JELENTÉS az európai műholdas rádiónavigációs program kiépítési és üzemeltetési szakaszainak megvalósításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

1.7.2005 - (COM(2004)0477 – C6–0087/2004 – 2004/0156(COD)) - ***I

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Barsi-Pataky Etelka

Eljárás : 2004/0156(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0212/2005
Előterjesztett szövegek :
A6-0212/2005
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai műholdas rádiónavigációs program kiépítési és üzemeltetési szakaszainak megvalósításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2004)0477 – C6–0087/2004 – 2004/0156(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0477)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. és 156. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6‑0087/2004),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6–0212/2005),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  rámutat, hogy a jogalkotási javaslatban a 2006. utáni időszakra vonatkozó előirányzatok a többéves pénzügyi keretprogrammal kapcsolatos döntéstől függenek;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy a többéves pénzügyi keretprogram elfogadását követően adott esetben terjesszen elő javaslatot a program pénzügyi referenciaösszegének kiigazítására;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás 1

(-1) preambulumbekezdés (új)

 

(-1) Az európai műholdas rádiónavigációs politika végrehajtása jelenleg a GALILEO és az EGNOS programokon keresztül történik.

Indokolás

Jelenleg a Galileo és az EGNOS alkotják az európai GNSS műholdas rádiónavigációs struktúrát. A két rendszer független lesz és kiegészíti egymást, olyan rendszert alkotva, amely a lehető legmagasabb fokú megbízhatósággal és pontossággal működik, és ezzel lehetővé teszi a teljes folytonosságot igénylő szolgáltatások biztosítását.

Módosítás 2

(1a) preambulumbekezdés (új)

 

(1a) Ezen műholdas rádiónavigációs infrastruktúra létrehozása olyan projekt, amely egyértelműen meghaladja bármely tagállam önálló technikai és pénzügyi képességeit. A GALILEO és az EGNOS programok ezért teljes mértékben megfelelnek a szubszidiaritás elvének, mivel e tekintetben a közösségi szint jelenti a fellépés legmegfelelőbb szintjét; mindez példa arra a hozzáadott értékre, amelyet Európa nyújthat, amennyiben egyértelműen meghatározott célok és források állnak rendelkezésére.

Indokolás

Ezen módosítás a szubszidiaritás elvének megfelelő közösségi fellépés jogi indoklását tartalmazza.

Módosítás 3

(1b) preambulumbekezdés (új)

 

(1b) Az EGNOS program célja az amerikai GPS és az orosz GLONASS jelek kiterjedtebb földrajzi területen történő erősítése a nagyobb megbízhatóság érdekében. A program független a GALILEO-tól és kiegészíti azt.

Indokolás

Az EGNOS a Galileo szolgáltatások piaci sikerének elismert eszköze. Az EGNOS integráció költséghatékony és megfelelő marketinget, valamint pénzügyi előnyöket biztosít a Galileo program számára. Lásd még az 1. módosítást.

Módosítás 4

(5) preambulumbekezdés

(5) A Galileo program tartalmaz egy meghatározási, egy fejlesztési, egy kiépítési és egy üzemeltetési szakaszt.

(5) A Galileo program egy meghatározási, egy fejlesztési, egy kiépítési és egy üzemeltetési szakaszt tartalmaz. A kiépítési szakasznak 2006-ban kell megkezdődnie és az üzemeltetési szakasszal való kétéves együttfutást követően 2010-ban kell befejeződnie. Az üzemeltetési szakasz 2008-ban indul meg, és a rendszernek 2010-re teljesen üzemképesnek kell lennie.

Indokolás

A további késedelmek elkerülése érdekében, amelyek veszélybe sodorhatják a program sikerét, menetrendet kell meghatározni az érintett szakaszok számára.

Módosítás 5

(8a) preambulumbekezdés (új)

 

(8a) Az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelet* létrehozza az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrző Hatóságot (a továbbiakban: Ellenőrző Hatóság).

*HL L 246., 2004.7.20., 1. o.

Indokolás

Az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrző Hatóság közösségi ügynökségként történő létrehozásának intézményi keretét az említett tanácsi rendelet állapította meg az európai GNSS programok kiépítési és üzemeltetési szakaszaira vonatkozó nyilvános felügyelet garantálása érdekében. Az Ellenőrző Hatóság többek között megszervezi a szabályozói feladatokat és biztosítékot nyújt az állami társfinanszírozásra.

Módosítás 6

(10) preambulumbekezdés

(10) Tekintettel a Tanács kifejezett akaratára, hogy a közfinanszírozást a finanszírozás egyharmadára kell korlátozni a kiépítési szakaszban és a jelenlegi pénzügyi tervekben már szereplő finanszírozások esetében, a kiépítési szakasznak a közösségi költségvetés új pénzügyi tervei keretében történő finanszírozása mintegy [500] millió eurót fog kitenni.

(10) Tekintettel a Tanács által kinyilvánított szándékra, hogy a közfinanszírozást a finanszírozás egyharmadára kell korlátozni a kiépítési szakaszban és a jelenlegi pénzügyi tervben már szereplő finanszírozások esetében, a kiépítési szakasznak a közösségi költségvetés új pénzügyi terve keretében történő finanszírozása 2004-es árakon számított [500] millió eurót fog kitenni.

Indokolás

Ezen módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy a közösségi hozzájárulások állandó áron történjenek.

Módosítás 7

(11) preambulumbekezdés

(11) Ugyanakkor, tekintettel a műholdas rádiónavigációs piac és az ilyen szolgáltatások értékesítésének sajátos jellegére, valamint ezek rendelkezésre állásának a garantálására a közszféra érdekében, szükséges lesz kivételes közfinanszírozási hozzájárulást biztosítani az üzemeltetési szakasz első éveiben. A 2002 március 25. és 26-i, valamint a 2004. március 8. és 9-i ülésein elfogadott végkövetkeztetéseiben a Tanács egyébként kifejezetten előirányozta közösségi alapok felhasználását az üzemeltetési szakasz finanszírozásában. A szükséges közösségi finanszírozás előre becsülhető összege mintegy [500] millió euró;

(11) Ugyanakkor, tekintettel a műholdas rádiónavigációs piac és az ilyen szolgáltatások értékesítésének sajátos jellegére, valamint ezek rendelkezésre állásának a garantálására a közszféra érdekében, szükséges lesz kivételes közfinanszírozási hozzájárulást biztosítani az üzemeltetési szakasz első éveiben. A 2002. március 25. és 26-i, valamint a 2004. március 8. és 9-i ülésein elfogadott következtetéseiben a Tanács egyébként kifejezetten előirányozta közösségi források felhasználását az üzemeltetési szakasz finanszírozásában. A szükséges közösségi finanszírozás előre becsülhető összege 2004-es árakon számítva mintegy [500] millió euró.

Indokolás

Lásd a (10) preambulumbekezdéshez fűzött módosítás indoklását.

Módosítás 8

(12) preambulumbekezdés

(12) Ennek következtében a közösségi költségvetés terhére [egy milliárd] euró összegű tételt kell előirányozni a GALILEO program kiépítési és üzemeltetési szakaszainak finanszírozására a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra.

(12) Ennek következtében a közösségi költségvetés terhére 2004-es árakon számított egy milliárd euró összegű tételt kell előirányozni a programok kiépítési és üzemeltetési szakaszainak finanszírozására a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra a közösségi költségvetésben lévő önálló költségvetési tétellel, ami ezáltal lehetővé teszi, hogy a finanszírozást a költségvetési hatóság a különböző programszakaszok határidőinek teljesítéséhez rendelje.

Indokolás

Amint az a pénzügyi terv tervezetében már szerepel, a Galileo program számára külön költségvetési tételt hoztak létre a TEN fejezetben, így az éves költségvetési eljárás lehetővé teszi, hogy a Parlament felügyelje a határidők betartását. Az EGNOS integrációját követően az üzemeltetési szakasz finanszírozása többé nem különül el. Lásd még a 3. és 7. módosítást.

Módosítás 9

(12a) preambulumbekezdés (új)

 

(12a) Abban az esetben, amikor a Közösség akár közvetlenül, akár közvetett módon a fent említett költségvetési előirányzatot meghaladó pénzügyi garanciákat vállal, ezen garanciákat a Parlamentnek és a Tanácsnak a hatályos költségvetési szabályozásnak megfelelően jóvá kell hagynia.

Indokolás

Tekintettel a program különleges jellegére, különösen az állami és a magán szektor közötti partnerség szükségleteire, igen valószínű, hogy a Közösségnek pénzügyi garanciákat kell majd vállalnia, amelyekről tájékoztatnia kell a Parlamentet és a Tanácsot annak érdekében, hogy azok eleget tehessen költségvetési feladataiknak.

Módosítás 10

(12b) preambulumbekezdés (új)

 

(12b) Abban az esetben, amikor a Közösség akár közvetlenül, akár közvetett módon a fent említett költségvetési előirányzatot meghaladó felelősségvállalási kötelezettségeket vállal, ezen kötelezettségvállalásokat a Parlamentnek és a Tanácsnak a hatályos költségvetési szabályozásnak megfelelően jóvá kell hagynia.

Indokolás

Tekintettel a program különleges jellegére, különösen az állami és a magán szektor közötti partnerség szükségleteire, igen valószínű, hogy a Közösségnek felelősségvállalási kötelezettségeket kell majd vállalnia, amelyekről tájékoztatnia kell a Parlamentet és a Tanácsot annak érdekében, hogy azok eleget tehessen költségvetési feladataiknak.

Módosítás 11

(13a) preambulumbekezdés (új)

 

(13a) A kiépítési és üzemeltetési szakaszhoz történő közösségi hozzájárulás visszafizetésének biztosítása érdekében nyereség-megosztási mechanizmust kell létrehozni.

Indokolás

Mivel a program várhatóan igen nyereséges lesz, intézkedésekre van szükség a közösségi hozzájárulás visszafizetésének biztosítása érdekében.

Módosítás 12

(13b) preambulumbekezdés (új)

 

(13b) A koncessziótulajdonosnak joga van a rendszerelemekre vonatkozó engedélyek és szellemi tulajdonjogok használatából származó bevételekhez, a rendszerelemek tulajdonjoga azonban az Ellenőrző Hatóságnál marad.

Indokolás

Alapvető fontosságú kijelenteni, hogy a szellemi tulajdonjogok és engedélyek az Ellenőrző hatóság tulajdonában maradnak, az ezen jogok kiaknázásából származó bevételek azonban a koncessziótulajdonost illethetik. Mivel a koncessziós szerződés korlátozott időre szól, a szerződés lejártával az Ellenőrző Hatóság egyedül vagy új koncessziótulajdonossal megkötött szerződés keretében tovább folytathatja a szellemi tulajdonjogok kiaknázását.

Módosítás 13

(14) preambulumbekezdés

(14) A Felügyeleti Hatóság feladatai közé tartozik az európai műholdas rádiónavigációs programokra rendelkezésre bocsátott közpénzek kezelése, valamint e programok pénzügyi menedzselésének nyomonkövetése, hogy optimalizálni lehessen a közpénzek felhasználását. Ezenkívül a Felügyeleti Hatóság elvégzi azokat a költségvetéssel kapcsolatos feladatokat, amelyekkel a Bizottság bízza meg az Európai Közösségre érvényes költségvetési rendeletről szóló 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 54. cikk, 2. bekezdés, b) pontja szerint.

(14) Az Ellenőrző Hatóság feladatai közé tartozik az európai műholdas rádiónavigációs programokra rendelkezésre bocsátott források kezelése, valamint e programok átfogó pénzügyi gazdálkodásának felügyelete a közpénzek felhasználásának optimalizálása érdekében. Ezenkívül az Ellenőrző Hatóság elvégzi azokat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, amelyekkel a Bizottság bízza meg az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 54. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint. Tekintettel a programok különleges természetére, az Európai Parlamentnek – költségvetési szerepének betöltése érdekében – megfigyelői státust kell biztosítani az Ellenőrző Bizottság igazgatási tanácsában.

Indokolás

A 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján az Ellenőrző Hatóság feladata kezelni a kifejezetten a részére megítélt pénzeszközöket, és ellenőrizni a programok átfogó pénzügyi irányítását. Tekintettel a program pénzügyi helyzetének különleges jellegére a Parlament csak az Ellenőrző Hatóság igazgatási tanácsában elfoglalt megfigyelői státusa révén képes eleget tenni költségvetési feladatainak.

Módosítás 14

(14a) preambulumbekezdés (új)

 

(14a) Az Európai Közösségek (2007–2013-as) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységeire vonatkozó keretprogramról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat rendelkezik az európai GNSS műholdas navigációs rendszer számára biztosított támogatásról.

Indokolás

Hiányzó hivatkozás a 7. pénzügyi tervre, amely konkrétan figyelembe veszi a Galileo programmal kapcsolatos kutatási és fejlesztési szükségleteket.

Módosítás 15

(14b) preambulumbekezdés (új)

 

(14b) A (2007 és 2013 közötti) versenyképesség és innovációs keretprogram létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat az európai kis- és középvállalkozások közösségi finanszírozási támogatással történő, innovációfejlesztésbe való bevonásáról is rendelkezik, ami hozzájárul majd az európai GNSS műholdas navigációs rendszer kifejlesztéséhez.

Indokolás

Ezen módosítás a versenyképességi és innovációs keretprogram hiányosságát hivatott pótolni, amely lehetővé tenné, hogy az európai GNSS műholdas navigációs rendszerhez kapcsolódó ipari alkalmazásokat európai kis- és középvállalkozások fejlesszék ki.

Módosítás 16

(16) preambulumbekezdés

(16) E rendelet a program kiépítési és üzemeltetési szakaszaira egy olyan pénzügyi keretet hoz létre, amely a költségvetést felügyelő szerv számára az 1999. május 6-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti intézményközi megállapodás 33. pontja szerinti elsődleges hivatkozási alapot jelenti a költségvetési fegyelem és annak javítása területén,

(16) E rendelet a programok kiépítési és üzemeltetési szakaszaira egy olyan pénzügyi keretet hoz létre, amely a költségvetést felügyelő szerv számára az 1999. május 6-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti intézményközi megállapodás 33. pontja szerinti elsődleges hivatkozási alapot jelenti a költségvetési fegyelem és annak javítása területén.

Indokolás

Ezen módosítás a jelenlegi helyzet tisztázására szolgál, nevezetesen, hogy az európai GNSS program a Galileo és az EGNOS programokon keresztül valósul meg. Lásd még az 1. módosítást.

Módosítás 17

1. cikk

Ez a rendelet meghatározza a Közösség pénzügyi hozzájárulásának módozatait a Galileo európai műholdas rádiónavigációs program, a továbbiakban « a program » kiépítési és üzemeltetési szakaszainak a megvalósításához.

Ez a rendelet meghatározza a Közösség pénzügyi hozzájárulásának módozatait a Galileo és az EGNOS európai műholdas rádiónavigációs programok, a továbbiakban « a programok » kiépítési (2006–2010) és üzemeltetési (2008-tól kezdődő) szakaszainak a megvalósításához.

Indokolás

A további késedelmek elkerülése érdekében, amelyek veszélybe sodorhatják a program sikerét, menetrendet kell meghatározni az érintett szakaszok számára. Ezen módosítás a jelenlegi helyzet tisztázására szolgál, nevezetesen, hogy az európai GNSS program a Galileo és az EGNOS programokon keresztül valósul meg. Lásd még az 1. és 4. módosítást.

Módosítás 18

2. cikk

Az e rendelet útján a program számára rendelkezésre bocsátott közösségi hozzájárulást az alábbi tevékenységek társfinanszírozásának céljából biztosítják:

a)        a kiépítési szakaszhoz tartozó tevékenységek, beleértve a műholdak megépítését és felbocsátását, valamint a földi infrastruktúra teljes kiépítését;

b)        az üzemeltetési szakasz beindításával kapcsolatos első tevékenységsorozatot, beleértve a műholdakból és az azok működésével összefüggő földi állomásokból álló infrastruktúra irányítását, valamint e rendszer karbantartását és folyamatos tökéletesítését.

Az e rendelet útján a programok számára rendelkezésre bocsátott közösségi hozzájárulást az alábbi tevékenységek társfinanszírozásának céljából biztosítják:

a)        a kiépítési szakaszhoz tartozó tevékenységek, beleértve a műholdak megépítését és felbocsátását, valamint a földi infrastruktúra teljes kiépítését;

b)        amennyiben szükséges, az üzemeltetési szakasz beindításával kapcsolatos első tevékenységsorozatot, beleértve a műholdakból és az azok működésével összefüggő földi állomásokból álló infrastruktúra irányítását, valamint e rendszer karbantartását és folyamatos tökéletesítését.

Indokolás

Ezen módosítás a jelenlegi helyzet tisztázására szolgál, nevezetesen, hogy az európai GNSS program a Galileo és az EGNOS programokon keresztül valósul meg. A rendelettervezet (11) preambulumbekezdésében foglaltak alapján azonban az üzemeltetési szakasz közösségi hozzájárulás révén történő finanszírozása rendkívüli finanszírozást jelent és erre csak a szükséges esetben kerül sor.

Módosítás 19

3. cikk (1) bekezdés

A 2. cikkben a 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig előirányzott tevékenységek megvalósításához szükséges pénzösszeg [1 milliárd ].

A költségvetési szerv az éves hiteleket a pénzügyi tervek szerint engedélyezi.

A 2. cikkben a 2007. január 1-jével kezdődő 7 éves időszakra előirányzott tevékenységek megvalósításához szükséges indikatív pénzügyi keret 2004-es árakon számított [1 milliárd euró].

Az éves előirányzatokat a pénzügyi terv korlátain belül a Költségvetési Szerv engedélyezi.

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy a közösségi hozzájárulások állandó áron valósulnak meg.

Módosítás 20

3a. cikk (új)

 

3a. cikk

Abban az esetben, ha a Közösség akár közvetlen, akár közvetett módon a fent említett költségvetési előirányzatot meghaladó pénzügyi garanciákra vállal kötelezettséget, ezen kötelezettségvállalásokat a Parlamentnek és a Tanácsnak a hatályos költségvetési szabályozásnak megfelelően jóvá kell hagynia.

Indokolás

Tekintettel a program különleges jellegére, különösen az állami és a magán szektor közötti partnerség szükségleteire, igen valószínű, hogy a Közösségnek pénzügyi garanciákat kell majd vállalnia, amelyekről tájékoztatnia kell a Parlamentet és a Tanácsot annak érdekében, hogy azok eleget tehessen költségvetési feladataiknak.

Módosítás 21

3b. cikk (új)

 

3b. cikk

Abban az esetben, ha a Közösség akár közvetlen, akár közvetett módon a fent megjelölt költségvetési előirányzatot meghaladó felelősségvállalási kötelezettségeket vállal, beleértve a koncessziós szerződést, ezen kötelezettségvállalásokat a Parlamentnek és a Tanácsnak a hatályos költségvetési szabályozásnak megfelelően jóvá kell hagynia.

Indokolás

Tekintettel a program különleges jellegére, különösen az állami és a magán szektor közötti partnerség szükségleteire, igen valószínű, hogy a Közösségnek felelősségvállalási kötelezettséget kell majd vállalnia, amelyekről tájékoztatnia kell a Parlamentet és a Tanácsot annak érdekében, hogy azok eleget tehessenek költségvetési feladataiknak.

Módosítás 22

3c. cikk (új)

 

3c. cikk

A kiépítési és üzemeltetési szakaszhoz történő közösségi hozzájárulás visszafizetésének biztosítása érdekében nyereség-megosztási mechanizmust kell létrehozni.

Indokolás

Mivel a program várhatóan igen nyereséges lesz, intézkedésekre van szükség a közösségi hozzájárulás visszafizetésének biztosítása érdekében.

Módosítás 23

3d. cikk (új)

 

3d. cikk

A koncessziótulajdonosnak joga van a rendszerelemekre vonatkozó engedélyek és szellemi tulajdonjogok használatából származó bevételekhez, a rendszerelemek tulajdonjoga azonban az Ellenőrző Hatóságnál marad.

Indokolás

Alapvető fontosságú kijelenteni, hogy a szellemi tulajdonjogok és engedélyek az Ellenőrző hatóság tulajdonában maradnak, az ezen jogok kiaknázásából származó bevételek azonban a koncessziótulajdonost illethetik. Mivel a koncessziós szerződés korlátozott időre szól, a szerződés lejártával az Ellenőrző Hatóság egyedül vagy új koncessziótulajdonossal megkötött szerződés keretében tovább folytathatja a szellemi tulajdonjogok kiaknázását.

Módosítás 24

4. cikk (1) bekezdés

A Galileo felügyeleti hatóság az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikk, 2. bekezdés b) pontja és a .../EK rendelet szerint biztosítja az európai műholdas rádiónavigációs program rendelkezésére bocsátott közösségi hozzájárulási alapok felhasználásának irányítását és ellenőrzését.

 

 

Az európai GNSS Ellenőrző Hatóság a költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 54. cikke (2) bekezdésének b) pontja és a 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelet szerint biztosítja az európai műholdas rádiónavigációs program rendelkezésére bocsátott közösségi hozzájárulási alapok felhasználásának irányítását és ellenőrzését.

Indokolás

A 2004. július 21-i 1321/2004 tanácsi rendelet alapján európai GNSS Ellenőrző Hatóság, nem pedig Galileo Ellenőrző Hatóság felállítására került sor. A megfelelő megfogalmazásnak a további rendeletekben is tükröződnie kell. Tekintettel a programok különleges pénzügyi helyzetére a Parlament csak az Ellenőrző Hatóság igazgatótanácsában elfoglalt megfigyelői státusa révén képes eleget tenni költségvetési feladatainak.

Módosítás 25

4. cikk (1a) bekezdés (új)

 

Tekintettel a programok speciális természetére, az Európai Parlamentnek – költségvetési szerepének betöltése érdekében – megfigyelői státust kell biztosítani az Ellenőrző Hatóság igazgatási tanácsában.

Indokolás

A 2004. július 21-i 1321/2004 tanácsi rendelet alapján európai GNSS Ellenőrző Hatóság, nem pedig Galileo Ellenőrző Hatóság felállítására került sor. A megfelelő megfogalmazásnak a további rendeletekben is tükröződnie kell. Tekintettel a programok különleges pénzügyi helyzetére a Parlament csak az Ellenőrző Hatóság igazgatótanácsában elfoglalt megfigyelői státusa révén képes eleget tenni költségvetési feladatainak.

Módosítás 26

4. cikk (2) bekezdés

E közösségi hozzájárulás finanszírozásához szükséges operatív hiteleket a ___2004/EK rendelet 2. cikk, e) pontjával összhangban egy megállapodás révén bocsátják a Galileo felügyeleti hatóság rendelkezésére.

 

E közösségi hozzájárulás finanszírozásához szükséges operatív hiteleket a 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelet 2. cikke (1) bekezdésének g) pontjával összhangban egy megállapodás révén bocsátják a Galileo felügyeleti hatóság rendelkezésére. A költségvetési hatóságot tájékoztatják a megállapodás-tervezetről annak parafálása előtt.

Indokolás

A 2004. július 21-i 1321/2004 tanácsi rendelet alapján európai GNSS Ellenőrző Hatóság, nem pedig Galileo Ellenőrző Hatóság felállítására került sor. A megfelelő megfogalmazásnak a további rendeletekben is tükröződnie kell. Tekintettel a programok különleges pénzügyi helyzetére a Parlament csak az Ellenőrző Hatóság igazgatótanácsában elfoglalt megfigyelői státusa révén képes eleget tenni költségvetési feladatainak.

Módosítás 27

4. cikk (3) bekezdés

A felügyeleti hatóság mindegyik egyéves rendelkezésre bocsátási megállapodásban szereplő összeget a saját igazgatótanácsa által jóváhagyott munkaprogramja alapján határozza meg, a ___2004/EK rendelet 6. cikkében előírt eljárás szerint.

Az Ellenőrző Hatóság mindegyik egyéves rendelkezésre bocsátási megállapodásban szereplő összeget az EU költségvetési eljárásának keretében, a saját igazgatótanácsa által jóváhagyott munkaprogram figyelembe vételével határozza meg, a 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikkében előírt eljárás szerint és az érvényes pénzügyi terv korlátain belül.

Indokolás

Világossá kellene tenni, hogy az éves összeg elkülönítése nem az Ellenőrző Hatóság „munkaprogramja” alapján, hanem a szerződésekben megállapított eljárás, azaz az éves közösségi költségvetési eljárás szerint történik.

Módosítás 28

6. cikk

A Bizottság biztosítja e rendelet megvalósítását és rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Az előzetes költségvetési tervezet bemutatásakor a Bizottság minden évben jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a program végrehajtásáról. 2007-ben félidős értékelést kell készíteni a Tanács és a Parlament addig megvalósult haladásról történő tájékoztatása érdekében.

Indokolás

Ezen módosítás célja a jelentéstételi kötelezettség évenkénti jellegének tisztázása. Ez az éves folyamat lehetővé teszi a Parlament számára a program végrehajtásának követését, valamint saját költségvetési szerepének betöltését.

  • [1]  HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé

INDOKOLÁS

A Galileo program

A Galileo egy új európai infrastruktúra, ezért Európa számára stratégiailag fontos program. A Galileo az első polgári célokat szolgáló műholdas globális helymeghatározó és navigációs rendszer. A független műholdas rádiónavigációs és helymeghatározó képesség továbbfejlesztett szolgáltatásokat kínál az állami és a kereskedelmi szektor számára több olyan területen, mint a közlekedés, a mezőgazdaság, a környezetvédelmi politika és a határellenőrzés. A rendszer kihat az emberek mindennapi életére, mert jobb szolgáltatásokat kínál a tájékozódás, a távközlés, a banki szolgáltatások és biztonsági kérdések területén.

A Galileo program tökéletesen illeszkedik a lisszaboni stratégiába, mivel jelentős számú munkahelyet teremt Európában és a továbbfejlesztett technológia és know-how révén fokozza Európa versenyképességét. Szintén fontos kiemelni, hogy a Galileo program hozzáadott közösségi értéket biztosít, hiszen önállóan egyetlen tagállam sem kívánt ilyen projektet kidolgozni. A Galileo szolgáltatásai a jövő csúcstechnológiát felhasználó iparágainak elsődleges eleme lesz, amely magában foglalja a meglévő piacokat és lehetőségeket.

A Galileo program képezi az eddigi első és legnagyobb európai állami és magán szektor közötti partnerséget az Európai Közösség részvételével.

Az Európai Parlament teljes támogatást biztosított a program számára. A 2004. március 31-én elfogadott legutóbbi jelentése támogatta a Bizottság javaslatát, amely jogalap létrehozását szorgalmazza az európai műholdas rádiónavigációs program hatékonyabb és megbízhatóbb irányításával foglalkozó struktúrákhoz.

Ezen jelentés tárgya az európai műholdas rádiónavigációs program kiépítési és üzemeltetési szakaszainak megvalósításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat.

A Bizottság javaslata

A Galileo program jelenleg előrehaladott állapotban van, és immár túlmutat egy egyszerű kutatási projekt keretein, ezért konkrét jogi eszközt kell biztosítani számára, ami megfelelőbb módon elégíti ki a szükségleteit és megfelel a helyes gazdálkodás követelményének. Ennek megfelelően a program kiépítési és üzemeltetési szakaszainak megvalósítása érdekében közösségi rendeletre van szükség.

A kiépítési és üzemeltetési szakaszok finanszírozását garantálni kell a programhoz történő hozzájárulás biztosítása érdekében. A program immár túlmutat az ágazati politikákon, ezért egyértelmű költségvetési keretre van szükség.

Előzetesen az alábbi négy kérdést kellett tisztázni:

1) A rendszerüzemeltető struktúrák létrehozása. Az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelet és az Európai Unió biztonságát befolyásoló európai műholdas rádiónavigációs rendszer üzemeltetésének egyes vonatkozásairól szóló, 2004. július 12-i 2004/552/KKBP tanácsi együttes fellépés.

2) 2004. június 26-án az Egyesült Államokkal aláírt megállapodás, amely egyértelműen az európai és az amerikai rendszer teljes interoperabilitásáról rendelkezik.

3) A kínált szolgáltatások meghatározása már megtörtént.

4) A magánszektor hozzájárulása alapján a Gelileo Közös Vállalkozás választja ki a jelöltek egyikét a koncesszióra. A koncessziós szerződést 2005 végén kell aláírni szoros együttműködésben az Ellenőrző Hatósággal, mint engedélyező hatósággal.

Az EGNOS integrációja - Európai GNSS Műholdrendszer

A program valamennyi résztvevője, nevezetesen az Európai Bizottság, a Galileo Közös Vállalkozás és a koncessziós pályázók az EGNOS korai integrációját részesti előnyben. A korai integráció költségeket takarítana meg az üzemeltetőnek, és a két rendszer (az EGNOS és a Gelileo) egy kézbe adásával a programok nem egymás versenytársai, hanem egymást kiegészítő rendszerek lennének, amelyek két rendszeren nyugvó állandó szolgáltatásokat biztosítanának.

Közösségi finanszírozás

A kiépítési szakasz költsége körülbelül 2,1 milliárd euró. Mivel a két esélyes konzorcium a költségek kétharmadának fedezését vállalta, a szakasz finanszírozásához a közösségi költségvetésből 7000 millió euróra lesz szükség. Az üzemeltetési szakaszt a magánszektor finanszírozza, de az üzemeltetés első évében kivételes állami finanszírozásra lesz szükség.

A közösségi költségvetésből történő finanszírozás biztosítása érdekében a javaslat 1 milliárd eurós hozzájárulást irányoz elő a 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszakra. Míg a kiépítési szakasz finanszírozására 500 milliós előirányzat áll rendelkezésre, amely a jelenlegi 2006-os pénzügyi terv értelmében további 200 millió euróval egészül ki, az üzemeltetési szakasz első évének finanszírozására elkülönített összeg 500 millió euró.

Harmadik országoktól származó bevételek

A Galileo programban számos harmadik ország kíván pénzügyileg is részt venni. Együttműködési megállapodásokat írtak alá 2003. október 30-án Kínával, 2004. július 13-án pedig Izraellel. A Galileo programhoz csatlakozó harmadik országok igen jó piacfejlesztési lehetőséget jelentenek.

Az előadó javaslatai

A program finanszírozása

Amint azt már korábban említettük a program az állami és a magán szektor közötti partnerség (PPP) révén magán koncessziótulajdonos részvételével valósul meg. Ez a szituáció alapvetően új a Közösség számára. A PPP forma a költségek, feladatok, felelősségek és a piaci kockázatok megosztását jelenti és szilárd garanciavállalást eredményez, ám fontos hangsúlyozni, hogy az anyagi és immateriális javak, valamint a szellemi tulajdonjogok és engedélyek az Ellenőrző Hatóság tulajdonát képezik majd. A Közösség első ízben vállal ilyen jellegű pénzügyi kötelezettséget és irányít ilyen pénzügyi kötelezettségekkel járó projektet, ezért fontos, hogy a Parlament, mint a közösségi költségvetésben illetékes egyik uniós intézmény teljes körű tájékoztatásban részesüljön a program hátteréről és az ezzel kapcsolatban vállalt valamennyi kötelezettségvállalásról.

Előadójuk azt javasolja, hogy tekintettel az állami és a magán szektor közötti partnerség különleges jellegére, a közösségi jogban a következő kérdések szabályozására volna szükség:

- 2004-es árakon számított 1 milliárd euróra lesz szükség az ezen jogi aktusban tervezett intézkedések végrehajtásához.

- Igen valószínű, hogy a Közösségnek (akár közvetlenül, akár az Ellenőrző Hatóságon keresztül közvetetten) pénzügyi garanciákra vonatkozó kötelezettségeket kell majd vállalnia. A Parlamentet és a Tanácsot, mint költségvetési hatóságokat megfelelően tájékoztatni kell ezekről a kötelezettségvállalásokról és a kötelezettségvállalásoknak végig kell menniük a közösségi intézmények szükséges jóváhagyási eljárásán.

- Szintén igen valószínű, hogy a Közösségnek felelősségre vonatkozó kötelezettségvállalásokat is vállalnia kell. Ezen kötelezettségvállalásokra ugyanaz érvényes, mint a garancia-kötelezettségvállalásokra.

- Nyereség-megosztási mechanizmust kell létrehozni, mert a legoptimistább előrejelzések szerint igen valószínű, hogy a program olyan mértékben lesz nyereséges, hogy a visszafizetésre irányuló közösségi igény indokolt lehet.

- Alapvető fontosságú kijelenteni, hogy a szellemi tulajdonjogok és engedélyek az Ellenőrző Hatóság tulajdonában maradnak, az ezen jogok kiaknázásából származó bevételek azonban a koncessziótulajdonost illethetik. Mivel a koncessziós szerződés korlátozott időre szól, a szerződés lejártával az Ellenőrző Hatóság egyedül, vagy új koncessziótulajdonossal megkötött szerződés keretében tovább folytathatja a szellemi tulajdonjogok kiaknázását.

- A Parlament az Ellenőrző Hatóság igazgatótanácsában biztosítandó megfigyelői státus lehetővé teszi, hogy a Parlament hozzájusson valamennyi olyan információhoz, amely szüksége van, hogy képes legyen eleget tenni költségvetési feladatainak.

A program ütemezésének stratégiai fontossága

Előadójuk hangsúlyozza, hogy a további késedelem elkerülése érdekében a rendeletben igen fontos meghatározni a program szakaszainak ütemezését. A realisztikus ütemezés a következő:

- A kiépítési szakasz 2006-ban kezdődik és 2010-ig tart, amikorra mind a 30 műholdnak és a teljes földi résznek működőképesnek kell lenni.

- Az üzemeltetési szakasz 2008-ban veszi kezdetét részleges szolgáltatások biztosításával. Az üzemeltetési szakasz 2010-ban veheti kezdetét, amikor minden komponens működik.

Ez az ütemterv biztosítja a Galileo korai piacra lépésének kereskedelmi előnyeit az amerikai új generációs GPS-hez képest. Ezen piaci struktúra javítása érdekében az EGNOS program korai integrációja is jelentős pozitív hatást gyakorol majd a Galileo piacra lépésére. Az EGNOS szolgáltatásai révén a jövőbeli Gelileo szolgáltatók és felhasználók megismerhetik azokat a szolgáltatásokat, amelyek segítik a szélesebb felhasználást. Ennek megfelelően fontos megemlíteni az EGNOS-t, mint az európai műholdas rádiónavigációs politika második pillérét.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (16.6.2005)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az európai műholdas rádiónavigációs program kiépítési és üzemeltetési szakaszainak megvalósításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2004)0477– C6‑0087/2005 – 2004/0156(COD))

Fogalmazó: Janusz Lewandowski

RÖVID INDOKOLÁS

A 2005. május 23–24-én tartott ülésén a Költségvetési Bizottság megvizsgálta az európai műholdas rádiónavigációs program kiépítési és üzemeltetési szakaszainak megvalósításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot, amely szerint a program költségvetése a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra 1 milliárd euró.

A javaslat következő pénzügyi tervvel való összeegyeztethetőségét illetően (az Eljárási Szabályzat 36. cikkének (2) bekezdése) a Költségvetési Bizottság emlékeztet rá, hogy a 2005. május 13-i jelentésének 54. pontjában a Kibővített Unió 2007 és 2013 Közötti Politikai Kihívásaival és Költségvetési Eszközeivel Foglalkozó Ideiglenes Bizottság hangsúlyozza, hogy

„... elébe vágva az Alkotmányszerződés vonatkozó rendelkezései hatályba lépésének, amelyek szerint az űrprogram saját jogalappal rendelkezik (III-254. cikk), ezt a területet külön politikaterületként kell kezelni saját világosan definiált jogalapjával, és megfelelő finanszírozást és pénzügyi eszközöket kell biztosítani az űrrel kapcsolatos kutatási tevékenységek támogatására, csakúgy, mint a Galileo és a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés, illetve az EU űrbe való kijutásához szükséges infrastruktúrák fejlesztésének és működtetésének támogatására; úgy véli, hogy a keretprogramba külön szabályokat kell bevezetni, hogy lehetővé váljon ezen különleges tevékenységek végrehajtása.”

A javaslat tartalmát illetően a Költségvetési Bizottság megjegyzi, hogy a Galileo projekt az állami és a magán szektor közötti partnerség keretében valósul meg magán koncessziótulajdonos részvételével az új Ellenőrző Bizottság irányításával. Az állami és magán szektor közötti ezen partnerség nemcsak a hatalmas költségek, de a jelentős piaci kockázatok megosztását is jelenti.

Amint arra a Bizottság az „Állami és magán szektor közötti partnerség és a közbeszerzési szerződésekről és koncessziókról szóló közösségi jog” című zöld könyvében COM(2004)0327 rámutat, az állami és a magán szektor közötti partnerség egyik jellegzetes vonása általában „a kockázatok megosztása az állami és a magán partner között, amely utóbbira általában áthárulnak az állami szektor által viselt kockázatok. Az állami és a magán szektor közötti partnerség azonban nem szükségszerűen jelenti azt, hogy valamennyi kockázat a magán felet terheli...” (a zöld könyv 1.1.2. pontja).

A Galileo esetében azonban úgy tűnik, hogy mindez fordítva van: mivel a hozzájárulások támogatás formájában történnek a kockázatok az Európai Közösségeket terhelik, a Galileo piaci sikere esetén a nyereség viszont csak a magán partneré lesz. Ennek következtében a gazdasági siker (tehát a koncessziótulajdonosok nyeresége) esetén az állami finanszírozás visszatérítésére alternatív pénzügyi mechanizmust lehetett volna kidolgozni akár a 7. keretprogram, akár a javasolt rendelet keretében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás: 1

(1a)     rámutat, hogy a 2006 utánra vonatkozó jogalkotási javaslatban szereplő előirányzatok a következő többéves pénzügyi tervről való döntéstől függenek;

(1b)     felhívja a Bizottságot, hogy amint a következő többéves pénzügyi terv elfogadásra kerül, adott esetben nyújtson be javaslatot a program pénzügyi referenciaösszegének módosítására;

Indokolás

A pénzügyi tervvel kapcsolatos döntés meghozataláig a pénzügyi keretre vonatkozó referenciaösszeg indikatív jellegű. A döntés meghozatalát követően a Bizottság jogalkotási javaslatot terjeszt elő a referenciaösszeg megállapításra tekintettel az érintett pénzügyi keret megfelelő felső határára.

Rendeletre irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 2

3. cikk (1) bekezdés

A 2. cikkben a 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig előirányzott tevékenységek megvalósításához szükséges pénzösszeg [1 milliárd €].

A 2007. január 1-jétől számított 7 éves időszakra ennek az eszköznek a megvalósításához szükséges indikatív pénzügyi keret [1 milliárd €] euró.

Indokolás

A pénzügyi tervvel kapcsolatos döntés meghozataláig a pénzügyi keretre vonatkozó referenciaösszeg indikatív jellegű. A döntés meghozatalát követően a Bizottság jogalkotási javaslatot terjeszt elő a referenciaösszeg megállapításra tekintettel az érintett pénzügyi keret megfelelő felső határára (lásd a jogalkotási állásfoglaláshoz kapcsolódó módosítást).

Módosítás: 3

4. cikk (2) bekezdés

E közösségi hozzájárulás finanszírozásához szükséges operatív hiteleket a ___2004/EK rendelet 2. cikk, e) pontjával összhangban egy megállapodás révén bocsátják a GALILEO felügyeleti hatóság rendelkezésére.

E közösségi hozzájárulás finanszírozásához szükséges operatív hiteleket a 1321/2004/EK rendelet 2. cikk, e) pontjával összhangban egy megállapodás révén bocsátják a GALILEO felügyeleti hatóság rendelkezésére. A költségvetési hatóságot a megállapodás-tervezetről annak parafálása előtt tájékoztatják.

Indokolás

A költségvetési hatóságot általában már a korai szakaszban tájékoztatják az ilyen mértékű költségvetési vonzatokkal járó támogatásokról szóló megállapodásokról.

Módosítás: 4

4. cikk (3) bekezdés

A felügyeleti hatóság mindegyik egyéves rendelkezésre bocsátási megállapodásban szereplő összeget a saját igazgatótanácsa által jóváhagyott munkaprogramja alapján határozza meg, a ___2004/EK rendelet 6. cikkében előírt eljárás szerint.

Mindegyik egyéves támogatás összegét az uniós költségvetési eljárás során határozzák meg az Ellenőrző Hatóság igazgatótanácsa által jóváhagyott munkaprogram figyelembe vételével, valamint a pénzügyi terv korlátain belül.

Indokolás

Egyértelművé kellene tenni, hogy az éves összeget nem az Ellenőrző Hatóság "munkaprogramja" alapján ítélik oda, hanem a szerződésekben meghatározott eljárás, azaz az éves közösségi költségvetési eljárás alapján.

Módosítás: 5

6. cikk

A Bizottság biztosítja e rendelet megvalósítását és rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Az előzetes költségvetési tervezet bemutatásakor a Bizottság minden évben jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a program végrehajtásáról.

Indokolás

A jelentéstételi kötelezettség évenkénti jellegére vonatkozó tisztázás.

ELJÁRÁS

Cím

Az európai műholdas rádiónavigációs program kiépítési és üzemeltetési szakaszainak megvalósításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleménynyilvánításra felkért bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG
16.11.2004

Megerősített együttműködés

nincs

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Janusz Lewandowski
26.10.2004

Vizsgálat a bizottságban

15.6.2005

 

 

 

 

Módosítások elfogadásának dátuma

15.6.2005

A zárószavazás eredménye

mellette:

ellene:

tartózkodás:

13

 

 

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Anne Elisabet Jensen, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Wojciech Roszkowski, Nina Škottová, Helga Trüpel

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

 

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (23.3.2005)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az európai műholdas rádiónavigációs program kiépítési és üzemeltetési szakaszainak megvalósításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2004)-0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD))

Fogalmazó: Patrick Louis

RÖVID INDOKOLÁS

I. A javaslat összefoglalása

A műholdas navigációs szolgáltatások és ehhez köthető termékek piaca évi 25%-os ütemben növekszik világszerte, és 2010-re elérheti a 100 milliárd eurós szintet, ami 40 000 szakképzett munkaerő számára jelent munkalehetőséget Európában. A Galileo program révén Európa világszinten az első műholdas helymeghatározó infrastruktúrát szeretné létrehozni. Ez számára függetlenséget jelentene az amerikai GPS rendszerrel szemben.

Jelen rendeletre irányuló javaslatnak a projekt nagy léptékű fejlődését kell elindítania. A meghatározási szakasz után a projekt most második, az úgynevezett kiépítési és hitelesítési szakaszba érkezett (2002–2005). Ez a szakasz a műholdak és földi rendszerösszetevők kifejlesztését és a keringési pályák érvényesítését foglalja magába.

Ezt követi 2006–2007 között a kiépítési szakasz, a műholdak megépítése, pályára állítása, a műhold-konstelláció felállítása, majd 2008-tól a hálózat üzemeltetési szakasza, vagyis a rendszer üzemeltetése, karbantartása és tökéletesítése. E két utolsó szakaszt a magánszektor fogja finanszírozni. A vállalkozó kiválasztását célzó ajánlati felhívási eljárás már elkezdődött, a szerződést 2005-ben írják alá. Jelen pillanatban már csak az Inafsat (EADS, Thales) és az Euresa (Alcatel, Finmeccanica) maradtak versenyben.

Az Európai Közösség részvétele az első két szakasz finanszírozásában a transzeurópai hálózatok költségvetésének terhére valósul meg. A műholdas hálózat létrehozása és kiépítése 2,1 milliárd euróba kerül, és ennek legalább kétharmad részét a magánszektor finanszírozza. Ekképpen az előirányzott 200 millió euró mellett a Közösségre háruló többletköltségek nem haladhatják meg az 500 millió eurót. Az üzemeltetési szakaszt ugyancsak a magánszektornak kell finanszíroznia. A műholdas rádiónavigáció piacának sajátosságaira való tekintettel (500 millió euró erejéig) a közösségi költségvetésből történő finanszírozási hozzájárulást is tervbe vettek. Ennek a hozzájárulásnak a pontos mértékét csak a koncessziós szerződésről szóló tárgyalások után lehet meghatározni.

Jelen javaslattal a Bizottság egyrészt az Európai Közösség részéről a kiépítési és üzemeltetési szakasz során fizetendő hozzájárulásnak a feltételeit szeretné megszabni. Ilyen értelemben a fent említett 1 milliárd eurós hozzájárulás szükséges hozzájárulásként fogható fel. Ugyanakkor a javaslat világosan leszögezi, hogy az Ellenőrző Hatóság lesz felelős a Galileo megvalósítására szánt források igazgatásáért és ellenőrzéséért, továbbá ezen források felhasználási eljárásának meghatározásáért. A Bizottság fog gondoskodni az Európai Közösség anyagi érdekeinek védelméről.

II. Az előadó megjegyzései

A Galileo egy nagy volumenű projekt, amelynek befektetései jelentős mértékben megtérülnek a tagállamok és az Európai Unió részére.

Stratégiai haszna kiemelkedő lesz: megnövekedett politikai függetlenség az amerikai GPS monopóliumával szemben, a szolgáltatás garantált mivolta, nagyobb megbízhatóság, koherens és folyamatos stratégiai lánc az ESA-val.

Az űrgazdaság a technológiai újítások dinamizmusát és közvetlen munkahelyteremtést jelent. De a járulékos előnyök legnagyobb része olyan tevékenységeknek köszönhető, amelyek semmilyen kapcsolatban nem állnak az űrgazdasággal.

Etikai szempontból két egymással versengő rendszerből a verseny előnyeinél jóval több származik. Ugyanakkor ennek a technológiának a tökéletes elsajátítása Európában magasabb elvárásokhoz vezet a szakmai etika, a személyi adatvédelem és az információk megbízhatósága terén.

A projekt tekintettel van a nemzeti szuverenitásra, illetve az Unióban oly fontos szubszidiaritás elvének szigorú tiszteletben tartására.

Elsősorban azért, mert egyetlen tagállam, vagy vállalatkonzorcium sem tudná önmagában elérni a Galileo nyújtotta külső előnyöket. Másrészt pedig a külső infrastruktúra megteremtése után egy magánvállalat veszi át az Unió szerepét. A projekt jövőjéről pedig csakis a tagállamokat képviselő Ellenőrző Hatóság dönthet majd.

Ez a nemzetközi projekt partnerként vagy felhasználóként más országokra is kiterjed.

Az ötféle felkínált szolgáltatás közül az államilag szabályozott szolgáltatás teszi majd lehetővé az egység és autonómia kérdéseinek összeegyeztetését a tagállamok számára.

Ugyanakkor néhány kérdés függőben marad. Az önök előadója szót ejt a Galileo program néhány, a Bizottság jelen javaslatában csak közvetve említett, általános vonásáról is.

A koncessziót illetően fontos lenne az eljárás felgyorsítása, illetve az, hogy a jelentkezőkre háruló, őket akár visszalépésre is kényszerítő, komoly költségekkel járó eljárások és határidők ne legyenek fölöslegesen meghosszabbítva.

Ami pedig a finanszírozást illeti, az áttekinthetőség és a befektetések nyomon követhetőségének növelése érdekében helyénvalónak tartjuk a projekt részére egy külön költségvetési tétel fokozatos létrehozását. A 2007-2013-as programozási időszak is tisztázásra szorul.

Úgy véljük, helyénvaló lenne az információtovábbítást – melynek a Galileo alapvető közege lesz – teljes mértékben a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság hatáskörébe utalni, különösen azért, mert az információk megfelelő kezelése a személyek ás áruk mozgását is javítja vagy takarékosabbá teszi.

A szerződés időtartamát illetően: A koncessziós szerződés meghatározott idejű, ezért fontos megtalálni a mechanizmust, amelynek köszönhetően a lejárati idő közeledtével a technológia frissítését biztosító befektetések szintje lehetővé teszi a szolgáltatás fenntartását, továbbá fontos, hogy új pályázati kiírás szülessen megfelelő feltételek mellett. Hasonlóképpen felmerül a kérdés, hogy mi történik az – eredetileg az Unió által a közös vállalkozásnak átadott – szellemi tulajdonnal a koncessziós szerződés lejárta után. Ezért az előadó néhány javaslatot nyújt be a koncessziós szerződés tartalmára vonatkozóan, amelynek a közösségi hozzájárulás meghatározott feltételek melletti visszatérítése mechanizmusára is ki kellene térnie. A koncesszió birtokosa gazdasági életképességének biztosítása érdekében a szerződésben ki kellene kötni a szabadalmi engedélyekből és a szellemi tulajdonjogból származó bevételek haszonélvezetét.

A benyújtott módosítások célja világossá tenni, hogy az európai műholdas rádiónavigáció jelenleg a Galileo és az EGNOS programok révén valósul meg, mint azt a Tanács európai műholdas rádiónavigációs programok kezelési struktúráinak létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK rendelete is kimondja. Fontos, hogy világosan leszögezzük: a műholdas rádiónavigációs politika nem korlátozódik a Galileóra.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(-1) preambulumbekezdés (új)

 

(-1) Az európai műholdas rádiónavigációs politika jelenleg a Galileo és az EGNOS programok révén valósul meg.

Indokolás

Helyénvaló a pusztán a Galileo programra történő utalás helyett inkább az európai műholdas navigációs programokra hivatkozni. A rendeletre irányuló javaslat az Európai Unió által a – jelenleg a Galileo és EGNOS programok révén megvalósított – műholdas rádiónavigáció terén végzett tevékenységek összességére vonatkozik.

Módosítás: 2

(1a) preambulumbekezdés (új)

 

(1a) Ezen műholdas rádiónavigációs infrastruktúra létrehozása olyan projekt, amely egyértelműen meghaladja bármely tagállam önálló technikai és pénzügyi képességeit. A GALILEO és az EGNOS programok ezért teljes mértékben megfelelnek a szubszidiaritás elvének, mivel e tekintetben a közösségi szint jelenti a fellépés legmegfelelőbb szintjét; mindez példa arra a hozzáadott értékre, amelyet Európa nyújthat, amennyiben egyértelműen meghatározott célok és források állnak rendelkezésére.

Indokolás

Helyénvaló a pusztán a Galileo programra történő utalás helyett inkább az európai műholdas navigációs programokra hivatkozni. A rendeletre vonatkozó javaslat az Európai Unió által a – jelenleg a Galileo és EGNOS programok révén megvalósított – műholdas rádiónavigáció terén végzett tevékenységek összességére vonatkozik.

Módosítás: 3

(1b) preambulumbekezdés (új)

 

(1b) az EGNOS program az amerikai GPS, illetve az orosz Glonass rendszerek jeleinek erősítésére törekszik a megbízhatóság hatalmas földrajzi területen történő biztosítása végett. Független a Galileo programtól, és kiegészíti azt.

Indokolás

Helyénvaló a pusztán a Galileo programra történő utalás helyett inkább az európai műholdas navigációs programokra hivatkozni. A rendeletre irányuló javaslat az Európai Unió által a – jelenleg a Galileo és EGNOS programok révén megvalósított – műholdas rádiónavigáció terén végzett tevékenységek összességére vonatkozik.

Módosítás: 4

(8a) preambulumbekezdés (új)

 

(8a) Az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelet 1 létrehozta az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrző Hatóságot (a továbbiakban „Ellenőrző Hatóság”).

__________________

1 HL L 246., 2004.7.20., 1.o.

Or. en

Indokolás

Az idézett tanácsi rendelet szóhasználatával való egységességre törekvés jegyében, a Ellenőrző Hatóságot egyszerűen Ellenőrző Hatóságnak és nem pedig GNSS Felügyeleti Hatóságnak kellene nevezni. Ráadásul a GNSS Felügyeleti Hatóság megnevezés félreértésre ad okot a Hatóság illetékességi köre tekintetében. Az Európai GNSS Ellenőrző Hatóság illetékességi köre az európai szegmensekre terjed ki, és ezt világosan tükrözni kell a megnevezésben.

Módosítás: 5

(12) preambulumbekezdés

(12) Ennek következtében a közösségi költségvetés terhére [egy milliárd] euró összegű tételt kell előirányozni a GALILEO program kiépítési és üzemeltetési szakaszainak finanszírozására a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra.

(12) Ennek következtében a közösségi költségvetés terhére [egy milliárd] euró összegű tételt kell előirányozni az európai műholdas rádiónavigációs programok kiépítési és üzemeltetési szakaszainak finanszírozására a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra.

Indokolás

Helyénvaló a pusztán a Galileo programra történő utalás helyett inkább az európai műholdas navigációs programokra hivatkozni. A rendeletre vonatkozó javaslat az Európai Unió által a – jelenleg a Galileo és EGNOS programok révén megvalósított – műholdas rádiónavigáció terén végzett tevékenységek összességére vonatkozik.

Módosítás: 6

(12a) preambulumbekezdés (új)

 

(12a) Ez az időbeli korlátokhoz kötött, közösségi pénzügyi hozzájárulás nem mentesíti a magánszektort a kiépítési és üzemeltetési szakaszok finanszírozásának felelőssége alól.

Módosítás: 7

(12b) preambulumbekezdés (új)

 

(12b) A koncessziós szerződés előír egy mechanizmust a kiépítési és üzemeltetési szakaszok megvalósításához folyósított közösségi hozzájárulás visszatérítésére, amennyiben a koncesszió birtokosa által létrehozott jövedelem adott időn belül meghalad egy bizonyos küszöbértéket.

Indokolás

Lásd az előadó által a 3. cikkhez fűzött módosítást.

Módosítás: 8

(12c) preambulumbekezdés (új)

 

(12c) A koncessziós szerződés azt is előírja, hogy a koncesszió birtokosa a haszonélvezője a rendszerösszetevők –melyek tulajdonosa az Ellenőrző Hatóság marad – szabadalmi jogaiból és szellemi tulajdonjogából befolyó jövedelmeknek.

Indokolás

Lásd az előadó által a 3. cikkhez fűzött módosítást.

Módosítás: 9

1. cikk

Ez a rendelet meghatározza a Közösség pénzügyi hozzájárulásának módozatait a Galileo európai műholdas rádiónavigációs program, a továbbiakban „a program”, kiépítési és üzemeltetési szakaszainak a megvalósításához.

Ez a rendelet meghatározza a Közösség pénzügyi hozzájárulásának módozatait az európai műholdas rádiónavigációs programok (GNSS) a továbbiakban „a programok kiépítési és üzemeltetési szakaszainak a megvalósításához.

Indokolás

Helyénvaló a pusztán a Galileo programra történő utalás helyett inkább az európai műholdas navigációs programokra hivatkozni. A rendeletre irányuló javaslat az Európai Unió által a – jelenleg a Galileo és EGNOS programok révén megvalósított – műholdas rádiónavigáció terén végzett tevékenységek összességére vonatkozik.

Módosítás: 10

2. cikk, bevezető rész

Az e rendelet útján a program számára rendelkezésre bocsátott közösségi hozzájárulást az alábbi tevékenységek társfinanszírozásának céljából biztosítják:

Az e rendelet útján a programok számára rendelkezésre bocsátott közösségi hozzájárulást az alábbi tevékenységek társfinanszírozásának céljából biztosítják:

Indokolás

Helyénvaló a pusztán a Galileo programra történő utalás helyett inkább az európai műholdas navigációs programokra hivatkozni. A rendeletre vonatkozó javaslat az Európai Unió által a – jelenleg a Galileo és EGNOS programok révén megvalósított – műholdas rádiónavigáció terén végzett tevékenységek összességére vonatkozik.

Módosítás: 11

2. cikk, b) pont

b) az üzemeltetési szakasz beindításával kapcsolatos első tevékenységsorozatot, beleértve a műholdakból és az azok működésével összefüggő földi állomásokból álló infrastruktúra irányítását, valamint e rendszer karbantartását és folyamatos tökéletesítését.

b) az üzemeltetési szakasz beindításával kapcsolatos első tevékenységsorozat, beleértve – szükség esetén és a koncessziós szerződés rendelkezéseinek megfelelően – a műholdakból és az azok működésével összefüggő földi állomásokból álló infrastruktúra irányítását, valamint e rendszer karbantartását és folyamatos tökéletesítését.

Indokolás

Ez a kikötés annak megakadályozására szolgál, hogy túlságosan elébe menjenek a koncessziós szerződésnek.

Módosítás: 12

3. cikk 2a. francia bekezdés (új)

 

A koncessziós szerződés többek között a következőkre tér ki:

- a kiépítési és üzemeltetési szakaszok megvalósításához adott közösségi hozzájárulás visszatérítésének mechanizmusára, amennyiben a koncesszió birtokosa által termelt jövedelem meghalad egy bizonyos küszöbértéket;

- a koncesszió birtokosának haszonélvezeti jogára a rendszerösszetevők – melyek tulajdonosa az Ellenőrző Hatóság marad – engedélyeiből és szellemi tulajdonjogából befolyó jövedelmek tekintetében.

Módosítás: 13

4. cikk, (1) albekezdés

A Galileo felügyeleti hatóság az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikk, (2) bekezdés, b) pontja és a …/2004/EK rendelet szerint biztosítja az európai műholdas rádiónavigációs program rendelkezésére bocsátott közösségi hozzájárulási alapok felhasználásának irányítását és ellenőrzését.

Az Ellenőrző Hatóság az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikk, (2) bekezdés, b) pontja és a .../2004/EK rendelet rendelkezései szerint biztosítja az európai műholdas rádiónavigációs programok rendelkezésére bocsátott közösségi hozzájárulásként nyújtott pénzeszközök felhasználásának irányítását és ellenőrzését.

Indokolás

Helyénvaló a pusztán a Galileo programra történő utalás helyett inkább az európai műholdas navigációs programokra hivatkozni. A rendeletre irányuló javaslat az Európai Unió által a – jelenleg a Galileo és EGNOS programok révén megvalósított – műholdas rádiónavigáció terén végzett tevékenységek összességére vonatkozik.

Módosítás: 14

4. cikk (2) albekezdés

E közösségi hozzájárulás finanszírozásához szükséges operatív hiteleket a ___2004/EK rendelet 2. cikk, e) pontjával összhangban egy megállapodás révén bocsátják a Galileo felügyeleti hatóság rendelkezésére.

E közösségi hozzájárulás finanszírozásához szükséges operatív hiteleket a ……2004/EK rendelet 2. cikk, e) pontjával összhangban egy megállapodás révén bocsátják az Ellenőrző Hatóság rendelkezésére.

Indokolás

Helyénvaló a pusztán a Galileo programra történő utalás helyett inkább az európai műholdas navigációs programokra hivatkozni. A rendeletre irányuló javaslat az Európai Unió által a – jelenleg a Galileo és EGNOS programok révén megvalósított – műholdas rádiónavigáció terén végzett tevékenységek összességére vonatkozik.

ELJÁRÁS

Cím

Az európai műholdas rádiónavigációs program kiépítési és üzemeltetési szakaszainak megvalósításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

A véleménynyilvánításra felkért bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN
16.11.2004

Megerősített együttműködés

 

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Patrick Louis
16.11.2004

Vizsgálat a bizottságban

19.1.2005

14.3.2005

 

 

 

Módosítások elfogadásának dátuma

21.2.2005

A zárószavazás eredménye

mellette:

ellene:

tartózkodás:

37

3

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jean Louis Cottigny, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés szerint)

 

ELJÁRÁS

Cím

Az európai műholdas rádiónavigációs program kiépítési és üzemeltetési szakaszainak megvalósításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Jogalap

EK-Szerződés 251. cikk (2) bekezdés és 156.cikk

Jogalap (Eljárási Szabályzat)

51. cikk

Az Európai Parlamentben történő előterjesztés dátuma

15.7.2004

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE
16.11.2004

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG
16.11.2004

CONT
16.11.2004

TRAN
16.11.2004

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

CONT
25.5.2005

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Barsi-Pataky Etelka
24.11.2004

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás
  A határozat dátuma

 

A jogalap vizsgálata
  A JURI véleményének dátuma

 

/

 

 

 

A pénzügyi támogatás módosítása
  A BUDG véleményének dátuma

 

/

BUDG
15.6.2005

 

 

Konzultáció az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal
  Az ülésen hozott határozat dátuma

 

Konzultáció a Régiók Bizottságával
  Az ülésen hozott határozat dátuma

 

Vizsgálat a bizottságban

30.3.2005

24.5.2005

15.6.2005

21.6.2005

 

Az elfogadás dátuma

21.6.2005

A zárószavazás eredménye

mellette:

ellene:

tartózkodás:

43

 

 

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

María del Pilar Ayuso González, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey, Neena Gill, Norbert Glante, Herczog Edit, Peter Liese, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, Lambert van Nistelrooij

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

 

Benyújtás dátuma -A[5]

1.7.2005

A6-0212/2005

Megjegyzések

...