MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

30.5.2005 - (KOM(2004)0635 – C6‑0062/2005 – 2004/0232(CNS)) - *

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Johannes Blokland

Menettely : 2004/0232(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0170/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0170/2005
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

(KOM(2004)0635 – C6‑0062/2005 – 2004/0232(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0635)[1],

–   ottaa huomioon epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 4 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0062/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A6‑0170/2005),

1.  hyväksyy pöytäkirjan tekemisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

"Pöytäkirja on ensimmäinen epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereitä tehty oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus, jota sovelletaan myös EU:n ulkopuolella. Sen tavoitteena on ”parantaa kansalaisten tiedonsaantia ottamalla käyttöön yhdenmukaiset ja yhtenäiset valtakunnalliset epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevat rekisterit (PRTR-rekisterit)”. Vaikka pöytäkirjalla ei suoranaisesti säännellä itse pilaantumista vaan ainoastaan pilaantumista koskevia tietoja, sillä odotetaan kuitenkin olevan merkittävä vaikutus pilaantumisen tasoon, koska mikään yritys ei halua tulla yksilöidyksi yhdeksi suurimmista saastuttajista. PRTR-rekisterit ovat teollisuuslaitosten ja muiden lähteiden epäpuhtauksia koskevia kartoituksia."

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissio (UN-ECE) antoi tämän viestin epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn pöytäkirjan ("pöytäkirjan") hyväksymisen ja allekirjoittamisen jälkeen 21. toukokuuta 2003 Kiovassa pidetyssä Århusin yleissopimuksen sopimuspuolten ylimääräisessä kokouksessa. Euroopan unionin 25:stä jäsenvaltiosta vain Malta ja Slovakia eivät ole vielä allekirjoittaneet pöytäkirjaa.

Pöytäkirjan ratifioinnin Euroopan yhteisön puolesta loppuun saattamiseksi neuvoston on päätettävä sen henkilön tai niiden henkilöiden nimeämisestä, joilla on valtuudet tallettaa hyväksymisasiakirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

Ratifioinnin jälkeen parlamentin ja neuvoston on laadittava lainsäädäntöä pöytäkirjan tuomien velvollisuuksien täyttymiseksi. Tämä lainsäädäntöprosessi on jo käynnistynyt komission hyväksyttyä ehdotuksen asetukseksi[1], jota parlamentti ja neuvosto parhaillaan käsittelevät yhteispäätösmenettelyn kautta.

Pöytäkirjan ja PRTR-rekisterien päämääränä on lisätä tietoa laitosten päästämien epäpuhtauksien määristä ja saattaa nämä tiedot helposti yleisön saataville velvoittamalla toiminnanharjoittajat ilmoittamaan päästöistään ja välittämällä nämä ilmoitukset laajan yleisön ulottuville. Ehdotuksessaan komissio kuvaa PRTR:ää "olennaisen tärkeäksi välineeksi, kun pyritään varmistamaan yleisön tietoisuus ympäristökysymyksistä ja edistämään ympäristölainsäädännön parempaa täytäntöönpanoa".

Tämän pöytäkirjan myötä Euroopan unioni tarjoaa yleisölle laajemmat oikeudet saada tietoa yritysten toiminnasta lähialueillaan. Århusin yleissopimuksessa ja sen täytäntöönpanosäädöksissä on jo säädetty kansalaisten oikeudesta saada viranomaisten hallussa olevaa ympäristökysymyksiä koskevaa tietoa. Tällä oikeudella tähdätään myös yleisön tietoisuuden parantamiseen ja paremman lainsäädännön edistämiseen. Pöytäkirjan täytäntöönpano johtaa siihen, että yleisön saatavilla on tarkempaa ja uudempaa tietoa. Tällaista kehitystä parlamentin kannattaa tukea.

EU:n olisi lukeuduttava edelläkävijöihin koko maailmassa, kun on kyse ympäristötietojen saattamisesta yleisön saataville. Lukuisien direktiivien ja asetusten vuoksi jo nyt kerätään valtava määrä tietoa, jonka avulla paikalliset, alueelliset, kansalliset ja EU-tason viranomaiset saavat tietoja toimintalinjojensa vaikutuksista. Tämän tiedon olisi oltava myös yleisön saatavilla. Komissio on todennut tiedonannossaan kuudennesta ympäristöä koskevasta toimintaohjelmasta[2], että "yksittäiset kansalaiset tekevät päivittäin päätöksiä, joilla on suoria tai epäsuoria vaikutuksia ympäristöön. Laadukkaalla, helposti saatavilla olevalla käytännönläheisellä ympäristötiedolla voidaan muuttaa mielipiteitä ja sitä kautta päätöksiä". Parlamentti ja neuvosto tukivat tätä päätöksessä 1600/2002/EY[3], jossa ne totesivat, että on "tuettava sellaisen tiedon saattamista kansalaisten ulottuville, joka koskee ympäristön tilaa ja kehitystä suhteessa sosiaalisiin, taloudellisiin ja terveyttä koskeviin suuntauksiin."

Tällaisten pyrkimysten muuttamiseksi saavutuksiksi EU:n olisi tulevissa UN-ECE-neuvotteluissa tämän pöytäkirjan muuttamisesta pyrittävä laajentamaan ilmoitusvelvollisten laitosten luetteloa ja laskemaan kynnysarvoja, silloin kun se on mahdollista ja käytännöllistä.

Ympäristökysymykset voidaan sisällyttää kaikkeen yhteisön politiikkaan ja toimintaan EY:n perustamissopimuksen 6 artiklan mukaisesti[4] ainoastaan siten, että tarjotaan tarkkaa ja selkeää tietoa kaikista EU:n teollisuuden ja palvelujen ympäristövaikutuksista. Tällä tavoin vähennetään eri lähteistä ympäristöön kohdistuvia paineita. Tätä päämäärää varten pöytäkirja olisi askel oikeaan suuntaan, ja sen ratifiointia Euroopan yhteisön puolesta kannattaa näin ollen tukea.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston päätökseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

Viiteasiakirjat

KOM(2004)0635 – C6-0062/2005 – 2004/0232(CNS)

Oikeusperusta

EY 300 art. 3 kohdan ens. alakohta

Työjärjestyksen artikla

51 art. ja 83 art. 7 kohta

EP:n kuuleminen (pvä)

10.3.2005

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI
12.4.2005

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI
12.4.2005

ITRE
12.4.2005

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

JURI

24.1.2005

ITRE

27.1.2005

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Johannes Blokland
30.11.2004

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely
  Päätös tehty (pvä)

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

 

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen
  Päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen
  Päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

25.4.2005

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.5.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

35

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Martin Callanan, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Gyula Hegyi, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Marios Matsakis, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Margrete Auken, Hélène Goudin, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Kartika Tamara Liotard, Robert Sturdy

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A[5]

30.5.2005

A6‑0170/2005

Huomautuksia

...