Pranešimas - A6-0195/2005Pranešimas
A6-0195/2005

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl specialių žemės ūkio srities priemonių, skirtų atokiausiems Europos Sąjungos regionams remti

17.6.2005 - (KOM(2004)0687 – C6‑0201/2004 – 2004/0247(CNS)) - *

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Duarte Freitas

Procedūra : 2004/0247(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0195/2005
Pateikti tekstai :
A6-0195/2005
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl specialių žemės ūkio srities priemonių, skirtų atokiausiems Europos Sąjungos regionams remti

(KOM(2004)0687 – C6‑0201/2004 – 2004/0247(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2004) 0687)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 36, 37 straipsnius ir 299 straipsnio 2 dalį, kuria remdamasis jis konsultavosi su Taryba (C6‑0201/2004),

–   atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A6‑0195/2005),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui apie ketinimus nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą, jeigu ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą, dar kartą konsultuotis su Parlamentu;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 konstatuojamoji dalis

(1) Išskirtinė atokiausių regionų geografinė padėtis, atsižvelgiant į esminių maisto produktų, skirtų įmonėms vartoti, tiekimo šaltinius arba jų perdirbimą bei žemės ūkio sąnaudas, lemia papildomas jų įvežimo į šiuos regionus išlaidas. Be to, dėl objektyvių veiksnių, atsirandančių dėl izoliuotumo ir atokiausių vietų, atokiausių regionų ūkio subjektai ir gamintojai patiria daugiau suvaržymų, kurie ypač apsunkina jų veiklą. Šiuos suvaržymus galima iš dalies pašalinti sumažinus šių esminių produktų kainą. Todėl tikslinga įvesti specialius tiekimo susitarimus, kurie užtikrintų tiekimą į šias salas ir kompensuotų papildomas išlaidas, atsirandančias dėl jų nutolimo, izoliuotumo ir atokiausios padėties.

(1) Išskirtinė atokiausių regionų geografinė padėtis, atsižvelgiant į esminių maisto produktų, skirtų įmonėms vartoti, tiekimo šaltinius arba jų perdirbimą bei žemės ūkio sąnaudas, lemia papildomas jų įvežimo į šiuos regionus išlaidas. Be to, dėl objektyvių veiksnių, atsirandančių dėl izoliuotumo ir atokiausių vietų, atokiausių regionų ūkio subjektai ir gamintojai patiria daugiau suvaržymų, kurie ypač apsunkina jų veiklą. Tam tikrais atvejais ūkio subjektai ir gamintojai susiduria su dvigubu izoliuotumu, kurį lemia tai, jog regione esančios salos yra labai nutolusios viena nuo kitos. Šiuos suvaržymus galima iš dalies pašalinti sumažinus šių esminių produktų kainą. Todėl tikslinga įvesti specialius tiekimo susitarimus, kurie užtikrintų tiekimą į šias salas ir kompensuotų papildomas išlaidas, atsirandančias dėl jų nutolimo, izoliuotumo ir atokiausios padėties.

Justification

Afin de garantir une répartition équilibrée des aides, il est nécessaire de les adapter à la situation spécifique des différentes îles et des différentes communautés rurales. Plus les îles sont petites et éloignées, plus les coûts des intrants agricoles sont élevés et plus bas seront les prix obtenus par les agriculteurs pour leurs produits. Il convient de tenir compte de cette double insularité.

Pakeitimas 2

2a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(2a) Reikėtų, kad Komisija efektyviai taikytų smulkių ir vidutinių atokiausių Europos Sąjungos regionų žemės ūkio įmonių skatinimo politiką tam, kad jos galėtų išlaikyti savo tradicinį eksportą ir padidinti prekybos su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis mastą.

Justification

Les entreprises, et notamment les PME, des régions ultrapériphériques doivent faire face à de lourds défis liés à l'insularité et à l'ultrapériphéricité. La Commission doit essayer de faciliter leur intégration dans les économies régionales, tout en assurant une politique aux PME adaptées aux besoins insulaires.

Pakeitimas 3

4 konstatuojamoji dalis

(4) Kadangi kiekius, kuriems taikomi specialūs tiekimo susitarimai, riboja atokiausių regionų tiekimo reikalavimai, šie susitarimai nekliudo tinkamai funkcionuoti vidaus rinkai. Be to, specialių tiekimo susitarimų ekonominiai pranašumai neturėtų išprovokuoti atitinkamų produktų prekybos nukrypimų. Todėl turėtų būti uždrausta šiuos produktus siųsti arba eksportuoti iš atokiausių regionų. Tačiau reikėtų leisti siųsti ar eksportuoti šiuos produktus, jei išmokos, gautos pasinaudojus specialiais tiekimo susitarimais, yra grąžinamos, arba leisti siųsti ar eksportuoti perdirbtus produktus, kad vyktų regioninė prekyba arba prekyba tarp dviejų atokiausių Portugalijos regionų. Taip pat, atsižvelgiant į tradicinius prekybos srautus su trečiosiomis visų atokiausių regionų valstybėmis, leisti visiems šiems regionams eksportuoti perdirbtus produktus, atitinkančius tradicinio eksporto reikalavimus. Šis draudimas neturėtų būti taikomas tradiciniams perdirbtų produktų siuntiniams; siekiant aiškumo, būtina apibrėžti laikotarpį, per kurį būtų įtvirtinti tradicinio eksporto ir siuntinių kiekiai.

(4) Kadangi kiekius, kuriems taikomi specialūs tiekimo susitarimai, riboja atokiausių regionų tiekimo reikalavimai, šie susitarimai nekliudo tinkamai funkcionuoti vidaus rinkai. Be to, specialių tiekimo susitarimų ekonominiai pranašumai neturėtų išprovokuoti atitinkamų produktų prekybos nukrypimų. Todėl turėtų būti uždrausta šiuos produktus siųsti arba eksportuoti iš atokiausių regionų. Tačiau reikėtų leisti siųsti ar eksportuoti šiuos produktus, jei išmokos, gautos pasinaudojus specialiais tiekimo susitarimais, yra grąžinamos, arba leisti siųsti ar eksportuoti perdirbtus produktus, kad vyktų regioninė prekyba arba prekyba tarp dviejų atokiausių Portugalijos regionų. Taip pat, atsižvelgiant į tradicinius prekybos srautus su trečiosiomis visų atokiausių regionų valstybėmis, leisti visiems šiems regionams eksportuoti perdirbtus produktus, atitinkančius tradicinio eksporto reikalavimus. Šis draudimas neturėtų būti taikomas tradiciniams perdirbtų produktų siuntiniams; siekiant aiškumo, būtina apibrėžti, kad laikotarpis, per kurį būtų įtvirtinti tradicinio eksporto ir siuntinių kiekiai, turi būti nustatytas, atsižvelgiant į galimus tradicinio rinkos veikimo suvaržymus.

Justification

Le présent amendement permet d'envisager des modifications au fonctionnement traditionnel du marché qui porteraient atteinte aux courants d'échange traditionnels, créant ainsi d'importantes difficultés pour la viabilité des industries qui opèrent dans ces régions.

Pakeitimas 4

12a konstatuojamoji dalis (nauja)

(12a) Komisija Tarybai pateikia atitinkamas nukrypti leidžiančias nuostatas siekiant, kad atsižvelgus į ypatingus atokiausių regionų bruožus būtų galima įgyvendinti kaimo plėtros programas.

Justification

Il importe de préserver les spécificités des régions ultrapériphériques dans le domaine de la politique agricole de développement rural.

Pakeitimas 5

18 konstatuojamoji dalis

(18) Tradicinė gyvulininkystė turėtų būti remiama. Todėl siekiant patenkinti PUD ir Maderos vietinio vartojimo poreikius iš trečiųjų šalių tam tikromis sąlygomis ir neviršijant didžiausios metinės ribos turėtų būti leista be muito mokesčių importuoti penėjimui skirtus bulius. Reikėtų vėl atnaujinti Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 Portugalijai suteiktą galimybę perduoti teisę į priemoką už karvę žindenę, suteikiamą žemyne, Azorų saloms ir suderinti šią priemonę su nauja paramos atokiausiems regionams schema.

(18) Tradicinė gyvulininkystė turėtų būti remiama. Todėl siekiant patenkinti PUD ir Maderos vietinio vartojimo poreikius iš trečiųjų šalių tam tikromis sąlygomis ir neviršijant didžiausios metinės ribos turėtų būti leista be muito mokesčių importuoti penėjimui skirtus galvijus. Reikėtų vėl atnaujinti Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 Portugalijai suteiktą galimybę perduoti teisę į priemoką už karvę žindenę, suteikiamą žemyne, Azorų saloms ir suderinti šią priemonę su nauja paramos atokiausiems regionams schema.Siekiant patenkinti PUD ir Maderos vietinio vartojimo poreikius iš trečiųjų šalių tam tikromis sąlygomis ir neviršijant didžiausios metinės ribos turėtų būti leista be muito mokesčių importuoti penėjimui skirtus arklius, galvijus, buivolus, avis ir ožkas. Siekiant pagerinti galvijienos produkcijos kokybę Azorų salose, būtina tam tikromis sąlygomis ir nustačius maksimalią ribą suteikti pagalbą regioną aprūpinant mėsai skirtų galvijų reproduktoriais.

Justification

La production de viande bovine de qualité constitue une activité complémentaire et, dans certains cas, une alternative à la production laitière. En régime pastoral, dans les zones d'accès difficile, où il n'est pas facile de recourir à l'insémination artificielle, il est jugé important de favoriser l'utilisation de reproducteurs de qualité de races adaptées à l'objectif considéré. Les importations d'animaux origine pays tiers d'espèces différentes adaptées au contexte local devraient permettre de satisfaire les besoins en consommation locale et de faciliter l'installation progressive des filières animales.

Pakeitimas 6

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(19a) Įgyvendinant šį reglamentą neturėtų būti sumažintas konkrečios paramos, kuri iki šiol buvo skiriama atokiausiems regionams, dydis. Be to, nustatant metinio finansavimo, skirto specialiai aprūpinimo paramai, dydį, turi būti atsižvelgta į pagalbos dėl atokumo dydį bei nustatytu laikotarpiu netaikomos muitų sumos.

Justification

Le niveau de l'aide au régime spécifique d'approvisionnement doit inclure, comme il le fait actuellement, l'exonération des droits d'importation pour les marchandises provenant de pays tiers, ainsi que les aides à l'approvisionnement dans le cas de marchandises provenant du marché communautaire.

Pakeitimas 7

20 konstatuojamoji dalis

(20) Įgyvendinant šį reglamentą neturėtų būti sumažintas konkrečios paramos, kuri iki šiol buvo skiriama atokiausiems regionams, dydis. Todėl reikiamoms priemonėms įgyvendinti valstybėms narėms pagal 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1452/2001, įvedantį specialias priemones tam tikriems Prancūzijos užjūrio departamentų žemės ūkio produktams ir iš dalies pakeičiantį Direktyvą 72/462/EEB bei panaikinantį Reglamentus (EEB) Nr. 525/77 ir (EEB) Nr. 3763/91 (Poseidom), 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1453/2001 ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1454/2001, įvedantį specialias priemones tam tikriems Kanarų salų žemės ūkio produktams ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 1601/92 (Poseican), turi būti skirtos tokios pačios sumos, kaip ir iki šiol, parama, skiriama šiuose regionuose įsisteigusiems gyvulių augintojams pagal 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo ir pagal 2001 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2529/2001 dėl bendro avienos ir ožkienos rinkos organizavimo, 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo taip pat neturėtų sumažėti, kaip ir parama ryžių tiekimui į Reuniono PUD pagal 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo 5 straipsnį. Naujas žemės ūkio produktų atokiausiuose regionuose paramos režimas, nustatomas šiuo reglamentu, turi būti suderintas su šiuo metu likusioje Bendrijos dalyje galiojančiu tų pačių produktų paramos režimu.

(20) Todėl reikiamoms priemonėms įgyvendinti valstybėms narėms pagal 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1452/2001, įvedantį specialias priemones tam tikriems Prancūzijos užjūrio departamentų žemės ūkio produktams ir iš dalies pakeičiantį Direktyvą 72/462/EEB bei panaikinantį Reglamentus (EEB) Nr. 525/77 ir (EEB) Nr. 3763/91 (Poseidom), 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1453/2001 ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1454/2001, įvedantį specialias priemones tam tikriems Kanarų salų žemės ūkio produktams ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 1601/92 (Poseican), turi būti skirtos tokios pačios sumos, kaip ir iki šiol, parama, skiriama šiuose regionuose įsisteigusiems gyvulių augintojams pagal 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo ir pagal 2001 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2529/2001 dėl bendro avienos ir ožkienos rinkos organizavimo, 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo taip pat neturėtų sumažėti, kaip ir parama ryžių tiekimui į Reuniono PUD pagal 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo 5 straipsnį. Naujas žemės ūkio produktų atokiausiuose regionuose paramos režimas, nustatomas šiuo reglamentu, turi būti suderintas su šiuo metu likusioje Bendrijos dalyje galiojančiu tų pačių produktų paramos režimu.

Pakeitimas 8

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(21a) Be to, dėl pirmiau nurodytų šiuo metu galiojančių reglamentų panaikinimo neturėtų sustoti paramos pagal specialų tiekimo režimą ar pagalbos atokiausių regionių vietos gamybai teikimas. Taip pat svarbu užtikrinti, kad šis procesas tęstųsi iki tol, kol bus patvirtintos atitinkamos tiekimo ir paramos programos.

Justification

Le règlement entre en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel et est applicable à partir du 1er janvier 2006. Il abroge expressément les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001. L'application des nouveaux régimes de soutien à l'approvisionnement et aux productions locales dépend de l'approbation par la Commission de programmes à présenter par les États membres, à des dates qui ne peuvent être prévues avec exactitude. Il est donc nécessaire de garantir la continuité du fondement juridique des mesures actuellement en vigueur, jusqu'à ce qu'elles puissent être remplacées.

Pakeitimas 9

1 straipsnis

Šis reglamentas nustato specialiąsias žemės ūkio priemones, skirtas sumažinti sunkumams, kurie kyla dėl Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje minimų atokiausių Sąjungos regionų (toliau – atokiausi regionai) nutolimo, izoliuotumo ir vietovės atokumo.

Šiuo reglamentu nustatomos specialiosios žemės ūkio priemonės, skirtos siekiant sumažinti sunkumus, kurie kyla dėl Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje minimų atokiausių Sąjungos regionų (toliau – atokiausi regionai) nutolimo, izoliuotumo, vietovės atokumo, paviršiaus silpnumo, dėl sudėtingo reljefo ir klimato bei dėl mažo produktų kiekio.

Justification

Il convient de faire concrètement référence aux conditions qui définissent l'ultrapériphérie telle que la prévoit le traité, en mentionnant non seulement l'insularité et l'ultrapériphéricité mais également la faible superficie, le relief et le climat difficiles et la dépendance économique vis à vis d'un petit nombre de produits.

Pakeitimas 10

2 straipsnio 1 dalis

Nustatomas šio reglamento I priede išvardytų žemės ūkio produktų, kurie yra būtini žmonių maistui arba kitų produktų gamybai ar naudoti žemės ūkyje atokiausiuose regionuose, specifinis tiekimo režimas.

Nustatomas žemės ūkio produktų, kurie yra būtini žmonių maistui arba kitų produktų gamybai ar naudoti žemės ūkyje atokiausiuose regionuose ir kurie nurodomi 5 straipsnyje minimose tiekimo programose, specifinis tiekimo režimas.

Justification

Afin de respecter le principe de subsidiarité, il convient de supprimer du règlement la liste des produits visés par le régime spécifique d'approvisionnement. Elle devra figurer ultérieurement dans les programmes d'approvisionnement que les États membres présenteront à la Commission, conformément à l'article 5 du présent règlement.

Pakeitimas 11

2 straipsnio 2 dalis

2. Sudaromas prognozuojamas tiekimo balansas, kuriame nurodomas I priede išvardytų žemės ūkio produktų kiekis, reikalingas metiniams poreikiams patenkinti. Gali būti parengta atskira prognozė dėl įmonių, perdirbančių ir pakuojančių produktus vietos rinkai, tradiciniam išsiuntimui į likusią Bendrijos dalį, eksportui į trečiąsias šalis vykdant regioninę arba tradicinę prekybą, poreikių.

Išbraukta.

Justification

Respeitando o princípio da subsidariedade, a lista dos produtos visados pelo regime específico de abastecimento deve ser suprimida do Regulamento. Ela deve mais tarde figurar nos programas de abastecimento a apresentar pelos Estados-Membros à Comissão, de acordo com o artigo 5 do presente regulamento.

Pakeitimas 12

4 straipsnio 2 dalies įžanga

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti apribojimai netaikomi atokiausiuose regionuose, gaminančiuose produktus, kuriems taikomas specifinis tiekimo režimas, perdirbtiems produktams:

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti apribojimai netaikomi atokiausiuose regionuose, gaminančiuose produktus, kuriems taikomas specifinis tiekimo režimas, perdirbtiems produktams arba tiems produktams, kurie buvo perdirbti papildomo gamybos proceso metu, arba kurie buvo pakankamai pakeisti.

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la lignée de l'amendement au considérant 4. Le commerce traditionnel est constitué par les expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté et, par analogie, par les exportations traditionnelles vers des pays tiers, lesquelles, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, revêtaient un caractère actuel, régulier et significatif, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (cinquième chambre) telle qu'elle ressort de l'arrêt rendu le 15 mai 2003 sur l'affaire C‑282/00: "Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (RAR)" contre "Sociedade de Indústrias Agricolas Açoreanas, SA (SINAGA)". Aux termes de cet arrêt, la Cour a décidé qu'il incombait à la juridiction de renvoi d'apprécier si tel était le cas des expéditions de sucre des Açores vers la partie continentale du Portugal.

Pakeitimas 13

4 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktai

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti apribojimai netaikomi atokiausiuose regionuose, gaminančiuose produktus, kuriems taikomas specifinis tiekimo režimas, perdirbtiems produktams:

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti apribojimai netaikomi atokiausiuose regionuose, gaminančiuose produktus, kuriems taikomas specifinis tiekimo režimas, perdirbtiems produktams:

a) kurie yra eksportuojami į trečiąsias šalis arba išsiunčiami į likusią Bendrijos dalį, neviršijant tradicinio išsiuntimo ir eksporto kiekio. Tokius kiekius ir trečiąsias šalis 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nustato Komisija, remdamasi 1989, 1990 ir 1991 m. išsiųsto ar eksportuoto kiekio vidurkiu;

(išbraukta)

b) kurie yra eksportuojami į trečiąsias šalis vykdant regioninę prekybą, laikantis 26 straipsnio 2 dalyje pagal nustatytą tvarką apibrėžtų sąlygų;

 

c) kurie yra išsiunčiami iš Azorų salų į Maderą ir atvirkščiai.

 

Eksporto grąžinamoji išmoka nesuteikiama.

Eksporto grąžinamoji išmoka nesuteikiama.

Justification

Le développement durable du monde rural dans les régions ultrapériphériques passe également par l'existence d'une agro-industrie valorisant les productions régionales et l'emploi associé. La faible dimension, tant au niveau physique qu'au niveau du marché qui caractérise les RUP, est un obstacle important au développement de l'agro-industrie, sur un marché de plus en plus ouvert et concurrentiel.

Par ailleurs, comme les importations sont limitées par les programmes du régime spécifique d'approvisionnement pour les quantités et la valeur finale annuelle, la Commission et les États membres continuent à surveiller ce mécanisme.

Pakeitimas 14

5 straipsnio 1 dalies a punktas

a) prognozuojamo tiekimo balanso projektas;

a) prognozuojamo tiekimo balanso projektas, kuriame būtų nustatytos metų reikmės šiems projektams įgyvendinti. Galima pateikti atskirą reikmių vertinimo projektą dėl vietinėms rinkoms skirtų produktų saugojimo ir apdorojimo, pristatymo į likusias Bendrijos rinkas arba eksporto, kaip dalies regioninės arba įprastinės prekybos srautų finansavimo.

Justification

Respeitando o princípio da subsidariedade, a lista dos produtos visados pelo regime específico de abastecimento deve ser suprimida do Regulamento. Ela deve mais tarde figurar nos programas de abastecimento a apresentar pelos Estados-Membros à Comissão, de acordo com o artigo 5 do presente regulamento.

Pakeitimas 15

5 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

 

a) pagal specialųjį tiekimo režimą numatyti produktai ;

Justification

Conséquemment à l’amendement Nº 3.

Pakeitimas 16

5 straipsnio 2 dalis

2. Tiekimo programos tvirtinamos 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Ta pačia tvarka gali būti patikslintas I priedo produktų sąrašas, atsižvelgiant į atokiausių regionų poreikių pokyčius.

2. Tiekimo programos tvirtinamos 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka atsižvelgiant į atokiausių regionų poreikių pokyčius.

Or. fr

Justification

Dans le but de renforcer la simplification de l’instrument, qui est l’objectif poursuivi par la Commission, et de garantir une souplesse maximale aux États membres, il est proposé que l’établissement de la liste des produits éligibles relève de chaque État membre lors de la programmation dans laquelle doivent être prévus les produits, les quantités et les niveaux d’aide. Les États membres continueront à être consultés dans le cadre de la procédure de comitologie, qui sous-tend l’approbation des programmes d’approvisionnement.

Pakeitimas 17

9 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Bendrijos paramos programomis remiant darnų žemės valdymą siekiama gerinti kaimo bendruomenių gyvenamąją aplinką, ūkininkavimo metodus ir puoselėti kraštovaizdį.

Justification

Die Verbesserung der Landbewirtschaftung ist ein Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung der ländlichen Wirtschaft; die Verbesserung der Umwelt und des ländlichen Lebensraums kann in vielen der Regionen in äußerster Randlage neben verbesserten Lebensbedingungen der ortsansässigen Bevölkerung einen Beitrag zur Stärkung des Tourismussektors leisten.

Pakeitimas 18

12 straipsnio a pastraipa

a) kiekybinis padėties žemės ūkio produktų gamyboje apibūdinimas atsižvelgiant į turimus įvertinimo rezultatus, kuriuose atsispindi plėtros skirtumai, spragos ir galimybės, mobilizuoti finansiniai ištekliai ir pagrindiniai pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3763/91, Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1600/92, Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/92, Reglamentus (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001 ir (EB)

Nr. 1454/2001 patvirtintų priemonių rezultatai;

a) kiekybinis padėties žemės ūkio produktų gamyboje apibūdinimas atsižvelgiant į turimus įvertinimo rezultatus, kuriuose atsispindi plėtros skirtumai, spragos ir galimybės, mobilizuoti finansiniai ištekliai ir pagrindiniai pagal Reglamentus (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001 ir (EB)

Nr. 1454/2001 patvirtintų priemonių rezultatai;

Justification

L'évaluation demandée par la Commission ne doit pas remonter à 1991, car une évaluation des programmes POSEIDOM, POSEIMA et POSEICAN a déjà été réalisée en 2000, avant l'adoption des règlements (CE) n° 1452/2001, 1453/2001 et 1454/2001. De plus, la Commission n'a pas réalisé la deuxième évaluation prévue respectivement aux articles 27, 39 et 25 desdits règlements. Il n'appartient pas aux États membres de respecter cette obligation. Enfin, une évaluation de l'incidence des mesures depuis 1991 serait contraire à l'esprit de simplification dont se prévaut la proposition de règlement et aggraverait la charge bureaucratique des États membres. C'est la raison pour laquelle il convient que l'évaluation des mesures POSEI couvre la période correspondant à sa mise en œuvre depuis l'adoption des derniers règlements, soit les années 2002, 2003 et 2004.

Pakeitimas 19

12 straipsnio d pastraipa

d) priemonių įgyvendinimo terminai ir bendras orientacinis finansinis paketas, apibendrinantis mobilizuotinus išteklius;

d) priemonių įgyvendinimo terminai ir bendras orientacinis finansinis paketas, apibendrinantis mobilizuotinus išteklius, nepažeidžiant kiekvienos programos priemonių perprogramavimo;

Justification

La situation des régions ultrapériphériques, surtout l'exiguïté des marchés et la dépendance vis à vis d'un faible nombre de secteurs économiques, implique une forte interdépendance des filières couvertes par le présent programme. Afin que ces filières puissent atteindre leurs objectifs de développement, et conformément à l'esprit de simplification de la gestion des instruments, il convient, pour garantir l'efficacité souhaitée, de prévoir la plus grande flexibilité budgétaire possible entre les mesures d'un même programme, pendant toute la période concernée.

Pakeitimas 20

13 straipsnio 3 dalis

3. Programos pradedamos taikyti 2006 m. sausio 1 d.

3. Programos pradedamos taikyti nuo 2006 m. sausio 1 d.

Justification

Considerados os prazos estabelecidos na proposta de regulamento para apresentação dos programas e para a sua aprovação, torna-se necessário flexibilizar a data prevista para a sua aplicação.

Pakeitimas 21

16 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Komisija, siekdama užtikrinti, kad Kaimo plėtros programos bus įgyvendinamos, ir atsižvelgdama į atokiausių regionų specifines ypatybes pateikia Tarybai siūlymų dėl būtinų nukrypti leidžiančių nuostatų.

Justification

Il importe de préserver les spécificités des régions ultrapériphériques dans le domaine de la politique agricole de développement rural.

Pakeitimas 22

18 straipsnio 1 dalis

1. Prancūzija ir Portugalija pateikia Komisijai augalų arba augalų produktų kenksmingų organizmų kontrolės atitinkamai PUD ir Azorų bei Maderos salose programas. Programose visų pirma nurodomi siektini tikslai, įgyvendintinos priemonės, jų trukmė ir išlaidos. Pagal šį straipsnį pateiktos programos nėra susijusios su bananų apsaugos priemonėmis.

1. Prancūzija ir Portugalija pateikia Komisijai žemės ūkio kultūrų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų atitinkamai PUD ir Azorų bei Maderos salose programas. Programose visų pirma nurodomi siektini tikslai, įgyvendintinos priemonės, jų trukmė ir išlaidos. Pagal šį straipsnį pateiktos programos nėra susijusios su bananų apsaugos priemonėmis.

Justification

O objectivo é alargar o campo de acção dos programas, de maneira a permitir a inclusão de outras medidas em matéria fitossanitária.

Pakeitimas 23

19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 19 straipsnio 1 dalies, Azorų ir Maderos salose išaugintos vynuogės iš draudžiamų tiesioginio gamintojo hibridinių vynmedžių veislių (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ir Herbemont) gali būti naudojamos gaminti vynui, kuris turi būti paliekamas minėtuose regionuose.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 19 straipsnio 1 dalies, Azorų ir Maderos salose išaugintos vynuogės iš draudžiamų tiesioginio gamintojo hibridinių vynmedžių veislių gali būti naudojamos gaminti vynui, kuris turi būti paliekamas minėtuose regionuose.

Justification

Il existe d'autres variétés d'hybrides producteurs directs dont la culture est interdite et qui ne sont pas citées dans la proposition. Il est donc préférable de ne pas spécifier.

Pakeitimas 24

19 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

2. Iki 2006 m. gruodžio 31 d. Portugalija turi laipsniškai sunaikinti vynuogynus, apsodintus draudžiamomis tiesioginio gamintojo hibridinėmis vynmedžių veislėmis, tam tikrais atvejais naudodama Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 II antraštinės dalies III skyriuje nustatytą pagalbą.

2. Iki 2013 m. gruodžio 31 d. Portugalija turi laipsniškai sunaikinti vynuogynus, apsodintus draudžiamomis tiesioginio gamintojo hibridinėmis vynmedžių veislėmis, tam tikrais atvejais naudodama Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 II antraštinės dalies III skyriuje nustatytą pagalbą.

Justification

La restructuration de la culture de la vigne est une opération difficile et forcément onéreuse dans les conditions orographiques de Madère (88% du territoire présentent une déclivité supérieure à 16%) et compte tenu du régime foncier difficile des exploitations agricoles dont les superficies sont inférieures à 0,4 hectares et sont réparties en parcelles de dimensions plus petites encore . Compte tenu de l'importance socio-économique de cette culture à Madère et aux Açores, il est fondamental de prolonger le délai visé dans cette mesure.

Pakeitimas 25

20 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Išsamios šios dalies taikymo taisyklės nustatomos laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos. Išsamiose taisyklėse visų pirma nustatomas vietoje pagaminto šviežio pieno kiekis, kurį reikia pilti gaminant pirmoje pastraipoje nurodytą aukšta temperatūra apdorotą pieną.

Išsamios šios dalies taikymo taisyklės nustatomos laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos. Išsamiose taisyklėse visų pirma nustatomas vietoje pagaminto šviežio pieno kiekis, kurį reikia pilti gaminant pirmoje pastraipoje nurodytą aukšta temperatūra apdorotą pieną, jeigu negalima užtikrinti vietoje gauto pieno realizacijos.

Or. pt

Justification

L'amendement proposé vise, d'une part, à garantir l'écoulement de la totalité de la production de lait régionale et, d'autre part, à laisser à l'industrie laitière régionale une plus grande souplesse dans la gestion de la production régionale et du lait reconstitué produit. La fixation d'une quantité minimale de lait à incorporer pose problème; le pourcentage actuellement en vigueur a causé des difficultés à l'industrie laitière de Madère, parce que la production de lait régionale ne pouvait fournir les quantités indispensables pour atteindre ce chiffre.

Pakeitimas 26

21 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Siekiant pagerinti jautienos produkcijos kokybę Azorų salose, pagal 26 straipsnio 2 dalį nustačius tam tikras sąlygas ir maksimalią ribą, regionui suteikiama pagalba aprūpinant jį mėsai skirtų galvijų reproduktoriais.

Justification

La production de viande de bœuf aux Açores est une activité importante tant en complément de la production de lait, que comme production alternative. Dans certaines îles de la région, cette production est le fruit d'un régime pastoral permanent, ce qui rend difficile le recours à l'insémination artificielle. Aussi, est-il important de pouvoir disposer de reproducteurs mâles de qualité qui n'existent pas dans la région et doivent être achetés sur d'autres marchés communautaires.

Pakeitimas 27

21a straipsnis (naujas)

21a straipsnis

 

Cukrus

 

Per Tarybos reglamente (EB) Nr. 1260/2001 10 straipsnyje 1 dalyje nurodytą laikotarpį to paties Reglamento 13 straipsnyje nurodomam C cukrui, kuris eksportuojamas vadovaujantis Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2760/81 atitinkamomis nuostatomis ir yra skirtas vartoti Maderoje ir Kanarų salose kaip pagal kodą KN 1701 klasifikuojamas baltasis cukrus, ir Azorų salose kaip pagal kodą KN 17011210 klasifikuojamas žaliavinis cukrus, vadovaujantis šiuo Reglamentu ir užtikrinus, kad nebus pažeistas 3 straipsnyje nustatytas prognozuojamo tiekimo balansas, netaikomi importo mokesčiai.

Justification

Il convient d'inclure dans la proposition de règlement du Conseil la disposition contenue à l'article 18 du règlement 20/2002 de la Commission, dans la rédaction qu'en donne le règlement 127/2005 de la Commission, qui établit la possibilité d'importer du sucre C à Madère, aux Canaries et aux Açores. Dans la mesure où la proposition de règlement du Conseil pour le nouveau programme POSEI inclut déjà la plupart des questions faisant l'objet du futur règlement d'application, il convient d'inclure le présent article dans la proposition de règlement POSEI susmentionnée de façon à maintenir la couverture juridique de l'importation de sucre C dans les régions ultrapériphériques susmentionnées.

Pakeitimas 28

24 straipsnio 1 dalis

1. Šiame Reglamente, išskyrus 16 straipsnį, nustatytos priemonės yra intervencinės priemonės, skirtos žemės ūkio rinkoms stabilizuoti pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999[2] 2 straipsnio 2 dalį.

 

1. Šiame Reglamente, išskyrus 16 ir 18 straipsnius, nustatytos priemonės yra intervencinės priemonės, skirtos žemės ūkio rinkoms stabilizuoti pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999[3] 2 straipsnio 2 dalį.

 

Justification

L'article 18 ne concerne pas non plus des interventions sur le marché.

Pakeitimas 29

24 straipsnio 2 dalis

2. Bendrija šio reglamento II ir III antraštinėse dalyse numatytas priemones kasmet finansuoja už tokią sumą:

2. Bendrija šio reglamento II ir III antraštinėse dalyse numatytas priemones kasmet finansuoja už sumą, nustatytą remiantis specialios aprūpinimo tvarkos finansavimo apimtimi, remiantis 2001–2004 metų kiekvieno regiono geriausių trejų metų vidurkiu, atsižvelgiant į šiuo laikotarpiu netaikytų muitų sumas ir remiantis didžiausiomis galimomis išlaidomis vietos žemės ūkio produkcijos paramai.

– PUD: 84,7 milijono eurų,

 

– Azorų ir Maderos saloms: 77,3 milijono eurų,

 

– Kanarų saloms: 127,3 milijono eurų.

 

Justification

En se basant sur la période de référence 2001-2003 pour définir le montant financier correspondant au régime d'approvisionnement, la Commission ignore l'incidence des modifications du régime, introduites par la réforme des programmes POSEI en 2001. Par ailleurs, elle ignore également le régime d'exonération des droits, qui représente un avantage important pour les RUP. Le recours à une moyenne reflète mieux la réalité en lissant les années ou situations atypiques.

Pakeitimas 30

24 straipsnio 3 dalis

3. II antraštinėje dalyje numatytoms programoms kasmet skiriamos sumos negali viršyti:

Išbraukta.

Prancūzijos užjūrio departamentams: 20,7 milijono euru,

 

Azorų ir Maderos saloms: 17,7 milijono eurų,

 

Kanarų saloms: 72,7 milijono eurų,

 

Justification

Il est opportun d’appliquer au régime spécifique d’approvisionnement les modes de calcul prévu à l'amendement 4.

Pakeitimas 31

24 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 26 straipsnio 2 dalies nuostatų, šio Reglamento I priede aprašyti išmokų laiko apribojimai gali būti pakeisti; tokiu atveju nauji laiko apribojimai bus numatyti programose, kurias bus prašoma finansuoti iš šio straipsnio 2 ir 3 dalyse aprašytų išteklių.

Justification

Étant donné la souplesse qui est introduite dans la gestion des nouveaux programmes, cette dérogation est indispensable, faute de quoi l'efficacité recherchée serait grandement diminuée. En outre, compte tenu des dispositions de l'annexe II de la proposition de règlement, toutes les mesures prévues dans le programme d'aide aux productions locales, au titre III de la proposition, sont des "paiements directs", et les dispositions de l'article 28 du règlement (CE) n° 1782/2003 ne s'appliquent donc pas.

Pakeitimas 32

26 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (nauja)

 

Dėl 18 straipsnyje numatytų augalų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų programų Komisijai padeda pagal Sprendimą Nr. 76/894/EEB įsteigtas Nuolatinis augalų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų komitetas.

Justification

Compte tenu de l'importance des programmes phytosanitaires, et par souci de cohérence avec la procédure de comitologie, il convient de soumettre l'adoption des programmes phytosanitaires prévus à l'article 18 à l'appréciation du comité phytosanitaire permanent et non du comité compétent en matière de paiements directs.

Pakeitimas 33

28 straipsnio 3 dalis

3. Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d., o po to kas penkeri metai, Komisija pateikia Parlamentui ir Tarybai bendrąją ataskaitą, rodančią veiksmų, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, poveikį kartu su atitinkamais pasiūlymais, jei taikoma.

3. Ne vėliau kaip iki 2008 m. gruodžio 31 d., o po to kas penkeri metai, Komisija pateikia Parlamentui ir Tarybai bendrąją ataskaitą, rodančią veiksmų, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, poveikį kartu su atitinkamais pasiūlymais, jei taikoma.

Justification

Une première analyse sera nécessaire rapidement après l’entrée en vigueur des accords de partenariat économique (prévu pour le 1er janvier 2008 au plus tard) et la fin des négociations sur le programme de Doha pour le développement.

Pakeitimas 34

29 straipsnio 2 pastraipa

Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir turėtų būti skaitomos pagal III priede pateiktą koreliacijos lentelę.

Reglamentuose (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001 ir (EB) Nr. 1454/2001 numatyta speciali aprūpinimo tvarka ir vietos produktų paramą skatinančios priemonės lieka galioti tol, kol Komisija pritars 5 šio reglamento straipsnyje numatytoms aprūpinimo programoms ir kol bus pradėtos įgyvendinti 9 šio reglamento straipsnyje numatytos vietos žemės ūkio produkcijos paramos programos.

Justification

L'application des nouveaux régimes de soutien à l'approvisionnement et aux productions locales dépend de l'approbation par la Commission de programmes à présenter par les États membres, à des dates qui ne peuvent être prévues avec exactitude. Il est donc nécessaire de garantir la continuité du fondement juridique des mesures actuellement en vigueur, afin d'éviter toute interruption dans leur application.

Pakeitimas 45

32 straipsnio 2 pastraipa

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d. Tačiau 13, 25 ir 26 straipsniai taikomi nuo jo įsigaliojimo dienos.

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d. Tačiau 8, 13, 21 straipsnio 3 dalis, 24, 24a, 25 ir 26 straipsniai taikomi nuo jo įsigaliojimo dienos.

Justification

L'introduction de ces nouveaux articles renforce l'efficacité du nouveau règlement car ils sont également importants pour la préparation des programmes.

 • [1]  Dar nepaskelbta OL.
 • [2]               OL L 160, 1999 6 26, p. 103.
 • [3]               OL L 160, 1999 6 26, p. 103.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Objectif du rapport

Le présent rapport a pour objectif d'examiner et de rendre un avis sur la proposition de règlement du Conseil adoptant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, présenté par la Commission.

Ceci dit, le présent rapport souligne également quelques aspects liés à la situation spécifique des RUP, afin de replacer la présentation des propositions d'amendements dans leur contexte.

2. Contexte

L'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne introduit dans le droit primaire de l'Union européenne le concept d'ultrapériphérie (éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits) et constitue la base juridique permettant au Conseil d'adopter, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, des mesures spécifiques applicables aux régions ultrapériphériques.

Les caractéristiques particulières de l'ultrapériphérie, reconnues par les auteurs du traité de Maastricht, avec l'introduction de la déclaration n° 26, du traité d'Amsterdam (article 299, paragraphe 2, déjà cité), avec l'introduction d'une base juridique spécifique pour l'ultrapériphérie, et leur récente confirmation dans le traité constitutionnel, constituent les fondements d'une action communautaire opérant une différenciation positive de ces régions en vue de faciliter le développement des RUP et leur convergence avec le reste de l'UE.

L'agriculture des RUP fait l'objet de programmes de mesures spécifiques pour faire face à l'éloignement et à l'insularité, lesquels remontent à 1991 et 1992 (règlement CEE 3763/91, POSEIDOM, règlement CEE 1600/92, POSEIMA et règlement CEE 1601/92 POSEICAN). En juin 2001, le Conseil a approuvé la révision de ces programmes et l'adoption de modifications portant sur nombre de mesures en vigueur, réforme entérinée par les règlements CE 1452/2001 - POSEIDOM, CE 1453/2001 - POSEIMA et CE 1454/2001 - POSEICAN.

Depuis leur conception initiale, ces programmes ont mis en place plusieurs groupes de mesures parmi lesquelles se détachent d'une part, le soutien à l'approvisionnement des régions en produits agricoles destinés à l'alimentation humaine et animale, à la transformation dans les industries locales et en tant qu'intrants agricoles et, d'autre part, le soutien aux productions locales. L'incidence de ces mesures a été considérable et a marqué de façon positive l'évolution des économies des régions ultrapériphériques.

Le régime spécifique d'approvisionnement a été institué pour garantir l'approvisionnement des RUP et réduire les surcoûts découlant de l'éloignement, de l'insularité et de l'ultrapériphéricité de ces régions, ces contraintes étant atténuées par une réduction des prix des produits essentiels.

Le régime d'aide aux productions locales des RUP, couvrant une multitude de produits et de mesures en faveur de leur production, de leur commercialisation et de leur transformation s'est avéré efficace et a permis le développement de certaines productions agricoles traditionnelles qui, sinon, auraient été condamnées à disparaître.

Cependant, l'expérience acquise au fil des ans montre qu'il est nécessaire d'introduire davantage de souplesse dans la gestion de ces deux régimes - régime spécifique d'approvisionnement et régime de soutien aux productions locales.

3. La situation spécifique des régions ultrapériphériques

Aux termes du mémorandum présenté par l'Espagne, la France, le Portugal et les régions ultrapériphériques sur la mise en œuvre de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE (juin 2003),

"Les régions ultrapériphériques représentent une réalité géographique et économique différente des autres régions européennes en raison de leur isolement, conséquence de leur éloignement et de leur dimension réduite, qui constitue un handicap pour leur développement durable et harmonieux.

L'exiguïté du territoire, la faiblesse des ressources, l'étroitesse des marchés ne peuvent pas être compensées, comme pour le reste du territoire européen, par la présence de marchés de proximité permettant l'élargissement des débouchés."

Simultanément viennent s'ajouter d'autres handicaps, notamment des conditions orographiques et climatiques souvent très difficiles, la nature archipélagique de certaine des régions, avec des îles très éloignées les unes des autres, la dépendance vis-à-vis d'un nombre réduit de produits, avec des coûts de production considérablement plus élevés, notamment compte tenu de la faible importance des productions et de l'impossibilité d'envisager des économies d'échelle, les surcoûts qui s'ensuivent pour l'approvisionnement en intrants et pour l'écoulement des produits.

Ces contraintes, dont la permanence et l'accumulation nuisent gravement au développement durable des RUP, sont responsables de la lenteur du processus de convergence et de la faible compétitivité. Reconnues et énumérées dans le traité, elles sont à l'origine du statut spécial de l'ultrapériphérie, qui permet d'appliquer un traitement différent à la situation spécifique de ces régions, pour leur permettre de refaire leur retard, dans la perspective d'une complète intégration et de la convergence par rapport au reste de l'Union européenne.

Comme il ressort du document de travail des services de la Commission - SEC(2004)1030, du 6.8.2004 "Rapport de la Commission concernant la mise en œuvre de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE et une stratégie de développement à l'égard des régions ultrapériphériques", l'une des caractéristiques communes que partage l’ensemble de ces régions est l’importance économique (tant au niveau de l’emploi qu’au niveau de la production) des secteurs dits « traditionnels», tels que l’agriculture et la pêche, et le poids relativement réduit des secteurs industriels, situation encore plus marquée dans les régions françaises d'outre-mer et les Açores. Ce même rapport indique que ces dernières années, les économies des régions ultrapériphériques ont connu des évolutions différenciées. Si le constat reste très positif s’agissant des Canaries et de Madère en termes de convergence réelle, et plus modéré en ce qui concerne la Martinique, le reste des régions ultrapériphériques continuent à maintenir des différentiels de PIB par habitant qui les situent parmi les régions les moins avancées de l’UE-15.

4. Commentaire sur la proposition de la Commission

La proposition présentée aujourd'hui par la Commission modifie profondément le régime en vigueur jusqu'à présent, puisqu'elle propose, tout en maintenant le niveau de l'aide à attribuer, de faciliter la gestion des programmes et de rapprocher le processus de décision des principaux intéressés, à savoir les régions.

Il n'est pas prévu d'apporter de changements aux sources de financement ni à l'intensité de l'aide communautaire mais, dans le même temps il est prévu une plus grande flexibilité qui devrait permettre de procéder aux adaptations et ajustements qui s'avéreraient appropriés.

Dans l'exposé des motifs accompagnant la proposition de règlement du Conseil, la Commission reconnaît que le bilan de la mise en œuvre des programmes POSEI est positif et indique qu'ils ont prouvé leur efficacité dans la promotion de l’agriculture et dans l’approvisionnement en produits agricoles des RUP. Par contre, le bilan est plus mitigé en ce qui concerne la gestion des programmes, caractérisée par sa rigidité.

Il faut saluer de façon très positive la proposition de la Commission visant à "décentraliser autant que possible la prise de décision et simplifier les dispositions en matière de gestion", ainsi que le changement de philosophie qui propose, pour le soutien apporté aux régions ultrapériphériques, d'adopter, conformément à ce qui est dit dans l'exposé des motifs qui précède la proposition "une méthodologie participative pour la prise de décision et de permettre l'adaptation rapide des mesures pour tenir compte, aussi dans le temps, des spécificités de ces régions."

La proposition de la Commission maintient le régime d'approvisionnement spécifique et propose une liste de produits essentiels à la consommation humaine, à la fabrication d'autres produits ou comme intrants agricoles, pour chaque RUP. Le programme d'approvisionnement de chaque RUP sera établi par les autorités désignées par l'État membre et soumis par ce dernier à l'approbation de la Commission.

En ce qui concerne ce mécanisme, la méthode de calcul qui a été améliorée progressivement doit continuer à tenir compte de l'exonération des droits d'importation pour les marchandises provenant de pays tiers et pour les aides à l'approvisionnement dans le cas de marchandises provenant du marché communautaire.

Par ailleurs, l'éloignement et l'insularité sont des caractéristiques permanentes et les surcoûts qu'ils entraînent sont constants, raison pour laquelle la méthode de calcul des aides visant à les surmonter ne pourra jamais ne pas en tenir compte. Dans ce contexte, il est également important de prendre en considération la nature archipélagique de certaines régions et la double insularité qu'elle entraîne.

L'importance de la production et du marché des RUP ne peut, à elle seule, garantir dans de nombreux cas la durabilité des industries de transformation locales, lesquelles sont cependant essentielles au maintien de certaines cultures agricoles et pour permettre un certain degré de diversification des économies de ces régions. C'est la raison pour laquelle, dans certains cas, ces industries doivent compléter leur approvisionnement en ayant recours à des matières premières provenant de l'extérieur et recourir à l'exportation ou à l'expédition de leurs produits pour garantir leur viabilité.

Dans la mesure où il n'existe pas de restitution à l'exportation, il convient de ne pas restreindre les possibilités d'exportation ou de réexpédition des produits transformés qui ont bénéficiés du régime spécifique d'approvisionnement. C'est seulement ainsi qu'on pourra garantir le développement durable du monde rural dans les RUP, développement qui passe également par l'existence d'une agro-industrie valorisant les produits régionaux et l'emploi qui y est associé. L'importation étant limitée via les programmes du régime spécifique d'approvisionnement en ce qui concerne les quantités et la valeur finale annuelle, la Commission et les États membres continuer à assurer la surveillance du régime.

Dans la mesure du possible, le régime spécifique d'approvisionnement devra contribuer également au renforcement des courants commerciaux entre les RUP. Pour ce faire, les aides à l'approvisionnement, dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, pourront toujours être étendues aux produits expédiés des autres RUP.

En ce qui concerne les aides aux productions locales, la Commission entend maintenir ce mécanisme. Entre-temps, et pour tenir compte de l'expérience acquise dans ce domaine, elle juge fondamental un partenariat renforcé avec les autorités locales qui sont plus proches et ont une meilleure connaissance des problèmes spécifiques rencontrés par les régions concernées.

Les mesures relevant de ce mécanisme font dès lors l'objet de programmes communautaires d'appui et sont élaborées par les autorités compétentes des États membres. Le processus décisionnel se rapproche ainsi des principaux intéressés et rend possible la construction d'une stratégie spécifique pour chaque région ultrapériphérique, en tenant compte de ses particularités et objectifs de développement.

L'évaluation de l'application des mesures POSEI qu'il convient de prendre en compte pour l'élaboration de ces programmes devra porter sur la période postérieure à la réforme de 2001.

La proposition de règlement propose la présentation, par les États membres, d'un programme pour les RUP qui comprendra les deux aspects des POSEI pour l'agriculture. Il s'agira d'un document d'une portée stratégique, fondamental pour le développement des RUP. Ce document comportera une description de la situation actuelle de l'activité agricole et de ses fragilités et potentialités ainsi que la description de la stratégie proposée, de ses objectifs et mesures, des effets prévus et de son calendrier.

La souplesse accrue du règlement, avec la possibilité offerte à chaque RUP de définir sa stratégie de développement agricole représente sans aucun doute une plus-value. Chaque RUP pourra avoir une influence majeure sur la programmation annuelle, ce qui permettra une meilleure adaptation des mesures d'aide et une meilleure adéquation à la réalité.

Outre ce changement de philosophie, très favorable aux RUP, un autre point positif est l'application de l'aide à la commercialisation de produits de qualité des RUP, avec le recours à un symbole graphique.

La proposition d'un régime spécifique pour les RUP gagne en valeur par rapport au niveau de financement des actions de développement rural, ce qui permettra d'encourager la diversification, la restructuration et l'orientation vers une agriculture durable dans les exploitations agricoles de dimension économique réduite, comme c'est majoritairement le cas dans les régions ultrapériphériques.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Objectif du rapport

Le présent rapport a pour objectif d'examiner et de rendre un avis sur la proposition de règlement du Conseil adoptant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, présenté par la Commission.

Ceci dit, le présent rapport souligne également quelques aspects liés à la situation spécifique des RUP, afin de replacer la présentation des propositions d'amendements dans leur contexte.

2. Contexte

L'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne introduit dans le droit primaire de l'Union européenne le concept d'ultrapériphérie (éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits) et constitue la base juridique permettant au Conseil d'adopter, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, des mesures spécifiques applicables aux régions ultrapériphériques.

Les caractéristiques particulières de l'ultrapériphérie, reconnues par les auteurs du traité de Maastricht, avec l'introduction de la déclaration n° 26, du traité d'Amsterdam (article 299, paragraphe 2, déjà cité), avec l'introduction d'une base juridique spécifique pour l'ultrapériphérie, et leur récente confirmation dans le traité constitutionnel, constituent les fondements d'une action communautaire opérant une différenciation positive de ces régions en vue de faciliter le développement des RUP et leur convergence avec le reste de l'UE.

L'agriculture des RUP fait l'objet de programmes de mesures spécifiques pour faire face à l'éloignement et à l'insularité, lesquels remontent à 1991 et 1992 (règlement CEE 3763/91, POSEIDOM, règlement CEE 1600/92, POSEIMA et règlement CEE 1601/92 POSEICAN). En juin 2001, le Conseil a approuvé la révision de ces programmes et l'adoption de modifications portant sur nombre de mesures en vigueur, réforme entérinée par les règlements CE 1452/2001 - POSEIDOM, CE 1453/2001 - POSEIMA et CE 1454/2001 - POSEICAN.

Depuis leur conception initiale, ces programmes ont mis en place plusieurs groupes de mesures parmi lesquelles se détachent d'une part, le soutien à l'approvisionnement des régions en produits agricoles destinés à l'alimentation humaine et animale, à la transformation dans les industries locales et en tant qu'intrants agricoles et, d'autre part, le soutien aux productions locales. L'incidence de ces mesures a été considérable et a marqué de façon positive l'évolution des économies des régions ultrapériphériques.

Le régime spécifique d'approvisionnement a été institué pour garantir l'approvisionnement des RUP et réduire les surcoûts découlant de l'éloignement, de l'insularité et de l'ultrapériphéricité de ces régions, ces contraintes étant atténuées par une réduction des prix des produits essentiels.

Le régime d'aide aux productions locales des RUP, couvrant une multitude de produits et de mesures en faveur de leur production, de leur commercialisation et de leur transformation s'est avéré efficace et a permis le développement de certaines productions agricoles traditionnelles qui, sinon, auraient été condamnées à disparaître.

Cependant, l'expérience acquise au fil des ans montre qu'il est nécessaire d'introduire davantage de souplesse dans la gestion de ces deux régimes - régime spécifique d'approvisionnement et régime de soutien aux productions locales.

3. La situation spécifique des régions ultrapériphériques

Aux termes du mémorandum présenté par l'Espagne, la France, le Portugal et les régions ultrapériphériques sur la mise en œuvre de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE (juin 2003),

"Les régions ultrapériphériques représentent une réalité géographique et économique différente des autres régions européennes en raison de leur isolement, conséquence de leur éloignement et de leur dimension réduite, qui constitue un handicap pour leur développement durable et harmonieux.

L'exiguïté du territoire, la faiblesse des ressources, l'étroitesse des marchés ne peuvent pas être compensées, comme pour le reste du territoire européen, par la présence de marchés de proximité permettant l'élargissement des débouchés."

Simultanément viennent s'ajouter d'autres handicaps, notamment des conditions orographiques et climatiques souvent très difficiles, la nature archipélagique de certaine des régions, avec des îles très éloignées les unes des autres, la dépendance vis-à-vis d'un nombre réduit de produits, avec des coûts de production considérablement plus élevés, notamment compte tenu de la faible importance des productions et de l'impossibilité d'envisager des économies d'échelle, les surcoûts qui s'ensuivent pour l'approvisionnement en intrants et pour l'écoulement des produits.

Ces contraintes, dont la permanence et l'accumulation nuisent gravement au développement durable des RUP, sont responsables de la lenteur du processus de convergence et de la faible compétitivité. Reconnues et énumérées dans le traité, elles sont à l'origine du statut spécial de l'ultrapériphérie, qui permet d'appliquer un traitement différent à la situation spécifique de ces régions, pour leur permettre de refaire leur retard, dans la perspective d'une complète intégration et de la convergence par rapport au reste de l'Union européenne.

Comme il ressort du document de travail des services de la Commission - SEC(2004)1030, du 6.8.2004 "Rapport de la Commission concernant la mise en œuvre de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE et une stratégie de développement à l'égard des régions ultrapériphériques", l'une des caractéristiques communes que partage l’ensemble de ces régions est l’importance économique (tant au niveau de l’emploi qu’au niveau de la production) des secteurs dits « traditionnels», tels que l’agriculture et la pêche, et le poids relativement réduit des secteurs industriels, situation encore plus marquée dans les régions françaises d'outre-mer et les Açores. Ce même rapport indique que ces dernières années, les économies des régions ultrapériphériques ont connu des évolutions différenciées. Si le constat reste très positif s’agissant des Canaries et de Madère en termes de convergence réelle, et plus modéré en ce qui concerne la Martinique, le reste des régions ultrapériphériques continuent à maintenir des différentiels de PIB par habitant qui les situent parmi les régions les moins avancées de l’UE-15.

4. Commentaire sur la proposition de la Commission

La proposition présentée aujourd'hui par la Commission modifie profondément le régime en vigueur jusqu'à présent, puisqu'elle propose, tout en maintenant le niveau de l'aide à attribuer, de faciliter la gestion des programmes et de rapprocher le processus de décision des principaux intéressés, à savoir les régions.

Il n'est pas prévu d'apporter de changements aux sources de financement ni à l'intensité de l'aide communautaire mais, dans le même temps il est prévu une plus grande flexibilité qui devrait permettre de procéder aux adaptations et ajustements qui s'avéreraient appropriés.

Dans l'exposé des motifs accompagnant la proposition de règlement du Conseil, la Commission reconnaît que le bilan de la mise en œuvre des programmes POSEI est positif et indique qu'ils ont prouvé leur efficacité dans la promotion de l’agriculture et dans l’approvisionnement en produits agricoles des RUP. Par contre, le bilan est plus mitigé en ce qui concerne la gestion des programmes, caractérisée par sa rigidité.

Il faut saluer de façon très positive la proposition de la Commission visant à "décentraliser autant que possible la prise de décision et simplifier les dispositions en matière de gestion", ainsi que le changement de philosophie qui propose, pour le soutien apporté aux régions ultrapériphériques, d'adopter, conformément à ce qui est dit dans l'exposé des motifs qui précède la proposition "une méthodologie participative pour la prise de décision et de permettre l'adaptation rapide des mesures pour tenir compte, aussi dans le temps, des spécificités de ces régions."

La proposition de la Commission maintient le régime d'approvisionnement spécifique et propose une liste de produits essentiels à la consommation humaine, à la fabrication d'autres produits ou comme intrants agricoles, pour chaque RUP. Le programme d'approvisionnement de chaque RUP sera établi par les autorités désignées par l'État membre et soumis par ce dernier à l'approbation de la Commission.

En ce qui concerne ce mécanisme, la méthode de calcul qui a été améliorée progressivement doit continuer à tenir compte de l'exonération des droits d'importation pour les marchandises provenant de pays tiers et pour les aides à l'approvisionnement dans le cas de marchandises provenant du marché communautaire.

Par ailleurs, l'éloignement et l'insularité sont des caractéristiques permanentes et les surcoûts qu'ils entraînent sont constants, raison pour laquelle la méthode de calcul des aides visant à les surmonter ne pourra jamais ne pas en tenir compte. Dans ce contexte, il est également important de prendre en considération la nature archipélagique de certaines régions et la double insularité qu'elle entraîne.

L'importance de la production et du marché des RUP ne peut, à elle seule, garantir dans de nombreux cas la durabilité des industries de transformation locales, lesquelles sont cependant essentielles au maintien de certaines cultures agricoles et pour permettre un certain degré de diversification des économies de ces régions. C'est la raison pour laquelle, dans certains cas, ces industries doivent compléter leur approvisionnement en ayant recours à des matières premières provenant de l'extérieur et recourir à l'exportation ou à l'expédition de leurs produits pour garantir leur viabilité.

Dans la mesure où il n'existe pas de restitution à l'exportation, il convient de ne pas restreindre les possibilités d'exportation ou de réexpédition des produits transformés qui ont bénéficiés du régime spécifique d'approvisionnement. C'est seulement ainsi qu'on pourra garantir le développement durable du monde rural dans les RUP, développement qui passe également par l'existence d'une agro-industrie valorisant les produits régionaux et l'emploi qui y est associé. L'importation étant limitée via les programmes du régime spécifique d'approvisionnement en ce qui concerne les quantités et la valeur finale annuelle, la Commission et les États membres continuer à assurer la surveillance du régime.

Dans la mesure du possible, le régime spécifique d'approvisionnement devra contribuer également au renforcement des courants commerciaux entre les RUP. Pour ce faire, les aides à l'approvisionnement, dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, pourront toujours être étendues aux produits expédiés des autres RUP.

En ce qui concerne les aides aux productions locales, la Commission entend maintenir ce mécanisme. Entre-temps, et pour tenir compte de l'expérience acquise dans ce domaine, elle juge fondamental un partenariat renforcé avec les autorités locales qui sont plus proches et ont une meilleure connaissance des problèmes spécifiques rencontrés par les régions concernées.

Les mesures relevant de ce mécanisme font dès lors l'objet de programmes communautaires d'appui et sont élaborées par les autorités compétentes des États membres. Le processus décisionnel se rapproche ainsi des principaux intéressés et rend possible la construction d'une stratégie spécifique pour chaque région ultrapériphérique, en tenant compte de ses particularités et objectifs de développement.

L'évaluation de l'application des mesures POSEI qu'il convient de prendre en compte pour l'élaboration de ces programmes devra porter sur la période postérieure à la réforme de 2001.

La proposition de règlement propose la présentation, par les États membres, d'un programme pour les RUP qui comprendra les deux aspects des POSEI pour l'agriculture. Il s'agira d'un document d'une portée stratégique, fondamental pour le développement des RUP. Ce document comportera une description de la situation actuelle de l'activité agricole et de ses fragilités et potentialités ainsi que la description de la stratégie proposée, de ses objectifs et mesures, des effets prévus et de son calendrier.

La souplesse accrue du règlement, avec la possibilité offerte à chaque RUP de définir sa stratégie de développement agricole représente sans aucun doute une plus-value. Chaque RUP pourra avoir une influence majeure sur la programmation annuelle, ce qui permettra une meilleure adaptation des mesures d'aide et une meilleure adéquation à la réalité.

Outre ce changement de philosophie, très favorable aux RUP, un autre point positif est l'application de l'aide à la commercialisation de produits de qualité des RUP, avec le recours à un symbole graphique.

La proposition d'un régime spécifique pour les RUP gagne en valeur par rapport au niveau de financement des actions de développement rural, ce qui permettra d'encourager la diversification, la restructuration et l'orientation vers une agriculture durable dans les exploitations agricoles de dimension économique réduite, comme c'est majoritairement le cas dans les régions ultrapériphériques.

13.6.2005

BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖof the Committee on Budgets

teikiamas Regioninės plėtros komitetui for the Committee on Agriculture and Rural Development

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento nustatančio specialiąsias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams on the proposal for a Council Regulation laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union

(KOM(2004)0687 – C6-0201/2004 – 2004/0247(CNS))

Draftsman: Paulo Casaca

SHORT JUSTIFICATION

INTRODUCTION

In its 2003 Communication "a stronger partnership for the outermost regions", the Commission introduced the guiding elements of its strategy for implementing Article 299(2) of the EC Treaty and adopting special measures to take account of the particular needs of the outermost regions of the European Union. In this context it proposes changes to the POSEI scheme.

COMMISSION PROPOSAL

The proposal is concerned primarily with the management of the POSEI schemes, there being no doubt as to the necessity for and effectiveness of the schemes themselves. The current splitting of the programme into two strands, specific supply arrangements and support for local lines of production, has proved inflexible and the fragmentation of arrangements for supporting local lines of production slows down Community action and hampers attempts to react to specific situations in the outermost regions, even though the sums involved are often very modest. The draft Regulation proposes decentralising decision-making and simplifying management.

It provides for the submission by the Member States concerned of one single programme per outermost region. These programmes will include a section on the specific supply arrangements for those agricultural products which are essential in the outermost regions for human consumption and another section on support for local production.

The POSEI measures are currently financed from budget line 05 02 11 04 (POSEI) (€268 Mio) and also within the appropriations of budget lines 05 02 03 (direct payments for arable crops) (€1.9 Mio), 05 03 02 (beef and veal) and 05 03 03 (sheep and goat meat) (€41.8 Mio in total).

The draft regulation affects neither the source of financing (EAGGF Guarantee Section) nor the level of support - the annual estimated expenditure being €289.3 Mio. What the measure does do is to lay down annual ceilings for each region for the financing of the specific supply arrangements (Title II) and the measures to assist local production (Title III):

Million €

TOTAL Title II + III

Title II

Specific supply arrangements

Title III

Measures to assist local agricultural products

DOM

84.7

20.7

64.0

MA+AZ

77.3

17.7

59.6

CAN

127.3

72.7

54.6

TOTAL

289.3

111.1

178.2

REMARKS

The move to rationalize and simplify management of the scheme is highly commendable and should lead to optimum uptake of appropriations as far as support for local production is concerned. As far as specific arrangements are concerned, however, the basic approach remains unchanged and will still generate a substantial administrative burden. The Commission should be asked to present a proposal simplifying the management of the specific supply arrangements at some point in the future.

Concerning the text of the Regulation itself, your rapporteur considers it essential, for the sake of clarity, that the text specify that trade restrictions applicable to those products which are the subject of specific supply arrangements also apply to all products resulting from a first processing of those products but not to all end products in which the product is an ingredient.

Furthermore, the Commission's proposal fails to take into account the fact that the different regions covered by the POSEI scheme became part of the Community's customs territory on different dates. Whilst recognising the desirability of achieving greater coherency of treatment by covering all outermost regions with one single Regulation, your rapporteur draws attention to the need to respect the established differences between the regions resulting from both the different dates of accession of the Member States concerned and differences in the individual POSEI regulations to date.

Concerning the maximum expenditure ceilings set in Article 3, your rapporteur considers it unacceptable that the Commission has based its estimations on the basis of real use during the 2001 to 2003 period. 2001 can in no way be considered to be a representative year, being a transition year between the "old" POSEI scheme and the reformed scheme implemented via Regulation (EC) No. 1453/2001 which came into force only at the beginning of 2002. If 2001 is replaced by 2004 as reference year, the amounts should be increased by €1 Mio in the case of the French overseas departments, € 3 million in the case of the Azores + Madeira and € 4 million in the case of the Canary Islands. In view of Parliament's commitment to seeing a genuine strategy implemented to assist these particularly vulnerable regions, your rapporteur proposes a corresponding amendment to the figures in Article 24.

Finally, the timetable proposed by the Commission is neither realistic nor fair. Since the European institutions have needed several years to produce this Regulation, it is clearly inappropriate to expect the regional authorities to draw up and implement the programmes in less than six months. This would be impossible without seriously compromising the efficiency of the management. Your rapporteur therefore suggests an amendment to the effect that the Regulation shall apply as of 1 January 2007, rather than 2006.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos pasiūlytas tekstas[1]Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

4 straipsnio 2 ir 3dalys

Bendrija šio reglamento II ir III antraštinėse dalyse numatytas priemones kasmet finansuoja už tokią sumą:

PUD:

84,7 milijono eurų,

Azorų ir Maderos saloms:

77,3 milijono eurų,

Kanarų saloms:

127,3 milijono eurų,

Bendrija šio reglamento II ir III antraštinėse dalyse numatytas priemones kasmet finansuoja už tokią sumą:

PUD:

85,7 milijono eurų,

Azorų ir Maderos saloms:

80,3 milijono eurų,

Kanarų saloms:

131,3 milijono eurų,

II antraštinėje dalyje numatytoms programoms kasmet skiriamos sumos negali viršyti:

PUD:

20,7 milijono eurų,

Azorų ir Maderos saloms:

17,7 milijono eurų,

Kanarų saloms:

72,7 milijono eurų.

II antraštinėje dalyje numatytoms programoms kasmet skiriamos sumos negali viršyti:

PUD:

21,7 milijono eurų,

Azorų ir Maderos saloms:

20,3 milijono eurų,

Kanarų saloms:

76,7 milijono eurų.

Justification

In using the years 2001-2003 as the reference period on which to base its estimates, the Commission has failed to take account of the fact that 2001 was a transition year and as such cannot be considered representative. If 2004 is added into the equation, the maximum expenditure ceilings should be adjusted upwards by €1 Mio, 3 Mio and 4 Mio respectively.

Pakeitimas 2

32 straipsnio 2 dalis

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d. Tačiau 13, 25 ir 26 straipsniai taikomi nuo jo įsigaliojimo dienos.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d. Tačiau 13, 25 ir 26 straipsniai taikomi nuo jo įsigaliojimo dienos.

Justification

The proposed timetable is unrealistic and unfair. The regional authorities cannot be expected to draw up and implement the programmes in less than six months without severely compromising the efficiency of the management.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, nustatančio specialiąsias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams

Nuorodos

KOM(2004)0687 – C6-0201/2004 – 2004/0247(CNS)

Atsakingas komitetas

AGRI

Nuomonę teikiantis komitetas
  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

BUDG
1.12.2004

Glaudesnis bendradarbiavimas

Taip

Pranešėjas           Paskyrimo data

Paulo Casaca
31.1.2005

Svarstymas komitete

20.4.2005

23.5.2005

 

 

 

Pakeitimų priėmimo data

24.5.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

Už:

Prieš:

Susilaikė:

27

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Herbert Bösch, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, James Elles, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Dariusz Maciej Grabowski, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne Elisabet Jensen, Sergej Kozlík, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Helga Trüpel, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Paul Rübig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

 

20.4.2005

AVIS VYSTYMO KOMITETO NUOMONĖ

teikiamas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl Tarybos reglamento dėl specialių žemės ūkio srities priemonių, skirtų atokiausiems Europos Sąjungos regionams remti

(KOM(2004)0687 – C6‑0201/2004 – 2004/0247(CNS))

Nuomonės referentas: Francisco Assis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. ĮŽANGA

Siekdama patenkinti regionų, nurodytų EB sutarties 299 straipsnio 2 dalyje, poreikius, Europos Sąjunga priėmė galimybių, specialiai pritaikytų Prancūzijos užjūrio departamentų (1989 metais – POSEIDON) [2], Kanarų salų (1991 metais – POSEICAN)[3] bei Azorų salų ir Madeiros salos (1991 metais – POSEIMA)[4] atokumui, programas. Šių programų tikslas buvo skatinti šių regionų nepertraukiamą plėtrą bei pasitelkiant struktūrinius fondus ir bendrąją politiką, o ypač bendrąją žemės ūkio politiką, sustiprinti produktyvius, darbo vietas sukuriančius sektorius.

Be šių sprendimų, tam, kad bendrose rinkos organizacijose numatytais mechanizmais šių regionų žemės ūkio produkcijai būtų visiškai taikoma BŽŪP, kiekvienam iš šių regionų dar buvo priimti Tarybos reglamentai; be to, be bendrųjų pagalbos priemonių, kai kuriai vietinei šių regionų produkcijai buvo numatytos ir specialiosios pagalbos priemonės, taip pat kompensacijos už papildomas transportavimo išlaidas. Galiausiai, siekiant pagerinti esminių maistinių žaliavų tiekimą ir sumažinti jų kaštus, buvo nustatytas „specialusis tiekimo režimas“ (RSA).

2001 m. birželio 28 d. buvo atlikta šių pagalbos priemonių reforma[5], išsaugojusi principą, jog atokiausiai kiekvienos valstybės narės teritorijai turi būti priimtas atskiras reglamentas.

II. KOMISIJOS PASIŪLYMAI

Remiantis Komisijos atlikta analize, šių priemonių efektyvumas, skatinant regionų žemės ūkį ir jų aprūpinimą žemės ūkio produkcija, pasitvirtino, tačiau šių priemonių administravimas tapo sudėtingas dėl pernelyg griežtų jų taikymo taisyklių. Tuo pat metu vietinės produkcijos skatinimo priemonės buvo padalytos dalimis ir prisitaikymo procedūra, siekiant skubiai reaguoti į individualių situacijų ypatumus, tapo per sudėtinga.

III. KOMENTARAI

Nepaisant to, jog pasiūlymas dėl reglamento iš principo susijęs su produkcija ir prekyba bendrosios rinkos viduje, kas priklauso kitų Parlamento komitetų kompetencijai, INTA komitetas, atsižvelgdamas į galimą sutarčių su Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybėmis (ACP) sudarymą bei Doha plėtros programą, privalo įvertinti padarinius prekybai su trečiosiomis šalimis. Kartu reikia atidžiai stebėti, kad pasiūlymai dėl bendrųjų rinkų (tokių kaip cukraus) reformų, kurios yra veikiamos PPO jurisprudencijos, nepablogintų atokiausių regionų ūkininkų padėties, kurie ir taip jau priversti įveikti suvaržymus, susidarančius dėl šių regionų nutolimo, izoliuotumo ir atokiausios padėties.

Kalbant apie pakeitimus, būtina paminėti keletą pagrindinių temų:

§ nepaisant to, jog priemonių sutelkimas viename pasiūlyme dėl reglamento yra sveikintinas, būtina atsižvelgti į skirtingas salų istorijas, o ypač kalbant apie jų prisijungimą prie Europos Sąjungos muitų teritorijos (PAKEITIMAS 3 ir 5);

§ būtinumas sustiprinti mažas ir vidutines žemės ūkio ir maisto produktų gamybos įmones, siekiant užtikrinti, kad salos netaptų tik žemės ūkio produktų gamintojos, bet kad dėl vietinio perdirbimo galėtų išsaugoti didžiausią pridėtinės vertės dalį (PAKEITIMAS 2);

§ šių regionų teisė į grąžinamąsias išmokas, kuomet jie eksportuoja produkciją, pagamintą iš pasinaudojant RSA importuotų žaliavų, jei ši produkcija buvo pakankamai perdirbta salose. RSA pagalba pirminių žaliavų srityje turėtų leisti kompensuoti didesnius salose gaminamos produkcijos kaštus. Tačiau, jei ši pramonė turės konkuruoti salų tiekimo rinkoje, jos galimybės įsilieti į kitas rinkas bus ribotos, kadangi ši pramonė, palyginti su kontinento pramone, kuri turi teisę į eksporto grąžinamąją išmoką, yra blogesnėje padėtyje (PAKEITIMAS 6);

§ greitas padarinių atokiausių regionų žemės ūkiui įvertinimas sudarius ekonominės partnerystės ir Doha programos vystymui sutartis(PAKEITIMAI 4 ir 7).

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas [6]Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 konstatuojamoji dalis

(1) Išskirtinė atokiausių regionų geografinė padėtis, atsižvelgiant į esminių maisto produktų, skirtų žmonėms vartoti, tiekimo šaltinius arba jų perdirbimą bei žemės ūkio sąnaudas, lemia papildomas jų įvežimo į šiuos regionus išlaidas. Be to, dėl objektyvių veiksnių, atsirandančių dėl izoliuotumo ir atokiausių vietų, atokiausių regionų ūkio subjektai ir gamintojai patiria daugiau suvaržymų, kurie ypač apsunkina jų veiklą. Šiuos suvaržymus galima iš dalies pašalinti sumažinus šių esminių produktų kainą. Todėl tikslinga įvesti specialius tiekimo susitarimus, kurie užtikrintų tiekimą į šias salas ir kompensuotų papildomas išlaidas, atsirandančias dėl jų nutolimo, izoliuotumo ir atokiausios padėties.

 

(1) Išskirtinė atokiausių regionų geografinė padėtis, atsižvelgiant į esminių maisto produktų, skirtų žmonėms vartoti, tiekimo šaltinius arba jų perdirbimą bei žemės ūkio sąnaudas, lemia papildomas jų įvežimo į šiuos regionus išlaidas. Be to, dėl objektyvių veiksnių, atsirandančių dėl izoliuotumo ir atokiausių vietų, atokiausių regionų ūkio subjektai ir gamintojai patiria daugiau suvaržymų, kurie ypač apsunkina jų veiklą. Tam tikrais atvejais ūkio subjektai ir gamintojai susiduria su dviguba izoliuotumo problema dėl to, kad regiono salos yra labai nutolusios viena nuo kitos. Šiuos suvaržymus galima iš dalies pašalinti sumažinus šių esminių produktų kainą. Todėl tikslinga įvesti specialius tiekimo susitarimus, kurie užtikrintų tiekimą į šias salas ir kompensuotų papildomas išlaidas, atsirandančias dėl jų nutolimo, izoliuotumo ir atokiausios padėties.

Justification

Il faut adapter le soutien à la situation spécifique des différentes îles et des différentes communautés rurales pour assurer une application équilibrée. Plus les îles sont petites et éloignées, plus les coûts des intrants agricoles sont élevés et plus les prix obtenus par les agriculteurs pour leurs produits agricoles sont bas. Cette double insularité doit être prise en compte.

Pakeitimas 2

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(2a) Reikėtų, kad Komisija efektyviai taikytų smulkių ir vidutinių atokiausių Europos Sąjungos regionų žemės ūkio įmonių skatinimo politiką tam, kad jos galėtų išlaikyti savo tradicinį eksportą ir padidinti prekybos mastus su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis.

Justification

Les entreprises, et notamment les PME, des régions ultrapériphériques doivent faire face à de lourds défis liés à l'insularité et à l'ultrapériphéricité. La Commission doit essayer de faciliter leur intégration dans les économies régionales, tout en assurant une politique aux PME adaptées aux besoins insulaires.

Pakeitimas 3

4 konstatuojamoji dalis

(4) Kadangi kiekius, kuriems taikomi specialūs tiekimo susitarimai, riboja atokiausių regionų tiekimo reikalavimai, šie susitarimai nekliudo tinkamai funkcionuoti vidaus rinkai. Be to, specialių tiekimo susitarimų ekonominiai pranašumai neturėtų išprovokuoti atitinkamų produktų prekybos nukrypimų. Todėl turėtų būti uždrausta šiuos produktus siųsti arba eksportuoti iš atokiausių regionų. Tačiau reikėtų leisti siųsti ar eksportuoti šiuos produktus, jei išmokos, gautos pasinaudojus specialiais tiekimo susitarimais yra grąžinamos, arba leisti siųsti ar eksportuoti perdirbtus produktus, kad vyktų regioninė prekyba arba prekyba tarp dviejų atokiausių Portugalijos regionų. Taip pat, atsižvelgiant į tradicinius prekybos srautus su trečiosiomis visų atokiausių regionų valstybėmis, leisti visiems šiems regionams eksportuoti perdirbtus produktus, atitinkančius tradicinio eksporto reikalavimus. Šis draudimas neturėtų būti taikomas tradiciniams perdirbtų produktų siuntiniams; siekiant aiškumo, būtina apibrėžti laikotarpį, per kurį butų įtvirtinti tradicinio eksporto ir siuntinių kiekiai.

 

(4) Kadangi kiekius, kuriems taikomi specialūs tiekimo susitarimai, riboja atokiausių regionų tiekimo reikalavimai, šie susitarimai nekliudo tinkamai funkcionuoti vidaus rinkai. Be to, specialių tiekimo susitarimų ekonominiai pranašumai neturėtų išprovokuoti atitinkamų produktų prekybos nukrypimų. Todėl turėtų būti uždrausta šiuos produktus siųsti arba eksportuoti iš atokiausių regionų. Tačiau reikėtų leisti siųsti ar eksportuoti šiuos produktus, jei išmokos, gautos pasinaudojus specialiais tiekimo susitarimais, yra grąžinamos arba leisti siųsti ar eksportuoti perdirbtus produktus, kad vyktų regioninė prekyba arba prekyba tarp dviejų atokiausių Portugalijos regionų. Taip pat, atsižvelgiant į tradicinius prekybos srautus su trečiosiomis visų atokiausių regionų valstybėmis, leisti visiems šiems regionams eksportuoti perdirbtus produktus, atitinkančius tradicinio eksporto reikalavimus. Šis draudimas neturėtų būti taikomas tradiciniams perdirbtų produktų siuntiniams; siekiant aiškumo, būtina apibrėžti, kad laikotarpis, per kurį butų įtvirtinti tradicinio eksporto ir siuntinių kiekiai, turi būti nustatytas atsižvelgiant į datą, nuo kurios regionas buvo įtrauktas į Bendrijos muitų teritoriją.

Justification

Une période de référence unique n’est pas appropriée étant donné que certaines régions ont reçu une dérogation avant d’entrer dans le territoire douanier alors que d’autres sont entrées dès la date d’adhésion de leur pays.

Pakeitimas4

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(7a) Būtina užtikrinti vientisumą tarp atokiausių regionų skatinimo priemonių ir Europos Sąjungos prekybos politikos, o visų pirma suderinti su vykstančiomis derybomis dėl Doha plėtros programos bei ekonominės partnerystės susitarimų.

Justification

Les mesures pour les régions ultrapériphériques doivent être développées en tenant compte des autres politiques de l’Union, notamment les négociations commerciales qui pourraient avoir des conséquences significatives pour les marchés agricoles.

Pakeitimas5

4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) kurie eksportuojami į trečiąsias šalis ar siunčiami į likusią Bendrijos dalį, neviršijant tradiciniams siuntiniams ir tradiciniam eksportui taikomų kiekio reikalavimų. Šiuos kiekius ir trečiąsias paskirties šalis, vadovaudamasi 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta procedūra ir atsižvelgdama į 1989, 1990 ir 1991 metų vidutinį siuntimo ir eksporto kiekį, nustato Komisija;

a) kurie eksportuojami į trečiąsias šalis ar siunčiami į likusią Bendrijos dalį, neviršijant tradiciniams siuntiniams ir tradiciniam eksportui taikomų kiekio reikalavimų. Šiuos kiekius ir trečiąsias paskirties šalis, vadovaudamasi 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta procedūra, nustato Komisija;

Justification

La proposition de la Commission importe la définition de « expéditions traditionnelles » et « exportations traditionnelles » utilisée dans le règlement 1454/2001, tout en oubliant que cette définition doit tenir compte de la date d’intégration de la région dans le territoire douanier de la Communauté.

Pakeitimas6

4 straipsnio 2 dalies 2 papunktis

Šių produktų eksporto grąžinamoji išmoka nesuteikiama.

 

Šių produktų eksporto grąžinamoji išmoka nesuteikiama, išskyrus atvejus, kai tradiciškai eksportuojami iš pasinaudojant specialiais tiekimo susitarimais (RSA) importuotų pirminių žaliavų regione pagaminti ir atitinkamai tame regione fasuoti produktai.

Justification

L'objectif est de mettre les industries locales sur un pied d'égalité avec les entreprises du continent. Dans les îles, l'importation de matières premières et leur transformation coûtent plus cher et l'aide perçue vise à compenser ces surcoûts. Ces industries ne pourraient bénéficier de restitutions les désavantageant par rapport à celles du continent, lesquelles bénéficient de restitutions.

Pakeitimas7

28 straipsnio 3 dalis

3. Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d., o po to kas penkeri metai, Komisija pateikia Parlamentui ir Tarybai bendrąją ataskaitą, rodančią veiksmų, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, poveikį kartu su atitinkamais pasiūlymais, jei taikoma.

3. Ne vėliau kaip iki 2008 m. gruodžio 31 d., o po to kas penkeri metai, Komisija pateikia Parlamentui ir Tarybai bendrąją ataskaitą, rodančią veiksmų, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, poveikį kartu su atitinkamais pasiūlymais, jei taikoma.

Justification

Une première analyse sera nécessaire rapidement après l’entrée en vigueur des accords de partenariat économique (prévu pour le 1er janvier 2008 au plus tard) et la fin des négociations sur le programme de Doha pour le développement.

PROCEDŪRA

Antraštė

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl specialių žemės ūkio srities priemonių, skirtų atokiausiems Europos Sąjungos regionams remti

Nuorodos

KOM(2004)0687 - C6-0201/2004 - 2004/0247(CNS)

Atsakingas komitetas

AGRI

Nuomonę teikiantis komitetas  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA
1.12.2004

Glaudesnis bendradarbiavimas

Ne

Nuomonės referentas:       Paskyrimo data

Francisco Assis
18.11.04

Svarstymas komitete

15.3.05

 

 

 

 

Priėmimo data

18.4.05

Galutinio balsavimo rezultatai

už:

prieš:

susilaikė:

21

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Francisco Assis, Jean-Louis Bourlanges, Daniel Caspary, Giulietto Chiesa, Enrique Barón Crespo, Sajjad Karim, Caroline Lucas, Erika Mann, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Štastný, Robert Sturdy

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Danutė Budreikaitė, Elisa Ferreira, Antol?n S?nchez Presedo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

Paulo Casaca, Den Dover, Manolis Mavrommatis

1.6.2005

AVIS de la commission du développement régional

teikiama Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetuià l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento nustatančio žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams sur la proposition de règlement du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union

(KOM(2004)0687 – C6‑0201/2004 – 2004/0247(CNS))

Nuomonės referentas Rapporteur pour avis: Emanuel Jardim Fernandes

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans la résolution sur le rapport de la Commission européenne sur les mesures destinées à mettre en œuvre l'article 299, paragraphe 2 du traité CE en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union européenne, comme adopté par le traité d'Amsterdam, le Parlement européen a estimé opportun de définir une stratégie globale et cohérente prévoyant le développement durable de ces régions.

Dans la même résolution, ainsi que dans le rapport du Parlement européen sur les mesures spécifiques concernant certains produits agricoles de mai 2001, a été demandée l'amélioration de la mise en œuvre des régimes spécifiques d'approvisionnement. Cette révision devrait avant tout viser à rendre moins rigides ces régimes.

Pour cette raison, le rapporteur apprécie que la Commission prenne en compte les préoccupations du Parlement européen en proposant d'améliorer la gestion de ces régimes:

- Le rapporteur soutient l'intention de la Commission à la base de la proposition de règlement afin de permettre l'adaptation rapide des mesures pour tenir compte, à long terme, des spécificités de ces régions.

- Le rapporteur est également en faveur d'une méthodologie plus participative pour la prise de décision.

Néanmoins, le rapporteur voudrait suggérer quelques modifications qui pourraient s'avérer avantageux pour le développement régional des régions ultrapériphériques (RUP).

Le régime spécifique d'approvisionnement et les programmes d'appui et les mesures en faveur des productions agricoles locales ont pour but de d'éliminer les différences économiques et les asymétries causées par l'adhésion des RUP à l'Union européenne. Par contre, les limitations imposées à l’exportation vers les pays tiers et à l’expédition vers le reste de la Communauté des produits visés par le régime spécifique d'approvisionnement ont pour effet d'étrangler l'industrie agro-alimentaire et de nuire au développement des RUP. Il faudrait donc garantir la viabilité de l'agriculture et des entreprises agro-alimentaires dans les RUP. Ceci ne peut être atteint qu'en supprimant toutes les limitations d'exportations pour les produits agricoles de ces régions.

Le but du règlement est de rendre le régime spécifique d'approvisionnement plus souple. Dans cette optique, le rapporteur estime que les produits agricoles qui font partie des différents régimes spécifiques d'approvisionnement ne doivent pas figurer dans l'annexe du règlement. Le respect du principe de la subsidiarité demande plutôt que la liste des différents produits agricoles soit établie par les programmes d'approvisionnement spécifique de chaque région ultrapériphérique.

Le développement rural dans les régions ultrapériphériques dépend largement des aides pour l'investissement visant soit la diversification, la restructuration ou l'orientation vers une agriculture durable, soit les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles provenant principalement de la production locale. Il est nécessaire de permettre des dérogations au règlement n° 1257/1999 afin de pouvoir augmenter l'intensité des aides pour ce type d'investissement. Dans ce contexte, il faut tenir compte du fait que les petites et moyennes entreprises créent le plus grand nombre d'emplois par rapport à leur chiffre d'affaires. D'un point de vue social, il est donc rentable de soutenir plus les petites et moyennes entreprises, car le ratio aides publiques/créations d'emplois est le plus important.

Certains secteurs agricoles, essentiels pour le développement régional des régions ultrapériphériques, doivent faire face à des problèmes spécifiques qui nécessitent des mesures plus appropriées.

Le problème principal aux Açores concerne la viabilité de la production du sucre, facteur clé pour un développement régional équilibré et autonome des Açores. La quantité permise à l'exportation dans l'actuelle proposition de la Commission correspondant aux expéditions traditionnelles sur la base d'une moyenne des expéditions ou des exportations durant les années 1989, 1990 et 1991 n'est pas suffisante pour permettre la viabilité économique de la production sucrière sur les Açores et, en plus, ne reflète pas la situation au moment de l'entrée de la région dans la Communauté européenne.

La viticulture est un élément important de l'agriculture dans certaines régions ultrapériphériques. Dans cette mesure, la viticulture soutient le développement régional. Vu les difficultés de la viticulture aux Açores, il est également souhaitable de faire preuve de plus de flexibilité concernant l'élimination graduelle de la culture des parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture.

En outre, le rapporteur estime que les Acores et le Madère doivent directement communiquer l'état d'avancement des travaux de reconversion et de restructuration des surfaces plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture et donner connaissance de cette information à l'Etat central. Ceci évite toute potentielle pénalisation des Acores et Madère pour un manquement de transférer des informations par l'Etat central portugais.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas[7]Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

Preambulė

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36 bei 37 straipsnius ir 299 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, o ypač (išbraukta) į jos 299 straipsnio 2 dalį ,

Justification

Le seul article 299, paragraphe 2, est la base juridique adéquate et suffisante pour ce règlement sur des mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union européenne, dans le domaine de l’agriculture.

Pakeitimas 2

1 konstatuojamoji dalis

(1) Dėl atokiausių regionų išskirtinės geografinės padėties atsiranda papildomų gabenimo išlaidų, susijusių su žmonėms vartoti ar perdirbti ir žemės ūkyje naudoti būtinų produktų tiekimu. Be to, su salomis ir atokiausiais regionais susiję objektyvūs veiksniai dar labiau suvaržo ekonominės veiklos vykdytojus ir gamintojus tuose regionuose ir labai kenkia jų veiklai. Šios kliūtys gali būti sušvelnintos sumažinant minėtų būtiniausių produktų kainą. Todėl reikia nustatyti specifinį tiekimo režimą, kuris užtikrintų tiekimą į labiausiai nutolusius regionus ir kompensuotų papildomas išlaidas, atsirandančias dėl to, kad šie regionai yra nutolę, salose ir atokiausiose vietovėse.

(1) Dėl atokiausių regionų išskirtinės geografinės padėties atsiranda papildomų gabenimo išlaidų, susijusių su žmonėms vartoti ar perdirbti ir žemės ūkyje naudoti būtinų produktų tiekimu. Be to, su salomis ir atokiausiais regionais susiję objektyvūs veiksniai dar labiau suvaržo ekonominės veiklos vykdytojus ir gamintojus tuose regionuose ir labai kenkia jų veiklai. Tam tikrais atvejais vykdytojai ir gamintojai susiduria su dvigubo izoliuotumo problema, kadangi regiono salos yra labai nutolusios viena nuo kitos. Šios kliūtys gali būti sušvelnintos sumažinant minėtų būtiniausių produktų kainą. Todėl reikia nustatyti specifinį tiekimo režimą, kuris užtikrintų tiekimą į labiausiai nutolusius regionus ir kompensuotų papildomas išlaidas, atsirandančias dėl to, kad šie regionai yra nutolę, salose ir atokiausiose vietovėse.

Justification

Afin de garantir une répartition équilibrée des aides, il est nécessaire de les adapter à la situation spécifique des différentes îles et des différentes communautés rurales. Plus les îles sont petites et éloignées, plus les coûts des intrants agricoles sont élevés et plus bas seront les prix obtenus par les agriculteurs pour leurs produits. Il convient de tenir compte de cette double insularité.

Pakeitimas 3

4 konstatuojamoji dalis

(4) Atsižvelgiant į tai, kad kiekiai, kuriems taikomas specifinis tiekimo režimas, priklauso nuo minėtų regionų tiekimo poreikių, ši sistema netrukdo vidaus rinkai tinkamai veikti. Be to, specifinio tiekimo režimo ekonominė nauda neturėtų sukelti susijusių produktų prekybos iškraipymų. Todėl turėtų būti uždrausta išsiųsti arba eksportuoti šiuos produktus iš atokiausių regionų. Tačiau šiuos produktus turėtų būti leista išsiųsti arba eksportuoti, jeigu specifinio tiekimo režimo ekonominė nauda yra padengiama, arba siekiant sudaryti sąlygas perdirbtais produktais prekiauti regione ar tarp dviejų atokiausių Portugalijos regionų. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tradicinius mainų su visų atokiausių regionų trečiosiomis šalimis srautus ir visiems šiems regionams leisti perdirbtų produktų eksportą, atitinkantį tradicinį eksportą. Šis apribojimas netaikomas ir perdirbtų produktų išsiuntimui; aiškumo sumetimais turėtų būti nurodytas atskaitinis laikotarpis šiems tradiciškai eksportuojamiems ar išsiunčiamiems produktų kiekiams apibrėžti.

(4) Atsižvelgiant į tai, kad kiekiai, kuriems taikomas specifinis tiekimo režimas, priklauso nuo minėtų regionų tiekimo poreikių, ši sistema netrukdo vidaus rinkai tinkamai veikti. Be to, specifinio tiekimo režimo ekonominė nauda neturėtų sukelti susijusių produktų prekybos iškraipymų. Tačiau šiuos produktus turėtų būti leista išsiųsti į kitas Europos Sąjungos šalis arba perdirbtus produktus, produktus, kurie buvo pakeisti papildomo gamybos proceso metu, arba pakankamai pakeistus produktus eksportuoti į trečiąsias šalis, siekiant plėtoti regioninę ar tradicinę prekybą, o ypač tarp įvairių atokiausių regionų.

Justification

Outre la mention des "produits transformés", par référence aux produits résultant des opérations prévues dans le régime de transformation sous contrôle douanier, tel que celui‑ci a été établi par le Code douanier communautaire auquel renvoie le règlement de la Commission no 20/2002/CE, du 28 décembre 2001, aux fins d'une possibilité de (ré)exportation vers des pays tiers ou de (ré)expédition vers le reste de la Communauté, il importe également de prendre en considération les produits résultant des opérations de perfectionnement actif, au régime duquel le règlement précité de 2001, portant modalités d'application des POSEI‑Agriculture, fait également référence, aux mêmes fins.

Pakeitimas 4

18 konstatuojamoji dalis

(18) Tradicinė gyvulininkystė turėtų būti remiama. Todėl siekiant patenkinti PUD ir Maderos vietinio vartojimo poreikius iš trečiųjų šalių tam tikromis sąlygomis ir neviršijant didžiausios metinės ribos turėtų būti leista be muito mokesčių importuoti penėjimui skirtus bulius. Reikėtų vėl atnaujinti Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 Portugalijai suteiktą galimybę perduoti teisę į priemoką už karvę žindenę, suteikiamą žemyne, Azorų saloms ir suderinti šią priemone su nauja paramos atokiausiems regionams schema.

(18) Tradicinė gyvulininkystė turėtų būti remiama. Todėl siekiant patenkinti PUD ir Maderos vietinio vartojimo poreikius iš trečiųjų šalių tam tikromis sąlygomis ir neviršijant didžiausios metinės ribos turėtų būti leista be muito mokesčių importuoti penėjimui skirtus bulius. Reikėtų vėl atnaujinti Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 Portugalijai suteiktą galimybę perduoti teisę į priemoką už karvę žindenę, suteikiamą žemyne, Azorų saloms ir suderinti šią priemone su nauja paramos atokiausiems regionams schema. Siekiant patenkinti PUD vietinio vartojimo poreikius iš trečiųjų šalių tam tikromis sąlygomis ir neviršijant didžiausios metinės ribos turėtų būti leista be muito mokesčių importuoti penėjimui skirtus arklinių šeimos gyvulius, galvijus, avis ir ožkas.

Justification

La production de viande bovine de qualité constitue une activité complémentaire et, dans certains cas, une alternative à la production laitière. Les importations d'animaux originaires de pays tiers d'espèces différentes adaptées au contexte local devraient permettre de satisfaire les besoins en consommation locale et faciliter l'installation progressive des filières animales.

Pakeitimas 5

2 straipsnio 1 dalis

1. Nustatomas šio reglamento I priede išvardytų žemės ūkio produktų, kurie yra būtini žmonių maistui arba kitų produktų gamybai ar naudoti žemės ūkyje atokiausiuose regionuose, specifinis tiekimo režimas.

1. Nustatomas šio reglamento 5 straipsnyje tiekimo programose išvardytų žemės ūkio produktų, kurie yra būtini žmonių maistui, arba kitų produktų gamybai ar naudoti žemės ūkyje atokiausiuose regionuose, specifinis tiekimo režimas.

Justification

Dans le respect du principe de la subsidiarité, la liste des produits visés par le régime spécifique d'approvisionnement doit être supprimée du règlement. Elle doit plutôt figurer dans les programmes d’approvisionnement à présenter par les Etats-membres à la Commission, conformément à l’article 5 du présent règlement.

Pakeitimas 6

2 straipsnio 2 dalis

2. Sudaromas prognozuojamas tiekimo balansas, kuriame nurodomas I priede išvardytų žemės ūkio produktų kiekis, reikalingas metiniams poreikiams patenkinti. Gali būti parengta atskira prognozė dėl įmonių, perdirbančių ir pakuojančių produktus vietos rinkai, tradiciniam išsiuntimui į likusią Bendrijos dalį, eksportui į trečiąsias šalis vykdant regioninę arba tradicinę prekybą, poreikių.

Išbraukta.

Justification

Conséquemment à l’amendement Nº 3

Pakeitimas 7

4 straipsnio 2 dalies įžanga

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti apribojimai netaikomi atokiausiuose regionuose, gaminančiuose produktus, kuriems taikomas specifinis tiekimo režimas, perdirbtiems produktams:

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti apribojimai netaikomi atokiausiuose regionuose, gaminančiuose produktus, kuriems taikomas specifinis tiekimo režimas, perdirbtiems produktams arba tiems produktams, kurie buvo pakeisti papildomo gamybos proceso metu, arba kurie buvo pakankamai pakeisti, ir eksportuojami į trečiąsias šalis arba išsiunčiami į likusią Bendrijos dalį vykdant regioninę arba tradicinę prekybą laikantis 26 straipsnio 2 dalyje pagal nustatytą tvarką apibrėžtų sąlygų:

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la lignée de l'amendement au considérant 4. Le commerce traditionnel est constitué par les expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté et, par analogie, par les exportations traditionnelles vers des pays tiers, lesquelles, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, revêtaient un caractère actuel, régulier et significatif, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (cinquième chambre) telle qu'elle ressort de l'arrêt rendu le 15 mai 2003 sur l'affaire C‑282/00: "Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (RAR)" contre "Sociedade de Indústrias Agricolas Açoreanas, SA (SINAGA)". Aux termes de cet arrêt, la Cour a décidé qu'il incombait à la juridiction de renvoi d'apprécier si tel était le cas des expéditions de sucre des Açores vers la partie continentale du Portugal.

Pakeitimas 8

4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) kurie yra eksportuojami į trečiąsias šalis arba išsiunčiami į likusią Bendrijos dalį neviršijant tradicinio išsiuntimo ir eksporto kiekio. Tokius kiekius ir trečiąsias šalis 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nustato Komisija, remdamasi 1989, 1990 ir 1991 m. išsiųsto ar eksportuoto kiekio vidurkiu;

Išbraukta.

Justification

Idem à la justification à l'amendement No. 2.

Pakeitimas 9

4 straipsnio 2 dalies b punktas

b) kurie yra eksportuojami į trečiąsias šalis vykdant regioninę prekybą laikantis 26 straipsnio 2 dalyje pagal nustatytą tvarką apibrėžtų sąlygų;

Išbraukta.

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 2.

Pakeitimas 10

4 straipsnio 2 dalies c punktas

c) kurie yra išsiunčiami iš Azorų salų į Maderą ir atvirkščiai.

Išbraukta.

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 2.

Pakeitimas 11

5 straipsnio 1 dalies a punktas

a) prognozuojamo tiekimo balanso projektas;

a) prognozuojamo tiekimo balanso projektas, nustat šių produktų metinį kiekį. Gali būti sudaromas atskiras tiekimo balansas, kuris leis įvertinti pakavimo ir perdirbimo įmonių produktų, skirtų vietinei rinkai, siunčiamų į kitas Europos Sąjungos šalis bei eksportuojamų į trečiąsias šalis pagal regioninės ar tradicinės prekybos sąlygas, metų poreikius;

Justification

Conséquemment aux amendements Nº 3 et Nº 4.

Pakeitimas 12

5 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

 

a) pagal specialųjį tiekimo režimą numatyti produktai ;

Justification

Conséquemment à l’amendement Nº 3.

Pakeitimas 13

5 straipsnio 2 dalis

2. Tiekimo programos tvirtinamos 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Ta pačia tvarka gali būti patikslintas I priedo produktų sąrašas, atsižvelgiant į atokiausių regionų poreikių pokyčius.

2. Tiekimo programos tvirtinamos 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka atsižvelgiant į atokiausių regionų poreikių pokyčius.

Justification

Conséquemment à l’amendement Nº 3.

Pakeitimas 14

9 straipsnio 1 dalis

1. Atokiausiems regionams parengiamos Bendrijos paramos programos, kuriose pateikiamos konkrečios priemonės vietinei žemės ūkio produktų gamybai remti pagal EB Sutarties II antraštinės dalies 3 dalį.

 

1. Atokiausiems regionams parengiamos daugiametės Bendrijos paramos programos, kuriose pateikiamos konkrečios priemonės vietinei žemės ūkio produktų gamybai remti pagal EB Sutarties II antraštinės dalies 3 dalį.

Justification

Pour que les mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales puissent assurer la continuité et le développement durable de ces productions dans chaque région ultrapériphérique, comme on l’exige à l’article 10, il faut que la programmation des mesures de soutien soit à la longue (pluriannuel). Par exemple, au fil de la période de programmation des Fonds structurels et des Perspectives Financières de l’Union européenne: 2007-2013.

Pakeitimas 15

9 straipsnio 2 dalis

2. Bendrijos paramos programos sudaromos tam geografiniam regionui, kurį suinteresuota valstybė narė mano esant tinkamiausią paramai gauti. Programas rengia minėtos valstybės narės paskirtos kompetentingos institucijos; valstybė narė, pasitarusi su atitinkamo regiono kompetentingomis institucijomis ir įstaigomis, programas pateikia Komisijai.

2. Bendrijos daugiametės paramos programos sudaromos tam geografiniam regionui, kurį suinteresuota valstybė narė mano esant tinkamiausią paramai gauti. Programas rengia minėtos valstybės narės paskirtos kompetentingos institucijos; valstybė narė, pasitarusi su atitinkamo regiono kompetentingomis institucijomis ir įstaigomis, programas pateikia Komisijai.

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Pakeitimas 16

9 straipsnio 3 dalis

3. Kiekvienam atokiausiam regionui gali būti pateikta viena Bendrijos paramos programa.

3. Kiekvienam atokiausiam regionui gali būti pateikta viena Bendrijos daugiametė paramos programa.

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Pakeitimas 17

10 straipsnis

Bendrijos paramos programas sudaro priemonės, kurių reikia vietinės žemės ūkio produktų gamybos tęstinumui ir plėtrai atokiausiuose regionuose užtikrinti.

 

Bendrijos daugiametes paramos programas sudaro priemonės, kurių reikia vietinės žemės ūkio produktų gamybos tęstinumui ir plėtrai atokiausiuose regionuose užtikrinti.

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Pakeitimas 18

11 straipsnio 1 dalis

1. Pagal paramos programas patvirtintos priemonės turi atitikti Bendrijos teisę, būti suderinamos su kitomis Bendrijos politikos kryptimis ir pagal tas kryptis priimtomis priemonėmis.

1. Pagal daugiametes paramos programas patvirtintos priemonės turi atitikti Bendrijos teisę, būti suderinamos su kitomis Bendrijos politikos kryptimis ir pagal tas kryptis priimtomis priemonėmis.

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Pakeitimas 19

11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Turi būti užtikrintas pagal paramos programas priimtų priemonių suderinamumas su priemonėmis, kurios vykdomos įgyvendinant kitas bendros žemės ūkio politikos priemones, ypač bendrosios rinkos organizavimą, kaimo plėtrą, produktų kokybės reikalavimus, gyvūnų gerovę ir aplinkos apsaugą.

2. Turi būti užtikrintas pagal daugiametes paramos programas priimtų priemonių suderinamumas su priemonėmis, kurios vykdomos įgyvendinant kitas bendros žemės ūkio politikos priemones, ypač bendrosios rinkos organizavimą, kaimo plėtrą, produktų kokybės reikalavimus, gyvūnų gerovę ir aplinkos apsaugą.

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Pakeitimas 20

12 straipsnio įvadinis sakinys

Bendrijos paramos programą sudaro:

 

Bendrijos daugiametę paramos programą sudaro:

 

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Pakeitimas 21

12 straipsnio a punktas

a) kiekybinis padėties žemės ūkio produktų gamyboje apibūdinimas atsižvelgiant į turimus įvertinimo rezultatus, kuriuose atsispindi plėtros skirtumai, spragos ir galimybės, mobilizuoti finansiniai ištekliai ir pagrindiniai pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3763/91[8], Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1600/92[9], Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/92[10], Reglamentus (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001 ir (EB) Nr. 1454/2001 patvirtintų priemonių rezultatai;

a) kiekybinis padėties žemės ūkio produktų gamyboje apibūdinimas atsižvelgiant į turimus įvertinimo rezultatus, kuriuose atsispindi plėtros skirtumai, spragos ir galimybės, mobilizuoti finansiniai ištekliai ir pagrindiniai pagal Reglamentus (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001 ir (EB) Nr. 1454/2001 patvirtintų priemonių rezultatai;

 

Justification

L'évaluation des principaux résultats des actions entreprises antérieurement à 2001, ont eu lieu à l’occasion de la réforme des POSEI – Agriculture en 2001. Elle a débouché dans les règlements du Conseil du 28 juin 2001 portant sur les mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (n° 1452/2001), des Açores et de Madère (nº 1453/2001) et des îles Canaries (n° 1454/2001). Par conséquence, l'évaluation doit concerner toute la période à partir de la dernière évaluation de 2001, c'est-à-dire la période d’application des régimes spécifiques d'approvisionnement (2002, 2003 et 2004).

Pakeitimas 22

12 straipsnio d punkto 1 pastraipa

 

Įsigaliojus programai biudžeto lėšos tos pačios programos priemonėms gali būti skirstomos lanksčiai;

Justification

Une flexibilité budgétaire entre les mesures d’un même programme, pendant sa durée, est un corollaire nécessaire de la simplification des mécanismes de gestion, afin de permettre l’adaptation rapide des mesures, exigé par la Commission dans cette proposition de règlement (voir l'«Exposé des Motifs»).

Pakeitimas 23

18 straipsnio 1 dalis

1. Prancūzija ir Portugalija pateikia Komisijai kovos su kenksmingais organizmais arba augalų produktų PUD ir Azorų bei Maderos salose programas. Programose visų pirma nurodomi siektini tikslai, įgyvendintinos priemonės, jų trukmė ir išlaidos. Pagal šį straipsnį pateiktos programos nėra susijusios su bananų apsaugos priemonėmis.

1. Prancūzija ir Portugalija pateikia Komisijai žemės ūkio kultūrų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų arba augalų produktų PUD ir Azorų bei Maderos salose programas. Programose visų pirma nurodomi siektini tikslai, įgyvendintinos priemonės, jų trukmė ir išlaidos. Pagal šį straipsnį pateiktos programos nėra susijusios su bananų apsaugos priemonėmis.

Justification

Le but est d'élargir ainsi le champ d’action des programmes, de sorte à permettre l’inclusion d’autres mesures en matière phytosanitaire.

Pakeitimas 24

19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 19 straipsnio 1 dalies, Azorų ir Maderos salose išaugintos vynuogės iš draudžiamų tiesioginio gamintojo hibridinių vynmedžių veislių (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ir Herbemont) gali būti naudojamos gaminti vynui, kuris turi būti paliekamas minėtuose regionuose.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 19 straipsnio 1 dalies, Azorų ir Maderos salose išaugintos vynuogės iš draudžiamų tiesioginio gamintojo hibridinių vynmedžių veislių gali būti naudojamos gaminti vynui, kuris turi būti paliekamas minėtuose regionuose.

Justification

Il y a d’autres variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture qui ne sont pas nommées entre parenthèse, notamment Seibel et Cunningham. Par conséquent, il est préférable ne pas les spécifier

Pakeitimas 25

19 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Iki 2006 m. gruodžio 31 d. Portugalija turi laipsniškai sunaikinti vynuogynus, apsodintus draudžiamomis tiesioginio gamintojo hibridinėmis vynmedžių veislėmis, tam tikrais atvejais naudodama Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 II antraštinės dalies III skyriuje nustatytą pagalbą.

 

Iki 2013 m. gruodžio 31 d. Portugalija turi laipsniškai sunaikinti vynuogynus, apsodintus draudžiamomis tiesioginio gamintojo hibridinėmis vynmedžių veislėmis, tam tikrais atvejais naudodama Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 II antraštinės dalies III skyriuje nustatytą pagalbą.

Justification

La restructuration des viticultures est une tâche difficile, notamment à cause de la structure des exploitations viticoles sur Madère et à cause des conditions géographiques. En vue de l'importance de la viticulture à Madère pour le développement régional, y compris le tourisme, une prolongation de la période de restructuration devrait être accordée.

Pakeitimas 26

19 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Kasmet Portugalija praneša Komisijai apie pažangą, padarytą keičiant ir pertvarkant plotus, apsodintus draudžiamomis tiesioginio gamintojo hibridinėmis vynmedžių veislėmis.

Kasmet Portugalija praneša Komisijai informaciją, gautą iš Azorų ir Maderos regionų, apie pažangą, padarytą keičiant ir pertvarkant plotus, apsodintus draudžiamomis tiesioginio gamintojo hibridinėmis vynmedžių veislėmis.

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la lignée de la possibilité visée à l'article 16, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 1493/1999/CE, dans le cadre des dispositions relatives à l'information (chapitre IV) concernant le potentiel de production (titre II), et invitant les États membres à établir un inventaire du potentiel de la production viticole sur une base régionale.

Pakeitimas 27

20 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 Išsamios šios dalies taikymo taisyklės nustatomos laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos. Išsamiose taisyklėse visų pirma nustatomas vietoje pagaminto šviežio pieno kiekis, kurį reikia pilti gaminant pirmoje pastraipoje nurodytą aukšta temperatūra apdorotą pieną.

Išsamios šios dalies taikymo taisyklės nustatomos laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos. Išsamiose taisyklėse visų pirma nustatomas vietoje pagaminto šviežio pieno kiekis, kurį reikia pilti gaminant pirmoje pastraipoje nurodytą aukšta temperatūra apdorotą pieną. Šis kiekis privalomas tik tada, jei vietinės produkcijos realizavimas nėra užtikrintas.

Justification

Cet amendement vise à atténuer l'obligation faite à la région de Madère d'incorporer une quantité minimale de lait frais produit localement, sans cesser pour autant d'insister sur la garantie d'écoulement de la production locale.Pakeitimas 28

24 straipsnio 3 dalis

Pakeitimas 28

24 straipsnio 3 dalis

3. II antraštinėje dalyje numatytoms programoms kasmet skiriamos sumos negali viršyti:

- PUD: 20,7 milijono eurų,

- Azorų ir Maderos salos: 17,7 milijono eurų,

 Kanarų salos: 72,7 milijono eurų.

3. II antraštinėje dalyje numatytoms programoms kasmet skiriamos sumos neviršija šio straipsnio 1 dalyje joms nustatytų limitų.

Justification

Conséquemment à l’amendement Nº 27. Aux termes de l’alinéa b) de l’article 5, les programmes d’approvisionnement devrait comprendre, notamment, la fixation de l’aide et les montants de l’aide pour l'approvisionnement à partir de la Communauté.

Pakeitimas 29

26 straipsnio 1 dalis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 144 straipsnį įsteigtas Tiesioginių išmokų vadybos komitetas, tačiau įgyvendinant šio reglamento 16 straipsnį Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 50 straipsnį įsteigtas Žemės ūkio struktūrų ir kaimo plėtros komitetas.

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 144 straipsnį įsteigtas Tiesioginių išmokų vadybos komitetas, tačiau įgyvendinant šio reglamento 16 straipsnį Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 50 straipsnį įsteigtas Žemės ūkio struktūrų ir kaimo plėtros komitetas. Šio reglamento 18 straipsnyje numatytais augalų sveikatos programų klausimais Komisijai padeda Nuolatinis augalų sveikatos komitetas, įsteigtas pagal sprendimą Nr. 76/894/EEB

Justification

Vue la porté des programmes phytosanitaires et conformément à la comitologie, la adoption de ces programmes devrait être soumis à l’évaluation du comité phytosanitaire permanente. En effet, cela est la procédure suivi en ce qui concerne les mesures en matière phytosanitaire du POSEIDOM et du POSEIMA.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union

Nuorodos

KOM(2004)0687 – C6‑0201/2004 – 2004/0247(CNS)

Atsakingas komitetas

AGRI

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN
1.12.04

Glaudesnis bendradarbiavimas

-

Nuomonės referentas:
  Paskyrimo data

Emanuel Jardim Fernandes

14.3.2005

Svarstymas komitete

20.4.2005

 

 

 

 

Priėmimo data

24.5.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

Už:

Prieš:

Susilaikė:

35

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Bernadette Bourzai, Giovanni Claudio Fava, Gerardo Galeote Quecedo, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Konstantinos Hatzidakis, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Francesco Musotto, Lambert van Nistelrooij, István Pálfi, Markus Pieper, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Inés Ayala Sender, Brigitte Douay, Emanuel Jardim Fernandes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

 

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Proposition de règlement du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento nustatančio žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionam

Nuorodos

KOM(2004)0687 – C6‑0201/2004 – 2004/0247(CNS)

Teisinis pagrindas

36, 37 ir 299 straipsniai, 2CE dalis art. 36, 37 et 299, paragraphe 2CE

Pagrindas Darbo tvarkos taisyklėse

51 straipsnis

Konsultacijos su EP data

22.11.2004

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI
1.12.2004

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG
1.12.2004

INTA1.12.2004

REGI
1.12.2004

 

 

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Duarte Freitas
20.1.2005

 

Svarstymas komitete

14.3.2005

18.4.2005

15.6.2005

 

 

Priėmimo data

15.6.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

Už:

Prieš:

Susilaikė:

25

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Peter Baco, Katerina Batzeli, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, María Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Diamanto Manolakou, Willem Schuth, Marc Tarabella, Jeffrey Titford, Kyösti Tapio Virrankoski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Markus Pieper

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

Vincenzo Lavarra, Paulo Casaca

Pateikimo data – A6

17.6.2005

A6‑0195/2005

Pastabos

...

 • [1]  OJ C , , p. .
 • [2]  1989 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas, OL L 399, 1989 12 30, p. 39.
 • [3]  1991 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas, OL L 171, 1991 6 29, p. 5.
 • [4]  1991 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas, OL L 171, 1991 6 29, p. 10.
 • [5]  Užjūrio departamentams – Reglamentas 1452/01, OL L 198, 2001 7 21, p. 11. Azorų saloms ir Madeiros salai – Reglamentas 1453/01, OL L 198, 2001 7 21, p. 26. Kanarų saloms – Reglamentas 1454/01, OL L 198,
  2001 7 21, p. 7.
 • [6]  Kol kas nepaskelbtas OL.
 • [7]  OL C ..., p. .
 • [8]             OL L 356, 1991 12 24, p. 1. Reglamentas panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1452/2001.
 • [9]             OL L 173, 1992 6 27, p. 1. Reglamentas panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1453/2001.
 • [10]             OL L 173, 1992 6 27, p. 13. Reglamentas panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1454/2001.