SPRAWOZDANIE w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzenia w życie fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej europejskiego programu radiowej nawigacji satelitarnej

1.7.2005 - (COM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Etelka Barsi-Pataky

Procedura : 2004/0156(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0212/2005
Teksty złożone :
A6-0212/2005
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzenia w życie fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej europejskiego programu radiowej nawigacji satelitarnej

(COM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0477)[1],

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 156 Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła projekt Parlamentowi (C6‑0087/2004),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Budżetowej, jak również Komisji Transportu i Turystyki (A6‑0212/2005),

1.  zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.  wskazuje, że środki określone w projekcie legislacyjnym na okres po roku 2006 zależą od decyzji w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych;

3.  wzywa Komisję, po przyjęciu wieloletnich ram finansowych na kolejny okres, do ewentualnego przedstawienia dostosowania finansowej kwoty referencyjnej programu.

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

5.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia -1 (nowy)

 

(-1) Europejska polityka w zakresie radiowej nawigacji satelitarnej jest obecnie realizowana poprzez programy Galileo i EGNOS.

Uzasadnienie

Presently Galileo and EGNOS form the European GNSS satellite radio-navigation structure. The two systems will be independent and complementary, building up a system with the highest level of reliability and accuracy, that enables the offering of services requiring full continuity.

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

 

(1a) Projekt stworzenia tej infrastruktury satelitarnej nawigacji radiowej zdecydowanie przekracza możliwości techniczne i finansowe jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego działającego samodzielnie. Programy Galileo i EGNOS są w pełni zgodne z wymaganiami zasady pomocniczości, ponieważ płaszczyzna wspólnotowa jest najwłaściwszą płaszczyzną działania w tym zakresie; jest to przykład zdolności Europy do stworzenia wartości dodanej na podstawie jasno zdefiniowanych przez nią celów i środków.

Uzasadnienie

This amendment lays down the legal justification for a community action that fulfils the subsidiarity principle.

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 1 b (nowy)

 

(1b) Celem programu EGNOS jest poprawa jakości sygnałów amerykańskiego systemu GPS i rosyjskiego systemu GLONASS w celu zwiększenia ich wiarygodności na dużym obszarze geograficznym. Program ten jest niezależny od Galileo i stanowi jego uzupełnienie.

Uzasadnienie

EGNOS is a recognised tool for the market success of Galileo services. The EGNOS integration provides cost efficiency, proper marketing and financial advantages for the Galileo programme. See Amendment 1 as well.

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 5

(5) Program Galileo obejmuje fazę tworzenia definicji, fazę rozwoju, fazę rozmieszczania i fazę operacyjną.

(5) Program Galileo obejmuje fazę tworzenia definicji, fazę rozwoju, fazę rozmieszczania i fazę operacyjną. Faza rozmieszczenia powinna rozpocząć się w 2006 r., po dwóch latach przebiegać równolegle z fazą operacyjną, a następnie zakończyć się w 2010 r. Faza operacyjna powinna rozpocząć się w 2008 r., a system powinien być już w pełni operacyjny w 2010 r.

Uzasadnienie

In order to avoid any further delays that could jeopardise the success of the programme, it is important to lay down the time frame of the phases concerned.

Poprawka 5

Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)

 

 

(8a) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi powołuje Europejski Organ Nadzoru GNSS (zwany dalej organem nadzoru).

 

* Dz.U. L 246 z 20.07.2004, str. 1.

Uzasadnienie

The institutional framework by setting up the European GNSS Supervisory Authority as a Community agency was established by the said Council Regulation in order to guarantee the public supervision of the deployment and commercial operating phases of the European GNSS programmes. The Supervisory Authority, among others, arranges regulatory duties and safeguard the public co-financing.

Poprawka 6

Punkt uzasadnienia 10

(10) Biorąc pod uwagę wyrażoną przez Radę wolę ograniczenia do jednej trzeciej części finansowania publicznego fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej oraz środki finansowe przewidziane już w ramach aktualnej perspektywy finansowej, kwota finansowania fazy rozmieszczania do pokrycia przez budżet Wspólnoty w ramach Nowych Perspektyw Finansowych powinna wynieść [500] milionów euro.

(10) Biorąc pod uwagę wyrażoną przez Radę wolę ograniczenia do jednej trzeciej części finansowania publicznego fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej oraz środki finansowe przewidziane już w ramach aktualnej perspektywy finansowej, kwota finansowania fazy rozmieszczania do pokrycia przez budżet Wspólnoty w ramach Nowych Perspektyw Finansowych powinna wynieść [500] milionów euro w cenach z 2004 r..

Uzasadnienie

This amendment seeks to clarify that the community contributions shall be in constant prices.

Poprawka 7

Punkt uzasadnienia 11

(11) Z uwagi na szczególny charakter rynku radiowej nawigacji satelitarnej i sprzedaży jego usług, jak również gwarancji udostępnienia ich w interesie sektora publicznego, w drodze wyjątku niezbędne będzie wniesienie części finansowania publicznego podczas pierwszych lat fazy operacyjnej. Rada przewidziała zresztą wyraźnie udział środków wspólnotowych na cele finansowania fazy operacyjnej we wnioskach przyjętych kolejno na posiedzeniach w dniach 25 i 26 marca 2002 r. i 8 i 9 marca 2004 r. Przewidywana kwota wymaganego wkładu Wspólnoty będzie rzędu [500] milionów euro.

 

(11) Z uwagi na szczególny charakter rynku radiowej nawigacji satelitarnej i sprzedaży jego usług, jak również gwarancji udostępnienia ich w interesie sektora publicznego, w drodze wyjątku niezbędne będzie wniesienie części finansowania publicznego podczas pierwszych lat fazy operacyjnej. Rada przewidziała zresztą wyraźnie udział środków wspólnotowych na cele finansowania fazy operacyjnej we wnioskach przyjętych kolejno na posiedzeniach w dniach 25 i 26 marca 2002 r. i 8 i 9 marca 2004 r. Przewidywana kwota wymaganego wkładu Wspólnoty będzie rzędu [500] milionów euro w cenach z 2004 r..

Uzasadnienie

See justification for Amendment to Recital 10

Poprawka 8

Punkt uzasadnienia 12

(12) Należy w związku z tym przewidzieć w budżecie wspólnotowym kwotę [jednego miliarda] euro na cele finansowania fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej programu Galileo w okresie od 2007 do 2013 r.

(12) Należy w związku z tym przewidzieć w budżecie wspólnotowym kwotę [jednego miliarda] euro w cenach z 2004 r. na cele finansowania fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej programów w okresie od 2007 do 2013 r., tworząc na nie w budżecie specjalną linię budżetową i w ten sposób umożliwiając organowi nadzoru na dostosowanie finansowania do realizacji poszczególnych faz programu w określonym terminie.

Uzasadnienie

As it is already foreseen in the draft Financial Perspectives, a specific budget line has been granted to the Galileo programme at the TEN chapter. Therefore the annual budgetary procedure will enable the Parliament to oversee the keeping of the deadlines. After the integration of EGNOS, the financing of the operation phase will not be separated any more. See also Amendment 3 and 7.

Poprawka 9

Punkt uzasadnienia 12 a (nowy)

 

(12a) W przypadkach, gdy Wspólnota zamierza w sposób pośredni lub bezpośredni przyjąć gwarancje finansowe przekraczające ww. środki budżetowe, powinny one zostać przedstawione do zatwierdzenia Parlamentowi i Radzie zgodnie z obowiązującymi przepisami budżetowymi.

Uzasadnienie

Taking into account the specific nature of the programme, especially the needs of a Public Private-Partnership, it is very likely that the Community will have to undertake financial guarantees, which must be made known to the Parliament and Council, so that they can fulfil their budgetary responsibilities.

Poprawka 10

Punkt uzasadnienia 12 b (nowy)

 

(12a) W przypadkach, gdy Wspólnota zamierza w sposób pośredni lub bezpośredni podjąć zobowiązania przekraczające ww. środki budżetowe, powinny one zostać przedstawione do zatwierdzenia Parlamentowi i Radzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami budżetowymi.

Uzasadnienie

Taking into account the specific nature of the programme, especially the needs of a Public Private-Partnership, it is very likely that the Community will have to undertake liability commitments, which must be made known to the Parliament and Council, so that they can fulfil their budgetary responsibilities.

Poprawka 11

Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

(13a) Należy ustanowić mechanizm dzielenia zysków, by umożliwić zwrot wspólnotowego udziału w fazie rozmieszczania oraz w fazie operacyjnej.

Uzasadnienie

As it is anticipated that the programme will be highly profitable, it is important to make sure that arrangements are in place so that the Community contribution is definitely repaid.

Poprawka12

Punkt uzasadnienia 13 b (nowy)

 

(13b) Koncesjonariusz powinien być uprawniony do otrzymywania dochodów wynikających z korzystania z licencji i praw własności intelektualnej do części składowych systemu, których posiadaczem powinien być organ nadzoru.

Uzasadnienie

It is fundamental to state that the ownership of the Intellectual Property Rights and licences stays with the Supervisory Authority, but the revenues, generated from the exploitation of these rights can form the income of the concession holder. Since the concession contract is for a limited period, after the termination of the contract the Supervisory Authority can continue the exploitation of the IPR rights by itself or by entering into a contract with a new concession holder.

Poprawka13

Punkt uzasadnienia 14

(14) Do zadań organu nadzoru należy zarządzanie funduszami publicznymi przyznawanymi europejskim programom radiowej nawigacji satelitarnej, a także monitorowanie zarządzania finansowego tymi programami w celu optymalnego wykorzystania środków publicznych. Ponadto organ nadzoru wykonywać będzie zadania budżetowe powierzane przez Komisję zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu Wspólnoty Europejskiej[2].

(14) Do zadań organu nadzoru należy zarządzanie funduszami przyznawanymi europejskim programom radiowej nawigacji satelitarnej, a także monitorowanie ogólnego zarządzania finansowego tymi programami w celu optymalnego wykorzystania środków publicznych. Ponadto organ nadzoru wykonywać będzie zadania w zakresie wykonania budżetu powierzane przez Komisję zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnoty Europejskiej[3]. Biorąc pod uwagę specyfikę tych programów, Parlament Europejski powinien cieszyć się statusem obserwatora w Radzie Nadzorczej organu nadzoru, by należycie wypełniać swoją rolę budżetową.

Uzasadnienie

According to Council Regulation (EC) No 1321/2004 of 12 July 2004 Article 2 1. (b) the Supervisory Authority has been entrusted with managing the funds specifically allocated to it and monitoring the overall financial management of the programmes. Taking into account the specific financial situation of the programmes, the Parliament, by having an observer status at the Administrative Board of the Supervisory Authority, could only be able to accomplish its budgetary roles.

Poprawka 14

Punkt uzasadnienia 14a (nowy)

 

(14a) Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie programu ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 - 2013) ustanawia wsparcie dla Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej GNSS.

Uzasadnienie

It is a missing reference to the 7th FP which specifically takes account of the needs of research and development linked to the Galileo programme.

Poprawka15

Punkt uzasadnienia 14 b (nowy)

 

(14b) Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego I Rady ustanawiający program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) przewiduje także włączenie MŚP w rozwój innowacji przy wsparciu ze środków wspólnotowych, co przyczyni się do rozwoju Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej GNSS.

Uzasadnienie

This amendment seeks to fill a missing gap in the development of the competitiveness and innovation framework programme that would enable industrial applications linked to the European GNSS satellite navigation system to be developed by European SMEs.

Poprawka 16

Punkt uzasadnienia 16

(16) Niniejsze rozporządzenie ustala, dla fazy rozmieszczania i dla fazy operacyjnej programu, ramy finansowe stanowiące dla władz budżetowych uprzywilejowane odniesienie, w znaczeniu punktu 33 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy dyscypliny budżetowej.

(16) Niniejsze rozporządzenie ustala, dla fazy rozmieszczania i dla fazy operacyjnej programów, ramy finansowe stanowiące dla władz budżetowych uprzywilejowane odniesienie, w znaczeniu punktu 33 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy dyscypliny budżetowej.

Uzasadnienie

This amendment seeks to clarify the present situation, namely that the European GNSS programme is implemented through the Galileo and EGNOS programmes. See also Amendment 1.

Poprawka17

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustala szczegółowe zasady dotyczące wkładu finansowego Wspólnoty dla wprowadzenia w życie fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej europejskiego programu radiowej nawigacji satelitarnej Galileo, nazywanego dalej „programem”.

Niniejsze rozporządzenie ustala szczegółowe zasady dotyczące wkładu finansowego Wspólnoty dla wprowadzenia w życie fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej europejskich programów radiowej nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS, nazywanych dalej „programami”.

Uzasadnienie

In order to avoid any further delays that could jeopardise the success of the programme, it is important to lay down the time frame of the phases concerned. This amendment also seeks to clarify the present situation, namely that the European GNSS programme is implemented through the Galileo and EGNOS programmes. See also Amendment 1 and 4.

Poprawka 18

Artykuł 2

Wkład Wspólnoty udzielany programowi na mocy niniejszego rozporządzenia przyznany jest w celu współfinansowania:

Wkład Wspólnoty udzielany programom na mocy niniejszego rozporządzenia przyznany jest w celu współfinansowania::

a)        czynności związanych z fazą rozmieszczania, obejmujących budowę i wyniesienie na orbitę satelitów, a także całkowite uruchomienie infrastruktury naziemnej;

a)        czynności związanych z fazą rozmieszczania, obejmujących budowę i wyniesienie na orbitę satelitów, a także całkowite uruchomienie infrastruktury naziemnej;

b)        pierwszej serii czynności związanych z rozpoczęciem fazy operacyjnej, obejmującej zarządzanie infrastrukturą składającą się z satelitów i ze stacji naziemnych połączonych z jej funkcjonowaniem, jak również konserwację i systematyczne udoskonalanie tego systemu.

b)        jeżeli jest to konieczne, pierwszej serii czynności związanych z rozpoczęciem fazy operacyjnej, obejmującej zarządzanie infrastrukturą składającą się z satelitów i ze stacji naziemnych połączonych z jej funkcjonowaniem, jak również konserwację i systematyczne udoskonalanie tego systemu.

Uzasadnienie

This amendment seeks to clarify the present situation, namely that the European GNSS programme is implemented through the Galileo and EGNOS programmes. However, as it is stated in Recital (11) of the draft regulation, the funding of the commercial operating phase by Community contribution means an exceptional funding, and will only be realised if it is needed.

Poprawka 19

Artykuł 3 ustęp 1

Kwota finansowa niezbędna dla wdrożenia działań przewidzianych w art. 2 w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi [1 miliard €].

Szacunkowe ramy finansowe niezbędne dla wdrożenia działań przewidzianych w art. 2 są określone na kwotę [1 miliard €] (w cenach z 2004 r.) na okres 7 lat od 1 stycznia 2007 r.

Uzasadnienie

The reference amount for the financial framework is indicative until a decision has been reached on the Financial Perspective. Once a decision is reached, the Commission shall present a legislative proposal to set the reference amount with the respect to the appropriate ceiling of the financial framework concerned. This amendment seeks to clarify that the community contributions shall be in constant prices.

Poprawka 20

Artykuł 3 a (nowy)

 

Artykuł 3a

 

W przypadku gdy planowane jest podjęcie bezpośrednio lub pośrednio przez Wspólnotę gwarancji finansowych, włączając w to umowę koncesyjną, które przewyższają alokację budżetową, o której mowa powyżej, gwarancje te podlegają zatwierdzeniu przez Parlament i Radę, zgodnie z obowiązującymi przepisami budżetowymi.

Uzasadnienie

Taking into account the specific nature of the programme, especially the needs of a Public Private-Partnership, it is very likely that the Community will have to undertake financial guarantees, which must be made known to the Parliament and Council, so that they can fulfil their budgetary responsibilities.

Poprawka 21

Artykuł 3 b (nowy)

 

Artykuł 3b

 

W przypadku gdy planowane jest podjęcie bezpośrednio lub pośrednio przez Wspólnotę zobowiązań finansowych, włączając w to umowę koncesyjną, które przewyższają alokację budżetową, o której mowa powyżej, gwarancje te podlegają zatwierdzeniu przez Parlament i Radę, zgodnie z obowiązującymi przepisami budżetowymi.

Uzasadnienie

Taking into account the specific nature of the programme, especially the needs of a Public Private-Partnership, it is very likely that the Community will have to undertake liability commitments, which must be made known to the Parliament and Council, so that they can fulfil their budgetary responsibilities.

Poprawka 22

Artykuł 3 c (nowy)

Artykuł 3c

 

Należy ustanowić mechanizm dzielenia zysków, by umożliwić zwrot wspólnotowego udziału w fazie rozmieszczania oraz w fazie operacyjnej.

Uzasadnienie

As it is anticipated that the programme will be highly profitable, it is important to make sure that arrangements are in place so that the Community contribution is definitely repaid.

Poprawka 23

Artykuł 3 d (nowy)

 

Artykuł 3d

 

Koncesjonariusz powinien być uprawniony do otrzymywania dochodów wynikających z korzystania z licencji i praw własności intelektualnej do części składowych systemu, których posiadaczem powinien być organ nadzoru.

Uzasadnienie

It is fundamental to state that the ownership of the Intellectual Property Rights and licences stays with the Supervisory Authority, but the revenues, generated from the exploitation of these rights can form the income of the concession holder. Since the concession contract is for a limited period, after the termination of the contract the Supervisory Authority can continue the exploitation of the IPR rights by itself or by entering into a contract with a new concession holder.

Poprawka 24

Artykuł 4 ustęp 1

Organ nadzoru Galileo zapewnia, zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr …/2004, zarządzanie i kontrolę użytkowania funduszy pochodzących z wkładu wspólnotowego przeznaczonego na europejski program radiowej nawigacji satelitarnej.

Organ nadzoru Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) zapewnia, zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1321/2004 zarządzanie i kontrolę użytkowania funduszy pochodzących z wkładu wspólnotowego przeznaczonego na europejski program radiowej nawigacji satelitarnej.

Uzasadnienie

According to Council Regulation (EC) No 1321/2004 of 12 July 2004 an European GNSS Supervisory Authority was established, and not a Galileo Supervisory Authority. The adequate wording must be reflected in the subsequent regulations. Taking into account the specific financial situation of the programmes, the Parliament, by having an observer status at the Administrative Board of the Supervisory Authority, could only be able to accomplish its budgetary roles.

Poprawka 25

Arykuł 4 ustęp 1 a (nowy)

 

Biorąc pod uwagę specyfikę tych programów, Parlament Europejski powinien cieszyć się statusem obserwatora w Radzie Nadzorczej organu nadzoru, by należycie wypełniać swoją rolę budżetową.

Uzasadnienie

According to Council Regulation (EC) No 1321/2004 of 12 July 2004 an European GNSS Supervisory Authority was established, and not a Galileo Supervisory Authority. The adequate wording must be reflected in the subsequent regulations. Taking into account the specific financial situation of the programmes, the Parliament, by having an observer status at the Administrative Board of the Supervisory Authority, could only be able to accomplish its budgetary roles.

Poprawka 26

Arykuł 4 ustęp 2

Środki operacyjne niezbędne do finansowania tego wkładu Wspólnoty przekazywane są do dyspozycji organu nadzoru Galileo, na mocy konwencji, zgodnie z postanowieniami art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr ___/2004.

Środki operacyjne niezbędne do finansowania tego wkładu Wspólnoty przekazywane są do dyspozycji organu nadzoru Galileo, na mocy konwencji, zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 litera g) lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1321/2004. Władza budżetowa zostanie zawiadomiona o projekcie konwencji przed jej rozpoczęciem.

Uzasadnienie

According to Council Regulation (EC) No 1321/2004 of 12 July 2004 an European GNSS Supervisory Authority was established, and not a Galileo Supervisory Authority. The adequate wording must be reflected in the subsequent regulations. Taking into account the specific financial situation of the programmes, the Parliament, by having an observer status at the Administrative Board of the Supervisory Authority, could only be able to accomplish its budgetary roles.

Poprawka 27

Arykuł 4 ustęp 3

Kwota każdej konwencji rocznej o przekazaniu środków do dyspozycji określana jest na podstawie programu roboczego organu nadzoru, zatwierdzonego przez jego Radę Nadzorczą, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 6 rozporządzenia (WE) nr ___/2004.

Kwota każdej konwencji rocznej o przekazaniu środków do dyspozycji jest przyjmowana w ramach procedury budżetowej UE z uwzględnieniem programu roboczego organu nadzoru, zatwierdzonego przez jego Radę Nadzorczą, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1321/2004 oraz w granicach obowiązujących perspektyw finansowych.

Uzasadnienie

It should be made very clear that the annual amount is being allocated not on the basis of "work programme" of the Supervisory Authority but on the basis of the procedure foreseen in the Treaties, i.e. the annual Community budgetary procedure.

Poprawka 28

Arykuł 6

Komisja zapewnia wprowadzenie w życie niniejszego rozporządzenia i systematycznie składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Co roku w momencie przedstawiania wstępnego projektu budżetu Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie wdrożenia programu. W 2007 r. należy przeprowadzić średniookresową ocenę programu z celu poinformowania Rady i Parlamentu o postępach, które zostaną poczynione do tego czasu.

Uzasadnienie

This amendment seeks to clarify the annuality of the reporting requirement. This annual process enables the Parliament to follow the implementation of the programme, and to fulfil its budgetary roles.

  • [1]  Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
  • [2]               Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1
  • [3]               Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1

EXPLANATORY STATEMENT (wersja angielska)

The Galileo programme

Galileo is a new European infrastructure thus Galileo is a strategically important programme for Europe. Galileo is the first satellite positioning and navigation system specifically for civil purposes world wide. The independent satellite-radio navigation and positioning capability offers enhanced services for the public sector and the commercial sector in several fields, such as transport, agriculture, environmental policy, boarder control. It affects the everyday life of the citizens by offering better services in navigation, telecommunication, banking services, and security questions.

The Galileo programme fits perfectly into the Lisbon strategy, by creating a significant number of jobs in Europe, enhancing the competitiveness of Europe by the developed technology and know-how. It is also important to stress that the Galileo programme grants an added community value, no single Member State having wished to develop such a project alone. Galileo services will be a primary component in future high-tech industries comprising exciting new markets and opportunities.

The Galileo programme forms the so far first and biggest European Public-Private-Partnership, having the European Community involved.

The European Parliament has given its full support to the programme. Its last report adopted on 31 March, 2004 the Parliament supported the Commission proposal to establish the legal basis of the structures for an efficient and reliable management of the European satellite-radio navigation programme.

The subject of this report is the proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the implementation of the deployment and commercial operating phases of the European programme of satellite radionavigation.

The Commission proposal

The Galileo programme has now reached an advanced stage of maturity and goes well beyond the framework of a simple research project. It is necessary to place it on a specific legal tool, better able to satisfy its needs and respond to the requirement for good financial management. As a result, a Community Regulation is necessary to enable the implementation of the deployment and the commercial operating phases of the programme.

The financing of the deployment and the commercial operating phases must be secured in order to ensure the contribution to the programme. The programme has taken a dimension which goes beyond the sectoral policies, therefore a clear budgetary framework is necessary.

The following four matters had to be settled prior:

1) The structures for the management of the system are established. Council Regulation (EC) 1321/2004 on the structures for the management and Joint Action 2004/552/CFSP on aspects of the operation affecting the security of the European Union both dated 12 July 2004.

2) The agreement with the United States was signed on 26 June 2004 which expressly provides a total interoperability of the European and American system.

3) The definition of the services offered has been already laid down.

4) According to the contribution from the private sector the Galileo Joint Undertaking will select one of the candidates for the concession. The concession contract has to be signed at the end of 2005 in close liaison with the Supervisory Authority as a licensing authority.

Integration of the EGNOS - European GNSS Satellite System

The EGNOS early-integration is favoured by all players in the programmes, namely the EU Commission, the Galileo Joint Undertaking and the concession bidders as well. The early-integration would quarantined cost-savings for the operator, and by giving the two systems (EGNOS and Galileo) to the same hands, the two programmes will not be competitors, but complementary, offering constant services that relay on two systems.

The Community funding

The cost of the deployment phase is estimated at EUR 2.1 billion. Since each of the short listed consortiums has undertaken to bear two-thirds of this cost, EUR 700 million will be needed from the Community budget in order to fund the phase. The operational phase will be funded by the private sector but it will be necessary to provide some exceptional public funding during the first years of the operational phase.

In order to ensure funding from the Community budget, the proposal provides for a financial contribution of EUR 1 billion for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013. EUR 500 million are assigned to the funding of the deployment phase, which should also receive EUR 200 million under the current financial perspective for 2006, and EUR 500 million are earmarked for the funding of the first years of the operational phase.

Income from third countries

Several third countries are particularly keen to participate in the Galileo programme, including financially. Cooperation agreements were signed with China on 30 October 2003 and with Israel on 13 July 2004. The third countries associated with the Galileo programme represent a good market development opportunity.

The rapporteur's proposals

Financing of the programme

As it has been stated earlier, the programme will be realised through a Public-Private-Partnership with a private concession holder, which form is basically new for the Community. The PPP form means a share of costs, responsibly, liabilities and market risk, and has a solid guarantee commitment result, but it is important to stress that the Supervisory Authority shall be the owner of all tangible and intangible assets, Intellectual Property Rights and licences. This is the first time when the Community undertakes such financial commitments and runs a project with these financial obligations. So it is therefore important for the Parliament, as one of the EU institutions responsible for the community budget to be fully informed about the financial background of the programme and all the commitments to be undertaken in relation.

Your rapporteur suggests, that taking into account the specific nature of a Public-Private-Partnership, it is important to regulate the following questions in the community legislation:

- 1 billion euros at 2004 prices shall be necessary for the implementation of the actions foreseen in the legislative act.

- It is very likely that the Community will have to undertake (either directly, or indirectly through the Supervisory Authority) financial guarantee commitments. The Parliament and the Council, as Budgetary Authorities will have to be informed about these commitments adequately, and the commitments will have to pass the necessary approval procedure from the Community institutions.

- It is also very likely that the Community will have to undertake liability commitments as well. The same is applicable to these commitments as to the guarantee commitments.

- A profit-sharing mechanism will have to be established, because according to a best case scenario it is likely that the programme will be as beneficial that the Community demand for repayment may be justified.

- It is fundamental to state that the ownership of the Intellectual Property Rights stays with the Supervisory Authority, but the revenues, generated from the exploitation of these rights can form the income of the concession holder. Since the concession contract is for a limited period, after the termination of the contract the Supervisory Authority can continue the exploitation of the IPR rights by itself or by entering into a contract with a new concession holder.

- An observer status, to be granted to the Parliament at the Administrative Board of the Supervisory Authority could ensure that the Parliament gets all the necessary information to fulfil its budgetary responsibilities.

The strategic importance of the timing of the programme

Your rapporteur emphasises that it is very important to define the timing of the phases in the regulation to avoid any further delay. The realistic time schedule is the following:

- The deployment phase start sin 2006 and finish in 2010, when all the 30 satellites and the complete ground segment must be operational.

- The commercial operating phase start sin 2008, with offering partial services. In 2010, when all the components will be in duty, the full operation phase can start.

This schedule secures the commercial advantage of an early-entering to the market of Galileo, in competition with the new generation of the US GPS. Even to enhance this market structure, the early integration of the EGNOS programme will have significant positive effects on the Galileo market entry. Through the EGNOS services, the future Galileo service providers and users can get to know the services that help the wider usage. It is therefore important to mention the EGNOS as the second pillar of the European satellite radio navigation policy.

OPINIA Komisji Budżetowej (16.6.2005)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej europejskiego programu radiowej nawigacji satelitarnej
(COM(2004)0477 – C6‑0087/2005 – 2004/0156(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Janusz Lewandowski

SHORT JUSTIFICATION

At its meeting of 23-24 May 2005, the Committee on Budgets examined the proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the implementation of the deployment and commercial operating phases of the European programme of satellite radio-navigation for an amount of EUR 1 billion between 1st January 2007 to 31 December 2013.

As to the compatibility of the proposal with the next Financial Perspectives (Rule 36, paragraph 2 of Parliament's Rules of Procedure), the committee on Budgets reminds that the Temporary Committee on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 2007-2013 in its Report from 13 May 2005 stresses under point 54:

"...in anticipation of the entry into force of the relevant provisions of the Constitutional Treaty, where the Space Programme has its own legal base (Art. III-254), this should be treated as a separate policy area with its own clearly defined legal basis and be endowed with adequate financial resources and appropriate financial instruments to support space related research activities as well as the development and operation of infrastructures of Galileo and GMES, and EU access to space; believes that particular rules shall be introduced into the Framework Programme to enable the implementation of these specific activities."

As to the content of the proposal, the committee on Budgets notes that the Galileo project will be realized through a Public-Private-Partnership (PPP) with a private concessionaire as beneficiary, working under the control of a new Supervisory Authority. This Public-Private-Partnership means a share of enormous costs but also of considerable market risks.

As the Commission points out in its Green Paper COM(2004)0327 on "Public Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions", a characterizing element of a PPP is normally "the distribution of risks between the public partner and the private partner, to whom the risks generally borne by the public sector are transferred. However, a PPP does not necessarily mean that the private partner assumes all the risks..." (point 1.1.2. of the Green Paper).

However, in the case of Galileo it seems to be the other way round: as the contributions constitute subsidies, the European Communities are burdening the risk whereas possible economic benefits in the case of a market success of Galileo will be only for the private partner. An alternative financial mechanism could therefore have been foreseen to reimburse the public funding or under the 7th Framework Programme or under the proposed regulation in the case of an economic success (benefits for the concessionaire).

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka 1

1a.      wskazuje, że środki określone w projekcie legislacyjnym na okres po roku 2006 zależą od decyzji w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych;

1b.      wzywa Komisję, po przyjęciu wieloletnich ram finansowych na kolejny okres, do ewentualnego przedstawienia dostosowania finansowej kwoty referencyjnej programu.

Uzasadnienie

The reference amount for the financial framework is indicative until a decision has been reached on the Financial Perspective. Once a decision is reached, the Commission shall present a legislative proposal to set the reference amount with the respect to the appropriate ceiling of the financial framework concerned.

Projekt rozporządzenia

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 2

Artykuł 3 ustęp 1

Kwota finansowa niezbędna dla wdrożenia działań przewidzianych w art. 2 w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi [1 miliard €].

Szacunkowe ramy finansowe dla wdrożenia tego instrumentu są określone na kwotę [1 miliard €] euro na okres 7 lat od dnia 1 stycznia 2007 r.

Uzasadnienie

The reference amount for the financial framework is indicative until a decision has been reached on the Financial Perspective. Once a decision is reached, the Commission shall present a legislative proposal to set the reference amount with the respect to the appropriate ceiling of the financial framework concerned (see amendment to the legislative resolution).

Poprawka 3

Artykuł 4 ustęp 2

Środki operacyjne niezbędne do finansowania tego wkładu Wspólnoty przekazywane są do dyspozycji organu nadzoru Galileo, na mocy konwencji, zgodnie z postanowieniami art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr ___/2004.

Środki operacyjne niezbędne do finansowania tego wkładu Wspólnoty przekazywane są do dyspozycji organu nadzoru Galileo, na mocy konwencji, zgodnie z postanowieniami art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1321/2004. Władza budżetowa zostanie zawiadomiona o projekcie konwencji przed jej rozpoczęciem.

Uzasadnienie

It is normal that the budgetary authority is being informed at an early stage on an agreement on a grant having a budgetary implication of this quantity.

Poprawka 4

Artykuł 4 ustęp 3

Kwota każdej konwencji rocznej o przekazaniu środków do dyspozycji określana jest na podstawie programu roboczego organu nadzoru, zatwierdzonego przez jego Radę Nadzorczą, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 6 rozporządzenia (WE) nr ___/2004.

 

Kwota każdej konwencji rocznej o przekazaniu środków do dyspozycji jest przyjmowana w ramach procedury budżetowej UE z uwzględnieniem programu roboczego organu nadzoru, zatwierdzonego przez jego Radę Nadzorczą oraz w granicach perspektyw finansowych.

 

Uzasadnienie

It should be made very clear that the annual amount is being allocated not on the basis of a "work programme" of the Supervisory Authority but on the basis of the procedure foreseen in the Treaties, i.e. the annual Community budgetary procedure.

Poprawka 5

Artykuł 6

Komisja zapewnia wprowadzenie w życie niniejszego rozporządzenia i systematycznie składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Co roku w momencie przedstawiania wstępnego projektu budżetu, Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie wdrożenia programu.

Uzasadnienie

Clarification concerning the annuality of the reporting requirement.

PROCEDURA

Tytuł

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej europejskiego programu radiowej nawigacji satelitarnej

Odniesienia

COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ITRE

Komisja opiniodawczaData ogłoszenia na sesji plenarnej

BUDG
16.11.2004

Ściślejsza współpraca

Nie

Sprawozdawca komisji opiniodawczejData powołania

Janusz Lewandowski
26.10.2004

Rozpatrzenie w komisji

15.6.2005

 

 

 

 

Data przyjęcia poprawek

15.6.2005

Wynik końcowego głosowania

za:

przeciw:

wstrzymało się:

13

Posłowie obecni podczas końcowego głosowania

Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Anne Elisabet Jensen, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Wojciech Roszkowski, Nina Škottová, Helga Trüpel

Zastępcy obecni podczas końcowego głosowania

 

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas końcowego głosowania

 

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (23.3.205)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia faz rozmieszczenia i operacyjnej europejskiego programu radionawigacji satelitarnej
(COM(2004)0477 - C6-0087/2004 - 2004/0156(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Patrick Louis

KRÓTKIE UZASADNIENIE

I. Streszczenie projektu

Światowy rynek usług nawigacji satelitarnej i produktów pochodnych wykazuje roczny przyrost rzędu 25% i do 2010 r. może osiągnąć 100 miliardów euro, doprowadzając do powstania w Europie 40 tys. miejsc pracy dla wykwalifikowanego personelu. Dzięki programowi GALILEO Europa zamierza stworzyć wiodącą w świecie infrastrukturę lokalizacji satelitarnej, zapewniając sobie w ten sposób niezależność od amerykańskiego systemu GPS.

Celem niniejszego projektu rozporządzenia jest wyraźne przyspieszenie prac nad projektem. Po fazie tworzenia definicji projekt wkroczył obecnie w drugą fazę, tzw. fazę rozwoju i atestacji (2002-2005). Obejmuje ona zaprojektowanie satelitów i naziemnych komponentów systemu oraz atestację orbit.

W latach 2006-2007 nastąpi faza rozmieszczenia, na którą złoży się budowa, uruchomienie i rozmieszczenie satelitów, zaś od 2008 r. faza operacyjna sieci, tj. zarządzanie, konserwacja i doskonalenie systemu. Realizacja tych dwóch ostatnich faz zostanie powierzona prywatnemu posiadaczowi koncesji. Została uruchomiona procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie posiadacza koncesji. Stosowna umowa zostanie podpisana w 2005 r. Na dzień dzisiejszy w gronie konkurentów pozostały jedynie Inafsat (EADS, Thales) i Euresa (Alcatel, Finmeccanica).

Udział finansowy Wspólnoty w dwóch pierwszych fazach jest pokrywany z budżetu sieci ogólnoeuropejskich. Realizacja sieci satelitarnej oraz jej rozmieszczenie pochłoną 2,1 mld euro i zostaną sfinansowane w co najmniej dwóch trzecich przez sektor prywatny. Tak więc w stosunku do planowanych 200 milionów euro zwiększony poziom finansowania przez Wspólnotę nie powinien przekroczyć 500 mln euro. Również faza operacyjna powinna być finansowana przez sektor prywatny. Zważywszy na specyfikę rynku radionawigacji satelitarnej, również w tym przypadku przewiduje się współfinansowanie z budżetu Wspólnoty (rzędu 500 mln euro) - z tym, że jego dokładny poziom zostanie ustalony dopiero po negocjacjach w sprawie umowy koncesyjnej.

W niniejszym projekcie komisja chce po pierwsze określić warunki udziału finansowego Wspólnoty w fazach rozmieszczenia i operacyjnej w latach 2007-2013. Jako niezbędny poziom zaangażowania finansowego uważa się wyżej wymienioną kwotę 1 miliarda euro. Po drugie, komisja jasno stwierdza, że organ odpowiedzialny za nadzór ma zapewniać rozdzielanie i kontrolowanie środków w ramach programu GALILEO; określa ona także procedurę wydatkowania środków. Komisja będzie czuwać nad tym, by interes finansowy Wspólnoty nie był narażony na szwank.

II. Uwagi sprawozdawcy

GALILEO jest pierwszoplanowym projektem, który zapewni wysoki poziom zwrotu z inwestycji zarówno narodom jak i Unii Europejskiej.

Przyniesie on liczne korzyści o charakterze strategicznym: wzmocnienie niezależności politycznej względem monopolisty - amerykańskiego systemu GPS, gwarancję obsługi, większą niezawodność a także spójny i ciągły układ powiązań strategicznych z ESA.

Sektor działalności związanej z przestrzenią kosmiczną jest dźwignią innowacyjności technologicznej i owocuje bezpośrednio tworzeniem miejsc pracy. Jednak największe pozytywne efekty odczują branże, których działalność sytuuje się poza tym sektorem.

Aspekt etyczny. Istnienie dwóch konkurencyjnych systemów przyniesie znacznie większe korzyści, aniżeli sam fakt pojawienia się konkurencji. Posiadanie tej technologii przez Europę zaowocuje bowiem podniesieniem ogólnych standardów, jeśli chodzi o normy deontologiczne, ochronę danych osobowych czy wiarygodność informacji.

Projekt w pełni respektuje suwerenność państw, stojąc na gruncie ścisłego przestrzegania zasady pomocniczości, która w Unii Europejskiej ma tak duże znaczenie.

Po pierwsze pozytywny efekt dla całej społeczności, jaki ma zapewnić GALILEO, nie mógłby bowiem zostać osiągnięty przez pojedyncze państwo czy też grupę współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Po drugie, po uzyskaniu wyżej wspomnianego pozytywnego efektu Unia odda pole działania firmie prywatnej. Zostanie jedynie wyznaczona organ nadzoru, czuwający w imieniu Państw Członkowskich nad dalszymi losami projektu pod kątem jego ciągłości.

W ten międzynarodowy projekt włączone są dodatkowo inne kraje, występujące w roli partnerów lub użytkowników.

Ze wszystkich pięciu typów usług „usługi regulowane publicznie” w największym stopniu zapewniają narodom pogodzenie aspektów niezależności i jedności.

Niemniej, szereg kwestii pozostaje nierozwiązanych. Wasz sprawozdawca uznał za stosowne, by poruszyć też kilka ogólnych aspektów związanych z programem GALILEO, do których niniejszy projekt Komisji odnosi się jedynie w sposób pośredni.

W kwestii koncesji należy przyspieszyć tok postępowania i nie przedłużać niepotrzebnie terminów i procedur narzuconych kandydatom: ponieważ generują one poważne koszty oraz niosą ryzyko, iż kandydaci zostaną w końcu zmuszeni, by się wycofać.

W kwestii finansowania, mając na względzie zwiększenie jawności i przejrzystości inwestycji, wydaje się wskazane, by z czasem doszło do wyodrębnienia tego projektu jako osobnej pozycji budżetowej. Niezbędna wydaje się też większa czytelność planowanych działań na lata 2007- 2013.

Naszym zdaniem jest rzeczą pożądaną, by zagadnienia związane z transferem informacji, których głównym nośnikiem będzie GALILEO, zostały całkowicie włączone w zakres działań Komisji Transportu, bowiem odpowiednie zarządzanie informacją przekłada się na wymierne oszczędności i racjonalizację przepływu ludzi i towarów.

Okres umowy: umowa koncesyjna jest zawierana na czas określony. W związku z tym należy przewidzieć mechanizm, dzięki któremu stan inwestycji pod względem aktualności technologii będzie umożliwiać kontynuowanie usługi i sprawne przeprowadzenie nowego przetargu pod koniec okresu umowy. Analogicznie trzeba uwzględnić kwestię przeniesienia własności intelektualnej (przeniesionej po raz pierwszy przez Unię na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa) w momencie wygaśnięcia umowy koncesyjnej. W związku z powyższym Wasz sprawozdawca proponuje wprowadzenie kilku poprawek do treści umowy koncesyjnej, która powinna przewidywać mechanizm zwrotu udziału wniesionego przez Unię Europejską, w przypadku zaistnienia pewnych okoliczności. Jednocześnie w celu zapewnienia opłacalności ekonomicznej dla posiadacza koncesji należy określić w umowie warunki, na jakich mają przysługiwać wpływy z licencji i z praw własności intelektualnej.

Szereg poprawek ma na celu wykazanie, iż obecnie wdrażana jest - poprzez programy GALILEO i EGNOS - europejska polityka dotycząca radionawigacji satelitarnej, co dodatkowo znajduje potwierdzenie w rozporządzeniu (WE) nr 1321/2004 Rady z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi. Ważne jest uświadomienie w dobitny sposób, że polityka dotycząca radionawigacji satelitarnej nie ogranicza się do programu GALILEO.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do właściwej przedmiotowo Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii z prośbą o włączenie do swojego sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia -1 (nowy)

 

(-1) Europejska polityka dotycząca radionawigacji satelitarnej jest obecnie realizowana za pomocą programów GALILEO i EGNOS.

Uzasadnienie

Wskazane jest, by powoływać się nie tylko na program GALILEO, ale również na europejskie programy radionawigacji satelitarnej. Projekt rozporządzenia dotyczy wszystkich działań prowadzonych przez Unię Europejską w zakresie systemu radionawigacji satelitarnej, który obecnie realizowany jest za pomocą programów GALILEO i EGNOS.

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 1a (nowy)

 

(1a) Projekt stworzenia takiej infrastruktury radionawigacji satelitarnej wyraźnie wykracza poza techniczne i finansowe możliwości pojedynczego Państwa Członkowskiego. Galileo w pełni spełnia pod tym względem wymogi zasady pomocniczości, jako że organizacja na szczeblu wspólnotowym jest najlepiej do tego przystosowana; jest on przykładem na to, jaki wkład wnieść może Europa, o ile jej cele i środki zostaną jasno określone.

Uzasadnienie

Wskazane jest, by powoływać się nie tylko na program GALILEO, ale również na europejskie programy radionawigacji satelitarnej. Projekt rozporządzenia dotyczy wszystkich działań prowadzonych przez Unię Europejską w zakresie systemu radionawigacji satelitarnej, który obecnie realizowany jest za pomocą programów GALILEO i EGNOS.

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 1b (nowy)

 

(1b) EGNOS to program mający za zadanie poprawę jakości sygnałów amerykańskiego systemu GPS oraz rosyjskiego systemu Glonass w celu zapewnienia ich niezawodności na rozległym obszarze geograficznym. Działa on niezależnie od systemu GALILEO, w sposób komplementarny.

Uzasadnienie

Wskazane jest, by powoływać się nie tylko na program GALILEO, ale również na europejskie programy radionawigacji satelitarnej. Projekt rozporządzenia dotyczy wszystkich działań prowadzonych przez Unię Europejską w zakresie systemu radionawigacji satelitarnej, który obecnie realizowany jest za pomocą programów GALILEO i EGNOS.

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 8a (nowy)

 

(8a) Rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 Rady z dnia 12 lipca 20041 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi ustanawia Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) (zwany dalej „organem nadzoru”).

 

Dz.U. L 246 z 20.07.2004., str. 1.

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności z terminologią rozporządzenia Rady należy używać nazwy „Organ Nadzoru” zamiast „Organ Nadzoru GNSS”. Sformułowanie takie mogłoby prowadzić do nieporozumień interpretacyjnych związanych z zakresem kompetencji Organu. Zakres kompetencji Europejskiego Organu Nadzoru GNSS obejmuje wiele segmentów wspólnotowych, co winno być wyraźnie odzwierciedlone.

Poprawka 5

Punkt uzasadnienia 12

(12) Należy zatem przewidzieć w budżecie wspólnotowym kwotę [jednego miliarda] euro na finansowanie faz rozmieszczenia i operacyjnej programu GALILEO w latach 2007 - 2013.

(12) Należy zatem przewidzieć w budżecie wspólnotowym kwotę [jednego miliarda] euro na finansowanie faz rozmieszczenia i operacyjnej europejskich programów radionawigacji satelitarnej w latach 2007 – 2013.

Uzasadnienie

Wskazane jest, by powoływać się nie tylko na program GALILEO, ale również na europejskie programy radionawigacji satelitarnej. Projekt rozporządzenia dotyczy wszystkich działań prowadzonych przez Unię Europejską w zakresie systemu radionawigacji satelitarnej, który obecnie realizowany jest za pomocą programów GALILEO i EGNOS.

Poprawka 6

Punkt uzasadnienia 12a (nowy)

 

(12a) Perspektywa wniesienia ograniczonego w czasie wkładu finansowego przez wspólnotę, nie zwalnia sektora prywatnego od odpowiedzialności za finansowanie faz rozmieszczenia i operacyjnej.

Poprawka 7

Punkt uzasadnienia 12b (nowy)

 

(12b) Umowa koncesyjna przewiduje mechanizm spłaty udziału wniesionego przez Unię, przeznaczonego na wdrożenie faz rozmieszczenia i operacyjnej, w przypadku, gdy dochody posiadacza koncesji przekraczają docelowo określony pułap.

Uzasadnienie

Zob. poprawkę sprawozdawcy dotyczącą art. 3.

Poprawka 8

Punkt uzasadnienia 12c (nowy)

 

(12c) Umowa koncesyjna przewiduje również, że posiadacz koncesji będzie mógł pobierać dochody z tytułu licencji i praw własności intelektualnej do komponentów systemu, którego właścicielem pozostaje organ nadzoru.

Uzasadnienie

Zob. poprawkę sprawozdawcy dotyczącą art. 3.

Poprawka 9

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia tryb przyznawania funduszy Wspólnoty na wdrażanie faz rozmieszczenia i operacyjnej europejskiego programu radionawigacji satelitarnej GALILEO, zwanego dalej „programem”.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia tryb przyznawania funduszy Wspólnoty na wdrażanie faz rozmieszczenia i operacyjnej europejskich programów radionawigacji satelitarnej (GNSS), zwanych dalej „programami”.

Uzasadnienie

Wskazane jest, by powoływać się nie tylko na program GALILEO, ale również na europejskie programy radionawigacji satelitarnej. Projekt rozporządzenia dotyczy wszystkich działań prowadzonych przez Unię Europejską w zakresie systemu radionawigacji satelitarnej, który obecnie realizowany jest za pomocą programów GALILEO i EGNOS.

Poprawka 10

Artykuł 2, wstęp

Fundusze wspólnotowe przeznaczone na mocy niniejszego rozporządzenia na realizację programu będą służyły współfinansowaniu:

Fundusze wspólnotowe przeznaczone na mocy niniejszego rozporządzenia na realizację programów będą służyły współfinansowaniu:

Uzasadnienie

Wskazane jest, by powoływać się nie tylko na program GALILEO, ale również na europejskie programy radionawigacji satelitarnej. Projekt rozporządzenia dotyczy wszystkich działań prowadzonych przez Unię Europejską w zakresie systemu radionawigacji satelitarnej, który obecnie realizowany jest za pomocą programów GALILEO i EGNOS.

Poprawka 11

Artykuł 2 litera b)

(b) pierwsza seria działalności związanych z uruchomieniem fazy operacyjnej, która obejmuje zarządzanie infrastrukturą złożoną z satelitów oraz obsługujących je stacji naziemnych, a także konserwację i stałe udoskonalanie tego systemu.

(b) pierwsza seria działalności związanych z uruchomieniem fazy operacyjnej, która obejmuje, w zależności od potrzeb oraz zgodnie z postanowieniami umowy koncesyjnej, zarządzanie infrastrukturą złożoną z satelitów oraz obsługujących je stacji naziemnych, a także konserwację i stałe udoskonalanie tego systemu.

Uzasadnienie

Powyższe zastrzeżenie wydaje się istotne, aby nie wyprzedzać zawarcia umowy koncesyjnej.

Poprawka 12

Artykuł 3 ustęp 2a (nowy)

 

Umowa koncesyjna przewiduje w szczególności:

 

- mechanizm spłaty udziału wniesionego przez Unię, przeznaczonego na wdrożenie faz rozmieszczenia i operacyjnej, w przypadku, gdy dochody posiadacza koncesji przekraczają docelowo określony pułap;

 

- czerpanie przez posiadacza koncesji dochodów z tytułu licencji i praw do wykorzystywania własności intelektualnej z zakresu komponentów systemu, którego właścicielem winien pozostawać Organ Nadzoru.

Poprawka 13

Artykuł 4 ustęp 1

Zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 oraz postanowieniami rozporządzenia (WE) nr.../2004, Organ Nadzoru programu GALILEO sprawuje zarząd i kontrolę nad wykorzystaniem funduszy wspólnotowych przeznaczonych na realizację europejskiego programu radionawigacji satelitarnej.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 oraz postanowieniami rozporządzenia (WE) nr.../2004, Organ Nadzoru sprawuje zarząd i kontrolę nad wykorzystaniem funduszy wspólnotowych przeznaczonych na realizację europejskich programów radionawigacji satelitarnej.

Uzasadnienie

Wskazane jest, by powoływać się nie tylko na program GALILEO, ale również na europejskie programy radionawigacji satelitarnej. Projekt rozporządzenia dotyczy wszystkich działań prowadzonych przez Unię Europejską w zakresie systemu radionawigacji satelitarnej, który obecnie realizowany jest za pomocą programów GALILEO i EGNOS.

Poprawka 14

Artykuł 4 ustęp 2

Środkami operacyjnymi, niezbędnymi do pokrycia udziału wniesionego przez Wspólnotę, rozporządza Organ Nadzoru programu GALILEO, na mocy umowy, zgodnie z postanowieniami art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr ___/2004.

Środkami operacyjnymi, niezbędnymi do pokrycia udziału wniesionego przez Wspólnotę, rozporządza Organ Nadzoru , na mocy umowy, zgodnie z postanowieniami art. 2 lit e) rozporządzenia (WE) nr ___/2004.

Uzasadnienie

Wskazane jest, by powoływać się nie tylko na program GALILEO, ale również na europejskie programy radionawigacji satelitarnej. Projekt rozporządzenia dotyczy wszystkich działań prowadzonych przez Unię Europejską w zakresie systemu radionawigacji satelitarnej, który obecnie realizowany jest za pomocą programów GALILEO i EGNOS.

PROCEDURA

Tytuł

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia faz rozmieszczenia i operacyjnej europejskiego programu radionawigacji satelitarnej

Numer procedury

(COM(2004)0477 - C6-0087/2004 - 2004/0156(COD))

Komisja przedmiotowo właściwa

ITRE

Komisja opiniodawcza

Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

16.11.2004

 

 

 

 

Sciślejsza współpraca

 

 

 

Sprawozdawca

Data powołania

Patrick Louis

16.11.2004

 

 

 

 

Rozpatrzenie w Komisji

19.1.2005 14.3.2005

Data zatwierdzenia poprawek

21.2.2005

 

Wynik głosowania końcowego

za: 37

przeciw: 3

wstrzymujących się: 0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jean Louis Cottigny, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

 

PROCEDURA

Tytuł

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący wprowadzenia w życie fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej europejskiego programu radiowej nawigacji satelitarnej

Odsyłacze

COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Podstawa prawna

art. 251 ust. 2 i art. 156 WE

Podstawa przepisowa

art. 51

Data przedstawienia w PE

15.7.2004

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE
16.11.2004

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
16.11.2004

BUDG
16.11.2004

BUDG
16.11.2004

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

CONT
25.5.2005

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Etelka Barsi-Pataky
24.11.2004

 

Sprawozdawca(y) zastąpiony/zastąpieni

 

 

Procedura uproszczona
  Data wydania decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

 

 

 

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

 

 

BUDG
15.6.2005

Konsultacja z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym
  Data wydania decyzji na posiedzeniu

 

Konsultacja z Komitetem Regionów
  Data wydania decyzji na posiedzeniu

 

Rozpatrzenie w komisji

30.3.2005

24.5.2005

15.6.2005

21.6.2005

 

Data zatwierdzenia

21.6.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

43

Posłowie obecni podczas końcowego głosowania

Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Zastępcy obecni podczas końcowego głosowania

María del Pilar Ayuso González, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey, Neena Gill, Norbert Glante, Edit Herczog, Peter Liese, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, Lambert van Nistelrooij

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas końcowego głosowania

 

Data złożenia - A6

1.7.2005

A6-0212/2005

Uwagi

...