POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uvajalne in obratovalne faze Evropskega satelitskega radionavigacijskega programa

1.7.2005 - (KOM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD)) - ***I

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalka: Etelka Barsi-Pataky

Postopek : 2004/0156(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0212/2005
Predložena besedila :
A6-0212/2005
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uvajalne in obratovalne faze Evropskega satelitskega radionavigacijskega programa

(KOM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2004)0477)[1],

–   ob upoštevanju člena 251 in člena 156 Pogodbe ES, v skladu s katerima je Komisija predlog predložila Parlamentu (C6‑0087/2004),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za proračun in Odbora za promet in turizem (A6–0212/2005),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poudarja, da so odobrena sredstva, predvidena v zakonodajnem predlogu za obdobje po letu 2006, pogojena s sklepom o naslednjem večletnem finančnem okviru;

3.  poziva Komisijo, da po sprejetju naslednjega večletnega finančnega okvira pripravi, če je primerno, predlog za prilagoditev referenčnega finančnega zneska programa;

4.  poziva Komisijo, da zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

5.  naroči predsedniku, da stališče pošlje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava -1 (novo)

 

(-1) Evropska satelitska radionavigacijska politika se sedaj izvaja prek programov GALILEO in EGNOS.

Obrazložitev

Galileo in EGNOS trenutno oblikujeta evropsko satelitsko radionavigacijsko strukturo GNSS. Sistema bosta neodvisna in dopolnilna in z njima bo vzpostavljen sistem z najvišjo stopnjo zanesljivosti in natančnosti, ki omogoča ponudbo storitev, ki zahtevajo popolno kontinuiteto.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 1 a (novo)

 

(1a) Vzpostavitev te satelitske radionavigacijske infrastrukture je projekt, ki jasno presega tehnične in finančne zmogljivosti katere koli posamične države članice. Programa GALILEO in EGNOS zato popolnoma izpolnjujeta zahteve načela subsidiarnosti, ker je raven Skupnosti najprimernejša raven za delovanje; to je primer dodatne koristi, ki jo lahko Evropa pridobi, če so bili cilji in viri jasno opredeljeni.

Obrazložitev

Predlog spremembe določa pravno utemeljitev za delovanje Skupnosti, ki upošteva načelo subsidiarnosti.

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 1 b (novo)

 

(1b) EGNOS je program, namenjen ojačevanju signalov ameriškega GPS in ruskega GLONASS ter s tem doseganju višje stopnje zanesljivosti na obsežnejšem geografskem območju. Je neodvisen od sistema GALILEO in ga dopolnjuje.

Obrazložitev

EGNOS je priznano sredstvo za tržno uspešnost storitev Galilea. Vključitev EGNOSA zagotavlja stroškovno učinkovitost, primerno trženje in finančne prednosti za program Galileo. Glej tudi predlog spremembe 1.

Predlog spremembe 4

Uvodna izjava 5

(5) Program Galileo obsega opredelitveno, razvojno, uvajalno in obratovalno fazo.

(5) Program Galileo obsega opredelitveno, razvojno, uvajalno in obratovalno fazo. Uvajalna faza se mora začeti leta 2006 in se mora po dvoletnem prekrivanju z obratovalno fazo končati leta 2010. Obratovalna faza se mora začeti leta 2008 in sistem mora začeti polno delovati leta 2010.

Obrazložitev

Da bi se izognili nadaljnjim zamudam, ki lahko ogrozijo uspeh programa, je pomembno določiti časovni okvir zadevnih faz.

Predlog spremembe 5

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

(8a) Uredba Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema ustanavlja Evropski nadzorni organ za GNSS (v nadaljevanju Nadzorni organ).

 

* UL L 246 , 20. 7.2004 str. 1.

Obrazložitev

Institucionalni okvir je bil z ustanovitvijo Evropskega nadzornega organa za GNSS kot agencije Skupnosti vzpostavljen z omenjeno uredbo Sveta, da se zagotovi javni nadzor uvajalne in obratovalne faze evropskih programov GNSS. Nadzorni organ med drugim določa izravnalne dajatve in varuje javno sofinanciranje.

Predlog spremembe 6

Uvodna izjava 10

(10) Ob upoštevanju volje Sveta za omejitev deleža javnega financiranja uvajalne faze in financiranj, ki so že predvidena v trenutnih finančnih perspektivah, na tretjino, bi moral znesek za financiranje uvajalne faze iz proračuna Skupnosti v okviru novih finančnih perspektiv znašati [500] milijonov EUR.

(10) Ob upoštevanju volje Sveta za omejitev deleža javnega financiranja uvajalne faze in financiranj, ki so že predvidena v sedanjih finančnih perspektivah, na tretjino, bi moral znesek za financiranje uvajalne faze iz proračuna Skupnosti v okviru novih finančnih perspektiv znašati [500] milijonov EUR po cenah iz leta 2004.

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da so prispevki Skupnosti v stalnih cenah.

Predlog spremembe 7

Uvodna izjava 11

(11) Zaradi posebnosti trga satelitske radionavigacije in trženja njenih storitev ter zagotavljanja razpoložljivosti le-teh v korist javnega sektorja, bo v prvih letih obratovalne faze potrebno pritegniti delež izjemnega javnega financiranja. Svet je v sklepih, sprejetih med njegovima zasedanjema dne 25. in 26. marca 2002 in 8. in 9. marca 2004, za financiranje te faze izrecno predvidel pomoč sredstev Skupnosti. Predvidljiv znesek zahtevanega financiranja Skupnosti je [500] milijonov EUR.

(11) Zaradi posebnosti trga satelitske radionavigacije in trženja njenih storitev ter zagotavljanja razpoložljivosti le-teh v korist javnega sektorja bo v prvih letih obratovalne faze potrebno pritegniti delež izjemnega javnega financiranja. Svet je v sklepih, sprejetih med zasedanjema dne 25. in 26. marca 2002 ter 8. in 9. marca 2004, za financiranje te faze izrecno predvidel pomoč sredstev Skupnosti. Predvidljiv znesek zahtevanega financiranja Skupnosti je [500] milijonov EUR po cenah iz leta 2004.

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predlog spremembe uvodne izjave 10.

Predlog spremembe 8

Uvodna izjava 12

(12) Iz navedenega sledi, da je treba v breme proračuna Skupnosti predvideti znesek [eno milijardo] EUR za financiranje uvajalne in obratovalne faze programa GALILEO v obdobju od 2007 do 2013.

(12) ) Iz navedenega sledi, da je treba v breme proračuna Skupnosti predvideti znesek [eno milijardo] EUR po cenah iz leta 2004 za financiranje uvajalne in obratovalne faze programov v obdobju od 2007 do 2013, z oblikovanjem proračunske postavke v proračunu Skupnosti, kar proračunskemu organu omogoča, da financiranje poveže z upoštevanjem rokov za različne faze programa.

Obrazložitev

Kot je že predvideno v osnutku finančnih perspektiv, je bila programu Galileo dodeljena posebna proračunska postavka v poglavju o vseevropskih omrežjih (TEN). Zato bo letni proračunski postopek Parlamentu omogočil, da nadzira upoštevanje rokov. Po vključitvi programa EGNOS financiranje obratovalne faze ne bo več ločeno. Glej tudi predloga sprememb 3 in 7.

Predlog spremembe 9

Uvodna izjava 12 a (novo)

 

(12a) V primerih, v katerih finančne garancije, večje od zgoraj omenjenih proračunsko dodeljenih sredstev, prevzame Skupnost neposredno ali posredno, jih morata odobriti Parlament in Svet v skladu z veljavnimi proračunskimi pravili.

Obrazložitev

Ob upoštevanju posebne narave programa, posebno nujnosti javno-zasebnega partnerstva, je zelo verjetno, da bo Skupnost morala prevzeti finančne garancije, o katerih morata biti obveščena Parlament in Svet, tako da lahko izpolnita proračunske odgovornosti.

Predlog spremembe 10

Uvodna izjava 12 b (novo)

 

(12a) V primerih, v katerih obveznosti do virov sredstev, večje od zgoraj omenjenih proračunsko dodeljenih sredstev, prevzame Skupnost, neposredno ali posredno, jih morata odobriti Parlament in Svet v skladu z veljavnimi proračunskimi pravili.

Obrazložitev

Ob upoštevanju posebne narave programa, posebno nujnosti javno-zasebnega partnerstva, je zelo verjetno, da bo Skupnost morala prevzeti obveznosti do virov sredstev, o katerih morata biti obveščena Parlament in Svet, tako da lahko izpolnita proračunske odgovornosti.

Predlog spremembe 11

Uvodna izjava 13 a (novo)

 

(13a) Vzpostaviti je treba mehanizem za udeležbo pri dobičku, da se zagotovi povračilo prispevka Skupnosti za uvajalno in obratovalno fazo.

Obrazložitev

Glede na najboljši predvideni potek je verjetno, da bo program tako koristen, da bo zahteva Skupnosti po povračilu lahko upravičena.

Predlog spremembe 12

Uvodna izjava 13 b (novo)

 

(13b) Imetnik koncesije mora biti upravičen do prejemanja prihodkov, ki izvirajo iz izkoriščanja licenc in pravic do intelektualne lastnine sestavnih delov sistema, lastništvo katerih mora imeti Nadzorni organ.

Obrazložitev

Bistveno je navesti, da Nadzorni organ ostaja lastnik pravic do intelektualne lastnine in licenc, vendar so prihodki iz izkoriščanja teh pravic lahko dohodek imetnika koncesije. Ker velja koncesijska pogodba za omejeno obdobje, lahko Nadzorni organ po prenehanju pogodbe še naprej sam izkorišča pravice do intelektualne lastnine ali sklene pogodbo z novim imetnikom koncesije.

Predlog spremembe 13

Uvodna izjava 14

(14) Med naloge Nadzornega organa sodi upravljanje z javnimi sredstvi, odobrenimi za evropski satelitski radionavigacijski program, kot tudi nadzorovanje finančnega poslovodenja teh programov z namenom optimalne porabe javnih skladov. Poleg tega bo Nadzorni organ opravljal proračunske naloge, ki mu jih bo zaupala Komisija, v skladu s členom 54(2)(b) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za proračun Skupnosti.

(14) Med naloge Nadzornega organa spadata upravljanje s sredstvi, odobrenimi za evropske satelitske radionavigacijske programe, in spremljanje celotnega finančnega poslovodenja programov z namenom optimalne porabe javnih skladov. Razen tega bo Nadzorni organ opravljal naloge v zvezi z izvajanjem proračuna, ki mu jih bo zaupala Komisija, v skladu s členom 54(2)(b) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti. Ob upoštevanju posebne narave programov mora Evropski parlament, da lahko izpolni svojo proračunsko vlogo, imeti status opazovalca pri upravnem odboru Nadzornega organa.

Obrazložitev

Glede na člen 2(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 je bilo Nadzornemu organu zaupano upravljanje sredstev, ki so mu posebej dodeljena, in spremljanje celotnega finančnega upravljanja programov. Ob upoštevanju posebnega finančnega položaja programov lahko Parlament opravi proračunsko vlogo le, če ima status opazovalca pri upravnem odboru Nadzornega organa.

Predlog spremembe 14

Uvodna izjava 14 a (novo)

 

(14a) Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o okvirnem programu Evropskih skupnosti za RTD in predstavitvene dejavnosti (2007 do 2013) zagotavlja podporo evropskemu satelitskemu navigacijskemu sistemu GNSS.

Obrazložitev

Manjkajoče sklicevanje na 7. okvirni program, ki posebno upošteva potrebe po raziskavah in razvoju, povezane s programom Galileo.

Predlog spremembe 15

Uvodna izjava 14 b (novo)

 

(14b) Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o okvirnem programu za konkurenčnost in inovacije (2007–2013) zagotavlja tudi vključevanje evropskih malih in srednje velikih podjetij v razvoj inovacij ob podpori financiranja Skupnosti, ki bo prispeval k razvoju evropskega satelitskega navigacijskega sistema GNSS.

Obrazložitev

Predlog spremembe poskuša zapolniti praznino v razvoju okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije, ki bi omogočil razvoj industrijske uporabe, povezane z evropskim satelitskim navigacijskim sistemom GNSS s strani evropskih malih in srednje velikih podjetij.

Predlog spremembe 16

Uvodna izjava 16

(16) Ta uredba določa za uvajalno in obratovalno fazo programa finančni okvir, ki predstavlja za proračunski organ prednostni referenčni okvir v smislu točke 33 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka.

(16) Ta uredba določa za uvajalno in obratovalno fazo programov finančni okvir, ki je za proračunski organ prednostni referenčni okvir v smislu točke 33 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka.

Obrazložitev

Predlog spremembe poskuša pojasniti sedanji položaj in sicer da se evropski program GNSS izvaja prek programov Galileo in EGNOS. Glej tudi predlog spremembe 1.

Predlog spremembe 17

Člen 1

Ta uredba določa podrobna pravila za finančni prispevek Skupnosti za izvajanje uvajalne in obratovalne faze Evropskega satelitskega radionavigacijskega programa Galileo, v nadaljevanju „program“.

Ta uredba določa podrobna pravila za finančni prispevek Skupnosti za izvajanje uvajalne (2006–2010) in obratovalne (od 2008) faze evropskih satelitskih radionavigacijskih programov Galileo in EGNOS, v nadaljevanju „programa“.

Obrazložitev

Da bi se izognili nadaljnjim zamudam, ki lahko ogrozijo uspeh programa, je pomembno določiti časovni okvir zadevnih faz. Predlog spremembe skuša tudi pojasniti sedanji položaj in sicer da se evropski program GNSS izvaja prek programov Galileo in EGNOS. Glej tudi predloga spremembe 1 in 4.

Predlog spremembe 18

Člen 2

Prispevek Skupnosti, ki se s to uredbo odobri za program, je dodeljen z namenom sofinancirati:

Prispevek Skupnosti, ki se s to uredbo odobri za programa, je dodeljen z namenom sofinancirati:

a) dejavnosti v zvezi z uvajalno fazo, ki obsega izdelavo in lansiranje satelitov ter dokončno izvedbo zemeljskega dela infrastrukture;

a) dejavnosti v zvezi z uvajalno fazo, ki obsega izdelavo in lansiranje satelitov ter dokončno izvedbo zemeljskega dela infrastrukture;

b) prvi niz dejavnosti v zvezi z obratovalno fazo, ki obsega upravljanje infrastrukture, ki jo tvorijo sateliti in zemeljske postaje, priključeni k njenemu delovanju, in vzdrževanje ter nenehno izboljševanje sistema.

b) če je potrebno, prvi niz dejavnosti v zvezi z obratovalno fazo, ki obsega upravljanje infrastrukture, ki jo tvorijo sateliti in zemeljske postaje, priključeni k njenemu delovanju, in vzdrževanje ter nenehno izboljševanje sistema.

Obrazložitev

Predlog spremembe skuša pojasniti sedanji položaj in sicer da se evropski program GNSS izvaja prek programov Galileo in EGNOS. Vendar je, kot je navedeno v uvodni izjavi (11) osnutka uredbe, financiranje obratovalne faze s prispevki Skupnosti izjemno financiranje in se bo izvedlo le, če je potrebno.

Predlog spremembe 19

Člen 3, odstavek 1

Finančni znesek, potreben za izvedbo dejavnosti iz člena 2 te uredbe, za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013 znaša [1 milijardo EUR].

Okvirni finančni načrt, potreben za izvedbo dejavnosti iz člena 2 te uredbe, znaša [1 milijardo EUR] po cenah iz leta 2004 za sedemletno obdobje od 1. januarja 2007.

Obrazložitev

Referenčni znesek za finančni načrt je okviren, dokler ne bo sprejeta odločitev glede finančne perspektive. Komisija po sprejemu odločitve predstavi zakonodajni predlog, s katerim določi referenčni znesek v skladu z primerno zgornjo mejo ustreznega finančnega okvira. Namen tega predloga spremembe je pojasniti, da morajo prispevki Skupnosti biti v stalnih cenah.

Predlog spremembe 20

Člen 3 a (novo)

 

Člen 3a

 

V primerih, v katerih mora Skupnost neposredno ali posredno prevzeti finančne garancije, večje od zgoraj omenjenih proračunsko dodeljenih sredstev, vključno s koncesijsko pogodbo, morata garancije odobriti Parlament in Svet v skladu z veljavnimi proračunskimi pravili.

Obrazložitev

Ob upoštevanju posebne narave programa, zlasti nujnosti javno-zasebnega partnerstva, je zelo verjetno, da bo Skupnost morala prevzeti finančne garancije, o katerih morata biti obveščena Parlament in Svet, da bi lahko izvajala proračunske pristojnosti.

Predlog spremembe 21

Člen 3 b (novo)

 

Člen 3b

 

V primerih, v katerih mora Skupnost neposredno ali posredno prevzeti obveznosti do virov sredstev, večje od zgoraj omenjenih proračunsko dodeljenih sredstev, vključno s koncesijsko pogodbo, morata garancije odobriti Parlament in Svet v skladu z veljavnimi proračunskimi pravili.

Obrazložitev

Ob upoštevanju posebne narave programa, zlasti nujnosti javno-zasebnega partnerstva, je zelo verjetno, da bo Skupnost morala prevzeti finančne garancije, o katerih morata biti obveščena Parlament in Svet, da bi lahko izvajala proračunske pristojnosti.

Predlog spremembe 22

Člen 3 c (novo)

 

Člen 3c

 

Vzpostavi se mehanizem za udeležbo pri dobičku, da se zagotovi povračilo prispevka Skupnosti za uvajalno in obratovalno fazo.

Obrazložitev

Glede na najboljši predvideni potek je verjetno, da bo program tako koristen, da bo zahteva Skupnosti po povračilu lahko upravičena.

Predlog spremembe 23

Člen 3 d (novo)

 

Člen 3d

 

Imetnik koncesije je upravičen do prejemanja prihodkov, ki izvirajo iz izkoriščanja licenc in pravic do intelektualne lastnine sestavnih delov sistema, lastništvo katerih ima Nadzorni organ.

Obrazložitev

Bistveno je navesti, da ostaja Nadzorni organ lastnik pravic do intelektualne lastnine in licenc ostane , vendar lahko prihodki iz izkoriščanja teh pravic tvorijo dohodek imetnika koncesije. Ker velja koncesijska pogodba za omejeno obdobje, lahko Nadzorni organ po prenehanju pogodbe še naprej sam izkorišča pravice do intelektualne lastnine ali sklene pogodbo z novim imetnikom koncesije.

Predlog spremembe 24

Člen 4, odstavek 1

Nadzorni organ programa Galileo zagotavlja v skladu s členom 54(2)(b) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi in z določbami Uredbe (ES) št. .../2004 upravljanje in nadzor sredstev iz prispevka Skupnosti, namenjenega Evropskemu satelitskemu radionavigacijskemu programu.

Evropski nadzorni organ za GNSS zagotavlja v skladu s členom 54(2)(b) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi in z določbami Uredbe (ES) št. 1321/2004 upravljanje in nadzor sredstev iz prispevka Skupnosti, namenjenega Evropskemu satelitskemu radionavigacijskemu programu.

Obrazložitev

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 je bil ustanovljen Evropski nadzorni organ za GNSS in ne Nadzorni organ programa Galileo. V nadaljnjih uredbah morajo biti uporabljeni ustrezni izrazi. Ob upoštevanju posebnega finančnega položaja programov lahko Parlament proračunsko vlogo opravi le, če ima status opazovalca pri upravnem odboru Nadzornega organa.

Predlog spremembe 25

Člen 4, odstavek 1 a (novo)

 

Ob upoštevanju posebne narave programov ima Evropski parlament, da lahko izpolni proračunsko vlogo, status opazovalca pri upravnem odboru Nadzornega organa.

Obrazložitev

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 je bil ustanovljen Evropski nadzorni organ za GNSS in ne Nadzorni organ programa Galileo. V poznejših uredbah morajo biti uporabljeni ustrezni izrazi. Ob upoštevanju posebnega finančnega položaja programov lahko Parlament proračunsko vlogo lahko opravi le, če ima status opazovalca pri upravnem odboru Nadzornega organa.

Predlog spremembe 26

Člen 4, odstavek 2

Operativna sredstva, potrebna za financiranje tega prispevka Skupnosti, se preko sporazuma dajo na voljo Nadzornemu organu GALILEO v skladu z določbami člena 2(e) Uredbe (ES) št. .../2004.

 

Operativna sredstva, potrebna za financiranje tega prispevka Skupnosti, se preko sporazuma dajo na voljo Nadzornemu organu v skladu z določbami člena 2(1)(g) Uredbe (ES) št. 1321/2004. Proračunski organ bo obveščen o osnutku sporazuma, preden bo le-ta parafiran.

Obrazložitev

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 je bil ustanovljen Evropski nadzorni organ za GNSS in ne Nadzorni organ programa Galileo. V poznejših uredbah morajo biti uporabljeni ustrezni izrazi. Ob upoštevanju posebnega finančnega položaja programov lahko Parlament proračunsko vlogo opravi le, če ima status opazovalca pri upravnem odboru Nadzornega organa.

Predlog spremembe 27

Člen 4, odstavek 3

Znesek vsakoletne subvencije, je določen na osnovi delovnega programa Nadzornega organa, ki ga odobri njegov upravni odbor v skladu s postopki iz člena 6 Uredbe (ES) št. .../2004.

Znesek vsakoletne subvencije se določi v okviru proračunskega postopka EU ob upoštevanju delovnega programa Nadzornega organa, ki ga odobri njegov upravni odbor v skladu s postopki iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 in v mejah finančne perspektive.

Obrazložitev

Zelo mora biti jasno, da se letni znesek ne dodeljuje na podlagi "delovnega programa" nadzornega organa, ampak na podlagi postopka, predvidenega v Pogodbah, to je letnega proračunskega postopka Skupnosti.

Predlog spremembe 28

Člen 6

Komisija zagotavlja izvajanje te uredbe in redno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

Komisija bo vsako leto v času predstavitve predhodnega predloga proračuna predložila Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju tega programa. Leta 2007 je treba opraviti vmesni pregled, da bi obvestili Svet in Parlament o doseženemu napredku.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je razjasniti letno obveznost poročanja. Letni postopek omogoča Parlamentu, da sledi izvajanju programa in da izvršuje svoje proračunske naloge.

  • [1]  UL C .../Še neobjavljeno v UL.

OBRAZLOŽITEV

The Galileo programme

Galileo is a new European infrastructure thus Galileo is a strategically important programme for Europe. Galileo is the first satellite positioning and navigation system specifically for civil purposes world wide. The independent satellite-radio navigation and positioning capability offers enhanced services for the public sector and the commercial sector in several fields, such as transport, agriculture, environmental policy, boarder control. It affects the everyday life of the citizens by offering better services in navigation, telecommunication, banking services, and security questions.

The Galileo programme fits perfectly into the Lisbon strategy, by creating a significant number of jobs in Europe, enhancing the competitiveness of Europe by the developed technology and know-how. It is also important to stress that the Galileo programme grants an added community value, no single Member State having wished to develop such a project alone. Galileo services will be a primary component in future high-tech industries comprising exciting new markets and opportunities.

The Galileo programme forms the so far first and biggest European Public-Private-Partnership, having the European Community involved.

The European Parliament has given its full support to the programme. Its last report adopted on 31 March, 2004 the Parliament supported the Commission proposal to establish the legal basis of the structures for an efficient and reliable management of the European satellite-radio navigation programme.

The subject of this report is the proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the implementation of the deployment and commercial operating phases of the European programme of satellite radionavigation.

The Commission proposal

The Galileo programme has now reached an advanced stage of maturity and goes well beyond the framework of a simple research project. It is necessary to place it on a specific legal tool, better able to satisfy its needs and respond to the requirement for good financial management. As a result, a Community Regulation is necessary to enable the implementation of the deployment and the commercial operating phases of the programme.

The financing of the deployment and the commercial operating phases must be secured in order to ensure the contribution to the programme. The programme has taken a dimension which goes beyond the sectoral policies, therefore a clear budgetary framework is necessary.

The following four matters had to be settled prior:

1) The structures for the management of the system are established. Council Regulation (EC) 1321/2004 on the structures for the management and Joint Action 2004/552/CFSP on aspects of the operation affecting the security of the European Union both dated 12 July 2004.

2) The agreement with the United States was signed on 26 June 2004 which expressly provides a total interoperability of the European and American system.

3) The definition of the services offered has been already laid down.

4) According to the contribution from the private sector the Galileo Joint Undertaking will select one of the candidates for the concession. The concession contract has to be signed at the end of 2005 in close liaison with the Supervisory Authority as a licensing authority.

Integration of the EGNOS - European GNSS Satellite System

The EGNOS early-integration is favoured by all players in the programmes, namely the EU Commission, the Galileo Joint Undertaking and the concession bidders as well. The early-integration would quarantined cost-savings for the operator, and by giving the two systems (EGNOS and Galileo) to the same hands, the two programmes will not be competitors, but complementary, offering constant services that relay on two systems.

The Community funding

The cost of the deployment phase is estimated at EUR 2.1 billion. Since each of the short listed consortiums has undertaken to bear two-thirds of this cost, EUR 700 million will be needed from the Community budget in order to fund the phase. The operational phase will be funded by the private sector but it will be necessary to provide some exceptional public funding during the first years of the operational phase.

In order to ensure funding from the Community budget, the proposal provides for a financial contribution of EUR 1 billion for the period from 1 January 2007 to 31 December 2013. EUR 500 million are assigned to the funding of the deployment phase, which should also receive EUR 200 million under the current financial perspective for 2006, and EUR 500 million are earmarked for the funding of the first years of the operational phase.

Income from third countries

Several third countries are particularly keen to participate in the Galileo programme, including financially. Cooperation agreements were signed with China on 30 October 2003 and with Israel on 13 July 2004. The third countries associated with the Galileo programme represent a good market development opportunity.

The rapporteur's proposals

Financing of the programme

As it has been stated earlier, the programme will be realised through a Public-Private-Partnership with a private concession holder, which form is basically new for the Community. The PPP form means a share of costs, responsibly, liabilities and market risk, and has a solid guarantee commitment result, but it is important to stress that the Supervisory Authority shall be the owner of all tangible and intangible assets, Intellectual Property Rights and licences. This is the first time when the Community undertakes such financial commitments and runs a project with these financial obligations. So it is therefore important for the Parliament, as one of the EU institutions responsible for the community budget to be fully informed about the financial background of the programme and all the commitments to be undertaken in relation.

Your rapporteur suggests, that taking into account the specific nature of a Public-Private-Partnership, it is important to regulate the following questions in the community legislation:

- 1 billion euros at 2004 prices shall be necessary for the implementation of the actions foreseen in the legislative act.

- It is very likely that the Community will have to undertake (either directly, or indirectly through the Supervisory Authority) financial guarantee commitments. The Parliament and the Council, as Budgetary Authorities will have to be informed about these commitments adequately, and the commitments will have to pass the necessary approval procedure from the Community institutions.

- It is also very likely that the Community will have to undertake liability commitments as well. The same is applicable to these commitments as to the guarantee commitments.

- A profit-sharing mechanism will have to be established, because according to a best case scenario it is likely that the programme will be as beneficial that the Community demand for repayment may be justified.

- It is fundamental to state that the ownership of the Intellectual Property Rights stays with the Supervisory Authority, but the revenues, generated from the exploitation of these rights can form the income of the concession holder. Since the concession contract is for a limited period, after the termination of the contract the Supervisory Authority can continue the exploitation of the IPR rights by itself or by entering into a contract with a new concession holder.

- An observer status, to be granted to the Parliament at the Administrative Board of the Supervisory Authority could ensure that the Parliament gets all the necessary information to fulfil its budgetary responsibilities.

The strategic importance of the timing of the programme

Your rapporteur emphasises that it is very important to define the timing of the phases in the regulation to avoid any further delay. The realistic time schedule is the following:

- The deployment phase start sin 2006 and finish in 2010, when all the 30 satellites and the complete ground segment must be operational.

- The commercial operating phase start sin 2008, with offering partial services. In 2010, when all the components will be in duty, the full operation phase can start.

This schedule secures the commercial advantage of an early-entering to the market of Galileo, in competition with the new generation of the US GPS. Even to enhance this market structure, the early integration of the EGNOS programme will have significant positive effects on the Galileo market entry. Through the EGNOS services, the future Galileo service providers and users can get to know the services that help the wider usage. It is therefore important to mention the EGNOS as the second pillar of the European satellite radio navigation policy.

MNENJE Odbora za proračun (16.6.2005)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uvajalne in obratovalne faze Evropskega satelitskega radionavigacijskega programa
(KOM(2004)0477 – C6‑0087/2005 – 2004/0156(COD))

Pripravljavec osnutka: Janusz Lewandowski

KRATKA OBRAZLOŽITEV

At its meeting of 23-24 May 2005, the Committee on Budgets examined the proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the implementation of the deployment and commercial operating phases of the European programme of satellite radio-navigation for an amount of EUR 1 billion between 1st January 2007 to 31 December 2013.

As to the compatibility of the proposal with the next Financial Perspectives (Rule 36, paragraph 2 of Parliament's Rules of Procedure), the committee on Budgets reminds that the Temporary Committee on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 2007-2013 in its Report from 13 May 2005 stresses under point 54:

"...in anticipation of the entry into force of the relevant provisions of the Constitutional Treaty, where the Space Programme has its own legal base (Art. III-254), this should be treated as a separate policy area with its own clearly defined legal basis and be endowed with adequate financial resources and appropriate financial instruments to support space related research activities as well as the development and operation of infrastructures of Galileo and GMES, and EU access to space; believes that particular rules shall be introduced into the Framework Programme to enable the implementation of these specific activities."

As to the content of the proposal, the committee on Budgets notes that the Galileo project will be realized through a Public-Private-Partnership (PPP) with a private concessionaire as beneficiary, working under the control of a new Supervisory Authority. This Public-Private-Partnership means a share of enormous costs but also of considerable market risks.

As the Commission points out in its Green Paper COM(2004)0327 on "Public Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions", a characterizing element of a PPP is normally "the distribution of risks between the public partner and the private partner, to whom the risks generally borne by the public sector are transferred. However, a PPP does not necessarily mean that the private partner assumes all the risks..." (point 1.1.2. of the Green Paper).

However, in the case of Galileo it seems to be the other way round: as the contributions constitute subsidies, the European Communities are burdening the risk whereas possible economic benefits in the case of a market success of Galileo will be only for the private partner. An alternative financial mechanism could therefore have been foreseen to reimburse the public funding or under the 7th Framework Programme or under the proposed regulation in the case of an economic success (benefits for the concessionaire).

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe 1

1a.      poudarja, da so odobrena sredstva, predvidena v zakonodajnem predlogu za obdobje po letu 2006, pogojena s sklepom o naslednjem večletnem finančnem okviru;

1b.      poziva Komisijo, da po sprejetju naslednjega večletnega finančnega okvira pripravi, če je primerno, predlog za prilagoditev referenčnega finančnega zneska programa;

Obrazložitev

The reference amount for the financial framework is indicative until a decision has been reached on the Financial Perspective. Once a decision is reached, the Commission shall present a legislative proposal to set the reference amount with the respect to the appropriate ceiling of the financial framework concerned.

Predlog uredbe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 2

Člen 3, odstavek 1

Finančni znesek, potreben za izvedbo dejavnosti iz člena 2, v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013 znaša [1 milijardo EUR].

 

Okvirni finančni načrt za izvedbo tega instrumenta znaša [1 milijardo EUR] za sedemletno obdobje od 1. januarja 2007.

 

Obrazložitev

The reference amount for the financial framework is indicative until a decision has been reached on the Financial Perspective. Once a decision is reached, the Commission shall present a legislative proposal to set the reference amount with the respect to the appropriate ceiling of the financial framework concerned (see amendment to the legislative resolution).

Predlog spremembe 3

Člen 4, odstavek 2

Operativna sredstva, potrebna za financiranje tega prispevka Skupnosti, se preko konvencije dajo na voljo Nadzornemu organu programa Galileo v skladu z določbami člena 2(e) Uredbe (ES) št. ___/2004.

 

Operativna sredstva, potrebna za financiranje tega prispevka Skupnosti, se preko konvencije dajo na voljo Nadzornemu organu programa Galileo v skladu z določbami člena 2(e) Uredbe (ES) št. 1321/2004. Proračunski organ bo obveščen o osnutku sporazuma, preden bo le-ta parafiran.

Obrazložitev

It is normal that the budgetary authority is being informed at an early stage on an agreement on a grant having a budgetary implication of this quantity.

Predlog spremembe 4

Člen 4, odstavek 3

Znesek vsakoletne subvencije, ki se ga da na voljo, je določen na osnovi delovnega programa Nadzornega organa, ki ga odobri njegov upravni odbor v skladu s postopki iz člena 6 Uredbe (ES) št. ___/2004.

Znesek vsakoletne subvencije se določi v okviru proračunskega postopka EU ob upoštevanju delovnega programa Nadzornega organa, ki ga odobri njegov upravni odbor, in v mejah finančne perspektive.

Obrazložitev

It should be made very clear that the annual amount is being allocated not on the basis of a "work programme" of the Supervisory Authority but on the basis of the procedure foreseen in the Treaties, i.e. the annual Community budgetary procedure.

Predlog spremembe 5

Člen 6

Komisija zagotavlja izvajanje te uredbe in redno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

 

Komisija bo vsako leto v času predstavitve predhodnega predloga proračuna predložila Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju tega programa.

Obrazložitev

Clarification concerning the annuality of the reporting requirement.

POSTOPEK

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uvajalne in obratovalne faze Evropskega satelitskega radionavigacijskega programa

Referenčni dokumenti

(KOM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD)

Pristojni odbor

ITRE

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
16.11.2004

Okrepljeno sodelovanje

ne

Pripravljavec(-ka) osnutka
  Datum imenovanja

Janusz Lewandowski
26.10.2004

Obravnava v odboru

15.6.2005

 

 

 

 

Datum sprejetja sprememb

15.6.2005

Izid končnega glasovanja

za:

proti:

vzdržani:

13

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Anne Elisabet Jensen, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Wojciech Roszkowski, Nina Škottová, Helga Trüpel

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

 

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju v skladu s členom 178(2)

 

MNENJE Odbora za promet in turizem (23.3.2005)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvedbi faze vzpostavitve in delovanja evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema
(KOM(2004)0477) – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD))

Pripravljavec mnenja: Patrick Louis

KRATKA OBRAZLOŽITEV

I. Povzetek predloga

Trg satelitskih radio-navigacijskih storitev in s tem povezanih proizvodov v svetovnem merilu beleži 25% letno rast. Lahko se zgodi, da bo leta 2010 zabeležil obseg 100 milijard evrov, kar pomeni 40 000 novih, kvalificiranih delovnih mest v Evropi. Evropa si s programom Galileo prizadeva ustvariti prvo infrastrukturo za satelitsko pozicioniranje v svetovnem merilu. Na ta način bi postala neodvisna od ameriškega sistema GPS.

Predlog uredbe naj bi prispeval k pomembnemu napredku pri izvedbi projekta. Po začetni fazi opredelitve je projekt trenutno v drugi fazi, imenovani faza razvoja in potrditve (2002-2005). Faza zajema razvoj satelitov, zemeljskih komponent sistema in potrditev orbit.

Temu bo od 2006 do 2007 sledila faza vzpostavitve: izgradnja in izstrelitev satelitov, izgradnja ustreznih naprav na zemlji, od leta 2008 dalje pa faza delovanja mreže: upravljanje, vzdrževanje in izpopolnitev sistema. Izvedbo zadnjih dveh faz bo prevzel zasebni imetnik koncesije. Razpisni postopek za določitev imetnika koncesije je že stekel, pogodba bo podpisana leta 2005. Trenutno se za koncesijo potegujeta le Inafsat (EADS, Thales) in Euresa (Alcatel, Finmeccanica).

Finančni prispevek Skupnosti za prvi dve fazi se odvaja iz proračuna za vseevropska omrežja. Izgradnja in vzpostavitev satelitskega sistema bo stala 2,1 milijarde evrov, pri čemer bo delež zasebnega sektorja znašal vsaj dve tretjini. Tako naj bi poleg predvidenih 200 milijonih evrov dodatni stroški za Skupnost ne presegli 500 milijonov evrov. Prav tako naj bi privatni sektor sofinanciral fazo vzpostavitve. Zaradi posebnosti trga satelitske radio-navigacije je bil v proračunu Skupnosti predviden tudi finančni prispevek (500 milijonov evrov). Prispevek bo natančno opredeljen po pogajanjih glede koncesijske pogodbe.

Komisija s predlogom eni strani želi opredeliti pogoje za finančni prispevek Skupnosti pri fazah vzpostavitve in delovanja za obdobje 2007-2013. V ta namen se opredeli, da je zgoraj navedeni prispevek v višini 1 milijarde evrov potreben. Po drugi strani pa Komisija jasno določa, da mora nadzorni organ zagotavljati upravljanje in nadzor nad sredstvi za program Galileo in natančno opredeljuje postopek za njihovo porabo. Komisija bo poskrbela za ustrezen nadzor nad ohranitvijo finančnih interesov Skupnosti.

II. Opombe poročevalca

Galileo je zelo pomemben projekt, pri katerem se bo naložba tako kar zadeva posamezne države kot celotno Evropsko unijo povrnila v precejšnji meri.

Strateške koristi bodo številne: večja politična avtonomija v primerjavi z ameriškim monopolom GPS, zagotovljena storitev, večja zanesljivost ter skladna in stalna strateška povezava z ESA.

Sektor vnaša dinamiko na področje tehnoloških inovacij in odpira neposredna delovna mesta. Še največja dodana vrednost pa bo izšla iz dejavnosti, ki s sektorjem vesoljskih tehnologij pravzaprav niso povezane.

Gledano z etične ravni, bosta dva konkurenčna sistema ponudila več kot le prednosti konkurenca. Evropsko obvladanje tovrstne tehnologije bo istočasno povečalo raven zahtevnosti kar zadeva deontologijo, varovanje osebnih podatkov in zanesljivost informacij

Projekt upošteva tudi nacionalno suverenost držav na eni strani in načelo subsidiarnosti na drugi. Slednje načelo pa ima v Uniji še posebno težo. Nadalje odprti značaj programa Galileo omogoča, da bi bili podatki dosegljivi le eni državi ali skupini podjetij. Poleg tega pa bo Unijo nadomestilo privatno podjetje, kakor hitro bo izbran zunanji upravljavec, pri čemer bo prihodnost projekta pa lahko zagotovil le nadzorni organ, v katerem bodo zastopane države članice.

V ta mednarodni projekt se vključujejo tudi druge države, ki nastopajo kot partnerice oziroma uporabnice.

Med petimi različnimi vrstami ponujenih storitev bo posebna služba državam omogočila tako avtonomijo kot enotnost.

Vseeno je nejasnih še nekaj vprašanj. Poročevalec naj omeni nekaj splošnih vidikov programa Galileo, ki v predlogu Komisije nastopajo le posredno.

Kar zadeva koncesijo, je potrebno postopek pospešiti in ne po nepotrebnem podaljševati rokov in postavljati pogojev, saj za kandidate sprožijo precejšnje stroške, nenazadnje pa pomenijo tudi nevarnost, da se slednji umaknejo.

Kar zadeva financiranje in večjo preglednost ter sledljivost naložb, se nam zdi potrebno postopno oblikovanje posebne proračunske postavke za ta projekt. Potreben bi bil tudi jasnejši programski načrt za 2007-2013.

Menimo, da bi bilo smotrno, da Odbor za promet v polni meri sodeluje pri pridobivanju informacij - pri čemer bo Galileo igral izredno pomembno vlogo, saj dobro upravljanje z informacijami pomeni učinkovitejši in boljši pretok ljudi in blaga.

Glede konca pogodbe: ker se bo koncesijska pogodba enkrat končala, je potrebno najti način, da bodo proti koncu pogodbe zagotovljena potrebna sredstva za naložbe v posodobitev tehnologije, kar bo omogočilo nadaljevanje opravljanja storitev in pripravo novega razpisa v ustreznih pogojih. Isto velja za vprašanje prenosa intelektualne lastnine ob koncu koncesijske pogodbe: intelektualna lastnina bo namreč na začetku prešla z Unije na javno podjetje. Poročevalec zato predlaga nekaj sprememb k vsebini koncesijske pogodbe, v kateri naj bi bil opredeljen mehanizem povračila prispevka Skupnosti pod nekaterimi pogoji. Za zagotovitev gospodarske rentabilnosti za imetnika koncesije je potrebno s pogodbo predvideti pogoje za koriščenje sredstev iz naslova licenc in pravic intelektualne lastnine.

Cilj navedenih predlogov sprememb je izpostaviti, da se evropska politika satelitskega radio-navigacijskega sistema trenutno izvaja s programoma Galileo in EGNOS, kot je to navedeno tudi v Uredbi Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema. Pomembno je nazorno opozoriti, da se politika satelitske radio-navigacije ne omejuje le na program Galileo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava -1 (novo)

 

(-1) Evropska politika satelitske radio-navigacije se sedaj izvaja s programoma Galileo in EGNOS.

Obrazložitev

Govoriti je treba o evropskih programih satelitske radio-navigacije in ne le o programu Galileo. Predlog uredbe se nanaša na vse ukrepe, ki jih Evropska unija izvaja na področju satelitske radio-navigacije preko programov Galileo in EGNOS.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 1 a (novo)

 

(1a) Vzpostavitev infrastrukture satelitske radio-navigacije je projekt, ki očitno presega tehnične in finančne zmogljivosti posameznih držav članic. V tem pogledu Galileo povsem ustreza zahtevam načela subsidiarnosti, saj je delovanje na ravni Skupnosti najbolj primerno: gre za primer dodane vrednosti, ki jo lahko doprinese Evropa z jasno opredeljenimi cilji in sredstvi.

Obrazložitev

Govoriti je potrebno o evropskih programih satelitske radio-navigacije in ne le o programu Galileo. Predlog uredbe se nanaša na vse ukrepe, ki jih Evropska unija izvaja na področju satelitske radio-navigacije preko programov Galileo in EGNOS.

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 1 b (novo)

 

(1b) Cilj programa EGNOS je izboljšati kakovost signalov ameriškega sistema GPS in ruskega sistema Glonass ter zagotoviti njun zanesljiv sprejem na obsežnem zemljepisnem pasu. Program ni odvisen od programa Galileo, ampak pa ga dopolnjuje.

Obrazložitev

Govoriti je treba o evropskih programih satelitske radio-navigacije in ne le o programu Galileo. Predlog uredbe se nanaša na vse ukrepe, ki jih Evropska unija izvaja na področju satelitske radio-navigacije preko programov Galileo in EGNOS.

Predlog spremembe 4

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

(8a) Z Uredbo Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004[1]1 o vzpostavitvi upravljavskih struktur evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema se ustanovi Evropski nadzorni organ GNSS (v nadaljevanju "nadzorni organ GNSS").

 

__________________

1 UL L 246, 20.07.2004, str. 1.

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z besedilom navedene uredbe Sveta, se mora nadzorni organ nanašati na nadzorni organ in ne na nadzorni organ za Globalni navigacijski satelitski sistem. Sklicevanje na nadzorni organ za Globalni navigacijski satelitski sistem bi lahko vodilo do nesporazumov v zvezi s področjem delovanja nadzornega organa. Evropski nadzorni organ za Globalni navigacijski satelitski sistem deluje izven Evrope in to je treba tudi jasno izraziti.

Predlog spremembe 5

Uvodna izjava 12

(12) V okviru proračuna Skupnosti je torej potrebno predvideti vsoto [ene milijarde] evrov za financiranje faze vzpostavitve in delovanja GALILEA v obdobju od 2007 do 2013.

(12) V okviru proračuna Skupnosti je torej potrebno predvideti vsoto [ene milijarde] evrov za financiranje faze vzpostavitve in delovanja evropskih programov satelitske radio-navigacije v obdobju od 2007 do 2013.

Obrazložitev

Govoriti je treba o evropskih programih satelitske radio-navigacije in ne le o programu Galileo. Predlog uredbe se nanaša na vse ukrepe, ki jih Evropska unija izvaja na področju satelitske radio-navigacije preko programov Galileo in EGNOS.

Predlog spremembe 6

Uvodna izjava 12 a (novo)

 

(12a) Predvideni finančni prispevek Skupnosti, sicer časovno omejen, ne odvzema odgovornosti privatnega sektorja v zvezi s financiranjem obeh faz vzpostavitve in delovanja.

Predlog spremembe 7

Uvodna izjava 12 b (novo)

 

(12b) S koncesijsko pogodbo je predviden mehanizem povračila prispevka Skupnosti za izvedbo faze vzpostavitve in delovanja, če prihodki imetnika koncesije presežejo določen prag.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe glede člena 3.

Predlog spremembe 8

Uvodna izjava 12 c (novo)

 

(12c) Koncesijska pogodba tudi predvideva, da imetnik koncesije prejema prihodke iz naslova licenc in pravic intelektualne lastnine za sestavne dele sistema, katerih lastnik sicer ostaja Nadzorni organ.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 3.

Predlog spremembe 9

Člen 1

Uredba vzpostavlja pogoje finančnega prispevka Skupnosti za izvedbo faz vzpostavitve in delovanja evropskega programa satelitske radio-navigacije GALILEO, v nadaljevanju imenovanega "program".

Uredba vzpostavlja pogoje finančnega prispevka Skupnosti za izvedbo faz vzpostavitve in delovanja evropskih programov satelitske radio-navigacije (GNSS), v nadaljevanju imenovanih "programi".

Obrazložitev

Govoriti je treba o evropskih programih satelitske radio-navigacije in ne le o programu Galileo. Predlog uredbe se nanaša na vse ukrepe, ki jih Evropska unija izvaja na področju satelitske radio-navigacije preko programov Galileo in EGNOS.

Predlog spremembe 10

Člen 2, uvodni del

Finančni prispevek za program na osnovi te uredbe se dodeli z namenom sofinanciranja:

Finančni prispevek za programe na osnovi te uredbe se dodeli z namenom sofinanciranja:

Obrazložitev

Govoriti je treba o evropskih programih satelitske radio-navigacije in ne le o programu Galileo. Predlog uredbe se nanaša na vse ukrepe, ki jih Evropska unija izvaja na področju satelitske radio-navigacije preko programov Galileo in EGNOS.

Predlog spremembe 11

Člen 2, točka (b)

(b) prvega sklopa aktivnosti, povezanih z začetkom faze delovanja in ki obsegajo upravljanje z infrastrukturo (slednjo sestavljajo sateliti in za njihovo delovanje potrebne zemeljske postaje), vzdrževanje in stalno izpopolnjevanje sistema.

(b) prvega sklopa aktivnosti, povezanih z začetkom faze delovanja in ki po potrebi in skladno z določili koncesijske pogodbe obsegajo upravljanje z infrastrukturo (slednjo sestavljajo sateliti in za njihovo delovanje potrebne zemeljske postaje), vzdrževanje in stalno izpopolnjevanje sistema.

Obrazložitev

Ta določba preprečuje neuravnoteženost koncesijske pogodbe.

Predlog spremembe 12

Člen 3, alinea 2 a (novo)

 

S koncesijsko pogodbo se predvidi zlasti:

 

- mehanizem povračila prispevka Skupnosti za fazi vzpostavitve in delovanja v primeru, če prihodki imetnika koncesije presegajo določeni prag;

 

- koriščenje s strani imetnika koncesije prihodkov iz naslova licenc in pravic intelektualne lastnine glede tistih sestavnih delov sistema, pri katerih lastnik sicer ostaja organ za nadzor GNSS.

Predlog spremembe 13

Člen 4, odstavek 1

Nadzorni organ za program Galileo v skladu s členom 54(2) (točka b) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 in v skladu z določili Uredbe (ES) št. ....../2004, zagotavlja upravljanje in nadzor nad uporabo sredstev iz prispevka Skupnosti, namenjenih evropskemu programu satelitske radio-navigacije.

Nadzorni organ v skladu s členom 54(2) (točka b) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 in v skladu z določili Uredbe (ES) št. ....../2004 zagotavlja upravljanje in nadzor nad uporabo sredstev iz prispevka Skupnosti, namenjenih evropskim programom satelitske radio-navigacije.

Obrazložitev

Govoriti je treba o evropskih programih satelitske radio-navigacije in ne le o programu Galileo. Predlog uredbe se nanaša na vse ukrepe, ki jih Evropska unija izvaja na področju satelitske radio-navigacije preko programov Galileo in EGNOS.

Predlog spremembe 14

Člen 4, odstavek 2

Sredstva, potrebna za financiranje prispevka Skupnosti, se nadzornemu organu za program Galileo dodelijo na osnovi sporazuma v skladu z določili člena 2(e) Uredbe (ES) št. ______/2004.

Sredstva, potrebna za financiranje prispevka Skupnosti, se nadzornemu organu dodelijo na osnovi sporazuma v skladu z določili člena 2(e) Uredbe (ES) št. ____/2004.

Obrazložitev

Govoriti je treba o evropskih programih satelitske radio-navigacije in ne le o programu Galileo. Predlog uredbe se nanaša na vse ukrepe, ki jih Evropska unija izvaja na področju satelitske radio-navigacije preko programov Galileo in EGNOS.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvedbi faze vzpostavitve in delovanja evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema

Referenčni dokumenti

KOM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Pristojni odbor

ITRE

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

TRAN
16.11.2004

Okrepljeno sodelovanje

 

Pripravljavec(-ka) mnenja
  Datum imenovanja

Patrick Louis
16.11.2004

Obravnava v odboru

19.1.2005

14.3.2005

 

 

 

Datum sprejetja predlogov sprememb

21.2.2005

Izid končnega glasovanja

za:

proti:

vzdržani:

37

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Louis Cottigny, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

POSTOPEK

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uvajalne in obratovalne faze Evropskega satelitskega radionavigacijskega programa

Referenčni dokumenti

(KOM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD))

Pravna podlaga

členi 251(2) in 156 ES

Podlaga v Poslovniku

člen 51

Datum predložitve EP

15.7.2004

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

ITRE
16.11.2004

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
16.11.2004

CONT
16.11.2004

TRAN
16.11.2004

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

CONT
25.5.2005

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec(-ka)
  Datum imenovanja

Etelka Barsi-Pataky
24.11.2004

 

Nadomeščeni(-a) poročevalec(-ka)

 

 

Poenostavljeni postopek
  Datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi
  Datum mnenja JURI

 

/

 

Popravek finančne ocene sredstev
  Datum mnenja BUDG

 

/

BUDG
15.6.2005

Posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom
  Datum sklepa na zasedanju

 

Posvetovanje z Odborom regij
  Datum sklepa na zasedanju


Obravnava v odboru

30.3.2005

24.5.2005

15.6.2005

21.6.2005

 

Datum sprejetja

21.6.2005

Izid končnega glasovanja

za:

proti:

vzdržani:

43

 

 

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

María del Pilar Ayuso González, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey, Neena Gill, Norbert Glante, Edit Herczog, Peter Liese, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, Lambert van Nistelrooij

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju v skladu s členom 178(2)

 

Datum predložitve – A6

1.7.2005

A6-0212/2005

Pripombe

...