Pranešimas - A6-0176/2005Pranešimas
A6-0176/2005

PRANEŠIMAS  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vyrų ir moterų lygių galimybių ir lygybės principo taikymo sprendžiant įdarbinimo ir profesinės veiklos klausimus

2.6.2005 - (KOM(2004)0279 – C6‑0037/2004 – 2004/0084(COD)) - ***I

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Pranešėja: Angelika Niebler


Procedūra : 2004/0084(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0176/2005
Pateikti tekstai :
A6-0176/2005
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vyrų ir moterų lygių galimybių ir lygybės principo taikymo sprendžiant įdarbinimo ir profesinės veiklos klausimus

(KOM(2004)0279 – C6‑0037/2004 – 2004/0084(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2004)0279)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 141 straipsnio 3 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0037/2004),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6‑0176/2005),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu tekstu;

3.  įpareigoja Pirmininką Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 konstatuojamoji dalis

(1) 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyva 76/207/EEB dėl lygybės principo taikymo sprendžiant įdarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų klausimus bei 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 86/378/EEB dėl vyrų ir moterų lygybės principo įgyvendinimo profesinėse socialinės apsaugos sistemose buvo iš esmės pakeistos. 1975 m. vasario 10 d. Tarybos direktyvoje 75/117/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo taikymui, suderinimo ir 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvoje 97/80/EB dėl įrodinėjimo pareigos diskriminacijos dėl lyties bylose irgi yra nuostatų, kuriomis siekiama įgyvendinti vyrų ir moterų lygybės principą. Kadangi toliau pateikiami siūlomi šių direktyvų pakeitimai, siekiant aiškumo ir norint esamas pagrindines šios srities nuostatas bei tam tikrus patobulinimus, kylančius iš Europos Bendrijų Teisingumo Teismo precedentinės teisės, sudėti į vieną tekstą, direktyvas reikėtų pateikti nauja forma.

(1) 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyva 76/207/EEB dėl lygybės principo taikymo sprendžiant įdarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų klausimus bei 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 86/378/EEB dėl vyrų ir moterų lygybės principo įgyvendinimo profesinėse socialinės apsaugos sistemose buvo iš esmės pakeistos. 1975 m. vasario 10 d. Tarybos direktyvoje 75/117/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo taikymui, suderinimo ir 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvoje 97/80/EB dėl įrodinėjimo pareigos diskriminacijos dėl lyties bylose irgi yra nuostatų, kuriomis siekiama įgyvendinti vyrų ir moterų lygybės principą. Kadangi toliau pateikiami siūlomi šių direktyvų pakeitimai, siekiant aiškumo ir norint esamas pagrindines šios srities nuostatas bei tam tikrus patobulinimus, kylančius iš Europos Bendrijų Teisingumo Teismo precedentinės teisės, sudėti į vieną tekstą, direktyvos yra pateikiamos nauja forma.

Pakeitimas 2

2 konstatuojamoji dalis

(2) Vienodas požiūris į vyrus ir moteris yra pagrindinis Bendrijos teisės principas, kurį Bendrija, remdamasi sutarties 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 dalimi, turi skatinti visoje savo veikloje.

2) Vyrų ir moterų lygybė yra pagrindinis Bendrijos teisės principas, kurį Bendrija, remdamasi sutarties 2 straipsniu ir 3 straipsnio 2 dalimi ir Teisingumo Teismo teismine praktika, turi skatinti visoje savo veikloje. Pagal šios sutarties nuostatas vyrų ir moterų lygybė traktuojama kaip Bendrijos „užduotis“ ir „tikslas“ ir Bendrijai suteikiamas pozityvus įsipareigojimas skatinti ją visoje savo veikloje. Vienodas požiūris apima ir tuos, kurie keičia lytį.

Justification

The fundamental principle is not a principle of “equal treatment”, but of “equality” between men and women (Articles 2 and 3(2) TEC, Article 23 of the Charter of Fundamental Rights, Recital 4 of Directive 2004/113). The sentence: “These Treaty provisions proclaim equality between men and women as a “task” and an “aim” of the Community”, which is included in Recital 4 of the Preamble to Directive 2002/73, should not be deleted, because it expresses the nature and fundamental importance of gender equality, as proclaimed by the Treaty. This is why it is included in Recital 5 of Directive 2004/113.

This provision is required to ensure that the decisions of the European Court of Justice which state that the rights of transpeople should be protected. See also new Article 2 (2) (c) new. Case C-13/94 P v S and Cornwall County council [1996] ECR I-2143 and Case C-117/01 K.B. v National Health Servive Pensions Agency and Secretary of State [7 January 2004]

Pakeitimas 3

4 konstatuojamoji dalis

(4) Europos Sąjungos pagrindinių teisų chartijos 21 ir 23 straipsniai taip pat draudžia bet kokią diskriminaciją lyties pagrindu ir gina teisę į vienodą požiūrį į vyrus ir moteris visose srityse, įskaitant užimtumą, darbą ir užmokestį

4) Europos Sąjungos pagrindinių teisų chartijos 21 ir 23 straipsniai taip pat draudžia bet kokią diskriminaciją lyties pagrindu ir gina teisę į vienodą požiūrį į vyrus ir moteris visose srityse, įskaitant užimtumą, darbą, užmokestį ir tinkamas vaiko priežiūros atostogas kaip individualią kiekvieno iš tėvų teisę.

Justification

This is in accordance with the parental leave Directive (96/34/EC), which provides for parental leave as an individual right of each parent.

Pakeitimas 4

6 konstatuojamoji dalis

6) Priekabiavimas, susijęs su asmens lytimi, ir seksualinis priekabiavimas pažeidžia vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą ir todėl šioje direktyvoje turėtų būti laikomas lyčių diskriminacija. Tokios diskriminacijos formos pasireiškia ne tik darbo vietoje, bet ir įsidarbinant ar profesinio mokymo metu.

6) Priekabiavimas, susijęs su asmens lytimi, ir seksualinis priekabiavimas pažeidžia vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą ir šioje direktyvoje reiškia lyčių diskriminaciją. Tokios diskriminacijos formos pasireiškia ne tik darbo vietoje, bet ir įsidarbinant, profesinio mokymo metu ir skiriant į aukštesnes pareigas. Todėl šios diskriminacijos formos turi būti uždraustos. Jei šios formos išlieka, jų atžvilgiu teismai turi imtis adekvačių atgrasymo sankcijų.

Justification

This amendment refers to Articles 13, 137 and 141 of the EC Treaty and the case law of the Court of Justice under which the elimination of sexual discrimination is a fundamental right.

Pakeitimas 5

7 konstatuojamoji dalis

7) Šiais atvejais darbdaviai ir asmenys, atsakingi už profesinį mokymą, turėtų būti skatinami imtis priemonių prieš visas lyčių diskriminacijos formas, o ypač imtis prevencinių priemonių, nukreiptų prieš priekabiavimą ir seksualinį priekabiavimą darbe, pagal valstybės narės teisės aktus ir praktiką.

7) Šiais atvejais darbdaviai ir asmenys, atsakingi už profesinį mokymą, turėtų būti skatinami imtis priemonių prieš visas lyčių diskriminacijos formas, įskaitant diskriminaciją ypač pažeidžiamos etninėms mažumoms priklausančių moterų grupės atžvilgiu, o ypač imtis prevencinių priemonių, nukreiptų prieš priekabiavimą ir seksualinį priekabiavimą darbe, bei priimant į darbą ir siekiant profesinio mokymo, pagal valstybės narės teisės aktus ir praktiką.

Justification

Women from ethnic minorities are often discriminated against twice, because of their gender and because of their origin. This group should not be forgotten when addressing the issue of equal treatment of men and women.

Pakeitimas 6

8 konstatuojamoji dalis

(8) Vienodo darbo užmokesčio už vienodą ar lygiavertį darbą principas, nustatytas Sutarties 141 straipsnyje, yra svarbus vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo aspektas. Todėl jam įgyvendinti turi būti nustatytos papildomos nuostatos.

(8) Vienodo užmokesčio už vienodą arba lygiavertį darbą principas, įtvirtintas Sutarties 141 straipsnyje ir išplėtotas Teisingumo Teismo precedentų teisėje, yra svarbus vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo aspektas bei esminė ir neatsiejama Bendrijos teisyno dalis diskriminacijos dėl lyties srityje. Todėl jam įgyvendinti turi būti nustatytos papildomos nuostatos.

Justification

This amendment takes into account the wording of recital 16 of Directive 2002/73/EC.

Pakeitimas 7

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

8a) Vienodo darbo užmokesčio vyrams ir moterims principas jau yra įtvirtintas EB sutarties 141 straipsnyje ir juo nuolat vadovaujasi Europos Bendrijų Teisingumo Teismo savo teisminėje praktikoje. Šis principas yra esminė ir būtina tiek acquis communautaire, tiek ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisminės praktikos diskriminacijos dėl lyties sudedamoji dalis.

Begründung

This amendment serves to clarify the current legal situation by referring once again to primary Community law and Court of Justice case-law.

Pakeitimas 8

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

(8b) Remiantis Teisingumo Teismo precedentų teise ir siekiant nustatyti, ar darbuotojai atlieka tokį patį arba vienodos vertės darbą, reikia nuspręsti, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, tarp jų į darbo pobūdį ir mokymo bei darbo sąlygas, ar galima laikyti, kad tų darbuotojų padėtis darbe yra panaši.

Justification

See amendment to recital 8.

Pakeitimas 9

9 konstatuojamoji dalis

9) Yra aišku, kad vienodo darbo užmokesčio principas taikomas ne tik tuomet, kai vyrai ir moterys dirba tam pačiam darbdaviui. Tačiau, remiantis Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimais, priimtais byloje C-320/00, A.G. Lawrence ir kiti prieš Regent Office Care Ltd, Commercial Catering Group ir Mitie Secure Services Ltd[2] ir byloje C-256/01, Debra Allonby prieš Acccrington & Rossendale College, Education Lecturing Services ir The Secretary of State for Education and Employment[3], turėjo būti viena priežastis, sukėlusi nustatytus darbo užmokesčio sąlygų skirtumus, nes kitaip nebūtų subjekto, atsakingo už diskriminaciją ir galinčio grąžinti lygiateisiškumą.

9) Europos Bendrijų Teisingumo Teismas nustatė, kad tam tikromis sąlygomis vienodo darbo užmokesčio principas taikomas ne tik tuomet, kai vyrai ir moterys dirba tam pačiam darbdaviui.

Justification

This recital, together with Article 4 of the Commission proposal, refers back to the Court of Justice judgments cited in the original text, which concerned very specific circumstances that cannot be generalised. In addition, the recital goes beyond the negative ruling of the underlying decisions. Also, the Court of Justice had regarded the criterion of ‘not attributable to a single source’ as grounds for excluding the applicability of the equal pay requirement.

Pakeitimas 10

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(9a) Valstybės narės kartu su socialiniais partneriais turėtų priešintis senai nuo lyties priklausančio darbo užmokesčio problemai bei vis dar ryškiai darbo rinkos segregacijai, taikydamos lankstų darbo laiką reglamentuojančias nuostatas, kurios tiek vyrams, tiek moterims suteiktų galimybę geriau suderinti profesinį ir šeimyninį gyvenimą; į tai įeina ir atitinkamos nuostatos dėl tėvystės bei motinystės atostogų, kuriomis gali pasinaudoti abu iš tėvų.

Justification

The requirement of equality for women and men entails changes which apply to both men and women. It is therefore essential that the Member States, in collaboration with the social partners, should ensure that both men and women participate in the establishment of new strategies to make equality of the sexes a reality.

Pakeitimas 11

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(13a) Išmokų sistemose, finansuojamose iš sukaupto kapitalo, keletu atvejų – vienos reguliarių pensijos mokėjimų dalies pavertimo kapitalu, teisių į pensiją perdavimo, pensijos netekus maitintojo, išmokamos turinčiam teisę ją gauti asmeniui, kuris atsisako dalies metinių iš pensijos gaunamų pajamų, arba sutrumpintos pensijos, kai darbuotojas ryžtasi paankstintam išėjimui į pensiją, yra leistina diskriminacija, jei sumų skirtumas gali būti pateisinamas tuo, kad įgyvendinant sistemos finansavimą atsižvelgiant į lytį buvo taikomi skirtingi draudimo apskaičiavimo faktoriai.

Justification

In the interests of clarifying Article 8(1)(h) of the present proposal for a directive, the aspects hitherto contained in the Annex to Directive 96/97/EC should not, for reasons of legal safety, be removed entirely, but instead should be set out separately at leas tin the recitals, if nowhere else.

Pakeitimas 12

13b konstatuojamoji dalis (nauja)

(13b) valstybės narės užtikrina, kad tikslūs duomenys, svarbūs naudojant lytį kaip lemiamą aktuarinį veiksnį, būtų renkami, publikuojami ir reguliariai atnaujinami.

Justification

It is important that conform directive 2004/13 MS should procure accurate data relevant to the use of sex as a determining actuarial factor.

Pakeitimas 13

13c konstatuojamoji dalis (nauja)

(13c) Į visą informaciją, kurią pagal 31 straipsnį valstybės narės pateikia Komisijai, įtraukiami tikslūs duomenys, svarbūs naudojant lytį kaip lemiamą aktuarinį veiksnį, kurie renkami, publikuojami ir reguliariai atnaujinami.

Justification

SEE AM NEW RECITAL 13A.

Pakeitimas 14

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(14a) Teisingumo Teismas nuosekliai nusprendė, kad Barber protokolas1 neturi įtakos teisei dalyvauti profesinės pensijos sistemoje ir kad sprendimo, kurį Teisingumo Teismas priėmė byloje C‑262/88 Barber prieš Guardian Royal Exchange Assurance Group, senaties terminas netaikomas teisei dalyvauti profesinės pensijos sistemoje; Teismas taip pat nusprendė, kad atskirų šalių taisyklės, reglamentuojančios ieškinių pareiškimo pagal nacionalinės teisės aktus terminas gali būti taikomas darbuotojams, kurie reikalauja pripažinti jų teisę dalyvauti profesinės pensijos sistemoje, tačiau tik tuo atveju, kai šios taisyklės yra ne mažiau palankios tokiems ieškiniams nei panašaus pobūdžio ieškiniams šalies lygmeniu ir nesukuria sąlygų, kuriomis Bendrijos teisės normomis suteikiamomis teisėmis negalima naudotis praktiškai; be to, Teismas pažymėjo, kad darbuotojui suteikiama galimybė reikalauti dalyvauti profesinių pensijų sistemoje atgaline data, neatleidžia jį nuo pareigos sumokėti įmokas už atitinkamą dalyvavimo laikotarpį.

 

(1) Protokolas Nr. 17 dėl Europos Bendrijų steigimo sutarties 141 straipsnio (1992).

Justification

Further clarification of recital 14 and the reference to Barber case-law.

Pakeitimas 15

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(15a) Ši direktyva nepažeidžia laisvės burtis į draugijas, įskaitant teisę įkurti sąjungas su kitais asmenimis ir tapti jų nariu siekiant ginti savo interesus. Priemonės,atsižvelgiant į Sutarties 141 straipsnio 4 dalies nuostatas, gali apimti narystę ar veiklą organizacijų ar sąjungų, kurių pagrindinis tikslas yra skatinti praktikoje taikyti vyrų ir moterų lygybės principą.

Justification

Incorporation of recital 7 of Directive 2002/73/EC seems to be appropriate in the text of the current proposal.

Pakeitimas 16

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(15b) Diskriminacijos draudimas turi nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti nepalankių sąlygų vienos lyties asmenų grupei ar joms kompensuoti. Tokios priemonės leidžia vienos lyties asmenims burtis į organizacijas, kurių pagrindinis tikslas – remti tų asmenų specialius poreikius bei vyrų ir moterų lygybę.

Justification

Incorporation of recital 15 of Directive 2002/73/EC seems to be appropriate in the text of the current proposal.

Pakeitimas 17

16 konstatuojamoji dalis

(16) Pagal sutarties 141 straipsnio 4 dalį, vienodų sąlygų taikymo principas nė vienai valstybei narei nedraudžia toliau taikyti arba imtis konkrečių priemonių, suteikiančių specifinius privalumus tam, kad nepakankamai atstovaujamai lyčiai būtų lengviau puoselėti profesinę veiklą arba būtų užkirstas kelias patirti nuostolius dėl profesinės karjeros arba juos kompensuoti

(16) Pagal sutarties 141 straipsnio 4 dalį, siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką vyrų ir moterų lygybę darbo santykiuose, vienodų sąlygų taikymo principas nė vienai valstybei narei nedraudžia toliau taikyti arba imtis konkrečių priemonių, suteikiančių specifinius privalumus tam, kad nepakankamai atstovaujamai lyčiai būtų lengviau puoselėti profesinę veiklą arba būtų užkirstas kelias patirti nuostolius dėl profesinės karjeros arba juos kompensuoti. Atsižvelgdamos į dabartinę padėtį ir Amsterdamo sutarties deklaraciją Nr.28, valstybės narės pirmiausia siekia pagerinti moterų padėtį darbe.

Justification

The first part of the first sentence of Article 141 (4) TEC (“with a view to ensuring full equality in practice between men and women in working conditions”), which shows the character of positive measures as means to achieve substantive gender equality, is missing and it should be added. The reference to Declaration No 28 annexed to the Amsterdam Treaty, which stipulates that “Member States should, in the first instance, aim at improving the situation of women” should not be deleted, since de facto inequalities affect mostly women and there is a pressing need to remedy, in the first instance, these inequalities, by positive action.

Pakeitimas 18

18 konstatuojamoji dalis

(18) Teisingumo Teismas vienodo požiūrio principo atžvilgiu nuosekliai pripažindavo moters biologinės būsenos nėštumo ir motinystės laikotarpiu apsaugos legitimumą. Todėl ši Direktyva neprieštarauja 1992 m. spalio 19 d. Tarybos Direktyvai 92/85/EEB dėl priemonių, skatinančių užtikrinti geresnę nėščių, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių moterų saugą ir sveikatą darbe

(18) Teisingumo Teismas vienodo požiūrio principo atžvilgiu nuosekliai pripažindavo moters biologinės būsenos nėštumo ir motinystės laikotarpiu apsaugos legitimumą, taip pat motinystės apsaugos priemones kaip būdą iš esmės užtikrinti esminę lyčių lygybę. Todėl ši direktyva neprieštarauja 1992 m. spalio 19 d. Tarybos Direktyvai 92/85/EEB dėl priemonių, skatinančių užtikrinti geresnę nėščiųjų, neseniai pagimdžiusių arba krūtimi maitinančių moterų saugą ir sveikatą darbe ir 1996 m. birželio 3 d. Direktyvai 96/34/EBB dėl bazinės sutarties dėl tėvystės atostogų.

Justification

These references are very important for the correct interpretation of the provisions relating to maternity protection and the reconciling of family and work, and moreover, for the future of Europe, since measures for maternity protection and the reconciling of family and working life are indispensable for achieving the Union’s strategic social and economic goals (Lisbon strategy) and facing the Union’s demographic problems which endanger not only its future, but its very survival.

Pakeitimas 19

19 konstatuojamoji dalis

(19) Vardan aiškumo taip pat reikėtų numatyti specialias nuostatas, kurios apsaugotų moterų teisę į užimtumą motinystės atostogų metu ir ypač jų teisę sugrįžti į tą pačią arba lygiavertę poziciją be tokių atostogų sąlygotų apribojimų ir sąlygų.

(19) Vardan aiškumo taip pat reikėtų numatyti specialias nuostatas, kurios apsaugotų moterų teisę į užimtumą motinystės atostogų metu ir ypač jų teisę sugrįžti į tą pačią arba lygiavertę poziciją be tokių atostogų sąlygotų apribojimų ir sąlygų bei teisę naudotis pagerėjusiomis darbo sąlygomis, kuri joms suteikiama nebuvimo darbe metu.

Justification

This specific right reflects very important ECJ case law, in particular Case C-136/95, Thibault [1998] ECR, Ι-2011 and it makes part of the " acquis communautaire"

Pakeitimas 20

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(19a) Tarybos užimtumo ir socialinės politikos ministrų, posėdžiavusių Taryboje 2000 m. birželio 29 d., parengtoje rezoliucijoje dėl moterų ir vyrų dalyvavimo lygiomis teisėmis šeimoje ir darbe1 valstybės narės buvo skatinamos nagrinėti atitinkamų savo teisės sistemų taikymo sritį, kad dirbantiems vyrams būtų suteikta asmeninė ir neperduodama teisė gauti tėvystės atostogas, išsaugant savo teises, susijusias su darbu. Šiuo atveju svarbu pabrėžti, kad valstybės narės turi nutarti suteikti tokią teisę arba jos nesuteikti, taip pat nustatyti visas sąlygas, išskyrus atleidimą iš darbo ir sugrįžimą į jį, kurios nepriklauso šios direktyvos taikymo sričiai.

 

(1) OL C 218, 2000 7 31, p. 5.

Justification

See Article 16 of the proposal.

Pakeitimas 21

19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

(19b) Panašios sąlygos taikomos valstybėse narėse vyrams ir moterims suteikiamai asmeninei ir neperduodamai teisei gauti įvaikinimo atostogas, išsaugant savo teises, susijusias su darbu. Šiuo atveju svarbu pabrėžti, kad valstybės narės turi nutarti suteikti tokią teisę arba jos nesuteikti, taip pat nustatyti visas sąlygas, išskyrus atleidimą iš darbo ir sugrįžimą į jį, kurios nepriklauso šios direktyvos taikymo sričiai.

Justification

See Article 16 of the proposal.

Pakeitimas 22

22 konstatuojamoji dalis

(22) Taisyklių dėl įrodinėjimo pareigos priėmimas vaidina reikšmingą vaidmenį užtikrinant, kad lygybės principas galėtų būti veiksmingai vykdomas. Teisingumo Teismas nusprendė, kad reikėtų numatyti sąlygą, užtikrinančią, jog prima facie diskriminacijos bylos atveju įrodinėjimo pareiga būtų taikoma atsakovui, išskyrus procesinių veiksmų, kuriuose faktus turi tirti teismas arba kita kompetentinga institucija, atvejus. Tačiau būtina paaiškinti, kad faktus, pagal kuriuos galima daryti prielaidą, jog buvo tiesioginis ar netiesioginis diskriminavimas, ir toliau turi įvertinti atitinkamos atskirų šalių institucijos pagal nacionalinės teisės aktus ir praktiką. Be to, valstybės narės bet kuriame procesinių veiksmų etape gali įvesti įrodymų taisykles, kurios yra palankesnės ieškovams.

(22) Taisyklių dėl įrodinėjimo pareigos priėmimas vaidina reikšmingą vaidmenį užtikrinant, kad lygybės principas galėtų būti veiksmingai vykdomas. Teisingumo Teismas nusprendė, kad reikėtų numatyti sąlygą, užtikrinančią, jog prima facie diskriminacijos bylos atveju įrodinėjimo pareiga būtų taikoma atsakovui, išskyrus procesinių veiksmų, kuriuose faktus turi tirti teismas arba kita kompetentinga nacionalinė institucija, atvejus. Tačiau būtina paaiškinti, kad faktus, pagal kuriuos galima daryti prielaidą, jog buvo tiesioginis ar netiesioginis diskriminavimas, ir toliau turi įvertinti atitinkamos atskirų šalių institucijos pagal nacionalinės teisės aktus ir praktiką. Be to, valstybės narės bet kuriame procesinių veiksmų etape gali įvesti įrodymų taisykles, kurios yra palankesnės ieškovams.

Pakeitimas 23

24 konstatuojamoji dalis

(24) Atsižvelgiant į teisės į veiksmingą teisinę apsaugą esmę, turi būti atitinkamai užtikrinta darbuotojų apsauga, net jei santykiai, sukeliantys įtariamą vienodo požiūrio principo pažeidimą, baigiasi.

(24) Atsižvelgiant į teisės į veiksmingą teisinę apsaugą esmę, turi būti atitinkamai užtikrinta darbuotojų apsauga, net jei santykiai, sukeliantys įtariamą vienodo požiūrio principo pažeidimą, baigiasi. Tokią pačią apsaugą turi turėti darbuotojas, kuris yra ginamas ar liudija asmens, saugomo šia direktyva, naudai.

Justification

It is very important the requirement to protect colleagues of the victim of discrimination, who support him/her as witnesses or otherwise, who are also often victims of victimization. This sentence was included in Directive 2002/73, as it was proved by experience and research that a serious reason of the reluctance of women to have recourse to courts or even to competent administrative authorities is the lack of evidence. Indeed, the colleagues of the victim of discrimination are as much afraid of victimisation as the victim herself, and thus they avoid appearing in court or before other authorities as witnesses.

Pakeitimas 24

25 konstatuojamoji dalis

(25) Europos Bendrijų Teisingumo Teismas vienareikšmiškai nustatė, kad tik tada, kai visais nusižengimo atvejais nukentėjusysis gauna nuostolius atitinkančią kompensaciją, gali būti laikoma, kad vienodos požiūrio principas tikrai buvo įgyvendintas. Todėl neleidžiama iš anksto nustatyti bet kokią viršutinę tokios kompensacijos ribą.

(25) Europos Bendrijų Teisingumo Teismas vienareikšmiškai nustatė, kad jeigu nacionalinėje teisėje numatyta sankcija yra kompensacija, tik tada, kai visais nusižengimo atvejais nukentėjusysis gauna nuostolius atitinkančią kompensaciją, gali būti laikoma, kad vienodo požiūrio principas tikrai buvo įgyvendintas. Todėl neleidžiama iš anksto nustatyti bet kokią viršutinę tokios kompensacijos ribą, išskyrus atvejus, kai darbdavys gali įrodyti, kad asmeniui, pretendavusiam gauti šią kompensaciją, dėl diskriminacijos (kaip teigiama šioje direktyvoje) kilę nuostoliai buvo neatsižvelgimas į jo/jos paraišką.

Justification

The purpose of this amendment is to bring the text of the recital into line with the wording of the corresponding article (Article 18) of the proposed Directive.

Pakeitimas 25

28a konstatuojamoji dalis (nauja)

(28a) Siekiant geriau suvokti skirtingo požiūrio į vyrus ir moteris darbo ir užimtumo klausimais priežastis, reikia plėtoti, analizuoti ir leisti tinkamai naudotis palyginamaisiais, su lyčių ypatumais susijusiais duomenimis ir statistika.

Justification

Existing data are not always sufficient.

Pakeitimas 26

28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(28b) Vienodas požiūris į vyrus ir moteris darbo ir užimtumo klausimais negali apsiriboti vien įstatyminėmis priemonėmis. Tad Europos Sąjunga ir valstybės narės yra raginamos skatinti kuo geresnį diskriminacijos darbo užmokesčio klausimu suvokimą, taip pat skatinti kitokį mąstymą, kartu, kiek įmanoma, į tai įtraukiant visas su tuo susijusias viešojo ir privačiojo sektoriaus pajėgas. Prie to labai gali prisidėti socialinių partnerių dialogas.

Justification

Discrimination begins in the mind. National and European awareness-raising campaigns can therefore help promote a change of attitude in the everyday world of work. At the same time, however, other interested groups, such as the social partners, should be obliged to take part in the fight against discrimination.

Pakeitimas 27

1 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Tikslas

Pakeitimas 28

2 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Sąvokų apibrėžimai

Pakeitimas 29

2 straipsnio 1 dalies d punktas

d) seksualinis priekabiavimas: kai nepageidaujamą žodinį, nežodinį ar fizinį seksualinio pobūdžio elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti žmogaus orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką;

d) seksualinis priekabiavimas: kai formos nepageidaujamą žodinį arba bet kokios kitos formos ar fizinį seksualinio pobūdžio elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti žmogaus orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką;

Justification

There is no difference between physical and non-verbal conduct.

Pakeitimas 30

1 antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

fa) profesinis skatinimas– pareigų paaukštinimas ar atsakomybės padidinimas, įskaitant sąlygas, kuriomis tai yra paskelbiama ir atliekama;

Justification

It is essential to provide a definition of promotion in order that the concept cannot be abused to avoid equal opportunities requirements.

Pakeitimas 31

2 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

ba) nepalankus požiūris į moterį dėl nėštumo ar motinystės atostogų (kaip teigiama Direktyvoje 92/85 EEB).

Justification

Any less favourable treatment of a pregnant woman or woman or maternity leave must also be deemed discriminatory.

Furthermore, as maternity leave has not been defined, it is necessary to insert a reference to Directive 92/85/EEC.

Pakeitimas 32

2 straipsnio 2 dalies bb punktas (naujas)

bb) nepalankus požiūris dėl lyties pakeitimo

Justification

This provision is required to ensure that the decisions of the European Court of Justice which state that the rights of transpeople should be protected. See also amended Recital 2.
Case C-13/94 P v S and Cornwall County council [1996] ECR I-2143 and Case C-117/01 K.B. v National Health Service Pensions Agency and Secretary of State [7 January 2004]

Pakeitimas 33

3 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Taikymo sritis

Pakeitimas 34

3 a straipsnis (naujas)

Šis skyrius, pagal nacionalinius teisės aktus ir (arba) praktiką, taikomas darbingiems asmenims, įskaitant savisamdžius, darbuotojus, nutraukusius savo darbinę veiklą dėl ligos, motinystės, nelaimingo atsitikimo ar ne dėl savo kaltės atsiradusio nedarbo, taip pat ieškantiems darbo bei į pensiją išėjusiems ar nedarbingiems asmenims bei jų artimiesiems, turintiems teisę pareikšti pretenzijas.

Išbraukta.

Justification

This provision comes originally from Directive 96/97/EC, which deals with the implementation of the principle of equal treatment for men and women in occupational social security schemes. For reasons of consistency, therefore, this provision should also be included in the second title of the recast Directive, which covers occupational social security schemes. The amendment concerning Article 5 a (new) sees to this.

Pakeitimas 35

3a straipsnis (naujas)

3a) Pagal sutarties 141 straipsnio 4 dalį valstybės narės gali toliau taikyti arba imtis konkrečių priemonių, siekdamos praktiškai užtikrinti visapusišką vyrų ir moterų lygybę darbo santykiuose.

Justification

Currently this appears as Article 14 under Title II, Specific Provisions, Chapter 3, The principle of equal treatment for men and women as regards assess to employment, vocational training and promotion and working conditions. This should be a general provision under Title I , so should be a new Article 4 after the current Article 3.
It is important to encourage Member States to implement positive action measures, and therefore there should be highlighted as a general provision, as it is in the Gender Directive 2004/113 and in the Race Directive. This will increase consistency and clarity of the new Directive.

Pakeitimas 36

4 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Diskriminavimo draudimas

Pakeitimas 37

4 straipsnis

Vienodo arba lygiaverčio darbo atveju pašalinama diskriminacija dėl lyties, susijusi su visomis darbo užmokesčio sudedamosiomis dalimis bei sąlygomis, atsiradusi dėl tos pačios priežasties.

Vienodo darbo arba lygiaverčio darbo atveju pašalinama tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija dėl lyties, susijusi su visomis darbo užmokesčio sudedamosiomis dalimis bei sąlygomis.

Justification

This recital, together with Article 4 of the Commission proposal, refers back to two Court of Justice judgments ( Lawrence, Case C-320/00, and Allonby, Case C-256/01) which concerned very specific circumstances that cannot be generalised. In addition, the wording goes beyond the negative ruling of the underlying decisions. Also, the Court of Justice had regarded the criterion of ‘not attributable to a single source’ as grounds for excluding the applicability of the equal pay requirement.

Pakeitimas 38

5 a straipsnis (naujas)

Diskriminavimo draudimas

Pakeitimas 39

5 a straipsnis (naujas)

 

Šis skyrius, pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) praktiką, taikomas darbingiems gyventojams, įskaitant savisamdžius, darbuotojus, nutraukusius savo darbinę veiklą dėl ligos, motinystės, nelaimingo atsitikimo ar ne dėl savo kaltės atsiradusio nedarbo, taip pat ieškantiems darbo bei į pensiją išėjusiems ar nedarbingiems asmenims bei jų artimiesiems, turintiems teisę pareikšti pretenzijas.

Or. de

Justification

See Ex. Am 10.

Pakeitimas 40

6 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Dalykinė taikymo sritis

Pakeitimas 41

7 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Dalykinei taikymo sričiai nepriklausančios sistemos

Pakeitimas 42

8 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Diskriminavimo dėl lyties pavyzdžiai

Pakeitimas 43

8 straipsnio 1 punktas

1. Nuostatos, prieštaraujančios vienodų sąlygų taikymo principui apima tas tiesiogiai ar netiesiogiai su lytimi susijusias nuostatas:

 

1. Prieštaraujančiomis vienodų sąlygų taikymo principui laikomos nuostatos, kurios yra tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su lytimi ir lemia:

 

Pakeitimas 44

8 straipsnio d punktas

d) nustatant skirtingas taisykles, išskyrus h, i ir j punktuose nurodytus atvejus, kompensuoti įmokas, jeigu darbuotojas iš sistemos pasitraukia neįvykdęs sąlygų, garantuojančių jam atidėtąją teisę į ilgalaikes išmokas;

d) nustatant skirtingas taisykles, išskyrus h ir j punktuose nurodytus atvejus, kompensuoti įmokas, jeigu darbuotojas iš sistemos pasitraukia neįvykdęs sąlygų, garantuojančių jam atidėtąją teisę į ilgalaikes išmokas;

Justification

Point (i) is mentioned as an exception to the principle of equal treatment. This is an error, resulting from the fact that in Directive 96/97/EC point (i) consisted of two parts: (1) the current point (i) ‘setting different levels for workers’ contributions;’ (2) the current point (j) ‘setting different levels for employers’ contributions, except: …’. In the current proposal, the Commission has separated the two points.

Pakeitimas 45

8 straipsnio 1 dalies h punktas

h) nustato skirtingus naudos lygius, išskyrus tuos atvejus, kai svarbu atsižvelgti į aktuarinius skaičiavimo veiksnius, kurie skiriasi priklausomai nuo lyties apibrėžto įnašo schemų atvejais; finansuojamų apibrėžtos naudos schemų atveju kai kurie elementai gali būti nelygūs tais atvejais, kai skaičių nelygumus sukelia aktuarinių veiksnių, besiskiriančių priklausomai nuo lyties tuo metu, kai įgyvendinamas schemos finansavimas, taikymo pasekmės;

 

h) Skirtingų naudos lygių nustatymas

Pakeitimas 46

8 straipsnio k punktas

k) nustatant skirtingus standartus arba standartus, taikomus tik vienos lyties darbuotojams, išskyrus h, i ir j punktuose numatytus atvejus, susijusius su teisės į atidėtąją išmoką užtikrinimu ar šios teisės išlaikymu darbuotojui atsisakant programos.

 

k) nustatant skirtingus standartus arba standartus, taikomus tik vienos lyties darbuotojams, išskyrus h ir j punktuose numatytus atvejus, susijusius su teisės į atidėtąją išmoką užtikrinimu ar šios teisės išlaikymu darbuotojui atsisakant programos.

Justification

Point (i) is mentioned as an exception to the principle of equal treatment. This is an error, resulting from the fact that in Directive 96/97/EC point (i) consisted of two parts:

(1) the current point (i) ‘setting different levels for workers’ contributions;’

(2) the current point (j) ‘setting different levels for employers’ contributions, except: …’.

In the current proposal, the Commission has separated the two points.

Pakeitimas 47

9 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Savarankiškai dirbantys asmenys – peržiūrėjimo sąlyga

Pakeitimas 48

10 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Savarankiškai dirbantys asmenys – atidėjimo sąlyga

Pakeitimas 49

11 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Taikymas atgaline data

Pakeitimas 50

12 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Lankstus pensijinis amžius

Pakeitimas 51

13 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Diskriminavimo draudimas

Pakeitimas 52

13 straipsnio 1 dalies a punktas

a) darbo, savisamdos arba užimtumo prieinamumo sąlygos, įskaitant atrankos kriterijus ir įdarbinimo sąlygas, nepriklausomai nuo veiklos srities ir visuose profesinės hierarchijos lygmenyse, įskaitant skatinimą;

a) darbo, savisamdos arba užimtumo prieinamumo sąlygos, įskaitant atrankos kriterijus, kvalifikacijos įvertinimą, įdarbinimo sąlygas ir paskyrimą į pareigas bet kuriame lygmenyje, nepriklausomai nuo veiklos srities ir visuose profesinės hierarchijos lygmenyse, įskaitant skatinimą;

Justification

Equal treatment in the field of employment requires, inter alia, that women are selected and appointed to available posts for which they are qualified and not overqualified. The ability of women to develop their knowledge and skills as much as possible in their professional lives is an important aspect of the principle of equal opportunities in the field of employment.

Pakeitimas 53

13 straipsnio 1 dalies c punktas

c) įdarbinimo ir darbo sąlygos, įskaitant atleidimą iš darbo ir darbo užmokestį, kaip nustatyta šioje direktyvoje;

c) įdarbinimo ir darbo sąlygos, įskaitant atleidimą iš darbo ir darbo užmokestį, kaip nustatyta šioje direktyvoje ir Sutarties 141 straipsnyje;

Pakeitimas 54

13 straipsnio 3 dalis

Valstybės narės periodiškai įvertina 2 dalyje numatytas profesines veiklas ir nusprendžia, ar, atsižvelgiant į socialinę raidą, yra pagrindas išlaikyti su jomis susijusį išskyrimą. Apie šį vertinimą jos turi informuoti Komisiją.

Išbraukta.

Or. en

Justification

This provision is included in Article 13, as paragraph 3. However, this is a final provision of Directive 76/207 and it belongs to the final provisions of the Recast Directive, as a 3rd paragraph of Article 31.

Pakeitimas 55

3 a straipsnis (naujas)

Pozityvūs veiksmai

Pakeitimas 56

3 a straipsnis (naujas)

Valstybės narės, vadovaudamosi Sutarties 141 straipsnio 4 dalimi, gali toliau taikyti esamas priemones arba imtis naujų, siekdamos praktiškai užtikrinti visišką vyrų ir moterų lygybę profesinėje veikloje.

 

Valstybės narės, vadovaudamosi Sutarties 141 straipsnio 4 dalimi, gali toliau taikyti esamas priemones arba imtis naujų, pvz., siekiant sudaryti sąlygas vaiko ar kitų priklausomų asmenų priežiūrai, norėdamos praktiškai užtikrinti visišką vyrų ir moterų lygybę profesinėje veikloje, ypač įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu.

Justification

The provision of childcare is of increasing importance in ensuring genuine equality of opportunity. It is extremely important to specify those cases in which the principle of equal treatment must be applied.

Pakeitimas 57

14 straipsnis

Pagal sutarties 141 straipsnio 4 dalį valstybės narės gali toliau taikyti arba imtis konkrečių priemonių, siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką vyrų ir moterų lygybę darbo santykiuose.

Išbraukta.

Justification

It is important to encourage Member States to implement positive action measures, and therefore there should be highlighted as a general provision, as it is in the Gender Directive 2004/113 and in the Race Directive. This will increase consistency and clarity of the new Directive.

Currently this appears as Article 14 under Title II, Specific Provisions, Chapter 3, The principle of equal treatment for men and women as regards assess to employment, vocational training and promotion and working conditions. This should be a general provision under Title I , so should be a new Article 4 after the current Article 3. Therefore the text should be deleted from Article 14 and introduced as new Article after Article 3 under Title I , see relevant amendment.

Pakeitimas 58

15 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Grįžimas iš motinystės atostogų

Pakeitimas 59

16 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Tėvystės ir įvaikinimo atostogos

Pakeitimas 60

III antraštinė dalis, I skyriaus antraštinė dalis

Teisių gynimas

Teisių gynimo priemonės ir vykdymas

Pakeitimas 61

17 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Teisių gynimas

Pakeitimas 62

17 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad teisminės ir (arba) administracinės procedūros, skirtos įsipareigojimams pagal šią direktyvą vykdyti, įskaitant, kai, tų valstybių narių nuomone, tai tinka, taikinimo procedūras, būtų prieinamos visiems asmenims, kurie prieš tai galbūt kreipėsi į kitas kompetentingas valdžios institucijas, manantiems, kad jie nukentėjo, nes jiems nebuvo taikomas vienodų sąlygų taikymo principas, net pasibaigus tariamiems diskriminaciniams santykiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad teisminės ir (arba) administracinės procedūros, skirtos įsipareigojimams pagal šią direktyvą vykdyti, įskaitant, kai, tų valstybių narių nuomone, tai tinka, taikinimo tarpininkavimo ir arbitražo procedūras, būtų prieinamos visiems asmenims, manantiems, kad jie nukentėjo, nes jiems nebuvo taikomas vienodų sąlygų taikymo principas, net pasibaigus tariamiems diskriminaciniams santykiams.

Justification

Many Member States have more than one administrative procedure available to citizens in the case of disputes concerning unequal treatment affecting work and employment.

Pakeitimas 63

18 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Kompensavimas ir žalos atlyginimas

Pakeitimas 64

18 straipsnis

Valstybės narės įtraukia į savo teisinį pagrindą priemones, būtinas pagal jų nustatytą tvarką užtikrinti realų ir veiksmingą asmens, patyrusio diskriminaciją dėl lyties, kompensavimą ar nuostolių bei žalos atitaisymą, kuris yra tinkamas ir proporcingas patirtai žalai. Tokiai kompensacijai ar atitaisymui negali būti nustatyta didžiausia riba, išskyrus atvejus, kai darbdavys gali įrodyti, kad vienintelė žala, kurią patyrė prašymo teikėjas dėl diskriminacijos kaip nurodyta šioje direktyvoje, yra atsisakymas atsižvelgti į jo darbo prašymą.

Valstybės narės įtraukia į savo teisinį pagrindą priemones, būtinas tuo atveju, jei buvo nesilaikoma pagal šią Direktyvą prisiimtų įsiapreigojimą, kad pagal jų nustatytą tvarką užtikrinti realų ir veiksmingą asmens, patyrusio diskriminaciją dėl lyties, kompensavimą ar nuostolių bei žalos atitaisymą, kuris yra tinkamas ir proporcingas patirtai žalai. Tokiai kompensacijai ar atitaisymui negali būti nustatyta didžiausia riba, išskyrus atvejus, kai darbdavys gali įrodyti, kad vienintelė žala, kurią patyrė prašymo teikėjas dėl diskriminacijos kaip nurodyta šioje direktyvoje, yra atsisakymas atsižvelgti į jo darbo prašymą.

Justification

Pakeitimas 65

19 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Įrodinėjimo pareiga

Pakeitimas 66

20 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Taikymas

Pakeitimas 67

21 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Lygybės institucijos

Pakeitimas 68

21 straipsnio 2 dalies d punktas (naujas)

 

d) keitimasis duomenimis ir praktine patirtimi su atitinkamomis Europos institucijomis, tokiomis kaip Europos lyčių lygybės institutas.

Justification

In addition to researching the internal situation, the competent national bodies should contact European bodies to make known their methods and research findings and to improve their work by familiarising themselves with the methods and practices used by the European bodies.

Pakeitimas 69

22 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Socialinis dialogas

Pakeitimas 70

22 straipsnio 1 dalis

1. Valstybes nares, atsižvelgdamos i savo tradicijas ir praktika, imasi tinkamu priemoniu socialiniu partneriu dialogui plesti, kuriuo siekiama skatinti vienoda požiuri i vyrus ir moteris, taikant tokias priemones, kaip praktikos darbo vietoje stebesena, kolektyviniai susitarimai, elgesio kodeksai, tyrimai arba keitimasis pažangia praktika ir patirtimi.

1. Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo tradicijas ir praktiką, imasi tinkamų priemonių plėsti socialinių partnerių dialogą, kuriuo siekiama skatinti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris, taikant tokias priemones kaip praktikos darbo vietoje, profesinio mokymo, įdarbinimo ir pareigų paaukštinimo metu stebėsena, kolektyvinių susitarimų stebėsena, elgesio kodeksai, tyrimai ar pasikeitimai pažangia praktika ir patirtimi.

Justification

Inequalities may occur not only at the workplace but also in access to employment and to vocational training and advancement; the monitoring of working practices must therefore cover all these areas.

Pakeitimas 71

22 straipsnio 1 dalis

1. Valstybes nares, atsižvelgdamos i savo tradicijas ir praktika, imasi tinkamu priemoniu socialiniu partneriu dialogui plesti, kuriuo siekiama skatinti vienoda požiuri i vyrus ir moteris, taikant tokias priemones, kaip praktikos darbo vietoje stebesena, kolektyviniai susitarimai, elgesio kodeksai, tyrimai arba keitimasis pažangia praktika ir patirtimi.

1. Valstybes nares, atsižvelgdamos i savo tradicijas ir praktika, imasi tinkamu priemoniu socialiniu partneriu dialogui plesti, kuriuo siekiama skatinti vienoda požiuri i vyrus ir moteris, taikant tokias priemones, kaip praktikos darbo vietoje stebesena, kolektyviniai susitarimai, elgesio kodeksai, tyrimai, pagrįsti palyginamųjų, su lyčių ypatumais susijusių, duomenų plėtra ir analize, arba keitimasis pažangia praktika ir patirtimi.

Justification

Existing data are not always sufficient.

Pakeitimas 72

22 straipsnio 2 dalis

2. Jei tai atitinka nacionalines tradicijas ir praktiką, valstybės narės, nedarydamos žalos jų autonomijai, ragina socialinius partnerius skatinti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris ir tinkamu lygiu sudaryti sutartis, kuriose būtų numatytos antidiskriminacinės taisyklės srityse, kurios nurodytos 1 straipsnyje ir kurios patenka į kolektyvinės sutarties sudarymo derybų sferą. Šios sutartys turi gerbti šios direktyvos nuostatas ir atitinkamas nacionalines įgyvendinančias priemones.

2. Jei tai atitinka nacionalines tradicijas ir praktiką, valstybės narės, nedarydamos žalos jų autonomijai, užtikrina, kad socialiniai partneriai skatintų vienodą požiūrį į vyrus ir moteris, lanksčias darbo sąlygas, siekdamos, kad būtų lengviau suderinti darbo ir asmeninį gyvenimą, ir tinkamu lygiu sudaryti sutartis, kuriose būtų numatytos antidiskriminacinės taisyklės srityse, kurios nurodytos 1 straipsnyje ir kurios patenka į kolektyvinės sutarties sudarymo derybų sferą. Šios sutartys turi gerbti šios direktyvos nuostatas ir atitinkamas nacionalines įgyvendinančias priemones.

Justification

Women's many family commitments often work as a disincentive to their access to the job market or to full-time employment. Member States should also promote dialogue at the level of the social partners on the subject of opportunities for women to combine private and professional commitments so that access to the job market is feasible for them.

Pakeitimas 73

22 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės, vadovaudamosi savo teisės aktais, kolektyviniais susitarimais ar praktika, skatina darbdavius planingai ir sistemingai propaguoti vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą darbo vietoje.

 

3. Valstybės narės, vadovaudamosi savo teisės aktais, kolektyviniais susitarimais ar praktika, skatina darbdavius planingai ir sistemingai propaguoti vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą profesinio mokymo metu, įdarbinant, paaukštinant pareigas ir gerinant darbo sąlygas. Valstybės narės taip pat turi rengti informavimo kampanijas darbdaviams ir visuomenei tais klausimais, kurie susiję su lygiomis galimybėmis darbo ir užimtumo srityje.

Pakeitimas 74

22 straipsnio 4 dalis

4. Šiuo tikslu darbdaviai turėtų būti raginami reguliariais priimtinais intervalais teikti tinkamą informaciją darbuotojams ir (arba) jų atstovams apie vienodą požiūrį į vyrus ir moteris įmonėje.

 

4. Šiuo tikslu darbdaviai turi būti raginami reguliariais priimtinais intervalais teikti tinkamą informaciją darbuotojams ir (arba) jų atstovams apie vienodą požiūrį į vyrus ir moteris įmonėje.

Į tokią informaciją gali būti įtraukiama statistika apie vyrų ir moterų proporciją skirtinguose organizacijos lygmenyse ir galimos priemonės, skirtos pagerinti situaciją bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais.

Į tokią informaciją turi būti įtraukiamas pranešimas apie vyrų ir moterų skyrimą į įvairias pareigas bei moterų ir vyrų pareigų klasifikacijos, jų atlyginimų bei atlyginimų diferenciacijos apžvalga ir galimos priemonės, skirtos pagerinti situaciją bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais.

Pakeitimas 75

23 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Dialogas su nevyriausybinėmis organizacijomis

Pakeitimas 76

24 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Įstatymų atitikimas

Pakeitimas 77

24 straipsnio b punktas

b) sutartyse ar kolektyviniuose susitarimuose, darbo užmokesčio skalėse, darbo užmokesčio susitarimuose, įmonių darbuotojų statutuose, įmonių vidaus taisyklėse arba nepriklausomų profesijų ir darbuotojų bei darbdavių organizacijų taisyklėse, privačiose darbo sutartyse ir kituose susitarimuose įrašytos nuostatos, kurios prieštarauja vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principui, skelbiamos ar gali būti paskelbtos negaliojančiomis arba yra taisomos;

b) individualiose ar kolektyvinėse visos ar ne visos darbo dienos sutartyse ar kolektyviniuose susitarimuose, darbo užmokesčio skalėse, darbo užmokesčio susitarimuose, pareigybių pavadinimuose, įmonių darbuotojų statutuose, įmonių vidaus taisyklėse arba nepriklausomų profesijų ir darbuotojų bei darbdavių organizacijų taisyklėse, privačiose darbo sutartyse ir kituose susitarimuose įrašytos nuostatos, kurios prieštarauja vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principui, skelbiamos negaliojančiomis arba yra taisomos;

Pakeitimas 78

24 straipsnio c punktas

c) kad administracinėmis priemonėmis nebūtų patvirtintos arba išplėstos sistemos, į kurias įtrauktos pirmiau nurodytos nuostatos.

c) kad administracinėmis priemonėmis nebūtų patvirtintos arba išplėstos profesinės socialinės apsaugos sistemos, į kurias įtrauktos pirmiau nurodytos nuostatos.

Pakeitimas 79

25 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Priemonės prieš represijas

Pakeitimas 80

26 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Sankcijos

Pakeitimas 81

27 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Diskriminavimo prevencija

Pakeitimas 82

27 straipsnis

Valstybes nares, vadovaudamosi savo teises aktais, kolektyviniais susitarimais ar praktika, ragina darbdavius ir už profesini mokyma atsakingus asmenis imtis priemoniu užkirsti kelia visoms diskriminavimo del lyties formoms, ypac priekabiavimui ir seksualiniam priekabiavimui darbo vietoje.

Valstybes nares, vadovaudamosi savo teises aktais, kolektyviniais susitarimais ar praktika, užtikrina, kad darbdaviai ir už profesini mokyma atsakingi asmenys imsis priemoniu užkirsti kelia visoms diskriminavimo del lyties formoms, ypac priekabiavimui ir seksualiniam priekabiavimui darbo vietoje.

Pakeitimas 83

28 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Minimalūs reikalavimai

Pakeitimas 84

28 straipsnis

Šios direktyvos nuostatų įgyvendinimas jokiu būdu nėra pakankamas pagrindas sumažinti darbuotojų apsaugos lygį šios direktyvos taikymo srityse ir nepažeidžia valstybių narių teisės atsakyti į pasikeitusią padėtį ir priimti naujus teisės aktus, reglamentus ar administracines nuostatas, kurios skiriasi nuo šios direktyvos paskelbimo metu galiojančių nuostatų, jei jos užtikrina, kad yra laikomasi šios direktyvos.

1. Šios direktyvos nuostatų įgyvendinimas jokiu būdu nėra pakankamas pagrindas sumažinti darbuotojų apsaugos lygį šios direktyvos taikymo srityse ir nepažeidžia valstybių narių teisės atsakyti į pasikeitusią padėtį ir priimti naujus teisės aktus, reglamentus ar administracines nuostatas, kurios skiriasi nuo šios direktyvos paskelbimo metu galiojančių nuostatų, jei jos užtikrina, kad yra laikomasi šios direktyvos.

 

2. Valstybės narės gali priimti naujas arba toliau taikyti esamas nuostatas, palankesnes lyčių vienodų galimybių ir vienodo požiūrio į vyrus bei moteris principo apsaugai, negu numatyta šioje direktyvoje.

Justification

This provision is an integral part of advanced legislation, and it gives the Member States the possibility of ensuring a higher level of protection in the area of equal treatment.

Pakeitimas 85

28b straipsnis (naujas)

1. Ši direktyva nepažeidžia Direktyvos 96/34/EB nuostatų.

2. Direktyva 96/34/EB dėl pagrindų susitarimo dėl motinystės atostogų peržiūrima jos pakankamumo ir veiksmingumo aspektais kartu su valstybėmis narėmis, socialiniais partneriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Peržiūrint didžiausias dėmesys skiriamas moterų ir vyrų, kurie susiduria su sunkumais siekdami suderinti šeimyninius ir darbo įsipareigojimus, padėčiai pagerinti.

Pakeitimas 86

29 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Lyčių aspekto integravimas

Pakeitimas 87

30 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad visi suinteresuoti asmenys būtų visais įmanomais būdais, pavyzdžiui, darbo vietoje, supažindinti su priemonėmis, kurių imamasi sutinkamai su šia direktyva bei su jau galiojančiomis nuostatomis.

 

Valstybės narės užtikrina, kad visi suinteresuoti asmenys būtų visais įmanomais būdais, pavyzdžiui, darbo vietoje, užtikrinant užimtumo prieinamumą, profesinį mokymą bei paaukštinimą, supažindinti su priemonėmis, kurių imamasi sutinkamai su šia direktyva bei su jau galiojančiomis nuostatomis.

Justification

Such inequalities may occur not only at the workplace but also in access to employment and to vocational training and advancement; the monitoring of working practices must therefore cover all these areas.

Pakeitimas 88

31 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Pranešimai

Pakeitimas 89

31 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės įvertina 13 straipsnio 2 dalyje numatytas profesines veiklas ir sprendžia, ar yra pagrindas išlaikyti su tuo susijusį išskyrimą. Apie šio vertinimo rezultatus kas ketveri metai jos informuoja Komisiją. Tokios informacijos pagrindu Komisija kas ketveri metai rengia pranešimą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Justification

This provision is included in Article 13, as paragraph 3. However, this is a final provision of Directive 76/207 and it belongs to the final provisions of the Recast Directive, as a 3rd paragraph of Article 31. Furthermore, the periodical reports of the Member States and the Commission will also enable the EP to monitor the implementation of the gender equality principle which is endangered by persisting, non transparent, derogations.

Pakeitimas 90

32 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Veikimo patikrinimas

Pakeitimas 91

33 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Įgyvendinimas

Pakeitimas 92

34 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Senų direktyvų panaikinimas

Pakeitimas 93

35 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Įsigaliojimas

Pakeitimas 94

36 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Adresatai

  • [1]  ABl. C ... / Dar nepaskelbta OL.
  • [2]  [2002], Slg., I-7325.
  • [3]  2004 1 13 sprendimas.

EXPLANATORY STATEMENT

I.      Purpose of the Commission proposal

The aim of this Commission proposal is to modernise and simplify Community law in the area of equal treatment of men and women in matters of employment and occupation, in order to give greater clarity and legal certainty. To this end the Commission brings together a number of existing Community provisions in one legal text. These are the directives on the application of the principle of equal pay, equal treatment for men and women in occupational social security schemes, equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training, promotion and working conditions, and the burden of proof in cases of discrimination based on sex (Directive 75/117/EEC; Directive 76/207/EEC; Directive 2002/73/EC; Directive 86/378/EEC; Directive 96/97/EC; Directive 97/80/EC; Directive 98/52/EC). In addition, the Commission has incorporated the extensive case-law of the European Court of Justice in the proposed legislation.

II.     Further development of equality law

The Commission proposal does not restrict itself simply to consolidating Community legislation in the area of equal treatment of men and women in matters of employment and occupation. Instead, certain provisions, for example horizontal legal protection provisions which were hitherto only applicable in certain specific areas, will, as a result of the recast version, apply to all areas covered by this proposal.

III.   Content of the directive

The proposal is divided into five titles. In the first title the underlying objectives of the directive are set out and concepts are given uniform definitions. This applies in particular to concepts such as ‘direct’ and ‘indirect’ discrimination, and ‘harassment based on sex’ and ‘sexual harassment’.

The second title summarises the principle of equal pay once again, taking account of European Court of Justice case-law. In addition, the existing provisions on the principle of equal treatment in occupational social security schemes are restated, taking account of the most recent case-law.

The third title contains a number of horizontal provisions aimed at improving legal protection for victims of discrimination. These include the possibility of legal recourse in cases of failure to apply the equal treatment principle, including class action for certain organisations, the possibility of claiming damages in the event of discrimination, and reversal of the burden of proof as soon as there are grounds to assume discrimination. These horizontal provisions are rounded off with the establishment of bodies to promote equal treatment and measures designed to encourage the social dialogue between the social partners. These provisions, many of which had already been introduced by Directive 2002/73, are now to be applied in all the areas covered by the Commission proposal.

The fourth and fifth titles contain provisions for the implementation of the directive and the corresponding final provisions.

IV. Equal treatment, the current position

The principle of equal pay for men and women who are doing work of equal value has already been enshrined in primary legislation for decades in the form of Treaty Article 141. The Court of Justice has developed this essential principle of Community law in innumerable landmark judgments, thus giving decisive impetus to the fight against discrimination in the Member States.

However, despite this legal situation, wage differentials between men and women in the European Union have remained shockingly high in recent years, although the rate of women’s participation in the labour market has risen. This is demonstrated by the statistics in the Commission reports on equality of women and men for 2004[1] and 2005[2]. According to these, the average gender-specific wage differential in the European Union is still 16%. The discrepancy is higher in the private than in the public sector. In comparison with their male colleagues, women with a lower level of education and older women still have a lower participation quota in the work force. In addition, there are differences in the career paths and wage structures of women and men. This is often directly linked to the possibility of combining family life and employment. The same conclusions are reached by the report on equal pay for work of equal value drawn up by the Committee on Women’s Rights and Equal Opportunities more than four years ago.[3] Despite all the efforts, which have been accompanied by numerous national and European laws, these statistics have hardly changed at all in the past few years.

V.     Comments and criticisms

The rapporteur approves and supports the Commission’s primary aim of making existing legislation simpler and clearer with the proposed directive. She is convinced that the progress in Community law represented by the recast directive will bring benefits for the women concerned.

However, your rapporteur would point out that, in a way analogous to the situation in the Member States, existing Community legislation notwithstanding, the inequalities in the treatment of men and women have clearly not so far been effectively eliminated. The legal conditions are there on paper, although the deadline for implementation for certain legal acts, such as Directive 2002/73/EC, which introduces a series of changes for the better, has not yet elapsed, so that their results are still not apparent.

Your rapporteur would also like to point out that the directive does not restrict itself in all its sections to pure consolidation. Instead, under to the directive the scope of the horizontal provisions is to be broadened to include areas such as occupational social security schemes. This would mean considerable progress in Community law, the consequences of which cannot be definitively assessed. In these cases we must carry out a detailed examination in order to ascertain whether the Commission proposal can be complied with in its entirety.

The rapporteur suggests that the Member States continue consistently in their transposition of Community law, at the same time following new paths in combating discrimination. Discrimination begins in the mind. National and European information campaigns can be used to change attitudes in the everyday world of work.

At the same time efforts must be made to introduce the obligation for other involved parties, such as the social partners, to make even more intensive efforts to combat discrimination. It is essential for the Member States and the social partners to address the problem of the gender‑specific wage differential, which remains high, and the continuing sharp segregation of the sexes on the labour market. The social partners can play a decisive role in this by encouraging flexible working arrangements which allow both women and men to combine family and employment more successfully.

In order to discover the reasons for the wage differential between men and women, detailed analysis is needed. Sorting and analysing existing data and gender-specific statistics could help with this process. Finally, the Member States could also make an important contribution to uncovering the reasons through an exchange of best practice.

  • [1]  COM (2004) 115 final, 19.2.2004.
  • [2]  COM (2005) 44 final, 14.2.2005.
  • [3]  EP No.: A5-0275/2001; resolution of 20 September 2001.

UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ (1.4.2005)

pateikta Teisės reikalų komiteto

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vyrų ir moterų lygių galimybių ir lygybės principo taikymo sprendžiant įdarbinimo ir profesinės veiklos klausimus
(KOM(2004)0279 – C6‑0037/2004 – 2004/0084(COD))

Nuomonės referentė: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

trumpAS PAGRINDIMAS

Pagrindas

Pasiūlymas dėl direktyvos apima direktyvas, kuriomis siekiama įgyvendinti vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principą (įskaitant vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą profesinėse socialinės apsaugos sistemose), ir direktyvas, susijusias su vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymu įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu bei įrodinėjimo pareiga, įskaitant:

- Direktyvą Nr. 75/117/EEB (vienodas vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo taikymas),

- Direktyvą 76/207/EEB (vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymas įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu; iš dalies pakeista direktyvos 2002/73/EB),

- Direktyvą 86/378/EEB (vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo įgyvendinimas profesinėse socialinės apsaugos sistemose; iš dalies pakeista direktyvos 96/97/EB),

- Direktyvą 97/80/EB (įrodinėjimo pareiga diskriminacijos dėl lyties bylose).

Pasiūlymu dėl „perrašytos“ direktyvos siekiama:

- supaprastinti ir kodifikuoti Bendrijos teisės aktus, susijusius su vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymu;

- sutvirtinti teisinį aiškumą ir saugumą pateikiant vieną nuoseklų tekstą atsižvelgiant į bendrą nuostatą, kad Europos Sąjunga turi būti atvira ir pasiekiama Europos piliečiams;

- atspindėti Teisingumo Teismo praktiką vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo srityje.

I. Pasiūlymas

Poreikis visu pajėgumu panaudoti Europos darbo jėgos gamybos potencialą yra viena pagrindinių Lisabonos strategijos įgyvendinimo sąlygų. Moterų skatinimas dalyvauti darbo rinkoje ir siekis panaikinti vyrų ir moterų nelygybę yra sėkmės laidas.

Nepaisant to, kad moterų užimtumas padidėjo, skirtumas tarp moterų ir vyrų užimtumo tebėra labai didelis (17,2 proc.)[1]. Mažiau išsilavinusių ir vyresnio amžiaus moterų užimtumo lygis yra žemesnis.

Vyrų ir moterų užmokesčių skirtumas ES yra 16 proc. ir šis rodiklis per pastaruosius metus beveik nepakito. Pagrindinės šio skirtumo priežastys yra nevienodas dalyvavimas darbo rinkoje, nevienoda karjeros ir užmokesčio struktūra bei profesinė segregacija, t. y. moterys dažniausiai dirba tradiciškai mažiau vertinamą darbą.

Taigi, net jei per Lisabonos aukščiausio lygio susitikimą iškeltas tikslas – iki 2010 m. pasiekti, kad 60 proc. moterų gyventų aktyvų profesinį gyvenimą – bus įgyvendintas, tai neužtikrins vyrų ir moterų lygių galimybių, ypač jei didelė dalis moterų dirbs prastai apmokamą ir nepakankamai vertinamą darbą.

Todėl reikia iš naujo įvertinti kai kuriuos bazinius kriterijus, kad mokyme ir socialiniame bei profesiniame gyvenime vyrams ir moterims būtų taikomos vienodos sąlygos.

II. Pasiūlymas.

Principas už vienodą vyrų ir moterų darbą mokėti vienodą užmokestį įrašytas 141 Sutarties straipsnyje. Teisingumo teismas išaiškino kad šis principas reiškia „vienodą užmokestį už vienodos vertės darbą“ ir būtent ši mintis perimta keičiant direktyvas.

Pagal šį pasiūlymą darbo vietų vertinimas pagal „darbo vietų klasifikavimo sistemą“ remiantis objektyviais kriterijais, o ne pagal lytį, ir su garantijomis prieš bet kokias diskriminacijos firmas bus svarbi priemonė, kurią naudojant bus sukurta skaidri darbo rinka. Užimtumo didėjimas yra tiesiogiai susijęs su galimybe suderinti šeimos ir profesinį gyvenimą (žr. 2003 m. Komisijos pranešimą). Todėl ši direktyva turės užtikrinti vyrų ir moterų, norinčių turėti vaikų arba turinčių mažamečių vaikų ar išlaikomų asmenų, kuriems reikalinga ypatinga priežiūra, apsaugą, joje taip pat turi būti atsižvelgta į ypatingas sąlygas, susijusias su nėščiomis arba neseniai pagimdžiusiomis moterimis, kad šių asmenų atžvilgiu nebūtų jokios diskriminacijos, nes minėtose situacijose esantys asmenys yra labiausiai pažeidžiami sunkioje profesinio gyvenimo realybėje.

Būtina padidinti priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, efektyvumą siekiant, kad būtų geriau taikomas vienodo užmokesčio ir vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principas, kad kiekvienas asmuo, nukentėjęs dėl šių principų pažeidimo galėtų reikalauti, kad į jo teises būtų atsižvelgiama ir kad jos būtų pripažintos pagal valstybėje narėje nustatytą teisminę procedūrą.

Nuomonės referentė pritaria, kad būtų nuolat periodiškai vykdoma šioje direktyvoje nustatytų priemonių veiksmingumo kontrolė ir vertinimas, t. y. kad ataskaitose ir statistikoje apie darbo rinkos įvertinimą nacionaliniu ir Europos lygmeniu valstybės narės pateiktų duomenis, susijusius su vienodų sąlygų taikymu vyrams ir moterims įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas[2]Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

6 konstatuojamoji dalis

(6) Priekabiavimas, susijęs su asmens lytimi, ir seksualinis priekabiavimas pažeidžia vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą ir šioje direktyvoje reiškia lyčių diskriminaciją. Tokios diskriminacijos formos pasireiškia ne tik darbo vietoje, bet ir įsidarbinant ar profesinio mokymo metu.

(6) Priekabiavimas ir seksualinis priekabiavimas pažeidžia vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą ir šioje direktyvoje reiškia lyčių diskriminaciją. Tokios diskriminacijos formos pasireiškia ne tik darbo vietoje, bet ir įsidarbinant ar profesinio mokymo metu.

Pakeitimas 2

7 konstatuojamoji dalis

(7) Šiais atvejais darbdaviai ir asmenys, atsakingi už profesinį mokymą, turėtų būti skatinami imtis priemonių prieš visas lyčių diskriminacijos formas, o ypač imtis prevencinių priemonių, nukreiptų prieš priekabiavimą ir seksualinį priekabiavimą darbe, pagal valstybės narės teisės aktus ir praktiką.

(7) Šiais atvejais darbdaviai ir asmenys, atsakingi už profesinį mokymą, turėtų būti skatinami imtis priemonių prieš visas lyčių diskriminacijos formas, o ypač imtis prevencinių priemonių, nukreiptų prieš priekabiavimą ir seksualinį priekabiavimą darbe bei įsidarbinimo ir profesinio mokymo srityje, pagal valstybės narės teisės aktus ir praktiką.

Justification

Le harcèlement et le harcèlement sexuel ne se produisent pas uniquement sur le lieu de travail mais aussi lors de l´accès à l´emploi et à la formation professionnelle.

Pakeitimas 3

8 konstatuojamoji dalis

(8) Vienodo darbo užmokesčio už vienodą ar lygiavertį darbą principas, nustatytas Sutarties 141 straipsnyje, yra svarbus vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo aspektas. Todėl jam įgyvendinti turi būti nustatytos papildomos nuostatos.

(8) Vienodo darbo užmokesčio už vienodą ar lygiavertį darbą principas, nustatytas Sutarties 141 straipsnyje ir vėliau patvirtintas Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktikoje, yra svarbus vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo aspektas bei svarbi ir neatskiriama Bendrijos teisyno dalis diskriminacijos dėl lyties srityje. Todėl jam įgyvendinti turi būti nustatytos papildomos nuostatos.

 

Pakeitimas 4

24 konstatuojamoji dalis

(24) Atsižvelgiant į teisės į veiksmingą teisinę apsaugą esmę, turi būti atitinkamai užtikrinta darbuotojų apsauga, net jei santykiai, sukeliantys įtariamą vienodo požiūrio principo pažeidimą, baigiasi.

(24) Atsižvelgiant į teisės į veiksmingą teisinę apsaugą esmę, turi būti atitinkamai užtikrinta darbuotojų apsauga, net jei santykiai, sukeliantys įtariamą vienodo požiūrio principo pažeidimą, baigiasi. Tokią pačią apsaugą turi turėti darbuotojas, kuris yra ginamas ar liudija asmens, saugomo šia direktyva, naudai.

Pakeitimas 5

I antraštinės dalies 1 straipsnis

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti lygių galimybių ir vienodo požiūrio į vyrus bei moteris principo taikymą įsidarbinimo ir profesinėje srityje.

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti lygių galimybių ir vienodo požiūrio į vyrus bei moteris principo taikymą įsidarbinimo ir profesinėje srityje.

Todėl joje yra nuostatos, kuriomis siekiama įgyvendinti vienodo požiūrio principo taikymą, susijusios su:

Todėl joje yra nuostatos, kuriomis siekiama įgyvendinti vienodo požiūrio principo taikymą, susijusios su:

a) įsidarbinimu, įskaitant pareigų paaukštinimą, ir profesiniu mokymu;

 

a) darbo sąlygomis, įskaitant užmokestį;

b) darbo sąlygomis, įskaitant užmokestį;

b) profesinėmis socialinės apsaugos sistemomis.

c) profesinėmis socialinės apsaugos sistemomis.

c) įsidarbinimu, įskaitant pareigų paaukštinimą, ir profesiniu mokymu;

Joje taip pat yra nuostatos, kuriomis siekiama, kad šių principų įgyvendinimas būtų veiksmingesnis nustatant atitinkamas procedūras.

Joje taip pat yra nuostatos, kuriomis siekiama, kad šių principų įgyvendinimas būtų veiksmingesnis nustatant atitinkamas procedūras.

Justification

Il est nécessaire de modifier l'ordre d'énumération des thèmes de manière à l'aligner sur l'ordre des chapitres du Titre II. Cette modification est nécessaire pour préserver l´ordre des chapitres du Titre II.

Pakeitimas 6

1 antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalies b punktas

b) netiesioginė diskriminacija:

- kai dėl akivaizdžiai neutralių nuostatų, kriterijų ar taikomos praktikos vienos lyties asmenys patenka į mažiau palankią padėti kitos lyties asmenų atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai ši nuostata, kriterijus ar taikoma praktika yra objektyviai pagrįsta teisėtu tikslu, ir priemonės siekiant šio tikslo yra tinkamos ir būtinos;

b) netiesioginė diskriminacija:

- kai dėl akivaizdžiai neutralių nuostatų, kriterijų ar taikomos praktikos vienos lyties asmenys patenka į mažiau palankią padėti kitos lyties asmenų atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai ši nuostata, kriterijus ar taikoma praktika yra objektyviai pagrįsta teisėtu tikslu, ir priemonės siekiant šio tikslo yra tinkamos ir būtinos;

- mažiau palankus elgesys su moterimis dėl nėštumo ar motinystės atostogų, kaip nustatyta Direktyvoje 92/85/EEB;

Pakeitimas 7

2 straipsnio 1 dalies c punktas

c) priekabiavimas: kai nepageidaujamą elgesį, susijusį su asmens lytimi, lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti žmogaus orumui ir sukurti bauginančią, priešišką, žeminančią ar užgaulią aplinką;

 

c) priekabiavimas: kai nepageidaujamą elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti žmogaus orumui ir sukurti bauginančią, priešišką, žeminančią ar užgaulią aplinką;

Justification

Le harcèlement n'est pas lié au sexe d'une personne.

Pakeitimas 8

2 straipsnio 1 dalies d punktas

d) seksualinis priekabiavimas: kai nepageidaujamą žodinį, nežodinį ar fizinį seksualinio pobūdžio elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti žmogaus orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką;

d) seksualinis priekabiavimas: kai formos nepageidaujamą žodinį arba bet kokios kitos formos ar fizinį seksualinio pobūdžio elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti žmogaus orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką;

Justification

Il n'y a pas de différence entre physiquement et non-verbalement.

Pakeitimas 9

2 straipsnio 1 dalies e punktas

e) užmokestis: tai įprastas bazinis arba minimalus darbo užmokestis arba alga ir koks nors kitas atlygis grynaisiais ar pan., kurį darbuotojas tiesiogiai arba netiesiogiai gauna iš darbdavio už savo darbą;

 

e) užmokestis: tai įprastas darbo užmokestis arba alga ir koks nors kitas atlygis grynaisiais ar pan., kurį darbuotojas tiesiogiai arba netiesiogiai gauna iš darbdavio už savo darbą;

Justification

Tout traitement aussi autre que de base ou minimal.

Pakeitimas 10

1 antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

fa) profesinis skatinimas – pareigų paaukštinimas ar atsakomybės padidinimas, įskaitant sąlygas, kuriomis tai yra paskelbiama ir atliekama;

Justification

It is essential to provide a definition of promotion in order that the concept cannot be abused to avoid equal opportunities requirements.

Pakeitimas 11

I antrašinės dalies 2 straipsnio 2 dalies c punktas (naujas)

 

c) nepalankesnis požiūris į moterį, susijęs su nėštumu, motinystės atostogomis ar įvaikinimu.

Justification

Pour des raisons de clarté et afin de faciliter la lecture de la présente directive, il est nécessaire de regrouper en un seul article les différentes situations consistant en une discrimination, telles que définies par la directive 2002/73/CE modifiant la directive 92/85/CE. Il est également souhaitable de couvrir la situation de l´adoption, couverte par la directive 96/34/CE.

Pakeitimas 12

1 antraštinės dalies 3 straipsnio 1 dalis

1. Ši direktyva taikoma dirbantiems asmenims, įskaitant savisamdžius asmenis, kurių darbinė veikla nutrūko dėl ligos, motinystės, atsitiktinio ar nesavanoriško nedarbo, ir norintiems įsidarbinti asmenims, pensininkams, neįgaliems darbininkams ir tiems, kurie save laiko darbuotojais pagal valstybės narės teisės aktus ir (arba) praktiką.

1. Ši direktyva taikoma dirbantiems asmenims, įskaitant savisamdžius asmenis, asmenis, kurių darbinė veikla nutrūko dėl ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros atostogų ar atostogų dėl šeimyninių priežasčių, atsitiktinio ar nesavanoriško nedarbo, ir norintiems įsidarbinti asmenims, pensininkams, neįgaliems darbininkams ir tiems, kurie save laiko darbuotojais pagal valstybės narės teisės aktus ir (arba) praktiką.

Justification

The directive should provide protection for both men and women in their role as parents.

Pakeitimas 13

II antraštinės dalies 1 straipsnio 4 dalis

Diskriminacija dėl lyties panaikinama visų aspektų ir sąlygų atlyginant iš vieno šaltinio už tą patį darbą arba už vienodos vertės darbą atžvilgiu.

Diskriminacija dėl lyties panaikinama visų aspektų ir sąlygų atlyginant už tą patį darbą arba už vienodos vertės darbą atžvilgiu.

Pakeitimas 14

II antraštinės dalies 2 straipsnio 8 dalies d punktas

d) nustatant skirtingas taisykles, išskyrus h, i ir j punktuose nurodytus atvejus, kompensuoti įmokas, jeigu darbuotojas iš sistemos pasitraukia neįvykdęs sąlygų, garantuojančių jam atidėtąją teisę į ilgalaikes išmokas;

d) nustatant skirtingas taisykles, išskyrus h ir j punktuose nurodytus atvejus, kompensuoti įmokas, jeigu darbuotojas iš sistemos pasitraukia neįvykdęs sąlygų, garantuojančių jam atidėtąją teisę į ilgalaikes išmokas;

Justification

Le point i) est mentionné comme exception au principe d´égalité de traitement. Ceci est une erreur, qui est la conséquence du fait que dans la directive 96/97/CE, le point i) était composé de deux parties:

1) le présent point i) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs;"

2) le présent point j) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs, sauf (...)".

Dans la proposition présente, la Commission a séparé les deux points.

Pakeitimas 15

II antraštinės dalies 2 straipsnio 8 dalies g punktas

g) sustabdant teisių išsaugojimą arba įgijimą motinystės atostogų arba atostogų dėl šeimyninių priežasčių laikotarpiu, kai atostogos suteikiamos įstatymais arba sutartimis, o už jas moka darbdavys;

 

g) sustabdant teisių išsaugojimą arba įgijimą motinystės, vaiko priežiūros arba įvaikinimo atostogų arba atostogų dėl šeimyninių priežasčių laikotarpiu, kai atostogos suteikiamos įstatymais arba sutartimis, o už jas moka darbdavys;

Justification

La notion de congé de maternité est distincte de la notion de congé parental qui se définit comme un congé accordé au travailleur, homme et femme, en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant pour pouvoir s'occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu'à un âge déterminé pouvant aller jusqu'à huit ans à définir par les Etats Membres et/ou les partenaires sociaux. (Clause 2 paragraphe 1 de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES).

Pakeitimas 16

II antraštinės dalies 2 straipsnio 8 dalies k punktas

k) nustatant skirtingus standartus arba standartus, taikomus tik vienos lyties darbuotojams, išskyrus h, i ir j punktuose numatytus atvejus, susijusius su teisės į atidėtąją išmoką užtikrinimu ar šios teisės išlaikymu darbuotojui atsisakant programos.

 

 

k) nustatant skirtingus standartus arba standartus, taikomus tik vienos lyties darbuotojams, išskyrus h ir j punktuose numatytus atvejus, susijusius su teisės į atidėtąją išmoką užtikrinimu ar šios teisės išlaikymu darbuotojui atsisakant programos.

Justification

Le point i) est mentionné comme exception au principe d´égalité de traitement. Ceci est une erreur, qui est la conséquence du fait que dans la directive 96/97/CE, le point i) était composé de deux parties:

1) le présent point i) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs;"

2) le présent point j) "fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs, sauf (...)".

Dans la proposition présente, la Commission a séparé les deux points.

Pakeitimas 17

II antraštinės dalies 13 straipsnio 1 dalies c punktas

c) įdarbinimo ir darbo sąlygos, įskaitant atleidimą iš darbo ir darbo užmokestį, kaip nustatyta šioje direktyvoje;

c) įdarbinimo ir darbo sąlygos, įskaitant atleidimą iš darbo ir darbo užmokestį, kaip nustatyta šioje direktyvoje ir Sutarties 141 straipsnyje;

Pakeitimas 18

II antraštinės dalies 14 straipsnis

Valstybės narės, vadovaudamosi Sutarties 141 straipsnio 4 dalimi, gali toliau taikyti esamas priemones arba imtis naujų, siekdamos praktiškai užtikrinti visišką vyrų ir moterų lygybę profesinėje veikloje.

 

Valstybės narės, vadovaudamosi Sutarties 141 straipsnio 4 dalimi, gali toliau taikyti esamas priemones arba imtis naujų, pvz., siekiant sudaryti sąlygas vaiko ar kitų priklausomų asmenų priežiūrai, norėdamos praktiškai užtikrinti visišką vyrų ir moterų lygybę profesinėje veikloje, ypač įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu.

 

Justification

The provision of childcare is of increasing importance in ensuring genuine equality of opportunity.

Pakeitimas 19

II antraštinės dalies 3 straipsnio 15 dalies 1 punktas

1. Mažiau palankus moters traktavimas dėl nėštumo ar motinystės atostogų pagal šios direktyvos nuostatas laikomas diskriminavimu.

Išbraukta.

Pakeitimas 20

II antraštinės dalies 3 straipsnio 15 dalies 2 punktas

2. Išejusi motinystes atostogu moteris turi teise, joms pasibaigus, grižti i savo darbo vieta arba lygiavertes pareigas salygomis, kurios yra ne mažiau jai palankios, ir teise i geresnes darbo salygas, kurios jai butu suteiktos jos nebuvimo metu.

Išejusi motinystes atostogu moteris turi teise, joms pasibaigus arba po nebuvimo darbe, kuris yra tiesiogiai susijes arba eina veliau po ivaikinimo ar motinystes atostogu, grižti i savo darbo vieta arba lygiavertes pareigas salygomis, kurios yra ne mažiau jai palankios, ir teise i geresnes darbo salygas, kurios jai butu suteiktos jos nebuvimo metu.

Justification

Le précédent paragraphe 1 a été déplacé sous le Titre I, Dispositions Générales, Article 2, paragraphe 2, point (c) nouveau, de manière à regrouper en un seul article toutes les situations de discrimination.

Il est nécessaire de donner plein effet aux droits à la maternité et à la paternité en prévoyant des protections efficaces contre la discrimination à l´égard des parents qui font usage des droits qui leur sont accordés en vertu du droit national. Les femmes et les hommes devraient jouir de la même protection s´agissant du retour à leur propre emploi après un congé lié à des enfants en bas âge. Cet amendement reprend un amendement du Parlement Européen à l´article 2, point 7 de la directive 2002/73/EC modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

Pakeitimas 21

II antraštinės dalies 3 straipsnio 8 dalis

Valstybės narės įtraukia į savo teisinį pagrindą priemones, būtinas pagal jų nustatytą tvarką užtikrinti realų ir veiksmingą asmens, patyrusio diskriminaciją dėl lyties, kompensavimą ar nuostolių bei žalos atitaisymą, kuris yra tinkamas ir proporcingas patirtai žalai. Tokiai kompensacijai ar atitaisymui negali būti nustatyta didžiausia riba, išskyrus atvejus, kai darbdavys gali įrodyti, kad vienintelė žala, kurią patyrė prašymo teikėjas dėl diskriminacijos kaip nurodyta šioje direktyvoje, yra atsisakymas atsižvelgti į jo darbo prašymą.

Valstybės narės įtraukia į savo teisinį pagrindą priemones, būtinas užtikrinti veiksmingas, proporcingas ir tinkamas sankcijas tais atvejais, kai nesilaikoma šioje direktyvoje numatytų įsipareigojimų. Bet koks asmens, patyrusio šios direktyvos reikalavimų neatitinkantį elgesį, kompensavimas ar nuostolio bei žalos atitaisymas yra realus, veiksmingas ir proporcingas patirtai žalai, ir jam a priori negali būti nustatyta didžiausia riba, išskyrus tuos atvejus, kai darbdavys gali įrodyti, kad vienintelė žala, kurią patyrė prašymo teikėjas dėl diskriminacijos kaip nurodyta šioje direktyvoje, yra atsisakymas atsižvelgti į jo darbo prašymą.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour harmoniser l´article avec le considérant figurant au point 3. MESURES ÉNONCÉES DANS LA PROPOSITION DE DIRECTIVE sous le point "innovations apportées par la Directive" - "de l’extension de la jurisprudence sur les peines et les sanctions à tous les domaines visés par la présente proposition, conformément aux changements introduits par la directive 2002/73/CE (voir articles 18 et 26 de la présente proposition)" ainsi qu´avec le considérant figurant sous le titre IV: MISE EN OEUVRE - "Ce titre demande aux États membres d’élaborer un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives qui puisse être utilisé en cas de violation des droits accordés en vertu de la présente proposition pour donner à la directive un «effet utile». Les États membres sont également invités à indiquer à la Commission les mesures adoptées en la matière".

Pakeitimas 22

III antraštinės dalies 22 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo tradicijas ir praktiką, imasi tinkamų priemonių plėsti socialinių partnerių dialogą, kuriuo siekiama skatinti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris, taikant tokias priemones kaip praktikos darbo vietoje stebėsena, kolektyviniai susitarimai, elgesio kodeksai, tyrimai ar pasikeitimai pažangia praktika ir patirtimi.

 

1. Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo tradicijas ir praktiką, imasi tinkamų priemonių plėsti socialinių partnerių dialogą, kuriuo siekiama skatinti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris, taikant tokias priemones kaip praktikos darbo vietoje, profesinio mokymo, įdarbinimo ir pareigų paaukštinimo metu stebėsena, kolektyvinių susitarimų stebėsena, elgesio kodeksai, tyrimai ar pasikeitimai pažangia praktika ir patirtimi.

 

Pakeitimas 23

III antraštinės dalies 22 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės, vadovaudamosi savo teisės aktais, kolektyviniais susitarimais ar praktika, skatina darbdavius planingai ir sistemingai propaguoti vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą darbo vietoje.

 

3. Valstybės narės, vadovaudamosi savo teisės aktais, kolektyviniais susitarimais ar praktika, skatina darbdavius planingai ir sistemingai propaguoti vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą profesinio mokymo metu, įdarbinant, paaukštinant pareigas ir gerinant darbo sąlygas.

Pakeitimas 24

IV antraštinės dalies 24 straipsnio b punktas

b) sutartyse ar kolektyviniuose susitarimuose, darbo užmokesčio skalėse, darbo užmokesčio susitarimuose, įmonių darbuotojų statutuose, įmonių vidaus taisyklėse arba nepriklausomų profesijų ir darbuotojų bei darbdavių organizacijų taisyklėse, privačiose darbo sutartyse ir kituose susitarimuose įrašytos nuostatos, kurios prieštarauja vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principui, skelbiamos ar gali būti paskelbtos negaliojančiomis arba yra taisomos;

b) individualiose ar kolektyvinėse visos ar ne visos darbo dienos sutartyse ar kolektyviniuose susitarimuose, darbo užmokesčio skalėse, darbo užmokesčio susitarimuose, pareigybių pavadinimuose, įmonių darbuotojų statutuose, įmonių vidaus taisyklėse arba nepriklausomų profesijų ir darbuotojų bei darbdavių organizacijų taisyklėse, privačiose darbo sutartyse ir kituose susitarimuose įrašytos nuostatos, kurios prieštarauja vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principui, skelbiamos negaliojančiomis arba yra taisomos;

Pakeitimas 25

IV antraštinės dalies 27 straipsnio 1 dalis

Valstybes nares, vadovaudamosi savo teises aktais, kolektyviniais susitarimais ar praktika, ragina darbdavius ir už profesini mokyma atsakingus asmenis imtis priemoniu užkirsti kelia visoms diskriminavimo del lyties formoms, ypac priekabiavimui ir seksualiniam priekabiavimui darbo vietoje.

Valstybes nares, vadovaudamosi savo teises aktais, kolektyviniais susitarimais ar praktika, užtikrina, kad butu imtasi priemoniu užkirsti kelia visoms diskriminavimo del lyties formoms, ypac priekabiavimui ir seksualiniam priekabiavimui darbo vietoje, susijusiam su profesiniu mokymu ir paaukštinimu bei isidarbinimu.

Pakeitimas 26

IV antraštinės dalies 27 straipsnio 2 dalis (nauja)

 

2. Darbdaviai ir už profesinį mokymą atsakingi asmenys taip pat raginami, atsižvelgiant į jų įsipareigojimus, imtis šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių.

Pakeitimas 27

IV antraštinės dalies 28 straipsnis

Šios direktyvos nuostatų įgyvendinimas jokiu būdu nėra pakankamas pagrindas sumažinti darbuotojų apsaugos lygį šios direktyvos taikymo srityse ir nepažeidžia valstybių narių teisės atsakyti į pasikeitusią padėtį ir priimti naujus teisės aktus, reglamentus ar administracines nuostatas, kurios skiriasi nuo šios direktyvos paskelbimo metu galiojančių nuostatų, jei jos užtikrina, kad yra laikomasi šios direktyvos.

1. Šios direktyvos nuostatų įgyvendinimas jokiu būdu nėra pakankamas pagrindas sumažinti darbuotojų apsaugos lygį šios direktyvos taikymo srityse ir nepažeidžia valstybių narių teisės atsakyti į pasikeitusią padėtį ir priimti naujus teisės aktus, reglamentus ar administracines nuostatas, kurios skiriasi nuo šios direktyvos paskelbimo metu galiojančių nuostatų, jei jos užtikrina, kad yra laikomasi šios direktyvos.

 

2. Valstybės narės gali priimti naujas arba toliau taikyti esamas nuostatas, palankesnes lyčių vienodų galimybių ir vienodo požiūrio į vyrus bei moteris principo apsaugai, negu numatyta šioje direktyvoje.

Justification

Il faut que les Etats Membres puissent s´ils le désirent adopter de législation plus favorable en matière d´égalité de traitement pour que le niveau de protection soit le plus élevé possible.

Pakeitimas 28

IV antraštinės dalies 30 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad su priemonėmis, kurių imtasi įgyvendinant šią direktyvą, bei su jau galiojančiomis nuostatomis supažindinami visi susiję asmenys, naudojant visas tinkamas priemones, pvz., darbo vietoje.

Valstybės narės užtikrina, kad su priemonėmis, kurių imtasi įgyvendinant šią direktyvą, bei su jau galiojančiomis nuostatomis supažindinami visi susiję asmenys, naudojant visas tinkamas priemones, pvz., darbo vietoje, įsidarbinant, profesinio mokymo vietoje ir paaukštinant pareigas.

Pakeitimas 29

V antraštinės dalies 31 straipsnis

1. Valstybės narės ne vėliau kaip …. pateikia Komisijai visą reikiamą informaciją, kad ji galėtų paruošti pranešimą Europos Parlamentui ir Tarybai apie šios direktyvos taikymą.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip …. pateikia Komisijai visą reikiamą informaciją, kad ji galėtų paruošti pranešimą Europos Parlamentui ir Tarybai apie šios direktyvos taikymą.

2. Nepažeisdamos šio straipsnio 1 dalies nuostatų valstybės narės kas ketverius metus pateikia Komisijai pagal Sutarties 141 straipsnio 4 dalį priimtų priemonių tekstus, ataskaitas apie šias priemones ir jų įgyvendinimą. Komisija, atsižvelgdama į šią informaciją, kas ketverius metus paruošia ir paskelbia pranešimą, kuriame pateikia šių priemonių palyginamąjį įvertinimą, atliktą vadovaujantis prie Amsterdamo sutarties galutinio akto pridėtos Deklaracijos Nr. 28 nuostatomis.

2. Nepažeisdamos šio straipsnio 1 dalies nuostatų valstybės narės kas dvejus metus pateikia Komisijai pagal Sutarties 141 straipsnio 4 dalį priimtų priemonių tekstus, ataskaitas apie šias priemones ir jų įgyvendinimą. Komisija, atsižvelgdama į šią informaciją, kas dvejus metus paruošia ir paskelbia pranešimą, kuriame pateikia šių priemonių palyginamąjį įvertinimą, atliktą vadovaujantis prie Amsterdamo sutarties galutinio akto pridėtos Deklaracijos Nr. 28 nuostatomis.

Justification

Les mesures prises par les Etats Membres pour l´application de la présente directive doivent être énumérés dans les plans d´action nationaux pour l´emploi qui sont présentés sur une base annuelle à la Commission Européenne. Cela permettrait de regrouper dans un seul texte toutes les mesures nationales relatives à l´emploi y compris l´égalité de traitement entre hommes et femmes.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl lygių galimybių ir vienodų sąlygų taikymo vyrams ir moterims užimtumo ir profesinėje srityje principo taikymo

Nuorodos

KOM(2004)0279 – C6‑0037/2004 – 2004/0084(COD)

Atsakingas komitetas

FEMM

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL15.9.2004

Glaudesnis bendradarbiavimas

Nėra

Nuomonės referentas:
  Paskyrimo data

Marie Panayotopoulos-Cassiotou
16.12.2004

Svarstymas komitete

31.1.2005

16.3.2005

31.3.2005

 

 

Priėmimo data

31.3.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

už:

prieš:

susilaikė:

25

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

an Andersson, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Mogens N.J. Camre, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Harald Ettl, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Karin Jöns, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Mihael Brejc, Elisabeth Schroedter, Marc Tarabella, Anja Weisgerber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

 

  • [1]  Komisijos pranešimas dėl moterų ir vyrų lygybės 2004 m., KOM(2004)115.
  • [2]  Dar nepaskelbtas OL.

TEISĖS REIKALŲ KOMITETAS (31.3.2005)

pateikta Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vyrų ir moterų lygių galimybių ir lygybės principo taikymo sprendžiant įdarbinimo ir profesinės veiklos klausimus
(KOM(2004)0279 – C6‑0037/2004 – 2004/0084(COD))

Nuomonės referentė: Katalin Lévai

SHORT JUSTIFICATION

Aim and substance of the proposal

The objective of the Commission's proposal is to simplify, modernise and improve the Community legislation in the area of equal treatment and equal opportunities for men and women by recasting in a single text provisions of seven directives and the case law of the ECJ.

Draftsman's position

Your draftsman considers that the hitherto fragmented legislation on the equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation should be replaced by a new, modern, single, integrated and more transparent one. For this reason, your draftsman welcomes the Commission proposal. This proposal seeks to guarantee the application of the principles of equal opportunities and equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions. The principles of equal treatment and equal opportunities for women and men form an important part of the European social and economic policy.

Clarification and simplification of the Community legislation on equality between men and women in the field of employment and occupation will help to increase legal certainty and clarity and will bring the legislation up to date. It will also increase the effectiveness of measures taken by the Member States with a view to ensure the efficient application of the principles of equal pay and equal treatment so that any person injured as a result of gender discrimination may assert his or her rights.

Your draftsman supports the principal innovations proposed by the Commission:

- integration of the settled case law of the ECJ, in particular relating to equal treatment in occupational social security schemes,

- implementation of the guarantees contained in Directive 2002/73/EC, in particular relating to occupational schemes,

- extension of provisions on the burden of proof to all the fields covered by this proposal.

Recasting

The principle of equal treatment has developed from an isolated provision on equal pay in the Treaty of Rome to a very important and far reaching acquis in the area of equality. The Treaty of Amsterdam increased significantly the EU's ability to take action in the area of equal treatment and equal opportunities between men and women by providing the European legislator with specific legal bases and recognising equality between men and women as a fundamental principle and one of the objectives and tasks of the Community.

The above developments has led in turn to a significant development of secondary legislation. Further, the case law of the European Court of Justice on equality between men and women contributed to further development and clarification of the principles of equal treatment and equal opportunities for men and women.

It has, however, become apparent that, for the sake of transparency and ease of use, secondary legislation on equality between men and women in the field of employment, needs to be updated and simplified. This should take account of EU enlargement, the age of certain directives (some are twenty years old), ECJ case law and the adoption of other similar EU legislation (art. 13 directives).

Following consultations with interested parties, the Commission proposed a recast Directive as the most suitable instrument to attain the above objectives.

Your draftsman agrees with the Commission that a recast Directive can help to:

- provide a single coherent text on the basis of the current Directives,

- reflect the ECJ settled case law, thus contributing to legal certainty and clarity,

- reflect the application of horizontal provisions of Directive 2002/73/EC and the reversal of the burden of proof in cases of discrimination on grounds of sex to equal pay and occupational social security schemes,

- accelarate the implementation of the principle of equal treatment.

Your draftsman hopes, that recasting the existing Directives into one text will help to ensure that the principle of equality between men and women in the field of employment and occupational matters is uniformly and effectively applied.

Conclusions

The proposal is highly significant in terms of equal opportunities for women and men. It integrates the principle of equal pay for equal work or for work of equal value in labour law as well as clarifies further the rule on the reversed burden of proof in cases related to discrimination. It provides an essential framework for legal guarantees of equal opportunities for women and men.

The prohibition of sexual harassment in the workplace should also be regarded as an important part of the body of law aimed at preventing and solving different forms of violence against women. However, further legislative measures should be taken in order to promote the equal opportunities of women.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas[1]Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 konstatuojamoji dalis

(1) 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyva 76/207/EEB dėl lygybės principo taikymo sprendžiant įdarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų klausimus bei 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 86/378/EEB dėl vyrų ir moterų lygybės principo įgyvendinimo profesinėse socialinės apsaugos sistemose buvo iš esmės pakeistos. 1975 m. vasario 10 d. Tarybos direktyvoje 75/117/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo taikymui, suderinimo ir 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvoje 97/80/EB dėl įrodinėjimo pareigos diskriminacijos dėl lyties bylose irgi yra nuostatų, kuriomis siekiama įgyvendinti vyrų ir moterų lygybės principą. Kadangi toliau pateikiami siūlomi šių direktyvų pakeitimai, siekiant aiškumo ir norint esamas pagrindines šios srities nuostatas bei tam tikrus patobulinimus, kylančius iš Europos Bendrijų Teisingumo Teismo precedentinės teisės, sudėti į vieną tekstą, direktyvas reikėtų pateikti nauja forma.

(1) 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyva 76/207/EEB dėl lygybės principo taikymo sprendžiant įdarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų klausimus bei 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 86/378/EEB dėl vyrų ir moterų lygybės principo įgyvendinimo profesinėse socialinės apsaugos sistemose buvo iš esmės pakeistos. 1975 m. vasario 10 d. Tarybos direktyvoje 75/117/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo taikymui, suderinimo ir 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvoje 97/80/EB dėl įrodinėjimo pareigos diskriminacijos dėl lyties bylose irgi yra nuostatų, kuriomis siekiama įgyvendinti vyrų ir moterų lygybės principą. Kadangi toliau pateikiami siūlomi šių direktyvų pakeitimai, siekiant aiškumo ir norint esamas pagrindines šios srities nuostatas bei tam tikrus patobulinimus, kylančius iš Europos Bendrijų Teisingumo Teismo precedentinės teisės, sudėti į vieną tekstą, direktyvos yra pateikiamos nauja forma.

Pakeitimas 2

6 konstatuojamoji dalis

(6) Priekabiavimas, susijęs su asmens lytimi, ir seksualinis priekabiavimas pažeidžia vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą ir šioje direktyvoje reiškia lyčių diskriminaciją. Tokios diskriminacijos formos pasireiškia ne tik darbo vietoje, bet ir įsidarbinant ar profesinio mokymo metu.

(6) Priekabiavimas ir seksualinis priekabiavimas pažeidžia vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą ir šioje direktyvoje reiškia lyčių diskriminaciją. Tokios diskriminacijos formos pasireiškia ne tik darbo vietoje, bet ir įsidarbinant ar profesinio mokymo metu.

Justification

Harassment is not related to the sex of a person.

Pakeitimas 3

7 konstatuojamoji dalis

(7) Šiais atvejais darbdaviai ir asmenys, atsakingi už profesinį mokymą, turėtų būti skatinami imtis priemonių prieš visas lyčių diskriminacijos formas, o ypač imtis prevencinių priemonių, nukreiptų prieš priekabiavimą ir seksualinį priekabiavimą darbe, pagal valstybės narės teisės aktus ir praktiką.

(7) Šiais atvejais darbdaviai ir asmenys, atsakingi už profesinį mokymą, turėtų būti skatinami imtis priemonių prieš visas lyčių diskriminacijos formas, o ypač imtis prevencinių priemonių, nukreiptų prieš priekabiavimą ir seksualinį priekabiavimą darbe bei įsidarbinimo ir profesinio mokymo srityje, pagal valstybės narės teisės aktus ir praktiką.

Justification

Harassment and sexual harassment occur not only in the workplace but also in the context of access to employment and vocational training.

Pakeitimas 4

8 konstatuojamoji dalis

(8) Vienodo darbo užmokesčio už vienodą ar lygiavertį darbą principas, nustatytas Sutarties 141 straipsnyje, yra svarbus vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo aspektas. Todėl jam įgyvendinti turi būti nustatytos papildomos nuostatos.

(8) Vienodo darbo užmokesčio už vienodą ar lygiavertį darbą principas, tvirtai nustatytas Sutarties 141 straipsnyje ir patvirtintas Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktikoje, yra svarbus vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo aspektas bei svarbi ir neatskiriama Bendrijos teisyno dalis diskriminacijos dėl lyties srityje. Todėl jam įgyvendinti turi būti nustatytos papildomos nuostatos.

 

Justification

This amendment takes into account the wording of recital 16 of Directive 2002/73/EC.

Pakeitimas 5

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Remiantis Teisingumo Teismo precedentų teise ir siekiant nustatyti, ar darbuotojai atlieka tokį patį arba vienodos vertės darbą, reikia nuspręsti, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, tarp jų į darbo pobūdį ir mokymo bei darbo sąlygas, ar galima laikyti, kad tų darbuotojų padėtis darbe yra panaši.

Justification

See amendment to recital 8.

Pakeitimas 6

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Išmokų sistemose, finansuojamose iš sukaupto kapitalo, keletu atvejų – vienos reguliarių pensijos mokėjimų dalies pavertimo kapitalu, teisių į pensiją perdavimo, pensijos netekus maitintojo, išmokamos turinčiam teisę ją gauti asmeniui, kuris atsisako dalies metinių iš pensijos gaunamų pajamų, arba sutrumpintos pensijos, kai darbuotojas ryžtasi paankstintam išėjimui į pensiją, yra leistina diskriminacija, jei sumų skirtumas gali būti pateisinamas tuo, kad įgyvendinant sistemos finansavimą atsižvelgiant į lytį buvo taikomi skirtingi draudimo apskaičiavimo faktoriai.

Justification

Further clarification of recital 13 and Article 8, point 1 (h) providing some examples, which could be helpful for the application of the proposed Directive.

Pakeitimas 7

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(14a) Teisingumo Teismas nuosekliai nusprendė, kad Barber protokolas1 neturi įtakos teisei dalyvauti profesinės pensijos sistemoje ir kad sprendimo, kurį Teisingumo Teismas priėmė byloje C‑262/88 Barber prieš Guardian Royal Exchange Assurance Group, senaties terminas netaikomas teisei dalyvauti profesinės pensijos sistemoje; Teismas taip pat nusprendė, kad atskirų šalių taisyklės, reglamentuojančios ieškinių pareiškimo pagal nacionalinės teisės aktus terminas gali būti taikomas darbuotojams, kurie reikalauja pripažinti jų teisę dalyvauti profesinės pensijos sistemoje, tačiau tik tuo atveju, kai šios taisyklės yra ne mažiau palankios tokiems ieškiniams nei panašaus pobūdžio ieškiniams šalies lygmeniu ir nesukuria sąlygų, kuriomis Bendrijos teisės normomis suteikiamomis teisėmis negalima naudotis praktiškai; be to, Teismas pažymėjo, kad darbuotojui suteikiama galimybė reikalauti dalyvauti profesinių pensijų sistemoje atgaline data, neatleidžia jį nuo pareigos sumokėti įmokas už atitinkamą dalyvavimo laikotarpį.

 

(1) Protokolas Nr. 17 dėl Europos Bendrijų steigimo sutarties 141 straipsnio (1992).

Justification

Further clarification of recital 14 and the reference to Barber case-law.

Pakeitimas 8

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(15a) Ši direktyva nepažeidžia laisvės burtis į draugijas, įskaitant teisę įkurti sąjungas su kitais asmenimis ir tapti jų nariu siekiant ginti savo interesus. Priemonės, atsižvelgiant į Sutarties 141 straipsnio 4 dalies nuostatas, gali apimti narystę ar veiklą organizacijų ar sąjungų, kurių pagrindinis tikslas yra skatinti praktikoje taikyti vyrų ir moterų lygybės principą.

Justification

Incorporation of recital 7 of Directive 2002/73/EC seems to be appropriate in the text of the current proposal.

Pakeitimas 9

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(15b) Diskriminacijos draudimas turi nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti nepalankių sąlygų vienos lyties asmenų grupei ar joms kompensuoti. Tokios priemonės leidžia vienos lyties asmenims burtis į organizacijas, kurių pagrindinis tikslas – remti tų asmenų specialius poreikius bei vyrų ir moterų lygybę.

Justification

Incorporation of recital 15 of Directive 2002/73/EC seems to be appropriate in the text of the current proposal.

Pakeitimas 10

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(19a) Tarybos užimtumo ir socialinės politikos ministrų, posėdžiavusių Taryboje 2000 m. birželio 29 d., parengtoje rezoliucijoje dėl moterų ir vyrų dalyvavimo lygiomis teisėmis šeimoje ir darbe1 valstybės narės buvo skatinamos nagrinėti atitinkamų savo teisės sistemų taikymo sritį, kad dirbantiems vyrams būtų suteikta asmeninė ir neperduodama teisė gauti tėvystės atostogas, išsaugant savo teises, susijusias su darbu. Šiuo atveju svarbu pabrėžti, kad valstybės narės turi nutarti suteikti tokią teisę arba jos nesuteikti, taip pat nustatyti visas sąlygas, išskyrus atleidimą iš darbo ir sugrįžimą į jį, kurios nepriklauso šios direktyvos taikymo sričiai.

 

(1) OL C 218, 2000 7 31, p. 5.

Justification

See Article 16 of the proposal.

Pakeitimas 11

19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

(19b) Panašios sąlygos taikomos valstybėse narėse vyrams ir moterims suteikiamai asmeninei ir neperduodamai teisei gauti įvaikinimo atostogas, išsaugant savo teises, susijusias su darbu. Šiuo atveju svarbu pabrėžti, kad valstybės narės turi nutarti suteikti tokią teisę arba jos nesuteikti, taip pat nustatyti visas sąlygas, išskyrus atleidimą iš darbo ir sugrįžimą į jį, kurios nepriklauso šios direktyvos taikymo sričiai.

Justification

See Article 16 of the proposal.

Pakeitimas 12

22 konstatuojamoji dalis

(22) Taisyklių dėl įrodinėjimo pareigos priėmimas vaidina reikšmingą vaidmenį užtikrinant, kad lygybės principas galėtų būti veiksmingai vykdomas. Teisingumo Teismas nusprendė, kad reikėtų numatyti sąlygą, užtikrinančią, jog prima facie diskriminacijos bylos atveju įrodinėjimo pareiga būtų taikoma atsakovui, išskyrus procesinių veiksmų, kuriuose faktus turi tirti teismas arba kita kompetentinga institucija, atvejus. Tačiau būtina paaiškinti, kad faktus, pagal kuriuos galima daryti prielaidą, jog buvo tiesioginis ar netiesioginis diskriminavimas, ir toliau turi įvertinti atitinkamos atskirų šalių institucijos pagal nacionalinės teisės aktus ir praktiką. Be to, valstybės narės bet kuriame procesinių veiksmų etape gali įvesti įrodymų taisykles, kurios yra palankesnės ieškovams.

(22) Taisyklių dėl įrodinėjimo pareigos priėmimas vaidina reikšmingą vaidmenį užtikrinant, kad lygybės principas galėtų būti veiksmingai vykdomas. Teisingumo Teismas nusprendė, kad reikėtų numatyti sąlygą, užtikrinančią, jog prima facie diskriminacijos bylos atveju įrodinėjimo pareiga būtų taikoma atsakovui, išskyrus procesinių veiksmų, kuriuose faktus turi tirti teismas arba kita kompetentinga nacionalinė institucija, atvejus. Tačiau būtina paaiškinti, kad faktus, pagal kuriuos galima daryti prielaidą, jog buvo tiesioginis ar netiesioginis diskriminavimas, ir toliau turi įvertinti atitinkamos atskirų šalių institucijos pagal nacionalinės teisės aktus ir praktiką. Be to, valstybės narės bet kuriame procesinių veiksmų etape gali įvesti įrodymų taisykles, kurios yra palankesnės ieškovams.

Pakeitimas 13

24 konstatuojamoji dalis

(24) Atsižvelgiant į teisės į veiksmingą teisinę apsaugą esmę, turi būti atitinkamai užtikrinta darbuotojų apsauga, net jei santykiai, sukeliantys įtariamą vienodo požiūrio principo pažeidimą, baigiasi.

(24) Atsižvelgiant į teisės į veiksmingą teisinę apsaugą esmę, turi būti atitinkamai užtikrinta darbuotojų apsauga, net jei santykiai, sukeliantys įtariamą vienodo požiūrio principo pažeidimą, baigiasi. Tokią pačią apsaugą turi turėti darbuotojas, kuris yra ginamas ar liudija asmens, saugomo šia direktyva, naudai.

Justification

The right to protection of an employee defending or giving evidence is already mentioned in Directive 2002/73/EC (see recital 17). It should be clear that such employee could enjoy the same protection also under this Directive.

Pakeitimas 14

25 konstatuojamoji dalis

(25) Europos Bendrijų Teisingumo Teismas vienareikšmiškai nustatė, kad tik tada, kai visais nusižengimo atvejais nukentėjusysis gauna nuostolius atitinkančią kompensaciją, gali būti laikoma, kad vienodos požiūrio principas tikrai buvo įgyvendintas. Todėl neleidžiama iš anksto nustatyti bet kokią viršutinę tokios kompensacijos ribą.

(25) Europos Bendrijų Teisingumo Teismas vienareikšmiškai nustatė, kad tik tada, kai nusižengimo atveju nukentėjusysis gauna nuostolius atitinkančią kompensaciją, gali būti laikoma, kad vienodo požiūrio principas tikrai buvo įgyvendintas. Todėl neleidžiama iš anksto nustatyti bet kokią viršutinę tokios kompensacijos ribą, išskyrus atvejus, kai darbdavys gali įrodyti, kad asmeniui, pretendavusiam gauti šią kompensaciją, dėl diskriminacijos (kaip teigiama šioje direktyvoje) kilę nuostoliai buvo neatsižvelgimas į jo/jos paraišką.

Justification

Consistency with Article 18 of the proposal.

Pakeitimas 15

1 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Tikslas

Pakeitimas 16

1 straipsnio 2 dalies a punktas

a) įsidarbinimu, įskaitant pareigų paaukštinimą, ir profesiniu mokymu;

a) darbo sąlygomis, įskaitant užmokestį;

Justification

The points under this article need to be switched around to bring them into line with the order of the chapters in Title II.

Pakeitimas 17

1 straipsnio 2 dalies b punktas

b) darbo sąlygomis, įskaitant užmokestį;

b) profesinėmis socialinės apsaugos sistemomis;

Justification

The points under this article need to be switched around to bring them into line with the order of the chapters in Title II.

Pakeitimas 18

1 straipsnio 2 dalies c punktas

c) profesinėmis socialinės apsaugos sistemomis.

c) įsidarbinimu, įskaitant pareigų paaukštinimą, ir profesiniu mokymu.

Justification

The points under this article need to be switched around to bring them into line with the order of the chapters in Title II.

Pakeitimas 19

2 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Sąvokų apibrėžimai

Pakeitimas 20

2 straipsnio 1 dalies c punktas

c) priekabiavimas: kai nepageidaujama elgesi, susijusi su asmens lytimi, lemia tikslas arba jo poveikis pakenkti žmogaus orumui ir sukurti bauginancia, priešiška, žeminancia ar ižeidžiancia aplinka;

c) priekabiavimas: kai nepageidaujama elgesi lemia tikslas arba jo poveikis pakenkti žmogaus orumui ir sukurti bauginancia, priešiška, žeminancia ar ižeidžiancia aplinka;

Justification

See justification to Amendment 1 (Recital 6).

Pakeitimas 21

2 straipsnio 1 dalies d punktas

d) seksualinis priekabiavimas: kai nepageidaujama žodini, nežodini arba fizini seksualinio pobudžio elgesi lemia tikslas arba jo poveikis pakenkti žmogaus orumui, ypac sukuriant bauginancia, priešiška, žeminancia ar ižeidžiancia aplinka;

d) seksualinis priekabiavimas: kai nepageidaujama žodini arba bet kokios kitos formos fizini seksualinio pobudžio elgesi lemia tikslas arba jo poveikis pakenkti žmogaus orumui, ypac sukuriant bauginancia, priešiška, žeminancia ar ižeidžiancia aplinka;

Justification

There is no difference between physical and non-verbal conduct.

Pakeitimas 22

2 straipsnio 1 dalies e punktas

e) užmokestis: tai įprastas bazinis arba minimalus darbo užmokestis arba alga ir koks nors kitas atlygis grynaisiais ar pan., kurį darbuotojas tiesiogiai arba netiesiogiai gauna iš darbdavio už savo darbą;

 

e) užmokestis: tai įprastas darbo užmokestis arba alga ir koks nors kitas atlygis grynaisiais ar pan., kurį darbuotojas tiesiogiai arba netiesiogiai gauna iš darbdavio už savo darbą;

Justification

All wages should be included, not just basic or minimum wages.

Pakeitimas 23

2 straipsnio 2 pastraipos (b a) punktas (naujas)

ba) nepalankus požiūris į moterį dėl nėštumo ar motinystės atostogų (kaip teigiama Direktyvoje 92/85 EEB).

Justification

According to the settled case-law of the Court of Justice, less favourable treatment of pregnant women or women on maternity leave should also be considered as discrimination. This has already been recognised in Directive 2002/73/EC. For reasons of clarity and consistency, this provision should be included in Article 2 of the proposal instead of Article 15.

Pakeitimas 24

3 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Taikymo sritis

Pakeitimas 25

3 straipsnio 1 dalis

1. Ši direktyva taikoma dirbantiems asmenims, įskaitant savisamdžius asmenis, kurių darbinė veikla nutrūko dėl ligos, motinystės, atsitiktinio ar nesavanoriško nedarbo, ir norintiems įsidarbinti asmenims, pensininkams, neįgaliems darbininkams ir tiems, kurie save laiko darbuotojais pagal valstybės narės teisės aktus ir (arba) praktiką.

1. Ši direktyva taikoma dirbantiems asmenims, įskaitant savisamdžius asmenis, asmenis, kurių darbinė veikla nutrūko dėl ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros atostogų ar atostogų dėl šeimyninių priežasčių, atsitiktinio ar nesavanoriško nedarbo, ir norintiems įsidarbinti asmenims, pensininkams, neįgaliems darbininkams ir tiems, kurie save laiko darbuotojais pagal valstybės narės teisės aktus ir (arba) praktiką.

Justification

The directive should protect all working parents, both men and women.

Pakeitimas 26

4 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Diskriminavimo draudimas

Pakeitimas 27

4 straipsnio 1 pastraipa

Diskriminacija dėl lyties panaikinama visų aspektų ir sąlygų atlyginant iš vieno šaltinio už tą patį darbą arba už vienodos vertės darbą atžvilgiu.

Diskriminacija dėl lyties panaikinama visų aspektų ir sąlygų atlyginant už tą patį darbą arba už vienodos vertės darbą atžvilgiu.

Pakeitimas 28

5 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Diskriminavimo draudimas

Pakeitimas 29

6 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Dalykinė taikymo sritis

Pakeitimas 30

7 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Dalykinei taikymo sričiai nepriklausančios sistemos

Pakeitimas 31

8 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Diskriminavimo dėl lyties pavyzdžiai

Pakeitimas 32

8 straipsnio 1 dalies d punktas

d) nustatant skirtingas taisykles, išskyrus h, i ir j punktuose nurodytus atvejus, kompensuoti imokas, jeigu darbuotojas iš sistemos pasitraukia neivykdes salygu, užtikrinanciu jam atidetaja teise i ilgalaikes išmokas;

d) nustatant skirtingas taisykles, išskyrus h ir j punktuose nurodytus atvejus, kompensuoti imokas, jeigu darbuotojas iš sistemos pasitraukia neivykdes salygu, užtikrinanciu jam atidetaja teise i ilgalaikes išmokas;

Justification

Point (i) is referred to as an exception to the principle of equal treatment. This is a mistake deriving from the fact that in Directive 96/97/EC point (i) consists of two parts:

(1) The present point (i) ‘setting different levels for workers’ contributions,’

(2) The present point (j) ‘setting different levels for employers’ contributions, except: (...)’

In its current proposal, the Commission has separated the two points.

Pakeitimas 33

8 straipsnio 1 dalies g punktas

g) sustabdant teisiu saugojima arba igijima motinystes atostogu arba atostogu del šeimyniniu priežasciu laikotarpiu, kai atostogos suteikiamos istatymais arba sutartimis, o už jas moka darbdavys;

g) sustabdant teisiu saugojima arba igijima motinystes atostogu arba ivaikinimo, vaiko priežiuros atostogu arba atostogu del šeimyniniu priežasciu laikotarpiu, kai atostogos suteikiamos istatymais arba sutartimis, o už jas moka darbdavys;

Justification

It would be appropriate to use the notion of parental leave based on Council Directive 96/34/EC of 3 June 1996 on the framework agreement on parental leave concluded by UNICE, CEEP and the ETEUC, rather than paternity leave. The concept of paternity leave is narrower than parental leave and is not provided for in all Member States.

Pakeitimas 34

8 straipsnio 1 dalies k punktas

k) nustatant skirtingus standartus arba standartus, taikomus tik vienos lyties darbuotojams, išskyrus h, i ir j punktuose numatytus atvejus, susijusius su teises i atidetaja išmoka užtikrinimu arba šios teises išlaikymu darbuotojui atsisakant programos.

k) nustatant skirtingus standartus arba standartus, taikomus tik vienos lyties darbuotojams, išskyrus h ir j punktuose numatytus atvejus, susijusius su teises i atidetaja išmoka užtikrinimu arba šios teises išlaikymu darbuotojui atsisakant programos.

Justification

See justification to Amendment 8 (Article 8, paragraph 1, point (d)).

Pakeitimas 35

9 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Savarankiškai dirbantys asmenys – peržiūrėjimo sąlyga

Pakeitimas 36

10 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Savarankiškai dirbantys asmenys – atidėjimo sąlyga

Pakeitimas 37

11 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Taikymas atgaline data

Pakeitimas 38

12 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Lankstus pensijinis amžius

Pakeitimas 39

13 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Diskriminavimo draudimas

Pakeitimas 40

13 straipsnio 1 pastraipos c punktas

c) įdarbinimo ir darbo sąlygų, įskaitant atleidimus iš darbo, taip pat darbo užmokesčio, kaip nustatyta šioje direktyvoje;

c) įdarbinimo ir darbo sąlygų, įskaitant atleidimus iš darbo, taip pat darbo užmokesčio, kaip nustatyta šioje direktyvoje ir Sutarties 141 straipsnyje;

Pakeitimas 41

14 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Pozityvūs veiksmai

Pakeitimas42

14 straipsnis

Valstybės narės, vadovaudamosi Sutarties 141 straipsnio 4 dalimi, gali toliau taikyti esamas priemones arba imtis naujų, siekdamos praktiškai užtikrinti visišką vyrų ir moterų lygybę profesinėje veikloje.

Valstybės narės, vadovaudamosi Sutarties 141 straipsnio 4 dalimi, gali toliau taikyti esamas priemones arba imtis naujų, siekdamos praktiškai užtikrinti visišką vyrų ir moterų lygybę profesinėje veikloje, ypač įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu.

Justification

It is very important to define clearly those cases in which the principle of equal treatment should apply.

Pakeitimas 43

15 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Grįžimas iš motinystės atostogų

Pakeitimas 44

15 straipsnio 1 pastraipa

1. Mažiau palankus moters traktavimas dėl nėštumo ar motinystės atostogų pagal šios direktyvos nuostatas laikomas diskriminavimu.

Išbraukta.

Justification

See amendment to Article 2, point 2(c).

Pakeitimas 45

15 straipsnio 2 dalis

2. Išejusi motinystes atostogu moteris turi teise, joms pasibaigus, grižti i savo darbo vieta arba lygiavertes pareigas salygomis, kurios yra ne mažiau jai palankios, ir teise i geresnes darbo salygas, kurios jai butu suteiktos jos nebuvimo metu.

2. Išejusi motinystes atostogu moteris turi teise, joms pasibaigus arba po nebuvimo darbe, kuris yra tiesiogiai susijes arba eina veliau po ivaikinimo ar motinystes atostogu, grižti i savo darbo vieta arba lygiavertes pareigas salygomis, kurios yra ne mažiau jai palankios, ir teise i geresnes darbo salygas, kurios jai butu suteiktos jos nebuvimo metu.

Or. el

Justification

Maternity and paternity rights must be fully enforced by providing effective protection from discrimination affecting parents who make use of the rights they enjoy under national law. Women and men should enjoy equal protection as regards the right to return to work after a period of leave to care for young children. This amendment is the same as a European Parliament amendment to Article 2, paragraph 7, of Directive 2002/73/EC amending Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions.

Pakeitimas 46

16 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Tėvystės ir įvaikinimo atostogos

Pakeitimas 47

III antraštinė dalis, I skyriaus antraštinė dalis

Teisių gynimas

Teisių gynimo priemonės ir vykdymas

Pakeitimas 48

17 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Teisių gynimas

Pakeitimas 49

17 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad teisminės ir (arba) administracinės procedūros, skirtos įsipareigojimams pagal šią direktyvą vykdyti, įskaitant, kai, tų valstybių narių nuomone, tai tinka, taikinimo procedūras, būtų prieinamos visiems asmenims, kurie prieš tai galbūt kreipėsi į kitas kompetentingas valdžios institucijas, manantiems, kad jie nukentėjo, nes jiems nebuvo taikomas vienodų sąlygų taikymo principas, net pasibaigus tariamiems diskriminaciniams santykiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad teisminės ir (arba) administracinės procedūros, skirtos įsipareigojimams pagal šią direktyvą vykdyti, įskaitant, kai, tų valstybių narių nuomone, tai tinka, taikinimo tarpininkavimo ir arbitražo procedūras, būtų prieinamos visiems asmenims, manantiems, kad jie nukentėjo, nes jiems nebuvo taikomas vienodų sąlygų taikymo principas, net pasibaigus tariamiems diskriminaciniams santykiams.

Or. el

Justification

Many Member States have more than one administrative procedure available to citizens in the case of disputes concerning unequal treatment affecting work and employment.

Pakeitimas 50

18 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Kompensavimas

Pakeitimas 51

18 straipsnis

Valstybės narės įtraukia į savo teisinį pagrindą priemones, būtinas pagal jų nustatytą tvarką užtikrinti realų ir veiksmingą asmens, patyrusio diskriminaciją dėl lyties, kompensavimą ar nuostolių bei žalos atitaisymą, kuris yra tinkamas ir proporcingas patirtai žalai. Tokiai kompensacijai ar atitaisymui negali būti nustatyta didžiausia riba, išskyrus atvejus, kai darbdavys gali įrodyti, kad vienintelė žala, kurią patyrė prašymo teikėjas dėl diskriminacijos kaip nurodyta šioje direktyvoje, yra atsisakymas atsižvelgti į jo darbo prašymą.

Valstybės narės įtraukia į savo teisinį pagrindą priemones, būtinas užtikrinti veiksmingas, proporcingas ir tinkamas sankcijas tais atvejais, kai nesilaikoma šioje direktyvoje numatytų įsipareigojimų. Bet koks asmens, patyrusio šios direktyvos reikalavimų neatitinkantį elgesį, kompensavimas ar nuostolio bei žalos atitaisymas yra realus, veiksmingas ir proporcingas patirtai žalai, ir jam negali būti nustatyta didžiausia riba, išskyrus tuos atvejus, kai darbdavys gali įrodyti, kad vienintelė žala, kurią patyrė prašymo teikėjas dėl diskriminacijos kaip nurodyta šioje direktyvoje, yra atsisakymas atsižvelgti į jo darbo prašymą.

Justification

This amendment is intended to bring the article into line with Section 3 of the explanatory memorandum to the proposal: ‘ THE MEASURES LAID DOWN IN THE PROPOSAL FOR A DIRECTIVE’, which, under the heading 'The principal innovations of the current proposal are the following', refers to 'extension of the case law on sanctions/penalties to all areas covered by the present proposal - in line with the changes made by Directive 2002/73/ΕC - (see Articles 18 and 26 of current proposal), and with Title IV of the explanatory memorandum - ‘IMPLEMENTATION’, which states that: 'It requires Member Stares to provide a system of effective, proportionate and dissuasive sanctions to be applied in case of infringement of rights granted under this directive in order to guarantee full practical effect (effet utile) of this directive. Member States are also required to notify the Commission of the provisions adopted in this area'.

Pakeitimas 52

19 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Įrodinėjimo pareiga

Pakeitimas 53

20 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Taikymas

Pakeitimas 54

21 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Lygybės institucijos

Pakeitimas 55

22 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Socialinis dialogas

Pakeitimas 56

22 straipsnio 1 dalis

1. Valstybes nares, atsižvelgdamos i savo tradicijas ir praktika, imasi tinkamu priemoniu socialiniu partneriu dialogui plesti, kuriuo siekiama skatinti vienoda požiuri i vyrus ir moteris, taikant tokias priemones, kaip praktikos darbo vietoje stebesena, kolektyviniai susitarimai, elgesio kodeksai, tyrimai arba keitimasis pažangia praktika ir patirtimi.

1. Valstybes nares, atsižvelgdamos i savo tradicijas ir praktika, imasi tinkamu priemoniu socialiniu partneriu dialogui plesti, kuriuo siekiama skatinti vienoda požiuri i vyrus ir moteris, taikant tokias priemones, kaip praktikos darbo vietoje, isidarbinimo, profesinio mokymo ir pareigu paaukštinimo stebesena, kolektyviniai susitarimai, elgesio kodeksai, tyrimai arba keitimasis pažangia praktika ir patirtimi.

Justification

See justification to Amendment 10 (Article 14).

Pakeitimas 57

22 straipsnio 3 dalis

3. Valstybes nares, vadovaudamosi savo teises aktais, kolektyviniais susitarimais arba praktika, skatina darbdavius planingai ir sistemingai propaguoti vienodo požiurio i vyrus ir moteris principa darbo vietoje.

3. Valstybes nares, vadovaudamosi savo teises aktais, kolektyviniais susitarimais arba praktika, skatina darbdavius planingai ir sistemingai propaguoti vienodo požiurio i vyrus ir moteris principa darbo salygu, isidarbinimo, profesinio mokymo ir pareigu paaukštinimo atžvilgiu.

Or. el

Justification

See justification to Amendment 10 (Article 14).

Pakeitimas 58

23 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Dialogas su nevyriausybinėmis organizacijomis

Pakeitimas 59

24 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Įstatymų atitikimas

Pakeitimas 60

24 straipsnio b punktas

b) sutartyse ar kolektyviniuose susitarimuose, darbo užmokesčio skalėse, darbo užmokesčio susitarimuose, įmonių darbuotojų statutuose, įmonių vidaus taisyklėse arba nepriklausomų profesijų ir darbuotojų bei darbdavių organizacijų taisyklėse, privačiose darbo sutartyse ir kituose susitarimuose įrašytos nuostatos, kurios prieštarauja vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principui, skelbiamos ar gali būti paskelbtos negaliojančiomis arba yra taisomos;

b) individualiose ar kolektyvinėse visos ar ne visos darbo dienos sutartyse ar kolektyviniuose susitarimuose, darbo užmokesčio skalėse, darbo užmokesčio susitarimuose, įmonių darbuotojų statutuose, įmonių vidaus taisyklėse arba nepriklausomų profesijų ir darbuotojų bei darbdavių organizacijų taisyklėse, privačiose darbo sutartyse ir kituose susitarimuose įrašytos nuostatos, kurios prieštarauja vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principui, skelbiamos ar gali būti paskelbtos negaliojančiomis arba yra taisomos;

Pakeitimas 61

24 straipsnio c punktas

c) kad administracinėmis priemonėmis nebūtų patvirtintos arba išplėstos sistemos, į kurias įtrauktos pirmiau nurodytos nuostatos.

c) kad administracinėmis priemonėmis nebūtų patvirtintos arba išplėstos profesinės socialinės apsaugos sistemos, į kurias įtrauktos pirmiau nurodytos nuostatos.

Pakeitimas 62

25 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Priemonės prieš represijas

Pakeitimas 63

26 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Sankcijos

Pakeitimas 64

27 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Diskriminavimo prevencija

Pakeitimas 65

27 straipsnis

Valstybes nares, vadovaudamosi savo teises aktais, kolektyviniais susitarimais ar praktika, ragina darbdavius ir už profesini mokyma atsakingus asmenis imtis priemoniu užkirsti kelia visoms diskriminavimo del lyties formoms, ypac priekabiavimui ir seksualiniam priekabiavimui darbo vietoje.

Valstybes nares, vadovaudamosi savo teises aktais, kolektyviniais susitarimais ar praktika, užtikrina, kad butu imtasi priemoniu užkirsti kelia visoms diskriminavimo formoms, ypac seksualiniam priekabiavimui darbo vietoje, susijusiam su profesiniu mokymu ir paaukštinimu bei isidarbinimu.

Justification

The Member States must not only provide encouragement but must also ensure that measures are taken to prevent all forms of harassment, particularly sexual harassment, phenomena which do not occur solely at the workplace but also in connection with access to employment and vocational training.

Pakeitimas 66

27 straipsnio 1a dalis (nauja)

Darbdaviai ir už profesinį mokymą atsakingi asmenys taip pat raginami, atsižvelgiant į jų įsipareigojimus, imtis šio straipsnio pirmoje dalyje nurodytų priemonių.

Pakeitimas 67

28 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Minimalūs reikalavimai

Pakeitimas 68

28 straipsnis

Šios direktyvos nuostatų įgyvendinimas jokiu būdu nėra pakankamas pagrindas sumažinti darbuotojų apsaugos lygį šios direktyvos taikymo srityse ir nepažeidžia valstybių narių teisės atsakyti į pasikeitusią padėtį ir priimti naujus teisės aktus, reglamentus ar administracines nuostatas, kurios skiriasi nuo šios direktyvos paskelbimo metu galiojančių nuostatų, jei jos užtikrina, kad yra laikomasi šios direktyvos.

1. Šios direktyvos nuostatų įgyvendinimas jokiu būdu nėra pakankamas pagrindas sumažinti darbuotojų apsaugos lygį šios direktyvos taikymo srityse ir nepažeidžia valstybių narių teisės atsakyti į pasikeitusią padėtį ir priimti naujus teisės aktus, reglamentus ar administracines nuostatas, kurios skiriasi nuo šios direktyvos paskelbimo metu galiojančių nuostatų, jei jos užtikrina, kad yra laikomasi šios direktyvos.

 

2. Valstybės narės gali priimti naujas arba toliau taikyti esamas nuostatas, palankesnes lyčių vienodų galimybių ir vienodo požiūrio į vyrus bei moteris principo apsaugai, negu numatyta šioje direktyvoje.

Justification

This provision is an integral part of advanced legislation, and it gives the Member States the possibility of ensuring a higher level of protection in the area of equal treatment.

Pakeitimas 69

29 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Lyčių aspekto integravimas

Pakeitimas 70

30 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad visi suinteresuoti asmenys būtų visais įmanomais būdais, pavyzdžiui, darbo vietoje, supažindinti su priemonėmis, kurių imamasi sutinkamai su šia direktyva bei su jau galiojančiomis nuostatomis.

 

Valstybės narės užtikrina, kad visi suinteresuoti asmenys būtų visais įmanomais būdais, pavyzdžiui, darbo vietoje, užtikrinant užimtumo prieinamumą, profesinį mokymą bei paaukštinimą, supažindinti su priemonėmis, kurių imamasi sutinkamai su šia direktyva bei su jau galiojančiomis nuostatomis.

Pakeitimas 71

31 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Pranešimai

Pakeitimas 72

31 straipsnio 2 dalis

2. Nepažeisdamos šio straipsnio 1 dalies nuostatu, valstybes nares kas ketverius metus pateikia Komisijai pagal Sutarties 141 straipsnio 4 dali priimtu priemoniu tekstus, ataskaitas apie šias priemones ir ju igyvendinima. Komisija, atsižvelgdama i šia informacija, kas ketverius metus paruošia ir paskelbia pranešima, kuriame pateikiami šiu priemoniu palyginamieji ivertinimai, atlikti vadovaujantis prie Amsterdamo sutarties galutinio akto pridetos Deklaracijos Nr. 28 nuostatomis.

2. Nepažeisdamos šio straipsnio 1 dalies nuostatu, valstybes nares kas dvejus metus pateikia Komisijai pagal Sutarties 141 straipsnio 4 dali priimtu priemoniu tekstus, ataskaitas apie šias priemones ir ju igyvendinima. Komisija, atsižvelgdama i šia informacija, kas dvejus metus paruošia ir paskelbia pranešima, kuriame pateikiami šiu priemoniu palyginamieji ivertinimai, atlikti vadovaujantis prie Amsterdamo sutarties galutinio akto pridetos Deklaracijos Nr. 28 nuostatomis.

Justification

The measures taken by the Member States to implement this directive should be included in the national employment plans submitted each year to the Commission. This will make it possible to bring together in a single text all national measures on employment, including those on equal treatment for men and women.

Pakeitimas 73

32 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Veikimo patikrinimas

Pakeitimas 74

33 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Įgyvendinimas

Pakeitimas 75

34 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Senų direktyvų panaikinimas

Pakeitimas 76

35 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Įsigaliojimas

Pakeitimas 77

36 straipsnio antraštinė dalis (nauja)

Adresatai

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vyrų ir moterų lygių galimybių ir lygybės principo taikymo sprendžiant įdarbinimo ir profesinės veiklos klausimus

Nuorodos

KOM(2004)0279 – C6‑0037/2004 – 2004/0084(COD)

Atsakingas komitetas

FEMM

Nuomonę teikiantis komitetas
  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

JURI
15.9.2004

Glaudesnis bendradarbiavimas

Nėra

Nuomonės referentas(-ė)
  Paskyrimo data

Katalin Lévai
26.10.2004

Svarstymas komitete

2.2.2005

7.3.2005

31.3.2005

 

 

Priėmimo data

31.3.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

Už:

Prieš:

Susilaikė:

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Berger, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Stroz, Andrzej Jan Szejna, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Evelin Lichtenberger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Ingo Schmitt, József Szájer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

Elisabeth Jeggle

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlemento ir Tarybos direktyvos dėl vyrų ir moterų lygių galimybių ir lygybės principo taikymo sprendžiant įdarbinimo ir profesinės veiklos klausimus

Nuorodos

KOM(2004)0279 – C6‑0037/2004 – 2004/0084(COD)

Teisinis pagrindas

EB sutarties 251 straipsnio 2 dalis ir 141 straipsnio 3 dalis

Pagrindas Darbo tvarkos taisyklėse

51 straipsnis

Pateikimo Parlamentui data

15.9.2004

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

FEMM
15.9.2004

Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

EMPL

15.9.2004

JURI
15.9.2004

 

 

 

Nuomonė(-s) nepareikšta(-os)
  Sprendimo data

 

 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

 

 

 

 

 

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Angelika Niebler

22.9.2004

 

Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Supaprastinta procedūra  Sprendimo data

 

Teisinio pagrindo užginčijimas
  JURI nuomonės pareiškimo data

 

 

 

 

Lėšų skyrimo pakeitimas
  BUDG nuomonės pareiškimo data

 

 

 

Konsultacija su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu  Plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

 

Konsultacija su Regionų komitetu  Plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

 

Svarstymas komitete

16.3.2005

26.4.2005

26.5.2005

 

 

Priėmimo data

26.5.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

Už:

Prieš:

Susilaikė:

9

1

22

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Maria Carlshamre, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Véronique De Keyser, Mary Honeyball, Karin Jöns, Zuzana Roithová, Feleknas Uca

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

Luis Manuel Capoulas Santos, Alejandro Cercas, Albert Deß, Zita Pleštinská, José Javier Pomés Ruiz, Andreas Schwab

Pateikimo data – A6

2.6.2005

A6-0176/2005

Pastabos

...

  • [1]  OL C ... /Dar nepaskelbta OL.