Procedūra : 2002/0047(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0207/2005

Pateikti tekstai :

A6-0207/2005

Debatai :

PV 05/07/2005 - 6

Balsavimas :

PV 06/07/2005 - 4.3

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0275

ANTRAJAM SVARSTYMUI PATEIKTAS REKOMENDACIJOS PROJEKTAS      ***II
PDF 235kWORD 195k
21.6.2005
PE 357.776v02-00 A6-0207/2005

dėl Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kompiuterinių išradimų patentabilumo priėmimo

(11979/1/2004 – C6‑0058/2005 – 2002/0047(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas – Michel Rocard

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 EXPOSE DES MOTIFS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kompiuterinių išradimų patentabilumo priėmimo

(11979/1/2004 – C6‑0058/2005 – 2002/0047(COD))

(Bendro sprendimo procedura: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (11979/1/2004 – C6‑0058/2005),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai svarstymą(1) (KOM(2002)0092)(2),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A6‑0207/2005),

1.  pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

5a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos), pasirašytos 1973 m. spalio 5 d. Miunchene, nuostatos, ypač jos 52 straipsnis, kuriame nustatomos patentabilumo ribos, turi būti patvirtintos ir išaiškintos.

Pakeitimas 2

8a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(8a) Valstybės narės turėtų laikytis šios direktyvos nuostatų veikdamos Europos patentų konvencijos taikymo srityje.

Justification

Il convient de souligner que les États membres sont eux aussi parties à la Convention sur le brevet européen et qu'ils exercent une certaine influence sur les pratiques de l'Office européen des brevets, particulièrement afin de s'assurer que ce dernier se conforme à la directive.

Pakeitimas 3

8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8b) Europos patentų konvencijoje įtvirtinta, kad Europos patentų biurą prižiūri Europos patentų organizacijos Administracinė taryba ir kad Europos patentų biuro prezidentas už biuro veiklą atsiskaito Administracinei tarybai. Administracinė taryba sudaryta iš Europos patentų konvencijos susitariančiųjų šalių, iš kurių didžiąją daugumą sudaro Europos Sąjungos valstybės narės, atstovų. Šie atstovai pagal savo kompetenciją turėtų imtis tokių priemonių, kuriomis užtikrintų, kad Europos patentų biuras laikytųsi šios direktyvos.

Justification

Il convient de souligner que les États membres sont eux aussi parties à la Convention sur le brevet européen et qu'ils exercent une certaine influence sur les pratiques de l'Office européen des brevets, particulièrement aux fins d'appliquer des normes élevées à l'examen des demandes de brevets ayant trait particulièrement à l'activité inventive et à la "contribution technique" telles qu'elles sont définies dans la directive.

En outre, il s'agit d'obliger les États membres (réunis au sein du Conseil) à rendre compte chaque année au Parlement européen des initiatives qu'ils ont réellement prises pour influer à cet égard sur l'Office européen des brevets, ainsi que des progrès qui ont été accomplis en direction de l'objectif consistant à réduire l'octroi de brevets sans véritable intérêt.

Pakeitimas 4

10a straipsnis (naujas)

(10a) Jei techniniai sprendimai prisideda prie techninės problemos sprendimo, laikoma, kad yra techninis įnašas. Techninio įnašo nėra, jei patente nurodytą dalyką sudaro vien tik atradimai, mokslinės teorijos, matematiniai metodai, estetiniai kūriniai, projektai, protinių veiksmų, žaidimų arba verslo atlikimo taisyklės ir metodai, kompiuterių programos arba informacijos pateikimas, neapriboti nauju, neakivaizdžiu ir techniniu dalyku, kurį galima padaryti arba panaudoti pramonėje.

Justification

Il convient de clarifier ce que l'on entend par "contribution technique". La définition positive de la contribution technique est assez difficile à énoncer et nécessairement ouverte à diverses interprétations, mais il importe de préciser quelles interprétations de cette expression ne sont pas retenues dans le cadre de la directive.

Pakeitimas 5

11 konstatuojamoji dalis

(11) Tam, kad bet kuris išradimas būtų laikomas patentabiliu, jis turėtų būti techninio pobūdžio, t. y. priklausyti technologijų sričiai.

 

(11) Tam, kad bet kuri naujove butu laikoma patentabilia, ji turėtų būti techninio pobūdžio, t. y. priklausyti technologijų sričiai. Ji taip pat privalo turėti pramoninį pritaikomumą, būti nauja ir būti išradimo lygio.

Justification

Il convient de rappeler les conditions de brevetabilité.

Pakeitimas 6

12 konstatuojamoji dalis

(12) Išradimams galioja bendra sąlyga: kad jie būtų išradimo lygio, jie turėtų techniniu įnašu prisidėti prie technikos lygio.

(12) Išradimams galioja bendra sąlyga: kad jie būtų išradimo lygio, jie turėtų nauju techniniu inašu prisideti prie technikos lygio.

Pakeitimas7

14a konstatuojamoji dalis (nauja)

(14a) Duomenų tvarkymas, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, neapima fizinių poveikių atpažinimo ir jų konvertavimo į duomenis.

Justification

La méthode de traitement des données ne couvre pas les interfaces mentionnées dans le considérant qui appartiennent à un domaine technologique.

Pakeitimas 8

15 konstatuojamoji dalis

(15) Jeigu inašas i technikos lygi, susijęs vien tik su nepatentabiliu dalyku, išradimas negali buti patentabilus, nepriklausomai nuo to, kaip šis dalykas pateikiamas išradimo apibrežtyje. Pavyzdžiui, reikalavimas del techninio inašo negali buti apeinamas vien tik patento apibrežtyje nurodant technines priemones.

 

(15) Jeigu inašas i technikos lygi, susijęs vien tik su nepatentabiliu dalyku, išradimas negali buti patentabilus, nesvarbu, ar šis dalykas pateikiamas išradimo apibrežtyje. Pavyzdžiui, reikalavimas del techninio inašo negali buti apeinamas vien tik patento apibrežtyje nurodant technines priemones. (Lietuviškam variantui pakeitimas įtakos neturi – vert. pastaba)

Justification

Il ne peut y avoir de contribution à l'état de la technique provenant d'un objet non brevetable parce que non technique. On peut en revanche parler d'état de l'art pour les domaines non techniques.

Une contribution à l'état de la technique doit, par définition, être de nature technique.

Pakeitimas 9

17a konstatuojamoji dalis (nauja)

(17a) Valstybės narės užtikrina, kad aprašyme išradimas būtų apibūdintas taip, kad būtų galima suprasti techninę problemą, jos sprendimą ir išradimo lygį.

Justification

Il convient de préciser davantage les éléments qui doivent être exposés dans une demande de brevet. En particulier, le demandeur doit expliquer le problème technique que l'invention vise à résoudre, ainsi que sa solution, d'une manière compréhensible.

Pakeitimas 10

20 konstatuojamoji dalis

(20) Bendrijos pramones konkurencingumas, palyginus su jos pagrindiniais prekybos partneriais, padides, jeigu bus pašalinti dabartiniai kompiuteriniu išradimu teisines apsaugos skirtumai ir jei teisine situacija bus skaidri. Esant dabartinei tradicines apdirbamosios pramonės tendencijai perkelti savo veiklą į žemų gamybos sąnaudų šalis už Bendrijos ribų, intelektinės nuosavybės ir, ypač, patentų apsaugos svarba yra akivaizdi.

(20) Bendrijos pramones konkurencingumas, palyginti su jos pagrindiniais prekybos partneriais, padides, jeigu bus pašalinti dabartiniai kompiuteriniu išradimu teisines apsaugos skirtumai ir jei teisine situacija bus skaidri.

Pakeitimas 11

20a konstatuojamoji dalis (nauja)

(20a) Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) turi lemiamą reikšmę Europos Sąjungos ir jos valstybių narių ekonomikos sėkmei ir konkurencingumui. Intelektinės nuosavybės teisės yra naudingos mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat ir didesniems subjektams. Siekiant užtikrinti, kad ši direktyva remtų MVĮ interesus, turi būti sudarytas Mažų ir vidutinių įmonių sektoriaus technologinių inovacijų komitetas. Jis turėtų daugiausia spręsti su patentais susijusius klausimus, iškylančius šioms įmonėms, ir prireikus šiuos klausimus teikti Komisijai.

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'amendement à l'article 10 (concernant le suivi) adopté par le Parlement européen en première lecture.

À l'heure actuelle, les PME participent activement au système européen des brevets se

rapportant aux inventions mises en œuvre par ordinateur, au point de constituer la majorité des demandeurs de brevets relatifs à ces inventions. Afin d'assurer la poursuite d'une participation active des PME et d'offrir des possibilités d'implication accrue, nous suggérons la création d'un comité qui concentrerait ses travaux sur les questions intéressant les PME et aurait pour mandat de recommander les réformes nécessaires.

Pakeitimas 12

21 konstatuojamoji dalis

(21) Ši direktyva neturėtų pažeisti Sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymo, ypač tais atvejais, kai dominuojantis tiekėjas atsisako leisti naudoti patentuotus metodus, kurie reikalingi vieninteliam tikslui – užtikrinti dviejose skirtingose kompiuterių sistemose ar tinkluose naudojamų standartinių ir priimtų procedūrų konversiją taip, kad būtų galimas tarpusavio duomenų perdavimas bei mainai.

(21) Ši direktyva neturėtų pažeisti konkurencijos taisykliu taikymo, ypač Sutarties 81 ir 82 straipsnių.

Justification

Un libellé plus concis est nécessaire pour invoquer particulièrement l'objectif énoncé aux articles 81 et 82.

Pakeitimas 13

21a konstatuojamoji dalis (nauja)

(21a) Patentai atlieka svarbų vaidmenį Europos inovacijų srityje. Siekiant užtikrinti veiksmingą patentų sistemos veikimą, svarbu kontroliuoti šio sektoriaus raidą, įskaitant raidą, apimančią kompiuterinių išradimų patentus. Tuo tikslu turėtų būti renkami tikslingi duomenys ir rengiami atitinkami pranešimai. Tokiuose pranešimuose turėtų būti informacija, konkrečiai susijusi su mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimu kompiuterinių išradimų patentų sistemoje.

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'amendement à l'article 10 (concernant le suivi) adopté par le Parlement européen en première lecture.

Il ressort des statistiques disponibles que les PME participent dans une large mesure au processus d'exploitation des brevets sur des inventions mises en œuvre par ordinateur. Cependant, toutes les parties prenantes conviennent qu'il serait utile de posséder des statistiques supplémentaires plus complètes au sujet des brevets sur des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Pakeitimas 14

1 straipsnis

Šia direktyva nustatomos kompiuteriniu išradimu patentabilumo taisykles.

Šia direktyva nustatomos kompiuterizuotų išradimu patentabilumo taisykles.

Justification

La formule "mises en œuvre" n'est pas appropriée car les logiciels mis en œuvre par ordinateur ne sont pas des inventions, les logiciels n'étant pas brevetables. L'ordinateur et son programme ne sont utilisés que pour contrôler une invention matérielle, d'où le changement de formule. De plus, la formule "inventions mises en œuvre par ordinateur" n'est pas utilisée par les spécialistes, à la différence de l'expression "contrôlées par ordinateur", par exemple dans le cas de la conception assistée par ordinateur et de la fabrication assistée par ordinateur.

Pakeitimas 15

2 straipsnio a punktas

a) „kompiuterinis išradimas “ – bet kuris išradimas, atliktas naudojant kompiuteri, kompiuterini tinklą ar kitą programuojamą irangą, išradimas, kurio vienas ar keli požymiai visiškai ar iš dalies realizuojami kompiuteriu programa arba kompiuteriu programomis;

a) „kompiuterizuotas išradimas“ – bet kuris išradimas, atliktas naudojant kompiuterį, kompiuterinį tinklą arba kitą programuojamą įrangą;

Justification

Définit en termes simples ce que l'on entend par "invention assistée par ordinateur".

Pakeitimas 16

2 straipsnio b punktas

(b) „techninis įnašas“ – įnašas į technikos lygį technologijų srityje, kuris yra naujas ir nėra akivaizdus technikos specialistui. Techninis inašas vertinamas atsižvelgiant i technikos lygio ir patento apibrežties apimties, kaip visumos, i kurią turi ieiti techniniai požymiai, nepriklausomai nuo to, ar kartu ar atskirai nuo netechniniu požymiu, skirtumą.

 

(b) „techninis įnašas“ – įnašas į technikos lygį technologijų srityje. Šis techninis įnašas yra požymių visuma, leidžianti įvertinti, ar patento apibrėžties dalykas skiriasi nuo ankstesnio techninio lygio. Įnašas turi būti techninio pobūdžio, t. y. jis privalo turėti techninių požymių ir priklausyti technikos sričiai. Jei nėra techninio įnašo, nėra patentabilaus dalyko. Techninis įnašas turi atitikti patentabilumo reikalavimus. Ypač jis turi būti naujas ir nebūti akivaizdus atitinkamos srities specialistui.

Pakeitimas 17

2 straipsnio ba punktas (naujas)

ba) „techninė sritis“ – taikomoji sritis, kurioje būtina naudoti valdomas gamtos jėgas, siekiant gauti numatomą rezultatą materialiame pasaulyje;

Justification

L'amendement clarifie la notion de domaine technique de l'article 27 ADPIC. Il s'agit d''une version améliorée de l'article 2, point c) de la première lecture du Parlement. Un domaine se caractérise normalement non par son terrain d'application mais par la manière dont il acquiert des connaissances. Pour l'octroi d'un brevet, ce qui est déterminant, c'est la portée de l'acquis, non le domaine auquel il s'applique. Par ailleurs, l'applicabilité industrielle est une condition de brevetabilité distincte. Les conditions de brevetabilité devraient être indépendantes les unes des autres, ayant entre elles le moins de relations possibles.

Pakeitimas 18

2 straipsnio bb punktas (naujas)

bb) „techninis“ reiškia „priklausantis technologijų sričiai“.

Justification

La différence entre les systèmes de brevet aux États-Unis et en Europe tient au fait que, en Europe, les inventions brevetables doivent avoir un caractère technique qui se rapporte à un domaine technique au sens du droit des brevets. Cet amendement définit la relation entre les deux termes.

Pakeitimas 19

2 straipsnio bd punktas (naujas)

bd) „sąveika“ – tai kompiuterių programų gebėjimas perduoti informaciją ir keistis ja su kitomis kompiuterių programomis ir bendrai naudotis apsikeista informacija, įskaitant gebėjimą naudoti, konvertuoti ir keistis rinkmenos formatais, protokolais, schemomis, sąsajos informacija arba standartinemis ir priimtomis proceduromis, kad šios kompiuterių programos galėtų dirbti su kitomis kompiuterių programomis ir su naudotojais visais būdais, kuriais jos numatytos veikti.

Justification

Il est essentiel, aux fins de la directive à l'examen, de fournir une définition précise de l’interopérabilité et des opérations qu'elle suppose.

Pakeitimas 20

3 straipsnio 1 dalis

1. Tam, kad būtų patentabilus, kompiuterinis išradimas privalo turėti pramoninį pritaikomumą, privalo būti naujas ir išradimo lygio. Tam, kad būtų išradimo lygio, kompiuterinis išradimas privalo atlikti techninį įnašą.

1. Tam, kad būtų patentabilus, kompiuterinis išradimas privalo turėti pramoninį pritaikomumą ir reikšti techninį įnašą. Išradimo lygis vertinamas atsižvelgiant į patento apibrėžties techninių bei netechninių požymių visumos ir technikos lygio skirtumą.

Pakeitimas21

3 straipsnio 2a dalis (nauja)

2. Patentinėje paraiškoje išradimas turi būti aprašomas pakankamai aiškiai ir išsamiai, kad atitinkamos technikos srities specialistas galėtų jį įgyvendinti.

Justification

L'amendement précise qu'une demande de brevet doit exposer l'invention de manière claire et complète afin qu'elle puisse être réalisée par un homme du métier. L'expression "homme du métier" est bien établie dans le droit des brevets. Elle fait référence à quelqu'un qui est qualifié dans le domaine technique concerné.

Pakeitimas 22

5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad kompiuterini išradimą būtų galima apibrėžti kaip produktą, kuris yra programuojamasis kompiuteris, programuojamasis kompiuterinis tinklas ar kita programuojamoji iranga, arba kaip procesas, vykdomas tokiu kompiuteriu, kompiuteriniu tinklu arba įranga, naudojant programinę įrangą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad kompiuterini išradimą būtų galima apibrėžti vien tik kaip produktą, kuris yra programuojamoji įranga, arba kaip techninį procesą, vykdomą tokia įranga.

Justification

Un programme d'ordinateur ne peut pas être revendiqué seul ou bien sur un quelconque support, car cela équivaudrait à autoriser la brevetabilité logicielle, en considérant que le logiciel possèderait en lui-même des caractéristiques techniques sujettes à brevet, ce qui ne peut être le cas. Seules sont donc légitimes les revendications d'une invention assistée par ordinateur en tant que procédé ou en tant que dispositif contrôlé par logiciel. Le premier alinéa est similaire à l'article 7.1 voté par le Parlement en première lecture.

Pakeitimas23

5 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Kai atskiri programinės įrangos elementai naudojami kontekste, nesusijusiame su teisėtoje apibrėžtyje nurodytu produkto ar proceso realizavimu, toks naudojimas nėra patento pažeidimas.

Justification

Ce n'est que si des éléments de logiciel sont utilisés dans le cadre de la réalisation d'une invention mise en œuvre par ordinateur que les revendications formulées conformément au paragraphe 1 peuvent s'étendre aux logiciels et qu'il peut y avoir contrefaçon. Cela ne doit pas figurer seulement au considérant 17, mais également à l'article 5.

Pakeitimas 24

5 straipsnio 2b dalis (nauja)

2b. Šio straipsnio 2 dalyje minima apibrėžtis saugo tik atitinkamame patente aprašytą naudojimą.

Justification

Complète la précision apportée à l'article 5, paragraphe 2

Pakeitimas 25

6a straipsnis (naujas)

 

6a straipsnis

 

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad patentuotam kompiuteriniam išradimui nautodoti licencijos būtų išduodamos protingomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis:

(a) kai šį išradimą būtina naudoti siekiant užtikrinti kompiuterinių programų sąveiką

(b) ir dėl visuomenės interesų.

 

2. Visuomenės interesai preziumuojami EB sutarties 81 ir 82 straipsniuose išvardytais atvejais.

 

3. Protingos ir nediskriminacinės sąlygos ypač susijusios su:

(a) su visų licencijų, būtinų licencijuotam produktui, sistemai, tinklui ar paslaugai, įsigijimo iš kitų teisių turėtojų išlaidomis,

(b) su paprastai šiai licencijuoto produkto, sistemos, tinklo ar paslaugos kategorijai taikomomis verslo sąlygomis,

(c) su patento turėtojo investicijomis mokslinių tyrimų ir vystymosi srityje.

Pakeitimas 26

7 straipsnis

Komisija stebi kompiuteriniu išradimu poveiki inovacijoms ir konkurencijai Europoje ir tarptautiniu mastu bei poveiki Bendrijos įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinems imonems, atviro kodo bendruomenei ir elektroninei komercijai.

Komisija stebi kompiuteriniu išradimu poveiki inovacijoms ir konkurencijai Europoje ir tarptautiniu mastu bei poveiki Europos įmonėms, ypač mažoms ir vidutinems imonems, taip pat elektroninei komercijai, užimtumo mažose ir vidutinėse įmonėse aspektu.

Justification

Comme l'économie européenne est fondée de manière toute particulière sur le réseau de petites et moyennes entreprises, lesquelles font de la qualité de leurs produits un avantage concurrentiel, et comme ces entreprises pourraient pâtir de la mise en œuvre de la directive à l'examen, il apparaît judicieux d'intervenir pour maîtriser les répercussions négatives possibles qui se produiront dans le tissu économique et productif des États membres.

La Commission doit surveiller l'impact des inventions mises en œuvre par ordinateur non seulement sous l'angle de l'innovation et de la concurrence, mais également de l'emploi, notamment dans les petites et moyennes entreprises qui pourraient en subir les conséquences négatives et qui jouent un rôle clé pour le niveau de l'emploi dans l'UE, en rapport avec l'une des grandes priorités de l'UE: la stratégie de Lisbonne.

Pakeitimas 27

7a straipsnis (naujas)

7a straipsnis

1. Steigiamas Mažų ir vidutinių įmonių sektoriaus technologinių inovacijų komitetas (toliau – komitetas), padėsiantis atlikti stebėseną, kaip nustatyta šios direktyvos 7 straipsnyje.

 

2. Komitetas:

 

a) nagrinėja kompiuterinių išradimų patentų poveikį mažoms ir vidutinėms įmonėms ir iškelia bet kokius sunkumus;

 

 

b) stebi mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą patentų sistemoje, ypatingą dėmesį skirdamas kompiuterinių išradimų patentams ir svarsto bei rekomenduoja bet kokią iniciatyvą Sąjungos lygiu, susijusią arba nesusijusią su teisėkūra.

 

 

c) palengvina keitimąsi informacija, atsižvelgdamas į atitinkamą kompiuterinių išradimų patentų srities raidą, kuri gali turėti poveikio mažų ir vidutinių įmonių interesams.

Justification

Cet amendement renvoie à l'article 10 (surveillance) adopté par le Parlement européen en première lecture. Actuellement, les PME participent activement au système de brevets européen CII. Elles représentent même la majorité des demandeurs de brevets CII. Afin de maintenir cette participation active des PME - et renforcer leurs chances de participation - , le présent amendement propose la création d'un comité spécialisé dans les questions touchant aux PME, avec pouvoir de recommander les réformes nécessaires.

Pakeitimas 28

7b straipsnis (naujas)

 

7b straipsnis

Komisija atlieka ekonominio pagrįstumo analizę dėl Mažų ir vidutinių įmonių fondo, teiksiančio finansinę, techninę ir administracinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms, veikiančioms kompiuterinių išradimų patentabilumo srityje, įkūrimo.

Justification

Cet amendement propose que la Commission européenne étudie la possibilité de créer un "Fonds des PME" pour aider ces dernières à participer pleinement au régime de brevets des inventions mises en œuvre par ordinateur, et à en retirer les bénéfices.

Pakeitimas 29

8 straipsnio įžanginė dalis

Komisija per * pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie:

Komisija per * pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie:

_____________________

* 5 metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

_______________________

* 3 metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Justification

Il importe de fixer un délai clair pour le rapport de la Commission, mais également pour la première révision de la directive, conformément à l'article 9. Le délai de 5 ans devrait être divisé en deux afin que la Commission puisse faire efficacement rapport au Parlement européen et au Conseil tous les 3 ans et procéder à la révision de la directive 5 ans après son entrée en vigueur.

Pakeitimas 30

8 straipsnio aa punktas (naujas)

aa) mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą kompiuterinių išradimų patentų sistemoje. Į tokį pranešimą įtraukiami, jei įmanoma, duomenys apie besikreipiančius asmenis dėl kompiuterinių išradimų patentų ir šių patentų gavėjus;

Justification

Cet amendement renvoie à l'article 10 (surveillance) adopté par le Parlement européen en première lecture.

Les statistiques disponibles montrent une bonne participation des PME au processus de brevets CII. Cependant, toutes les parties intéressées s'accordent à admettre que des statistiques additionnelles, plus exhaustives, sur les brevets CII seraient souhaitables. Cet amendement répond à cette préoccupation.

Pakeitimas 31

8 straipsnio b punktas

(b) tai, ar taisyklės, reglamentuojančios patento galiojimo laiką, ir patentabilumo reikalavimai, konkrečiai – naujumas, išradimo lygis ir tinkama išradimo apibrėžties apimtis yra adekvačios, ir tai, ar nereikėtų bei, atsižvelgiant į tarptautinius Bendrijos įsipareigojimus, teisiškai butu imanoma, pakeisti tokias taisykles;

b) tai, ar taisyklės, reglamentuojančios patento galiojimo laiką, ir patentabilumo reikalavimai, konkrečiai – naujumas, išradimo lygis ir tinkama išradimo apibrėžties apimtis yra adekvačios;

Justification

La dernière partie de ce texte de la position commune est superflue.

Pakeitimas 32

8 straipsnio ga punktas (naujas)

ga) tai, kaip kinta patentų biurų ir patentų teismų terminų „techninis įnašas“ ir „išradimo lygis“ aiškinimas būsimos technologijų raidos požiūriu.

Justification

Le Parlement et le Conseil doivent être informés sur les pratiques d'octroi des brevets en vertu de la présente directive. Une attention particulière devra s'attacher à l'interprétation des principales définitions légales

.

Pakeitimas 33

8 straipsnio gb punktas (naujas)

gb) tai, ar šioje direktyvoje nustatyta galimybė naudoti patentuotą išradimą vieninteliam tikslui – užtikrinti dviejų sistemų sąveiką, yra adekvati;

Pakeitimas 34

8 straipsnio gc punktas (naujas)

 

gc) ekonominio pagrįstumo analizę dėl Mažų ir vidutinių įmonių fondo įsteigimo.

Justification

Cet amendement propose que la Commission européenne étudie la possibilité de créer un "Fonds des PME" pour aider ces dernières à participer pleinement au régime de brevets des inventions mises en œuvre par ordinateur, et à en retirer les bénéfices.

Pakeitimas 35

8 straipsnio gd punktas (naujas)

gd) tai, ar kilo sunkumų, susijusių su patentų suteikimu kompiuteriniams išradimams, kurie neatitinka įstatymu nustatytų patentabilumo reikalavimų, pagal kuriuos išradimas

 

 

i) yra išradimo lygio ir

 

ii) reiškia techninį įnašą,

 

remiantis 4 straipsnio 1 dalimi, ir kuriems patentai neturėjo būti suteikti.

Justification

Cet amendement répond aux préoccupations qui ont été exprimées quant à l'octroi de brevets futiles ou non mérités. Il prévoit que la Commission prend l'initiative de faire rapporta u Parlement européen et au Conseil sur les difficultés éventuellement rencontrées en pratique du fait de brevets qui n'auraient pas dû, en bonne logique, être attribués. Cela encouragera l'Office européen des brevets et les offices nationaux des brevets à observer les normes les plus élevées dans l'examen des demandes de brevet, et minimisera le risque d'octroi de brevets non mérités.

Pakeitimas 36

8 straipsnio ge punktas (naujas)

ge) tai, ar ši direktyva davė laukiamų rezultatų, t. y. ar ja buvo suderintos ir išaiškintos teisinės normos, reglamentuojančios kompiuterinių išradimų patentabilumą.

Justification

Il s'agit d'évaluer si les objectifs qui ont inspiré l'adoption de la directive ont été atteints.

Pakeitimas 37

8 straipsnio gf punktas (naujas)

gf) pasaulinių patentų sistemų kompiuterinių išradimų srityje raidą a-d ir f-gb punktuose minėtų aspektų atžvilgiu.

Justification

Il convient de surveiller étroitement l'évolution des systèmes de brevets dans d'autres grandes juridictions, et notamment la possibilité d'instaurer un système mondial de brevets.

Pakeitimas 38

8 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisija per metus pateikia pasiūlymą dėl veiksmingo Europos bendrijos patento, kuriame būtų numatyta Europos Parlamento demokratinė Europos patentų biuro ir Europos patentų konvencijos priežiūra.

Justification

Il est souhaitable, pour renforcer la sécurité juridique et atteindre les objectifs de Lisbonne, d'instaurer dans toute l'Union européenne un système de brevets unique.

Pakeitimas 39

8a straipsnis (naujas)

8a straipsnis

 

1. Valstybės narės rūpinasi, kad jų atstovai Europos patentų organizacijos Administracinėje taryboje imtųsi bet kokių jų kompetencijai priklausančių priemonių, kuriomis užtikrintų, kad Europos patentų biuras Europos patentus teiktų tik tada, kai yra įvykdyti Europos patentų konvencijos reikalavimai, ypač dėl išradimo lygio ir techninio įnašo, kaip apibrėžta 2 straipsnio b punkte.

 

 

2. Taryba kasmet Europos Parlamentui teikia pranešimą apie valstybių narių, kurios pagal Europos patentų konvenciją yra susitariančiosios valstybės, atstovų veiklą Europos patentų organizacijos Administracinėje taryboje ir apie pasiektą pažangą įgyvendinant 1 dalyje nustatytų tikslų.

Justification

Cet amendement reconnaît que les États membres sont également parties à la Convention sur le brevet européen et qu'ils exercent une certaine influence sur la pratique de l'Office européen des brevets, notamment pour observer des normes strictes dans l'examen des demandes de brevets, sous l'angle notamment de l'"activité inventive" et de la "contribution technique" définies par la présente directive.

En outre, cet amendement invite les États membres réunis au sein du Conseil à faire rapport chaque année au Parlement européen sur ce qu'ils ont effectivement fait pour influencer l'OEB à cet égard, ainsi que sur les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de limitation de l'octroi de brevets non mérités.

(1)

OL C 077, 2004 3 26, p. 87

(2)

OL C 151, 2002 6 25, p. 129 E.


EXPOSE DES MOTIFS

Avec la présentation des amendements proposés à la Position Commune de la Commission et du Conseil sur la brevetabilité des inventions contrôlées par ordinateur pour la 2ème lecture du Parlement, la procédure concernant ce sujet important touche à sa fin.

Après plus d’une vingtaine d’auditions multiples, l’examen de plusieurs dizaines d’amendements proposés, le débat s’est largement clarifié, au moins aux yeux de votre rapporteur.

Quelques grandes sociétés, mais pas toutes, dans le domaine qui nous intéresse, se sont lancées dans une stratégie massive de dépôt, d’achat, et de défense de brevets sur des inventions contrôlées par ordinateur en franchissant de plus en plus la ligne rouge qui sépare une contribution technique de ce qui n’est pas technique, avec l’espoir de voir finalement inclure dans le brevet le logiciel lui-même qui permet le contrôle de l’invention par un ordinateur. Cette stratégie est possible aux Etats-Unis, qui n’ont pas adopté de législation sur ce sujet. Elle ne l’est en principe pas en Europe, où la Convention de Munich l’interdit et où la jurisprudence de l’Office Européen des brevets demeure prudente mais quelque peu incertaine.

Le seul moyen de donner satisfaction à ces sociétés pour leur permettre de consolider et d’étendre cette stratégie serait de réviser la Convention de Munich de 1973, et d’y supprimer l’article 52-2 qui se résume à cette disposition : les logiciels ne sont pas brevetables.

Personne n’y pense, personne ne le veut, et le Conseil dans sa position commune a fort justement pris la position inverse en suivant au demeurant la Commission Européenne. La proposition de votre rapporteur est de soutenir dans le principe cette position du Conseil. Un logiciel en effet n’est pas plus brevetable qu’un accord de musique ou une alliance de mots. En tant que groupe de formules mathématiques reliées, il est une production de l’esprit humain dans l’ordre des idées. Et la libre circulation des idées est un principe fondateur de notre civilisation.

Nous n’éviterons donc pas un petit conflit. Mais ce n’est pas parce que la loi a été violée ou qu’on l’on souhaite la violer que le Parlement serait dans l’obligation de légaliser ces transgressions effectives ou intentionnelles.

La position du Conseil était acquise –il faut une directive pour clarifier et stabiliser le droit, tout ce qui est technique est brevetable sous les conditions usuelles, les logiciels ne sont pas brevetables- et votre rapporteur vous proposant de s’y rallier, il ne nous reste qu’à examiner et si possible à améliorer la position ainsi définie.

Le texte est court, 12 articles dont les six derniers sont de pure procédure, comme au demeurant le premier, qui définit le champ du texte.

Il n’y a que deux problèmes difficiles, la délimitation de ce qui est brevetable et de ce qui ne l’est pas, et l’intéropérabilité. Comme le second dépend très largement de la solution donnée au premier, c’est sur celui-ci presque exclusivement qu’ont porté débats, discussions et travaux poursuivis jusqu’ici.

La difficulté réside en ceci que l’imbrication de plus en plus profonde des logiciels avec tous les systèmes qui alimentent les calculs de l’ordinateur et servent à en tirer des conclusions pratiques, d’une part pousse les opérateurs, pour se simplifier la vie, mais aussi pour élargir leur rente, à considérer le logiciel comme incorporé à l’invention et à le breveter lui-même, et d’autre part complique pour le législateur et pour le juge la définition claire et stricte de la limite entre les deux domaines. Et bien naturellement toute ambiguïté ouvrira une faille dans le dispositif juridique qui suffirait à produire une zone grise au sein de laquelle on ne manquerait pas de trouver des brevets logiciels. Notre quête n’est qu’une chasse à l’imprécision.

Or les critères sont simples, connus et indiscutés. Pour qu’une invention soit brevetable, il faut qu’elle constitue une contribution technique qui soit susceptible d’application industrielle, qui soit nouvelle, et qui implique une activité inventive.

Cela pose un problème de définition. C’est à l’article 2b que le Conseil a placé celle qu’il propose. « « Contribution technique » désigne une contribution à l’état de la technique dans un domaine technique, qui est nouvelle et non évidente pour une personne du métier. La contribution technique est évaluée en prenant en considération la différence entre l’état de la technique et l’objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble, qui doit comprendre des caractéristiques techniques, qu’elles soient ou non accompagnées de caractéristiques non techniques ».

A l’évidence, ces variations sémantiques définissent plus la contribution que le mot de technique lui-même. Qu’il soit pris comme substantif ou comme adjectif, les définitions données de ce mot dans les dictionnaires courants n’ont pas pour objet d’en définir le champ de manière juridiquement limitative et opposable à d’autres champs. Mais il y a des constantes. La technique est partout définie comme l’ensemble des procédés ordonnés, scientifiquement mis au point, qui sont employés pour produire une œuvre ou un résultat déterminé ou encore procéder à l’investigation et à la transformation de la nature. Il y a en commun dans toutes ces définitions une référence implicite au monde physique, au palpable, ou encore au réel, qui s’oppose clairement au monde des idées ou à l’immatériel. Après bien des recherches, ce critère nous est apparu comme le seul permettant de distinguer clairement ce qui relève du domaine technique de ce qui n’en relève pas.

Restait à le formuler. On aurait pu distinguer la matière de l’immatériel. Mais le mot de matière est trop souvent opposé à celui d’énergie. Or un signal lumineux ou radioélectrique, qui est très fréquemment produit en conclusion du calcul de l’ordinateur guidé par le logiciel pour produire un résultat, relève incontestablement du monde réel, mais est constitué d’énergie et non de matière : la jurisprudence pourrait hésiter à considérer l’énergie comme de la matière ! Pour pallier cet inconvénient, l’on pourrait encore opposer le monde physique au monde virtuel. Mais là encore le mot physique entraîne trop de connotations avec le palpable alors que la production d’un signal parfaitement réel mais non palpable relève d’un système à l’évidence brevetable dans la vision des choses qu’ont retenue aussi bien la Convention de Munich que la position commune du Conseil du 07 mars 2005.

Dans ces conditions, la formule « un enseignement nouveau sur l’usage des forces contrôlables de la nature, sous le contrôle d’un programme informatique, et distinct des moyens techniques nécessaires à la mise en œuvre de ce programme, est technique » nous a paru la plus englobante en même temps que la plus claire pour définir le champ de la technique. L’usage de matière dans les systèmes et dispositifs qui relient en amont et en aval le logiciel au monde réel est inclus dans cette définition puisqu’il s’agit toujours non pas d’une matière inerte mais d’une matière mise en œuvre par de l’énergie.

La formulation en cause, imaginée voici près de 30 ans par une Cour allemande, n’a jamais été reprise mais jamais non plus infirmée par la Cour Fédérale. Elle est reprise déjà dans les législations suédoise, polonaise et japonaise.

C’est là l’objet de l’amendement fondamental, qui reprend d’ailleurs partiellement mais en l’améliorant, la formulation retenue par le Parlement en première lecture. Il prend place à l’article 2 « Définitions » et constitue un paragraphe c) nouveau.

Toute définition étant toujours aussi importante par ce qu’elle définit que par ce à quoi elle s’oppose, il a semblé essentiel à votre rapporteur d’ajouter dans ce paragraphe 2c) un deuxième alinéa lui aussi incorporé à l’amendement 5, destiné à confirmer en toute clarté ce que la définition proposée au premier alinéa exclut du champ de la technique, donc de la brevetabilité : « Le traitement, la manipulation, la représentation et la présentation de l’information par un programme informatique ne sont pas techniques, même lorsque des moyens techniques sont employés dans ce but ».

Cette clarification est nécessaire, car, bien qu’elle soit rigoureusement synonyme du premier alinéa, elle tranche explicitement quelques situations ambiguës révélées par nos auditions. Elle a surtout l’avantage de clarifier complètement aussi la relation du système de droit ainsi proposé avec le traité ADPIC.

L’adoption d’une formule ainsi clarifiante pour l’ensemble du sujet nous a conduit à découvrir que le titre même de la directive pouvait receler une ambiguïté. L’expression « invention mise en œuvre par ordinateur » peut tendre à laisser penser qu’une invention puisse être totalement réalisée au moyen d’un simple ordinateur, ce qui voudrait dire que des logiciels puissent être brevetables. Pour éviter cette dérive votre rapporteur vous propose de modifier le titre de la directive en « concernant la brevetabilité des inventions contrôlées par ordinateur ».

Une fois ce point établi, tous les autres amendements en découlent. Ils sont, en totalité pour ceux qui concernent les considérants, et pour la plupart de ceux qui concernent le dispositif, des rectifications ou des précisions de vocabulaire. Dans quelques cas, amendements 7 et 8 par exemple, ils correspondent à des exemples d’application. Enfin l’amendement 14 tire la conséquence de la définition retenue en ce qui concerne l’intéropérabilité, qu’il est essentiel de préserver, mais qui ne concerne plus les logiciels puisqu’ils sont confirmés comme étant hors champ de la brevetabilité.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kompiuterinių išradimų patentabilumo priėmimo

Nuorodos

11979/1/2004 – C6‑0058/2005 – 2002/0047(COD)

Teisinis pagrindas

EB sutarties 251 straipsnio 2 dalis ir 95 str.)

Pagrindas Darbo tvarkos taisyklėse

62 straipsnis

Pirmojo svarstymo data Europos Parlamente – P5

24.9.2003

P5_TA(2003)0402

Komisijos pasiūlymas

KOM(2002)0092 – C5‑0082/2002

Pakeistas Komisijos pasiūlymas

 

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

14.4.2005

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI
14.4.2005

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Michel Rocard

14.9.2004

 

Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Svarstymas komitete

21.4.2005

23.5.2005

20.6.2005

 

 

Priėmimo data

20.6.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

Už:

Prieš:

Susilaikė:

16

10

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Antonio Masip Hidalgo, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Stroz, Andrzej Jan Szejna, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Barbara Kudrycka, Evelin Lichtenberger, Toine Manders, Edith Mastenbroek, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Ingo Schmitt, József Szájer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

Sharon Bowles, Tunne Kelam, Angelika Niebler

Pateikimo data – A6

21.6.2005

A6‑0207/2005

Pastabos

...

Teisinė informacija - Privatumo politika