AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten

30.5.2005 - (14843/1/2004 – C6‑0038/2005 – 2002/0132(COD)) - ***II

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Vincent Peillon

Procedure : 2002/0132(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0167/2005
Ingediende teksten :
A6-0167/2005
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten

(14843/1/2004 – C6‑0038/2005 – 2002/0132(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (14843/1/2004 – C6‑0038/2005),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[1] inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2002)0328)[2],

–   gezien de wijzigingen op het voorstel van de Commissie (COM(2003)0371)[3],

–   gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6‑0167/2005),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Gemeenschappelijk standpunt van de RaadAmendementen van het Parlement

Amendement 1

Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens1 en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens2 zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten uit hoofde van de toepassing van onderhavige richtlijn.

_________

1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

2 PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

Amendement 2

Overweging 14

(14) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht.

(14) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die zijn erkend in artikel 6, lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en zijn overgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, inzonderheid artikel 8.

Amendement 3

Artikel 7 bis (nieuw)

Artikel 7 bis

Alle informatie van vertrouwelijke aard, of alle vertrouwelijk verstrekte informatie, valt onder het beroepsgeheim en wordt niet doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de persoon of de autoriteit die deze informatie heeft verstrekt. De doorgifte van de informatie is evenwel toegestaan als de bevoegde autoriteiten op grond van de vigerende regelgeving daartoe zijn gehouden, met name in het kader van gerechtelijke procedures. De verspreiding of doorgifte van informatie geschiedt met strikte inachtneming van de vigerende regelgeving inzake de bescherming van gegevens, met name Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/2001.

  • [1]  PB C 67 E van 17.3.2004, blz. 259.
  • [2]  PB C 227 E van 24.9.2002, blz. 574.
  • [3]  Nog niet in het PB gepubliceerd.

TOELICHTING

Voorgeschiedenis

Op 25 juni 2002 diende de Europese Commissie een voorstel in voor een verordening betreffende "de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten" ter aanvulling op Richtlijn 91/308/EG ter voorkoming van het witwassen van geld.

Het voorstel omvat twee hoofdelementen: de instelling van een aangifteplicht bij grensoverschrijdend contantenverkeer van meer dan 15.000 euro en de verstrekking van inlichtingen over vermoedelijke witwasactiviteiten aan de bevoegde autoriteiten.

Het Europees Parlement bracht op 15 mei 2003 in eerste lezing advies uit en nam 23 amendementen aan. Met de meeste amendementen werd beoogd het voorgestelde juridische instrument te wijzigen, aangezien het Parlement de voorkeur gaf aan een richtlijn in plaats van een verordening.

Voorts stelde het Parlement voor om artikel 95 van het EG-Verdrag inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de werking van de interne markt als rechtsgrond toe te voegen.

Het Parlement wilde de lidstaten ook graag de keus laten tussen twee procedures: meldingsplicht of aangifteplicht.

Tot slot werd de definitie van contanten zodanig uitgebreid dat meer soorten cheques eronder vallen.

De Commissie stelde op 1 juli 2003 een gewijzigde tekst voor waarin twee amendementen in hun geheel (13 en 15) en drie amendementen ten dele (2, 11 en 21) werden opgenomen.

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

Op 17 februari 2005 keurde de Raad met gekwalificeerde meerderheid zijn gemeenschappelijk standpunt goed.

De Raad verwerpt het voorstel van het Parlement om het juridisch instrument te wijzigen in een richtlijn maar stemt wel in met de toevoeging van artikel 95 VEG als rechtsgrond.

Op het punt van de verplichte aangifte volgt de Raad het voorstel van de Commissie en verwerpt hij de door het Parlement voorgestelde keuze tussen meldingsplicht en aangifteplicht.

Daarentegen introduceert de Raad flexibiliteit door drie manieren van aangifte toe te staan: mondeling, schriftelijk of elektronisch.

De Raad verlaagt de oorspronkelijke drempel van 15.000 naar 10.000 euro.

De definitie van liquide middelen is uitgebreid overeenkomstig het voorstel van het Parlement, maar ook naar aanleiding van de speciale aanbeveling nr. IX van de Task Force financiële maatregelen tegen het witwassen van geld, met het oog op een zo groot mogelijke coherentie in de communautaire en de internationale regelgeving.

De via meldingen of controles verkregen gegevens moeten ter beschikking worden gesteld van de financiële inlichtingeneenheden (FIE's). Bij aanwijzingen voor onwettige activiteiten mag ook informatie over contantenverkeer van minder dan 10.000 euro worden opgeslagen.

Voorts heeft de Raad de sanctiebepaling vereenvoudigd: de lidstaten dienen doel­treffende, afschrikkende en evenredige sancties in te stellen op inbreuken op de verplichting tot aangifte van contantenverkeer bij het passeren van de buitengrenzen van de Europese Unie.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur kan zich vinden in het voorstel van de Raad. Gezien de toenemende bezorgdheid over het witwassen van geld en de rol van deze praktijk in de georganiseerde misdaad en bij terroristische activiteiten is het zaak wetgeving op dit gebied uit te vaardigen en het contantenverkeer aan onze grenzen doeltreffend te controleren.

In het rapport "Moneypenny" over een gezamenlijke operatie van de douanediensten van de lidstaten in de periode september 1999-februari 2000 werd erop gewezen dat de huidige anti-witwascontroles aan doeltreffendheid inboeten door de heterogeniteit van de controles op het grensoverschrijdend contantenverkeer. De verschillen in aanpak van de lidstaten hebben aan het licht gebracht dat er grote leemten bestaan in de surveillance- en beschermingssystemen en dat van een allesomvattende bescherming op communautair niveau geen sprake is. Het is dus absoluut noodzakelijk en dringend dat de Unie, vooral na de introductie van de euro, een doeltreffende gemeenschappelijke strategie op dit terrein gaat volgen.

De rapporteur is van mening dat het voorgestelde juridische instrument het meest aangewezen instrument is, vooral met het oog op de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten. In vergelijking met het oorspronkelijke voorstel lijkt de verordening te hebben gewonnen aan duidelijkheid en uitvoerbaarheid.

De door de rapporteur voorgestelde amendementen beogen een betere bescherming van persoonsgegevens, waar het Parlement bij herhaling voor heeft gepleit (amendementen 2, 3, 4 en 5).

Gezien de urgentie van een doeltreffende bestrijding van het witwassen van geld en de reeds opgelopen grote vertraging hoopt de rapporteur op een vruchtbare samenwerking met de Raad zodat in tweede lezing een akkoord kan worden bereikt.

PROCEDURE

Titel

Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten

Document- en procedurenummers

14843/1/2004] – C6‑0083/2005 – 2002/0132(COD)

Rechtsgrondslag

art. 251, lid 2 en art. 95 en 135 EG

Reglementsartikel(en)

art. 62

 

Datum eerste lezing EP – P5

15.5.2003                                             T5-0214 (2003)

Voorstel van de Commissie

COM(2002)0328 – C5-0291/2002

Gewijzigd voorstel van de Commissie

COM(2003)0371

Datum bekendmaking ontvangst gemeenschappelijk standpunt

24.2.2005

Commissie ten principale
Datum bekendmaking

LIBE
24.2.2005

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Vincent Peillon
21.2.2005

Vervangen rapporteur(s)

 

Behandeling in de commissie

26.4.2005

26.5.2005

 

 

Datum goedkeuring

26.5.2005

Uitslag eindstemming

voor:

tegen:

onthoudingen:

29
0
0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Claude Moraes, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Ignasi Guardans Cambó, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Siiri Oviir, Vincent Peillon, Kyriacos Triantaphyllides

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 178, lid  2)

Datum indiening – A6

30.5.2005

A6-0167/2005

Opmerkingen

...