző terrorista szervezetek, illetve a terrorizmus és a kiterjedt szervezett bűnözés között létezhetnek, és amely lehetővé teszi, hogy a hatékony és a jogot tiszteletben tartó közös standardok alapján gyorsan egyértelmű megállapodások jöjjenek létre a transzatlanti információcserét illetően,

E.  tudva azt, hogy szükségtelen a terrorizmus elleni küzdelem jogi eszközeit gyarapítani, és épp ellenkezőleg inkább a már létező normák egyszerűsítésére és egységesítésére kell törekedni,

F.  mivel az alkalmazott politikák és az elért eredmények renszeres értékelése lehetővé teszi, hogy fény derüljön a hiányosságokra és a gyakorlatban fellelhető rossz működési módokra, mindemellett lehetővé válik a hatékonynak bizonyult intézkedések felkutatása is,

G. tudva, hogy a gyakorlati szereplők hatékonyabb bevonása a cselekvési stratégiák és eszközök meghatározásába lehetővé tenné, hogy a jövőben meghozandó intézkedéseket eredményesebben lehessen kivitelezni,

H. emlékezve arra, hogy a 2004. március 25-én elfogadott terrorizmus elleni küzdelemről szóló nyilatkozatban az Európai Tanács egyfelől követeli a tagállamok bűnöldözési hatóságai közötti információcsere és tájékoztatás egyszerűbbé tételét, annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban lehessen felvenni a harcot a terrorizmus ellen, és hogy a tagállamok ügyeljenek arra, hogy a meglévő uniós szervek optimális igénybevétele, különösen az Europolé és az Eurojusté rendszeres legyen, annak érdekében, hogy elősegítse a terrorizmus elleni együttműködést, nevezetesen a terrorizmus valamennyi területével kapcsolatos, az Europol rendelkezésére bocsátott információk által,

I.   mivel nagyfokú bizalomra van szükség a tagállamok bűnüldöző szervei, illetve az Europol és az Eurojust között, melynek hiánya megakadályozta idáig a hatékony információ– és adatcserét; ezen intézkedések között kell szerepeljen:

 egy független, közös felügyeleti szerv felügyelete alatt, a harmadik pillér hatáskörén belül, közös adatvédelmi standardok létrehozása,

 a rendőri szervek olyan kézikönyvvel való ellátása, mely egyszerű, gyakorlati módon tájékoztatja őket az adatvédelmi kötelezettségeikről, felelősségeikről,

 minimum standardok kialakítása a büntető – és eljárásjog területén,

 az Európai Bíróság általános joghatósági hatáskörrel való felruházása a harmadik pillér tekintetében,

 teljeskörű parlamenti felülvizsgálat biztosítása,

J.   megállapítva azt, hogy a 2004. március 25-i európai tanácsi nyilatkozatot követően két kezdeményezés is született, az egyik a Bizottság, a másik a Svéd Királyság részéről, mindkettő azzal a céllal, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben az információcserét javítsa és egyszerűsítse,

K. mivel az ezen javaslatokat követő célkitűzésnek együtt kell járnia a harmadik pillérben az adatvédelem területén harmonizált, minimális biztosítékok létrehozásával, nevezetesen az érintett személyek adatokhoz való hozzáférését illetően, illetve teljes mértékben összhangban kell legyen az alapjogi charta által elismert állampolgári jogokkal, az EU-Szerződés 6. cikkével és az európai alkotmányt létrehozó szerződés I-51. cikkével, valamint a hágai program által az e területen meghatározott elvekkel,

L.  mivel minden terrorizmusellenes intézkedésnek az állampolgárok alapvető jogait tiszteletben kell tartania,

M. mivel az információcsere és a hírszerzési információk cseréjének előfeltétele a legalább az első pillér alapján előírtaknak megfelelő szintű adatvédelem,

N. tudomásul véve, hogy a 2004. március 25-i nyilatkozatában az Európai Tanács kijelentette, hogy „az Europol és a hírszerző szolgálatok közötti kapcsolatok fejlesztését tovább folytatják”1, és úgy ítéli meg, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben a bűnügyi operatív információ összegyűjtése és cseréje létfontosságú, azért is, mert a jogi eljárást vagy a rendőrségi vizsgálatot követő információ gyakran túl későn érkezik meg.

O. ismerve az európai bűnügyi nyilvántartás létrehozásával elkerülhetetlenül összefüggő gyakorlati nehézségeket, ugyanakkor emlékeztetve arra, hogy feltétlenül szükséges, hogy e célkitűzés valódi prioritást kapjon és hogy beilleszkedjen egy pontos és szoros ütemtervbe,

1.  az alábbi ajánlásokkal fordul a Tanácshoz:

a)   kiemelt célkitűzései közé foglalja a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos közös, voluntarista politika kidolgozásának igényét;

b)   ameddig nincsen közös európai politika e területen, fogadjon el egy sokkal rendszerezettebb és összehangoltabb eljárást, illetve folyamatosan ügyeljen a kidolgozott jogszabályok összhangjára, tudva azt, hogy ez a nélkülözhetetlen összhang egyértelmű koncepciókra alapozott, valódi politikai vonalon alapuló cselekvést igényel;

c)    összpontosítsák cselekvésüket e tekintetben három irányvonalra:

 gondoskodjanak a szükséges eszközökről és kapacitásokról, hogy pontosan be lehessen azonosítani mindazon célcsoportokat, amelyet el kívánunk érni, tudva azt, hogy a terrorizmus korántsem egységes arculatú, hanem épp ellenkezőleg egy összetett jelenség, amely többek között az elkövetett cselekmények, a különböző terrorista szervezetek és a célkitűzések típusának függvényében változik;

 erősítsék meg a terrorizmus jelensége ellen küzdő eszközök hatékonyságát egy modern és valós megközelítés elfogadásával, amely figyelembe veszi a különböző terrorista szervezetek közötti, illetve a terrorizmus és a kiterjedt szervezett bűnözés között gyakran létező, nagyon szoros kapcsolatot, különösen a pénzügyek terén;

 kerüljék el a terrorizmus elleni küzdelemben alkalmazott jogi eszközök gyarapítását, sőt ellenkezőleg törekedjen a létező szabályok egységesítésére és egyszerűsítésére, többek között biztosítva egy rendszeres értékelést, amely osztályozza hatékonyságukat, az új szabályok elfogadásáról csak akkor szülessen döntés, ha megállapítható, hogy a már létező szabályokhoz képest többletértéket képviselnek;

d)   biztosítsa minden lehetséges módon a gyakorlati szereplők bevonását az intézkedések kidolgozásába, annak érdekében, hogy figyelembe vegyék és beillesszék gyakorlati tapasztalatukat az új intézkedések kidolgozása során;

e)   fogadjon el az információcserét szabályozó alapvető elvekből kiindulva, ugyanakkor figyelembe véve a területi bűnüldöző hatőságok igényeit, egy rendőröknek szóló a helyes gyakorlatot bemutató kézikönyvet, mely egyszerűen és konkrétan elmagyarázza működési területük kereteit, különösen az információtovábbítás, információszerzés, valamint az adatvédelem területén;

f)    valamennyi tagállamot a Bíróság joghatóságának elfogadására ösztönözze előzetes döntéshozatali ügyekben a terrorcselekményekkel kapcsolatos információcsere és együttműködés keretében elfogadott valamennyi jogszabály érvényességére és értelmezésére vonatkozóan;

g)   hozzon létre egy, a titkosszolgálati információk átadását megkönnyítő eszközt, nevezetesen a „korai előrejelző rendszer” ( early warning system) kiépítésével;

h)   harmonizálja a már létező, a jelenleg a harmadik pillér eszközeihez tartozó, egyéni adatok védelmével kapcsolatos jogszabályokat, oly módon, hogy egyetlen eszközbe csoportosítja őket, mely az első pillér hatálya alá tartozó jogi eszközökkel megegyező színvonalú garanciát biztosít az adatok védelmét illetően, és amely az alábbi alapvető elveken alapul, felölelve többek között a hágai program keretében kimondott elveket, amelyek be nem tartása súlyosan ártana az Uniós intézmények hitelességének:

 az összegyűjtött adatok minőségének és helyességének biztosítása;

 az adatok gyűjtésére csak akkor kerülhet sor, ha törvényes feladatok teljesítését teszik lehetővé;

 az egyének magánéletére vonatkozó adatokat, illetve a nem gyanusított személyekkel összefüggő adatokat csak kivételes és feltétlenül szükséges esetben és szigorú feltételek betartása mellett lehet csak gyűjteni;

 a magánszemélyeket tájékoztatni kell az őket érintő adatok létezéséről, kivéve akkor, ha ez jelentős akadályba ütközik;

 a magánszemélyeknek joguk van az őket érintő adatokhoz hozzáférni, és a helytelen adatokat korrigálni kivéve, akkor ha az adatokhoz való hozzáférés sérti a biztonságot, a közrendet vagy egy harmadik személy jogait és szabadságát, vagy vélhetően akadályozza a nyomozást;

 a magánszemélyeket meg kell védeni az adatokkal való visszaélés ellen;

 biztosítani kell az adatok egységességét és titkosságát;

 az adatok közlése a közösségi normák előírásainak megfelelően kell történjen, amelyek előírják, az információforrások védelmét, illetve azt, hogy az adatok titkosságát az adatcsere egyes szakaszai során mindvégig, és azt követően is biztosítani kell;

 az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásának ellenőrzését biztosítani kell, mégpedig egy felügyelő hatóságon keresztül;

 minden személynek joga van a törvényesség helyreállításához, illetve amennyiben az említett elveket nem tartották tiszteletben jóvátételhez;

i)    a bűntetőítéletek és jogvesztések működési jegyzékének, – vagyis az európai bűnügyi nyilvántartásnak – az európai szintű gyors megvalósítása valós elsőbbséget kell élvezzen, amelynek aktualitása folyamatosan egyértelművé teszi, hogy feltétlenül szükséges mind a terrorizmus, mind a szervezett bűnözés elleni küzdelemben;

j)    a bűntetőítéletek és jogvesztések működési jegyzékének, – vagyis az európai bűnügyi nyilvántartásnak – az európai szintű gyors megvalósítása a komoly jogsértést képező elemek harmonizációjával együtt valós elsőbbséget kell élvezzen, mivel e tényezők bizonyítottan szükségesek a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben;

k)   általános módon, határozottan haladjon előre még a vitás vagy összetett témákban is, és illessze bele ezeket egy pontos és szoros ütemtervbe, mind az eszközök kidolgozása, mind megvalósítása szintjén, mihelyt valódi előrelépés tapasztalható a terrorizmus elleni küzdelemben, mint ahogyan ez az európai bűnügyi nyilvántartás esetében tapasztalható;

l)    tájékoztassa a Parlamentet azon jogi eszközök kidolgozása keretében előírt határidőket illetően, amelyek bankszámlák nyilvántartását és olyan intézkedéseket tesznek lehetővé, amelyek javítják a jogi személyek átláthatóságát.

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen javaslatot a Tanácsnak, és tájékoztatás céljából a Bizottságnak és az Európai Tanácsnak.

  • [1] 2 HL L 281., 1995.11.23., 31.o.

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY (B6–0128/2004) (28.10.2004  )

az Eljárási Szabályzat 114. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtotta

Antoine Duquesne

az ALDE képviselőcsoport nevében

a terrorista bűnözéssel kapcsolatos információcseréről és együttműködésről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a terrorista bűnözéssel kapcsolatos információcserére és együttműködésre vonatkozó tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2004) 0221),

–   tekintettel az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, különösen a súlyos bűncselekményekre, köztük a terroristacselekményekre vonatkozó információ – és bűnügyi operatív információcsere leegyszerűsítéséről szóló kerethatározat-tervezetre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (1) bekezdésére,

A. mivel a bűnüldözési hatóságok együttműködési kapacitása a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén nagymértékben függ attól, hogy megfelelő időn belül hozzájutnak-e az információhoz és a bűnügyi operatív információhoz;

B.  mivel szükséges van a bűnüldözés igényei, az adatvédelem, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok közötti igazságos egyensúly tiszteletben tartására;

1.  az alábbi ajánlásokkal fordul a Tanácshoz:

(a) szükség van egy politikai vita elindítására annak érdekében, hogy a bűnüldöző hatóságok között szorosabb együttműködés jöhessen létre, illetve, hogy közös bűnüldözési cselekvési programok jöjjenek létre, amelyek célja a bűncselekmények felderítése, megelőzése, valamint kivizsgálása;

(b) a Parlament meg fogja vizsgálni a két javaslatot, a tanácsi határozatot és a svéd kezdeményezést, amelyeket az információ-és bűnüldözési operatív információcsere kiegészítő megközelítésének tekinthetünk;

(c) szükség van a bűnüldözés együttműködését szolgáló teljes és összefüggő keret kidolgozására;

(d) a bűnüldözés terén való együttműködés minden esetben együtt kell járjon az adatok védelmével és az alapvető jogok biztosításával;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen javaslatot a Tanácsnak, és tájékoztatás céljából a Bizottságnak és az Európai Tanácsnak.

ELJÁRÁS

Cím

A terrorista bűnözéssel kapcsolatos információcsere és együttműködés

Eljárás száma

2005/2046(INI)

Alapként használt ajánlási javaslatok

B6-0128/2004

 

 

Eljárási Szabályzatra való hivatkozás

114. cikk (3) bekezdés és 94. cikk

Illetékes bizottság
  Az ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

14.4.2005

Határozat dátuma jelentés kidolgozására


27.7.2004

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  Az ülésen való bejelentés dátuma

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

 

 

 

 

Megerősített együttműködés           

Az ülésen való bejelentés dátuma

Jelentésbe foglalt egyéb ajánlási javaslat(ok) indítványok

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Antoine Duquesne

27.7.2004

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.7.2004

5.10.2004

31.3.2004

24.5.2004

 

Az elfogadás dátuma

24.5.2004

A zárószavazás eredménye

mellette:

ellene:

tartózkodás:

44

0

0

A zárószavazáson részt vevő képviselők

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Martine Roure, Amalia Sartori, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson részt vevő póttagok

Ignasi Guardans Cambó, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mary Lou McDonald, Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud, Agnes Schierhuber,

A zárószavazáson részt vevő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

Thijs Berman, Antonio López-Istúriz White

Benyújtás dátuma – A6

26.5.2005

A6-0165/2005

Megjegyzések

...