Pranešimas - A6-0178/2005Pranešimas
A6-0178/2005

PRELIMINARUS PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Sanglaudos fondą

3.6.2005 - (KOM(2004)0494 – 2004/0166(AVC))

Regioninės plėtros komitetas
Pranešėjas: Alfonso Andria


Procedūra : 2004/0166(AVC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0178/2005
Pateikti tekstai :
A6-0178/2005
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Sanglaudos fondas

(KOM(2004)04942004/0166(AVC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Sanglaudos fondą (KOM(2004)04942004/0166(AVC))[1],

–   atsižvelgdamas į prašymą pritarti, kurį pateikė Taryba pagal EB steigimo sutarties 161 straipsnio antrą pastraipą (C6-0000/2005),

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 22 d. Komisijos komunikatą dėl trečiosios ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitos [2],

–   atsižvelgdamas į laikinojo komiteto pranešimą dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų[3], ypač į Regioninės plėtros komiteto nuomonę šiuo klausimu, ir į Komisijos komunikatą dėl 2007–2013 m. finansinių perspektyvų (KOM(2004)0487)[4],

–   atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą dėl bendrųjų Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo nuostatų (KOM(2004)0492) – 2004/0163(AVC))[5],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laikinąjį pranešimą, į Biudžeto komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A6-0178/2005),

1.  ragina Tarybą ir Komisiją atsižvelgti į šias rekomendacijas:

i)     mano, kad ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda turi likti esminiu ir pagrindiniu elementu siekiant Europos integracijos; mano, kad Sanglaudos fondas turi ir toliau padėti siekti Europos Sąjungos tikslų, susijusių su valstybių narių sanglauda ir solidarumu;

ii)     ragina, kad naujuoju laikotarpiu, kai bus remiamasi ekonomine ir socialine sanglauda, papildomai remtis teritorinės sanglaudos koncepcija ir skirti ypatingą dėmesį šios naujos koncepcijos rengimui;

iii)    mano, kad turėtų būti ieškoma politinio sprendimo dėl Sąjungos teritorijų, kurioms nuo šiol dėl plėtros nebus skiriama paramos;

iv)    pritaria Sanglaudos fondo tikslams ir jiems pasiekti naudojamoms pagrindinėms priemonėms, kurias pasiūlė Komisija;

v)    ragina pritarti pasiūlymui finansinius asignavimus Sanglaudos fondui (2000–2006 m.) padidinti nuo 18 iki 62,99 milijardų eurų ir proporcingai paskirstyti lėšas aplinkos apsaugos ir transporto infrastruktūros sektoriams, lanksčiai dalyvaujant fondui;

vi)    patikslina, kad pasiūlyme dėl reglamento nurodyti asignavimai taikomi tik laikotarpiui, kuris prasideda 2007 biudžetiniais metais, ir yra preliminarūs, kol bus pasiektas susitarimas dėl 2007 ir tolesnių metų laikotarpio finansinės perspektyvos;

vii)   laikosi nuomonės, kad priėmus būsimą finansinę perspektyvą Komisija arba patvirtins pasiūlyme dėl reglamento nurodytas sumas, arba pateiks pataisytas sumas patvirtinti Europos Parlamentui ir Tarybai, taip užtikrindama, kad nebus viršijama didžiausių numatytų išlaidų riba;

viii)  pabrėžia strateginį ir prioritetinį programavimo aspektą siekiant padidinti svarbų sanglaudos politikos poveikį;

ix)    pabrėžia ir primena Europos Parlamento, kaip šios srities biudžetą tvirtinančios institucijos, vaidmenį;

x)    prašo, kad Taryba ir Komisija į finansinius dokumentus įtrauktų (kaip numatyta Finansinio reglamento 3 straipsnyje) Komisijos pasiūlytų asignavimų įsipareigojimams metinį paskirstymą;

xi)    prašo, kad būtų gerinamas ir aiškinamas Sanglaudos fondo biudžeto pristatymas atskiriant biudžeto eilutes kiekvienam iš trijų biudžeto skirsnių, numatytų pasiūlyme dėl Reglamento KOM(2004)0494 2 straipsnyje;

xii)   primena, kad Sanglaudos fondui taikomos Finansinio reglamento nuostatos, ir todėl reikalauja, kad jo būtų laikomasi.

xiii)  prašo Komisijos dokumento KOM(2004)0494 2 straipsnio 1 dalies pabaigoje įrašyti šiuos žodžius:

       „pakeistas Sprendimu (EB) Nr. 884/2004/EB“;

xiv)  mano, kad iš Sanglaudos fondo turi būti finansuojami ne tik Europos transporto tinklų projektai, bet ir projektai regioniniams tinklams gerinti, padaryti juos saugius ir tinkamus eksploatuoti;

xv)   ragina, kad į įvairių transporto sektorių, kuriems teikiama Sanglaudos fondo parama, sąrašą būtų įtraukta pakrančių laivyba, jūriniai ryšiai ir susisiekimas su atokiausiais regionais ir mažomis salomis;

xvi)  prašo Komisijos dokumento KOM(2004)0494 2 straipsnio 3 punktą suformuluoti taip:

    „su tvariu vystymusi arba su aplinkosauga susijusiems projektams, pvz., energijos efektyvumo arba atsinaujinančių energijos šaltinių, ir transporto tinklų, nepriklausančių transeuropiniams transporto tinklams, sektoriuje projektams, susijusiems su greitkeliams prilyginamais kelių ruožais arba magistralėmis, skirtomis transeuropiniams transporto tinklams sujungti, geležinkeliais (įskaitant riedmenis), vidaus vandenų ir jūrų keliais, taip pat įvairiems transporto tinklų tarpusavio suderinamumo, kelių ir oro transporto srautų reguliavimo, miesto ir viešojo transporto sistemų (įskaitant ir riedmenų bei kelių infrastruktūrą, skirtą tarpmiestiniams ir miesto autobusams) projektams.“

xvii)      prašo, kad reglamento 2 straipsnyje būtų įrašyta aiški nuoroda į fiziškai neįgalius asmenis, ir ragina, kad iš Sanglaudos fondo finansuojamuose projektuose būtų, be kita ko, numatyta galimybė panaikinti bet kokius kliuvinius ir kliūtis;

xvii)     mano, kad galutiniu finansiniu susitarimu būtina užtikrinti, jog galėsime įveikti savo laikmečio politinius iššūkius, iš kurių svarbiausias yra sanglaudos politikos reforma; todėl bendrasis vidaus produktas (BNP) turėtų sudaryti 0,41 proc.;

xix)       mano, kad EB sutarties 104 straipsnio 8 dalyje nurodyto sprendimo atveju visos ar dalies Fondo paramą nutraukti galima tik specialiuoju Tarybos sprendimu, o ne savaime, kaip numatyta pasiūlyme dėl reglamento;

xx)       ragina užtikrinti nuoseklumą tarp projektų, finansuojamų iš Sanglaudos fondo, ir tų, kurie finansuojami pagal kitas Bendrijos programas, ypač pagal programą „Natura 2000“;

xxi)       džiaugiasi padidėjusia paramos taikymo sfera, įtraukus energijos efektyvumą ir atsinaujinančių energijos šaltinius, nes tai turi didelį potencialą atitinkamose šalyse ir jų teikiama nauda (oro kokybės gerinimas, naujų darbo vietų kūrimas ir socialinio teisingumo stiprinimas) yra bendras Europos interesas;

xxii)      mano, kad nuostatos dėl didžiųjų projektų, reglamentuotų pasiūlymo dėl bendrojo reglamento 38–40 straipsniuose, turėtų būti aiškiai įtrauktos į reglamentą dėl Sanglaudos fondo, siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą;

xxiii)     tai pat ragina aiškiai įtraukti nuostatas dėl techninės pagalbos (tyrimų, vertinimų, ekspertizės, statistikos ir t. t.), reglamentuotos pasiūlymo dėl bendrojo reglamento 43 straipsnyje, finansavimo;

xxiv)     pabrėžia, kad būtina nustatyti lanksčią sąlygą kartu su griežtos kontrolės mechanizmu, susijusią su fondo paramos neteikimu padengti žemės pirkimo išlaidoms už sumą, didesnę negu 10 proc. visų finansuotinų išlaidų šiai operacijai, nurodytai reglamento 3 straipsnio 3 dalyje, kad būtų sudaryta galimybė įgyvendinti projektą tuo atveju, jei ši suma yra nepakankama ir tai gali sukelti problemų jį įgyvendinant; tačiau mano, kad reikėtų padaryti finansuotinas išlaidas socialinio būsto atnaujinimui, siekiant taupyti energiją, saugoti aplinką ir pasiekti sanglaudos tikslą;

xxv)      ragina sustabdyti projektų, parengtų nesilaikant ES aplinkos teisės aktų, finansavimą;

xxvi)     ragina Komisiją sudaryti prioritetų sąrašą programų rengimo etape, kad galima būtų įvertinti projektų rezultatus kokybės, Bendrijos finansavimo veiksmingumo ir šių projektų indėlio į tvarią raidą visose Sanglaudos fondo finansuojamose srityse aspektais;

xxvii)    ragina Komisiją įtraukti „premijavimo sistemos“ principą, kad geriausioms valstybėms narėms už pasiektą pažangą būtų skiriamos premijos siekiant, kad būtų geriau vertinami finansuojami projektai, geriau analizuojamas rentabilumas ir kuriamos naujovės bei prisidedama prie tvarios plėtros;

xxviii)   mano, kad būtų naudinga stiprinti nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijų dalyvavimą Sanglaudos fondo veikloje taikant specialiąsias paramos priemones ir „pažangios patirties“ sistemą;

xxix)     pritaria, kad įsipareigojimų panaikinimo taisyklė (vadinamoji N+2 taisyklė) būtų taikoma Sanglaudos fondui; tačiau prašo pirmuosius trejus naujojo programavimo metus ją taikyti lanksčiai;

xxx)      ragina Komisiją atkreipti dėmesį į atokių ir salose esančių valstybių narių, finansuojamų iš fondo, ypatumus, atsižvelgiant į gamtines kliūtis ir demokratines problemas, su kuriomis jos susiduria ir dėl kurių kyla vystymosi sunkumų bei atsilikimas;

2.    įpareigoja Pirmininką pateikti prašymą pratęsti nagrinėjimą kartu su Taryba, kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnio 3 dalyje, ir prireikus vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsniu kartu su Taryba pradėti derinimo procedūrą, numatytą 1975 m. bendroje deklaracijoje;

3.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Objectifs de base du Fonds de cohésion

Le Fonds de cohésion[1] a été créé en 1993 par le Traité de Maastricht dans le cadre de la préparation à l'Union économique et monétaire. En effet, pour participer à l'Union économique et monétaire les États membres doivent réduire leur déficit public et contrôler leur dette publique. D'un autre côté, les pays les moins prospères doivent investir lourdement pour rattraper leurs voisins les plus développés et augmenter leur capacité de croissance. Ainsi le Fonds de cohésion a été créé afin de permettre aux pays les moins prospères de se rapprocher des critères de convergence tout en continuant les investissements en infrastructures grâce à l'aide octroyée par le Fonds de cohésion.

L'article 161 paragraphe 2 du Traité sur l'Union européenne prévoit que: "Un Fonds de cohésion (...) contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports ".

L'objectif est ainsi d'instaurer un Fonds complémentaire aux autres instruments communautaires de développement régional, dans le domaine de l'environnement et des infrastructures de transport d'intérêt commun afin de promouvoir la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.

Seuls les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire, et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire les critères économiques de convergence fixés dans l'article 104 du Traité instituant la Communauté européenne, sont éligibles.

2. Ajustements au règlement instituant le Fonds de cohésion

Depuis l'élargissement de l'UE le 1er mai 2004, le Fonds de cohésion s'applique aux dix nouveaux États membres, tout comme aux trois États membres bénéficiaires de l’UE à 15 (Espagne, Portugal, Grèce) pour la fin de période 2000-2006. L'Irlande n'est plus bénéficiaire depuis le 01.01.2004 et l'Espagne ne remplira plus les critères pour l'éligibilité au financement du Fonds de cohésion à partir du 01.01.2007.

La proposition de la Commission est bien adapté aux besoins de l'Union élargie avec une plus grande disparité entre les États membres et les régions ainsi qu'aux encouragements de la solidarité et pour la cohésion économique et sociale. Grâce aux aides du Fonds les régions moins développées bénéficieront de l'objectif "convergence".

Toutefois, votre rapporteur reconnaît des ajustements essentiels apportés au règlement:

L'augmentation de l'enveloppe financière du Fonds de cohésion de 18 (pour la période 2000-2006) à 62,99 milliards d’euros est importante étant donné que plus de la moitié des États membres bénéficieront du Fonds de cohésion. L’élargissement du champ d'application des actions du Fonds de cohésion est conforme aux dispositions correspondantes du Traité, en phase avec les priorités décidées à Lisbonne et s'inscrit dans la perspective du développement durable de Göteborg. Ceci permettra donc de répondre aux importants besoins de financement des États membres bénéficiaires dans les domaines de l'environnement et des transports. La répartition du financement communautaire entre les secteurs éligibles de l'environnement et du transport doit être équilibrée. Toutefois, pour une certaine souplesse de l'intervention du Fonds, il est important que celle-ci soit adaptée aux besoins de chaque État membre.

Les réseaux transeuropéens de transport, en particulier, les projets d’intérêt européen et les infrastructures liées à l’environnement restent les priorités d'intervention du Fonds de cohésion. La nouveauté introduite par le règlement est que, conformément aux priorités de Göteborg, le Fonds de cohésion renforce sa contribution au développement durable. Ainsi, il peut désormais financer des projets dans le domaine des transports, en dehors des réseaux transeuropéens, concernant le rail, les voies navigables fluviales et maritimes, les programmes multimodaux de transport, le transport urbain durable, et dans les domaines favorisant le développement durable, à dimension environnementale, tels les secteurs clés de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

La Commission souligne dans les considérants (1) l'importance de présent règlement de préciser la mission de Fonds de cohésion par rapport à ce nouveau cadre, notamment au règlement sur les dispositions générales. Vu les problèmes au cours de la période actuelle et pour un meilleur fonctionnement dans le future ainsi que pour la meilleure transparence, votre rapporteur estime que les grands projets, qui représentent l'outil le plus important d'intervention du Fonds de cohésion et le financement de l'assistance technique (études, évaluations, expertises, statistiques etc.) doivent être préciser expressément dans le présent règlement. Une telle transparence n'est pas contre la simplification de la mise en oeuvre de la politique régionale, mais souligne la mission et l'importance des grands projets pour les programmes de Fonds de cohésion.

Pour la période 2007-2013, dans le cas des infrastructures liées au transport et à l'environnement, le Fonds de cohésion et le FEDER seront gérés, afin de faciliter une meilleure synergie, selon un système de programmation unique. Cependant, les grands projets dont le coût total excède 25 millions d'euros pour l'environnement et 50 millions d'euros pour les autres domaines, seront adoptés séparément par la Commission, mais seront gérés dans le cadre des programmes y afférents. Il serait souhaitable que, au sein des cadres nationaux, le Fonds de cohésion affiche ses propres priorités, séparées de celles du FEDER.

L'article 3-3 du présent règlement envisage d'exclure de l'éligibilité des dépenses d'achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée. Dans certains cas la limite de 10 % pour les dépenses d'achat de terrain empêche de réaliser un projet dans le cadre de Fonds de cohésion. Votre rapporteur estime qu'il est nécessaire de mettre en place une clause de flexibilité qui permettrait, dans certains cas, d'obtenir une dérogation et donc d'avoir plus de souplesse dans la détermination des dépenses éligibles, afin de pouvoir réaliser le projet. En même temps, une clause de flexibilité doit aller avec un mécanisme de contrôle efficace pour éviter des problèmes de fraude et de la corruption.

Malgré la simplification, la décentralisation et la programmation plus stratégique, il serait souhaitable d'établir une liste de priorités indicatives dans la phase de programmation, élaborée par la Commission, pour la qualité et l'évaluation des résultats des projets, ainsi que pour l'efficacité des financements communautaires.

Un "premium system", sous forme d'une "réserve communautaire de qualité et de performance", n'est pas prévu que pour les Fonds structurels (articles 20, 48, 49 de la proposition de règlement général). L'objectif du Fonds de cohésion est différent de celui des Fonds structurels. Il vise en effet à se substituer aux dépenses budgétaires nationales afin de soutenir les projets dans les États membres bénéficiaires, sans distinction régionale interne. Le Fonds de cohésion est d’une importance extrême pour la période 2007-2013 étant donné qu'à la suite de l'élargissement plus de la moitié des États membres bénéficieront de ses interventions; en outre, le financement communautaire sera trois fois supérieur à celui de la période précédente. Il est ainsi important que la contribution du Fonds de cohésion à la réalisation de la cohésion économique et sociale soit correctement évaluée et que les progrès réalisés par les États membres les plus performants soient primés.

Afin de motiver les pays et leurs territoires pour l'élaboration et le choix des projets de qualité et d'intérêt européen, il semble nécessaire d'introduire un mécanisme de "premium system" basé sur certains critères principaux comme par exemple la qualité du projet proposé et accompli, la capacité de l'État membre bénéficiaire à dépenser les enveloppes budgétaires allouées par le Fonds de cohésion, la réalisation du projet, la transnationalité du projet, les efforts en faveur du développement durable, le degré de coopération et de coordination des interventions entre les pays voisins au niveau du transport ainsi qu'au niveau de l'environnement, les impulsions des projets en faveur des sources d'énergies renouvelables ou le traitement éco-compatible des déchets.

Actuellement, la politique de cohésion va, en application du principe de subsidiarité, vers un renforcement progressif et opportun du rôle des acteurs régionaux. Toutefois, pour la mise en œuvre, la capacité technique et administrative au niveau local n'est pas toujours adaptée à ce nouveau rôle. Des actions spécifiques d'accompagnement et l'application du système de "best practices" pourraient être des interventions utiles pour les administrations nationales et régionales afin de mieux gérer les Fonds reçus.

L'introduction de l'application de dégagement d’office (la règle N+2) au Fonds de cohésion, qui est désormais soumis aux mêmes règles que celles du FEDER et du FSE, permet d'encourager l'utilisation rapide des ressources du Fonds de cohésion. L'expérience de la période actuelle a montré que cette règle apportait une discipline efficace à la préparation soigneuse et précise des projets et à la gestion des Fonds structurels. Cependant, il est nécessaire de suivre attentivement l'application de la règle N+2 aux interventions du Fonds de cohésion qui sont d'une nature différente de celles des Fonds structurels. Votre rapporteur estime qu'une période transitoire de trois ans est un bon compromis entre l'obligation de l'État membre bénéficiaire à dépenser les enveloppes budgétaires dans les deux années qui suivent leur engagement et les difficultés de gestion de grands projets.

Dans les débats sur le futur du Fonds de cohésion, l'élargissement jouent un rôle important étant donné que plus de la moitié des États membres bénéficieront du Fonds de cohésion.

Les pays les moins prospères doivent investir lourdement pour rattraper leurs voisins les plus développés et augmenter leur capacité de croissance. La suppression des aides pour les États membres qui ont été bénéficiaires pendant plusieurs années du Fonds de cohésion et dont le revenu national brut (RNB) par habitant atteint 90 % de la moyenne communautaire, ne manquerait pas d'avoir des effets sur l'économie du pays. La suppression risque d'annuler les progrès grâce au Fonds de cohésion et d'avoir des répercussions non seulement pour le pays concerné, mais également pour la stabilité de la Communauté en ce qui concerne la cohésion économique et sociale.

Bien qu'il existe des difficultés importantes, au niveau financier et technique, votre rapporteur estime que l'application d'un mécanisme transitoire de suppression progressive de l'aide octroyée aux États membres, qui ne bénéficieront plus du Fonds de cohésion est opportune. Cependant, le mécanisme devrait être transitoire, provisoire et limité aux projets courants.

Le règlement instituant le Fonds de cohésion doit entrer en vigueur à temps pour que, dans le cadre de la nouvelle phase de programmation, les nouveaux projets puissent être opérationnels à partir du 1er janvier 2007.

  • [1]  Règlement (CE) N°1164/94, modifié par les règlements (CE) N°1264/1999 et (CE) N°1265/99.

BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ (24.5.2005)

teikiama Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Sanglaudos fondą
(KOM(2004)04942004/0166(AVC))

Nuomonės referentė: Nathalie Griesbeck

JUSTIFICATION SUCCINCTE

ASPECTS GENERAUX

La commission des budgets propose d'adopter un avis à l'intention de la commission du développement régional sur le document COM(2004)0494. Cette proposition de règlement du Conseil fait l'objet d'une procédure d'avis conforme au sein du Parlement européen, conformément à l'article 75 de son règlement.

La commission du développement régional est la commission compétente au fond pour ce dossier. Celle-ci propose d'utiliser l'article 75, paragraphe 3, du règlement et de présenter au Parlement un rapport intérimaire sur la proposition de la Commission. La commission du développement régional devrait adopter le rapport le 24 mai 2005.

La proposition COM(2004)0494 s'inscrit dans le cadre de la législation sur la politique de cohésion, qui compte cinq documents (pour plus d'information, veuillez consulter la justification succincte sur l'avis sur les dispositions générales).

Le traité CE prévoit qu'un Fond de cohésion contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructures des transports (Article 161, alinéa 2).

Le règlement (CE) n°1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 (JO L 130 du 25.5.1994, p. 1) a institué le Fonds de cohésion et, pour la première fois, encadré sa mise en œuvre. Ce règlement a été modifié par la suite notamment par les règlements (CE) n° 1264/1999 et (CE) n° 1265/99 du 21 juin 1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 57 et p. 62). Suite à l’élargissement de l’Union, le 1er mai 2004, le Fonds de cohésion s’applique aux dix nouveaux États membres jusqu’à la fin de 2006, tout comme aux trois États membres anciennement bénéficiaires (Espagne, Portugal, Grèce) pour la fin de la période 2000-2006.

Il est prévu que le Fonds de cohésion contribue à l’objectif de convergence des États membres et des régions les moins développés par le biais d’une participation financière aux programmes opérationnels intervenant au titre de cet objectif.

En effet, dans le cadre de la réforme du système de mise en œuvre de la politique de cohésion, annoncée dans le troisième rapport sur la cohésion adopté par la Commission en février 2004, les interventions du Fonds de cohésion s’intègrent dans la programmation pluriannuelle des Fonds structurels. La Commission affirme que cette réforme, tout en maintenant les principes fondamentaux qui font la valeur de cette politique (programmation pluriannuelle, partenariat, évaluation, gestion partagée), se fonde sur un équilibre global entre le renforcement de la dimension stratégique et la simplification du système de mise en œuvre.

L’adhésion de nouveaux États membres au 1er mai 2004, tous éligibles au Fonds de cohésion, et l’existence de nouveaux et importants besoins de financement dans ces pays, justifient l’extension du domaine d’intervention du Fonds. Ainsi, le Fonds de cohésion peut également financer des actions dans les domaines favorisant le développement durable et présentant une dimension environnementale claire, tels que l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables et, dans le domaine des transports en dehors des réseaux transeuropéens, le rail, les voies navigables fluviales et maritimes, les actions multimodales de transport et leur interopérabilité, la maîtrise des volumes de trafics routier et aérien, le transport urbain propre et les modes de transport collectifs. Cette extension du domaine d’intervention est conforme aux dispositions correspondantes du traité et est en phase avec les priorités décidées par les Conseils européens de Lisbonne (mars 2000) et Göteborg (juin 2001).

Les États membres bénéficiaires du Fonds de cohésion doivent se conformer aux conditions fixées par le traité relatives aux programmes de convergence et aux conditions de déficits excessifs pour les États membres participant à l’Union économique et monétaire. La mise en oeuvre du Fonds de cohésion est conditionnée par la satisfaction de ces conditions. Lorsque le Conseil, sur proposition de la Commission, constate un déficit public excessif et que l’État membre concerné n’a pas entrepris d’action suivie d’effets, les engagements au titre du Fonds de cohésion sont suspendus avec effet au 1er janvier de l’année suivante. Cette suspension cesse lorsque le Conseil, statuant dans les mêmes conditions, constate que l’État membre concerné a pris les mesures de correction permettant un retour à une situation conforme au traité et aux décisions du Conseil.

IMPLICATIONS FINANCIÈRES

Seuls les États membres dont le revenu national brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire sont éligibles.

Partant de la proposition de la Commission, et dans l'attente des résultats des travaux des perspectives financières, les crédits d'engagement disponibles pour l'ensemble des Fonds structurels pour la période 2007-2013 seront de 336,194 milliards d'euros aux prix de 2004.

Le Fonds de cohésion finance l'objectif de "convergence", qui dispose d'une enveloppe de 264 milliards d'euros (78,54 % de l'enveloppe globale). La proposition s'incrit dans le cadre de la future Union européenne à 27 États membres.

IŠVADOS

Nuomonės referentės rekomendacijos

Biudžeto komitetas prašo atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šias rekomendacijas:

Europos Parlamentas

1.  patikslina, kad pasiūlyme dėl reglamento nurodyti asignavimai taikomi tik laikotarpiui, kuris prasideda 2007 biudžetiniais metais, ir yra preliminarūs, kol bus pasiektas susitarimas dėl 2007 ir tolesnių metų laikotarpio finansinės perspektyvos;

2.  laikosi nuomonės, kad priėmus būsimą finansinę perspektyvą Komisija arba patvirtins pasiūlyme dėl reglamento nurodytas sumas, arba pateiks pataisytas sumas patvirtinti Europos Parlamentui ir Tarybai, taip užtikrindama, kad nebus viršijama didžiausių numatytų išlaidų riba

3.  pabrėžia strateginį ir prioritetinį programavimo aspektą siekiant padidinti svarbų sanglaudos politikos poveikį;

4   pabrėžia ir primena Europos Parlamento, kaip šios srities biudžetą tvirtinančios institucijos, vaidmenį;

5.  prašo, kad Taryba ir Komisija į finansinius dokumentus įtrauktų (kaip numatyta Finansinio reglamento 3 straipsnyje) Komisijos pasiūlytų asignavimų įsipareigojimams metinį paskirstymą;

6.  prašo, kad būtų gerinamas ir aiškinamas Sanglaudos fondo biudžeto pristatymas atskiriant biudžeto eilutes kiekvienam iš trijų biudžeto skirsnių, numatytų pasiūlyme dėl Reglamento KOM(2004)0494 2 straipsnyje;

7.  primena, kad Sanglaudos fondui taikomos Finansinio reglamento nuostatos, ir todėl reikalauja, kad jo būtų laikomasi.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Tarybos reglamento, įsteigiančio Sanglaudos fondą

Nuorodos

KOM(2004)0494 – C6‑0000/2005 – 2004/0166(AVC)

Atsakingas komitetas

REGI

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

Glaudesnis bendradarbiavimas

 

Nuomonės referentas:
  Paskyrimo data

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

Svarstymas komitete

11.4.2005

23.5.2005

 

 

 

Priėmimo data

23.5.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

Už:

Prieš:

Susilaikė:

19

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne Elisabet Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Ralf Walter

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Robert Navarro

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

 

TRANSPORTO IR TURIZMO KOMITETO NUOMONĖ (25.4.2005)

teikiama Regioninės plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Sanglaudos fondą
(KOM(2004)04942004/0163(AVC))

Nuomonės referentas: Josu Ortuondo Larrea

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. 2 straipsnio 1 dalies pabaigoje įrašyti šį sakinį:

     „pakeistas Sprendimu (EB) Nr. 884/2004/EB“;

2. 4 straipsnį papildyti 5 dalimi:

„Šiuo reglamentu nedraudžiama Tarybai toliau skirti Sanglaudos fondo paramą kasmet mažėjančia tvarka 2007–2013 m. laikotarpiu valstybėms narėms, kurių turtas viršijo 90 proc. Europos vidurkio dėl paprasto statistinio efekto, kai 2004 m. gegužės 1 d. Europos Sąjungos prisijungė dešimt naujų valstybių narių“.

3. 2 straipsnio 3dalį suformuluoti taip:

„su tvariu vystymusi arba su aplinkosauga susijusiems projektams, pvz., energijos efektyvumo arba atsinaujinančių energijos šaltinių, ir transporto tinklų, nepriklausančių transeuropiniams transporto tinklams, sektoriuje projektams, susijusiems su greitkeliams prilyginamais kelių ruožais arba magistralėmis, skirtomis transeuropiniams transporto tinklams sujungti, geležinkeliais (įskaitant riedmenis), vidaus vandenų ir jūrų keliais, taip pat įvairiems transporto tinklų tarpusavio suderinamumo, kelių ir oro transporto srautų reguliavimo, miesto ir viešojo transporto sistemų (įskaitant ir riedmenų bei kelių infrastruktūrą, skirtą tarpmiestiniams ir miesto autobusams) projektams.“

SHORT JUSTIFICATION

The Commission has proposed a new Council regulation on the Cohesion Fund. The procedure for adopting this proposal for a regulation is the assent procedure. The main objective of this proposal for a regulation is to specify the tasks of the Cohesion Fund and the specific ways in which it is applied, particularly as regards assistance under the Fund and its scope. It should be noted that eligibility of Member States and regions to financial assistance under the Fund is regulated in accordance with the Proposal for a Council regulation laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund (COM(2004)0492).

The present proposal for a regulation lays down the scope of assistance and the conditionality rules governing assistance under the Fund.

Content of the proposal for a regulation

It is envisaged that the Fund will provide support for trans-European transport networks, particularly projects of European interest as identified by Decision No 1692/96/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 on Community guidelines for the development of the trans-European transport network (OJ L 228 of 9.9.1996, p. 1). Your draftsman of course wishes to make certain that the projects concerned will include those annexed to Decision No 884/2004/EC of the Parliament and of the Council of 29 April 2004 (OJ L 167 of 30.4.2004, p. 1) last amending the above-mentioned Decision, which currently includes an expanded list of projects to take account of the requirements of the new Member States and the priorities of the other Member States.

Your draftsman also notes that, beyond the trans-European networks, the Cohesion Fund will also promote rail, river and sea transport, intermodal transport systems and their interoperability, management of road and air traffic, clean transport and public transport.

The other relevant article of the proposal for a regulation concerns the action to be taken within the Cohesion Fund framework if the Council determines that an excessive government deficit exists in a Member State.

Draftsman’s comments

The proposal for a regulation differs from the previous regulation in two important aspects. It does not lay down a system for managing and controlling the Fund, and it does not provide an indicative programme of annual expenses for a planning period (e.g. 2007-2013).

As regards the first aspect, the management and control rules are contained in the proposal for a regulation laying down general provisions. This is an understandable approach which aims to coordinate planning between the three funds (regional, social and cohesion) to better achieve the objectives of convergence, regional competitiveness and territorial cooperation.

Nevertheless, neither this proposal for a regulation nor the proposal for a regulation laying down general provisions sets out the Fund’s expenditure allocation on a year-by-year basis or by programming period.

Consequently, it is impossible to evaluate the support the Cohesion Fund could provide to transport policy, including trans-European networks, in the countries concerned, even if the sum allocated to the ‘convergence’ objective is known.

It should be noted that only countries whose GDP does not exceed 90% of the EU average are eligible under the Cohesion Fund. However, enlargement has created a statistical effect which causes certain countries of the former Union of Fifteen to be excluded. Your draftsman believes the Commission should apply a degree of flexibility in this area as regards approval of Cohesion Fund assistance.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Tarybos reglamento, įsteigiančio Sanglaudos fondą

Procedūros numeris

KOM(2004)0494 -2004/0166(AVC)

Atsakingas komitetas

REGI

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

Glaudesnis bendradarbiavimas

 

Nuomonės referentas:
  Paskyrimo data

Josu Ortuondo Larrea
02.09.2004

Svarstymas komitete

16.3.2005

18.4.2005

 

 

 

Priėmimo data

19.4.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

Už:

Prieš:

Susilaikė:

35

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Sylwester Chruszcz, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Said El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Erik Meijer, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Dirk Sterckx, Gary Titley, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zile

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Fausto Correia, Zita Gurmai, Willem Schuth

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

 

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Tarybos reglamento, įsteigiančio Sanglaudos fondą

Nuorodos

KOM(2004)0494 -2004/0166(AVC)

Teisinis pagrindas

EB sutarties 161 straipsnis

Pagrindas Darbo tvarkos taisyklėse

75 straipsnio 3 dalis

EP pritarimo paprašymo data

 

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

75 straipsnio 3 dalis

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

75 straipsnio 3 dalis

TRAN
75 straipsnio 3 dalis

 

 

 

Nuomonė nepareikšta
  Nutarimo data

CONT

23.3.2005

ENVI

20.9.2004

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Alfonso Andria

6.10.04

 

Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Supaprastinta procedūra
  Nutarimo data

 

Teisinio pagrindo užginčijimas
  JURI nuomonės pateikimo data

 

 

 

 

 

Svarstymas komitete

14.3.2005

21.4.2005

 

 

 

Priėmimo data

24.5.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

Už:

Prieš:

Susilaikė:

37

5

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Adam Jerzy Bielan, Graham Booth, Bernadette Bourzai, Bairbre de Brún, Giovanni Claudio Fava, Gerardo Galeote Quecedo, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Konstantinos Hatzidakis, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Miroslav Mikolášik, Francesco Musotto, Lambert van Nistelrooij, István Pálfi, Markus Pieper, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Inés Ayala Sender, Simon Busuttil, Brigitte Douay, Stanisław Jałowiecki, Ana Mato Adrover, Mirosław Mariusz Piotrowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pateikimo data – A6

7.6.2005

A6‑0147/2005

Pastabos

...