Betänkande - A6-0212/2005Betänkande
A6-0212/2005

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av installations- och driftsfaserna i det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation

1.7.2005 - (KOM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD)) - ***I

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Etelka Barsi-Pataky

Förfarande : 2004/0156(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0212/2005
Ingivna texter :
A6-0212/2005
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av installations- och driftsfaserna i det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation

(KOM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2004)0477)[1],

 med beaktande av artiklarna 251 och 156 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0087/2004),

 med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet och utskottet för transport och turism (A6‑0212/2005).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet påpekar att de anslag som anges i lagförslaget för perioden efter 2006 är beroende av beslutet om nästa fleråriga finansieringsram.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att när kommande fleråriga finansieringsram är antagen lägga fram ett förslag om justering av programmets finansiella referensbelopp, om detta visar sig nödvändigt.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl -1 (nytt)

 

(-1) Den europeiska politiken för satellitbaserad radionavigation genomförs för närvarande med hjälp av programmen Galileo och EGNOS.

Motivering

För närvarande bildar programmen Galileo och EGNOS strukturen för det europeiska systemet för satellitnavigering GNSS. De båda systemen är självständiga men kompletterar varandra och bygger upp ett system av mycket hög tillförlitlighet och precision som gör det möjligt att tillhandahålla tjänster som kräver total kontinuitet.

Ändringsförslag 2

Skäl 1a (nytt)

 

(1a) Att genomföra denna infrastruktur för satellitbaserad radionavigation är ett projekt som tekniskt och ekonomiskt sett klart övergår de enskilda medlemsstaternas kapacitet. Galileo och EGNOS uppfyller i detta avseende till fullo subsidiaritetsprincipens krav, eftersom gemenskapsnivån är den mest lämpliga nivån. Detta är ett exempel på det mervärde som Europa kan tillföra då målen och medlen är tydligt definierade.

Motivering

Ändringsförslaget berättigar ur rättsligt hänseende en gemenskapsåtgärd som respekterar subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 3

Skäl 1b (nytt)

 

(1b) EGNOS är ett program som syftar till att öka kvaliteten på signalerna från det amerikanska GPS-systemet och det ryska GLONASS-systemet för att garantera tillförlitligheten inom ett brett geografiskt område. Det är oberoende av Galileo och avsett att komplettera detta.

Motivering

EGNOS är ett erkänt redskap som bidrar till Galileotjänsternas framgångar på marknaden. Integrationen av EGNOS garanterar kostnadseffektivitet, lämplig marknadsföring och ekonomiska fördelar för Galileo. Se även ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 4

Skäl 5

(5) Galileoprojektet omfattar en utformnings-, en utvecklings-, en installations- och en driftsfas.

(5) Galileoprojektet omfattar en utformnings-, en utvecklings-, en installations- och en driftsfas. Installationsfasen bör inledas 2006 och efter två års överlappning med driftsfasen bör den avslutas 2010. Driftsfasen bör inledas 2008 och systemet bör bli fullt operativt 2010.

Motivering

För att undvika ytterligare fördröjningar som kan äventyra programmets framgång är det viktigt att fastställa en tidsplan för de berörda faserna.

Ändringsförslag 5

Skäl 8a (nytt)

 

(8a) Genom rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering* inrättas den europeiska tillsynsmyndigheten för det globala systemet för satellitnavigering GNSS (nedan kallad tillsynsmyndigheten).

 

____________

* EUT L 246, 20.7.2004, s. 1.

Motivering

Den institutionella ramen som inrättar den europeiska tillsynsmyndigheten för det globala systemet för satellitnavigering GNSS i form av en gemenskapsbyrå infördes genom nämnda förordning för att garantera en offentlig övervakning av installations- och driftsfasen av de europeiska GNSS-programmen. Tillsynsmyndigheten sköter bland annat regleringsverksamheten och säkrar den offentliga medfinansieringen.

Ändringsförslag 6

Skäl 10

(10) Med beaktande av rådets önskemål om att begränsa den offentliga finansieringen av installationsfasen till en tredjedel, och med hänsyn till de investeringar som redan har fastslagits i den nuvarande budgetplanen, bör gemenskapsbudgetens andel av installationsfasens finansiering i den nya budgetplanen uppgå till [500] miljoner euro.

(10) Med beaktande av rådets önskemål om att begränsa den offentliga finansieringen av installationsfasen till en tredjedel, och med hänsyn till de investeringar som redan har fastslagits i den nuvarande budgetplanen, bör gemenskapsbudgetens andel av installationsfasens finansiering i den nya budgetplanen uppgå till [500] miljoner euro i 2004 års priser.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra att gemenskapsbidragen skall beräknas i fasta priser.

Ändringsförslag 7

Skäl 11

(11) På grund av satellitnavigeringsmarknadens särart – i fråga om försäljning av tjänster och garantin om tillhandahållande av dessa tjänster i den offentliga sektorns intresse – kommer det dock under driftsfasens första år att krävas ett exceptionellt offentligt investeringsbidrag. I sina slutsatser från mötet den 25–26 mars 2002 respektive från mötet den 8–9 mars 2004 nämner rådet uttryckligen ett gemenskapsbidrag till driftsfasens finansiering. Gemenskapens investering förväntas ligga i storleksordningen [500] miljoner euro.

(11) På grund av satellitnavigeringsmarknadens särart – i fråga om försäljning av tjänster och garantin om tillhandahållande av dessa tjänster i den offentliga sektorns intresse – kommer det dock under driftsfasens första år att krävas ett exceptionellt offentligt investeringsbidrag. I sina slutsatser från mötet den 25–26 mars 2002 respektive från mötet den 8–9 mars 2004 nämner rådet uttryckligen ett gemenskapsbidrag till driftsfasens finansiering. Gemenskapens investering förväntas ligga i storleksordningen [500] miljoner euro i 2004 års priser.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till skäl 10.

Ändringsförslag 8

Skäl 12

(12) Det bör därför i gemenskapens budget öronmärkas ett belopp på [en miljard] euro för finansieringen av Galileos installations- och driftsfaser mellan 2007 och 2013.

(12) Det bör därför i gemenskapens budget öronmärkas ett belopp på [en miljard] euro i 2004 års priser för finansieringen av programmens installations- och driftsfaser mellan 2007 och 2013. Genom införandet av en specifik budgetpost i gemenskapsbudgeten kan budgetmyndigheten koppla finansieringen till efterlevnaden av de tidsfrister som fastställts för de olika programfaserna.

Motivering

I enlighet med förslaget till budgetplan har en specifik budgetpost införts för Galileo i kapitlet för transeuropeiska nät. Det årliga budgetförfarandet kommer därmed att göra det möjligt för parlamentet att kontrollera att tidsfristerna respekteras. Efter integrationen av EGNOS kommer driftsfasen inte längre att vara föremål för en separat finansiering. Se även ändringsförslagen 3 och 7.

Ändringsförslag 9

Skäl 12a (nytt)

 

(12a) I de fall gemenskapen, direkt eller indirekt, måste lämna finansiella garantier som överskrider ovannämnda budgetanslag bör dessa garantier först godkännas av parlamentet och rådet i enlighet med gällande budgetbestämmelser.

Motivering

Med hänsyn till programmets specifika karaktär, särskilt behovet av ett privat/offentligt partnerskap, är det mycket troligt att gemenskapen blir tvungen att lämna finansiella garantier. Parlamentet och rådet måste informeras om detta så att de kan uppfylla sitt budgetansvar.

Ändringsförslag 10

Skäl 12b (nytt)

 

(12b) I de fall gemenskapen, direkt eller indirekt, måste ingå åtaganden som överskrider ovannämnda budgetanslag bör dessa åtaganden först godkännas av parlamentet och rådet i enlighet med gällande budgetbestämmelser.

Motivering

Med hänsyn till programmets specifika karaktär, särskilt behovet av ett privat/offentligt partnerskap, är det mycket troligt att gemenskapen blir tvungen att ingå åtaganden. Parlamentet och rådet måste informeras om detta så att de kan uppfylla sitt budgetansvar.

Ändringsförslag 11

Skäl 13a (nytt)

 

(13a) En mekanism för vinstfördelning bör inrättas för att garantera återbetalning av gemenskapsbidraget till installations- och driftsfaserna.

Motivering

Eftersom programmet förväntas bli mycket lönsamt är det viktigt att det finns bestämmelser som garanterar att gemenskapsbidraget verkligen återbetalas.

Ändringsförslag 12

Skäl 13b (nytt)

 

(13b) Koncessionshavaren bör ha rätt att få intäkter från licenserna och de immateriella rättigheterna till systemets komponenter, medan tillsynsmyndigheten förblir ägare till dessa.

Motivering

Det är av grundläggande betydelse att precisera att tillsynsmyndigheten förblir ägare till de immateriella rättigheterna och licenserna. De inkomster som utnyttjandet av dessa rättigheter genererar kan dock utgöra koncessionshavarens intäkter. Eftersom koncessionsavtalet sträcker sig över en obegränsad tid kan tillsynsmyndigheten, när avtalet löpt ut, fortsätta att själv utnyttja de immateriella rättigheterna eller ingå ett avtal med en ny koncessionshavare.

Ändringsförslag 13

Skäl 14

(14) Övervakningsmyndigheten har bland annat till uppgift att förvalta de offentliga medel som har anslagits till det europeiska projektet för satellitnavigering och att följa upp projektets ekonomiska förvaltning så att de offentliga medlen används på bästa möjliga sätt. Övervakningsmyndigheten skall dessutom utföra de budgetuppgifter som kommissionen anförtror åt den i enlighet med artikel 54.2 b i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

(14) Tillsynsmyndigheten har bland annat till uppgift att förvalta de medel som har anslagits till de europeiska projekten för satellitnavigering och att övervaka projektens ekonomiska förvaltning så att de offentliga medlen används på bästa möjliga sätt. Tillsynsmyndigheten skall dessutom utföra de budgetuppgifter som kommissionen anförtror åt den i enlighet med artikel 54.2 b i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget. Med hänsyn till projektens specifika karaktär bör Europaparlamentet för att kunna uppfylla sitt budgetansvar ha observatörsstatus i tillsynsmyndighetens styrelse.

Motivering

I enlighet med artikel 2.1 b i rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 skall tillsynsmyndigheten förvalta de medel som särskilt anslagits för de europeiska GNSS‑programmen och övervaka den samlade ekonomiska förvaltningen. Med hänsyn till programmens specifika ekonomiska situation kan Europaparlamentet endast uppfylla sitt budgetansvar om det har observatörsstatus i tillsynsmyndighetens styrelse.

Ändringsförslag 14

Skäl 14a (nytt)

 

(14a) Förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska gemenskapens ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) omfattar stöd till det europeiska systemet för satellitnavigering GNSS.

Motivering

Det saknas en hänvisning till det sjunde ramprogrammet, som uttryckligen beaktar behoven på området för forskning och utveckling med anknytning till Galileo.

Ändringsförslag 15

Skäl 14b (nytt)

 

(14b) I förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande av ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007–2013) involveras även små och medelstora europeiska företag i utvecklingen av innovationer med stöd av gemenskapsbidrag, vilket kommer att bidra till utvecklingen av det europeiska systemet för satellitnavigering GNSS.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att fylla en lucka i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation för att göra det möjligt för små och medelstora europeiska företag att utveckla industriella tillämpningar med anknytning till det europeiska systemet för satellitnavigering GNSS.

Ändringsförslag 16

Skäl 16

(16) I denna förordning fastställs en finansieringsram för programmets installations- och driftsfaser som utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet.

(16) I denna förordning fastställs en finansieringsram för programmens installations- och driftsfaser som utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra den nuvarande situationen, det vill säga att det europeiska GNSS-programmet genomförs via Galileo och EGNOS. Se även ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 17

Artikel 1

Syftet med denna förordning är att fastslå hur Europeiska gemenskapen skall bidra ekonomiskt till genomförande av installations- och driftsfaserna av det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation, nedan kallat ”projektet”.

Syftet med denna förordning är att fastslå hur Europeiska gemenskapen skall bidra ekonomiskt till genomförande av installationsfasen (2006–2010) och driftsfasen (från 2008) av de europeiska projekten för satellitbaserad radionavigation Galileo och EGNOS, nedan kallade ”projekten”.

Motivering

För att undvika ytterligare fördröjningar som kan äventyra programmets framgång är det viktigt att fastställa en tidsplan för de berörda faserna. Ändringsförslaget syftar också till att klargöra den nuvarande situationen, det vill säga att det europeiska GNSS-programmet genomförs via Galileo och EGNOS. Se även ändringsförslag 1 och 4.

Ändringsförslag 18

Artikel 2

De gemenskapsanslag som genom denna förordning beviljas projektet syftar till samfinansieringen av

De gemenskapsanslag som genom denna förordning beviljas projekten syftar till samfinansieringen av

a) verksamhet i samband med installationsfasen, som omfattar byggande och uppskjutning av satelliter samt installation av hela infrastrukturens markbundna del,

a) verksamhet i samband med installationsfasen, som omfattar byggande och uppskjutning av satelliter samt installation av hela infrastrukturens markbundna del,

b) den första raden av åtgärder i samband med inledandet av driftsfasen, som omfattar förvaltningen av infrastrukturen bestående av satelliter och de markstationer som används för driften, samt underhåll och löpande förbättring av systemet.

b) vid behov, den första raden av åtgärder i samband med inledandet av driftsfasen, som omfattar förvaltningen av infrastrukturen bestående av satelliter och de markstationer som används för driften, samt underhåll och löpande förbättring av systemet.

Motivering

Ändringsförslag syftar till att klargöra den nuvarande situationen, det vill säga att det europeiska GNSS-programmet genomförs via Galileo och EGNOS. I enlighet med skäl 11 i förslaget till förordning utgör gemenskapsfinansieringen av driftsfasen ett exceptionellt investeringsbidrag, som endast kommer att frigöras vid behov.

Ändringsförslag 19

Artikel 3, stycke 1

För att genomföra de åtgärder som nämns i artikel 2 krävs ett belopp på [1 miljard euro] för perioden från den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013.

Den vägledande finansieringsramen för att genomföra de åtgärder som nämns i artikel 2 uppgår till [1 miljard EUR] i 2004 års priser för perioden från den 1 januari 2007 och sju år framåt.

Motivering

Referensbeloppet i finansieringsramen är vägledande fram till dess att ett beslut har fattats om budgetplanen. När beslutet väl är fattat skall kommissionen lägga fram ett lagförslag för att lägga fast referensbeloppet med hänsyn till det tillämpliga taket i de berörda finansieringsramarna.

Ändringsförslag 20

Artikel 3a (ny)

 

Artikel 3a

 

I de fall gemenskapen, direkt eller indirekt, måste lämna finansiella garantier som överskrider ovannämnda budgetanslag, inklusive koncessionsavtalet, skall dessa garantier först godkännas av parlamentet och rådet i enlighet med gällande budgetbestämmelser.

Motivering

Med hänsyn till programmets specifika karaktär, särskilt behovet av ett privat/offentligt partnerskap, är det mycket troligt att gemenskapen blir tvungen att lämna finansiella garantier. Parlamentet och rådet måste informeras om detta så att de kan uppfylla sitt budgetansvar.

Ändringsförslag 21

Artikel 3b (ny)

 

Artikel 3b

 

I de fall gemenskapen, direkt eller indirekt, måste ingå åtaganden som överskrider ovannämnda budgetanslag, inklusive koncessionsavtalet, skall dessa åtaganden först godkännas av parlamentet och rådet i enlighet med gällande budgetbestämmelser.

Motivering

Med hänsyn till programmets specifika karaktär, särskilt behovet av ett privat/offentligt partnerskap, är det mycket troligt att gemenskapen blir tvungen att lämna finansiella garantier. Parlamentet och rådet måste informeras om detta så att de kan uppfylla sitt budgetansvar.

Ändringsförslag 22

Artikel 3c (ny)

 

Artikel 3c

 

En mekanism för vinstfördelning skall inrättas för att garantera återbetalning av gemenskapsbidraget till installations- och driftsfaserna.

Motivering

Eftersom programmet förväntas bli mycket lönsamt är det viktigt att det finns bestämmelser som garanterar att gemenskapsbidraget verkligen återbetalas.

Ändringsförslag 23

Artikel 3d (ny)

 

Artikel 3d

 

Koncessionshavaren skall ha rätt att få intäkter från licenserna och de immateriella rättigheterna till systemets komponenter, medan tillsynsmyndigheten förblir ägare till dessa.

Motivering

Det är av grundläggande betydelse att precisera att tillsynsmyndigheten förblir ägare till de immateriella rättigheterna och licenserna. De inkomster som utnyttjandet av dessa rättigheter genererar kan dock utgöra koncessionshavarens intäkter. Eftersom koncessionsavtalet sträcker sig över en obegränsad tid kan tillsynsmyndigheten, när avtalet löpt ut, fortsätta att själv utnyttja de immateriella rättigheterna eller ingå ett avtal med en ny koncessionshavare.

Ändringsförslag 24

Artikel 4, stycke 1

Galileos övervakningsmyndighet skall enligt artikel 54.2 b i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr …/2004 ansvara för förvaltning och övervakning av användningen av gemenskapsbidraget till det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation.

Det europeiska GNSS-systemets tillsynsmyndighet skall enligt artikel 54.2 b i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1321/2004 ansvara för förvaltning och övervakning av användningen av gemenskapsbidraget till det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation.

Motivering

I enlighet med rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 inrättades en tillsynsmyndighet för de europeiska GNSS-programmen och inte för Galileo. Rätt ordalydelse måste återges i de kommande förordningarna. Med hänsyn till programmens specifika ekonomiska situation kan Europaparlamentet endast uppfylla sitt budgetansvar om det har observatörsstatus i tillsynsmyndighetens styrelse.

Ändringsförslag 25

Artikel 4, stycke 1a (nytt)

 

Med hänsyn till projektens specifika karaktär skall Europaparlamentet för att kunna uppfylla sitt budgetansvar ha observatörsstatus i tillsynsmyndighetens styrelse.

Motivering

I enlighet med rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 inrättades en tillsynsmyndighet för de europeiska GNSS-programmen och inte för Galileo. Rätt ordalydelse måste återges i de kommande förordningarna. Med hänsyn till programmens specifika ekonomiska situation kan Europaparlamentet endast uppfylla sitt budgetansvar om det har observatörsstatus i tillsynsmyndighetens styrelse.

Ändringsförslag 26

Artikel 4, stycke 2

De driftsanslag som krävs för att finansiera detta gemenskapsbidrag skall ställas till övervakningsmyndighetens förfogande i enlighet med bestämmelserna i artikel 2 e i förordning nr ___/2004.

De driftsanslag som krävs för att finansiera detta gemenskapsbidrag skall ställas till tillsynsmyndighetens förfogande i enlighet med bestämmelserna i artikel 2.1 g i förordning (EG) nr 1321/2004. Budgetmyndigheten skall informeras om förslaget till överenskommelse innan det träder i kraft.

Motivering

I enlighet med rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 inrättades en tillsynsmyndighet för de europeiska GNSS-programmen och inte för Galileo. Rätt ordalydelse måste återges i de kommande förordningarna. Med hänsyn till programmens specifika ekonomiska situation kan Europaparlamentet endast uppfylla sitt budgetansvar om det har observatörsstatus i tillsynsmyndighetens styrelse.

Ändringsförslag 27

Artikel 4, stycke 3

Beloppet för varje årligt nyttjanderättsavtal skall fastställas på grundval av övervakningsmyndighetens arbetsprogram, som har godkänts av myndighetens styrelse enligt förfarandet i artikel 6 i förordning nr ___/2004.

Beloppet för varje årligt nyttjanderättsavtal skall fastställas inom ramen för EU:s budgetförfarande, med hänsyn till tillsynsmyndighetens arbetsprogram som har godkänts av myndighetens styrelse enligt förfarandet i artikel 6 i förordning (EG) nr 1321/2004 och inom budgetplanens ramar.

Motivering

Det måste göras helt klart att det årliga nyttjanderättsavtalet inte fördelas på grundval av tillsynsmyndighetens ”arbetsprogram”, utan grundat på det förfarande som läggs fast i fördragen, d.v.s. gemenskapens årliga budgetförfarande.

Ändringsförslag 28

Artikel 6

Kommissionen skall se till att denna förordning genomförs och regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet.

Varje år när det preliminära budgetförslaget presenteras skall kommissionen lägga fram en rapport inför Europaparlamentet och rådet om programmets genomförande. En halvtidsöversyn skall göras 2007 för att informera rådet och parlamentet om de framsteg som gjorts.

Motivering

Förtydligande avseende kravet på årlig rapportering. Det är mycket viktigt att parlamentet får nödvändig information genom årliga rapporter så att det kan följa upp genomförandet av programmet och få en solid grund för de årliga budgetbesluten.

  • [1]  EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Galileoprojektet

Galileoprojektet är en ny europeisk infrastruktur, och är följaktligen ett strategiskt viktigt program för EU. Galileo är världens första system för satellitpositionering och satellitnavigering för specifikt civila ändamål. Denna oberoende kapacitet för satellitnavigering och satellitpositionering erbjuder ett ökat utbud av tjänster för den offentliga och kommersiella sektorn inom flera olika områden, såsom transport, jordbruk, miljöpolitik och gränskontroller. Galileo berör medborgarnas vardag genom att erbjuda bättre tjänster inom navigation, telekommunikation, banktjänster och säkerhetsfrågor.

Galileoprojektet passar perfekt in i Lissabonstrategin, eftersom det bidrar till att skapa ett stort antal arbetstillfällen i EU, och det ökar unionens konkurrenskraft genom den teknik och det kunnande som har utvecklats. Det är också viktigt att betona Galileoprojektets mervärde för gemenskapen, eftersom ingen medlemsstat ensam har velat genomföra ett sådant projekt. Galileotjänsterna kommer att vara grundläggande komponenter i framtida högteknologiindustrier, och medför spännande nya marknader och möjligheter.

Genom Galileoprojektet bildas det hittills första och största europeiska offentlig‑privata partnerskapet, eftersom Europeiska gemenskapen deltar i projektet.

Europaparlamentet har gett sitt fulla stöd till programmet. I sitt senaste betänkande om denna fråga, som antogs den 31 mars 2004, stöder parlamentet kommissionens förslag om att fastställa en rättslig grund för strukturerna för en effektiv och tillförlitlig drift av det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation.

Detta betänkande handlar om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av installations‑ och driftsfaserna i det europeiska projektet för satellitbaserad navigation.

Kommissionens förslag

Galileoprojektet har nu nått en sådan mognadsgrad att det spränger ramarna för ett vanligt forskningsprojekt. Projektet bör därför förankras genom en särskild rättslig grund som är mer ändamålsenlig och som bättre tillmötesgår kravet på god ekonomisk förvaltning. Det krävs därför en gemenskapsförordning för att man skall kunna genomföra projektets installations‑ och driftsfaser.

Det är nödvändigt att säkra finansieringen av installations‑ och driftsfaserna för att garantera de nödvändiga medlen. Galileoprojektet har antagit en dimension som inte längre täcks av de sektoriella politikområdena, och det är därför nödvändigt att fastställa en tydlig budgetram.

Följande fyra frågor måste först avgöras:

1.  Förvaltningsstrukturerna för systemet har fastställts. De utgörs av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering, och rådets gemensamma åtgärd 2004/552/GUSP om de aspekter av driften av det europeiska systemet för satellitbaserad radionavigation som kan påverka säkerheten i Europeiska unionen, som båda antogs den 12 juli 2004.

2.  I det avtal med Förenta staterna som undertecknades den 26 juni 2004 fastställs uttryckligen fullständig driftskompabilitet mellan det europeiska och det amerikanska systemet.

3.  Definitionen av de tjänster som erbjuds har redan fastställts.

4.  Den privata sektorn kommer att bidra, och det gemensamma företaget ”Galileo” kommer att välja ett av de sökande konsortierna till koncessionshavare. Koncessionsavtalet skall undertecknas vid årsslutet 2005 i nära samarbete med övervakningsmyndigheten, som kommer att fungera som koncessionsgivande myndighet.

Integration av EGNOS - det europeiska systemet för navigering genom geostationär överlappning

En tidig integrering av EGNOS‑systemet stöds av alla aktörer som deltar i projektet, nämligen Europeiska kommissionen, det gemensamma företaget ”Galileo” och även de konsortier som deltagit i anbudsinfordran för koncessionsavtalet. En tidig integrering skulle garantera kostnadsbesparingar för operatören, och genom att de två systemen (EGNOS och Galileo) knyts till varandra kommer de inte att konkurrera, utan komplettera varandra och erbjuda konstanta tjänster som sänds från två system.

Gemenskapsfinansiering

Kostnaden för installationsfasen beräknas uppgå till 2 100 000 000 EUR. Eftersom alla konsortierna på slutlistan har åtagit sig att bära två tredjedelar av denna kostnad kommer det att krävas 700 000 000 EUR från gemenskapens budget för att finansiera denna fas. Driftsfasen kommer att finansieras av den privata sektorn, men under fasens första år kommer det att krävas exceptionell offentlig finansiering.

För att garantera finansiering från gemenskapsbudgeten skall ett belopp på 1 000 000 000 EUR tillhandahållas för perioden 1 januari 2007–31 december 2013 enligt förslaget. Ett belopp på 500 000 000 EUR har anslagits för finansieringen av installationsfasen, 200 000 000 EUR har anslagits enligt den nuvarande budgetplanen för 2006, och 500 000 000 EUR har öronmärkts för finansiering av driftsfasens första år.

Inkomster från tredjeländer

Flera tredjeländer har visat stort intresse för att delta i Galileoprojektet, även finansiellt. Samarbetsavtal undertecknades med Kina den 30 oktober 2003 och med Israel den 13 juli 2004. De tredjeländer som är knutna till Galileoprojektet utgör goda marknadsutvecklingsmöjligheter.

Föredragandens förslag

Finansiering av projektet

Som det tidigare har förklarats kommer projektet att genomföras genom ett offentlig‑privat partnerskap med en privat koncessionshavare, vilket i stort sett är en ny samarbetsform för gemenskapen. Offentlig‑privata partnerskap innebär att parterna delar på kostnader, ansvar, ekonomiska förpliktelser och marknadsrisker, och garanterar att åtagandena ger resultat. Det är dock viktigt att betona att övervakningsmyndigheten kommer att äga alla materiella och immateriella tillgångar, immateriella rättigheter och licenser. Det är första gången som gemenskapen ingår sådana ekonomiska åtaganden och driver ett projekt med dessa finansiella krav. Det är följaktligen viktigt att parlamentet, som en av de EU‑institutioner som ansvarar för gemenskapens budget, informeras fullt ut om projektets ekonomiska bakgrund och alla åtaganden som kommer att ingås i samband med projektet.

Med hänsyn till offentlig‑privata partnerskaps särart anser föredraganden att det är viktigt att följande frågor regleras i gemenskapslagstiftningen:

 Det kommer att krävas 1 000 000 000 EUR till 2004 års priser för att genomföra de åtgärder som fastställs i lagstiftningen.

 Det är högst sannolikt att gemenskapen måste ingå ekonomiska garantiåtaganden (antingen direkt eller indirekt genom övervakningsmyndigheten). Det är viktigt att parlamentet och rådet som budgetmyndigheter informeras om dessa åtaganden på lämpligt sätt, och gemenskapsinstitutionerna skall godkänna åtagandena genom de nödvändiga förfarandena.

 Det är även högst troligt att gemenskapen måste ingå betalningsåtaganden. För dessa åtaganden gäller detsamma som för garantiåtagandena.

 Det är nödvändigt att inrätta en vinstdelningsmekanism, eftersom projektet i bästa fall kommer att bli så fördelaktigt att gemenskapens krav på återbetalning kan vara motiverade.

 Det är viktigt att klargöra att övervakningsmyndigheten kommer att äga de immateriella rättigheterna, men intäkterna från utnyttjandet av dessa rättigheter kan utgöra koncessionshavarens inkomst. Eftersom ett koncessionsavtal varar en begränsad tid kan övervakningsmyndigheten fortsätta att utnyttja de immateriella rättigheterna efter det att avtalet löpt ut, eller genom att ingå avtal med en ny koncessionshavare.

 Parlamentet bör beviljas observatörsstatus vid övervakningsmyndighetens styrelse, vilket garanterar att det får tillgång till all nödvändig information för att fullgöra sina budgetära ansvarsuppgifter.

Den strategiska vikten av valet av tidpunkt för projektet

Föredraganden betonar att det är mycket viktigt att fastställa tidpunkterna för faserna i förordningen i syfte att undvika ytterligare förseningar. Följande tidsplan är realistisk:

 Installationsfasen inleds 2006 och avslutas 2010, när samtliga 30 satelliter och hela den markbundna delen skall vara i drift.

 Driftsfasen inleds 2008 med tillhandahållande av partiella tjänster. När alla komponenter är i drift 2010 kan hela driftsfasen inledas.

Genom denna tidsplan garanteras de kommersiella fördelarna med en tidig marknadslansering av Galileo, i konkurrens med den nya generationens amerikanska GPS‑system. En tidig integrering av EGNOS‑systemet kommer att stärka denna marknadsstruktur, vilket kommer att medföra positiva effekter för lanseringen av Galileo. Genom EGNOS‑tjänsterna kommer de framtida tjänstetillhandahållarna och användarna av Galileo att få möjlighet att sätta sig in i de tjänster som kan bidra till en bredare användning av systemet. De är följaktligen viktigt att EGNOS betraktas som den andra pelaren i den europeiska politiken för satellitnavigering.

YTTRANDE från Budgetutskottet (16.6.2005)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av installations- och driftsfaserna i det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation
(KOM(2004)0477 – C6‑0087/2005 – 2004/0156(COD))

Föredragande: Janusz Lewandowski

KORTFATTAD MOTIVERING

Vid sitt sammanträde den 23–24 maj 2005 behandlade budgetutskottet förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av installations- och driftsfaserna i det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation för ett belopp på 1 miljard EUR mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2013.

När det gäller förslagets förenlighet med nästa budgetplan (artikel 36.2 i arbetsordningen) påminner budgetutskottet om att det tillfälliga utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013 i sitt betänkande från den 13 maj under punkt 54 betonar följande:

”... i väntan på att de relevanta bestämmelserna i konstitutionsfördraget skall träda ikraft, där rymdpolitiken har sin rättsliga grund (artikel III–254), skall detta behandlas som ett separat politikområde med sin egen tydligt definierade rättsliga grund och tilldelas tillräckliga finansiella medel och lämpliga finansiella instrument till stöd för rymdrelaterad forskningsverksamhet, utveckling och användning av infrastrukturer för Galileo och GMES och tillträde för EU till rymden. Parlamentet anser att särskilda regler skall införas i ramprogrammet för att möjliggöra genomförandet av dessa specifika verksamheter.”

När det gäller innehållet i förslaget noterar budgetutskottet att Galileoprojektet kommer att genomföras genom ett offentlig-privat partnerskap med en privat koncessionshavare under överinseende av en ny övervakningsmyndighet. Detta offentlig-privata partnerskap innebär att de enorma kostnaderna delas, men också att man delar på de väsentliga marknadsriskerna.

Som kommissionen påpekar i sin grönbok KOM(2004)0327 om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner är ett karaktäristiskt kännetecken för offentlig-privata partnerskap att ”den fördelning av risker mellan den offentliga partnern och den privata sektorn, till vilken den senare de risker överförs, som vanligtvis belastar den offentliga sektorn. De offentlig-privata partnerskapen medför emellertid inte nödvändigtvis att den privata partnern åtar sig alla [...] risker” (punkt 1.1.2 i grönboken).

När det gäller Galileo verkar det däremot vara precis tvärtom: Då insatserna utgörs av bidrag tar kommissionen på sig riskbördan, medan eventuella ekonomiska överskott i fall av framgång på marknaden endast kommer den privata partnern till del. En alternativ finansieringsmekanism kunde därför ha valts för återbetalning av de offentliga medlen, antingen inom ramen för det sjunde ramprogrammet eller i den föreslagna förordningen, i fall av ekonomisk framgång (vinst för koncessionshavaren).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag 1

Punkterna 1a och 1b (nya)

1a.      Europaparlamentet påpekar att de anslag som anges i lagförslaget för perioden efter 2006 är beroende av beslutet om nästa fleråriga finansieringsram.

1b.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att när kommande fleråriga finansieringsram är antagen lägga fram ett förslag om justering av programmets finansiella referensbelopp, om detta visar sig nödvändigt.

Motivering

Referensbeloppet i finansieringsramen är vägledande fram till dess att ett beslut har fattats om budgetplanen. När beslutet väl är fattat skall kommissionen lägga fram ett lagförslag för att lägga fast referensbeloppet med hänsyn till det tillämpliga taket i de berörda finansieringsramarna.

Förslag till förordning

Kommissionens förslag

 

Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 2

Artikel 3, stycke 1

För att genomföra de åtgärder som nämns i artikel 2 krävs ett belopp på [1 miljard euro] för perioden från den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013.

Den vägledande finansieringsramen för att genomföra detta instrument uppgår till [1 miljard EUR] för perioden från den 1 januari 2007 och sju år framåt.

Motivering

Referensbeloppet i finansieringsramen är vägledande fram till dess att ett beslut har fattats om budgetplanen. När beslutet väl är fattat skall kommissionen lägga fram ett lagförslag för att lägga fast referensbeloppet med hänsyn till det tillämpliga taket i de berörda finansieringsramarna.

Ändringsförslag 3

Artikel 4, stycke 2

De driftsanslag som krävs för att finansiera detta gemenskapsbidrag skall ställas till övervakningsmyndighetens förfogande i enlighet med bestämmelserna i artikel 2 e i förordning nr ___/2004.

De driftsanslag som krävs för att finansiera detta gemenskapsbidrag skall ställas till övervakningsmyndighetens förfogande i enlighet med bestämmelserna i artikel 2 e i förordning nr 1321/2004. Budgetmyndigheten kommer att informeras om förslaget till överenskommelse innan det träder i kraft.

Motivering

Det är normalt att budgetmyndigheten informeras på ett tidigt stadium om en överenskommelse om ett bidrag som inverkar på budgeten så kraftigt som i detta fall.

Ändringsförslag 4

Artikel 4, stycke 3

Beloppet för varje årligt nyttjanderättsavtal skall fastställas på grundval av övervakningsmyndighetens arbetsprogram, som har godkänts av myndighetens styrelse enligt förfarandet i artikel 6 i förordning nr ___/2004.

Beloppet för varje årligt nyttjanderättsavtal skall fastställas inom ramen för EU:s budgetförfarande, med hänsyn till övervakningsmyndighetens arbetsprogram som har godkänts av myndighetens styrelse, och inom budgetplanens ramar.

Motivering

Det måste göras helt klart att det årliga nyttjanderättsavtalet inte fördelas på grundval av övervakningsmyndighetens ”arbetsprogram”, utan grundat på det förfarande som läggs fast i fördragen, d.v.s. gemenskapens årliga budgetförfarande.

Ändringsförslag 5

Artikel 6

Kommissionen skall se till att denna förordning genomförs och regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet.

Varje år när det preliminära budgetförslaget presenteras skall kommissionen lägga fram en rapport inför Europaparlamentet och rådet om programmets genomförande.

Motivering

Förtydligande avseende kravet på årlig rapportering.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av installations- och driftsfaserna i det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation

Referensnummer

KOM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Ansvarigt utskott

ITRE

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

BUDG
16.11.2004

Förstärkt samarbete

nej

Föredragande
  Utnämning

Janusz Lewandowski
26.10.2004

Behandling i utskott

15.6.2005

 

 

 

 

Antagande av ändringsförslag

15.6.2005

Slutomröstning: resultat

för:

emot:

nedlagda röster:

13

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Anne Elisabet Jensen, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Wojciech Roszkowski, Nina Škottová, Helga Trüpel

Slutomröstning: närvarande suppleanter

 

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

YTTRANDE från utskottet för transport och turism (23.3.2005)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av installations- och driftsfaserna i det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation
(KOM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD))

Föredragande: Patrick Louis

KORTFATTAD MOTIVERING

I.         Sammanfattning av förslaget

Marknaden för satellitbaserade navigationstjänster och därtill hörande produkter växer globalt sett med 25 procent årligen och år 2010 kan den uppgå till 100 miljarder euro och stå för 40 000 nya kvalificerade arbetstillfällen i Europa. Med Galileo-programmet vill Europa skapa världens första infrastruktur för positionsbestämning med satellit. På så sätt blir Europa mer självständigt gentemot det amerikanska GPS-systemet.

Det nuvarande förslaget till förordning bör påskynda projektet. Efter sin utformningsfas befinner sig projektet nu i sin andra fas, den s.k. utvecklings- och godkännandefasen (2002‑2005). Den omfattar utvecklingen av satelliter, markutrustning och systemets validering i omloppsbanan.

Därefter följer en installationsfas, som omfattar åren 2006–2007, vilket innebär byggande och uppskjutning av satelliterna samt installering av hela konstellationen. Från och med 2008 inträder den driftsfas som omfattar systemets förvaltning, underhåll och löpande förbättring. De två sista faserna kommer att anförtros åt en privat koncessionshavare. En anbudsinfordran för att hitta en koncessionshavare har satts igång, avtalet skall undertecknas under 2005. Det är bara Inafsat (EADS, Thales) och Euresa (Alcatel, Finmeccanica) som fortfarande är aktuella.

Gemenskapens ekonomiska bidrag till de två första faserna tas från budgeten för de transeuropeiska näten. Kostnaden för genomförandet och installationen av det satellitbaserade navigationsnätet kommer att uppgå till 2,1 miljarder euro, och kommer att till minst två tredjedelar finansieras av den privata sektorn. Gemenskapens merkostnad får, bortsett från anslaget på 200 miljoner euro, därför inte överskrida 500 miljoner euro. Den privata sektorn bör också stå för finansieringen av driftsfasen. Med tanke på hur speciell marknaden för satellitbaserad radionavigation är har man även avsatt ekonomiska bidrag från gemenskapens budget (500 miljoner euro). Bidragets exakta summa kan inte bestämmas förrän koncessionsavtalet är klart.

Med detta förslag vill kommissionen delvis bestämma villkoren för gemenskapens finansiella bidrag till installations- och driftsfasen för perioden 2007–2013. Det ovannämnda bidraget på 1 miljard euro betraktas i detta avseende som nödvändigt. Vidare slår kommissionen tydligt fast att det är tillsynsmyndigheten som skall ansvara för administrationen och kontrollen av budgetmedel för Galileo och den preciserar hur medlen skall användas. Kommissionen skall se till att gemenskapens ekonomiska intressen skyddas.

II.        Föredragandens kommentarer

Galileo är ett stort projekt som kommer att ge hög avkastning på de investeringar som nationerna och EU gör.

Strategiskt sett kommer utdelningen att vara mycket god: större politisk självständighet gentemot det amerikanska GPS-monopolet, tjänstegaranti, större tillförlitlighet och en sammanhängande och kontinuerlig strategi i samarbetet med ESA.

Rymdsektorn tillför dynamik till området för teknisk innovation och skapar direkta arbetstillfällen. De största fördelarna kommer emellertid att uppnås på områden som inte har något med rymdsektorn att göra.

I etiskt hänseende skapar två konkurrerande system inte enbart konkurrens. Europeiskt kunnande inom denna teknik leder också till högre krav när det gäller deontologi, skydd av personuppgifter och tillförlitlig information.

Detta projekt bygger på respekt för nationernas suveränitet och för subsidiaritetsprincipen, en princip som ligger Europeiska unionen varmt om hjärtat. Först och främst kan dessa positiva externa faktorer som skapas genom Galileo inte uppnås av en enda stat eller ett enda företagskonglomerat, för det andra övertar ett privat företag unionens roll när dessa externa faktorer väl har uppnåtts. Det är endast tillsynsmyndigheten, medlemsstaternas representant, som följer projektet hela vägen.

I detta internationella projekt ingår andra nationer som deltar i egenskap av partner eller användare. Av de fem olika tjänster som erbjuds är det den offentliga tjänsten (PRS) som gör det möjligt för nationerna att förena behovet av oberoende och samförstånd.

Vissa frågor kvarstår dock. Föredraganden vill gärna belysa några allmänna aspekter av Galileoprogrammet som bara tas upp indirekt i kommissionens förslag.

Vad beträffar koncessionen bör förfarandet påskyndas och de tidsfrister och formaliteter som har ålagts de sökande bör inte förlängas i onödan, eftersom de är kostnadskrävande och riskerar att på sikt tvinga de sökande att dra tillbaka sina ansökningar.

I fråga om finansieringen och för att förbättra insynen och spårbarheten vad gäller investeringarna anser vi att en självständig budgetpost efterhand bör skapas för projektet. Programperioden 2007–2013 behöver göras tydligare.

Vi anser att man borde låta överföring av information – ett sammanhang där Galileo i högsta grad kommer att spela en viktig roll – helt och hållet falla under transportutskottets behörighetsområde eftersom en god informationshantering gör trafiken av människor och varor smidigare och mer ekonomisk.

Eftersom koncessionsavtalet har en förfallodag bör det finnas en mekanism som när förfallodagen närmar sig ser till att investeringsnivån som garanterar en uppdatering av tekniken är tillräckligt hög för att tjänsten skall kunna bevaras och acceptabla former för en ny anbudsinfordran skall kunna säkerställas. Vidare gäller det frågan om vad som skall hända med de immateriella rättigheter som ursprungligen förts över från unionen till det gemensamma företaget vid koncessionsavtalets slut. Föredraganden föreslår följaktligen några ändringar i koncessionsavtalet, som borde omfattas av en mekanism om återbetalning av gemenskapsbidraget under vissa omständigheter. För att säkerställa den ekonomiska genomförbarheten för koncessionshavaren måste man också ta upp intäkter från licenser och immateriella rättigheter i avtalet.

Syftet med flera av ändringsförslagen är att visa att den europeiska politiken för satellitbaserad radionavigation för närvarande genomförs med hjälp av programmen Galileo och EGNOS, enligt rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering. Det är viktigt att det framgår att politiken för satellitbaserad radionavigation inte är begränsad till Galileo.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl -1 (nytt)

 

(-1) Den europeiska politiken för satellitbaserad radionavigation genomförs för närvarande med hjälp av programmen Galileo och EGNOS.

Motivering

Det är bättre att hänvisa till de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigation än bara till Galileo. Förslaget till förordning syftar på Europeiska unionens samtliga åtgärder i fråga om satellitbaserad radionavigation som för närvarande genomförs med hjälp av programmen Galileo och EGNOS.

Ändringsförslag 2

Skäl 1a (nytt)

 

(1a) Att genomföra denna infrastruktur för satellitbaserad radionavigation är ett projekt som tekniskt och ekonomiskt sett tydligt övergår kapaciteten hos varje medlemsstat som skulle agera på egen hand. Galileo överensstämmer i detta avseende utmärkt med subsidiaritetsprincipens krav, eftersom gemenskapsnivån är den mest lämpade. Det är ett exempel på mervärde som kan komma Europa till del då målen och medlen är tydligt definierade.

Motivering

Det är bättre att hänvisa till de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigation än bara till Galileo. Förslaget till förordning syftar på Europeiska unionens samtliga åtgärder i fråga om satellitbaserad radionavigation som för närvarande genomförs med hjälp av programmen Galileo och EGNOS.

Ändringsförslag 3

Skäl 1b (nytt)

 

(1b) EGNOS är ett program som syftar till att öka kvaliteten på signalerna från det amerikanska GPS-systemet och det ryska GLONASS-systemet för att garantera tillförlitligheten inom ett brett geografiskt område. Det är oberoende av Galileo och avsett att komplettera detta.

Motivering

Det är bättre att hänvisa till de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigation än bara till Galileo. Förslaget till förordning syftar på den Europeisks samtliga åtgärder i fråga om satellitbaserad radionavigation som för närvarande genomförs med hjälp av programmen Galileo och EGNOS.

Ändringsförslag 4

Skäl 8a (nytt)

 

(8a) Genom rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 20041 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering

inrättas den europeiska tillsynsmyndigheten för det globala systemet för satellitnavigering GNSS (nedan kallad tillsynsmyndigheten).

 

________________

1EUT L 246, 20.7.2004, s. 1.

Motivering

För att formuleringen skall stämma överens med den i rådets förordning som här citeras, skall myndigheten kallas tillsynsmyndigheten istället för tillsynsmyndigheten för GNSS. Dessutom skulle formuleringen tillsynsmyndigheten för GNSS kunna leda till missförstånd om tillsynsmyndighetens omfattning. Den europeiska tillsynsmyndigheten för GNSS täcker de europeiska områdena i systemet och det måste tydligt framgå.

Ändringsförslag 5

Skäl 12

(12) Det bör därför i gemenskapens budget öronmärkas ett belopp på [en miljard] euro för finansieringen av Galileos installations- och driftsfaser mellan 2007 och 2013.

(12) Det bör därför i gemenskapens budget öronmärkas ett belopp på [en miljard] euro för finansieringen av installations- och driftsfaserna mellan 2007 och 2013 för de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigation.

Motivering

Det är bättre att hänvisa till de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigation än bara till Galileo. Förslaget till förordning syftar på Europeiska unionens samtliga åtgärder i fråga om satellitbaserad radionavigation som för närvarande genomförs med hjälp av programmen Galileo och EGNOS.

Ändringsförslag 6

Skäl 12a (nytt)

 

(12a) Detta offentliga ekonomiska bidrag, som är tidsbegränsat, befriar inte den privata sektorn från ansvaret för finansieringen av installations- och driftsfaserna.

Ändringsförslag 7

Skäl 12b (nytt)

 

(12b) Koncessionsavtalet innehåller en mekanism om återbetalning av det gemenskapsbidrag som beviljats för genomförandet av installations- och driftsfaserna, om koncessionshavarens intäkter på sikt överskrider en viss gräns.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag avseende artikel 3.

Ändringsförslag 8

Skäl 12c (nytt)

 

(12c) Enligt koncessionsavtalet skall koncessionshavaren dessutom få intäkter från licenserna och de immateriella rättigheterna till systemets komponenter, medan tillsynsmyndigheten förblir ägare till dessa.

Motivering

Se föredragandens ändringsförslag avseende artikel 3.

Ändringsförslag 9

Artikel 1

Syftet med denna förordning är att fastslå hur Europeiska gemenskapen skall bidra ekonomiskt till genomförande av installations- och driftsfaserna av det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation, nedan kallat ”projektet”.

Syftet med denna förordning är att fastslå hur Europeiska gemenskapen skall bidra ekonomiskt till genomförande av installations- och driftsfaserna av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigation (GNSS), nedan kallade ”programmen”.

Motivering

Det är bättre att hänvisa till de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigation än bara till Galileo. Förslaget till förordning syftar på Europeiska unionens samtliga åtgärder i fråga om satellitbaserad radionavigation som för närvarande genomförs med hjälp av programmen Galileo och EGNOS

Ändringsförslag 10

Artikel 2, inledningen

De gemenskapsanslag som genom denna förordning beviljas projektet syftar till samfinansieringen av

De gemenskapsanslag som genom denna förordning beviljas programmet syftar till samfinansieringen av

Motivering

Det är bättre att hänvisa till de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigation än bara till Galileo. Förslaget till förordning syftar på Europeiska unionens samtliga åtgärder i fråga om satellitbaserad radionavigation som för närvarande genomförs med hjälp av programmen Galileo och EGNOS.

Ändringsförslag 11

Artikel 2, led b

b) den första raden av åtgärder i samband med inledandet av driftsfasen, som omfattar förvaltningen av infrastrukturen bestående av satelliter och de markstationer som används för driften, samt underhåll och löpande förbättring av systemet.

b) den första raden av åtgärder i samband med inledandet av driftsfasen, som vid behov och i enlighet med koncessionsavtalet omfattar förvaltningen av infrastrukturen bestående av satelliter och de markstationer som används för driften, samt underhåll och löpande förbättring av systemet.

Motivering

Denna reservation behövs för att inte föregripa koncessionsavtalet.

Ändringsförslag 12

Artikel 3, stycke 2a (nytt)

 

Koncessionsavtalet omfattar bland annat

 

– en mekanism om återbetalning av det gemenskapsbidrag som beviljats för genomförandet av installations- och driftsfaserna, om koncessionhavarens intäkter på sikt överskrider en viss gräns,

 

– att koncessionshavaren skall få intäkter från licenserna och de immateriella rättigheterna till systemets komponenter som fortfarande skall tillhöra tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 13

Artikel 4, stycke 1

Galileos övervakningsmyndighet skall enligt artikel 54.2 b i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr …/2004 ansvara för förvaltning och övervakning av användningen av gemenskapsbidraget till det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation.

Tillsynsmyndigheten skall enligt artikel 54.2 b i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr …/2004 ansvara för förvaltning och övervakning av användningen av gemenskapsbidraget till de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigation.

Motivering

Det är bättre att hänvisa till de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigation än bara till Galileo. Förslaget till förordning syftar på Europeiska unionens samtliga åtgärder i fråga om satellitbaserad radionavigation som för närvarande genomförs med hjälp av programmen Galileo och EGNOS.

Ändringsförslag 14

Artikel 4, stycke 2

De driftsanslag som krävs för att finansiera detta gemenskapsbidrag skall ställas till övervakningsmyndighetens förfogande i enlighet med bestämmelserna i artikel 2 e i förordning nr …/2004.

De driftsanslag som krävs för att finansiera detta gemenskapsbidrag skall ställas till tillsynsmyndighetens förfogande i enlighet med bestämmelserna i artikel 2 e i förordning nr …/2004.

Motivering

Det är bättre att hänvisa till de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigation än bara till Galileo. Förslaget till förordning syftar på Europeiska unionens samtliga åtgärder i fråga om satellitbaserad radionavigation som för närvarande genomförs med hjälp av programmen Galileo och EGNOS.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av installations- och driftsfaserna i det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation

Referensnummer

KOM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Ansvarigt utskott

ITRE

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

TRAN
16.11.2004

Förstärkt samarbete

 

Föredragande av yttrande Utnämning

Patrick Louis
16.11.2004

Behandling i utskott

19.1.2005

14.3.2005

 

 

 

Antagande av ändringsförslag

21.2.2005

Slutomröstning: resultat

för:

emot:

nedlagda röster:

37

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean Louis Cottigny, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av installations- och driftsfaserna i det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation

Referensnummer

KOM(2004)0477 – C6 0087/2004 – 2004/0156(COD)

Rättslig grund

art. 251.2 och art. 156 EG-fördraget

Grund i arbetsordningen

art. 51

Framläggande för parlamentet

15.7.2004

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

ITRE
16.11.2004

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

BUDG
16.11.2004

CONT
16.11.2004

TRAN
16.11.2004

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

CONT
25.5.2005

 

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Etelka Barsi-Pataky
24.11.2004

 

Tidigare föredragande

 

 

Förenklat förfarande
  Beslut

 

Bestridande av den rättsliga grunden
  JURI:s yttrande

 

/

 

 

 

Ändrad anslagstilldelning
  BUDG:s yttrande

 

/

BUDG
15.6.2005

 

 

Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  Beslut i kammaren

 

Samråd med Regionkommittén
  Beslut i kammaren

 

Behandling i utskott

30.3.2005

24.5.2005

15.6.2005

21.6.2005

 

Antagande

21.6.2005

Slutomröstning: resultat

för:

emot:

nedlagda röster:

43

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Slutomröstning: närvarande suppleanter

María del Pilar Ayuso González, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey, Neena Gill, Norbert Glante, Edit Herczog, Peter Liese, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, Lambert van Nistelrooij

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Ingivande – A6-nummer

1.7.2005

A6-0212/2005

Anmärkningar

...