SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta

  30.5.2005 - (14843/1/2004 – C6‑0038/2005 – 2002/0132(COD)) - ***II

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  Esittelijä: Vincent Peillon

  Menettely : 2002/0132(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0167/2005
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0167/2005
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta

  (14843/1/2004 – C6‑0038/2005 – 2002/0132(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2004 – C6‑0038/2005),

  –   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2002)0328)[2],

  –   ottaa huomioon muutokset komission ehdotukseen (KOM(2003)0371)[3],

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

  –   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0167/2005),

  1.  hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Neuvoston yhteinen kantaParlamentin tarkistukset

  Tarkistus 1

  Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

   

  9 a) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen soveltamiseksi suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY1 ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/20012.

   

  ___________

  1EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
  2EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

  Tarkistus 2

  Johdanto-osan 14 kappale

  14) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet,

  14) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa tunnustetut ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti sen 8 artiklassa, toistetut periaatteet,

  Tarkistus 3

  7 a artikla

   

  7 a artikla

   

  Tietoja, jotka ovat luottamuksellisia tai jotka on toimitettu luottamuksellisesti, koskee salassapitovelvollisuus. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa luovuttaa tällaisia tietoja ilman tiedot antaneen henkilön tai viranomaisen nimenomaista lupaa. Tietojen luovuttaminen on kuitenkin sallittua, jos toimivaltaisilla viranomaisilla on velvollisuus tietojen luovuttamiseen voimassa olevien säännösten nojalla, erityisesti tuomioistuinkäsittelyyn liittyen. Tietojen antamisessa tai luovuttamisessa on noudatettava kaikilta osin voimassa olevia tietosuojaa koskevia säännöksiä, erityisesti direktiiviä 95/46/EY ja asetusta (EY) N:o 45/2001.

  • [1]  EUVL C 67 E, 17.3.2004, s. 259.
  • [2]  EYVL C 227 E, 24.9.2002, s. 574.
  • [3]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

  PERUSTELUT

  Taustaa

  Komissio antoi 25. kesäkuuta 2002 asetusehdotuksen yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta rahanpesusta annetun direktiivin 91/308 täydentämiseksi.

  Ehdotuksessa on kaksi pääkohtaa: velvollisuus ilmoittaa vähintään 15 000 euron suuruisesta rahaliikenteestä ja tietojen toimittaminen toimivaltaisille viranomaisille liiketoimista, joihin liittyy rahanpesua.

  Euroopan parlamentti antoi 15. toukokuuta 2003 lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä ja hyväksyi 23 tarkistusta. Useimmissa tarkistuksissa muutettiin ehdotettua oikeudellista välinettä. Euroopan parlamentti kannatti asetuksen sijaan direktiiviä.

  Parlamentti ehdotti myös, että toiseksi oikeusperustaksi lisättäisiin EY:n perustamissopimuksen 95 artikla, joka koskee sisämarkkinoiden toimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämistä.

  Parlamentti halusi myös antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden valita kahden menettelyn – selvitysvelvollisuuden ja ilmoitusvelvollisuuden – välillä.

  Lisäksi käteisrahan määritelmä ulotettiin koskemaan laajempaa sekkivalikoimaa.

  Komissio ehdotti 1. heinäkuuta 2003 muutettua tekstiä ja hyväksyi kaksi tarkistusta (tarkistukset 13 ja 15) kokonaan ja kolme tarkistusta (tarkistukset 2, 11 ja 21) osittain.

  Neuvoston yhteinen kanta

  Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 17. helmikuuta 2005 määräenemmistöllä.

  Se hylkäsi parlamentin ehdotuksen oikeudellisen välineen muuttamisesta direktiiviksi mutta suhtautui myönteisesti EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan lisäämiseen oikeusperustaksi.

  Neuvosto tukee komission kantaa ilmoittamisvelvollisuuteen mutta ei kannata parlamentin ehdottamaa järjestelmää, jossa jäsenvaltiot voisivat valita ilmoitus- tai selvitysjärjestelmän välillä. Neuvosto muutti tekstiä kuitenkin joustavammaksi ja antoi mahdollisuuden kolmen erityyppisen ilmoituksen eli suullisen, kirjallisen tai sähköisen ilmoituksen käyttöön.

  Neuvosto laski ilmoittamisvelvollisuuteen liittyvän vähimmäismäärän 10 000 euroon alun perin esitetystä 15 000 eurosta.

  Käteisrahan määritelmää laajennettiin parlamentin ehdotuksen mukaisesti mutta myös rahanpesunvastaisen toimintaryhmän erityissuositusta N:o IX seuraten yhteisön ja kansainvälisellä tasolla vahvistettujen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi.

  Ilmoituksilla tai tarkastuksissa saadut tiedot on saatettava rahanpesun selvittelykeskusten käyttöön. Tietoja voidaan rekisteröidä myös silloin, kun kuljetettua rahaa on alle 10 000 euroa, jos on olemassa näyttöä laittomasta toiminnasta.

  Lisäksi neuvosto yksinkertaisti seuraamuksia koskevaa säännöstä. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia seuraamuksia, jos käteisrahaliikenteen ilmoittamisvelvollisuutta rikotaan Euroopan unionin ulkorajoja ylitettäessä.

  Esittelijän kanta

  Esittelijä suhtautuu neuvoston ehdotukseen myönteisesti. Koska rahanpesu herättää yhä enemmän huolta ja se on tärkeä osa järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia, on tärkeää antaa asiasta säädös ja valvoa tehokkaasti käteisrahaliikennettä rajoillamme.

  Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten yhteisesti syyskuusta 1999 helmikuuhun 2000 toteuttamaa Operaatio Moneypennyä koskevassa kertomuksessa korostettiin, että olemassa olevat rahanpesun torjuntatoimet menettävät osan tehokkuudestaan käteisrahaliikenteen ulkorajoilla tapahtuvaan seurantaan käytettävien menetelmien eroavaisuuksien vuoksi. Jäsenvaltioiden valitsemien lähestymistapojen huomattavat erot ovat paljastaneet merkittäviä puutteita valvonta- ja suojelujärjestelmissä sekä sen, että yhteisön tasolla ei ole yleistä suojelua. Siksi unionin on erityisesti euron käyttöönoton vuoksi välttämättä kehitettävä pikaisesti alaa koskeva yhtenäinen ja tehokas strategia.

  Esittelijä katsoo ehdotetun oikeudellisen välineen soveltuvan parhaiten tarkoitukseensa ja erityisesti jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon helpottamiseen. Alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna asetus on selkeämpi ja toimivampi.

  Esittelijän ehdottamilla tarkistuksilla parannetaan henkilötietojen suojaa, mistä parlamentti on esittänyt kantansa useaan kertaan (tarkistukset 2, 3, 4 ja 5).

  Koska tehokkaisiin toimiin on ryhdyttävä mahdollisimman pian ja asiassa on jo viivytelty aivan liian pitkään, esittelijä toivoo hedelmällistä yhteistyötä neuvoston kanssa, jotta sopimukseen päästäisiin toisessa käsittelyssä.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta

  Viiteasiakirjat

  (14843/1/2004 – C6-0038/2005 – 2002/0132(COD))

  Oikeusperusta

  251 art. 2 kohta sekä 95 ja 135 art.

  Työjärjestyksen artikla

  62 art.

  EP:n 1. käsittely (pvä) – P[5]

  15.5.2003

  P5_TA(2003)0214

  Komission ehdotus

  KOM(2002)0328 – C5‑0291/2002

  Komission muutettu ehdotus

  KOM(2003)0371

  Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

  24.2.2005

  Asiasta vastaava valiokunta
    Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE
  24.2.2005

  Esittelijä(t)
    Nimitetty (pvä)

  Vincent Peillon
  21.2.2005

   

  Alkuperäinen esittelijä

   

   

  Valiokuntakäsittely

  26.4.2005

  26.5.2005

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  26.5.2005

  Lopullisen äänestyksen tulos

  puolesta:

  vastaan:

  tyhjää:

  29

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Claude Moraes, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Ignasi Guardans Cambó, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Siiri Oviir, Vincent Peillon, Kyriacos Triantaphyllides

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A[5]

  30.5.2005

  A6-0167/2005

  Huomautuksia

  ...