Správa - A6-0165/2005Správa
A6-0165/2005

SPRÁVA obsahujúca návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade o výmene informácií a spolupráci týkajúcej sa teroristických trestných činov

26.5.2005 - (2005/2046(INI))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Antoine Duquesne


Postup : 2005/2046(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0165/2005
Predkladané texty :
A6-0165/2005
Prijaté texty :

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADE

o výmene informácií a spolupráci týkajúcej sa teroristických trestných činov

(2005/2046(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh odporúčania Rade, ktoré predložil Antoine Duquesne v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu o výmene informácií a spolupráci týkajúcej sa teroristických trestných činov (B6‑0128/2004),

 so zreteľom na vyhlásenie o boji proti terorizmu prijaté Európskou radou 25. marca 2004,

 so zreteľom na článok I-51 Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu, ktorý sa týka ochrany osobných údajov[1],

 so zreteľom na článok 8 Charty základných práv, ktorý sa týka ochrany osobných údajov,

 so zreteľom na dohovor 108 Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatickom spracovaní osobných údajov,

 so zreteľom na princípy definované v smernici 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov [2],

 so zreteľom na článok 114 odsek 3 a článok 94 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6‑0165/2005),

A. keďže atentáty, ktoré 11. marca 2004 ťažkým spôsobom postihli Španielske kráľovstvo, naznačili, že hrozba terorizmu na európskej pôde alebo proti európskym záujmom je stále aktuálna,

B. keďže v dôsledku atentátov v Madride Európska rada počas svojho zasadnutia dňa 18. júna 2004 rozhodla o revízii akčného plánu Európskej únie v oblasti boja proti terorizmu, keďže dráma, ktorá sa odohrala v Španielsku, poukázala na skutočnosť, že pracovná metóda, ktorú Únia používala od roku 2001, založená najmä na empirickom prístupe, dosiahla svoj limit a mala by byť nahradená novým, aktívnejším prístupom,

C. dôrazne pripomínajúc, že všetky formy terorizmu sú bez ohľadu na ich ideologické zaradenie zločinmi a teda sú neospravedlniteľné, a že na ich účinné potlačenie je potrebné definovať osobitnú stratégiu, ktorá bude zahŕňať individuálne akcie namierené proti každej jednotlivej teroristickej organizácii,

D. keďže účinná reakcia na túto hrozbu si vyžaduje moderný prístup, berúci do úvahy úzke prepojenie, ktoré môže existovať medzi rôznymi teroristickými organizáciami ako aj medzi terorizmom a organizovaným zločinom veľkého rozsahu, umožňujúci rýchle uzatváranie jasných dohôd ohľadne výmeny informácií v rámci transatlantických vzťahov na základe spoločných účinných pravidiel, rešpektujúcich ľudské práva,

E. domnievajúc sa, že je nevyhnutné zabrániť znásobovaniu právnych nástrojov boja proti terorizmu a že je potrebné zjednotenie a zjednodušenie existujúcich noriem,

F. keďže systematické hodnotenie uskutočňovaných politík a dosiahnutých výsledkov by umožnilo objasniť nedostatky a zlé fungovanie v praxi, ale zároveň aj nájsť opatrenia, ktoré sa osvedčili ako účinné,

G. domnievajúc sa, že lepšia účasť aktérov s praktickou skúsenosťou na definovaní stratégií a akčných nástrojov by umožnila lepšiu voľbu opatrení do budúcnosti,

H. pripomínajúc, že vo svojom vyhlásení o boji proti terorizmu, prijatom 25. marca 2004, Európska rada požadovala, aby sa zjednodušila výmena informácií a údajov medzi represívnymi orgánmi členských štátov za účelom čo najúčinnejšieho boja proti terorizmu, a zároveň aby členské štáty dohliadali na systematickú a optimálnu spoluprácu s existujúcimi orgánmi Únie, najmä Europolom a Eurojustom, s cieľom posilniť spoluprácu v boji proti terorizmu, najmä prostredníctvom zlepšenia toku informácií, daných k dispozícii Europolu v súvislosti so všetkými aspektmi terorizmu,

I.  keďže je potrebné vytvoriť vysoký stupeň dôvery medzi orgánmi členských štátov činnými v trestnom konaní a Europolom a Eurojustom, ktorej nedostatok doteraz bránil efektívnej výmene informácií a spravodajských služieb, tieto opatrenia musia zahŕňať:

    - zriadenie spoločných noriem pre ochranu údajov v treťom pilieri spadajúceho do kompetencie nezávislého spoločného dozorného orgánu,

    - poskytnutie príručky osvedčených postupov policajným silám, v ktorej budú jednoduchým a praktickým spôsobom vysvetlené ich zodpovednosti a povinnosti v oblasti ochrany údajov,

    - stanovenie minimálnych noriem pre trestné a procesné právo,

    - udelenie všeobecnej právomoci v treťom pilieri Súdnemu dvoru

    - zaručenie úplnej parlamentnej kontroly

J. konštatujúc, že v nadväznosti na vyhlásenie Európskej rady z 25. marca 2004 vznikli dve iniciatívy, jedna zo strany Komisie, druhá zo strany Švédskeho kráľovstva, obidve zamerané na zlepšenie a zjednodušenie mechanizmu výmeny informácií v oblasti boja proti terorizmu,

K. keďže cieľ, ktorý sledujú tieto dva návrhy, musí sprevádzať zavedenie zjednotených minimálnych záruk v oblasti ochrany údajov v treťom pilieri, najmä pokiaľ ide o prístup k údajom zo strany príslušných osôb, a to v dokonalom súlade s právami, priznanými občanom v Charte základných práv, v článku 6 Zmluvy o EÚ a článku I-51 Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu, ako aj s princípmi stanovenými pre danú oblasť v hágskom programe,

L. keďže základné práva občanov musia byť zachované v rámci všetkých opatrení na boj proti terorizmu,

M.       keďže dostatočná úroveň ochrany údajov aspoň v rozsahu, ktorý je stanovený v rámci prvého piliera, je podmienkou výmeny informácií a spravodajských informácií,

N. berúc na vedomie skutočnosť, že vo svojom vyhlásení z 25. marca 2004 Európska rada oznámila, že „rozvoj vzťahov medzi Europolom a informačnými službami má pokračovať“[3], a domnievajúc sa, že zber a výmena informácií sú kľúčovými prvkami v boji proti terorizmu, keďže informácie vyplývajúce zo súdnych postupov alebo policajných vyšetrovaní sú často k dispozícii príliš neskoro,

O. uvedomujúc si praktické ťažkosti nevyhnutne spojené s vytvorením európskeho registra trestov, ale v snahe pripomenúť naliehavú potrebu prioritne realizovať tento cieľ a stanoviť preň presný a striktný časový harmonogram,

1. predkladá Rade nasledujúce odporúčania:

a) zahrnúť medzi prioritné ciele potrebu vytvoriť spoločnú aktívnu politiku v oblasti boja proti terorizmu;

b) prijať, kým nebude existovať spoločná európska politika, systematickejší a koordinovanejší prístup a neustále dbať na súdržnosť vytváranej legislatívy, pričom táto nevyhnutná súdržnosť si vyžaduje konať v rámci reálneho politického smerovania, založeného na jasných princípoch;

c) v tejto súvislosti zamerať činnosť na tri hlavné usmernenia:

 zabezpečiť prostriedky a potrebné kapacity na presné identifikovanie každého cieľa, ktorý sa má dosiahnuť, pričom si treba uvedomiť, že terorizmus nie je ucelenou skutočnosťou, ale fenoménom s viacerými stránkami, ktoré sa líšia v závislosti od spáchaných činov, rôznych teroristických organizácií a sledovaných cieľov;

 posilniť účinnosť nástrojov na boj proti terorizmu prijatím moderného a realistického prístupu, zameraného na zohľadnenie úzkych prepojení, ktoré často existujú medzi rôznymi teroristickými organizáciami ako aj medzi terorizmom a organizovaným zločinom veľkého rozsahu, najmä v rovine financovania;

 vyhnúť sa znásobovaniu právnych nástrojov boja proti terorizmu, naopak, snažiť sa o zjednotenie a zjednodušenie existujúcich noriem, najmä prostredníctvom systematických hodnotení umožňujúcich stanovenie ich účinnosti, pričom nové pravidlá by sa mali prijať len v prípade, ak sa zistí, že budú v porovnaní s existujúcimi pravidlami predstavovať prínos;

d) dbať na čo najlepšie zapojenie aktérov s praktickou skúsenosťou do vypracovávania opatrení s cieľom zohľadniť a využiť ich praktické skúsenosti v nových nástrojoch;

e) prijať, na základe hlavných princípov riadiacich výmenu informácií a po zohľadnení potrieb miestnych represívnych orgánov, príručku osvedčených postupov určenú pre policajtov, ktorá by im jednoduchým a konkrétnym spôsobom vysvetľovala rámec, ktorým sa majú riadiť najmä pokiaľ ide o prenos a získavanie informácií a ochranu údajov;

f)  naliehať na členské štáty, aby uznali príslušnosť Súdneho dvora Európskych spoločenstiev týkajúcu sa vydania predbežného rozhodnutia o platnosti a výklade všetkých právnych predpisov prijatých v rámci výmeny informácií a spolupráce týkajúcich sa teroristických trestných činov;

g) vytvoriť nástroj na zjednodušenie prenosu informácií („intelligence“), najmä v rámci zavedenia systému včasného varovania;

h) zjednotiť existujúce pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov v nástrojoch súčasného tretieho piliera ich zoskupením do jediného nástroja, ktorý zaručí rovnakú úroveň ochrany údajov, ako je stanovená v treťom pilieri na základe nasledujúcich základných princípov, ktoré preberajú princípy hágskeho programu, nedodržiavanie ktorých by vážne poškodilo dôveryhodnosť inštitúcií Únie:

 musí sa zabezpečiť kvalita a vecnosť zbieraných údajov;

 získavanie údajov sa môže realizovať len za účelom splnenia zákonných úloh;

 údaje týkajúce prvkov osobného života, ako aj údaje týkajúce sa jednotlivcov, ktorí nie sú podozrievaní, sa môžu získavať len vo výnimočných prípadoch absolútnej nutnosti a rešpektujúc prísne podmienky;

 jednotlivci musia byť informovaní o existencii údajov, ktoré sa ich týkajú, s výnimkou prípadu vážnej prekážky,

 jednotlivci musia mať právo na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú a právo na opravu nesprávnych údajov, ak tento prístup neohrozuje bezpečnosť a verejný poriadok alebo práva a slobody tretích osôb alebo ak nepredstavuje prekážku vo vyšetrovaní;

 jednotlivci musia byť chránení proti zneužívaniu údajov;

 musí byť zaručená dôvernosť a nedotknuteľnosť údajov;

 sprostredkovanie údajov sa musí riadiť rámcom spoločných noriem, ktoré stanovujú, že informačné zdroje sú chránené a v každom štádiu výmeny údajov aj po nej je zaručená dôvernosť údajov;

 musí byť zaručená kontrola dodržiavania pravidiel ochrany údajov prostredníctvom kontrolného orgánu;

 každý má právo na obnovenie zákonného stavu a na odškodnenie v prípade nedodržiavania uvedených princípov;

i)  priorizovať rýchle vytvorenie funkčného registra trestných rozsudkov a straty práv na európskej úrovni, t.j. európskeho registra trestov, čo sa v kontexte boja proti terorizmu ako aj proti organizovanému zločinu čoraz viac javí ako nevyhnutné;

j)  priorizovať rýchle vytvorenie funkčného registra trestných rozsudkov a straty práv na európskej úrovni, t.j. európskeho registra trestov a harmonizovať prvky tvoriace závažné trestné činy, keďže sa tieto body v kontexte boja proti terorizmu ako aj proti organizovanému zločinu čoraz viac javia ako nevyhnutné;

k) vo všeobecnosti presadzovať aj sporné alebo zložité projekty a stanoviť pre ne presný a striktný časový harmonogram, tak na úrovni vypracovania nástrojov ako aj ich zavedenia do praxe, pokiaľ predstavujú ozajstný pokrok v boji proti terorizmu, ako napríklad európsky register trestov;

l)  informovať Parlament o lehotách stanovených v rámci vypracovania právnych nástrojov umožňujúcich registráciu bankových účtov a opatrenia zamerané na zlepšovanie transparentnosti právnických osôb.

2. poveruje svojho predsedu, aby toto odporúčanie predložil Rade a pre informáciu aj Komisii a Európskej rade.

28.10.2004  

NÁVRH ODPORÚČANIA PRE RADU (B6‑0128/2004)

ktorý v súlade s článkom 114 odsek 1 rokovacieho poriadku

predkladá Antoine Duquesne

v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE/ADLE)

o výmene informácií a spravodajských informácií a o spolupráci týkajúcej sa teroristických trestných činov

Európsky parlament,

–    so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o výmene informácií a spravodajských informácií a o spolupráci týkajúcej sa teroristických trestných činov (KOM(2004) 0221),

–   so zreteľom na návrh rámcového rozhodnutia o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi represívnymi orgánmi členských štátov Európskej únie najmä vo vzťahu k ťažkým trestným činom vrátane teroristických činov,

–   so zreteľom na článok 114 odsek 1 rokovacieho poriadku,

A.  keďže schopnosť represívnych orgánov spolupracovať v boji proti kriminalite je vo veľkej miere odrazom schopnosti získať a vymeniť informácie a spravodajské informácie v správnom čase;

B.  keďže je potrebné vytvoriť správnu rovnováhu medzi požiadavkami na dodržiavanie zákonov a ochranou osobných údajov, ľudskými právami a základnými slobodami;

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

(a)  existuje potreba politickej diskusie za účelom budúceho rozvoja užšej spolupráce medzi represívnymi orgánmi, ako aj spoločných akcií, za účelom spolupráce v oblasti dodržiavania zákonov s cieľom zisťovania, predchádzania a vyšetrovania trestných činov;

(b)  Parlament sa bude zaoberať dvoma návrhmi, rozhodnutím Rady a švédskou iniciatívou, ktoré môžu byť považované za doplňujúce postupy pri výmene informácií a spravodajských informácií;

(c)  je potrebné stanoviť komplexný a koherentný rámec pre spoluprácu v oblasti zákonov;

(d)  spolupráca v oblasti dodržiavania zákonov musí byť vždy sprevádzaná poskytnutím záruky ochrany osobných údajov a základných práv;

2.  poveruje predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, a na vedomie aj Komisii a Európskej rade.

POSTUP

Názov

Výmena informácií a spolupráca týkajúca sa teroristických trestných činov

Číslo postupu

2005/2046(INI)

Základné návrh(y) odporúčania

B6-0128/2004

 

 

Základ v rokovacom poriadku

čl. 114 ods. 3, a čl. 94

Gestorský výbor
  dátum pridelenia

LIBE
14.4.2005

Dátum rozhodnutia o vypracovaní správy


27.7.2004

Výbor(-y) požiadaný(-é) o stanovisko
  dátum oznámenia v pléne

 

 

Bez predloženia stanoviska(-ísk)
  dátum rozhodnutia

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum pridelenia

Iný(-é) návrhy odporúčania začlenené do správy

 

Spravodajca
  dátum menovania

Antoine Duquesne

27.7.2004

 

Predchádzajúci spravodajca (-ovia)

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.7.2004

5.10.2004

31.3.2004

24.5.2004

 

Dátum prijatia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

24.5.2004

Výsledok záverečného hlasovania

za:

proti:

zdržali(i) sa:

44

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Martine Roure, Amalia Sartori, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignasi Guardans Cambó, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mary Lou McDonald, Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud, Agnes Schierhuber,

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Antonio López-Istúriz White

Dátum predloženia – A6

26.5.2005

A6-0165/2005

Poznámky

...

  • [1]  Ú. v. C 310 zo 16.12. 2004, s. 36.
  • [2]  Ú. v. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
  • [3]  Vyhlásenie o boji proti terorizmu z 25. marca 2004, bod 9 - Výmena informácií