MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamisesta

1.7.2005 - (KOM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD)) - ***I

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Etelka Barsi-Pataky

Menettely : 2004/0156(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0212/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0212/2005
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamisesta

(KOM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0477)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan ja 156 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0087/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A6‑0212/2005),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  korostaa, että lainsäädäntöehdotuksessa osoitetut vuoden 2006 jälkeiset määrärahat riippuvat seuraavasta monivuotista rahoituskehystä koskevasta päätöksestä;

3.  pyytää komissiota tekemään tarvittaessa ehdotuksen ohjelman rahoitusohjetta koskevan määrän mukauttamisesta heti, kun monivuotinen rahoituskehys on hyväksytty;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

-1 a kohta (uusi)

 

(-1 a) Eurooppalaista satelliittinavigointipolitiikkaa pannaan tällä hetkellä täytäntöön Galileo- ja Egnos-ohjelmien avulla.

Perustelu

Tällä hetkellä Galileo ja Egnos muodostavat eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS). Nämä kaksi järjestelmää ovat itsenäisiä ja toisiaan täydentäviä, ja niistä rakentuu luotettavuudeltaan ja tarkkuudeltaan erittäin korkeatasoinen järjestelmä, joka mahdollistaa täyttä jatkuvuutta vaativien palveluiden tarjoamisen.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

 

(1 a) Kyseisen satelliittinavigointi-infrastruktuurin perustaminen on hanke, joka ylittää selvästi minkä tahansa yksinään toimivan jäsenvaltion tekniset ja rahoitukselliset mahdollisuudet. Galileo- ja Egnos-ohjelmat täyttävät siksi täysimääräisesti toissijaisuusperiaatteen mukaiset vaatimukset, koska yhteisön taso on toiminnan kannalta kaikkein sopivin. Tämä on esimerkki lisäarvosta, jonka Eurooppa voi saada aikaan, kun se on määritellyt selvästi tavoitteensa ja resurssinsa.

Perustelu

Tällä tarkistuksella määritellään laillinen peruste yhteisön toimelle, joka on toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

 

(1 b) Egnos on ohjelma, jolla pyritään vahvistamaan amerikkalaista GPS- ja venäläistä Glonass-signaalia luotettavuustarkoituksessa laajalla maantieteellisellä alueella. Se on riippumaton Galileosta ja sitä täydentävä.

Perustelu

Egnos on Galileon palveluiden markkinoilla menestymisen vuoksi tunnustettu väline. Egnosin sisällyttämisen avulla saadaan aikaan kustannustehokkuutta, asianmukaisia markkinointi- ja rahoitusetuja Galileo-ohjelmaa varten. Katso myös tarkistus 1.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 5 kappale

(5) Galileo-ohjelma koostuu määrittelyvaiheesta, kehittämisvaiheesta, rakennus- ja käyttöönottovaiheesta sekä käyttövaiheesta.

(5) Galileo-ohjelma koostuu määrittelyvaiheesta, kehittämisvaiheesta, rakennus- ja käyttöönottovaiheesta sekä käyttövaiheesta. Rakennus- ja käyttöönottovaiheen pitäisi alkaa vuonna 2006, ja yhtä aikaa käyttövaiheen kanssa toteutettavan kahden vuoden siirtymäkauden jälkeen sen pitäisi päättyä vuonna 2010. Käyttövaiheen pitäisi alkaa vuonna 2008, ja järjestelmän pitäisi olla täysin toimintakuntoinen vuonna 2010.

Perustelu

Jotta vältetään ylimääräiset viivytykset, joilla saatettaisiin vaarantaa ohjelman menestys, on tärkeätä määritellä asiaa koskevien vaiheiden ajalliset puitteet.

Tarkistus 5

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

 

(8 a) Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista 12 päivänä heinäkuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1321/2004* perustetaan satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomainen (jäljempänä valvontaviranomainen).

 

* EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1.

Perustelu

Kun GNSS:n Euroopan valvontaviranomainen perustettiin yhteisön virastoksi, institutionaaliset puitteet vahvistettiin edellä mainitulla neuvoston asetuksella, jotta eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen julkinen valvonta varmistettaisiin. Valvontaviranomainen järjestää muun muassa valvontatehtävät ja turvaa julkisen yhteisrahoituksen.

Tarkistus 6

Johdanto-osan 10 kappale

(10) Kun otetaan huomioon, että neuvoston mukaan korkeintaan kolmasosa rakennus- ja käyttöönottovaiheen rahoituksesta pitäisi ottaa julkisista varoista, sekä pidetään mielessä tämänhetkisten rahoitusnäkymien mukainen rahoitus, uusien rahoitusnäkymien mukaisesta yhteisön talousarviosta rakennus- ja käyttöönottovaihetta varten myönnettävän rahoituksen määrä ollee [500] miljoonaa euroa.

(10) Kun otetaan huomioon, että neuvoston mukaan korkeintaan kolmasosa rakennus- ja käyttöönottovaiheen rahoituksesta pitäisi ottaa julkisista varoista, sekä pidetään mielessä tämänhetkisten rahoitusnäkymien mukainen rahoitus, uusien rahoitusnäkymien mukaisesta yhteisön talousarviosta rakennus- ja käyttöönottovaihetta varten myönnettävän rahoituksen määrä ollee [500] miljoonaa euroa vuoden 2004 hintoina.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään, että yhteisön määrärahojen on oltava käypinä hintoina.

Tarkistus 7

Johdanto-osan 11 kappale

(11) Kun otetaan huomioon satelliittinavigoinnin erityisluonne, siihen liittyvien palvelujen kaupallistaminen sekä se, että julkiselle sektorille täytyy voida taata mahdollisuus palvelujen käyttöön, käyttövaiheen ensimmäisinä vuosina tarvitaan tiettyä poikkeusrahoitusta julkisista varoista. Neuvoston 25 ja 26 päivänä maaliskuuta 2002 ja 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2004 hyväksymissä päätelmissä neuvosto nimenomaisesti viittaa yhteisön varojen myöntämiseen kyseisen vaiheen rahoitusta varten. Tarvittava yhteisön rahoituksen määrä on arviolta [500] miljoonan euroa.

(11) Kun otetaan huomioon satelliittinavigoinnin erityisluonne, siihen liittyvien palvelujen kaupallistaminen sekä se, että julkiselle sektorille täytyy voida taata mahdollisuus palvelujen käyttöön, käyttövaiheen ensimmäisinä vuosina tarvitaan tiettyä poikkeusrahoitusta julkisista varoista. Neuvoston 25 ja 26 päivänä maaliskuuta 2002 ja 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2004 hyväksymissä päätelmissä neuvosto nimenomaisesti viittaa yhteisön varojen myöntämiseen kyseisen vaiheen rahoitusta varten. Tarvittava yhteisön rahoituksen määrä on arviolta [500] miljoonaa euroa vuoden 2004 hintoina.

Perustelu

Katso johdanto-osan 10 kappaletta koskeva perustelu.

Tarkistus 8

Johdanto-osan 12 kappale

(12) Sen vuoksi yhteisön talousarvioon olisi varattava [yksi miljardi] euroa Galileo-ohjelman rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen rahoitusta varten vuosiksi 2007–2013.

(12) Sen vuoksi yhteisön talousarvioon olisi varattava [yksi miljardi] euroa vuoden 2004 hintoina Galileo-ohjelman rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen ohjelmien rahoitusta varten vuosiksi 2007–2013 omana yhteisön talousarvioon sisältyvänä budjettikohtana, minkä avulla budjettivallan käyttäjän on mahdollista yhdistää ohjelman eri vaiheita koskeva rahoitus määräaikojen noudattamiseen.

Perustelu

Kuten rahoitusnäkymien luonnoksessa on jo säädetty, erityinen budjettikohta on myönnetty Galileo-ohjelmalle luvusta TEN. Tämän vuoksi vuotuisen budjettimenettelyn ansiosta parlamentin on mahdollista valvoa määräaikojen noudattamista. Egnosin sisällyttämisen jälkeen käyttövaiheen rahoitusta ei enää eroteta. Katso myös tarkistukset 3 ja 7.

Tarkistus 9

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

 

(12 a) Mikäli yhteisön on otettava edellä mainittujen määrärahojen ylittäviä rahoitustakuita joko suoraan tai epäsuorasti, parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä ne voimassa olevien budjettimääräysten mukaisesti.

Perustelu

Ottaen huomioon ohjelman erityisen luonteen sekä erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden tarpeet on hyvin todennäköistä, että yhteisön on otettava rahoitustakuita, mistä on ilmoitettava parlamentille ja neuvostolle, jotta ne voivat noudattaa talousarviota koskevia velvoitteitaan.

Tarkistus 10

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

 

(12 b) Mikäli yhteisön on tehtävä edellä mainittujen määrärahojen ylittäviä vastuusitoumuksia joko suoraan tai epäsuorasti, parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä ne voimassa olevien budjettimääräysten mukaisesti.

Perustelu

Ottaen huomioon ohjelman erityisen luonteen sekä erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden tarpeet on hyvin todennäköistä, että yhteisön on tehtävä vastuusitoumuksia, mistä on ilmoitettava parlamentille ja neuvostolle, jotta ne voivat noudattaa talousarviota koskevia velvoitteitaan.

Tarkistus 11

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

 

(13 a) Voitonjakoa koskeva mekanismi olisi perustettava, jotta yhteisön rakennus- ja käyttöönottovaiheelle myöntämiä varoja saataisiin takaisin.

Perustelu

Koska on odotettavissa, että ohjelma on hyvin tuottoisa, on tärkeätä varmistaa, että on toteutettu järjestelyitä, joiden avulla yhteisön tukia saadaan lopulta takaisin.

Tarkistus 12

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

 

(13 b) Toimiluvan haltijalla olisi oltava oikeus saada tuotot, jotka ovat peräisin siitä, että hyödynnetään järjestelmän komponentteja koskevia lisenssejä ja tekijänoikeuksia, joiden omistusoikeuden pitäisi jäädä valvontaviranomaiselle.

Perustelu

On ensisijaisen tärkeätä, että tekijänoikeuksien ja lisenssien omistusoikeus säilyvät valvovalla viranomaisella, mutta näiden oikeuksien hyödyntämisestä syntyneet tuotot voivat muodostaa toimiluvan haltijan tulot. Koska toimilupasopimus tehdään rajoitetuksi ajaksi, sopimuksen päätyttyä valvova viranomainen voi jatkaa tekijänoikeuksien hyödyntämistä itse tai tehdä sopimuksen uuden toimiluvan haltijan kanssa.

Tarkistus 13

Johdanto-osan 14 kappale

(14) Valvontaviranomaisen tehtäviin kuuluu myös eurooppalaisille satelliittinavigointiohjelmille myönnettyjen julkisten varojen hallinnointi sekä näiden ohjelmien varainhoito sen varmistamiseksi, että julkisia varoja käytetään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Lisäksi valvontaviranomainen suorittaa talousarvioon liittyviä tehtäviä, jotka komissio uskoo sille Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(14) Valvontaviranomaisen tehtäviin kuuluu myös eurooppalaisille satelliittinavigointiohjelmille myönnettyjen varojen hallinnointi sekä ohjelmien yleinen varainhoidon valvonta sen varmistamiseksi, että julkisia varoja käytetään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Lisäksi valvontaviranomainen suorittaa sellaisia talousarvion täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä, joita komissio on sille uskonut Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Ottaen huomioon ohjelmien erityisen luonteen Euroopan parlamentilla olisi oltava valvontaviranomaisen hallintoneuvoston asema, jotta se pystyisi hoitamaan talousarviota koskevan tehtävänsä.

Perustelu

Heinäkuun 12. päivänä 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 21 artiklan b kohdan mukaisesti valvontaviranomaiselle on annettu sille erityisesti myönnettyjen varojen hallinto ja ohjelmien yleistä varainhoitoa koskeva valvonta. Ottaen huomioon ohjelmien erityisen rahoituksellisen tilanteen parlamentti pystyisi hoitamaan talousarviota koskevat tehtävänsä vain, jos sillä on valvojan asema valvontaviranomaisen hallintoneuvostossa.

Tarkistus 14

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

 

(14 a) Euroopan yhteisöjen TTK:n ja demonstraatiotoiminnan puiteohjelmaa 2007–2013 koskevassa ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tuetaan eurooppalaista satelliittinavigointijärjestelmää.

Perustelu

Tämä on puuttuva viittaus seitsemänteen puiteohjelmaan, jossa otetaan huomioon Galileo-ohjelmaan liittyvät tutkimuksen ja kehityksen tarpeet.

Tarkistus 15

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

 

(14 b) Kilpailukyvyn ja innovaation puiteohjelman 2007–2013 perustavassa ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tuetaan myös eurooppalaisten pk-yritysten kehittämistä yhteisön rahoituksen turvin, mikä edistää eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän kehitystä.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään täyttämään puuttuva aukko kehitystä ja kilpailukykyä sekä innovaatiota koskevassa puiteohjelmassa, jolla mahdollistettaisiin eurooppalaiseen satelliittinavigointijärjestelmään liittyvät tekniset sovellutukset, joita eurooppalaisten pk-yritysten on määrä kehittää.

Tarkistus 16

Johdanto-osan 16 kappale

(16) Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelmalle myönnettävän kokonaisrahoituksen määrä, jota budjettivallan käyttäjä pitää ensisijaisena ohjeenaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten sopimuksen 33 kohdan mukaisesti,

(16) Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelmille myönnettävän kokonaisrahoituksen määrä, jota budjettivallan käyttäjä pitää ensisijaisena ohjeenaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten sopimuksen 33 kohdan mukaisesti,

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään nykyistä tilannetta sen suhteen, että eurooppalainen GNSS-ohjelma pannaan täytäntöön Galileo ja Egnos-ohjelmien avulla. Katso myös tarkistus 1.

Tarkistus 17

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteisön rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt eurooppalaisen Galileo-satelliittinavigointiohjelman, jäljempänä ”ohjelma”, rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamista varten.

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteisön rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt eurooppalaisen Galileo- ja Egnos-satelliittinavigointiohjelmien, jäljempänä ”ohjelmat”, rakennus- ja käyttöönottovaiheen (2006–2010) sekä käyttövaiheen (vuodesta 2008 eteenpäin) toteuttamista varten.

Perustelu

Jotta vältetään ylimääräiset viivytykset, joilla saatettaisiin vaarantaa ohjelman menestys, on tärkeätä määritellä asiaa koskevien vaiheiden ajalliset puitteet. Tällä tarkistuksella pyritään myös selventämään nykyistä tilannetta sen suhteen, että eurooppalainen GNSS-ohjelma pannaan täytäntöön Galileo- ja Egnos-ohjelmien avulla. Katso myös tarkistukset 1 ja 4.

Tarkistus 18

2 artikla

Tässä asetuksessa ohjelmalle vahvistettu yhteisön rahoitusosuus myönnetään seuraavien toimien osarahoittamiseksi:

Tässä asetuksessa ohjelmille vahvistettu yhteisön rahoitusosuus myönnetään seuraavien toimien osarahoittamiseksi:

a) rakennus- ja käyttöönottovaiheeseen liittyvä toiminta, johon kuuluu satelliittien rakentaminen ja lähettäminen kiertoradalle sekä maan päällä toimivan infrastruktuurin asentaminen kokonaisuudessaan;

a) tarvittaessa rakennus- ja käyttöönottovaiheeseen liittyvä toiminta, johon kuuluu satelliittien rakentaminen ja lähettäminen kiertoradalle sekä maan päällä toimivan infrastruktuurin asentaminen kokonaisuudessaan;

b) käyttövaiheen käynnistämiseen liittyvät ensimmäiset toimet, jotka koostuvat satelliittien ja niiden toimintaan liittyvien maa-asemien muodostaman infrastruktuurin hallinnosta sekä tämän järjestelmän huollosta ja jatkuvasta kehittämisestä.

b) käyttövaiheen käynnistämiseen liittyvät ensimmäiset toimet, jotka koostuvat satelliittien ja niiden toimintaan liittyvien maa-asemien muodostaman infrastruktuurin hallinnosta sekä tämän järjestelmän huollosta ja jatkuvasta kehittämisestä.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään nykyistä tilannetta sen suhteen, että eurooppalainen GNSS-ohjelma pannaan täytäntöön Galileo ja Egnos-ohjelmien avulla. Kuitenkin kuten asetusluonnoksen johdanto-osan 11 kappaleessa on esitetty, käyttövaiheen rahoittaminen yhteisön tuilla merkitsee lisärahoitusta, ja se toteutetaan vain tarvittaessa.

Tarkistus 19

3 artiklan 1 kohta

Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseen tarvittavan rahoituksen määräpäivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi on [yksi miljardi euroa].

Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseen tarkoitettu ohjeellinen rahoituskehys 7 vuoden kaudeksi, joka alkaapäivänä tammikuuta 2007, on [yksi miljardi euroa] vuoden 2004 hintoina.

Perustelu

Rahoituskehyksen viitemäärä on ohjeellinen, kunnes rahoitusnäkymiä koskeva päätös on tehty. Kun päätös on tehty, komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen määritelläkseen viitemäärän kyseisten rahoituspuitteiden asianmukaisen ylärajan mukaisesti. Tarkistuksella pyritään selventämään, että yhteisön määrärahojen on oltava käypinä hintoina.

Tarkistus 20

3 a artikla (uusi)

 

3 a artikla

 

Mikäli yhteisön on otettava edellä mainittujen määrärahojen ylittäviä rahoitustakuita joko suoraan tai epäsuorasti, parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä ne voimassa olevien budjettimääräysten mukaisesti.

Perustelu

Ottaen huomioon ohjelman erityisen luonteen sekä erityisesti julkisen ja yksityisen kumppanuuden on hyvin todennäköistä, että yhteisön on otettava rahoitustakuita, mistä on ilmoitettava parlamentille ja neuvostolle, jotta ne voivat noudattaa talousarviota koskevia velvoitteitaan.

Tarkistus 21

3 b artikla (uusi)

 

3 b artikla

 

Mikäli yhteisön on tehtävä edellä mainittujen määrärahojen ylittäviä vastuusitoumuksia joko suoraan tai epäsuorasti, parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä ne voimassa olevien budjettimääräysten mukaisesti.

Perustelu

Ottaen huomioon ohjelman erityisen luonteen sekä erityisesti julkisen ja yksityisen kumppanuuden on hyvin todennäköistä, että yhteisön on tehtävä vastuusitoumuksia, mistä on ilmoitettava parlamentille ja neuvostolle, jotta ne voivat noudattaa talousarviota koskevia velvoitteitaan.

Tarkistus 22

3 c artikla (uusi)

 

3 c artikla

 

Voitonjakoa koskeva mekanismi on perustettava, jotta yhteisön rakennus- ja käyttöönottovaiheelle myöntämiä varoja saataisiin takaisin.

Perustelu

Koska on odotettavissa, että ohjelma on hyvin tuottoisa, on tärkeätä varmistaa, että on toteutettu järjestelyitä, joiden avulla yhteisön tukia saadaan lopulta takaisin.

Tarkistus 23

3 d artikla (uusi)

 

3 d artikla

 

Toimiluvan haltijalla on oltava oikeus saada tuotot, jotka ovat peräisin siitä, että hyödynnetään järjestelmän komponentteja koskevia lisenssejä ja tekijänoikeuksia, joiden omistusoikeuden pitäisi jäädä valvontaviranomaiselle.

Perustelu

On ensisijaisen tärkeätä, että tekijänoikeuksien ja lisenssien omistusoikeus säilyvät valvontaviranomaisella, mutta näiden oikeuksien hyödyntämisestä syntyneet tuotot voivat muodostaa toimiluvan haltijan tulot. Koska toimilupasopimus tehdään rajoitetuksi ajaksi, sopimuksen päätyttyä valvova viranomainen voi jatkaa tekijänoikeuksien hyödyntämistä itse tai tehdä sopimuksen uuden toimiluvan haltijan kanssa.

Tarkistus 24

4 artiklan 1 kohta

Galileo-ohjelman valvontaviranomainen varmistaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä asetuksen (EY) N:o …/2004 säännösten mukaisesti eurooppalaiselle satelliittinavigointiohjelmalle osoitettujen yhteisön varojen hallinnon ja niiden käytön valvonnan.

Eurooppalaisen GNSS-ohjelman valvontaviranomainen varmistaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä asetuksen (EY) N:o 1321/2004 säännösten mukaisesti eurooppalaiselle satelliittinavigointiohjelmalle osoitettujen yhteisön varojen hallinnon ja niiden käytön valvonnan.

Perustelu

Heinäkuun 12. päivänä 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 mukaisesti perustettiin GNSS-satelliittijärjestelmän Euroopan valvontaviranomainen eikä Galileon valvontaviranomaista. Ottaen huomioon ohjelmien erityisen rahoituksellisen tilanteen parlamentti, jolla on valvojan asema valvontaviranomaisen hallintoneuvostossa, voisi ainoastaan pystyä hoitamaan talousarviota koskevat tehtävänsä.

Tarkistus 25

4 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

Ottaen huomioon ohjelmien erityisen luonteen Euroopan parlamentilla olisi oltava valvontaviranomaisen hallintoneuvoston asema, jotta se pystyisi täyttämään talousarviota koskevan tehtävänsä

Perustelu

Heinäkuun 12. päivänä 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 mukaisesti perustettiin GNSS-satelliittijärjestelmän Euroopan valvontaviranomainen eikä Galileon valvontaviranomaista. Ottaen huomioon ohjelmien erityisen rahoituksellisen tilanteen parlamentti, jolla on valvojan asema valvontaviranomaisen hallintoneuvostossa, voisi ainoastaan pystyä hoitamaan talousarviota koskevat tehtävänsä.

Tarkistus 25

4 artiklan 2 kohta

Tähän yhteisön rahoitusosuuteen tarvittavat toimintamäärärahat annetaan Galileo-ohjelman valvontaviranomaisen käyttöön asetuksen N:o __/2004 2 artiklan e kohdan säännösten mukaisesti.

Tähän yhteisön rahoitusosuuteen tarvittavat toimintamäärärahat annetaan valvontaviranomaisen käyttöön asetuksen (EY) N:o 1321/2004 2 artiklan 1 kohdan g alakohdan säännösten mukaisesti. Budjettivallan käyttäjää on informoitava sopimusluonnoksesta ennen sen parafoimista.

Perustelu

Heinäkuun 12. päivänä 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 mukaisesti perustettiin GNSS-satelliittijärjestelmän Euroopan valvontaviranomainen eikä Galileon valvontaviranomaista. Ottaen huomioon ohjelmien erityisen rahoituksellisen tilanteen parlamentti, jolla on valvojan asema valvontaviranomaisen hallintoneuvostossa, voisi ainoastaan pystyä hoitamaan talousarviota koskevat tehtävänsä.

Tarkistus 27

4 artiklan 3 kohta

Kunkin vuosittaisen varojen siirtämistä koskevan sopimuksen sisältämä määrä vahvistetaan valvontaviranomaisen hallintoneuvoston hyväksymän työohjelman perusteella asetuksen N:o __/2004 6 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Kunkin vuosittaisen varojen siirtämistä koskevan sopimuksen sisältämästä määrästä päätetään EU:n talousarviomenettelyn perusteella valvontaviranomaisen hallintoneuvoston hyväksymä työohjelma huomioon ottaen asetuksen (EY) N:o 1321/2004 6 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ja rahoitusnäkymien rajoissa.

Perustelu

Olisi tehtävä täysin selväksi, että vuotuista määrää ei jaeta valvontaviranomaisen "työohjelman" perusteella, vaan perussopimuksissa säädetyn menettelyn perusteella, toisin sanoen yhteisön vuotuisen talousarviomenettelyn mukaisesti.

Tarkistus 28

6 artikla

Komissio varmistaa tämän asetuksen täytäntöönpanon ja raportoi siitä säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Joka vuosi heti alustavan talousarvioesityksen tekemisen jälkeen komissio esittää kertomuksen ohjelman täytäntöönpanosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Vuonna 2007 on suoritettava väliarviointi neuvoston ja parlamentin informoimiseksi ajankohtaan mennessä saavutetusta edistyksestä.

Perustelu

Tämä selventää sitä, että kertomukset on laadittava vuosittain. Vuosittainen menettely antaa parlamentille mahdollisuuden seurata ohjelman täytäntöönpanoa ja hoitaa talousarviota koskevat tehtävänsä.

  • [1]  EUVL C. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Galileo-ohjelma

Galileo on uusi eurooppalainen infrastruktuuri ja siksi strategisen tärkeä ohjelma Euroopalle. Galileo on ensimmäinen satelliittipaikannus ja -navigointijärjestelmä erityisesti siviilitarkoituksiin maailmanlaajuisesti. Riippumaton satelliittinavigointi ja ‑paikannusmahdollisuus tarjoaa tehostettuja palveluita julkiselle sektorille ja kaupalliselle sektorille useilla alueilla kuten liikenne, maanviljelys, ympäristöpolitiikka ja rajavalvonta. Se vaikuttaa kansalaisten jokapäiväiseen elämään tarjoamalla entistä parempia navigointiin, tietoliikenteeseen, pankkitoimintaan ja turvallisuuskysymyksiin liittyviä palveluita.

Galileo-ohjelma sopii täydellisesti Lissabonin strategiaan, koska se luo huomattavan määrän työpaikkoja Eurooppaan ja tehostaa Euroopan kilpailukykyä kehittyneen tekniikan ja tietotaidon avulla. On myös tärkeätä korostaa, että Galileo-ohjelma lisää yhteisön arvoa, sillä mikään yksittäinen jäsenvaltio ei ole halunnut kehittää tällaista hanketta yksinään. Galileon palvelut ovat ensisijainen osatekijä tulevaisuuden korkean teknologian teollisuudenaloilla, ja ne tuovat mukanaan kiinnostavia uusia markkinoita ja mahdollisuuksia.

Galileo-ohjelma muodostaa tähän saakka suurimman eurooppalaisen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden, johon Euroopan yhteisö on osallistunut.

Viimeisimmässä 31. maaliskuuta 2004 hyväksytyssä mietinnössään parlamentti tuki komission ehdotusta muodostaa oikeusperusta tehokasta ja luotettavaa eurooppalaista satelliittinavigointiohjelmaa varten.

Tämän mietinnön aiheena on ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamisesta.

Komission ehdotus

Galileo-ohjelma on nyt saavuttanut edistyneen kypsyysasteen ja ylittää selvästi pelkän tutkimushankkeen puitteet. On tarpeellista sijoittaa se erityiseen säädökseen, joka pystyy tyydyttämään sen tarpeet paremmin ja vastaamaan hyvän varainhoidon vaatimuksiin. Tämän vuoksi yhteisön asetuksen on välttämättä mahdollistettava ohjelman rakennus- ja käyttöönottovaiheen ja käyttövaiheen toteuttaminen.

Rakennus- ja käyttöönottovaiheen ja käyttövaiheen rahoitus on turvattava ohjelman määrärahojen varmistamiseksi. Ohjelma on saanut ulottuvuuden, joka ylittää alakohtaiset politiikat, ja siksi selvä budjettikehys on tarpeen.

Seuraavat neljä asiaa on ratkaistava ensiksi:

1)        Järjestelmän hallintorakenteet on vahvistettu. Hallintorakenteista annettu neuvoston asetus (EY) 1321/2004 ja yhteinen toiminta 2004/552/CFSP Euroopan unionin turvallisuuteen vaikuttavista näkökohdista on kumpikin päivätty 12. heinäkuuta 2004.

2)        Kesäkuun 26. päivänä 2004 allekirjoitettiin Yhdysvaltojen kanssa tehty sopimus, jossa määritellään selvästi eurooppalaisen ja amerikkalaisen järjestelmän täydellinen yhteensopivuus.

3)        Tarjottavien palveluiden määrittely on jo tehty.

4)        Yksityissektorin sektorin rahoitusosuutta vastaavasti Galileo-yhteisyritys valitsee toimilupaa varten yhden ehdokkaista. Toimilupasopimus on allekirjoitettava vuoden 2005 loppuun mennessä kiinteässä yhteistyössä luvan myöntävänä viranomaisena toimivan valvontaviranomaisen kanssa.

Egnosin sisällyttäminen eurooppalaiseen satelliittinavigointijärjestelmään

Kaikki ohjelmien toimijat, nimittäin komissio, Galileo-yhteisyritys sekä toimiluvan hakijat suosivat Egnosin aikaisessa vaiheessa tapahtuvaa sisällyttämistä. Aikainen sisällyttäminen varmistaisi toimijoiden kustannussäästöt, ja kun molemmat järjestelmät (Egnos ja Galileo) uskotaan yksiin käsiin, ohjelmat eivät kilpaile keskenään, vaan ne täydentävät toisiaan ja tarjoavat jatkuvasti palveluita, jotka perustuvat kahteen järjestelmään.

Yhteisön rahoitus

Rakennus- ja käyttöönottovaiheen kustannukset ovat arviolta 2,1 miljardia euroa. Koska kukin valitusta konsortiosta on sitoutunut kattamaan kaksi kolmasosaa näistä kustannuksista, 700 miljoonaa euroa tarvitaan yhteisön talousarviosta vaiheen rahoittamiseksi. Käyttövaiheen rahoittaa yksityinen sektori, mutta on tarpeen myöntää hieman lisää julkista rahoitusta käyttövaiheen ensimmäisen vuoden aikana.

Jotta varmistetaan rahoitus yhteisön talousarviosta, ehdotuksessa esitetään rahoitustueksi miljardi euroa 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi. Rakennus- ja käyttöönottovaiheen rahoitukseksi myönnetään 500 miljoonaa, ja sen pitäisi myös saada 200 miljoonaa euroa nykyisten vuoteen 2006 ulottuvien rahoitusnäkymien mukaisesti, ja 500 miljoonaa euroa on korvamerkitty käyttövaiheen ensimmäisten vuosien rahoitukseksi.

Tulot kolmansista maista

Useat kolmannet maat ovat erittäin innokkaita osallistumaan Galileo-ohjelmaan ja myös sen rahoitukseen. Kiinan kanssa allekirjoitettiin yhteistyösopimus 30. lokakuuta 2003 ja Israelin kanssa 13. heinäkuuta 2004. Galileo-ohjelmaan osallistuva kolmannet maat tarjoavat hyvät mahdollisuudet markkinoiden laajentamiseen.

Esittelijän ehdotukset

Ohjelman rahoitus

Kuten aikaisemmin todettiin, ohjelma toteutetaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden avulla yksityisen toimiluvan haltijan kanssa, mikä on pohjimmiltaan uusi tapa yhteisölle. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuva tapa merkitsee kustannusten, vastuiden, sitoumusten ja markkinariskien jakamista, ja sillä on kiinteät tulosvelvoitteet, mutta on tärkeätä korostaa, että valvontaviranomainen on kaiken aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden, tekijänoikeuksien ja lisenssien omistaja.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun yhteisö ryhtyy tällaiseen rahoitussitoumukseen ja hoitaa hanketta, jolla on tällaiset rahoitukselliset velvoitteet. Sen takia parlamentille on yhtenä yhteisön talousarviosta vastuussa olevana EU:n toimielimenä tärkeätä olla täysin tietoinen ohjelman rahoitustaustasta ja kaikista sen suhteen tehdyistä sitoumuksista.

Esittelijän mielestä, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden erityinen luonne huomioon ottaen, on tärkeätä säännellä seuraavia asioita yhteisön lainsäädännössä:

–         Vuoden 2004 hintoina tarvitaan miljardi euroa säädöksen toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi.

–         On erittäin todennäköistä, että yhteisön on tehtävä (joko suoraan tai epäsuoraan valvontaviranomaisen kautta) rahoitustakuusitoumuksia. Parlamenttia ja neuvostoa on budjettivaltaa käyttävinä viranomaisina informoitava näistä sitoumuksista asianmukaisesti, ja sitoumusten on läpäistävä tarvittava yhteisön toimielinten hyväksymismenettely.

–         On myös erittäin todennäköistä, että yhteisön on tehtävä myös vastuusitoumuksia. Näihin sitoumuksiin pätee sama kuin rahoitustakuusitoumuksiin.  

–         Voitonjakomekanismi on perustettava, koska parhaassa tapauksessa on todennäköistä, että ohjelma on niin tuottava, että yhteisön vaatimus takaisinmaksusta saattaa olla oikeutettu.

–         On ensisijaisen tärkeätä todeta, että tekijänoikeuksien omistajuus säilyy valvontaviranomaisella, mutta näiden käytöstä saaduista tuotoista voi muodostua toimiluvanhaltijat tulot. Koska toimilupasopimus tehdään rajoitetuksi ajaksi, sopimuksen päättymisen jälkeen valvontaviranomainen voi jatkaa tekijänoikeuksien hyödyntämistä itse tai tekemällä sopimuksen uuden toimiluvanhaltijan kanssa.

–         Parlamentille myönnettävä tarkkailijan asema valvontaviranomaisen hallintoneuvostossa voisi varmistaa, että parlamentti saa kaikki tarvittavat tiedot talousarviota koskevien tehtäviensä hoitamiseksi.

Ohjelman ajoituksen strateginen merkitys

Esittelijä korostaa, että on erittäin tärkeätä määritellä vaiheiden ajoitus asetuksessa, jotta vältetään lisäviivytykset. Realistinen aikataulu on seuraava:

–         Rakennus- ja käyttöönottovaihe alkaa vuonna 2006 ja päättyy vuonna 2010, jolloin kaikkien 30 satelliitin ja täydellisen maalaitteiston on oltava toimintakunnossa.

–         Käyttövaihe alkaa vuonna 2008, jolloin tarjotaan osittaisia palveluita. Vuonna 2010, kun kaikki osat ovat toiminnassa, täysimääräinen käyttövaihe voi alkaa.

Tällä aikataululla varmistetaan Galileon aikaisesta markkinoille tulemisesta saatava kaupallinen hyöty kilpailtaessa amerikkalaisen uuden sukupolven GPS-järjestelmän kanssa. Myös tämän markkinarakenteen tehostamiseksi Egnos-ohjelman aikaisessa vaiheessa tapahtuvalla sisällyttämisellä on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia Galileon markkinoille tulemiselle. Egnosin palveluiden avulla Galileon palveluiden tulevat tarjoajat ja käyttäjät voivat tutustua palveluihin, jotka edistävät laajempaa käyttöä. Sen vuoksi on tärkeätä mainita Egnos eurooppalaisen satelliittinavigointipolitiikan toisena pilarina.

LAUSUNTO BUDJETTIVALIOKUNNALTA (16.6.2005)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamisesta
(KOM(2004)0477 – C6-0087/2005 – 2004/0156(COD))

Valmistelija: Janusz Lewandowski

LYHYET PERUSTELUT

Budjettivaliokunta käsitteli 23.–24. toukokuuta 2005 pitämässään kokouksessa ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamisesta miljardin euron suuruisella määrärahalla 1. tammikuuta 2005 ja 31. joulukuuta 2013 välisenä aikana.

Mitä tulee ehdotuksen yhdenmukaisuuteen uusien rahoitusnäkymien kanssa, (parlamentin työjärjestyksen 36 artiklan 2 kohta) budjettivaliokunta muistuttaa, että politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 käsittelevä väliaikainen valiokunta korostaa 13. toukokuuta 2005 antamansa kertomuksen 54 kohdassa seuraavaa:

...kunnes perustuslakia koskeva sopimus, jossa avaruusohjelmalla on oma oikeusperustansa (III-254 artikla), on tullut voimaan, tätä kysymystä olisi käsiteltävä erillisenä toiminnan alana ja sille olisi osoitettava asianmukainen rahoitus ja asianmukaiset rahoitusvälineet, joilla tuetaan avaruustutkimusta ja Galileo-ohjelman sekä GMES:n infrastruktuurien kehittämistä ja toimintaa sekä EU:n avaruusohjelmaa; katsoo, että puiteohjelmassa esitetään erityiset säännöt, jotka mahdollistavat näiden erityistoimien toteuttamisen.

Mitä tulee ehdotuksen sisältöön, budjettivaliokunta panee merkille, että Galileo-hanke toteutetaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena (PPP) yksityisten toimiluvanhaltijoiden ollessa edunsaajia, jotka työskentelevät uuden valvontaviranomaisen valvonnan alaisuudessa. Tämä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus merkitsee suunnattomien kustannusten, mutta myös huomattavien markkinariskien jakamista.

Kuten komissio toteaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksista sekä julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevasta yhteisön oikeudesta laatimassaan vihreässä kirjassa KOM(2004)0327, PPP:lle on yleensä luonteenomaista riskien jako julkisen ja yksityisen kumppanin kesken; osa yleensä julkisen sektorin kannettavina olevista epävarmuustekijöistä siirretään yksityiselle kumppanille. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimukset eivät kuitenkaan välttämättä merkitse, että kaikki tai suurin osa hankkeeseen liittyvistä riskeistä sälytettäisiin yksityiselle kumppanille. (Vihreän kirjan kohta 1.1.2.)

Kuitenkin Galileon tapauksessa asia näyttää olevan toisinpäin: koska avustukset ovat tukia, Euroopan yhteisöt kantavat riskit, kun taas Galileon markkinoilla menestymisestä saatu hyöty koskee vain yksityistä osapuolta. Sen takia olisi voitu suunnitella vaihtoehtoinen rahoitusmekanismi, jolla julkinen, 7. puiteohjelman tai tämän asetusehdotuksen mukainen rahoitus taloudellisen menestyksen tapauksessa (toimeksisaajan edut) saataisiin takaisin.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus 1

1 a.     korostaa, että lainsäädäntöehdotuksessa osoitetut vuoden 2006 jälkeiset määrärahat riippuvat seuraavasta monivuotista rahoituskehystä koskevasta päätöksestä;

1 b.     pyytää komissiota tekemään tarvittaessa ehdotuksen ohjelman rahoitusohjetta koskevan määrän mukauttamisesta heti, kun monivuotinen rahoituskehys on hyväksytty.

Perustelu

Rahoituskehystä koskeva ohje on suuntaa-antava siihen asti kunnes rahoitusnäkymiä koskeva päätös on tehty. Kun päätös on tehty, komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen määritelläkseen viitemäärän kyseisten rahoituspuitteiden asianmukaisen ylärajan puitteissa.

Ehdotus asetukseksi

Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 2

3 artiklan 1 kohta

Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseen tarvittavan rahoituksen määräpäivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi on [yksi miljardi euroa].

Tämän säädöksen toteuttamiseen tarkoitettu ohjeellinen rahoituskehys 7 vuoden kaudeksi, joka alkaapäivänä tammikuuta 2007, on [yksi miljardi euroa].

Perustelu

Rahoituskehyksen viitemäärä on ohjeellinen, kunnes rahoitusnäkymiä koskeva päätös on tehty. Kun päätös on tehty, komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen määritelläkseen viitemäärän kyseisten rahoituspuitteiden asianmukaisen ylärajan mukaisesti (katso tähän lainsäädäntöpäätöslauselmaan tehty tarkistus).

Tarkistus 3

4 artiklan 2 kohta

Tähän yhteisön rahoitusosuuteen tarvittavat toimintamäärärahat annetaan Galileo-ohjelman valvontaviranomaisen käyttöön asetuksen N:o __/2004 2 artiklan e kohdan säännösten mukaisesti.

Tähän yhteisön rahoitusosuuteen tarvittavat toimintamäärärahat annetaan Galileo-ohjelman valvontaviranomaisen käyttöön asetuksen (EY) N:o 1321/2004 2 artiklan e kohdan säännösten mukaisesti. Budjettivallan käyttäjää on informoitava sopimusluonnoksesta ennen sen parafoimista.

Perustelu

On normaalia, että budjettivallan käyttäjää informoidaan aikaisessa vaiheessa määrärahaa koskevasta sopimuksesta, jolla on näin suuri vaikutus talousarvioon.

Tarkistus 4

4 artiklan 3 kohta

Kunkin vuosittaisen varojen siirtämistä koskevan sopimuksen sisältämä määrä vahvistetaan valvontaviranomaisen hallintoneuvoston hyväksymän työohjelman perusteella asetuksen N:o __/2004 6 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Kunkin vuosittaisen varojen siirtämistä koskevan sopimuksen sisältämästä määrästä päätetään EU:n talousarviomenettelyn perusteella ottaen huomioon valvontaviranomaisen hallintoneuvoston hyväksymä työohjelma ja rahoitusnäkymien rajoissa.

Perustelu

Olisi tehtävä täysin selväksi, että vuotuista määrää ei jaeta valvontaviranomaisen "työohjelman" perusteella, vaan perussopimuksissa säädetyn menettelyn perusteella, toisin sanoen yhteisön vuotuisen talousarviomenettelyn mukaisesti.

Tarkistus 5

6 artikla

Komissio varmistaa tämän asetuksen täytäntöönpanon ja raportoi siitä säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Joka vuosi alustavan talousarvioesityksen tekemisen ajankohtana komissio laatii kertomuksen ohjelman täytäntöönpanosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Tämä selventää sitä, että kertomukset on laadittava vuosittain.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamisesta

Viiteasiakirjat

KOM(2004)0477 – C6-0087/2005 – 2004/0156(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ITRE

Tehostettu yhteistyö

ei

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG
16.11.2004

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Janusz Lewandowski
26.10.2004

Valiokuntakäsittely

15.6.2005

 

 

 

 

Tarkistukset hyväksytty (pvä)

15.6.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

13

 

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Anne Elisabet Jensen, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Wojciech Roszkowski, Nina Škottová ja Helga Trüpel

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.3.2005)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamisesta
(KOM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD))

Valmistelija: Patrick Louis

LYHYET PERUSTELUT

I. Yhteenveto ehdotuksesta

Satelliittinavigointipalveluiden ja oheistuotteiden maailmanmarkkinat kasvavat 25 prosentin vuosivauhdilla, ja niiden arvo saattaa kohota 100 miljardiin euroon vuoteen 2010 mennessä, mikä synnyttäisi Eurooppaan 40 000 työpaikkaa ammattitaitoisille työntekijöille. EU:n tavoitteena on luoda Galileo-ohjelmalla ensimmäinen maailmanlaajuinen infrastruktuuri satelliittipaikannusta varten, mikä tekisi sen riippumattomaksi amerikkalaisesta GPS‑järjestelmästä.

Käsillä olevan asetusehdotuksen on määrä vauhdittaa hanketta, jossa on siirrytty määrittelyvaiheesta toiseen eli nk. kehittämis- ja validointivaiheeseen (2002–2005). Tässä vaiheessa järjestelmän satelliitteja ja maan päällä toimivia osia kehitetään ja järjestelmä validoidaan kiertoradalla.

Seuraavina ovat vuosina 2006–2007 toteutuva rakennus- ja käyttöönottovaihe, johon kuuluvat satelliittien rakentaminen ja lähettäminen kiertoradalle, sekä vuodesta 2008 alkaen käyttövaihe, johon sisältyy järjestelmän hallinto, huolto ja jatkuva kehittäminen. Kahdesta viimeisestä vaiheesta huolehtii yksityinen toimiluvan haltija. Tarjouskilpailu toimiluvan haltijan valitsemiseksi on käynnistetty, ja sopimus tehdään vuonna 2005. Tähän mennessä ovat enää mukana Inafsat (EADS, Thales) ja Euresa (Alcatel, Finmeccanica).

Yhteisön rahoitusosuus kahdessa ensimmäisessä vaiheessa maksetaan Euroopan laajuisten verkkojen budjetista. Satelliittiverkon toteuttaminen, rakentaminen ja käyttöönotto maksaa 2,1 miljardia euroa, mistä vähintään kaksi kolmannesta on rahoitettava yksityisin varoin. Näin ollen jo korvamerkittyjen 200 miljoonan euron lisäksi yhteisölle aiheutuvien lisäkustannusten ei pitäisi olla enempää kuin 500 miljoonaa euroa. Käyttövaihe rahoitetaan myös yksityisen sektorin varoin. Satelliittinavigointimarkkinoiden erityisluonteen vuoksi myös yhteisön talousarviosta on varattu rahoitusta (500 miljoonaa euroa). Rahoitusosuuden tarkka summa voidaan määrittää vasta, kun neuvottelut toimilupasopimuksesta on saatu päätökseen.

Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa komissio haluaa määrittää yhteisön rahoitusosuuden ehdot rakennus- ja käyttöönottovaiheessa sekä käyttövaiheessa vuosina 2007–2013. Edellä mainittu 1 miljardin rahoitusosuus määritelläänkin tarpeelliseksi osuudeksi. Toisaalta ehdotuksessa todetaan selvästi, että valvontaviranomainen huolehtii Galileon hallinnosta ja varojen valvonnasta, ja täsmennetään varojen käyttöön sovellettavan menetelmän. Komissio valvoo, että yhteisön taloudelliset edut tulevat suojattua.

II. Esittelijän huomioita

Galileo on suurimittainen hanke, johon investoinnista jäsenvaltiot ja Euroopan unioni saavat huomattavaa tuottoa.

Strategisia hyötyjä kertyy koko lailla: suurempi poliittinen riippumattomuus amerikkalaisesta GPS-monopolista, palvelutakuu, suurempi luotettavuus sekä kiinteä ja jatkuva strateginen yhteys Euroopan avaruusjärjestöön ESAan.

Avaruusteollisuus tekee teknisestä innovoinnista dynaamisempaa ja synnyttää välittömiä työpaikkoja. Pääosa lisäarvoista saadaan kuitenkin toiminnoista, joilla ei ole mitään yhteyttä avaruusteollisuuteen.

Esimerkiksi etiikassa: kahden järjestelmän kilpailuttaminen tuo mukanaan enemmän kuin pelkästään kilpailun hyödyt. Se, että Eurooppa hallitsee tämän teknologian, tiukentaa myös ammattietiikkaan, henkilötietojen suojaan ja tietojen luotettavuuteen liittyviä vaatimuksia.

Hankkeessa kunnioitetaan kansallista itsemääräämisoikeutta ja sovelletaan tiukasti Euroopan unionille tärkeää toissijaisuusperiaatetta. Yksittäinen valtio tai yritysryhmittymä ei voisi saavuttaa Galileon tuomia myönteisiä ulkoisia vaikutuksia. Toisaalta, kun ulkoiset puitteet on luotu, yksityinen yritys astuu unionin sijaan. Vain jäsenvaltioita edustava valvontaviranomainen tuo hankkeeseen jatkuvuutta.

Hankkeen kansainvälisyys tarkoittaa, että muita maita tulee mukaan kumppaneina tai käyttäjinä. Viidestä palvelutyypistä hallituksille tarjottava palvelu antaa maille mahdollisuuden samalla autonomiaan ja yhdistymiseen.

Joitain ongelmia on vielä ratkaisematta. Esittelijä haluaa myös kommentoida joitain Galileo‑ohjelman yleisiä piirteitä, joita komission ehdotuksessa käsitellään vain epäsuorasti.

Toimilupamenettelyä olisi nopeutettava eikä tarjoajille asetettuja määräaikoja ja heiltä vaadittuja menettelyitä pitäisi tarpeettomasti pitkittää, sillä niistä aiheutuu huomattavia kustannuksia, mikä voi pitemmän päälle pakottaa heidät vetäytymään kisasta.

Hankkeen rahoitusta varten, ja jotta voitaisiin lisätä sijoitusten näkyvyyttä ja jäljitettävyyttä, sille olisi hyvä vähitellen perustaa oma budjettikohta. Näyttäisi välttämättömältä selkeyttää vuosien 2007–2003 ohjelmasuunnittelua.

Esittelijä katsoo, että tietoliikenne – jossa Galileo tulee toimimaan keskeisenä välittäjänä – olisi sisällytettävä täysin liikennevaliokunnan vastuualueeseen, sillä hyvä tietohallinto säästää tai ainakin tehostaa ihmisten ja tavaroiden virtoja.

Koska toimilupasopimus päättyy aikanaan, on löydettävä järjestely, jolla voidaan taata, että määräajan lähestyessä tekniikan uudenaikaistamiseen suunnattujen sijoitusten taso on riittävä palvelun jatkamiseksi ja uuden tarjouskilpailun järjestämiseksi tyydyttävissä olosuhteissa. Sama koskee tekijänoikeuksien siirtämistä – jotka unioni alunperin siirsi yhteisyritykselle – toimilupasopimuksen päättyessä. Esittelijä ehdottaakin muutamaa tarkistusta, jotka koskevat toimilupasopimuksen sisältöä, jossa olisi määrättävä järjestelystä yhteisön rahoitusosuuden takaisinmaksamiseksi tietyin ehdoin. Jotta voidaan varmistaa toimiluvan haltijan taloudelliset toimintamahdollisuudet, sopimuksessa on myös määrättävä haltijan oikeudesta osaan lisenssimaksuista ja tekijänoikeusmaksuista saatavista tuloista.

Jäljempänä esitetään myös tarkistuksia, joilla pyritään osoittamaan, että yhteisön satelliittinavigointipolitiikan toteuttamisessa käytetään nykyään Galileo- ja EGNOS-ohjelmia, mikä todetaan myös eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista 12. heinäkuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1321/2004. On tehtävä selväksi, että satelliittinavigointipolitiikka ei rajoitu pelkästään Galileoon.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

 

(-1) Euroopan unionin satelliittinavigointipolitiikan toteuttamisessa käytetään tällä hetkellä Galileo- ja EGNOS-ohjelmia.

Perustelu

On paikallaan viitata molempiin EU:n satelliittinavigointipolitiikan ohjelmiin eikä vain Galileo-ohjelmaan. Asetusehdotus koskee kaikkia EU:n toimia satelliittinavigoinnin alalla, jota tällä hetkellä toteutetaan Galileo- ja EGNOS-ohjelmilla.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

 

(1 a) Infrastruktuurin asentaminen satelliittinavigointia varten on hanke, joka selvästi ylittää minkä tahansa yksittäisen jäsenvaltion tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet. Galileo vastaa siksi täydellisesti toissijaisuusperiaatteen vaatimuksia, koska sen toteuttaminen on mielekkäintä yhteisön tasolla. Se on esimerkki lisäarvosta, jota Euroopan unioni voi tarjota, kun tavoitteet ja keinot on määritelty tarkasti.

Perustelu

On paikallaan viitata molempiin EU:n satelliittinavigointipolitiikan ohjelmiin eikä vain Galileo-ohjelmaan. Asetusehdotus koskee kaikkia EU:n toimia satelliittinavigoinnin alalla, jota tällä hetkellä toteutetaan Galileo- ja EGNOS-ohjelmilla.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

 

(1 b) EGNOS on ohjelma, jonka tarkoituksena on vahvistaa amerikkalaisia GPS- ja venäläisiä GLONASS-signaaleja luotettavuuden vuoksi laajalla maantieteellisellä alueella. Ohjelma on riippumaton Galileosta ja sitä täydentävä.

Perustelu

On paikallaan viitata molempiin EU:n satelliittinavigointipolitiikan ohjelmiin eikä vain Galileo-ohjelmaan. Asetusehdotus koskee kaikkia EU:n toimia satelliittinavigoinnin alalla, jota tällä hetkellä toteutetaan Galileo- ja EGNOS-ohjelmilla.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

 

(8 a) Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista 12 päivänä heinäkuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1321/20041 perustetaan GNSS-järjestelmän Euroopan valvontaviranomainen (jäljempänä "valvontaviranomainen").

 

_________
¹ EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1.

Perustelu

Jotta säilytettäisiin sopusointu mainitun neuvoston asetuksen sanamuodon kanssa, valvontaviranomaiseen olisi viitattava nimellä valvontaviranomainen eikä GNSS‑valvontaviranomainen. Tämän lisäksi viittaaminen GNSS-valvontaviranomaiseen voisi johtaa valvontaviranomaisen toimivaltuuksiin liittyviin väärinkäsityksiin. GNSS-järjestelmän Euroopan valvontaviranomaisen toimivaltuudet koskevat eurooppalaisia alueita ja tämän olisi käytävä selvästi ilmi.

Tarkistus 5

Johdanto-osan 12 kappale

(12) Sen vuoksi yhteisön talousarvioon olisi varattava [yksi miljardi] euroa Galileo-ohjelman rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen rahoitusta varten vuosiksi 2007–2013.

(12) Sen vuoksi yhteisön talousarvioon olisi varattava [yksi miljardi] euroa Euroopan unionin satelliittinavigointipolitiikan ohjelmien rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen rahoitusta varten vuosiksi 2007–2013.

Perustelu

On paikallaan viitata molempiin EU:n satelliittinavigointipolitiikan ohjelmiin eikä vain Galileo-ohjelmaan. Asetusehdotus koskee kaikkia EU:n toimia satelliittinavigoinnin alalla, jota tällä hetkellä toteutetaan Galileo- ja EGNOS-ohjelmilla.

Tarkistus 6

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

 

(12 a) Päätös ajallisesti rajoitetusta julkisen sektorin rahoitusosuudesta ei vapauta yksityistä sektoria rahoitusvastuusta rakennus- ja käyttöönottovaiheessa sekä käyttövaiheessa.

Tarkistus 7

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

 

(12 b) Toimilupasopimuksessa määrätään järjestelystä rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamista varten myönnetyn yhteisön rahoitusosuuden takaisin maksamiseksi, jos toimiluvan haltijalle kertyvät tulot ylittävät tietyn kynnysarvon.

Perustelu

Ks. 3 artiklaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 8

Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

 

(12 c) Toimilupasopimuksessa määrätään myös toimiluvan haltijan oikeudesta osuuteen tuloista, jotka saadaan lisenssimaksuista sekä tekijänoikeusmaksuista, joita peritään järjestelmän osista, jotka ovat valvontaviranomaisen omaisuutta.

Perustelu

Ks. 3 artiklaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 9

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteisön rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt eurooppalaisen Galileo-satelliittinavigointiohjelman, jäljempänä "ohjelma", rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamista varten.

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteisön rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (GNSS), jäljempänä "ohjelmat", rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamista varten.

Perustelu

On paikallaan viitata molempiin EU:n satelliittinavigointipolitiikan ohjelmiin eikä vain Galileo-ohjelmaan. Asetusehdotus koskee kaikkia EU:n toimia satelliittinavigoinnin alalla, jota tällä hetkellä toteutetaan Galileo- ja EGNOS-ohjelmilla.

Tarkistus 10

2 artiklan johdantokappale

Tässä asetuksessa ohjelmalle vahvistettu yhteisön rahoitusosuus myönnetään seuraavien toimien osarahoittamiseksi:

Tässä asetuksessa ohjelmille vahvistettu yhteisön rahoitusosuus myönnetään seuraavien toimien osarahoittamiseksi:

Perustelu

On paikallaan viitata molempiin EU:n satelliittinavigointipolitiikan ohjelmiin eikä vain Galileo-ohjelmaan. Asetusehdotus koskee kaikkia EU:n toimia satelliittinavigoinnin alalla, jota tällä hetkellä toteutetaan Galileo- ja EGNOS-ohjelmilla.

Tarkistus 11

2 artiklan b alakohta

b) käyttövaiheen käynnistämiseen liittyvät ensimmäiset toimet, jotka koostuvat satelliittien ja niiden toimintaan liittyvien maa-asemien muodostaman infrastruktuurin hallinnosta sekä tämän järjestelmän huollosta ja jatkuvasta kehittämisestä.

b) käyttövaiheen käynnistämiseen liittyvät ensimmäiset toimet, jotka koostuvat tarvittaessa ja toimilupasopimuksen määräysten mukaisesti satelliittien ja niiden toimintaan liittyvien maa-asemien muodostaman infrastruktuurin hallinnosta sekä tämän järjestelmän huollosta ja jatkuvasta kehittämisestä.

Perustelu

Tämä varaus lienee paikallaan, jottei toimilupasopimusta tulisi ennakoitua liikaa.

Tarkistus 12

3 artiklan 2 a alakohta (uusi)

 

Toimilupasopimuksessa on määrättävä erityisesti

 

– järjestelystä rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamista varten myönnetyn yhteisön rahoitusosuuden takaisin maksamiseksi, jos toimiluvan haltijalle kertyvät tulot ylittävät tietyn kynnysarvon;

 

– toimiluvan haltijan oikeudesta osuuteen tuloista, jotka saadaan lisenssimaksuista sekä tekijänoikeusmaksuista, joita peritään valvontaviranomaisen omistuksessa pysyvistä järjestelmän osista.

Tarkistus 13

4 artiklan 1 kohta

Galileo-ohjelman valvontaviranomainen varmistaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä asetuksen (EY) N:o …/2004 säännösten mukaisesti eurooppalaiselle satelliittinavigointiohjelmalle osoitettujen yhteisön varojen hallinnon ja niiden käytön valvonnan.

Valvontaviranomainen varmistaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä asetuksen (EY) N:o …/2004 säännösten mukaisesti eurooppalaisille satelliittinavigointiohjelmille osoitettujen yhteisön varojen hallinnon ja niiden käytön valvonnan.

Perustelu

On paikallaan viitata molempiin EU:n satelliittinavigointipolitiikan ohjelmiin eikä vain Galileo-ohjelmaan. Asetusehdotus koskee kaikkia EU:n toimia satelliittinavigoinnin alalla, jota tällä hetkellä toteutetaan Galileo- ja EGNOS-ohjelmilla.

Tarkistus 14

4 artiklan 2 kohta

Tähän yhteisön rahoitusosuuteen tarvittavat toimintamäärärahat annetaan Galileo-ohjelman valvontaviranomaisen käyttöön asetuksen N:o __/2004 2 artiklan e kohdan säännösten mukaisesti.

Tähän yhteisön rahoitusosuuteen tarvittavat toimintamäärärahat annetaan valvontaviranomaisen käyttöön asetuksen N:o __/2004 2 artiklan e kohdan säännösten mukaisesti.

Perustelu

On paikallaan viitata molempiin EU:n satelliittinavigointipolitiikan ohjelmiin eikä vain Galileo-ohjelmaan. Asetusehdotus koskee kaikkia EU:n toimia satelliittinavigoinnin alalla, jota tällä hetkellä toteutetaan Galileo- ja EGNOS-ohjelmilla.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamisesta

Viiteasiakirjat

KOM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ITRE

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

16.11.2004

Tehostettu yhteistyö

Valmistelija

Patrick Louis

               Nimitetty (pvä)

16.11.2004

Valiokuntakäsittely

19.1.2005

14.3.2005

 

 

 

Tarkistukset hyväksytty (pvä)

21.2.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

37

 

vastaan:

3

 

tyhjää:

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean Louis Cottigny, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamisesta

Viiteasiakirjat

KOM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD)

Oikeusperusta

EY 251 art. 2 kohta ja 156 art.

Työjärjestyksen artikla

51 art.

Annettu EP:lle (pvä)

15.7.2004

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE
16.11.2004

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG
16.11.0024

CONT
16.11.2004

TRAN
16.11.2004

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

CONT

25.5.2005

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Etelka Barsi-Pataky
24.11.2004

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely
  Päätös tehty (pvä)


Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

/

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

/

BUDG
15.6.2005

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen
  Päätös tehty istunnossa (pvä)Alueiden komitean kuuleminen
  Päätös tehty istunnossa (pvä)


Valiokuntakäsittely

30.3.2005

24.5.2005

21.6.2005

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.6.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

43

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alejo Vidal-Quadras Roca

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

María del Pilar Ayuso González, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey, Neena Gill, Norbert Glante, Edit Herczog, Peter Liese, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, Lambert van Nistelrooij

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A6

1.7.2005

A6-0212/2005

Huomautuksia

...