Διαδικασία : 2002/0132(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0167/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0167/2005

Συζήτηση :

PV 07/06/2005 - 15

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2005 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0225

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 173kWORD 105k
30.5.2005
PE 355.777v02-00 A6-0167/2005

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα

(14843/1/2004 – C6‑0038/2005 – 2002/0132(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Vincent Peillon

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα

(14843/1/2004 – C6‑0038/2005 – 2002/0132(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (14843/1/2004 – C6‑0038/2005),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2002) 0328)(2),

–   έχοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής (COM (2003 0371)(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0167/2005),

1.  εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κοινή θέση του Συμβουλίου

 

Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

 

(9α) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών2 εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατ' εφαρμογήν του παρόντος κανονισμού.

 

______________________

1 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σελ. 31.

 

2 ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σελ. 1.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που έχουν αναγνωρισθεί ιδίως με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(14) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επαναλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο άρθρο 8,

Τροπολογία 3

Άρθρο 7α (νέο)

 

Άρθρο 7α

 

Κάθε πληροφορία εμπιστευτικής φύσεως ή που παρέχεται εμπιστευτικά καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρρητο και δεν αποκαλύπτεται από τις αρμόδιες αρχές χωρίς τη ρητή άδεια του προσώπου ή της αρχής που την παρέσχε. Ωστόσο, η διαβίβαση των πληροφοριών επιτρέπεται όταν οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να το πράξουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ιδίως στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών. Η αποκάλυψη ή η διαβίβαση πληροφοριών γίνεται με αυστηρή τήρηση των ισχυουσών διατάξεων σε θέματα προστασίας των δεδομένων, ιδίως δε της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Στις 25 Ιουνίου 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν κανονισμό για "τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα", προκειμένου να συμπληρωθεί η οδηγία 91/308/ΕΚ για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα δύο βασικά στοιχεία της πρότασης αυτής είναι: η θέσπιση της υποχρέωσης δήλωσης των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων για ποσά που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και η διαβίβαση στις αρμόδιες αρχές των πληροφοριών για τις πράξεις που ενέχουν κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσίασε τη γνώμη του σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Μαΐου 2003 και εγκρίθηκαν 23 τροπολογίες. Οι περισσότερες από αυτές είχαν ως στόχο να τροποποιήσουν το προτεινόμενο νομικό μέσο. Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν υπέρ μιας οδηγίας και όχι ενός κανονισμού.

Το Κοινοβούλιο πρότεινε επίσης να προστεθεί ως νομική βάση το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Το Κοινοβούλιο θα επιθυμούσε επίσης να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο διαδικασίες: την υποχρέωση κοινοποίησης και την υποχρέωση δήλωσης.

Επιπλέον, ο ορισμός των ρευστών διαθεσίμων διευρύνθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ένα ευρύ φάσμα επιταγών.

Η Επιτροπή πρότεινε τροποποιημένο κείμενο την 1η Ιουλίου 2003 και δέχτηκε, ως προς όλα τα στοιχεία τους, δύο τροποποιήσεις (13 και 15) και, εν μέρει, τρεις τροπολογίες (2, 11 και 21).

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση του στις 17 Φεβρουαρίου 2005 με ειδική πλειοψηφία.

Απέρριψε την πρόταση του Κοινοβουλίου για την τροποποίηση του νομικού μέσου σε οδηγία αλλά δέχθηκε ευνοϊκά την προσθήκη του άρθρου 95 της ΣΕΚ ως νομικής βάσης.

Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική δήλωση, το Συμβούλιο στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, αλλά δεν διάκειται ευνοϊκά στο σύστημα επιλογής που πρότεινε το Κοινοβούλιο και το οποίο θα επέτρεπε στα κράτη μέλη να επιλέγουν μεταξύ ενός συστήματος δήλωσης ή κοινοποίησης. Ωστόσο, εισήχθη μεγαλύτερη ευελιξία από το Συμβούλιο, δεδομένου ότι επιτρέπονται πλέον τρεις διαφορετικοί τύποι δηλώσεων: προφορική, γραπτή ή ηλεκτρονική.

Το Συμβούλιο μείωσε το όριο σε 10.000 ευρώ αντί των 15.000 ευρώ που προβλέπονταν αρχικά.

Ο ορισμός των ρευστών διαθεσίμων διευρύνθηκε σύμφωνα με την πρόταση του Κοινοβουλίου αλλά και με την ειδική σύσταση IX της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης για το ξέπλυμα χρήματος, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των κανόνων που θεσπίζονται σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω των δηλώσεων και των ελέγχων θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των Μονάδων Χρηματοπιστωτικών Πληροφοριών. Πληροφορίες μπορούν να καταγράφονται ακόμη και αν τα μεταφερόμενα κεφάλαια είναι κατώτερα των 10.000 ευρώ, αν υπάρχουν ενδείξεις παράνομων δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, το Συμβούλιο απλοποίησε το μηχανισμό που αφορά τις κυρώσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνοδεύουν με αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και ανάλογες κυρώσεις τις παραβιάσεις της υποχρέωσης δήλωσης των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής διάκειται ευνοϊκά στην πρόταση του Συμβουλίου. Μπροστά στην αυξανόμενη ανησυχία που δημιουργεί το ξέπλυμα χρήματος και ο ρόλος του στο οργανωμένο έγκλημα και τις τρομοκρατικές ενέργειες, είναι σημαντικό να υπάρξει νομοθεσία στον συγκεκριμένο τομέα και να ελέγχονται αποτελεσματικά οι κινήσεις ρευστού χρήματος στα σύνορά μας.

Η έκθεση "Monneypenny", κοινό εγχείρημα που ανέλαβαν οι τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών από τον Σεπτέμβριο του 1999 ως το Φεβρουάριο του 2000, είχε υπογραμμίσει ότι οι υφιστάμενοι έλεγχοι για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος χάνουν εν μέρει την αποτελεσματικότητά τους λόγω των διαφορών στις μεθόδους εποπτείας της κυκλοφορίας των ρευστών διαθεσίμων στα σύνορα. Οι σημαντικές διαφορές που διαπιστώνονται ως προς την προσέγγιση που επιλέγουν τα κράτη μέλη κατέδειξαν σημαντικά κενά στα συστήματα εποπτείας και προστασίας, καθώς και την απουσία μιας συνολικής προστασίας σε κοινοτικό επίπεδο. Συνεπώς, είναι επείγουσα και επιτακτική ανάγκη, ιδίως με την εισαγωγή του ευρώ, να αποκτήσει η Ένωση μια ενιαία και αποτελεσματική στρατηγική σε αυτόν τον τομέα.

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι το προτεινόμενο νομικό μέσο είναι το πλέον κατάλληλο, ιδίως για τη διευκόλυνση των ανταλλαγών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Σε σύγκριση με την αρχική πρόταση, ο παρών κανονισμός φαίνεται πλέον πιο σαφής και πιο λειτουργικός.

Οι τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής έχουν ως στόχο να εισαγάγουν τροποποιήσεις για την καλύτερη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ζήτημα για το οποίο το Κοινοβούλιο έχει διατυπώσει επανειλημμένως την άποψή του (τροπολογίες 2, 3, 4, 5).

Ο εισηγητής, εκτιμώντας ότι είναι επείγον να οργανωθεί μια αποτελεσματική καταπολέμηση και διαφωνώντας με τις ήδη εξαιρετικά χρονοβόρες καθυστερήσεις, επιθυμεί μια καρποφόρα συνεργασία με το Συμβούλιο που θα καταστήσει δυνατή την επίτευξη συμφωνίας στη 2η ανάγνωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα

Έγγραφα αναφοράς

14843/1/2004 – C6‑0038/2005 – 2002/0132(COD)

Νομική βάση

άρθρο 251, παρ. 2, και άρθρα 95 και 135 της Συνθήκης ΕΚ

Διαδικαστική βάση

άρθρο. 62

Ημερ. πρώτης ανάγνωσης PE – P5

15.5.2003

T5-0214/2003

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2002)0328 – C5‑0291/2002

Τροποπ. πρόταση της Επιτροπής

COM(2003)0371

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

24.2.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE
24.2.2005

Εισηγητής
  Ημερομηνία ορισμού

Vincent Peillon

21.2.2005

 

Εισηγητής(ές) που έχει(ουν) αντικατασταθεί(ούν)

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.4.2005

26.5.2005

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.5.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

29

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Σταύρος Λαμπρινίδης, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Claude Moraes, Martine Roure, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Stefano Zappalà

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignasi Guardans Cambó, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Siiri Oviir, Vincent Peillon, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ.  2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ημερομηνία κατάθεσης – A6

30.5.2005

A6‑0167/2005

Παρατηρήσεις

...

(1)

ΕΕ C 67 Ε της 17.03.2004, σελ. 259.

(2)

ΕΕ C 227 της 24.09.2002, σελ. 574.

(3)

Δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου