ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačmi

21.6.2005 - (11979/1/2004 – C6‑0058/2005 – 2002/0047(COD)) - ***II

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Michel Rocard


Postup : 2002/0047(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0207/2005
Predkladané texty :
A6-0207/2005
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii Rady vzhľadom na prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady o patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačmi

(11979/1/2004 – C6‑0058/2005 – 2002/0047(COD))

(spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (11979/1/2004 – C6‑0058/2005),

–   so zreteľom na vlastnú pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Parlament a Radu (KOM(2002)0092)[2],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre právne veci (A6‑0207/2005),

1.  schvaľuje spoločnú pozíciu v pozmenenom znení;

2.  poveruje svojho predsedu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia RadyPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 5a (nové)

(5a) Pravidlá Dohovoru o udeľovanie európskych patentov podpísaného v Mníchove 5. októbra 1973, a najmä článok 52 tohto dohovoru týkajúci sa obmedzenia patentovateľnosti, by mala byť potvrdené a vyjasnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 8 a (nové)

 

(8a) Členské štáty by mali dodržiavať ustanovenia tejto smernice, keď rokujú v rámci Európskeho patentového dohovoru.

Justification

This Pozmeňujúci a doplňujúci návrh recognises that the Member States are also Contracting States of the European Patent Convention and that Member States have some influence on the practice of the European Patent Office, specifically with respect to ensuring that the European Patent Office complies with this directive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 8b (nové)

(8b) Európsky patentový dohovor stanoví, že na Európsky patentový úrad dohliada Správna rada Európskej patentovej organizácie a že predseda Európskeho patentového úradu je zodpovedný za svoje činnosti Správnej rade. Správna rada sa skladá zo zástupcov zmluvných štátov Európskeho patentového dohovoru a jej zreteľnú väčšinu tvoria členské štáty Európskej únie. Títo zástupcovia by mali prijímať také opatrenia, ktoré sú v ich právomoci, na zaistenie toho, aby Európsky patentový úrad dodržoval túto smernicu.

Justification

This Pozmeňujúci a doplňujúci návrh recognises that the Member States are also Contracting States of the European Patent Convention and that Member States have some influence on the practice of the European Patent Office, specifically with respect to maintaining high standards of examining patent applications in particular with respect to inventive step and “technical contribution’ as defined in this directive.

Furthermore, this Pozmeňujúci a doplňujúci návrh requires Member States (in Council) to report to the European Parliament each year on what they have actually done to influence the EPO in this regard and on the progress that has been made towards the goal of minimising the grant of undeserving patents.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 10a (nové)

 

(10a) Pokiaľ technické faktory prispievajú k riešeniu technického problému, ide o technický prínos. O technický prínos nejde v prípade, že predmet požadovaný v patente spočíva výhradne v objavoch, vedeckých teóriách, matematických metódach, estetických výtvoroch, plánoch, pravidlách a spôsoboch vykonávania duševnej činnosti, hraní hier alebo vykonávaní obchodnej činnosti, v programoch pre počítače alebo podávanie informácií, bez toho že by bol obmedzený na nový, nezrejmý a technický predmet, ktorý môže byť vytvorený alebo používaný v akomkoľvek priemysle.

Justification

Clarification of ‘technical contribution’. Whereas the positive definition of technical contribution is rather difficult and is necessarily open to interpretation, it is nevertheless important to make clear which interpretations of this term as not envisaged in the framework of this Directive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 11

(11) Pokiaľ má byť vynález považovaný za patentovateľný, mal by mať technickú povahu, a teda by mal patriť do oblasti techniky.

 

(11) Pokiaľ má byť inovácia považovaná za patentovateľnú, mala by mať technickú povahu, a teda by mala patriť do oblasti techniky. Musí byť takisto priemyselne využiteľná, nová a zahrnovať vynálezcovskú činnosť.

Justification

This amendment is a reminder of the conditions of patentability.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 12

(12) Všeobecne platí, že pokiaľ majú vynálezy zahrnovať vynálezcovskú činnosť, mali by vytvárať technický prínos k stavu techniky.

(12) Všeobecne platí, že pokiaľ majú vynálezy zahrnovať vynálezcovskú činnosť, mali by vytvárať nový technický prínos k stavu techniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 14a (nové)

(14a) Spracovanie údajov v zmysle tejto smernice nezahrnuje zistenie hmotných dopadov a ich prevedenie na údaje.

Justification

The method of data processing does not cover the interfaces referred to in the Recital which belong to a field of technology.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 15

(15) Ak sa prínos pre stav techniky týka výlučne nepatentovateľného objektu, nemôže sa jednať o patentovateľný vynález, nezávisle od spôsobu, ktorým je tento objekt prezentovaný v patentových nárokoch. Požiadavku na technický prínos nemožno obísť jednoduchým špecifikovaním technických prostriedkov v patentových nárokoch.

(15) Ak sa prínos pre štádium vývoja týka výlučne nepatentovateľného objektu, nemôže sa jednať o patentovateľný vynález, nezávisle od spôsobu, ktorým je objekt prezentovaný v patentových nárokoch. Požiadavku na technický prínos nemožno obísť iba špecifikovaním technických prostriedkov v patentovom nároku.

Justification

Il ne peut y avoir de contribution à l'état de la technique provenant d'un objet non brevetable parce que non technique. On peut en revanche parler d'état de l'art pour les domaines non techniques.

Une contribution à l'état de la technique doit, par définition, être de nature technique.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 17a (nové)

(17a) Členské štáty zaistia, aby opis zverejňoval vynález, ako je požadované, za použitia takých pojmov, aby bolo možné pochopiť technické problém a jeho riešenie a vynálezcovskú činnosť.

Justification

This amendment further clarifies what has to be disclosed in a patent application. In particular, the patent application has to explain the technical problem that the invention is seeking to overcome, and its solution, in a way that can be understood.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 20

(20) Konkurenčné postavenie priemyslu Spoločenstva voči jeho hlavným obchodným partnerom sa zlepší, pokiaľ budú odstránené súčasné rozdiely v oblasti právnej ochrany vynálezov realizovaných počítačom a pokiaľ bude právny stav transparentný. Vzhľadom na súčasný trend, kedy tradičný spracovateľský priemysel presúva svoje prevádzkové činnosti do krajín s nižšími nákladmi mimo Spoločenstva, je dôležitosť ochrany duševného vlastníctva, a najmä patentovej ochrany, celkom zrejmá.

(20) Konkurenčné postavenie priemyslu Spoločenstva voči jeho hlavným obchodným partnerom sa zlepší, pokiaľ budú odstránené súčasné rozdiely v oblasti právnej ochrany vynálezov realizovaných počítačom a pokiaľ bude právny stav transparentný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Odôvodnenie 20a (nové)

(20a) Malé a stredné podniky (MSP) sú nevyhnutné pre hospodársky úspech a globálnu konkurencieschopnosť Európskej únie a jej členských štátov. Z práv duševného vlastníctva majú prospech malé a stredné podniky a rovnako tak i väčšie subjekty. Aby sa zaistilo, že táto smernica presadzuje záujmy MSP, mal by sa vytvoriť Výbor pre technické inovácie v sektore malých a stredných podnikov. Tento Výbor by sa mal zameriavať na otázky súvisiace s patentmi, ktoré majú význam pre tieto podniky, a mal by na tieto otázky podľa potreby upozorňovať Komisiu.

Justification

This amendment relates to Article 10 (Monitoring) adopted by the European Parliament during First Reading.

Currently, SMEs participate actively in Europe’s CII patents system. Indeed, SMEs represent the majority of applicants for CII patents. To ensure ongoing and active participation by SMEs—and to provide opportunities to enhance their involvement—this amendment proposes the creation of a committee focused on SME-related issues, with a mandate to recommend necessary reforms.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Odôvodnenie 21

(21) Táto smernica by sa nemala dotýkať použitia článkov 81 a 82 zmluvy, najmä pokiaľ dodávateľ majúci dominantné postavení odmietne umožniť použitie patentovanej techniky, ktorá je nutná výlučne pre zaistenie konverzie konvencií používaných v dvoch rôznych počítačových systémoch alebo sietiach na umožnenie komunikácie a výmeny obsahu údajov medzi nimi.

(21) Táto smernica by sa nemala dotýkať použitia pravidiel hospodárskej súťaže, najmä článkov 81 a 82 zmluvy.

Justification

More concise drafting appropriate to selectively define the purpose of Articles 81 and 82.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Odôvodnenie 21a (nové)

(21a) Patenty hrajú významnú úlohu v európskych inováciách. Aby sa zaistilo efektívne fungovanie patentového systému, je dôležité sledovať vývoj v tomto sektore vrátane vývoja, ktorý sa týka patentov na vynálezy realizované počítačom. Za týmto účelom by sa mali zhromaždiť relevantné údaje a vypracovať príslušné správy. Tieto správy by mali obsahovať informácie, ktoré sa konkrétne vzťahujú k účasti malých a stredných podnikov v systéme patentov na vynálezy realizované počítačom.

Justification

This amendment relates to Article 10 (Monitoring) adopted by the European Parliament during First Reading.

Existing statistics demonstrate fairly broad participation in the CII patents process by SMEs. However, there is consensus among all interested parties that additional and more comprehensive statistical data on CII patents would be welcomed. The above amendment would ensure that such data is compiled.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 1

Táto smernica stanoví pravidlá patentovateľnosti vynálezov realizovaných na počítači.

Táto smernica stanoví pravidlá týkajúce sa patentovateľnosti vynálezov kontrolovaných počítačom.

Justification

The term ‘implemented’ is not suitable, as computer-implemented software is not an invention, as software is not patentable. The computer and its program are used only to control a hardware invention, hence the change of word. Moreover, the expression computer implemented invention is not in use among specialists, unlike the expression ‘computer-assisted’, as in software for ‘computer-assisted design/ computer-assisted manufacturing’.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 2 bod (a)

(a) vynález realizovaný počítačom označuje každý vynález, ktorý sa zakladá na využití počítačov, informačnej siete, alebo iného naprogramovateľného prístroja, každý vynález, obsahujúci jednu, alebo viac charakteristických čŕt, ktoré sú realizované úplne, alebo z časti jedným, alebo viacerými počítačovými programami;

(a) vynález realizovaný za pomoci počítača znamená každý vynález, ktorý sa zakladá na využití naprogramovateľného prístroja;

Odôvodnenie

Defines in a simpler way what a “computer-aided” invention is.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 2 bod (b)

(b) technický prínos“ označuje prínos pre stav techniky v nejakej technickej oblasti, ktorý je nový a neznámy pre osobu, ktorá je odborníkom v danom odbore. Technický prínos je hodnotený tak, že sa zoberie do úvahy rozdiel medzi stavom techniky a predmetom patentového nároku, skúmanom vo svojej celistvosti, ktorý musí obsahovať technické charakteristiky, či už doprevádzané, alebo nedoprevádzané netechnickými charakteristikami.

(b) technický prínos je prínos pre stav techniky v technickej oblasti. Technický pPrínos je súborom čŕt na základe ktorého sa rozsah patentového nároku ako celku líši od stavu techniky. Prínos musí byť technický, to znamená, že musí obsahovať technické charakteristiky a patriť do technickej oblasti. Bez technického prínosu neexistuje otázka patentovateľnosti. Technický prínos musí spĺňať podmienky na patentovateľnosť. Technický prínos musí byť pre osobu , ktorá je odborníkom v danej oblasti, predovšetkým novátorský a originálny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 2 bod b a) (nový)

 

(ba) „technická oblasť“, takisto nazývaná „technický odbor“ alebo „technologický odbor“ znamená aplikačný odbor, ktorý vyžaduje použitie ovládateľných síl prírody na dosiahnutie predvídateľných výsledkov v reálnom svete;

Odôvodnenie

This amendment clarifies the term field of technology from Article 27 TRIPs. It is an improved version of the Parliament s first reading Article 2(c). A discipline is normally characterised not by its domain of application but by the way in which it gains knowledge. For patent granting, what matters is where the achievement lies, not to which domain it is applied. Also, industrial applicability is a requirement is a separate requirement of patentability. Patentability requirements should stand on their own, relying on each other as little as possible.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 2 bod (b b) (nový)

 

(bb) „technický“ znamená „patriaci do technickej oblasti“.

Odôvodnenie

The difference between the European and the US patent system is that, in Europe, patentable inventions must have technical character, that is, belong to a field of technology in the meaning of patent law. This amendment defines the relation between both terms.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 2 bod b c)

 

(bc) „Interoperabilita” znamená schopnosť počítačových programov komunikovať a vymieňať si informácie s inými počítačovými programami a spoločne využívať vymenené informácie vrátane schopnosti používať, pretvárať alebo vymieňať formáty súborov, protokoly, schémy, informácie o rozhraní alebo metódy tak, aby počítačové programy mohli pracovať s inými počítačovými programami a s  používateľmi všetkými spôsobmi, akými majú interagovať.

Odôvodnenie

Interoperability and the operations required to achieve it need to be exactly defined for the purposes of the directive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 3 odsek 1

Aby bol vynález realizovaný počítačom patentovateľný, musí byť priemyselne využiteľný a nový a musí zahŕňať vynálezcovskú činnosť. Na to, aby vynález realizovaný počítačom zahŕňal vynálezcovskú činnosť, musí predstavovať technický prínos.

1. Aby bol vynález realizovaný počítačom patentovateľný, musí byť priemyselne využiteľný a musí predstavovať technický prínos. Vynálezcovská činnosť je hodnotená na základe zohľadnenia odlišnosti medzi celkovými technickými a mimotechnickými charakteristikami patentového nároku a stavom techniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 3 odsek 2 (nový)

2. Žiadosť o patent musí opísať vynález dostatočne jasne a úplne, tak aby ho odborník v danom odbore bol schopný uskutočniť.

Justification

This Amendment clarifies expressly that a patent application has to disclose an invention clearly and comprehensively, so that it can be implemented by someone working in the field. The expression “a person skilled in the art’ is a well-established term of patent law which means someone of ordinary skill in the relevant technical field.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 5 odsek 1

1. Členské štáty dozerajú, aby vynález realizovaný počítačmi mohol byť patentovo nárokovaný ako produkt a teda ako naprogramovaný počítač, informačná sieť, alebo iný naprogramovaný prístroj, alebo ako proces, realizovaný takýmto počítačom, informačnou sieťou, či iným prístrojom cez použitie počítačového programu.

1. Členské štáty dozerajú, aby vynález realizovaný za pomoci počítačov mohol byť patentovo nárokovaný iba ako produkt, a teda ako naprogramovaný prístroj, alebo ako technický proces, realizovaný takýmto prístrojom.

Odôvodnenie

A computer programme on its own or on any carrier may not be claimed as an invention, as this would be tantamount to authorising software patentability on the grounds that the software itself possesses patentable technical features, which cannot be the case. Only claims for a computer controlled invention as a technical process or as a software-controlled device are therefore legitimate. This paragraph is similar to Article 7(1) adopted by Parliament at first reading.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 5 odsek 2 a (nový)

2a. Tam, kde sú jednotlivé prvky programového vybavenia použité v kontexte, ktorý nezahrnuje realizáciu nejakého platne nárokovaného produktu alebo procesu, toto použitie nebude predstavovať porušenie patentu.

Justification

Only when software elements are used in the context of realising the computer-implemented invention the claims raised in accordance with point 1 extend to the software and infringements may take place. This should not only be mentioned in Recital 17 but also in Article 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 5 odsek 2 b (nový)

2b. Nárok tak, ako je uvedený v bode 2 poskytuje iba ochranu pre využitie, ktoré je opísané v príslušnom patente.

Justification

Complements the clearer wording of 5.2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 6 a (nový)

 

Článok 6a

 

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli licencie na využitie patentovaného vynálezu realizovaného na počítači dostupné za primeraných a nediskriminačných podmienok, pokiaľ je takéto využitie:

 

a) nevyhnutné na účely zabezpečenia interoperability medzi počítačovými programami a

b) vo verejnom záujme.

 

2. Verejný záujem sa bude uplatňovať v prípadoch, ktoré vylučujú články 81 a 82 Zmluvy.

 

3. Primerané a nediskriminačné podmienky musia zohľadňovať predovšetkým:

a) náklady na získanie všetkých potrebných licencií od príslušných držiteľov práv na licencovaný výrobok, systém, sieť alebo službu,

b) bežné obchodné podmienky uplatňované pri tejto triede licencovaného výrobku, systému, siete alebo služby a

c) investície držiteľa patentu do výskumu a vývoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 7

Komisia sleduje dopad vynálezov realizovaných počítačom na inovácie a hospodársku súťaž v európskom i medzinárodnom meradle na podniky Spoločenstva, najmä malé a stredné podniky, na užívateľov softvéru s otvoreným zdrojovým kódom a na elektronický obchod.

 

Komisia sleduje dopad vynálezov realizovaných počítačom na inovácie a hospodársku súťaž v európskom i medzinárodnom meradle na európske podniky, najmä malé a stredné podniky, vrátane elektronického obchodu, najmä z hľadiska zamestnanosti v malých a stredných podnikoch.

Justification

Given that the European economy is founded very largely on a network of small and medium-sized enterprises, which derive a competitive advantage from the quality of their products, and that they could be harmed by implementation of the directive, it seems proper to monitor the possible adverse effects on the economic fabric and production systems of the Member States.

La Commission doit surveiller l'impact des inventions mises en œuvre par ordinateur non seulement sous l'angle de l'innovation et de la concurrence, mais également de l'emploi, notamment dans les petites et moyennes entreprises qui pourraient en subir les conséquences négatives et qui jouent un rôle clé pour le niveau de l'emploi dans l'UE, en rapport avec l'une des grandes priorités de l'UE: la stratégie de Lisbonne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 7a (nový)

Článok 7a

1. Týmto sa zriaďuje Výbor pre technické inovácie v sektore malých a stredných podnikov, ďalej len „Výbor”, aby dozeral na dodržiavanie povinného sledovania uvedeného v článku 7.

 

2. Výbor najmä:

 

(a) skúma dopad patentov na vynálezy realizované počítačom na malé a stredné podniky a upozorňuje na všetky ťažkosti;

 

 

(b) sleduje účasť malých a stredných podnikov v patentovom systéme, najmä pokiaľ ide o vynálezy realizované počítačom, a posudzuje a odporúča každý právny predpis alebo iné iniciatívy na úrovni EU, ktoré sa k nemu vzťahujú a

 

 

(c) uľahčuje výmenu informácií, pokiaľ ide o rozvoj v oblasti patentov na vynálezy realizované počítačom, ktoré môžu mať vplyv na záujmy malých a stredných podnikov.

Justification

This amendment relates to Article 10 (Monitoring) adopted by the European Parliament during First Reading.

Currently, SMEs participate actively in Europe’s CII patents system. Indeed, SMEs represent the majority of applicants for CII patents. To ensure ongoing and active participation by SMEs—and to provide opportunities to enhance their involvement—this amendment proposes the creation of a committee focused on SME-related issues, with a mandate to recommend necessary reforms.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 7 b (nový)

 

Článok 7 b

Komisia vykoná štúdiu realizovateľnosti ohľadom zriadenia Fondu pre malé a stredné podniky za účelom poskytovania technickej, finančnej a správnej podpory malým a stredným podnikom zaoberajúcim sa otázkami, ktoré sa vzťahujú k patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačom.

Justification

This amendment proposes that the European Commission studies the possibility of an ‘SME Fund’ to assist SMEs in fully participating in, and benefiting from, the computer-implemented invention patent regime.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 8 úvodná časť

Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade do ...* správu:

Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade do ...* správu:

_____________________

* 5 rokov odo dňa vstupu tejto smernice v platnosť.

_______________________

* 3 rokov odo dňa vstupu tejto smernice v platnosť.

Justification

It is necessary to set a clear deadline for the Commission report, but also for the first review of the Directive in accordance with Article 9. The timeframe of 5 years should be split into two so that the Commission effectively reports to the European Parliament and the Council by three years and reviews the Directive by five years after entry into force.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 8 bod aa) (nový)

(aa) účasti malých a stredných podnikov v patentovom systéme pre vynálezy realizované počítačom. Táto správa obsahuje údaje, v miere, v ktorej sú dostupné, týkajúce sa žiadateľov o patenty a príjemcov patentov na vynálezy realizované počítačom;

Justification

This amendment relates to Article 10 (Monitoring) adopted by the European Parliament during First Reading.

Existing statistics demonstrate fairly broad participation in the CII patents process by SMEs. However, there is consensus among all interested parties that additional and more comprehensive statistical data on CII patents would be welcomed. The above Pozmeňujúci a doplňujúci návrh would ensure that such data is compiled.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 8 bod b)

b) o tom, či sú pravidlá, ktorými sa riadi doba platnosti patentu a stanovenie požiadaviek na patentovateľnosť, a konkrétnejšie novosť, vynálezcovská činnosť a vlastný rozsah patentových nárokov, primerané a či by s ohľadom na medzinárodné záväzky Spoločenstva bolo žiaduce a právne možné vykonať úpravy týchto pravidiel;

b) o tom, či sú pravidlá, ktorými sa riadi doba platnosti patentu a stanovenie požiadaviek na patentovateľnosť, a konkrétnejšie novosť, vynálezcovská činnosť a vlastný rozsah patentových nárokov, primerané;

Justification

Last part of the common position text is not necessary.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 8 bod ga) (nový)

ga) vývoji vo výklade pojmov „technický prínos” a „vynálezcovská činnosť” patentových úradov a patentových súdov s ohľadom na budúci rozvoj techniky.

Justification

Parliament and the Council should be informed about the practice of granting patents under this Directive. Special attention should be given to the interpretation of the most relevant legal definitions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 8 bod gb) (nový)

gb) či je možnosť opísaná v tejto smernici, týkajúca sa použitia vynálezu realizovaného počítačom za výlučným účelom zaistenia interoperability medzi dvoma systémami, primeraná;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Člínok 8 bod gc) (nový)

 

(gc) o štúdii realizovateľnosti týkajúcej sa zriadenia Fondu pre malé a stredné podniky.

Justification

This Pozmeňujúci a doplňujúci návrh proposes that the European Commission studies the possibility of an ‘SME Fund’ to assist SMEs in fully participating in, and benefiting from, the computer-implemented invention patent regime.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 8 bod gd) (nový)

(gd) či došlo k stretnutiu s ťažkosťami vyplývajúcimi z udelenia patentov na vynálezy realizované počítačom, ktoré nevyhovujú zákonným požiadavkám na patentovateľnosť, pokiaľ ide o to, či vynález

 

 

(i) zahrňuje vynálezcovskú činnosť a

 

(ii) vytvára technický prínos

 

v súlade s čl. 4 ods. 1 a ako taký nemal byť zákonne udelený.

Justification

This amendment addresses the concerns that have been expressed about the grant of trivial, or undeserving, patents. It provides a new initiative for the Commission to report to the European Parliament and the Council on whether difficulties have been found in practice caused by patents that should not have legitimately been granted. This will encourage the European Patent Office and national Patent Offices to maintain the highest standards for examining patent applications, thus minimising the risk of undeserving patents being granted.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 8 bod (g e) (nový)

(ge) či táto smernica mala požadované účinky, pokiaľ ide o harmonizáciu a vyjasnenie právnych ustanovení, ktorými sa riadi patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom.

Justification

To provide an assessment whether the aims leading to the adoption of this Directive have been achieved.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 8 bod (gf) (nový)

(gf) rozvoji celosvetových patentových systémov v oblasti vynálezov realizovaných počítačom, pokiaľ ide o aspekty uvedené v písm.  a) až d) a f) až g b)).

Justification

The evolution of the patent systems in other major jurisdictions, especially the possibility to have a world-wide patent system, should be closely monitored.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 8 odsek 1a (nový)

Komisia do jedného roku predloží návrh na účinný Európsky patent Spoločenstva, ktorý ustanovuje demokratickú kontrolu Európskeho parlamentu nad Európskym patentovým úradom a Európskym patentovým dohovorom.

Justification

With a view to legal certainty and reaching the Lisbon objectives it is desirable that there is one single patent system across the European Union.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 8a (nový)

Článok 8a

 

1. Členské štáty zaisťujú, aby ich zástupcovia v Správnej rade Európskej patentovej organizácie prijali také opatrenia, ktoré sú v ich právomoci, aby sa zaistilo, že Európsky patentový úrad udeľuje európske patenty iba v prípade, že boli splnené požiadavky Európskeho patentového dohovoru, najmä pokiaľ ide o vynálezcovskú činnosť a technický prínos, ako je definované v čl. 2 písm. b).

 

 

2. Rada poskytuje Európskemu parlamentu každoročnú správu o činnostiach zástupcov členských štátov, ktoré sú zmluvnými štátmi Európskeho patentového dohovoru v Správnej rade Európskej patentovej organizácie, a o pokroku, ku ktorému došlo pri dosahovaní cieľov uvedených v odseku 1.

Justification

This amendment recognises that the Member States are also Contracting States of the European Patent Convention and that Member States have some influence the practice of the European Patent Office, specifically with respect to maintaining high standards of examining patent applications in particular with respect to inventive step and ‘technical contribution’ as defined in this directive.

Furthermore, this amendment requires Member States (in Council) to report to the European Parliament each year on what they have actually done to influence the EPO in this regard and on the progress that has been made towards the goal of minimising the grant of undeserving patents.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 077, 26.03.2004, s. 87.
  • [2]  Ú. v. ES C 151, 25.06.2002, s. 129 E.

EXPOSE DES MOTIFS

Avec la présentation des amendements proposés à la Position Commune de la Commission et du Conseil sur la brevetabilité des inventions contrôlées par ordinateur pour la 2ème lecture du Parlement, la procédure concernant ce sujet important touche à sa fin.

Après plus d’une vingtaine d’auditions multiples, l’examen de plusieurs dizaines d’amendements proposés, le débat s’est largement clarifié, au moins aux yeux de votre rapporteur.

Quelques grandes sociétés, mais pas toutes, dans le domaine qui nous intéresse, se sont lancées dans une stratégie massive de dépôt, d’achat, et de défense de brevets sur des inventions contrôlées par ordinateur en franchissant de plus en plus la ligne rouge qui sépare une contribution technique de ce qui n’est pas technique, avec l’espoir de voir finalement inclure dans le brevet le logiciel lui-même qui permet le contrôle de l’invention par un ordinateur. Cette stratégie est possible aux Etats-Unis, qui n’ont pas adopté de législation sur ce sujet. Elle ne l’est en principe pas en Europe, où la Convention de Munich l’interdit et où la jurisprudence de l’Office Européen des brevets demeure prudente mais quelque peu incertaine.

Le seul moyen de donner satisfaction à ces sociétés pour leur permettre de consolider et d’étendre cette stratégie serait de réviser la Convention de Munich de 1973, et d’y supprimer l’article 52-2 qui se résume à cette disposition : les logiciels ne sont pas brevetables.

Personne n’y pense, personne ne le veut, et le Conseil dans sa position commune a fort justement pris la position inverse en suivant au demeurant la Commission Européenne. La proposition de votre rapporteur est de soutenir dans le principe cette position du Conseil. Un logiciel en effet n’est pas plus brevetable qu’un accord de musique ou une alliance de mots. En tant que groupe de formules mathématiques reliées, il est une production de l’esprit humain dans l’ordre des idées. Et la libre circulation des idées est un principe fondateur de notre civilisation.

Nous n’éviterons donc pas un petit conflit. Mais ce n’est pas parce que la loi a été violée ou qu’on l’on souhaite la violer que le Parlement serait dans l’obligation de légaliser ces transgressions effectives ou intentionnelles.

La position du Conseil était acquise –il faut une directive pour clarifier et stabiliser le droit, tout ce qui est technique est brevetable sous les conditions usuelles, les logiciels ne sont pas brevetables- et votre rapporteur vous proposant de s’y rallier, il ne nous reste qu’à examiner et si possible à améliorer la position ainsi définie.

Le texte est court, 12 articles dont les six derniers sont de pure procédure, comme au demeurant le premier, qui définit le champ du texte.

Il n’y a que deux problèmes difficiles, la délimitation de ce qui est brevetable et de ce qui ne l’est pas, et l’intéropérabilité. Comme le second dépend très largement de la solution donnée au premier, c’est sur celui-ci presque exclusivement qu’ont porté débats, discussions et travaux poursuivis jusqu’ici.

La difficulté réside en ceci que l’imbrication de plus en plus profonde des logiciels avec tous les systèmes qui alimentent les calculs de l’ordinateur et servent à en tirer des conclusions pratiques, d’une part pousse les opérateurs, pour se simplifier la vie, mais aussi pour élargir leur rente, à considérer le logiciel comme incorporé à l’invention et à le breveter lui-même, et d’autre part complique pour le législateur et pour le juge la définition claire et stricte de la limite entre les deux domaines. Et bien naturellement toute ambiguïté ouvrira une faille dans le dispositif juridique qui suffirait à produire une zone grise au sein de laquelle on ne manquerait pas de trouver des brevets logiciels. Notre quête n’est qu’une chasse à l’imprécision.

Or les critères sont simples, connus et indiscutés. Pour qu’une invention soit brevetable, il faut qu’elle constitue une contribution technique qui soit susceptible d’application industrielle, qui soit nouvelle, et qui implique une activité inventive.

Cela pose un problème de définition. C’est à l’article 2b que le Conseil a placé celle qu’il propose. « « Contribution technique » désigne une contribution à l’état de la technique dans un domaine technique, qui est nouvelle et non évidente pour une personne du métier. La contribution technique est évaluée en prenant en considération la différence entre l’état de la technique et l’objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble, qui doit comprendre des caractéristiques techniques, qu’elles soient ou non accompagnées de caractéristiques non techniques ».

A l’évidence, ces variations sémantiques définissent plus la contribution que le mot de technique lui-même. Qu’il soit pris comme substantif ou comme adjectif, les définitions données de ce mot dans les dictionnaires courants n’ont pas pour objet d’en définir le champ de manière juridiquement limitative et opposable à d’autres champs. Mais il y a des constantes. La technique est partout définie comme l’ensemble des procédés ordonnés, scientifiquement mis au point, qui sont employés pour produire une œuvre ou un résultat déterminé ou encore procéder à l’investigation et à la transformation de la nature. Il y a en commun dans toutes ces définitions une référence implicite au monde physique, au palpable, ou encore au réel, qui s’oppose clairement au monde des idées ou à l’immatériel. Après bien des recherches, ce critère nous est apparu comme le seul permettant de distinguer clairement ce qui relève du domaine technique de ce qui n’en relève pas.

Restait à le formuler. On aurait pu distinguer la matière de l’immatériel. Mais le mot de matière est trop souvent opposé à celui d’énergie. Or un signal lumineux ou radioélectrique, qui est très fréquemment produit en conclusion du calcul de l’ordinateur guidé par le logiciel pour produire un résultat, relève incontestablement du monde réel, mais est constitué d’énergie et non de matière : la jurisprudence pourrait hésiter à considérer l’énergie comme de la matière ! Pour pallier cet inconvénient, l’on pourrait encore opposer le monde physique au monde virtuel. Mais là encore le mot physique entraîne trop de connotations avec le palpable alors que la production d’un signal parfaitement réel mais non palpable relève d’un système à l’évidence brevetable dans la vision des choses qu’ont retenue aussi bien la Convention de Munich que la position commune du Conseil du 07 mars 2005.

Dans ces conditions, la formule « un enseignement nouveau sur l’usage des forces contrôlables de la nature, sous le contrôle d’un programme informatique, et distinct des moyens techniques nécessaires à la mise en œuvre de ce programme, est technique » nous a paru la plus englobante en même temps que la plus claire pour définir le champ de la technique. L’usage de matière dans les systèmes et dispositifs qui relient en amont et en aval le logiciel au monde réel est inclus dans cette définition puisqu’il s’agit toujours non pas d’une matière inerte mais d’une matière mise en œuvre par de l’énergie.

La formulation en cause, imaginée voici près de 30 ans par une Cour allemande, n’a jamais été reprise mais jamais non plus infirmée par la Cour Fédérale. Elle est reprise déjà dans les législations suédoise, polonaise et japonaise.

C’est là l’objet de l’Pozmenujúci a doplňujúci návrh fondamental, qui reprend d’ailleurs partiellement mais en l’améliorant, la formulation retenue par le Parlement en premiere lecture. Il prend place à l’article 2 « Définitions » et constitue un paragraphe c) nouveau.

Toute définition étant toujours aussi importante par ce qu’elle définit que par ce à quoi elle s’oppose, il a semblé essentiel à votre rapporteur d’ajouter dans ce paragraphe 2c) un deuxième alinéa lui aussi incorporé à l’Pozmenujúci a doplňujúci návrh 5, destiné à confirmer en toute clarté ce que la définition proposée au premier alinéa exclut du champ de la technique, donc de la brevetabilité : « Le traitement, la manipulation, la représentation et la présentation de l’information par un programme informatique ne sont pas techniques, même lorsque des moyens techniques sont employés dans ce but ».

Cette clarification est nécessaire, car, bien qu’elle soit rigoureusement synonyme du premier alinéa, elle tranche explicitement quelques situations ambiguës révélées par nos auditions. Elle a surtout l’avantage de clarifier complètement aussi la relation du système de droit ainsi proposé avec le traité ADPIC.

L’adoption d’une formule ainsi clarifiante pour l’ensemble du sujet nous a conduit à découvrir que le titre même de la directive pouvait receler une ambiguïté. L’expression « invention mise en œuvre par ordinateur » peut tendre à laisser penser qu’une invention puisse être totalement réalisée au moyen d’un simple ordinateur, ce qui voudrait dire que des logiciels puissent être brevetables. Pour éviter cette dérive votre rapporteur vous propose de modifier le titre de la directive en « concernant la brevetabilité des inventions contrôlées par ordinateur ».

Une fois ce point établi, tous les autres amendements en découlent. Ils sont, en totalité pour ceux qui concernent les Odôvodnenies, et pour la plupart de ceux qui concernent le dispositif, des rectifications ou des précisions de vocabulaire. Dans quelques cas, amendements 7 et 8 par exemple, ils correspondent à des exemples d’application. Enfin l’Pozmenujúci a doplňujúci návrh 14 tire la conséquence de la définition retenue en ce qui concerne l’intéropérabilité, qu’il est essentiel de préserver, mais qui ne concerne plus les logiciels puisqu’ils sont confirmés comme étant hors champ de la brevetabilité.

POSTUP

Názov

Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačmi

Referenčné čísla

11979/1/2004 – C6‑0058/2005 – 2002/0047(COD)

Právny základ

čl. 251 ods.. 2 a čl. 95 ES

Základ v rokovacom poriadku

čl. 62

Dátum prvého čítania v EP – P5

24.9.2003

P5_TA(2003)0402

Návrh Komisie

KOM(2002)0092 – C5‑0082/2002

Pozmenený návrh Komisie

 

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na rokovaní

14.4.2005

Gestorský výbor
  dátum pridelenia

JURI
14.4.2005

Spravodajca
  dátum menovania

Michel Rocard

14.9.2004

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.4.2005

23.5.2005

20.6.2005

 

 

Dátum prijatia

20.6.2005

Výsledok záverečného hlasovania

za:

proti:

zdržali sa:

16

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Antonio Masip Hidalgo, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Stroz, Andrzej Jan Szejna, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Barbara Kudrycka, Evelin Lichtenberger, Toine Manders, Edith Mastenbroek, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Ingo Schmitt, József Szájer

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sharon Bowles, Tunne Kelam, Angelika Niebler

Dátum predloženia – A6

21.6.2005

A6-0207/2005‑0/2005

Poznámky

...