VERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep
(COM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Rapporteur: Angelika Niebler

2.6.2005


Procedure : 2004/0084(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0176/2005
Ingediende teksten :
A6-0176/2005
Aangenomen teksten :

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: