ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου

1.7.2005 - (COM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD)) - ***I

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Etelka Barsi-Pataky

Διαδικασία : 2004/0156(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0212/2005
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0212/2005
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου

(COM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2004)0477)[1],

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 156 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0087/2004),

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0212/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   επισημαίνει ότι οι πιστώσεις που αναφέρονται στην νομοθετική πρόταση πέραν του έτους 2006 υπόκεινται στην απόφαση σχετικά με το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

3.   καλεί την Επιτροπή, όταν το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο εγκριθεί, να υποβάλει, αν είναι ενδεδειγμένο, πρόταση για την προσαρμογή του δημοσιονομικού ποσού αναφοράς του προγράμματος·

4.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

 

(-1) Η ευρωπαϊκή πολιτική ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου εφαρμόζεται επί του παρόντος μέσω των προγραμμάτων GALILEO και EGNOS.

 

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα GALILEO και EGNOS συνιστούν επί του παρόντος τη δομή του ευρωπαϊκού συστήματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου (GNSS) . Τα δύο συστήματα θα είναι ανεξάρτητα και συμπληρωματικά σχηματίζοντας ένα σύστημα με το υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας και ακρίβειας που θα επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών που απαιτούν πλήρη και διαρκή συνέχιση.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

 

(1α) Η εφαρμογή αυτής της υποδομής ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου αποτελεί σχέδιο το οποίο υπερβαίνει σαφώς τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους μέλους που δρα αυτόνομα. Τα προγράμματα GALILEO και EGNOS ανταποκρίνονται, συνεπώς, πλήρως στις απαιτήσεις της αρχής της επικουρικότητας δεδομένου ότι το κοινοτικό επίπεδο είναι το πλέον κατάλληλο για ανάληψη δράσης. Πρόκειται για ένα παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη όταν έχει καθορίσει σαφώς τους στόχους και τους πόρους της.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προβλέπει τη νομική αιτιολόγηση για την ανάληψη κοινοτικής δράσης που τηρεί την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 1β (νέα)

 

(1β) Το EGNOS είναι πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση των σημάτων του αμερικανικού συστήματος GPS και του ρωσικού GLONASS για λόγους αξιοπιστίας σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα. Είναι ανεξάρτητο από το GALILEO και το συμπληρώνει.

Αιτιολόγηση

Το EGNOS συνιστά αναγνωρισμένο εργαλείο που συμβάλλει στην εμπορική επιτυχία των υπηρεσιών του GALILEO. Η ενσωμάτωση του EGNOS παρουσιάζει πλεονεκτήματα από πλευράς κόστους/ αποδοτικότητας και κατάλληλης εμπορίας καθώς και οικονομικά πλεονεκτήματα για το πρόγραμμα GALILEO. Βλέπε επίσης τροπολογία 1.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Το πρόγραμμα Galileo περιλαμβάνει μία φάση καθορισμού, μία φάση ανάπτυξης, μία φάση εγκατάστασης και μία φάση εκμετάλλευσης.

(5) Το πρόγραμμα Galileo περιλαμβάνει μία φάση καθορισμού, μία φάση ανάπτυξης, μία φάση εγκατάστασης και μία φάση εκμετάλλευσης. Η φάση εγκατάστασης θα πρέπει να αρχίσει το 2006 και, μετά από διετή συνύπαρξη με τη φάση εκμετάλλευσης, θα πρέπει να λήξει το 2010. Η φάση εκμετάλλευσης θα πρέπει να αρχίσει το 2008 και το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί πλήρως το 2010.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την επιτυχία του προγράμματος, είναι σημαντικό να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των εν λόγω φάσεων.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

 

(8α) Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης*, προβλέπει τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής του GNSS (εφεξής καλούμενη Αρχή).

 

* ΕΕ L 246, 20.7.2004, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής GNSS ως κοινοτικής υπηρεσίας θεσπίστηκε από τον εν λόγω κανονισμό του Συμβουλίου προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια εποπτεία των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS. Η Εποπτική Αρχή εκτελεί, μεταξύ άλλων, ρυθμιστικά καθήκοντα και διασφαλίζει τη δημόσια συγχρηματοδότηση.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Λαμβάνοντας υπόψη τη θέληση που εκφράστηκε από το Συμβούλιο να περιοριστεί στο ένα τρίτο το τμήμα της δημόσιας χρηματοδότησης της φάσης εγκατάστασης και των χρηματοδοτήσεων που προβλέπονται ήδη από τις υφιστάμενες δημοσιονομικές προοπτικές, το ποσό της χρηματοδότησης της φάσης εγκατάστασης που υποστηρίζεται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών θα έπρεπε να ανέλθει σε [500] εκατ. ευρώ.

(10) Λαμβάνοντας υπόψη τη θέληση που εκφράστηκε από το Συμβούλιο να περιοριστεί στο ένα τρίτο το τμήμα της δημόσιας χρηματοδότησης της φάσης εγκατάστασης και των χρηματοδοτήσεων που προβλέπονται ήδη από τις υφιστάμενες δημοσιονομικές προοπτικές, το ποσό της χρηματοδότησης της φάσης εγκατάστασης που υποστηρίζεται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών θα έπρεπε να ανέλθει σε [500] εκατ. ευρώ σε τιμές 2004.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να διευκρινισθεί ότι οι κοινοτικές συνεισφορές θα είναι σε σταθερές τιμές.

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Λόγω της ιδιαίτερης φύσεως της αγοράς στον τομέα της ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου και της εμπορίας των υπηρεσιών της, καθώς επίσης και της διασφάλισης της διάθεσής τους προς το συμφέρον του δημοσίου τομέα, θα καταστεί αναγκαία η έκτακτη χορήγηση δημόσιων χρηματοδοτήσεων κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της φάσεως εκμετάλλευσης. Εξάλλου, το Συμβούλιο έχει προβλέψει ρητά την παρέμβαση των κοινοτικών ταμείων για τη χρηματοδότηση της φάσεως αυτής στα συμπεράσματα τα οποία εξέδωσε αντίστοιχα στις 25 και 26 Μαρτίου 2002 και στις 8 και 9 Μαρτίου 2004. Το προβλεπόμενο ποσό της απαιτούμενης κοινοτικής χρηματοδότησης είναι της τάξεως των [500] εκατ. ευρώ.

(11) Λόγω της ιδιαίτερης φύσεως της αγοράς στον τομέα της ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου και της εμπορίας των υπηρεσιών της, καθώς επίσης και της διασφάλισης της διάθεσής τους προς το συμφέρον του δημοσίου τομέα, θα καταστεί αναγκαία η έκτακτη χορήγηση δημόσιων χρηματοδοτήσεων κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της φάσεως εκμετάλλευσης. Εξάλλου, το Συμβούλιο έχει προβλέψει ρητά την παρέμβαση των κοινοτικών ταμείων για τη χρηματοδότηση της φάσεως αυτής στα συμπεράσματα τα οποία εξέδωσε αντίστοιχα στις 25 και 26 Μαρτίου 2002 και στις 8 και 9 Μαρτίου 2004. Το προβλεπόμενο ποσό της απαιτούμενης κοινοτικής χρηματοδότησης είναι της τάξεως των [500] εκατ. ευρώ σε τιμές 2004.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 10.

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί στον κοινοτικό προϋπολογισμό ποσό [ενός δισεκ.] ευρώ για τη χρηματοδότηση των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του προγράμματος GALILEO κατά τη διάρκεια της περιόδου από 2007 έως 2013.

(12) Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί στον κοινοτικό προϋπολογισμό ποσό [ενός δισεκ.] ευρώ σε τιμές 2004 για τη χρηματοδότηση των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου από 2007 έως 2013 με την εγγραφή ειδικής θέσης στον κοινοτικό προϋπολογισμό, επιτρέποντας, με τον τρόπο αυτό, στην αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή να συνδέσει τη χρηματοδότηση με την τήρηση των προθεσμιών για τις διάφορες φάσεις των προγραμμάτων.

Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπεται ήδη στο σχέδιο των δημοσιονομικών προοπτικών, έχει διατεθεί ειδική θέση του προϋπολογισμού στο πρόγραμμα GALILEO στο κεφάλαιο των διευρωπαϊκών δικτύων. Για το λόγο αυτό, η ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού θα επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να εποπτεύει την τήρηση των προθεσμιών. Μετά την ενσωμάτωση του EGNOS, η χρηματοδότηση της φάσης εκμετάλλευσης δεν θα προβλέπεται πλέον ξεχωριστά. Βλέπε επίσης τροπολογίες 3 και 7.

Τροπολογία 9

Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

 

(12α) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Κοινότητα πρόκειται να αναλάβει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, την παροχή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που υπερβαίνουν την προβλεπόμενη πίστωση του προϋπολογισμού, οι εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να υπόκεινται στην έγκριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα του προγράμματος και ιδίως τις ανάγκες μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενδέχεται να υποχρεούται η Κοινότητα να αναλαμβάνει την παροχή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων οι οποίες θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν τις αρμοδιότητές τους στον τομέα του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 10

Αιτιολογική σκέψη 12β (νέα)

 

(12β) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Κοινότητα πρόκειται να αναλάβει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, υποχρεώσεις για ανάληψη ευθύνης που υπερβαίνουν την προβλεπόμενη πίστωση του προϋπολογισμού, οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να υπόκεινται στην έγκριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα του προγράμματος και ιδίως τις ανάγκες μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενδέχεται να υποχρεούται η Κοινότητα να αναλαμβάνει υποχρεώσεις οι οποίες θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν τις αρμοδιότητές τους στον τομέα του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 11

Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

 

(13α) Θα πρέπει να θεσπισθεί μηχανισμός κατανομής των κερδών προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιστροφή της κοινοτικής συνεισφοράς για τις φάσεις εγκατάστασης και εκμετάλλευσης.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρο, είναι σημαντικό να προβλέπεται η θέσπιση ρυθμίσεων ούτως ώστε να διασφαλίζεται η επιστροφή της κοινοτικής συνεισφοράς.

Τροπολογία 12

Αιτιολογική σκέψη 13β (νέα)

 

(13β) Ο ανάδοχος παραχώρησης θα πρέπει να δικαιούται να λαμβάνει τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση των αδειών και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των συνιστωσών του συστήματος, η κυριότητα των οποίων εξακολουθεί να περιέρχεται στην Εποπτική Αρχή.

Αιτιολόγηση

Είναι βασικό να αναφέρεται ότι η Εποπτική Αρχή έχει την κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των αδειών, αλλά τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αυτών μπορούν να συνιστούν τα έσοδα του αναδόχου παραχώρησης. Δεδομένου ότι η σύμβαση παραχώρησης προβλέπεται για περιορισμένη περίοδο, μετά την εκπνοή της σύμβασης, η Εποπτική Αρχή μπορεί να εξακολουθήσει να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή να συνάπτει σύμβαση με νέο ανάδοχο παραχώρησης.

Τροπολογία 13

Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Μεταξύ των καθηκόντων της Εποπτικής Αρχής περιλαμβάνεται η διαχείριση δημόσιων κεφαλαίων που διατίθενται στα ευρωπαϊκά προγράμματα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου καθώς και η παρακολούθηση της δημοσιονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης των δημόσιων κεφαλαίων. Επιπροσθέτως, η Εποπτική Αρχή ασκεί δημοσιονομικά καθήκοντα τα οποία θα της ανατεθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ, EURATOM) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 περί του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(14) Μεταξύ των καθηκόντων της Εποπτικής Αρχής περιλαμβάνεται η διαχείριση κεφαλαίων που διατίθενται στα ευρωπαϊκά προγράμματα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου και η παρακολούθηση της γενικής δημοσιονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης των δημόσιων κεφαλαίων. Επιπροσθέτως, η Εποπτική Αρχή εκτελεί δημοσιονομικά καθήκοντα τα οποία της ανατίθενται από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ, EURATOM) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 περί του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα των προγραμμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να μπορέσει να εκτελέσει το δημοσιονομικό ρόλο του, θα πρέπει να διαθέτει καθεστώς παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο της Εποπτικής Αρχής.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 (β) του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1321/2004 της 12ης Ιουλίου 2004, η Εποπτική Αρχή ως αναθέτουσα αρχή διαχειρίζεται τα κεφάλαια που της χορηγούνται ειδικά και παρακολουθεί τη γενική οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική χρηματοδοτική κατάσταση των προγραμμάτων, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εκτελέσει τις δημοσιονομικές του αρμοδιότητες μόνον εφόσον θα διέθετε καθεστώς παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο της Εποπτικής Αρχής.

Τροπολογία 14

Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

 

(14α) Η πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα-πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) παρέχει υποστήριξη στο ευρωπαϊκό σύστημα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου GNSS.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για συμπληρωματική αναφορά στο 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο που λαμβάνει ειδικότερα υπόψη τις ανάγκες της έρευνας και της ανάπτυξης σε σχέση με το πρόγραμμα GALILEO.

Τροπολογία 15

Αιτιολογική σκέψη 14β (νέα)

 

(14β) Η πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) προβλέπει επίσης τη συμμετοχή των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ στην ανάπτυξη καινοτομιών με την υποστήριξη κοινοτικής χρηματοδότησης που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου GNSS.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η κάλυψη κενού αναφέροντας το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία που θα επέτρεπε σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ να αναπτύσσουν βιομηχανικές εφαρμογές που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό σύστημα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου GNSS.

Τροπολογία 16

Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Για τις φάσεις εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του προγράμματος, με τον παρόντα κανονισμό ορίζεται ύψος κονδυλίων το οποίο συνιστά για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή την προνομιούχο αναφορά, κατά την έννοια του σημείου 33 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας,

(16) Για τις φάσεις εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των προγραμμάτων, με τον παρόντα κανονισμό ορίζεται ύψος κονδυλίων το οποίο συνιστά για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή την προνομιούχο αναφορά, κατά την έννοια του σημείου 33 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας,

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινισθεί η ισχύουσα επί του παρόντος κατάσταση και συγκεκριμένα το ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GNSS εφαρμόζεται μέσω των προγραμμάτων GALILEO και EGNOS. Βλέπε επίσης τροπολογία 1.

Τροπολογία 17

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός ορίζει τις λεπτομέρειες δημοσιονομικής παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου GALILEO, το οποίο αποκαλείται στο εξής «πρόγραμμα».

Ο παρών κανονισμός ορίζει τις λεπτομέρειες δημοσιονομικής παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης (2006-2010) και εκμετάλλευσης (2008 και εξής) των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου GALILEO και EGNOS τα οποία αποκαλούνται στο εξής «προγράμματα».

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την επιτυχία του προγράμματος, είναι σημαντικό να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των εν λόγω φάσεων. Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινισθεί η ισχύουσα επί του παρόντος κατάσταση και συγκεκριμένα το ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GNSS εφαρμόζεται μέσω των προγραμμάτων GALILEO και EGNOS. Βλέπε επίσης τροπολογίες 1 και 4.

Τροπολογία 18

Άρθρο 2

Η κοινοτική συνεισφορά, η οποία διατίθεται στο πρόγραμμα μέσω του παρόντος κανονισμού, χορηγείται με στόχο τη συγχρηματοδότηση:

Η κοινοτική συνεισφορά, η οποία διατίθεται στα προγράμματα μέσω του παρόντος κανονισμού, χορηγείται με στόχο τη συγχρηματοδότηση:

α) των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη φάση εγκατάστασης, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή και την εκτόξευση δορυφόρων καθώς και την πλήρη θέση σε εφαρμογή της επίγειας υποδομής·

α) των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη φάση εγκατάστασης, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή και την εκτόξευση δορυφόρων καθώς και την πλήρη θέση σε εφαρμογή της επίγειας υποδομής·

β) της πρώτης σειράς δραστηριοτήτων που συνδέονται με την έναρξη της φάσεως εκμετάλλευσης, η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση της υποδομής η οποία αποτελείται από δορυφόρους και επίγειους σταθμούς που έχουν σχέση με τη λειτουργία της, καθώς επίσης και τη συντήρηση και τη συνεχή τελειοποίηση του εν λόγω συστήματος.

β) εφόσον απαιτείται, της πρώτης σειράς δραστηριοτήτων που συνδέονται με την έναρξη της φάσεως εκμετάλλευσης, η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση της υποδομής η οποία αποτελείται από δορυφόρους και επίγειους σταθμούς που έχουν σχέση με τη λειτουργία της, καθώς επίσης και τη συντήρηση και τη συνεχή τελειοποίηση του εν λόγω συστήματος.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινισθεί η ισχύουσα επί του παρόντος κατάσταση και συγκεκριμένα το ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GNSS εφαρμόζεται μέσω των προγραμμάτων GALILEO και EGNOS. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 11 της πρότασης κανονισμού, η κοινοτική συνεισφορά στη χρηματοδότηση της φάσης εκμετάλλευσης συνιστά έκτακτη χορήγηση και θα καταβάλλεται μόνον εφόσον κρίνεται απαραίτητη.

Τροπολογία 19

Άρθρο 3, παράγραφος 1

Η χρηματοδότηση που απαιτείται για τη θέση σε εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 ανέρχεται σε [1 δισεκατ. €].

Το ενδεικτικό δημοσιονομικό πλαίσιο που απαιτείται για την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 καθορίζεται σε [1 δισεκατ. €] σε τιμές 2004 για χρονική περίοδο 7 ετών από 1ης Ιανουαρίου 2007.

Αιτιολόγηση

Το ποσό αναφοράς για το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ενδεικτικό έως ότου ληφθεί απόφαση για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Όταν η aπόφαση ληφθεί, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για τον καθορισμό του ποσού αναφοράς σε σχέση με το ενδεδειγμένο ανώτατο όριο του οικείου δημοσιονομικού πλαισίου. Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να διευκρινισθεί ότι οι κοινοτικές συνεισφορές θα είναι σε σταθερές τιμές.

Τροπολογία 20

Άρθρο 3α (νέο)

 

Άρθρο 3α

 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Κοινότητα πρόκειται να αναλάβει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, την παροχή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που υπερβαίνουν την προβλεπόμενη πίστωση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης παραχώρησης, οι εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να υπόκεινται στην έγκριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα του προγράμματος και ιδίως τις ανάγκες μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενδέχεται να υποχρεούται η Κοινότητα να αναλαμβάνει την παροχή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων οι οποίες θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν τις αρμοδιότητές τους στον τομέα του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 21

Άρθρο 3β (νέο)

 

Άρθρο 3β

 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Κοινότητα πρόκειται να αναλάβει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, υποχρεώσεις για ανάληψη ευθύνης που υπερβαίνουν την προβλεπόμενη πίστωση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης παραχώρησης, οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να υπόκεινται στην έγκριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα του προγράμματος και ιδίως τις ανάγκες μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενδέχεται να υποχρεούται η Κοινότητα να αναλαμβάνει υποχρεώσεις οι οποίες θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν τις αρμοδιότητές τους στον τομέα του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 22

Άρθρο 3γ (νέο)

 

Άρθρο 3γ

 

Θεσπίζεται μηχανισμός κατανομής των κερδών προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιστροφή της κοινοτικής συνεισφοράς για τις φάσεις εγκατάστασης και εκμετάλλευσης.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρο, είναι σημαντικό να προβλέπεται η θέσπιση ρυθμίσεως ούτως ώστε να διασφαλίζεται η επιστροφή της κοινοτικής συνεισφοράς.

Τροπολογία 23

Άρθρο 3δ (νέο)

 

Άρθρο 3δ

 

Ο ανάδοχος παραχώρησης θα πρέπει να δικαιούται να λαμβάνει τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση των αδειών και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των συνιστωσών του συστήματος, η κυριότητα των οποίων εξακολουθεί να περιέρχεται στην Εποπτική Αρχή.

Αιτιολόγηση

Είναι βασικό να αναφέρεται ότι η Εποπτική Αρχή έχει την κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των αδειών, αλλά τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αυτών μπορούν να συνιστούν τα έσοδα του αναδόχου παραχώρησης. Δεδομένου ότι η σύμβαση παραχώρησης προβλέπεται για περιορισμένη περίοδο, μετά την εκπνοή της σύμβασης, η Εποπτική Αρχή μπορεί να εξακολουθήσει να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή να συνάπτει σύμβαση με νέο ανάδοχο παραχώρησης.

Τροπολογία 24

Άρθρο 4, παράγραφος 1

Η Εποπτική Αρχή του προγράμματος GALILEO διασφαλίζει, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ, Euratom), αριθ. 1605/2002 και τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2004, τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης των κεφαλαίων της κοινοτικής συνεισφοράς που διατίθεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου.

Η ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του προγράμματος GNSS διασφαλίζει, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ, Euratom), αριθ. 1605/2002 και τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004, τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης των κεφαλαίων της κοινοτικής συνεισφοράς που διατίθεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 (β) του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1321/2004 της 12ης Ιουλίου 2004, η Εποπτική Αρχή ως αναθέτουσα αρχή διαχειρίζεται τα κεφάλαια που της χορηγούνται ειδικά και παρακολουθεί τη γενική οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική χρηματοδοτική κατάσταση των προγραμμάτων, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εκτελέσει τις δημοσιονομικές του αρμοδιότητες μόνον εφόσον θα διέθετε καθεστώς παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο της Εποπτικής Αρχής.

Τροπολογία 25

Άρθρο 4, παράγραφος 1α (νέα)

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα των προγραμμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να μπορέσει να εκτελέσει το δημοσιονομικό ρόλο του, θα πρέπει να διαθέτει καθεστώς παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο της Εποπτικής Αρχής.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 (β) του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1321/2004 της 12ης Ιουλίου 2004, η Εποπτική Αρχή ως αναθέτουσα αρχή διαχειρίζεται τα κεφάλαια που της χορηγούνται ειδικά και παρακολουθεί τη γενική οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική χρηματοδοτική κατάσταση των προγραμμάτων, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εκτελέσει τις δημοσιονομικές του αρμοδιότητες μόνον εφόσον θα διέθετε καθεστώς παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο της Εποπτικής Αρχής.

Τροπολογία 26

Άρθρο 4, παράγραφος 2

Οι λειτουργικές πιστώσεις που είναι αναγκαίες για τη χρηματοδότηση της εν λόγω κοινοτικής συνεισφοράς τίθενται στη διάθεση της Εποπτικής Αρχής του προγράμματος Galileo μέσω σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχείο ε) του κανονισμού αριθ. ___/2004.

Οι λειτουργικές πιστώσεις που είναι αναγκαίες για τη χρηματοδότηση της εν λόγω κοινοτικής συνεισφοράς τίθενται στη διάθεση της Εποπτικής Αρχής μέσω σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 2004. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται για το σχέδιο συμφωνίας πριν από τη μονογραφή της.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 (β) του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1321/2004 της 12ης Ιουλίου 2004, η Εποπτική Αρχή ως αναθέτουσα αρχή διαχειρίζεται τα κεφάλαια που της χορηγούνται ειδικά και παρακολουθεί τη γενική οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική χρηματοδοτική κατάσταση των προγραμμάτων, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εκτελέσει τις δημοσιονομικές του αρμοδιότητες μόνον εφόσον θα διέθετε καθεστώς παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο της Εποπτικής Αρχής.

Τροπολογία 27

Άρθρο 4, παράγραφος 3

Το ποσό κάθε ετήσιας σύμβασης εφαρμογής θα καθοριστεί βάσει του προγράμματος εργασίας της Εποπτικής Αρχής που θα εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιό της σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. ___/2004.

Το ποσό κάθε ετήσιας σύμβασης εφαρμογής αποφασίζεται στο πλαίσιο της κοινοτικής διαδικασίας επί του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Εποπτικής Αρχής που θα εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιό της σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 και εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι το ετήσιο ποσό δεν κατανέμεται βάσει ενός "προγράμματος εργασίας" της Εποπτικής Αρχής αλλά βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στις συνθήκες, π.χ. η ετήσια κοινοτική διαδικασία επί του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 28

Άρθρο 6

Η Επιτροπή διασφαλίζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει κατά τακτικά διαστήματα έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

Κάθε χρόνο, κατά την παρουσίαση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος. Το 2007, θα διεξαχθεί ενδιάμεση αναθεώρηση ούτως ώστε να ενημερωθούν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί έως την ημερομηνία αυτή.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση για την απαίτηση ετήσιας υποβολής έκθεσης. Η εν λόγω ετήσια διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος και να εκτελεί τις δημοσιονομικές του αρμοδιότητες.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το πρόγραμμα Galileo

Το Galileo συνιστά νέα ευρωπαϊκή υποδομή και, συνεπώς ένα πρόγραμμα στρατηγικής σπουδαιότητας για την Ευρώπη. Αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσεως και ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου που έχει σχεδιασθεί ειδικά για πολιτικούς σκοπούς. Η ανεξάρτητη ικανότητα εντοπισμού θέσης και ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου παρέχει αυξημένες υπηρεσίες στον δημόσιο και τον εμπορικό τομέα σε διάφορους κλάδους, όπως είναι οι μεταφορές, η γεωργία, η περιβαλλοντική πολιτική και ο έλεγχος των συνόρων. Επιδρά στην καθημερινή ζωή των πολιτών παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες στους τομείς της ναυσιπλοΐας, των τηλεπικοινωνιών, των τραπεζικών υπηρεσιών και θεμάτων ασφάλειας.

Το πρόγραμμα Galileo εντάσσεται τέλεια στη στρατηγική της Λισσαβόνας δημιουργώντας μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης μέσω εξελιγμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι το πρόγραμμα Galileo προσφέρει κοινοτική προστιθέμενη αξία, δεδομένου ότι κανένα κράτος μέλος δεν επιθυμεί να αναπτύξει μόνο του ένα τέτοιο σχέδιο. Οι υπηρεσίες του προγράμματος Galileo θα αποτελούν πρωταρχική συνιστώσα στις μελλοντικές βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων εντυπωσιακών νέων αγορών και δυνατοτήτων.

Το πρόγραμμα Galileo συνιστά την πρώτη και μεγαλύτερη μέχρι στιγμής ευρωπαϊκή εταιρική σχέση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει πλήρως το πρόγραμμα. Στην τελευταία του έκθεση που εγκρίθηκε στις 31 Μαρτίου 2004, το Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής ούτως ώστε να θεσπισθεί η νομική βάση των δομών για την αποτελεσματική και αξιόπιστη διαχείριση του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου.

Το αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου.

Η πρόταση της Επιτροπής

Το πρόγραμμα Galileo έχει πλέον φθάσει σε προχωρημένο στάδιο ωριμότητας και υπερβαίνει σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο ενός απλού ερευνητικού σχεδίου. Είναι απαραίτητο να στηριχθεί σε ειδικό νομικό μέσο που θα ενδείκνυται περισσότερο για την κάλυψη των αναγκών του και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται η θέσπιση κοινοτικού κανονισμού που θα επιτρέπει την εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του προγράμματος.

Πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει προσλάβει διάσταση που εκτείνεται πέραν των τομεακών πολιτικών και, συνεπώς, απαιτείται ένα σαφές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Προηγουμένως έπρεπε να ρυθμιστούν τα ακόλουθα τέσσερα ζητήματα:

1) Έχουν θεσπιστεί οι δομές διαχείρισης του συστήματος. Ο κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1321/2004 σχετικά με τις δομές διαχείρισης και η Κοινή Δράση 2004/552/ΚΕΠΠΑ σχετικά με πτυχές λειτουργίας που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκαν στις 12 Ιουλίου 2004.

2) Στις 26 Ιουνίου 2004, υπεγράφη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην οποία προβλέπεται ρητώς η καθολική διαλειτουργικότητα μεταξύ του αμερικανικού και ευρωπαϊκού συστήματος.

3) Έχει ήδη προβλεφθεί ο καθορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4) Όσον αφορά τη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, η κοινή επιχείρηση Galileo θα επιλέξει έναν από τους υποψηφίους αναδόχους παραχώρησης. Η σύμβαση παραχώρησης θα πρέπει να υπογραφεί στα τέλη του 2005 σε στενή συνεργασία με την Εποπτική Αρχή ως αναθέτουσα αρχή.

Ενσωμάτωση του προγράμματος EGNOS - Ευρωπαϊκό σύστημα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου GNSS

Όλοι οι μετέχοντες στα προγράμματα, και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κοινή Επιχείρηση Galileo, και οι υποψήφιοι ανάδοχοι παραχώρησης τάσσονται υπέρ της ταχείας ενσωμάτωσης του EGNOS. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλίζονταν οι εξοικονομήσεις από τον φορέα εκμετάλλευσης και η ανάθεση των δύο συστημάτων (EGNOS και Galileo) στον ίδιο φορέα θα συνεπαγόταν ότι τα δύο προγράμματα δεν θα είναι πλέον ανταγωνιστές, αλλά θα έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα, παρέχοντας διαρκείς υπηρεσίες που θα βασίζονται σε δύο συστήματα.

Η κοινοτική χρηματοδότηση

Το κόστος της φάσης εγκατάστασης εκτιμάται σε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεδομένου ότι κάθε τελικά επιλεγμένη κοινοπραξία έχει αναλάβει να καταβάλει τα δύο τρίτα των δαπανών αυτών, απαιτούνται 700 εκατομμύρια ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση της φάσης αυτής. Η φάση εκμετάλλευσης θα χρηματοδοτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα αλλά θα χρειασθεί η χορήγηση έκτακτης δημόσιας χρηματοδότησης κατά τα πρώτα χρόνια της φάσης εκμετάλλευσης.

Προκειμένου να εξασφαλιστούν χρηματοδοτικές πιστώσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, η πρόταση προβλέπει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013. 500 εκατομμύρια θα καταβληθούν για τη χρηματοδότηση της φάσης εγκατάστασης, για την οποία θα παρασχεθούν επίσης 200 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο των ισχυουσών δημοσιονομικών προοπτικών για το 2006, και 500 εκατομμύρια ευρώ εγγράφονται για τη χρηματοδότηση των πρώτων ετών της φάσης εκμετάλλευσης.

Έσοδα από τρίτες χώρες

Ορισμένες τρίτες χώρες εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκειμένου να μετάσχουν στο πρόγραμμα Galileo, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησής του. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες με την Κίνα, στις 30 Οκτωβρίου 2003, και με το Ισραήλ, στις 13 Ιουλίου 2004. Οι τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα Galileo αντιπροσωπεύουν θετικές δυνατότητες για την ανάπτυξη της αγοράς.

Στοιχεία ή προτάσεις του εισηγητή

Χρηματοδότηση του προγράμματος

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω εταιρικής σχέσης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα με ιδιώτη ανάδοχο της παραχώρησης, που συνιστά βασικά μια νέα φόρμουλα για την Κοινότητα. Η εταιρική σχέση δημοσίου-ιδιωτικού τομέα σημαίνει κατανομή των δαπανών, των αρμοδιοτήτων, των ευθυνών και του κινδύνου της αγοράς και παρουσιάζει σταθερή εγγύηση για ανάληψη υποχρεώσεων. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι όλα τα ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι άδειες θα πρέπει να περιέλθουν στην κυριότητα της Εποπτικής Αρχής.

Για πρώτη φορά η Κοινότητα αναλαμβάνει τέτοιου είδους χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις και διαχειρίζεται σχέδιο που συνεπάγεται τις υποχρεώσεις αυτές. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο, ως ένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που είναι αρμόδια για τον κοινοτικό προϋπολογισμό να ενημερώνεται πλήρως σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο του προγράμματος και όλες τις σχετικές ανειλημμένες υποχρεώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα της εταιρικής σχέσης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, ο εισηγητής συνιστά ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν στην κοινοτική νομοθεσία τα ακόλουθα ζητήματα:

-       Ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε τιμές 2004 θα χρειασθεί για τη θέση σε εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στη νομοθετική πράξη.

-       Ενδέχεται να υποχρεωθεί η Κοινότητα να αναλάβει (είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω της Εποπτικής Αρχής) υποχρεώσεις παροχής χρηματοοικονομικών εγγυήσεων. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ως αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή, θα πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με τις υποχρεώσεις αυτές οι οποίες θα πρέπει να υπόκεινται στην απαιτούμενη διαδικασία έγκρισης των κοινοτικών θεσμικών οργάνων.

-       Ενδέχεται επίσης να υποχρεούται η Κοινότητα να αναλάβει επίσης υποχρεώσεις όσον αφορά την ανάληψη ευθύνης. Οι υποχρεώσεις αυτές υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες που ισχύουν για τις υποχρεώσεις παροχής εγγυήσεων.

-       Θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός κατανομής των κερδών διότι σύμφωνα με το πλέον αισιόδοξο σενάριο ενδέχεται να είναι το πρόγραμμα τόσο επικερδές ώστε να αιτιολογείται το αίτημα της Κοινότητας για επιστροφή των χρηματοδοτικών πόρων.

-       Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας περιέρχεται στην Εποπτική Αρχή, αλλά τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αυτών μπορούν να συνιστούν τα έσοδα του αναδόχου παραχώρησης. Δεδομένου ότι η σύμβαση παραχώρησης καθορίζεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μετά την εκπνοή της ισχύος της σύμβασης, η Εποπτική Αρχή μπορεί να εξακολουθήσει να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είτε η ίδια, είτε με τη σύναψη σύμβασης με νέο ανάδοχο παραχώρησης.

-       Η χορήγηση καθεστώτος παρατηρητή του Κοινοβουλίου στο διοικητικό συμβούλιο της Εποπτικής Αρχής θα εξασφάλιζε ότι το Κοινοβούλιο θα λαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των δημοσιονομικών του αρμοδιοτήτων.

Η στρατηγική σπουδαιότητα του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος

Ο εισηγητής τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των φάσεων στο πλαίσιο του κανονισμού προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις. Ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα θα ήταν το εξής:

-       Η φάση εγκατάστασης αρχίζει το 2006 και τελειώνει το 2010, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να λειτουργούν πλήρως οι 30 δορυφόροι και ολόκληρο το επίγειο δίκτυο σταθμών.

-       Η φάση εκμετάλλευσης αρχίζει το 2008 με την παροχή μερικών υπηρεσιών. Το 2010, όταν θα λειτουργούν όλα τα στοιχεία θα μπορεί να αρχίσει η πλήρης φάση εκμετάλλευσης.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό εξασφαλίζει τα εμπορικά πλεονεκτήματα της ταχείας εισόδου στην αγορά του Galileo, σε πλαίσιο ανταγωνισμού με τη νέα γενιά του αμερικανικού GPS. Ενισχύοντας αυτή τη διάρθρωση της αγοράς, η ταχεία ενσωμάτωση του προγράμματος EGNOS θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην είσοδο του Galileo στην αγορά. Μέσω των υπηρεσιών του EGNOS, οι μελλοντικοί πάροχοι και χρήστες των υπηρεσιών Galileo θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τις υπηρεσίες ευρύτερης χρήσης . Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθεί το EGNOS ως δεύτερος πυλώνας της ευρωπαϊκής πολιτικής ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου.

16.6.2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου

(COM(2004)0477 – C6‑0087/2005 – 2004/0156(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Janusz Lewandowski

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά τη συνεδρίασή της στις 23-24 Μαΐου 2005, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εξέτασε την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου, αξίας ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2007 και 31ης Δεκεμβρίου 2013.

Σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα της πρότασης με τις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές (άρθρο 36, παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου), η Επιτροπή Προϋπολογισμών υπενθυμίζει ότι η Προσωρινή Επιτροπή για τις Προκλήσεις Πολιτικής και τα Δημοσιονομικά Μέσα της Διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 τονίζει στην έκθεσή της στις 13 Μαΐου 2005, στην παράγραφο 54:

"...προλαμβάνοντας την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων της συνταγματικής συνθήκης, όπου το διαστημικό πρόγραμμα έχει τη δική του νομική βάση (άρθρο III-254), θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστός τομέας πολιτικής με τη δική του σαφώς καθορισμένη νομική βάση και με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους και τα ενδεδειγμένα χρηματοπιστωτικά μέσα για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε σχέση με το διάστημα καθώς και την ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών των προγραμμάτων Galileo και Παγκόσμιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES), και την πρόσβαση της ΕΕ στο διάστημα πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες στο πρόγραμμα-πλαίσιο για να ενισχυθεί η εφαρμογή αυτών των ειδικών δραστηριοτήτων."

Όσον αφορά στο περιεχόμενο της πρότασης, η Επιτροπή Προϋπολογισμών σημειώνει ότι το πρόγραμμα Galileo θα υλοποιηθεί μέσω μιας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με ιδιώτη ανάδοχο ως δικαιούχο, που θα ασκεί τις δραστηριότητές της υπό τον έλεγχο μιας νέας Εποπτικής Αρχής. Αυτή η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σημαίνει κατανομή των τεράστιων εξόδων αλλά και σημαντικούς κινδύνους αγοράς.

Όπως η Επιτροπή επισημαίνει στην Πράσινη Βίβλο COM(2004)0327 σχετικά με "τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης", ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι κάτω από κανονικές συνθήκες "η κατανομή των κινδύνων μεταξύ του εταίρου του δημοσίου τομέα και του εταίρου του ιδιωτικού τομέα, στον οποίο μεταφέρονται αστάθμητοι παράγοντες που βαρύνουν συνήθως τον δημόσιο τομέα. Ωστόσο, η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν συνεπάγεται ότι ο εταίρος του ιδιωτικού τομέα πρέπει να αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους..." (σημείο 1.1.2. της Πράσινης Βίβλου).

Ωστόσο, στην περίπτωση του προγράμματος Galileo φαίνεται να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: καθώς οι συνεισφορές αποτελούν επιχορηγήσεις, οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες φέρουν τον κίνδυνο εφόσον ενδεχόμενα οικονομικά οφέλη, σε περίπτωση επιτυχίας του Galileo, θα εισπράξει μόνο ο ιδιωτικός τομέας. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να προβλεφθεί εναλλακτικός δημοσιονομικός μηχανισμός για επιστροφή της δημόσιας χρηματοδότησης είτε στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος-πλαισίου είτε στο πλαίσιο του προτεινόμενου κανονισμού σε περίπτωση οικονομικής επιτυχίας (οφέλη για τον ανάδοχο).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, να συμπεριλάβει τις ακόλουθες τροπολογίες στην έκθεσή της:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία 1

1α.      επισημαίνει ότι οι πιστώσεις που αναφέρονται στην νομοθετική πρόταση πέραν του έτους 2006 υπόκεινται στην απόφαση σχετικά με το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

1β.      καλεί την Επιτροπή, όταν το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο εγκριθεί, να υποβάλει, αν είναι ενδεδειγμένο, πρόταση για την προσαρμογή του δημοσιονομικού ποσού αναφοράς του προγράμματος·

Αιτιολόγηση

Το ποσό αναφοράς για το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ενδεικτικό έως ότου ληφθεί απόφαση για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Όταν η aπόφαση ληφθεί, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για τον καθορισμό του ποσού αναφοράς σε σχέση με το ενδεδειγμένο ανώτατο όριο του οικείου δημοσιονομικού πλαισίου.

Πρόταση κανονισμού

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 2

Άρθρο 3, παράγραφος 1

Η χρηματοδότηση που απαιτείται για τη θέση σε εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 ανέρχεται σε [1 δισεκατ. €].

 

Το ενδεικτικό δημοσιονομικό πλαίσιο για την εφαρμογή του παρόντος μέσου καθορίζεται σε [1 δισεκατ. €] για χρονική περίοδο 7 ετών από 1ης Ιανουαρίου 2007.

Αιτιολόγηση

Το ποσό αναφοράς για το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ενδεικτικό έως ότου ληφθεί απόφαση για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Όταν η aπόφαση ληφθεί, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για τον καθορισμό του ποσού αναφοράς σε σχέση με το ενδεδειγμένο ανώτατο όριο του οικείου δημοσιονομικού πλαισίου (βλ. τροπολογία στο νομοθετικό ψήφισμα).

Τροπολογία 3

Άρθρο 4, παράγραφος 2

Οι λειτουργικές πιστώσεις που είναι αναγκαίες για τη χρηματοδότηση της εν λόγω κοινοτικής συνεισφοράς τίθενται στη διάθεση της Εποπτικής Αρχής του προγράμματος Galileo μέσω σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχείο ε) του κανονισμού αριθ. ....../2004.

 

Οι λειτουργικές πιστώσεις που είναι αναγκαίες για τη χρηματοδότηση της εν λόγω κοινοτικής συνεισφοράς τίθενται στη διάθεση της Εποπτικής Αρχής του προγράμματος Galileo μέσω σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχείο ε) του κανονισμού αριθ. 1321/2004. Η επί του προϋπολογισμού αρχή ενημερώνεται για το σχέδιο συμφωνίας πριν από τη μονογραφή της.

Αιτιολόγηση

Είναι φυσιολογικό η επί του προϋπολογισμού αρχή να ενημερώνεται σε πρόωρο στάδιο σχετικά με συμφωνία που αφορά επιχορήγηση με δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Τροπολογία 4

Άρθρο 4, παράγραφος 3

Το ποσό κάθε ετήσιας σύμβασης εφαρμογής θα καθοριστεί βάσει του προγράμματος εργασίας της Εποπτικής Αρχής που θα εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιό της σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. ..../2004.

Το ποσό κάθε ετήσιας σύμβασης εφαρμογής θα αποφασιστεί εντός της κοινοτικής διαδικασίας επί του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Εποπτικής Αρχής που θα εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιό της και εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι το ετήσιο ποσό δεν κατανέμεται βάσει ενός "προγράμματος εργασίας" της Εποπτικής Αρχής αλλά βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στις συνθήκες, π.χ. η ετήσια κοινοτική διαδικασία επί του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 5

Άρθρο 6

Η Επιτροπή διασφαλίζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει κατά τακτικά διαστήματα έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

Κάθε χρόνο, τη στιγμή υποβολής του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση για την απαίτηση ετήσιας υποβολής έκθεσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ITRE

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG16.11.2004

Ενισχυμένη συνεργασία

όχι

Συντάκτης γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Janusz Lewandowski26.10.2004

Εξέταση στην επιτροπή

15.6.2005

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης των τροπολογιών

15.6.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

13

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Anne Elisabet Jensen, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Wojciech Roszkowski, Nina Škottová, Helga Trüpel

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

23.3.2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου

(COM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Patrick Louis

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Περίληψη της πρότασης

Η αγορά υπηρεσιών πλοήγησης μέσω δορυφόρου και παραγώγων προϊόντων παρουσιάζει ανάπτυξη της τάξης του 25% ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο με προϋπολογισμό που θα μπορούσε να φθάσει τα 100 δισ. € το 2010 με τη δημιουργία 40.000 θέσεων απασχόλησης. Με το πρόγραμμα GALILEO, η Ευρώπη αποσκοπεί να θέσει σε εφαρμογή την πρώτη παγκόσμια υποδομή ραδιοναυσιπλοΐας και εντοπισμού της θέσεως μέσω δορυφόρου. Τούτο θα της παράσχει αυτονομία σε σχέση με το αμερικανικό σύστημα GPS.

Η παρούσα πρόταση κανονισμού πρέπει να συμβάλει στην ταχεία προώθηση του προγράμματος. Μετά τη φάση καθορισμού του, το πρόγραμμα διανύει σήμερα τη δεύτερη φάση του, δηλαδή εκείνη της ανάπτυξης και επικύρωσης (2002-2005). Η φάση αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη δορυφόρων και επίγειων στοιχείων του συστήματος καθώς και την επικύρωση σε κατάσταση τροχιάς.

Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια από το 2006 έως το 2007 η φάση εγκατάστασης με την κατασκευή και την εκτόξευση δορυφόρων καθώς και την πλήρη θέση σε εφαρμογή του επίγειου τμήματος της υποδομής και στη συνέχεια, από το 2008 η φάση εκμετάλλευσης που περιλαμβάνει τη διαχείριση του συστήματος καθώς και τη συντήρηση και τελειοποίησή του. Η διαδικασία υποβολής προσφορών για τον ορισμό αναδόχου έχει κινηθεί και η σύμβαση θα υπογραφεί το 2005. Παραμένουν σήμερα διαγωνιζόμενες μόνο η Inafsat (EADS, Thales) και η Euresa (Alcatel, Finmeccanica).

Η κοινοτική χρηματοδοτική συμμετοχή προέρχεται από τον προϋπολογισμό των διευρωπαϊκών δικτύων. Η υλοποίηση της εφαρμογής του δορυφορικού δικτύου θα κοστίσει 2.1 δισ. € και θα χρηματοδοτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα κατά τα δύο τρίτα τουλάχιστον. Κατ' αυτόν τον τρόπο, στο προβλεπόμενο ποσόν 200 εκατ. €, το πρόσθετο κόστος για την Κοινότητα δεν πρέπει να υπερβεί τα 500 εκατ. €. Η χρηματοδότηση της φάσης εκμετάλλευσης θα καλυφθεί επίσης από τον ιδιωτικό τομέα. Λαμβανομένων υπόψη των ιδιομορφιών της αγοράς ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου, έχει επίσης προβλεφθεί μια χρηματοδοτική συμμετοχή από τον κοινοτικό προϋπολογισμό (500 εκατ. €). Ο ακριβής υπολογισμός της συμβολής θα καταστεί δυνατός μόνο μετά τις διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση παραχώρησης.

Με τις προτάσεις αυτές, η Επιτροπή επιθυμεί να θέσει τους όρους της οικονομικής συμμετοχής της Κοινότητας στις φάσεις εφαρμογής και εκμετάλλευσης για το χρονικό διάστημα 2007-2013. Για το σκοπό αυτό η προαναφερθείσα συμμετοχή ύψους 1 δισ. € προσδιορίζεται ως αναγκαία. Από την άλλη πλευρά η Επιτροπή ορίζει επίσης σαφώς ότι η εποπτική αρχή θα εγγυάται τη διαχείριση και τον έλεγχο των πόρων για το Galileo και διευκρινίζει τη διαδικασία χρησιμοποίησής τους. Η Επιτροπή θα φροντίσει επίσης ώστε να μη θιγούν τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας.

ΙΙ. Παρατηρήσεις του εισηγητή

Το GALILEO είναι ένα μείζονος σημασίας πρόγραμμα που θα προσφέρει σημαντικό κέρδος στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα στρατηγικά κέρδη θα είναι άφθονα και συγκεκριμένα η μεγαλύτερη πολιτική αυτονομία έναντι του αμερικανικού μονοπωλίου GPS, εγγύηση παροχής υπηρεσίας, αυξημένη αξιοπιστία και διαρκής, καθώς και συνεπής σύνδεση με την ΕΥΔ.

Η οικονομία του διαστήματος προσδίδει δυναμισμό στην τεχνολογική καινοτομία και τη δημιουργία αμέσων θέσεων απασχόλησης. Η μεγαλύτερη όμως προστιθέμενη αξία θα επιτευχθεί στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που ουδεμία σχέση έχουν με την οικονομία αυτή. Σε επίπεδο δεοντολογίας, δύο ανταγωνιστικά συστήματα θα εξυψώσουν τις αρετές του ανταγωνισμού. Το να κατέχουν οι ευρωπαίοι την τεχνολογία αυτή, σημαίνει ότι θα ληφθούν περισσότερο υπόψη οι ανάγκες δεοντολογίας, προστασίας των προσωπικών δεδομένων και αξιοπιστίας της ενημέρωσης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σέβεται τις εθνικές κυριαρχίες και την αυστηρή εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας στην οποία τόση σημασία δίνει η ΕΕ, δεδομένου ότι αφενός, η θετική εξωτερική διάσταση που δημιουργήθηκε με το Galileo δεν μπορεί να επιτευχθεί από ένα μεμονωμένο κράτος ή έναν όμιλο επιχειρήσεων και αφετέρου, μια ιδιωτική εταιρεία θα υποκαταστήσει την Ένωση μόλις δημιουργηθούν οι εξωτερικές διαστάσεις. Μόνον η εποπτική αρχή που θα εκπροσωπεί τα κράτη μέλη θα εξασφαλίζει τη διαιώνιση του προγράμματος.

Το διεθνές αυτό πρόγραμμα αφορά και άλλες χώρες που εμπλέκονται ως εταίροι ή ως χρήστες. Μεταξύ των πέντε τύπων των παρεχομένων υπηρεσιών, η "κυβερνητική υπηρεσία" επιτρέπει να συνδυάζονται για τα έθνη η αυτονομία και η ενότητα.

Ορισμένα ωστόσο θέματα παραμένουν εκκρεμή. και ως εκ τούτου ο εισηγητής θα επιθυμούσε να θίξει επίσης ορισμένες γενικές αρχές του προγράμματος που εμφανίζονται απλώς έμμεσα στην πρόταση αυτή της Επιτροπής.

Όσον αφορά την παραχώρηση, καλό θα ήταν να επισπευσθεί η διαδικασία και να μην παρατείνονται άνευ λόγου οι προθεσμίες και τα διαβήματα που επιβάλλονται στους υποψηφίους αναδόχους με συνέπεια σημαντικό κόστος και τον κίνδυνο να υποχρεωθούν οι τελευταίοι κάποια στιγμή να αποχωρήσουν.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση και προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και η ανιχνευσιμότητα των επενδύσεων, θεωρούμε ότι πρέπει σταδιακά να δημιουργηθεί μια αυτόνομη θέση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα. Φαίνεται ότι επιβάλλεται μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τον προγραμματισμό για το χρονικό διάστημα 2007-2013.

Θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να συνδεθούν πλήρως οι ροές πληροφοριών, των οποίων το πρόγραμμα θα αποτελέσει ουσιώδη φορέα, στο πλαίσιο της Επιτροπής Μεταφορών δεδομένου ότι μια καλή διαχείριση της πληροφορίας συνιστά εξοικονόμηση ή βελτίωση της κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών.

Όσον αφορά τη διάρκεια της σύμβασης, καλό θα ήταν να εξευρεθεί ένας μηχανισμός που θα εγγυάται ότι όταν προσεγγίζει η ημερομηνία λήξης, το επίπεδο επένδυσης που θα εξασφαλίζει την ενημέρωση της τεχνολογίας θα αρκεί για τη διαρκή ύπαρξη της υπηρεσίας και την εξασφάλιση μιας νέας πρόσκλησης υποβολής προσφορών υπό ικανοποιητικούς όρους. Το ίδιο ισχύει και για το θέμα της μεταφοράς της πνευματικής ιδιοκτησίας - μεταφορά που αποτελεί την απαρχή της ένωσης για την κοινή επιχείρηση - κατά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης; Ο εισηγητής προτείνει επομένως ορισμένες τροπολογίες επί του περιεχομένου της σύμβασης παραχώρησης που θα έπρεπε να περιλαμβάνει έναν μηχανισμό επιστροφής της κοινοτικής χρηματοδότησης υπό ορισμένους όρους. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα του αναδόχου, πρέπει επίσης να προβλέπεται στη σύμβαση η απολαβή των εσόδων που προέρχονται από άδειες και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μια σειρά τροπολογιών σκοπό έχει να αποδείξει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ραδιοναυσιλοΐας μέσω δορυφόρου εφαρμόζεται σήμερα από τα προγράμματα Galileo και EGNOS, όπως επίσης εκφράζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 1321/2004 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2004 σχετικά με τις δομές διαχείρισης των προγραμμάτων ραδιοναυσιπλοΐας. Πρέπει να δειχθεί σαφώς ότι η πολιτική ραδιοναυσιλοΐας μέσω δορυφόρου δεν περιορίζεται στο Galileo.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

(-1) Η ευρωπαϊκή πολιτική ραδιοναυσιλοΐας μέσω δορυφόρου εφαρμόζεται σήμερα από τα προγράμματα Galileo και EGNOS.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμη μια αναφορά μάλλον στα ευρωπαϊκά προγράμματα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου, παρά στο πρόγραμμα Galileο και μόνο. Η πρόταση κανονισμού αφορά το σύνολο των δράσεων της ΕΕ όσον αφορά τη ραδιοναυσιπλοΐα μέσω δορυφόρου που εφαρμόζονται σήμερα από τα προγράμματα Galileo και EGNOS.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

(1α) Η εφαρμογή της υποδομής αυτής ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου είναι πρόγραμμα που υπερβαίνει σαφώς τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους. Το Galileo ανταποκρίνεται σχετικά με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες της αρχής της επικουρικότητας δεδομένου ότι το κοινοτικό επίπεδο είναι το πλέον κατάλληλο· πρόκειται για ένα παράδειγμα προστιθέμενης αξίας που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη όταν προσδιορίσει σαφώς τους στόχους της και τα μέσα που διαθέτει.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμη μια αναφορά μάλλον στα ευρωπαϊκά προγράμματα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου, παρά στο πρόγραμμα Galileο και μόνο. Η πρόταση κανονισμού αφορά το σύνολο των δράσεων της ΕΕ όσον αφορά τη ραδιοναυσιπλοΐα μέσω δορυφόρου που εφαρμόζονται σήμερα από τα προγράμματα Galileo και EGNOS.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 1β (νέα)

(1β) Το EGNOS είναι πρόγραμμα που στόχο έχει τη βελτίωση της ποιότητας των σημάτων του αμερικανικού συστήματος GPS και του ρωσικού Glonass με σκοπό την εξασφάλιση της αξιοπιστίας σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα. Είναι ανεξάρτητο του Galileo και το συμπληρώνει.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμη μια αναφορά μάλλον στα ευρωπαϊκά προγράμματα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου, παρά στο πρόγραμμα Galileο και μόνο. Η πρόταση κανονισμού αφορά το σύνολο των δράσεων της ΕΕ όσον αφορά τη ραδιοναυσιπλοΐα μέσω δορυφόρου που εφαρμόζονται σήμερα από τα προγράμματα Galileo και EGNOS.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

 

(8α) ότι με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 20041, σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, συγκροτήθηκε η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή του GNSS, (στο εξής «η Αρχή»).

 

________________

ΕΕ L 246, 20.7.2004, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Για να παραμείνει συνεπής η διατύπωση με εκείνη του αναφερομένου κανονισμού, η αρχή αυτή θα πρέπει να ονομάζεται εποπτική αρχή και όχι εποπτική αρχή του GNSS. Επιπλέον, η αναφορά σε εποπτική αρχή του GNSS θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρανοήσεις όσον αφορά τις αρμοδιότητες της εποπτικής αρχής. Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή του GNSS έχει αρμοδιότητα στα ευρωπαϊκά τμήματα, και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί στον κοινοτικό προϋπολογισμό ποσό [ενός δισεκατ.] ευρώ για τη χρηματοδότηση των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του προγράμματος GALILEO κατά τη διάρκεια της περιόδου από 2007 έως 2013.

(12) Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί στον κοινοτικό προϋπολογισμό ποσό [ενός δισεκατ.] ευρώ για τη χρηματοδότηση των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου κατά τη διάρκεια της περιόδου από 2007 έως 2013.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμη μια αναφορά μάλλον στα ευρωπαϊκά προγράμματα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου, παρά στο πρόγραμμα Galileο και μόνο. Η πρόταση κανονισμού αφορά το σύνολο των δράσεων της ΕΕ όσον αφορά τη ραδιοναυσιπλοΐα μέσω δορυφόρου που εφαρμόζονται σήμερα από τα προγράμματα Galileo και EGNOS.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

(12α) Η πρόβλεψη της χρηματοδότησης αυτής από το κοινωνικό σύνολο, που είναι χρονικά περιορισμένη, δεν απαλλάσσει τον ιδιωτικό τομέα από την ευθύνη του όσον αφορά τη χρηματοδότηση των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 12β (νέα)

(12β) Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει ένα μηχανισμό επιστροφής της κοινοτικής χρηματοδότησης που χορηγείται για την εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης, στην περίπτωση που τα έσοδα του αναδόχου υπερβούν εντός ενός ορισμένου διαστήματος κάποιο συγκεκριμένο όριο.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 3.

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 12γ (νέα)

(12γ) Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει επίσης την απολαβή εκ μέρους του αναδόχου των εσόδων που προέρχονται από τις άδειες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των συνιστωσών του συστήματος, του οποίου η εποπτική αρχή παραμένει ιδιοκτήτρια.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο 3.

Τροπολογία 9

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός ορίζει τις λεπτομέρειες δημοσιονομικής παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου, το οποίο αποκαλείται στο εξής «πρόγραμμα».

Ο παρών κανονισμός ορίζει τις λεπτομέρειες δημοσιονομικής παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ραδιοναυσιπλοΐας (GNSS) μέσω δορυφόρου, τα οποία αποκαλούνται στο εξής «προγράμματα».

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμη μια αναφορά μάλλον στα ευρωπαϊκά προγράμματα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου, παρά στο πρόγραμμα Galileο και μόνο. Η πρόταση κανονισμού αφορά το σύνολο των δράσεων της ΕΕ όσον αφορά τη ραδιοναυσιπλοΐα μέσω δορυφόρου που εφαρμόζονται σήμερα από τα προγράμματα Galileo και EGNOS.

Τροπολογία 10

Άρθρο 2, εισαγωγή

Η κοινοτική συνεισφορά, η οποία διατίθεται στο πρόγραμμα μέσω του παρόντος κανονισμού, χορηγείται με στόχο τη συγχρηματοδότηση:

Η κοινοτική συνεισφορά, η οποία διατίθεται στα προγράμματα μέσω του παρόντος κανονισμού, χορηγείται με στόχο τη συγχρηματοδότηση:

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμη μια αναφορά μάλλον στα ευρωπαϊκά προγράμματα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου, παρά στο πρόγραμμα Galileο και μόνο. Η πρόταση κανονισμού αφορά το σύνολο των δράσεων της ΕΕ όσον αφορά τη ραδιοναυσιπλοΐα μέσω δορυφόρου που εφαρμόζονται σήμερα από τα προγράμματα Galileo και EGNOS.

Τροπολογία 11

Άρθρο 2, στοιχείο (β)

(β) της πρώτης σειράς δραστηριοτήτων που συνδέονται με την έναρξη της φάσεως εκμετάλλευσης, η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση της υποδομής η οποία αποτελείται από δορυφόρους και επίγειους σταθμούς που έχουν σχέση με τη λειτουργία της, καθώς επίσης και τη συντήρηση και τη συνεχή τελειοποίηση του εν λόγω συστήματος.

(β) της πρώτης σειράς δραστηριοτήτων που συνδέονται με την έναρξη της φάσεως εκμετάλλευσης, η οποία περιλαμβάνει εάν απαιτείται και σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης παραχώρησης τη διαχείριση της υποδομής η οποία αποτελείται από δορυφόρους και επίγειους σταθμούς που έχουν σχέση με τη λειτουργία της, καθώς επίσης και τη συντήρηση και τη συνεχή τελειοποίηση του εν λόγω συστήματος.

Αιτιολόγηση

Η επιφύλαξη αυτή θεωρείται σκόπιμη προκειμένου να μην προκαθορισθεί υπερβολικά η σύμβαση παραχώρησης.

Τροπολογία 12

Άρθρο 3, εδάφιο 2α (νέο)

 

Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει, μεταξύ άλλων:

 

- έναν μηχανισμό επιστροφής της κοινοτικής χρηματοδότησης που χορηγείται για την εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης, στην περίπτωση που τα έσοδα του αναδόχου υπερβούν κάποιο συγκεκριμένο όριο·

 

- την είσπραξη, εκ μέρους του αναδόχου, των εσόδων που προέρχονται από τις άδειες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των συνιστωσών του συστήματος, του οποίου η εποπτική αρχή GNSS παραμένει ιδιοκτήτρια.

Τροπολογία 13

Άρθρο 4, εδάφιο 1

Η Εποπτική Αρχή του προγράμματος Galileo διασφαλίζει, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ, Euratom), αριθ. 1605/2002 και τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2004, τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης των κεφαλαίων της κοινοτικής συνεισφοράς που διατίθεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου.

Η Εποπτική Αρχή διασφαλίζει, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ, Euratom), αριθ. 1605/2002 και τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2004, τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης των κεφαλαίων της κοινοτικής συνεισφοράς που διατίθεται στα ευρωπαϊκά προγράμματα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμη μια αναφορά μάλλον στα ευρωπαϊκά προγράμματα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου, παρά στο πρόγραμμα Galileο και μόνο. Η πρόταση κανονισμού αφορά το σύνολο των δράσεων της ΕΕ όσον αφορά τη ραδιοναυσιπλοΐα μέσω δορυφόρου που εφαρμόζονται σήμερα από τα προγράμματα Galileo και EGNOS.

Τροπολογία 14

Άρθρο 4, εδάφιο 2

Οι λειτουργικές πιστώσεις που είναι αναγκαίες για τη χρηματοδότηση της εν λόγω κοινοτικής συνεισφοράς τίθενται στη διάθεση της Εποπτικής Αρχής του προγράμματος Galileo μέσω σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχείο ε) του κανονισμού αριθ. ___/2004.

Οι λειτουργικές πιστώσεις που είναι αναγκαίες για τη χρηματοδότηση της εν λόγω κοινοτικής συνεισφοράς τίθενται στη διάθεση της Εποπτικής Αρχής μέσω σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχείο ε) του κανονισμού αριθ. ___/2004.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμη μια αναφορά μάλλον στα ευρωπαϊκά προγράμματα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου, παρά στο πρόγραμμα Galileο και μόνο. Η πρόταση κανονισμού αφορά το σύνολο των δράσεων της ΕΕ όσον αφορά τη ραδιοναυσιπλοΐα μέσω δορυφόρου που εφαρμόζονται σήμερα από τα προγράμματα Galileo και EGNOS.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ΙΤRΕ

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

16.11.2004

Ενισχυμένη συνεργασία

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

Patrick Louis

               Ημερομηνία ορισμού

16.11.2004

Εξέταση στην επιτροπή

19.1.2005

14.3.2005

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης των τροπολογιών

21.2.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

37

 

κατά:

3

 

αποχές:

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Louis Cottigny, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Νομική βάση

άρθρο 251, παρ. 2, και άρθρο 156 ΕΚ

Διαδικαστική βάση

άρθρο 51

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.7.2004

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE16.11.2004

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG16.11.2004

CONT16.11.2004

TRAN16.11.2004

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

CONT25.5.2005

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Etelka Barsi-Pataky24.11.2004

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία
  Ημερομηνία απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης ΝΟΜΙ

 

/

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης ΠΡΟΫ

 

/

BUDG15.6.2005

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
  Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών
  Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια


Εξέταση στην επιτροπή

30.3.2005

24.5.2005

15.6.2005

21.6.2005

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

43

 

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης, Alejo Vidal-Quadras Roca

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

María del Pilar Ayuso González, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey, Neena Gill, Norbert Glante, Edit Herczog, Peter Liese, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, Lambert van Nistelrooij

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης – A[5]

1.7.2005

A6-0212/2005

Παρατηρήσεις

...

  • [1]  ΕΕ C ... / Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε ΕΕ.