Pranešimas - A6-0257/2005Pranešimas
A6-0257/2005

PRANEŠIMAS 1.dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos. pakeičiančią 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo
2. dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, pakeičiančią 1993 m. kovo 15 d. Tarybos direktyvą 93/6/EEB dėl investicines paslaugas teikiančių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo.

29.8.2005 - (KOM(2004)0486 – C6‑0141/2004 – 2004/0155(COD))ir - (KOM(2004)0486 – C6‑0144/2004 – 2004/0159(COD)) - ***I

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Alexander Radwan


Procedūra : 2004/0155(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0257/2005
Pateikti tekstai :
A6-0257/2005
Priimti tekstai :

1. EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pakeičiančią 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo

(KOM(2004)0486 – C6‑0141/2004 – 2004/0155(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (KOM (2004)0486) [1],

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 47 straipsnio 2 dalį, kuriais remdamasi Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0141/2004),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6-0257/2005),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

3a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(3a) 1999 m. gegužės 11 d. Komisijos komunikate „Finansų rinkos įgyvendinimas: veiksmų planas“ yra išvardyti įvairūs tikslai, kurie turi būti įgyvendinti siekiant baigti kurti finansinių paslaugų vidaus rinką. 2000 m. kovo 23 ir 24 d. Europos Taryboje Lisabonoje buvo užsibrėžtas tikslas šį veiksmų planą įgyvendinti iki 2005 m.. Nauja nuostatų dėl nuosavų lėšų redakcija yra svarbus veiksmų plano elementas.

Pagrindimas

Nuomonės referento požiūriu, reikia nurodyti finansų sektoriaus veiksmų planą, kadangi nuostatų dėl nuosavų lėšų nauja redakcija šiuo požiūriu yra laikoma svarbiu elementu.

Pakeitimas2

9 konstatuojamoji dalis

(9) Tarpusavio pripažinimo ir buveinės valstybės narės priežiūros principai reikalauja, kad valstybių narių kompetentingos institucijos neišduotų leidimų ar juos atimtų, jeigu tokie veiksniai, kaip antai, veiklos programų turinys, geografinis veiklos pasiskirstymas ar realiai vykdoma veikla, aiškiai rodo, jog kredito įstaiga pasirinko vienos valstybės narės teisės sistemą, kad išvengtų griežtesnių standartų, taikomų kitoje valstybėje narėje, kurios teritorijoje ji vykdo ar ketina vykdyti didesnę savo veiklos dalį. Kredito įstaiga, kuri yra juridinis asmuo, turėtų gauti leidimą toje valstybėje narėje, kurioje yra įregistruota jos buveinė. Kredito įstaigos, kuri nėra juridinis asmuo, pagrindinė buveinė turėtų būti toje valstybėje narėje, kurioje jai išduotas leidimas. Be to, valstybės narės turėtų reikalauti, kad kredito įstaigos pagrindinė buveinė visuomet būtų buveinės valstybėje narėje ir kad kredito įstaigos šioje valstybėje narėje realiai veiktų.

(9) Tarpusavio pripažinimo ir buveinės valstybės narės priežiūros principai reikalauja, kad valstybių narių kompetentingos institucijos neišduotų leidimų ar juos atimtų, jeigu tokie veiksniai, kaip antai, veiklos programų turinys, geografinis veiklos pasiskirstymas ar realiai vykdoma veikla, aiškiai rodo, jog kredito įstaiga pasirinko vienos valstybės narės teisės sistemą, kad išvengtų griežtesnių standartų, taikomų kitoje valstybėje narėje, kurios teritorijoje ji vykdo ar ketina vykdyti didesnę savo veiklos dalį. Jei tai iš aplinkybių nepaaiškėja, bet didžioji dalis kokiai nors bankų grupei priklausančių įmonių turto yra kitoje valstybėje narėje, kurios kompetentingos institucijos yra atsakingos už konsoliduotos priežiūros vykdymą, remiantis 125 ir 126 straipsniais konsoliduotos priežiūros vykdymo kompetenciją galima keisti tik toms kompetentingoms institucijoms sutikus. Kredito įstaiga, kuri yra juridinis asmuo, turėtų gauti leidimą toje valstybėje narėje, kurioje yra įregistruota jos buveinė. Kredito įstaigos, kuri nėra juridinis asmuo, pagrindinė buveinė turėtų būti toje valstybėje narėje, kurioje jai išduotas leidimas. Be to, valstybės narės turėtų reikalauti, kad kredito įstaigos pagrindinė buveinė visuomet būtų buveinės valstybėje narėje ir kad kredito įstaigos šioje valstybėje narėje realiai veiktų.

Pagrindimas

Nuomonės referentas pritaria šiai Tarybos pataisai, kurios tikslas yra užkirsti kelią „priežiūros arbitražui“, t.y. būstinės perkėlimas neturi vykti tik dėl to, kad prižiūrėtų kita priežiūros įstaiga.

Pakeitimas 3

11a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(11a) Šis direktyva turi būti siekiama įpareigoti valstybes nares įgalinti atsakingas institucijas taikyti konsoliduotus kapitalo reikalavimus ir, jei, jų manymu, reikalinga, tarptautinius reikalavimus arba tik vienai šaliai taikomus reikalavimus. Tai nepažeidžia Komisijos Žaliojoje knygoje dėl finansinių paslaugų politikos (2005–2010 m.) minimos platesnės tarptautiniu mastu per atšakas arba pavaldžiąsias bendroves dirbančių kredito įstaigų būsimų priežiūros būdų peržiūros.

Pakeitimas 4

12a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(12 a) Kompetentingų valdžios institucijų patvirtintoms įstaigoms valstybės narės gali nustatyti griežtesnes normas, nei normos, numatytos 9 straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje, 9 straipsnio 2 dalyje bei 12, 19–21, 44–52, 75 ir 120–122 straipsniuose. Be to, valstybės narės gali prašyti, kad 123 straipsnio būtų laikomasi remiantis individualiu arba kitokiu pagrindu, ir kad 73 straipsnio 2 dalyje apibrėžta dalinė konsolidacija būtų taikoma ir kituose grupės lygmenyse.

Justification

In order to avoid any misunderstanding, this recital (which reinstates the Council’s position) specifies that this directive aims at minimum harmonisation, as did Directive 2000/12/EC. Consequently the Member States remain free to enact stricter rules than those laid down in the Directive.

Pakeitimas 5

33a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(33a) Šiuo tikslu Bazelio bankininkystės priežiūros komitetas 2004 m. birželio 26 d. patvirtino pamatinį susitarimą dėl tarptautinio kapitalo skaičiavimo ir kapitalo reikalavimų suvienodinimo. Šios direktyvos nuostatos dėl kredito įstaigų minimalių kapitalo reikalavimų ir Direktyvoje 93/6/EEB nustatos dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų minimalių kapitalo reikalavimų atitinka Bazelio pamatinio susitarimo nuostatas.

Justification

This recital makes it clear that the EU directive represents the practical transposition of the Basel framework agreement and its content is an equivalent to the Basel settlement. A passage of this kind would be important to prevent ‘dual accounting’ or the establishment of a ‘transitional bridge’ for Basel purposes for institutions operating internationally (the Basel banks).

Pakeitimas 6

34 konstatuojamoji dalis

(34) Būtina atsižvelgti į Bendrijos kredito įstaigų įvairovę ir numatyti alternatyvius metodus apskaičiuoti minimalius kapitalo reikalavimus kredito rizikai padengti, naudojant įvairius jautrumo rizikai lygius ir reikalaujant skirtingo sudėtingumo. Naudojant išorinius reitingus ir kredito įstaigų savus atskirų kredito rizikos parametrų įverčius, žymiai padidėja kredito rizikos taisyklių jautrumas rizikai ir pagerėja jų kokybė. Reikėtų tinkamai skatinti kredito įstaigas pereiti prie jautresnių rizikai metodų.

(34) Būtina atsižvelgti į Bendrijos kredito įstaigų įvairovę ir numatyti alternatyvius metodus apskaičiuoti minimalius kapitalo reikalavimus kredito rizikai padengti, naudojant įvairius jautrumo rizikai lygius ir reikalaujant skirtingo sudėtingumo. Naudojant išorinius reitingus ir kredito įstaigų savus atskirų kredito rizikos parametrų įverčius, žymiai padidėja kredito rizikos taisyklių jautrumas rizikai ir pagerėja jų kokybė. Reikėtų tinkamai skatinti kredito įstaigas pereiti prie jautresnių rizikai metodų. Kredito įstaigos, atlikdamos vertinimus, kad galėtų taikyti šios direktyvos metodus kredito rizikai nustatyti, duomenų apdorojimo poreikius turės pritaikyti prie teisėtų savo klientų duomenų apsaugos interesų pagal galiojančias Bendrijos duomenų apsaugos nuostatas ir tobulinti kredito įstaigų naudojamus kredito rizikos įvertinimo ir valdymo procesus, kad būtų galima parengti metodus norminiams kredito įstaigų nuosavų lėšų reikalavimams, kuriais būtų atsižvelgiama į skirtingus atskirų kredito įstaigų naudojamus procesus, nustatyti. Duomenys apdorojami pagal asmens duomenų perdavimo taisykles, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos 1995 m. spalio 24 d. direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo1. Todėl į su klientų rizikos atsiradimu ir jos valdymu susijusį duomenų apdorojimą reikia įtraukti ir kredito rizikos valdymo ir įvertinimo sistemų kūrimą bei įteisinimą. Tai atitinka ir teisėtus kredito įstaigų interesus, ir direktyvos tikslą tobulinti rizikos įvertinimo bei valdymo metodus ir naudoti juos taip pat ir nuosavoms lėšoms reglamentuoti. Komisija raginama parengti komunikatą apie tai, kiek duomenų apsaugos reikalavimai trukdo įgyvendinti direktyvą.

_________________________________

1OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Justification

Clarifies the recital to show that the collection and storage of personal data for developing and validating internal risk management instruments and for risk management itself is admissible and compatible with EU data protection law.

Pakeitimas 7

34a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(34a) naudojant išorinius ir kredito įstaigos savus įvertinimus arba vidinius reitingus, reikia atsižvelgti į tai, kad Europos priežiūros institucijai pavaldus institucija – pati finansų įstaiga – šiuo metu rengia tik pastaruosius. Išorinių reitingų atveju remiamasi vadinamųjų pripažintų reitingų agentūrų, kurios šiuo metu Europoje nėra nuolat prižiūrimos, produktais. Kadangi išoriniai reitingai labai svarbūs pagal šią direktyvą nustatant kapitalo reikalavimus, būsimas leidimų suteikimo ir priežiūros procesas turi būti apibrėžtas aiškiau.

Pagrindimas

Nuomonės referento požiūriu, reikėtų nurodyti, kad svarbus vaidmuo, kurį direktyva skiria išoriniam reitingavimui, skaičiuojant priežiūros įstaigų pareikalautą nuosavą kapitalą, yra šiuo požiūriu problemiškas, nes šis reitingavimas turi būti atliekamas privačių įmonių, kurios dar nėra pavaldžios jokiai (Europos) priežiūros įstaigai.

Pakeitimas 8

35a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Šios direktyvos nuostatos atitinka proporcingumo principą, ypač susijusį su kredito įstaigų įvairove dydžio, veiklos masto ir veiklos sričių požiūriu. Be to, proporcingumo principo laikymasis reiškia, kad mažmeninių pozicijų atžvilgiu net ir taikant IRB metodą pripažįstami patys paprasčiausi reitingavimo procesai.

Justification

The committee welcomes and follows the Council amendment. When the directive is implemented there is a need to ensure that smaller institutions are not disproportionately burdened in their business activity by prudential requirements.

There is also a need to prevent the advantages for consumers and SMUs of reducing own funds for retail exposures from being offset by the excessive complexity of rating processes and hence the rating cost. The proposal is in line with the Union’s general policy aim of simplifying SMUs’ access to financial resources (e.g. European Council 2005 Spring summit).

Pakeitimas 9

35b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(35b) Europos Parlamentas džiaugiasi, kad šia direktyva siekiama pokyčių, t. y. kad įstaigos galėtų pasirinkti vieną iš trijų skirtingo sudėtingumo metodų. Ypač siekdamos, kad mažos kredito įstaigos galėtų pasirinkti vidaus reitingais pagrįstą metodą, atsakingos institucijos prireikus taiko 89 straipsnio 1 dalies a ir b punktų nuostatas. Reikia suprasti, kad pagal šias nuostatas 86 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose minimos pozicijų klasės apima visas pozicijas, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai šioje direktyvoje laikomos joms lygiavertėmis. Paprastai atsakingos institucijos netraktuoja skirtingai trijų su kontrolinės peržiūros procesu susijusių metodų, t. y. pagal standartizuoto metodo nuostatas veikiantys bankai griežčiau nereguliuojami.

Pakeitimas 10

36 konstatuojamoji dalis

(36) Kredito rizikos mažinimo metodus reikėtų vis labiau pripažinti, laikantis taisyklių, kuriomis būtų užtikrinta, kad netinkamas pripažinimas nepakenktų mokumui.

(36) Kredito rizikos mažinimo metodus reikėtų vis labiau pripažinti, laikantis taisyklių, kuriomis būtų užtikrinta, kad netinkamas pripažinimas nepakenktų mokumui. Kiek leidžia galimybės, reikia pripažinti įprastą atitinkamų valstybių narių bankuose šiuo metu praktikuojamą užtikrinimą įkeistu turtu kaip standartizuoto ir kitų metodų kredito rizikos mažinimo priemonę.

Justification

It is important to ensure that the existing security techniques are still recognised in future, such as exposure assignment.

Pakeitimas 11

38 konstatuojamoji dalis

(38) Operacinė rizika yra reikšminga rizika, su kuria susiduria kredito įstaigos ir kurią reikia padengti nuosavomis lėšomis. Būtina atsižvelgti į Bendrijos kredito įstaigų įvairovę ir todėl nustatyti alternatyvius metodus apskaičiuoti operacinės rizikos reikalavimus, naudojant įvairius jautrumo rizikai lygius ir reikalaujant skirtingo sudėtingumo. Reikėtų tinkamai skatinti kredito įstaigas pereiti prie jautresnių rizikai metodų. Kadangi operacinės rizikos vertinimo ir valdymo metodai dar nauji, taisykles reikėtų reguliariai patikrinti ir prireikus atnaujinti, įskaitant tas, kurios susijusios su įvairių verslo linijų mokesčiais ir rizikos mažinimo metodų pripažinimu.

(38) Operacinė rizika yra reikšminga rizika, su kuria susiduria kredito įstaigos ir kurią reikia padengti nuosavomis lėšomis. Būtina atsižvelgti į Bendrijos kredito įstaigų įvairovę ir todėl nustatyti alternatyvius metodus apskaičiuoti operacinės rizikos reikalavimus, naudojant įvairius jautrumo rizikai lygius ir reikalaujant skirtingo sudėtingumo. Reikėtų tinkamai skatinti kredito įstaigas pereiti prie jautresnių rizikai metodų. Kadangi operacinės rizikos vertinimo ir valdymo metodai dar nauji, taisykles reikėtų reguliariai patikrinti ir prireikus atnaujinti, įskaitant tas, kurios susijusios su įvairių verslo linijų mokesčiais ir rizikos mažinimo metodų pripažinimu. Reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad paprastų metodų, kuriais nustatomi su veiklos rizika susiję kapitalo reikalavimai, atveju atsižvelgiama į draudimą.

Pagrindimas

Nuomonės referentas sveikina numatytą reguliarią kontrolę ir iš dalies netiksliais apskaitos metodais apskaičiuotos operacijų rizikos atnaujinimą. Tai ypač taikoma galimybei atsižvelgti į paprastuose normatyvuose esančius apsidraudimus, būtinus skaičiuojant nuosavo kapitalo reikalavimus, skirtus nustatyti operacijų rizikai.

Pakeitimas 12

48 konstatuojamoji dalis

(48) Tam, kad bankų vidaus rinka funkcionuotų veiksmingai, nuosekliai taikyti šią direktyvą ir suartinti priežiūros praktiką visoje Bendrijoje turėtų padėti Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas.

(48) Tam, kad bankų vidaus rinka funkcionuotų veiksmingai, nuosekliai taikyti šią direktyvą ir suartinti priežiūros praktiką visoje Bendrijoje turėtų padėti Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas. Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas turi kasmet Europos bankininkystės komitetui ir Europos Parlamentui pateikti ataskaitą apie pažangą vienodinant priežiūros metodus ir taikant valstybės pasirinkimo teisę.

Pagrindimas

Nuomonės referentas sveikina Tarybos reikalavimą, kad Europos bankų priežiūros įstaigų komitetas kasmet pateiktų ataskaitą apie priežiūros praktikos suartėjimo pažangą. Be to, Europos bankų komiteto ataskaita turėtų būti pateikta ir Europos Tarybai. Tokiu būdu abiems institucijoms bus suteikta galimybė sekti priežiūros praktikos siekiamą suartėjimą ir atskiros valstybės pasirinkimo teisės įgyvendinimą.

Pakeitimas 13

48a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(48a) Komisija ir Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas turi užtikrinti savo darbo parlamentinę ir politinę kontrolę, kad būtų galima išvengti demokratiškai neteisėto reglamentavimo pavojaus ir priimant Europos masto teisės aktus, ir perkeliant juos į nacionalinę teisę.

Pagrindimas

Nuomonės referento požiūriu, turi būti užtikrinama, kad Europos bankų priežiūros įstaigų komiteto darbas bus pavaldus demokratinei kontrolei.

Pakeitimas 14

57a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(57a) Reikiamų įgyvendinimo priemonių priėmimas ir Komisijos naudojimasis pagal šią direktyvą jai suteiktomis galiomis priklauso politinio susitarimo, kurio laikosi visos Europos institucijos, grindžiamo 2002 m. vasario 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl finansinių paslaugų teisės aktų įgyvendinimo1, tą pačią dieną Komisijos Parlamento pateiktu oficialiu pareiškimu ir 2001 m. spalio 2 d. F. Bolkensteino laišku2 dėl Parlamento dalyvavimo šiame procese užtikrinimo. Svarbu užtikrinti Parlamento teises, kaip numatyta Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-36 straipsnyje. Todėl įgyvendinimo galias Komisijai suteikiančios nuostatos neturi įsigalioti, kol dabartinis susitarimas nebuvo kodifikuotas tarpinstituciniu susitarimu.

_________________

1 OL C 284 E, 2002 11 21, p. 115.

2 OL C 284 E, 2002 11 21, p. 83.

Pakeitimas 15

1 straipsnio 3 dalis

3. Įstaigos, išskyrus valstybių narių centrinius bankus, kurioms, vadovaujantis 5 straipsniu, ši direktyva netaikoma, 39 straipsnyje ir V antraštinės dalies 4 skyriaus 1 skirsnyje traktuojamos kaip finansų įstaigos.

3. Įstaigos, išskyrus valstybių narių centrinius bankus, kurioms, vadovaujantis 2 straipsniu, ši direktyva netaikoma, 39 straipsnyje ir V antraštinės dalies 4 skyriaus 1 skirsnyje traktuojamos kaip finansų įstaigos.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 16

3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Kitoms kredito įstaigoms, kurios nėra įsteigtos naujose teritorijose, atsiradusiose nusausinus jūrą, arba skilus ar susijungus jau egzistavusioms nuo centrinės įstaigos priklausomoms ar joms atskaitingoms įstaigoms, Komisija pagal 150 straipsnyje  numatytą procedūrą gali nustatyti papildomas antros pastraipos taikymo taisykles, taip pat ir pirmoje pastraipoje numatytų išimčių panaikinimo taisykles, jeigu Taryba mano, jog naujų įstaigų, kurioms taikoma antroje pastraipoje nustatyta tvarka, prijungimas gali neigiamai paveikti konkurenciją.

Kitoms kredito įstaigoms, kurios nėra įsteigtos naujose teritorijose, atsiradusiose nusausinus jūrą, arba skilus ar susijungus jau egzistavusioms nuo centrinės įstaigos priklausomoms ar joms atskaitingoms įstaigoms, Komisija pagal 151 straipsnyje  numatytą procedūrą gali nustatyti papildomas antros pastraipos taikymo taisykles, taip pat ir pirmoje pastraipoje numatytų išimčių panaikinimo taisykles, jeigu Taryba mano, jog naujų įstaigų, kurioms taikoma antroje pastraipoje nustatyta tvarka, prijungimas gali neigiamai paveikti konkurenciją.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 17

4 straipsnio 6 dalis

6) „įstaigos“ V antraštinės dalies 2 skyriaus 2 ir 3 skirsniuose – įstaigos, kaip apibrėžta [Tarybos direktyvos 96/3/EEB 2 straipsnio 3 dalyje];

6. 6) „įstaigos“ V antraštinės dalies 2 skyriaus 2 ir 3 skirsniuose – įstaigos, kaip apibrėžta [Tarybos direktyvos 96/1/EEB 3 straipsnio 1 dalies c punkte];

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 18

4 straipsnio 6a punktas (naujas)

 

6a. „maža arba vidutinė įmonė“ – įmonė, kuri priklauso kuriai nors grupei su konsoliduota metine apyvarta, mažesne kaip 50 milijonų eurų. Pateisinamais atvejais konsoliduota metinė apyvarta gali viršyti 50 milijonų eurų.

Justification

Atsižvelgiant į mažmeninio kreditavimo portfelio įtraukimą, būtinas sąvokos „maža arba vidutinė įmonė“ apibrėžimas. Jis turėtų būti vienodas su atitinkamu įmonės apibrėžimu (VII priedo 1 dalis, Nr. 4).

Pakeitimas 19

4 straipsnio 10 dalis

10) 57  straipsnio 2 dalies o ir p  punktuose, 71–73 straipsniuose ir V antraštinės dalies 4 skyriuje  „dalyvavimas valdant kapitalą“ reiškia Tarybos  direktyvos 78/660/EEB 17 straipsnio pirmajame sakinyje apibrėžtą dalyvavimą arba tiesioginę ar netiesioginę 20 % ar daugiau balso teisių arba kapitalo nuosavybę;

10) 57  straipsnio o ir p  punktuose, 71–73 straipsniuose ir V antraštinės dalies 4 skyriuje  „dalyvavimas valdant kapitalą“ reiškia Tarybos  direktyvos 78/660/EEB 17 straipsnio pirmajame sakinyje apibrėžtą dalyvavimą arba tiesioginę ar netiesioginę 20 % ar daugiau balso teisių arba kapitalo nuosavybę;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 20

4 straipsnio 14 dalis

14) „patronuojanti kredito įstaiga valstybėje narėje“ – kredito įstaiga, turinti dukterinę įmonę – kredito arba finansų įstaigą – arba dalyvaujanti valdant šių įstaigų kapitalą ir kuri pati nėra dukterinė įmonė kitos kredito įstaigos, gavusios leidimą veiklai toje pačioje valstybėje narėje, arba finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje, ir kurios kapitalą valdant nedalyvauja jokia kita kredito įstaiga, turinti leidimą veiklai toje pačioje valstybėje narėje;

14) „pagrindinė kredito įstaiga valstybėje narėje“ – kredito įstaiga, turinti pavaldžiąją įmonę – kredito arba finansų įstaigą – arba dalyvaujanti valdant šių įstaigų kapitalą ir kuri pati nėra pavaldžioji įmonė kitos kredito įstaigos, gavusios leidimą veiklai toje pačioje valstybėje narėje, arba finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje, ir kurios kapitalą valdant nedalyvauja jokia kita kredito įstaiga, turinti leidimą veiklai toje pačioje valstybėje narėje;

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pataisai dėl apibrėžimo išaiškinimo ir patobulinimo.

Pakeitimas 21

4 straipsnio 16 dalis

16) „ES patronuojanti kredito įstaiga“ – patronuojanti kredito įstaiga valstybėje narėje, kuri nėra kitos kredito įstaigos, gavusios leidimą veiklai bet kurioje valstybėje narėje, arba finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, įsisteigusios bet kurioje valstybėje narėje, dukterinė įmonė ir kurios kapitalą valdant nedalyvauja jokia kita kredito įstaiga, gavusi leidimą veiklai bet kurioje valstybėje narėje;

16) „ES pagrindinė kredito įstaiga“ – pagrindinė kredito įstaiga valstybėje narėje, kuri nėra kitos kredito įstaigos, gavusios leidimą veiklai bet kurioje valstybėje narėje, arba finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, įsisteigusios bet kurioje valstybėje narėje, pavaldžioji įmonė ir kurios kapitalą valdant nedalyvauja jokia kita kredito įstaiga, gavusi leidimą veiklai bet kurioje valstybėje narėje.

Pagrindimas

Tarybos pataisai pritariama.

Pakeitimas 22

4 straipsnio 17 dalis

17) „ES patronuojanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė“ – patronuojanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė valstybėje narėje, kuri nėra kredito įstaigos, gavusios leidimą veiklai bet kurioje valstybėje narėje, dukterinė įmonė;

17) „ES pagrindinė finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė“ – pagrindinė finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė valstybėje narėje, kuri nėra kredito įstaigos, gavusios leidimą veiklai bet kurioje valstybėje narėje, arba kitos finansų kontroliuojančiosios bendrovės, įkurtos bet kurioje valstybėje narėje, pavaldžioji įmonė;

Justification

Alignment with Council proposal. Replaces amemdment 14 of the Radwan draft report.

Pakeitimas 23

4 straipsnio 18 dalis

18) „valstybinio sektoriaus subjektai“ – pelno nesiekiantys administraciniai vienetai, pavaldūs centrinei valdžiai, regiono valdžiai ar vietos valdžios institucijoms, ar institucijoms, kurios, kompetentingų institucijų nuomone, vykdo tas pačias funkcijas kaip ir regiono ir vietos valdžios institucijos;

18) „valstybinio sektoriaus subjektai“ – pelno nesiekiantys administraciniai vienetai, pavaldūs centrinei valdžiai, regiono valdžiai ar vietos valdžios institucijoms, ar institucijoms, kurios, kompetentingų institucijų nuomone, vykdo tas pačias funkcijas kaip ir regiono ir vietos valdžios institucijos arba pelno nesiekiančios įmonės, priklausančios centrinei valdžiai ir turinčios specialų statusą (garantijas), arba įstatymų reglamentuojami savivaldos organai, prižiūrimi valdžios institucijų, pvz., [prekybos] rūmai ir socialinio draudimo institucijos;

Justification

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Pakeitimas 24

4 straipsnio 26 dalis

26) „nuostolis“ – ekonominis nuostolis, įskaitant reikšmingą diskonto įtaką ir reikšmingas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su priemonės surinkimu;

 

26. „nuostolis“, remiantis V antraštinės dalies 2 skyriaus 3 skirsniu – ekonominis nuostolis, įskaitant reikšmingą diskonto įtaką ir reikšmingas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su priemonės surinkimu;

 

Pagrindimas

Tarybos pataisai pritariama.

Pakeitimas 25

4 straipsnio 28 dalis

28) „konvertavimo veiksnys“ – šiuo metu nepanaudotos įsipareigojimų sumos, kuriai taikomas rekomenduojamas limitas ir kuri bus panaudota ir nesumokėta įsipareigojimų neįvykdymo metu, ir šiuo metu nepanaudotos įsipareigojimų sumos santykis;

28) „konvertavimo veiksnys“ – šiuo metu nepanaudotos įsipareigojimų sumos, kuri bus panaudota ir nesumokėta įsipareigojimų neįvykdymo metu, ir šiuo metu nepanaudotos įsipareigojimų sumos santykis; įsipareigojimų lygis nustatomas pagal rekomenduojamą limitą, išskyrus atvejus, kai nerekomenduojamas limitas yra didesnis.

Justification

Alignment with Council proposal. Substitution of amendment 16 of Radwan report.

Pakeitimas 26

4 straipsnio 29 dalis

29) „tikėtinas nuostolis“ – tikėtinos prarasti pozicijos sumos dėl galimo sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo arba gautinos sumos sumažėjimo per vienerių metų laikotarpį ir šiuo metu nepanaudotos įsipareigojimų sumos santykis;

29) „tikėtinas nuostolis“, remiantis V antraštinės dalies 2 dalies 3 skirsniu – „tikėtinas nuostolis“ – tikėtinos prarasti pozicijos sumos dėl galimo sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo arba gautinos sumos sumažėjimo per vienerių metų laikotarpį ir šiuo metu nepanaudotos įsipareigojimų sumos santykis;

Pagrindimas

Tarybos pataisai pritariama.

Pakeitimas 27

4 straipsnio 33 dalis

33) „atpirkimo sandoris“ – bet koks sandoris, sudarytas laikantis sutarties, kuriai galima taikyti „atpirkimo sandorio“ arba „atvirkštinio atpirkimo sandorio“ apibrėžimą, kaip numatyta [Direktyvos 93/6/EEB 3 straipsnio m punkte];

33) „atpirkimo sandoris“ – bet koks sandoris, sudarytas laikantis sutarties, kuriai galima taikyti „atpirkimo sandorio“ arba „atvirkštinio atpirkimo sandorio“ apibrėžimą, kaip numatyta [Direktyvos 93/6/EEB 3 straipsnio 1 dalies m punkte];

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 28

4 straipsnio 34 dalis

34) „vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandoris“ – bet koks sandoris, atitinkantis „vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo“ arba „vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimosi“ apibrėžimą, kaip numatyta [Direktyvos 93/6/EEB 3 straipsnio n punkte];

34) „vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandoris“ – bet koks sandoris, atitinkantis „vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo“ arba „vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimosi“ apibrėžimą, kaip numatyta [Direktyvos 93/6/EEB 3 straipsnio 1 dalies n punkte];

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 29

4 straipsnio 45 dalies b punktas

b) du ar keli fiziniai arba juridiniai asmenys, nesusiję tokiais kontrolės santykiais, kurie numatyti pirmoje įtraukoje, bet kuriuos reikia laikyti sukeliančiais vieną riziką, kadangi jie taip tarpusavyje susiję, kad jeigu vienas iš jų turėtų finansinių problemų, antrasis arba visi kiti grąžindami lėšas tikriausiai taip pat susidurtų su sunkumais;

b) du ar keli fiziniai arba juridiniai asmenys, nesusiję tokiais kontrolės santykiais, kurie numatyti a punkte, bet kuriuos reikia laikyti sukeliančiais vieną riziką, kadangi jie taip tarpusavyje susiję, kad jeigu vienas iš jų turėtų finansinių problemų, antrasis arba visi kiti grąžindami lėšas tikriausiai taip pat susidurtų su sunkumais;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 30

4 straipsnio 47a dalis (nauja)

 

47a) „įsigytos gautinos sumos“ – gautinos sumos, kurias įsigyja kredito įstaiga ir kurioms galima taikyti kitą metodą, pagrįstą šiomis sumomis įsipareigojančiųjų asmenų įsipareigojimų neįvykdymo rizika ir gautinos sumos sumažėjimo rizika, o ne laikyti jas pozicijomis gautinų sumų pardavėjams, į kuriuos ji turi regreso teisę.

Justification

The Basel Committee did not intend to capture Factoring and Invoice Discounting business within the Purchased Receivables approach. These changes are required to enable firms to adopt the more appropriate corporate secured lending approaches for such product groups. If the Directive remains unchanged and is applied literally by member states, it would pose a significant risk to SME liquidity.

Pakeitimas 31

6 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad kredito įstaigos prieš pradėdamos savo veiklą gautų leidimus veiklai. Nepažeidžiant 7–9, 11 ir 12 straipsnių, valstybės narės nustato reikalavimus tokiems leidimams gauti ir praneša apie juos Komisijai.

Valstybės narės reikalauja, kad kredito įstaigos prieš pradėdamos savo veiklą gautų leidimus veiklai. Nepažeidžiant 7–12 straipsnių, valstybės narės nustato reikalavimus tokiems leidimams gauti ir praneša apie juos Komisijai.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 32

24 straipsnio 1 dalies e punktas

e) finansų įstaiga privalo, ypač aptariamos veiklos rūšies atžvilgiu, būti veiksmingai įtraukta į ją patronuonančios įmonės arba kiekvienos iš ją patronuojančių įmonių konsoliduotą priežiūrą, atliekamą pagal  V antraštinės dalies 4 skyriaus 1 skirsnį skaičiuojant mokumo rodiklį, kontroliuojant didelę riziką bei siekiant riboti akcijų dalių dydžius, kaip numatyta  120  straipsnyje.

e) finansų įstaiga privalo, ypač aptariamos veiklos rūšies atžvilgiu, būti veiksmingai įtraukta į pagrindinės įmonės arba kiekvienos iš pagrindinių įmonių konsoliduotą priežiūrą, atliekamą pagal  V antraštinės dalies 4 skyriaus 1 skirsnį, remiantis 75 straipsnyje numatytais minimaliais nuosavų lėšų reikalavimais, kontroliuojant didelę riziką bei siekiant riboti akcijų dalių dydžius, kaip numatyta 120-122 straipsniuose.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 33

26 straipsnio 4 dalis

4. Laikomasi nuomonės, kad filialams, kurie pradėjo savo veiklą vadovaudamiesi priimančiose valstybėse narėse iki 1993 m. sausio 1 d. galiojusiomis nuostatomis, buvo taikoma 25 straipsnyje bei šio straipsnio 1 ir 2 dalyse išdėstyta tvarka. Po šios datos jų veiklą reglamentuoja šio straipsnio 3 dalis ir 23 straipsnis, 2 ir 5 skirsniai bei 43 straipsnis.

4. 4. Laikomasi nuomonės, kad filialams, kurie pradėjo savo veiklą vadovaudamiesi priimančiosiose valstybėse narėse iki 1993 m. sausio 1 d. galiojusiomis nuostatomis, buvo taikoma 25 straipsnyje bei šio straipsnio 1 ir 2 dalyse išdėstyta tvarka. Po šios datos jų veiklą reglamentuoja šio straipsnio 3 dalis, 23 ir 43 straipsnių 2 ir 5 skirsniai.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 34

36 straipsnis

Valstybės narės informuoja Komisiją, kiek ir kokios rūšies būta atvejų, kuomet buvo atsakyta vadovaujantis 25 ir 26 straipsniais arba imtasi priemonių pagal 30 straipsnio 3 dalį.

Valstybės narės informuoja Komisiją, kiek ir kokios rūšies būta atvejų, kuomet buvo atsakyta vadovaujantis 25 straipsniu ir 26 straipsnio 1–3 dalimis arba imtasi priemonių pagal 30 straipsnio 3 dalį.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 35

46 straipsnio 1 pastraipa

Valstybės narės gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis, kuriomis būtų numatytas keitimasis informacija su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, su trečiųjų šalių institucijomis ar organais, kaip numatyta 47 straipsnyje ir 48 straipsnio 1 dalyje, jeigu atskleidžiamai informacijai taikomos profesinės paslapties garantijos ne mažesnės už šiame straipsnyje numatytas. Tokio keitimosi informacija tikslas turi būti minėtų institucijų priežiūros užduočių atlikimas.

Valstybės narės gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis, kuriomis būtų numatytas keitimasis informacija su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, su trečiųjų šalių institucijomis ar organais, kaip numatyta 47 straipsnyje ir 48 straipsnio 1 dalyje, jeigu atskleidžiamai informacijai taikomos profesinės paslapties garantijos ne mažesnės už numatytas 44 straipsnio 1 dalyje. Tokio keitimosi informacija tikslas turi būti minėtų institucijų priežiūros užduočių atlikimas.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 36

57 straipsnio o punkto i papunktis

i) draudimo įmonėse, nurodytose pirmosios Tarybos direktyvos 73/239/EEB1 6 straipsnyje, pirmosios Tarybos direktyvos 79/267/EEB[2] 6 straipsnyje arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/78/EB straipsnio b punkte;

1OL L 63, 1979 3 13, p. 1.

i) draudimo įmonėse, nurodytose pirmosios Tarybos direktyvos 73/239/EEB 6 straipsnyje, Direktyvos 2002/83/EC1 4 straipsnyje arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/78/EB 1 straipsnio b punkte;

1OL L 345, 2002 12 19, p. 1.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 37

57 straipsnio p punkto ii papunktis

ii) Direktyvos 79/267/EEB 18 straipsnio 3 dalyje nurodytos priemonės.

ii) Direktyvos 2002/83/EB 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos priemonės.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 38

58 straipsnis

Jeigu kitoje kredito įstaigoje, finansų įstaigoje, draudimo arba perdraudimo įmonėje ar draudimo kontroliuojančiojoje (holdingo) bendrovėje akcijos įsigyjamos tik laikinai, finansinės paramos operacijos, skirtos tokiai įmonei reorganizuoti ir išgelbėti, tikslais, minėtoji kompetentinga institucija gali atsisakyti taikyti nuostatas dėl l–p punktuose nurodyto išskaitymo.

Jeigu kitoje kredito įstaigoje, finansų įstaigoje, draudimo arba perdraudimo įmonėje ar draudimo kontroliuojančiojoje (holdingo) bendrovėje akcijos įsigyjamos tik laikinai, finansinės paramos operacijos, skirtos tokiai įmonei reorganizuoti ir išgelbėti, tikslais, minėtoji kompetentinga institucija gali atsisakyti taikyti nuostatas dėl 57 straipsnio l–p punktuose nurodyto išskaitymo.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 39

59 straipsnis

Vietoj  o–p punktuose nurodyto išskaitymo, valstybės narės savo draudimo įmonėms gali leisti mutatis mutandis taikyti Direktyvos 2002/87/EB I priede išvardytus 1, 2 ir 3 metodus. 1 metodas (Apskaitos konsolidavimas) gali būti taikomas tik tuo atveju, jeigu kompetentingą instituciją patenkina įmonių, kurioms turėtų būti taikomas konsolidavimas, integruoto valdymo ir vidaus kontrolės lygis. Pasirinktas metodas nuosekliai taikomas visą laiką.

Vietoj 57 straipsnio o–p punktuose nurodyto išskaitymo, valstybės narės savo draudimo įmonėms gali leisti mutatis mutandis taikyti Direktyvos 2002/87/EB I priede išvardytus 1, 2 ir 3 metodus. 1 metodas (Apskaitos konsolidavimas) gali būti taikomas tik tuo atveju, jeigu kompetentingą instituciją patenkina įmonių, kurioms turėtų būti taikomas konsolidavimas, integruoto valdymo ir vidaus kontrolės lygis. Pasirinktas metodas nuosekliai taikomas visą laiką.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 40

60 straipsnio 1 pastraipa

Valstybės narės gali leisti nuosavas lėšas individualiai skaičiuojančioms kredito įstaigoms, kurioms taikoma šios direktyvos 4 skyriaus 1 skirsnyje nustatyta konsoliduota priežiūra arba Direktyvoje 2002/87/EB nustatyta papildoma priežiūra, neišskaityti l–p punktuose nurodytų sumų, joms priklausančių kredito įstaigose, finansų įstaigose, draudimo arba perdraudimo įmonėse arba draudimo kontroliuojančiosiose (holdingo) bendrovėse, kurias apima konsoliduota arba papildoma priežiūra.

Valstybės narės leidžia nuosavas lėšas individualiai skaičiuojančioms kredito įstaigoms, kurioms taikoma šios direktyvos 4 skyriaus 1 skirsnyje nustatyta konsoliduota priežiūra arba kurios yra susijusios su centrine įstaiga ir kaip konsoliduota grupė atitinka minimalaus nuosavų lėšų lygio reikalavimus arba kurioms Direktyvoje 2002/87/EB nustatyta papildoma priežiūra, neišskaityti l–p punktuose nurodytų sumų, joms priklausančių kredito įstaigose, finansų įstaigose, draudimo arba perdraudimo įmonėse arba draudimo kontroliuojančiosiose (holdingo) bendrovėse, kurias apima konsoliduota arba papildoma priežiūra.

Justification

The existing Article introduces a national discretion which will result in different approaches across the EU, leading to significant competitive distortions in respect of capital requirements for identical underlying business. The proposed change provides an important levelling of the playing field.

Pakeitimas 41

62 straipsnis

Valstybės narės apie suartėjimo, siekiant bendro nuosavų lėšų apibrėžimo, atžvilgiu pasiektą pažangą praneš Komisijai. Remdamasi šiomis ataskaitomis, Komisija prireikus ne vėliau kaip iki 2009 m. sausio 1 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl šio straipsnio ir 35–39 straipsnių pakeitimų.

Valstybės narės apie suartėjimo, siekiant bendro nuosavų lėšų apibrėžimo, atžvilgiu pasiektą pažangą praneš Komisijai. Remdamasi šiomis ataskaitomis, Komisija prireikus ne vėliau kaip iki 2009 m. sausio 1 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl šio skirsnio straipsnių pakeitimų.

Pagrindimas

Taryba pritaria pasiūlytam pakeitimui.

Pakeitimas 42

63 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Prie šių nuosavų lėšų pozicijų galima pridėti privilegijuotąsias akcijas su kaupiamuoju dividendu, bet kitas nei minimos 57  straipsnio 2 dalies h punkte.

Prie šių nuosavų lėšų pozicijų galima pridėti privilegijuotąsias akcijas su kaupiamuoju dividendu, bet kitas nei minimos 57  straipsnio h punkte.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 43

63 straipsnio 3 dalis

3. Kredito įstaigoms, pagal 3 skirsnio 2 poskirsnį apskaičiuojančioms pagal riziką įvertintas pozicijas, teigiamos sumos, gautos atlikus VII priedo 1 dalies 34 punkto apskaičiavimus, iki 0,6 % pagal riziką įvertintų pozicijų, apskaičiuotų pagal 2 poskirsnį, gali būti patvirtintos kaip kitos pozicijos. Šioms kredito įstaigoms vertės koregavimai ir nuostatos, įtraukti į VII priedo 3 skirsnio 1 dalies 34 punkte minimus apskaičiavimus, bei vertės koregavimai ir nuostatos dėl pozicijų, paminėtų 57 straipsnio e punkte, į nuosavas lėšas įtraukiami tik laikantis šios nuostatos. Todėl pagal riziką įvertintos pozicijos neapima pozicijų, apskaičiuotų atsižvelgiant į pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, kurių rizikos koeficientas – 1250 %.

3. Kredito įstaigoms, pagal 3 skirsnio 2 poskirsnį apskaičiuojančioms pagal riziką įvertintas pozicijas, teigiamos sumos, gautos atlikus VII priedo 1 dalies 34 punkto apskaičiavimus, iki 0,6% pagal riziką įvertintų pozicijų, apskaičiuotų pagal 2 poskirsnį, gali būti patvirtintos kaip kitos pozicijos. Šioms kredito įstaigoms vertės koregavimai ir nuostatos, įtraukti į VII priedo 1 dalies 34 punkte minimus apskaičiavimus, bei vertės koregavimai ir nuostatos dėl pozicijų, paminėtų 57 straipsnio e punkte, į nuosavas lėšas įtraukiami tik laikantis šios nuostatos. Todėl pagal riziką įvertintos pozicijos neapima pozicijų, apskaičiuotų atsižvelgiant į pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, kurių rizikos koeficientas – 1250%

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 44

65 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Jei apskaičiavimus reikia atlikti konsoliduotai, 57 straipsnio 2 dalyje nurodytų pozicijų konsoliduotos sumos apskaičiuojamos vadovaujantis 4 skyriaus 1 skirsnyje nustatytomis taisyklėmis. Be to, kai toliau nurodytos pozicijos yra kredito (neigiami) straipsniai, tai skaičiuojant nuosavas lėšas jie laikomi konsoliduotomis atsargomis. Tokios pozicijos yra:

1. Jei apskaičiavimus reikia atlikti konsoliduotai, 57 straipsnyje nurodytų pozicijų konsoliduotos sumos apskaičiuojamos vadovaujantis 4 skyriaus 1 skirsnyje nustatytomis taisyklėmis. Be to, kai toliau nurodytos pozicijos yra kredito (neigiami) straipsniai, tai skaičiuojant nuosavas lėšas jie laikomi konsoliduotomis atsargomis. Tokios pozicijos yra:

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 45

66 straipsnio 1 dalies a punktas

a) d–h punktuose nurodytų pozicijų suma negali viršyti didžiausios 100 % sumos, gaunamos sudėjus a, b ir c punktuose nurodytas pozicijas ir atėmus i–k punktuose nurodytas pozicijas ir 50 % q punkte nurodytų sumų;

a) d–h punktuose nurodytų pozicijų suma negali viršyti didžiausios 100% sumos, gaunamos sudėjus a, b ir c punktuose nurodytas pozicijas ir atėmus i–k punktuose nurodytas pozicijas;

Pagrindimas

Tarybos pataisai pritariama. Po trečiojo konsultacinio dokumento Bazelio komitetas naujai apskaičiavo IRB-normatyvo reikalavimų riziką ir, be to, vadovavosi „Unexpected Losses (UL)-planu“, t.y. reguliuojamo nuosavo kapitalo turi pakakti netikėtiems nukrypimams nuo laukiamo nuostolio (nenumatytas nuostolis (NN)). Laukiamas nuostolis (LN) padengiamas procentų maržomis ir taisant vertes. Komisijos direktyvos projekte nebuvo visiškai atsižvelgta į būtinus suderinimus Bazelio bendrame susitarime.

Pakeitimas 46

66 straipsnio 1 dalies b punktas

b) g–h punktuose nurodytų pozicijų negali viršyti didžiausios 50 % sumos, gaunamos sudėjus a, b ir c punktuose nurodytas dalis ir atėmus i–k punktuose nurodytas pozicijas ir 50 % q punkte nurodytų sumų;

b) g–h punktuose nurodytų pozicijų negali viršyti didžiausios 50% sumos, gaunamos sudėjus a, b ir c punktuose nurodytas dalis ir atėmus i–k punktuose nurodytas pozicijas;

Pagrindimas

Žr. pakeitimą dėl 66 straipsnio 1 dalies a) punkto.

Pakeitimas 47

66 straipsnio 1 dalies c punktas

c) punktuose nuo l iki q nurodytų pozicijų suma turi būti atimta iš visų pozicijų bendros sumos.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. pakeitimą dėl 66 straipsnio 1 dalies a punkto.

Pakeitimas 48

66 straipsnio 2 dalis

2. 57 straipsnio r punkte nurodytos pozicijos turi būti atimtos iš to straipsnio a–h punktuose nurodytų pozicijų bendros sumos, jei kredito įstaiga, laikydamasi 75 straipsnio, kaip nurodyta IX priedo 4 dalyje, neįtraukė ankstesnių pozicijų į savo pagal riziką įvertintų pozicijų apskaičiavimus.

2. Pusė 57 straipsnio l–r punktuose nurodytų pozicijų bendros sumos atimama57 straipsnio a–c punktų pozicijų bendros sumos, iš kurios nuskaičiuojamos i–k punktų pozicijos, o kita pusė – iš d–h punktų pozicijų bendros sumos, pritaikius 1 dalyje nustatytus apribojimus. Jei pusė l–r punktų pozicijų bendros sumos viršija d–h punktų pozicijų bendrą sumą, ši perteklinė dalis atimama iš a–c punktų pozicijų bendros sumos, nuskaičiavus i–k punktų pozicijas. Punkto r pozicijos neatimamos, jei laikantis 75 straipsnio, kaip nurodyta IX priedo 4 dalyje, jos buvo įtrauktos į pagal riziką įvertintų pozicijų apskaičiavimus.

Pagrindimas

Žr. pakeitimo pagrindimą dėl 4 straipsnio 14 dalies

Pakeitimas 49

66 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. Dėl 5 ir 6 skirsnių šio skirsnio nuostatos skaitomo neatsižvelgiant į 57 straipsnio q ir r punktuose ir 63 straipsnio 3 dalyje nurodytas pozicijas.

Pagrindimas

Žr. pakeitimo pagrindimą dėl 4 straipsnio 14 dalies.

Pakeitimas 50

69 straipsnio 1 dalies b punktas

b) jos patronuojanti įmonė yra saistoma besąlygiškos, aiškios ir neatšaukiamos prievolės pervesti nuosavas lėšas dukterinei įmonei ir įvykdyti savo įsipareigojimus, arba dukterinių įmonių rizika nėra svarbi;

b) arba pagrindinė įmonė įrodo kompetentingai institucijai, kad rizikos ribojimo požiūriu ji valdo pavaldžiąją įmonę patenkinamai ir, kompetentingos institucijos sutikimu, yra pareiškusi, kad užtikrina pavaldžiosios įmonės įsipareigojimų įvykdymą, arba pavaldžiųjų įmonių rizika nėra svarbi;

Pakeitimas 51

69 straipsnio 1 dalies d punktas

d) patronuojanti įmonė turi teisę skirti arba nušalinti daugelį dukterinės įmonės valdymo organo narių.

d) pagrindinė įmonė turi teisę skirti arba nušalinti daugelį pavaldžiosios įmonės valdymo organo (jei leidžiama pagal įmonių teisę) arba priežiūros organo narių.

Justification

This provision contravenes share law in Member States where appointing and removing members of the management body is by law the formal responsibility of the supervisory board.

Pakeitimas 52

69 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. Valstybės narės gali netaikyti 68 straipsnio 1 dalies pagrindinei kredito įstaigai valstybėje narėje, kai atitinkama valstybė narė išduoda leidimus kredito įstaigos veiklai bei atlieka jos priežiūrą ir jai taikoma konsoliduota priežiūra, ir kai įvykdomos abi šios sąlygos, tam, kad būtų užtikrinta, jog nuosavos lėšos būtų tinkamai paskirstytos tarp pagrindinės įmonės ir pavaldžiųjų įmonių:

 

a) tuo metu nėra ir nenumatoma esminių ar teisinių kliūčių pagrindinei kredito įstaigai valstybėje narėje greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus;

 

b) konsoliduotai priežiūrai reikalingos rizikos įvertinimo, nustatymo ir kontrolės procedūros apima pagrindinę kredito įstaigą valstybėje narėje;

 

c) kompetentinga institucija A, kuri pasinaudoja šios dalies nuostatomis, informuoja visų kitų valstybių narių kompetentingas institucijas.

Pakeitimas 53

69 straipsnio 2b dalis (nauja)

2b. Nepažeisdamos 144 straipsnio bendrų normų, valstybių narių, kurios naudojasi 2a dalyje paminėta galimybe, kompetentingos institucijos viešai skelbia 144 straipsnyje išdėstyta tvarka šią informaciją:

 

a) kriterijus, pagal kuriuos ji nustato, ar tuo metu nėra ir nenumatoma esminių, praktinių ar teisinių kliūčių greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus;

 

b) pagrindinių kredito įstaigų, kurios naudojasi 2a dalies nuostatomis, ir pagrindinių kredito įstaigų, turinčių pavaldžiųjų įmonių trečiojoje šalyje, skaičių;

 

c) apibendrintai valstybei narei:

i)         pagrindinės kredito įstaigos valstybėje narėje, kuri naudojasi 2a dalies nuostatomis, nuosavų lėšų, kurias turi pavaldžiosios įmonės trečiojoje šalyje, konsoliduotą bendrą sumą;

ii)       pavaldžiųjų įmonių trečiojoje šalyje turimų nuosavų lėšų procentinę dalį nuo pagrindinių kredito įstaigų toje valtybėje narėje, kuri naudojasi 2a dalies nuostatomis, konsoliduotos bendros nuosavų lėšų sumos;

iii)      pavaldžiųjų įmonių trečiojoje šalyje turimų nuosavų lėšų procentinę dalį nuo bendros minimalios nuosavų lėšų sumos, kurios pagal 75 straipsnį konsoliduotai reikalaujama iš 1 dalį taikančių pagrindinių kredito įstaigų toje valstybėje narėje, kuri naudojasi 2a dalies nuostatomis.

Pakeitimas 54

70 straipsnio 1 dalis

Kompetentingos institucijos konkrečiu atveju gali leisti patronuojančioms kredito įstaigoms valstybėje narėje įtraukti į savo reikalavimo pagal 68 straipsnio 1 dalį apskaičiavimą tas Bendrijos dukterines įmones, kurios atitinka 69 straipsnio 1 dalies a, c ir d punktų sąlygas, ir kurių didelė rizika ar esminiai įsipareigojimai yra susiję su ta valstybėje narėje esančia patronuojančia kredito įstaiga.

1. Priklausomai nuo 1a–1c dalių nuostatų, kompetentingos institucijos konkrečiu atveju gali leisti pagrindinėms kredito įstaigoms įtraukti į savo reikalavimo pagal 68 straipsnio 1 dalį apskaičiavimą tas pavaldžiąsias įmones, kurios atitinka 69 straipsnio 1 dalies a, c ir d punktų sąlygas, ir kurių didelė rizika ar esminiai įsipareigojimai yra susiję su ta pagrindine kredito įstaiga.

Justification

Alignment with Council proposal + editorial error. Substitution of am 25 of Radwan draft report.

Pakeitimas 55

70 straipsnio 1a dalis (nauja)

 

1a. 1 dalyje numatyti veiksmai gali būti leidžiami tik tada, kai pagrindinė kredito įstaiga kompetentingoms institucijoms visiškai įrodo aplinkybes ir priemones, įskaitant teisines priemones, dėl kurių šiuo metu nėra ir nenumatoma esminių praktinių ar teisinių kliūčių pavaldžiosioms įmonėms greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus pagrindinei įmonei, kai ateina jų padengimo terminas.

Justification

Credit institutions, including those that typically service small retail consumers and SMEs, often hold mortgages or leased assets within subsidiaries. The amendment to Article 70 seeks to ensure that competent authorities can take full and appropriate account of the prudential risk posed by subsidiaries to credit institutions at an individual level. To avoid incurring prohibitive costs, the requirement of subsidiaries should be the ability to repay liabilities when due.

Pakeitimas 56

70 straipsnio 1b dalis (nauja)

 

1b. Jeigu kompetentinga institucija veikia savo nuožiūra pagal 1 dalį, tuomet ji nuolat, mažiausiai kartą per metus, informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas apie 1 dalies taikymą, taip pat apie aplinkybes ir priemones pagal 1a dalį. Jeigu pavaldžioji įmonė yra trečiojoje šalyje, kompetentingos institucijos tokiu pačiu būdu informuoja ir šios trečiosios šalies kompetentingas institucijas.

Pagrindimas

Žr. pakeitimą dėl 70 straipsnio 1 dalies.

Pakeitimas 57

70 straipsnio 1c dalis (nauja)

 

1c. Nepažeisdamos 144a straipsnio bendrų normų, 1 dalį taikančios atsakingos institucijos viešai skelbia 144 straipsnyje išdėstyta tvarka šią informaciją:

 

a) kriterijus, pagal kuriuos ji nustato, ar tuo metu nėra ir nenumatoma esminių, praktinių ar teisinių kliūčių greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti įsipareigojimus;

 

b) 1 dalį taikančių pagrindinių kredito įstaigų ir pagrindinių kredito įstaigų, turinčių pavaldžiųjų įmonių trečiojoje šalyje, skaičių;

 

c) apibendrintai valstybei narei:

i) 1 dalį taikančių pagrindinių kredito įstaigų nuosavų lėšų, kurias turi pavaldžiosios įmonės trečiojoje šalyje, bendrą sumą;

ii) pavaldžiųjų įmonių trečiojoje šalyje turimų nuosavų lėšų procentinę dalį nuo pagrindinių kredito įstaigų, taikančių 1 dalį, bendros nuosavų lėšų sumos;

iii) pavaldžiųjų įmonių trečiojoje šalyje turimų nuosavų lėšų procentinę dalį nuo bendros minimalios nuosavų lėšų sumos, kurios pagal 75 straipsnį reikalaujama iš 1 dalį taikančių pagrindinių kredito įstaigų;

Pagrindimas

Žr. pakeitimą dėl 70 straipsnio 1 dalies.

Pakeitimas 58

72 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Tačiau savo pagrindinių dukterinių įmonių atžvilgiu jos turi pateikti XII priedo 1 dalies 5 punkte nurodytą informaciją atskirai arba iš dalies konsoliduotai.

ES pagrindinių kredito įstaigų pagrindinės pavaldžiosios įmonės pateikia XII priedo 1 dalies 5 punkte nurodytą informaciją atskirai arba iš dalies konsoliduotai. Pagrindinės kredito įstaigos buveinės šalies kompetentingos institucijos klasifikuoja pagrindines pavaldžiąsias įmones.

Justification

The Council amendment is hereby endorsed.

Pakeitimas 59

72 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Tačiau savo pagrindinių dukterinių įmonių atžvilgiu jos turi pateikti XII priedo 1 dalies 5 punkte nurodytą informaciją atskirai arba iš dalies konsoliduotai.

ES pagrindinių finansų holdingo bendrovių pagrindinės pavaldžiosios įmonės pateikia XII priedo 1 dalies 5 punkte nurodytą informaciją atskirai arba iš dalies konsoliduotai. Pagrindinės kredito įstaigos buveinės šalies kompetentingos institucijos klasifikuoja pagrindines pavaldžiąsias įmones.

Justification

The Council amendment is hereby endorsed.

Pakeitimas 60

72 straipsnio 3 dalis

3. Kompetentingos institucijos, atsakingos už konsoliduotą priežiūrą pagal 125–131 straipsnius, gali nuspręsti visai ar iš dalies netaikyti 1 ir 2 dalių kredito įstaigoms, kurios įtrauktos į panašią atskleidžiamą informaciją, kurią konsoliduotai teikia trečiojoje šalyje esanti patronuojanti įmonė.

3. Kompetentingos institucijos, atsakingos už konsoliduotą priežiūrą pagal 125 ir 126 straipsnius, gali nuspręsti visai ar iš dalies netaikyti 1 ir 2 dalių kredito įstaigoms, kurios įtrauktos į panašią atskleidžiamą informaciją, kurią konsoliduotai teikia trečiojoje šalyje esanti pagrindinė įmonė.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 61

73 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Valstybės narės arba kompetentingos institucijos, atsakingos už pagal 125-131 straipsnį konsoliduotai atliekamą priežiūrą, gali nuspręsti, kad kredito ar finansų įstaigai arba papildomas banko paslaugas teikiančiai įmonei, kuri yra dukterinė įmonė arba kurioje kita bendrovė dalyvauja valdant kapitalą, konsoliduota priežiūra gali būti nevykdoma šiais atvejais:

1. Valstybės narės arba kompetentingos institucijos, atsakingos už pagal 125 ir 126 straipsnį konsoliduotai atliekamą priežiūrą, gali nuspręsti, kad kredito ar finansų įstaigai arba papildomas banko paslaugas teikiančiai įmonei, kuri yra pavaldžioji įmonė arba kurioje kita bendrovė dalyvauja valdant kapitalą, konsoliduota priežiūra gali būti nevykdoma šiais atvejais:

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 62

74 straipsnio 2 dalies 1 punktas

2. Nepažeisdamos 68–72 straipsniuose nurodytų reikalavimų kompetentingos institucijos užtikrina, kad apskaičiavimai, skirti patikrinti, ar kredito įstaigos vykdo 75 straipsnyje numatytus įsipareigojimus, būtų atliekami ne rečiau kaip du kartus per metus.

2. Nepažeisdamos 68–72 straipsniuose nurodytų reikalavimų apskaičiavimai, skirti patikrinti, ar kredito įstaigos vykdo 75 straipsnyje numatytus įsipareigojimus, atliekami ne rečiau kaip du kartus per metus.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pataisai dėl atsakomybės už duomenų skaičiavimą perkėlimo kredito įstaigoms.

Pakeitimas 63

74 straipsnio 2 dalies 2 punktas

Apskaičiavimus atlieka arba pačios kredito įstaigos šiuo atveju jos praneša rezultatus ir bet kokius duomenų komponentus kompetentingoms institucijoms arba kompetentingos institucijos, naudodamos kredito įstaigų pateiktus duomenis.

Kredito įstaigos praneša rezultatus ir bet kokius reikalaujamus išsamius duomenis kompetentingoms institucijoms.

Pagrindimas

Žr. pakeitimą dėl 74 straipsnio 2 dalies.

Pakeitimas 64

75 straipsnio b punktas

b) jų prekybos knygoje apskaitomos veiklos atžvilgiu pozicijos rizikai, atsiskaitymų ir sandorio šalies rizikai tiek, kiek leidžiama viršyti 111–117 straipsniuose numatytas ribas, didelėms pozicijoms, viršijančioms tokias ribas, taikomi [Direktyvos 93/6/EEB V skyriaus 4 skirsnyje] nustatyti kapitalo reikalavimai;

b) jų prekybos knygoje apskaitomos veiklos atžvilgiu pozicijos rizikai, atsiskaitymų ir sandorio šalies rizikai tiek, kiek leidžiama viršyti 111–117 straipsniuose numatytas ribas, didelėms pozicijoms, viršijančioms tokias ribas, taikomi [Direktyvos 93/6/EEB 18 straipsnyje ir tos direktyvos V skyriaus 4 skirsnyje] nustatyti kapitalo reikalavimai;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 65

79 straipsnio 2 dalies b punktas

b) pozicija turi būti viena iš daugelio pozicijų, turinčių panašias savybes, kad su šiuo skolinimu susijusi rizika būtų žymiai mažesnė;

b) pozicija turi būti viena iš daugelio pozicijų, turinčių panašias savybes, kad su šiuo skolinimu susijusi rizika būtų žymiai mažesnė; tačiau su diversifikacijos laipsniu susiję reikalavimai neproporcingai neapriboja mažesnių kredito įstaigų;

Justification

Overly stringent requirements with regard to the degree of diversification might result in business opportunities for smaller institutions being greatly restricted.

Pakeitimas 66

79 straipsnio 2 dalies c punktas

c) visa suma, kurią įsipareigojantysis klientas ar grupė susijusių klientų skolingi kredito įstaigai ir bet kuriai patronuojančiai įmonei ir jos dukterinėms įmonėms, įskaitant bet kokią laiku neįvykdytą poziciją, negali, kredito įstaigos žiniai, viršyti 1 mln. EUR. Kredito įstaiga privalo imtis reikiamų veiksmų, kad gautų šias žinias.

c) visa suma, kurią įsipareigojantysis klientas ar grupė susijusių klientų skolingi kredito įstaigai, pagrindinėms įmonėms ir pavaldžiosioms įmonėms, įskaitant bet kokią laiku neįvykdytą poziciją, bet neįskaitant pretenzijų arba galimų pretenzijų, užtikrintų įkeistu nekilnojamuoju turtu, negali, kredito įstaigos žiniai, viršyti 1 mln. EUR. Kredito įstaiga privalo imtis reikiamų veiksmų, kad gautų šias žinias.

Pakeitimas 67

79 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a) minimalių mažmeninės išperkamosios nuomos mokėjimų dabartinę vertę galima priskirti mažmeninių pozicijų klasei.

Pakeitimas 68

80 straipsnio 3 dalis

3. Norint apskaičiuoti pagal riziką įvertintas pozicijas institucijoms, kompetentingos institucijos turi nuspręsti, ar taikyti metodą, pagrįstą centrinės valdžios, kurios jurisdikcijai priklauso kredito įstaiga, kredito kokybe, ar metodą, pagrįstą sandorio šalies institucijos kredito kokybe, vadovaujantis VI priedu.

3. Norint apskaičiuoti pagal riziką įvertintas pozicijas institucijoms, kompetentingos institucijos turi nuspręsti, ar taikyti metodą, pagrįstą centrinės valdžios, kurios jurisdikcijai priklauso įstaiga, kredito kokybe, ar metodą, pagrįstą sandorio šalies institucijos kredito kokybe, vadovaujantis VI priedu.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 69

80 straipsnio 7 dalies įvadinė dalis

7. Kompetentingos institucijos gali – išskyrus pozicijas, priskiriamas 57 straipsnio 1 dalies 1–8 punktams – netaikyti šio straipsnio 1 dalies reikalavimų kredito įstaigos pozicijoms sandorio šaliai, kuri yra jos patronuojanti įmonė, dukterinė įmonė ar jos patronuojančios įmonės dukterinė įmonė, jei laikomasi šių sąlygų:

7. Kompetentingos institucijos gali – išskyrus pozicijas, priskiriamas 57 a–h punktams – netaikyti šio straipsnio 1 dalies reikalavimų kredito įstaigos pozicijoms sandorio šaliai, kuri yra jos pagrindinė įmonė, pavaldžioji įmonė ar jos pagrindinės įmonės pavaldžioji įmonė, arba Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje aprašytu būdu su ja susijusi įmonė, jei laikomasi šių sąlygų:

Pakeitimas 70

80 straipsnio 7a dalis (nauja)

 

7a. Be to, kompetentingos institucijos gali taikyti 0% dydžio rizikos koeficientą kredito įstaigų, kurios atitinka šias sąlygas, pozicijoms:

 

a) 7 dalies a, d ir e punktuose išdėstytus reikalavimus;

 

b) kredito įstaiga ir įsipareigojantieji klientai yra tos pačios institucinės apsaugos sistemos, kuri atitinka 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl indėlių garantijų sistemų1 arba kuri priklauso bendrosios atsakomybės sistemai, tokiai pat arba panašiai kaip aprašytoji šios direktyvos 3 straipsnio a punkte, dalyviai;

c) visi b punkte paminėtos institucinės apsaugos sistemos nariai kartu užtikrina neribotą sistemos narių atsakomybę;

 

d) jei b punkte paminėtos sistemos dalyviai nori palikti institucinės apsaugos sistemą, jie privalo įspėti apie tai mažiausiai 24 mėn. iš anksto;

 

e) pašalinamas pakartotinis elementų, kuriuos galima priskirti nuosavoms lėšoms, naudojimas („daugybinis panaudojimas“) ir bet koks netinkamas nuosavų lėšų įsigijimas tarp b punkte paminėtos institucinės apsaugos sistemos narių;

 

f) b punkte paminėta institucinė apsaugos sistema naudojasi tinkamomis ir vienodai nustatytomis rizikos kontrolės ir klasifikavimo sistemomis (jos visapusiškai atskleidžia atskirų narių rizikos padėtį) ir atitinkamomis įtakos panaudojimo galimybėmis;

g) b punkte paminėta institucinė apsaugos sistema pati atlieka rizikos įvertinimą, kuris perduodamas atskiros valstybėms narėms;

h) atitinkamos kompetentingos institucijos turi pritarti f punkte paminėtoms sistemoms ir vykdyti reguliarią jų stebėseną;

 

f) be to, b punkte paminėtos institucinės apsaugos sistemos nariai bent kartą per metus skelbia pranešimą, kuris apima visos institucinės apsaugos sistemos apibendrintą balansą, apibendrintą pelno (nuostolio) ataskaitą, pranešimą apie padėtį ir pranešimą apie riziką. Laikantis 80 straipsnio 7a dalies f punkto nuostatų, b punkte paminėtos institucinės apsaugos sistemos pozicijos turi būti kontroliuojamos laikantis VII priedo 4 dalies 44a punkto.

_______________

1 OL L 135, 1994 5 31, p. 5.

Pakeitimas 71

84 straipsnio 2 dalies 2 punktas

Jei ES patronuojanti kredito įstaiga ir jos dukterinės įmonės arba ES patronuojanti finansų įstaiga ir jos dukterinės įmonės vieningai taiko IRB metodą patronuojančiai įstaigai ir jos dukterinėms įmonėms, tai kompetentingos institucijos gali leisti patronuojančiai įstaigai ir jos dukterinėms įmonėms kartu įgyvendinti VII priedo 4 dalyje nurodytus minimalius.

Jei ES pagrindinė kredito įstaiga ir jos pavaldžiosios įmonės arba ES pagrindinė finansų kontroliuojančioji bendrovė ir jos pavaldžiosios įmonės bendrai taiko IRB metodą, tai kompetentingos institucijos gali leisti pagrindinei įstaigai ir jos pavaldžiosioms įmonėms kartu įgyvendinti VII priedo 4 dalyje nurodytus minimalius reikalavimus.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos siūlomam išaiškinimui.

Pakeitimas 72

84 straipsnio 3 dalis

3. Kredito įstaiga, teikdama prašymą naudoti IRB metodą, turi parodyti, kad vertindama atitinkamų pozicijų klases pagal IRB metodą, ji naudojo tokias reitingų sistemas, kurios didžiąja dalimi atitiko minimalius šiame priede numatytus reikalavimus vidaus rizikos vertinimui ir valdymui, ne mažiau kaip trejus metus iki tol, kol jai buvo suteikta teisė naudoti IRB metodą. Šis reikalavimas bus pradėtas taikyti nuo 2010 m. gruodžio 31 d.

3. Kredito įstaiga, teikdama prašymą naudoti IRB metodą, turi parodyti, kad vertindama atitinkamų pozicijų klases pagal IRB metodą, ji naudojo tokias reitingų sistemas, kurios didžiąja dalimi atitiko minimalius VII priedo 4 dalyje priede numatytus reikalavimus vidaus rizikos vertinimui ir valdymui, ne mažiau kaip dvejus metus iki tol, kol jai buvo suteikta teisė naudoti IRB metodą. Šis reikalavimas bus pradėtas taikyti nuo 2010 m. gruodžio 31 d.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pataisai.

Pakeitimas 73

84 straipsnio 4 dalis

4. Kredito įstaiga, teikdama prašymą naudoti savus nuostolio įsipareigojimų neįvykdymo atveju (LGD) įverčius ir (arba) konvertavimo veiksnius, turi parodyti, kad ji, vertindama ir naudodama savo LGD įverčius ir (arba) konvertavimo veiksnius, laikėsi didžiosios dalies šiame priede numatytų minimalių reikalavimų, naudotinų saviems tų parametrų įverčiams, ne mažiau kaip trejus metus iki tol, kol jai buvo suteikta teisė naudoti savo LGD įverčius ir (arba) konvertavimo veiksnius. Šis reikalavimas bus pradėtas taikyti nuo 2010 m. gruodžio 31 d.

4. Kredito įstaiga, teikdama prašymą naudoti savus nuostolio įsipareigojimų neįvykdymo atveju (LGD) įverčius ir (arba) konvertavimo veiksnius, turi parodyti, kad ji, vertindama ir naudodama savo LGD įverčius ir (arba) konvertavimo veiksnius, laikėsi didžiosios dalies VII priedo 4 dalyje numatytų minimalių reikalavimų, naudotinų saviems tų parametrų įverčiams, ne mažiau kaip trejus metus iki tol, kol jai buvo suteikta teisė naudoti savo LGD įverčius ir (arba) konvertavimo veiksnius.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pataisai.

Pakeitimas 74

86 straipsnio 2 dalies a punktas

a) pozicijos regioninės ir vietos valdžios institucijoms, kurios pagal 1 poskirsnį priskiriamos prie pozicijų centrinei valdžiai;

a) pozicijos regioninės, vietos valdžios institucijoms arba valstybės sektoriaus subjektams, kurios pagal 1 poskirsnį priskiriamos prie pozicijų centrinei valdžiai;

Justification

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Pakeitimas 75

86 straipsnio 4 dalies a punktas

a) jos turi būti arba atskiram asmeniui ar asmenims, arba mažai ar vidutinio dydžio įmonei, su sąlyga, kad pastaruoju atveju visa suma, kurią įsipareigojantysis klientas ar grupė susijusių klientų skolingi kredito įstaigai ir bet kuriai patronuojančiai įmonei ir jos dukterinėms įmonėms, neviršija 1 mln. EUR, remiantis kredito įstaigos, kuri turėjo imtis reikiamų veiksmų tai patvirtinti, turima informacija;

a) jos turi būti arba atskiram asmeniui ar asmenims, arba mažai ar vidutinio dydžio įmonei, su sąlyga, kad pastaruoju atveju visa suma, kurią įsipareigojantysis klientas ar grupė susijusių klientų skolingi kredito įstaigai ir pagrindinei įmonėms ir pavaldžiosioms įmonėms, bet neįskaitant pretenzijų arba galimų pretenzijų, užtikrintų įkeistu nekilnojamu turtu, neviršija 1 mln. EUR, remiantis kredito įstaigos, kuri turėjo imtis reikiamų veiksmų tai patvirtinti, turima informacija;

Pakeitimas 76

86 straipsnio 4 dalies c punktas

c) jos nevaldomos individualiai, kaip tai daroma su pozicijomis, priklausančiomis įmonių pozicijų klasei;

c) jos nevaldomos lygiai taip pat individualiai, kaip tai daroma su pozicijomis, priklausančiomis įmonių pozicijų klasei;

Pagrindimas

Reikalavimas c jokiu būdu negali pabloginti kreditų mažoms ir vidutinėms įmonėms priežiūros kokybės.

Pakeitimas 77

86 straipsnio 4 dalies d punktas

d) kiekviena iš jų yra viena iš daugelio panašiai valdomų pozicijų.

d) kiekviena iš jų yra viena iš daugelio panašiai valdomų pozicijų. tačiau su diversifikacijos laipsniu susiję reikalavimai neproporcingai neapriboja mažesnių kredito įstaigų.

Pakeitimas 78

86 straipsnio 4 dalies 1a punktas (naujas)

 

Minimalių mažmeninės išperkamosios nuomos mokėjimų dabartinę vertę galima priskirti mažmeninių pozicijų klasei.

Justification

The present value of retail minimum lease payments should be considered as belonging to the retail claims or contingent retail claims class in order to guarantee consistency.

Pakeitimas 79

86 straipsnio 8 dalis

8. 1 dalies g punkte nurodyta pozicijų klasė apima turto nuomos likutinę vertę, jei šioje direktyvoje nenumatyta kitaip.

8. 1 dalies g punkte nurodyta pozicijų klasė apima turto nuomos likutinę vertę, jei šios likutinės vertės rizika neperduodama nuomininkui. Kai, atvirkščiai, ši rizika perduodama nuomininkui, tai yra nuomininko kreditinis įsipareigojimas, kuris turi būti atitinkamai traktuojamas.

Justification

By definition and according to the international accounting rules, a financial lease is a financing contract whereby the risk of the residual value is transferred to the lessee. Hence, the residual value must be treated exactly as the other instalments, i.e. with a credit risk weighting and not an “other asset” risk weight. The Basel Accord clearly identifies the risk on residual value, which is a credit obligation when this risk is transferred to the lessee or belongs to the “other asset” category when the risk is kept by the lender. Unfortunately, probably by oversight, this distinction has been dropped in the Directive and must be reinserted.

Pakeitimas 80

87 straipsnio 2 dalis

2. Vertinant įsigytų gautinų sumų sumažėjimo riziką, pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal VII priedo 1 dalies 26 punktą.

2. Vertinant įsigytų gautinų sumų sumažėjimo riziką, pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal VII priedo 1 dalies 26 punktą. Tačiau įmonės gali laikyti faktūrų diskontavimą ir faktoringą apdraustu skolinimu, ir šiuo atveju 87 ir 88 straipsnių nuostatos, susijusios su įsigytomis gautinomis sumomis, netaikomos.

Justification

The Basel Committee did not intend to capture Factoring and Invoice Discounting business within the Purchased Receivables approach. These changes are required to enable firms to adopt the more appropriate corporate secured lending approaches for such product groups. If the Directive remains unchanged and is applied literally by member states, it would pose a significant risk to SME liquidity.

Pakeitimas 81

87 straipsnio 4 dalis

4. Nepažeidžiant 3 dalies, vertinant kredito riziką visoms pozicijoms, priskiriamos 86 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytai pozicijų klasei, pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal VII priedo 1 dalies 15–24 punktus, gavus kompetentingų institucijų leidimą. Kompetentingos institucijos leidžia kredito įstaigai taikyti VII priedo 1 dalies 24–25 punktuose numatytą metodą tik tuomet, jei ta kredito įstaiga laikosi VII priedo 4 dalies 114–122 punktuose nurodytų minimalių reikalavimų.

4. Nepažeidžiant 3 dalies, vertinant kredito riziką visoms pozicijoms, priskiriamos 86 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytai pozicijų klasei, pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal VII priedo 1 dalies 15–24 punktus, gavus kompetentingų institucijų leidimą. Kompetentingos institucijos leidžia kredito įstaigai taikyti VII priedo 1 dalies 23 ir 24 punktuose numatytą metodą tik tuomet, jei ta kredito įstaiga laikosi VII priedo 4 dalies 114–122 punktuose nurodytų minimalių reikalavimų.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 82

87 straipsnio 5 dalis

5. Nepažeidžiant šio straipsnio 3 dalies, vertinant kredito riziką specializuoto skolinimo pozicijoms, pagal riziką įvertintos pozicijos gali būti apskaičiuojamos pagal VII priedo 1 dalies 5 punktą. Kompetentingos institucijos paskelbia nurodymus, kaip įstaigos turėtų priskirti rizikos koeficientus specializuoto skolinimo pozicijoms pagal VII priedo 1 dalies 5 punktą, ir patvirtina įstaigų naudojamą priskyrimo metodiką.

5. Nepažeidžiant šio straipsnio 3 dalies, vertinant kredito riziką specializuoto skolinimo pozicijoms, pagal riziką įvertintos pozicijos gali būti apskaičiuojamos pagal VII priedo 1 dalies 5 punktą. Kompetentingos institucijos paskelbia nurodymus, kaip kredito įstaigos turėtų priskirti rizikos koeficientus specializuoto skolinimo pozicijoms pagal VII priedo 1 dalies 5 punktą, ir patvirtina įstaigų naudojamą priskyrimo metodiką.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 83

87 straipsnio 11 dalies 1 punktas

11. Kai kolektyvinio investavimo subjekto (CIU) pozicijos atitinka VI priedo 1 dalies 74–75 punktuose nurodytus kriterijus ir kredito įstaigai žinomos visos CIU bazinės pozicijos, kredito įstaiga peržiūri tas bazines pozicijas, kad galėtų apskaičiuoti pagal riziką įvertintas pozicijas ir tikėtiną nuostolį, vadovaudamasi šiame poskirsnyje nurodytais metodais.

11. Kai kolektyvinio investavimo subjekto (CIU) pavidalo pozicijos atitinka VI priedo 1 dalies 74–75 punktuose nurodytus kriterijus ir kredito įstaigai žinomos visos CIU bazinės pozicijos, kredito įstaiga peržiūri tas bazines pozicijas, kad galėtų apskaičiuoti pagal riziką įvertintas pozicijas ir tikėtiną nuostolį, vadovaudamasi šiame poskirsnyje nurodytais metodais.

Justification

The CIU treatment should refer to a situation in which a bank holds a stake in a CIU; this is evidenced by the fact that the CIU approach approximates the equity approach. However, the wording "exposures to CIU" can be interpreted as including exposures that banks have to CIUs (mainly derivatives).

Pakeitimas 84

87 straipsnio 12 dalies 1 punkto ir 2 punkto įvadinė dalis

12. Kai CIU pozicijos neatitinka VI priedo 1 dalies 74–75 punktuose nurodytų kriterijų arba kredito įstaigai nėra žinomos visos CIU bazinės pozicijos, kredito įstaiga peržiūri bazines pozicijas ir apskaičiuoja pagal riziką įvertintas pozicijas ir tikėtiną nuostolį, vadovaudamasi VII priedo 1 dalies 17–19 punktuose nurodytu būdu. Jei šiuo tikslu kredito įstaiga negali atskirti privačių emitentų akcijų, akcijų, kuriomis prekiaujama biržoje, ir kitų akcijų pozicijų, ji traktuoja tokias pozicijas kaip kitų akcijų pozicijas. Šiais tikslais ne akcijų pozicijos priskiriamos vienai iš klasių (privačių emitentų akcijų, akcijų, kuriomis prekiaujama biržoje, ar kitų akcijų), nurodytų VII priedo 1 dalies 17 punkte, o nežinomos pozicijos priskiriamos kitų akcijų klasei.

Alternatyviai pirmiau paminėtam metodui, kredito įstaigos gali pasikliauti trečiąja šalimi, kuri apskaičiuotų ir pateiktų ataskaitą apie vidutines pagal riziką įvertintas pozicijas, remdamasi CIU bazinėmis pozicijomis ir atsižvelgdama į šiuos metodus su sąlyga, kad būtų tinkamai užtikrintas šio apskaičiavimo ir ataskaitos teisingumas:

 

12. Kai CIU pavidalo pozicijos neatitinka VI priedo 1 dalies 74–75 punktuose nurodytų kriterijų arba kredito įstaigai nėra žinomos visos CIU bazinės pozicijos, kredito įstaiga peržiūri bazines pozicijas ir apskaičiuoja pagal riziką įvertintas pozicijas ir tikėtiną nuostolį, vadovaudamasi VII priedo 1 dalies 17–19 punktuose nurodytu būdu. Jei šiuo tikslu kredito įstaiga negali atskirti privačių emitentų akcijų, akcijų, kuriomis prekiaujama biržoje, ir kitų akcijų pozicijų, ji traktuoja tokias pozicijas kaip kitų akcijų pozicijas. Šiais tikslais ne akcijų pozicijos priskiriamos vienai iš klasių (privačių emitentų akcijų, akcijų, kuriomis prekiaujama biržoje, ar kitų akcijų), nurodytų VII priedo 1 dalies 17 punkte, o nežinomos pozicijos priskiriamos kitų akcijų klasei.

Alternatyviai pirmiau paminėtam metodui, kredito įstaigos gali skaičiuoti pačios arba pasikliauti trečiąja šalimi, kuri apskaičiuotų ir pateiktų ataskaitą apie vidutines pagal riziką įvertintas pozicijas, remdamasi CIU bazinėmis pozicijomis ir atsižvelgdama į šiuos metodus su sąlyga, kad būtų tinkamai užtikrintas šio apskaičiavimo ir ataskaitos teisingumas:

 

 

 

Pakeitimas 85

88 straipsnio 2 dalis

2. Skaičiuojant tikėtiną nuostolį pagal VII priedo 1 dalies 27–33 punktus, kiekvienai pozicijai naudojami tie patys PD, LGD įverčiai ir pozicijų vertės, kaip ir apskaičiuojant pagal riziką įvertintas pozicijas, vadovaujantis 87 straipsniu.

2. Skaičiuojant tikėtiną nuostolį pagal VII priedo 1 dalies 27–33 punktus, kiekvienai pozicijai naudojami tie patys PD, LGD įverčiai ir pozicijų vertės, kaip ir apskaičiuojant pagal riziką įvertintas pozicijas, vadovaujantis 87 straipsniu. Neįvykdytų įsipareigojimų atvejais, kuriais kredito įstaigos naudojasi savo pačių LGD vertinimais, EL atitinka ELBE, t. y. pagal VII priedo 4 dalies 79 punktą tiksliausią kredito įstaigos tikėtino nuostolio dėl neįvykdytų įsipareigojimų vertinimą.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pataisai. Čia kalbama apie priderinimą prie EL/UL normatyvo (žr. 66 straipsnio pakeitimo pagrindimą).

Pakeitimas 86

89 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

ii) pozicijoms centrinei valdžiai taikomas pirmas kredito kokybės vertinimo lygis pagal 1 poskirsnį.

ii) pozicijoms centrinei valdžiai taikomas 0% dydžio rizikos koeficientas pagal 1 poskirsnį.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam formulavimo pakeitimui.

Pakeitimas 87

89 straipsnio 1 dalies e punktas

e) kredito įstaigos pozicijoms sandorio šaliai, kuri yra jos patronuojanti įmonė, dukterinė įmonė ar patronuojančios įmonės dukterinė įmonė, su sąlyga, kad ši sandorio šalis yra institucija ar finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, finansų įstaiga, turto valdymo bendrovė ar papildomas paslaugas teikianti įmonė, kurioms taikomi atitinkami riziką ribojantys reikalavimai;

e) kredito įstaigos pozicijoms sandorio šaliai, kuri yra jos pagrindinė įmonė, pavaldžioji įmonė ar pagrindinės įmonės pavaldžioji įmonė, su sąlyga, kad ši sandorio šalis yra institucija ar finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, finansų įstaiga, turto valdymo bendrovė ar papildomas paslaugas teikianti įmonė, kurioms taikomi atitinkami riziką ribojantys reikalavimai, arba Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje aprašytu būdu su ja susijusi įmonė; ir kredito įstaigų, kurios priklauso pripažintai bendrosios atsakomybės sistemai, suteikiančiai užtikrinimą kredito įstaigoms, tarpusavio įsipareigojimams, atitinkantiems 80 straipsnio 7a dalyje išdėstytus reikalavimus.

Justification

Hour-glass structured banking groups (cf justification to amendment 3) and non-consolidating banking groups which comply with solvency guarantees as stipulated in amendment (20) should be eligible for IRB approaches.

Pakeitimas 88

89 straipsnio 1 dalies f punktas

f) akcijų pozicijoms subjektams, kurių kreditiniams įsipareigojimams pagal 1 poskirsnį taikomas nulinis rizikos koeficientas (įskaitant tuos valstybės remiamus subjektus, kuriems galima taikyti nulinį koeficientą);

f) akcijų pozicijoms subjektams, kurių kreditiniams įsipareigojimams pagal 1 poskirsnį taikomas nulinis rizikos koeficientas (įskaitant tuos valstybės remiamus subjektus, kuriems galima taikyti nulinį rizikos koeficientą);

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 89

89 straipsnio 1 dalies ga punktas (naujas)

 

ga) VI priedo 1 dalies 38a punkte išdėstytoms pozicijoms, atitinkančioms jame nurodytas sąlygas;

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pataisai, kuri atsižvelgia į rezervus, kurie laikomi už įstaigos ribų.

Pakeitimas 90

89 straipsnio 1 dalies gb punktas (naujas)

 

gb) valstybės garantijoms ir valstybės perdraustoms garantijoms pagal VIII priedo 2 dalies 18 punktą.

Justification

Cross reference error. Substitution of am 44 of the Radwan draft report.

Pakeitimas 91

92 straipsnio 4 dalis

4. Taikant tiesioginį kredito užtikrinimą, skolinančioji kredito įstaiga (arba turto saugotojas) įsipareigojimų neįvykdymo, nemokumo ar bankroto atveju, arba įvykus kitam su kreditu susijusiam sandorio dokumentuose numatytam atvejui, turi teisę laiku likviduoti ar perimti turtą, kuriuo užtikrinama. Koreliacijos laipsnis tarp turto, kuriuo garantuojama, vertės ir paskolos gavėjo kredito kokybės negali būti per didelis.

4. Taikant tiesioginį kredito užtikrinimą, skolinančioji kredito įstaiga (arba turto saugotojas) įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo, nemokumo ar bankroto atveju, arba įvykus kitam su kreditu susijusiam sandorio dokumentuose numatytam atvejui, turi teisę laiku likviduoti ar perimti turtą, kuriuo užtikrinama. Koreliacijos laipsnis tarp turto, kuriuo garantuojama, vertės ir įsipareigojančiojo asmens kredito kokybės negali būti per didelis.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 92

93 straipsnio 3 dalis

3. Jei kredito užtikrinimas jau įtraukiamas į pagal riziką įvertintą poziciją, vadovaujantis 78–83 ar 84–93 straipsniais, kredito užtikrinimo apskaičiavimas pagal šį poskirsnį papildomai nebus pripažįstamas.

3. Jei kredito užtikrinimas jau įtraukiamas į pagal riziką įvertintą poziciją, vadovaujantis 78–83 ar 84–89 straipsniais, kredito užtikrinimo apskaičiavimas pagal šį poskirsnį papildomai nebus pripažįstamas.

 

Pagrindimas

Nuorodos ištaisymas.

Pakeitimas 93

93a straipsnis (naujas)

 

93a straipsnis

 

Jei kredito įstaiga veikia kaip užtikrinimo teikėja, kapitalui taikomi reikalavimai pagal šiuos principus:

 

a) rizikos draudimo be saugumo garantijos atveju užtikrinimo teikėjas turi taip nustatyti savo kapitalo reikalavimus, tarsi perimta kredito rizika būtų atsiradusi iš tiesioginio įsipareigojimo;

 

b) rizikos draudimo su saugumo garantija atveju, kai kredito įstaiga atsako ne tik už įkeistu turtu užtikrinto kredito negrąžinimo riziką, bet prisiima ir galimą užtikrinimo ir /arba saugumo garantijos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo riziką, ji turi elgtis taip:

 

i) jei turimas pripažintos reitingų agentūros nustatytas rizikos draudimo priemonės išorinis reitingas, kuriame atsižvelgiama į visas užtikrinimo teikėjui svarbiausias įsipareigojimų nevykdymo rizikas, taikomi 78 – 83 straipsniuose nurodyti rizikos koeficientai;

 

ii) jei produktas neturi jokio pripažintos reitingų agentūros nustatyto reitingo, įkeistu turtu užtikrinto kredito santykio, užtikrinimo gavėjo ir saugumo garantijos rizikos koeficientai sudedami ir padauginami iš nominalios sumos, ir taip nustatomas pagal riziką įvertintos pozicijos suma;

 

iii) saugumo garantijos rizikos koeficientas neįskaičiuojamas, jei kredito įstaiga į jį jau atsižvelgė kaip į leistiną poziciją;

iv) jei saugumo gavėjui nevykdant įsipareigojimų, dėl teisinio rizikos draudimo su saugumo garantija statuso saugumo teikėjo nuostoliai atmetami (pvz., suteikiant užtikrinimą specialiosios paskirties transporto priemonei), galima neįskaičiuoti saugumo gavėjo rizikos koeficiento. Jei dėl teisinio statuso kyla naujų įsipareigojimų nevykdymo rizikų (pvz., sukuriamas grynųjų pinigų užstatas vertybiniais suteikus užtikrinimą specialiosios paskirties transporto priemonei), atliekant bendrus skaičiavimus į jas reikia atsižvelgti;

 

v) užtikrinimo teikėjo taikomas rizikos koeficientas gaunamas atlikus bendrus skaičiavimus apribojamas iki 1250%

 

 

Justification

The proposal contains (analogous to the Basel framework text) with two minor exceptions no provisions on the capital requirements for security providers. To ensure equal competition a harmonised arrangement is proposed, on the lines of the system of credit guarantee for a basket of exposures.

Pakeitimas 94

94 straipsnio 1 dalis

Kai kredito įstaiga taiko 1 poskirsnyje nurodytą standartizuotą metodą, norėdama apskaičiuoti pagal riziką įvertintas pozicijas, priklausančias pozicijų klasei, kuriai būtų priskirtos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal 79 straipsnį, ji apskaičiuoja pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal riziką įvertintą poziciją, vadovaudamasi IX priedo 4 dalies 6–35 punktais.

Kai kredito įstaiga taiko 78–83 straipsniuose nurodytą standartizuotą metodą, norėdama apskaičiuoti pagal riziką įvertintas pozicijas, priklausančias pozicijų klasei, kuriai būtų priskirtos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal 79 straipsnį, ji apskaičiuoja pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal riziką įvertintą poziciją, vadovaudamasi IX priedo 4 dalies 1–35 punktais.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 95

94 straipsnio 2 dalis

Visais kitais atvejais ji apskaičiuoja pagal riziką įvertintą poziciją, vadovaudamasi IX priedo 4 dalies 36–74 punktais.

Visais kitais atvejais ji apskaičiuoja pagal riziką įvertintą poziciją, vadovaudamasi IX priedo 4 dalies 1–5 ir 36–74 punktais.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 96

100 straipsnio 1 dalis

1. Atnaujinamųjų pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais atveju, su sąlyga, kad yra išankstinės amortizacijos nuostata, kredito įstaiga iniciatorė ar kredito įstaiga rėmėja pagal IX priedą apskaičiuoja papildomą pagal riziką įvertintą poziciją, atsižvelgdama į riziką, kad kredito rizikos lygiai, su kuriais ji susijusi, gali išaugti, įgyvendinus išankstinės amortizacijos nuostatą.

1. Atnaujinamųjų pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais atveju, su sąlyga, kad yra išankstinės amortizacijos nuostata, kredito įstaiga iniciatorė pagal IX priedą apskaičiuoja papildomą pagal riziką įvertintą poziciją, atsižvelgdama į riziką, kad kredito rizikos lygiai, su kuriais ji susijusi, gali išaugti, įgyvendinus išankstinės amortizacijos nuostatą.

Justification

The Council amendment is hereby endorsed.

Pakeitimas 97

100 straipsnio 2 dalis

2. Tuo tikslu atnaujinamoji pozicija yra pozicija, kuria klientas pagal susitarimą gali keisti panaudojamos sumos dydį, o išankstinės amortizacijos nuostata yra sutartinė sąlyga, pagal kurią, įvykus nustatytiems atvejams, reikia padengti investuotojų pozicijas iki pradinio išleistų vertybinių popierių termino.

2. Tuo tikslu atnaujinamoji pozicija yra pozicija, kuria klientų nesumokėtos sumos pagal susitarimą gali svyruoti iki tam tikros ribos, remiantis jų sprendimais skolintis ir grąžinti, o išankstinės amortizacijos nuostata yra sutartinė sąlyga, pagal kurią, įvykus nustatytiems atvejams, reikia padengti investuotojų pozicijas iki pradinio išleistų vertybinių popierių termino.

Justification

The current wording could imply that revolving exposures includes mortgages where customers can draw amounts up to an agreed limit. The proposed amendment also ensures consistency with the definition of revolving exposures in Annex VII, part 1 and paragraph 11.

Pakeitimas 98

100 straipsnio 3 dalis

3. Su sąlyga, kad mažmeninėms pozicijoms, kurios yra nesusaistytos ir besąlygiškai atšaukiamos be išankstinio pranešimo, taikoma išankstinės amortizacijos nuostata, kai išankstinę amortizaciją sąlygoja kiekybinė vertė, susijusi su kitokiu nei vidutiniškai trijų mėnesių pirkimo pardavimo kainų skirtumo perviršiu, kompetentingos institucijos pakeitimą vertybiniais popieriais gali traktuoti panašiai, kaip aprašyta IX priedo 4 dalies 27–30 punktuose, nustatant nurodytą konvertavimo skaičių.

Išbraukta.

Justification

The Council amendment is hereby endorsed. Paragraph 3 was moved to Annex IX, Part 4, paragraph 30a.

Pakeitimas 99

100 straipsnio 4 dalis

4. Kai kompetentinga institucija ketina konkrečiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikyti metodą pagal šio straipsnio 3 dalį, ji pirmiausia informuoja atitinkamas visų kitų valstybių narių kompetentingas institucijas. Prieš tai, kai tokio metodo taikymas taps kompetentingos institucijos bendrosios politikos metodu, taikytinu pakeitimui vertybiniais popieriais, kuris susijęs su konkrečios rūšies išankstinės amortizacijos sąlygomis, kompetentinga institucija turi konsultuotis su atitinkamomis visų kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir atsižvelgti į pareikštas nuomones. Atitinkama kompetentinga institucija viešai paskelbia tokiose konsultacijose pareikštas nuomones ir priimtą metodą.

Išbraukta.

Justification

The Council amendment is hereby endorsed. Paragraph 4 was moved to Annex IX, Part 4, paragraph 30b.

Pakeitimas 100

101 straipsnio 1 dalis

1. Kredito įstaiga iniciatorė ar kredito įstaiga rėmėja, siekdama sumažinti investuotojams galimus ar esamus nuostolius, neteikia paramos pakeitimui vertybiniais popieriais, kuris neįeina į jos sutartinius įsipareigojimus.

1. Kredito įstaiga iniciatorė, kuri pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pagal riziką įvertintų pozicijų sumas apskaičiavo vadovaudamasi 95 straipsnio nuostatomis, ar kredito įstaiga rėmėja, siekdama sumažinti investuotojams galimus ar esamus nuostolius, neteikia paramos pakeitimui vertybiniais popieriais, kuris neįeina į jos sutartinius įsipareigojimus.

Justification

The Council amendment, which increases the flexibility of securitisations which are not designed to ease the burden on capital, is welcomed because it improves the opportunities to improve balance sheets.

Pakeitimas 101

101 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu kredito įstaiga iniciatorė ar kredito įstaiga rėmėja nesilaiko šio straipsnio 1 dalies pakeitimo vertybiniais popieriais atžvilgiu, kompetentinga institucija mažiausiai pareikalauja turėti kapitalo, kuris padengtų visas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, lyg jos nebūtų pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos. Kredito įstaiga viešai paskelbia, kad ji suteikė paramą ne pagal sutarties nuostatas ir kokią tai turėjo įtaką įstatymais nustatytam kapitalui.

Išbraukta.

Justification

See Amendment to Article 101, paragraph 1 of Mr García-Margallo y Marfil

Pakeitimas 102

104 straipsnio 3 dalis

3. Tam tikroms verslo linijoms tam tikromis sąlygomis kompetentingos institucijos gali suteikti leidimą kredito įstaigai naudoti alternatyvų indikatorių, kad nustatytų savo kapitalo reikalavimą operacinei rizikai padengti.

3. Tam tikroms verslo linijoms tam tikromis sąlygomis kompetentingos institucijos pagal X priedo 2 dalies 9-16 punktus gali suteikti leidimą kredito įstaigai naudoti alternatyvų indikatorių, kad nustatytų savo kapitalo reikalavimą operacinei rizikai padengti.

Justification

Missing cross-reference (Council proposal).

Pakeitimas 103

105 straipsnio 1 dalis

1. Kredito įstaigos gali naudoti pažangųjį vertinimo metodą, remdamosi savo vidaus rizikos vertinimo sistemomis, su sąlyga, kad kompetentinga institucija suteikia leidimą atitinkamų metodų naudojimui, apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimą.

1. Kredito įstaigos gali naudoti pažangųjį vertinimo metodą, remdamosi savo operacinės rizikos vertinimo sistemomis, su sąlyga, kad kompetentinga institucija suteikia leidimą atitinkamų metodų naudojimui, apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimą.

Justification

Improved linguistic consistency (Council proposal).

Pakeitimas 104

105 straipsnio 3 dalis

3. Jeigu ES patronuojanti kredito įstaiga ir jos dukterinės įmonės arba ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės dukterinės įmonės ketina taikyti pažangųjį vertinimo metodą, įvairių juridinių asmenų kompetentingos institucijos turi glaudžiai bendradarbiauti, kaip numatyta 128–132 straipsniuose. Šio metodo taikymas apima X priedo 3 dalyje išvardintus elementus.

3. Jeigu ES pagrindinė kredito įstaiga ir jos pavaldžiosios įmonės arba ES pagrindinės finansų kontroliuojančiosios bendrovės pavaldžiosios įmonės ketina taikyti pažangųjį vertinimo metodą, įvairių juridinių asmenų kompetentingos institucijos turi glaudžiai bendradarbiauti, kaip numatyta 129–132 straipsniuose. Šio metodo taikymas apima X priedo 3 dalyje išvardintus elementus.

Justification

Corrected cross-reference (Council proposal).

Pakeitimas 105

105 straipsnio 4 dalis

4. Jei ES patronuojanti kredito įstaiga ir jos dukterinės įmonės arba ES patronuojanti finansų įstaiga ir jos dukterinės įmonės vieningai taiko pažangųjį vertinimo metodą patronuojančiai įstaigai ir jos dukterinėms įmonėms, tai kompetentingos institucijos gali leisti, kad X priedo 3 dalyje nurodytus tinkamumo kriterijus kartu atitiktų patronuojanti įstaiga ir jos dukterinės įmonės.

4. Jei ES pagrindinė kredito įstaiga ir jos pavaldžiosios įmonės arba ES pagrindinės finansų kontroliuojančiosios bendrovės pavaldžiosios įmonės vieningai taiko pažangųjį vertinimo metodą, tai kompetentingos institucijos gali leisti, kad X priedo 3 dalyje nurodytus tinkamumo kriterijus kartu atitiktų pagrindinė įstaiga ir jos pavaldžiosios įmonės.

Justification

Improved linguistic consistency (Council proposal).

Pakeitimas 106

108 straipsnis

Kredito įstaigai kylanti rizika dėl vieno kliento ar susijusių klientų grupės laikoma didele, kai jos vertė yra lygi arba viršija 10 % kredito įstaigos nuosavų lėšų.

Kredito įstaigai kylanti rizika dėl vieno kliento ar susijusių klientų grupės laikoma didele, kai jos vertė yra lygi arba viršija 10 % kredito įstaigos nuosavų lėšų.

Šiais tikslais 1 skirsnį galima skaityti, neįtraukiant 57 straipsnio q punkto ir 63 straipsnio 3 dalies, ir reikia skaityti be 66 straipsnio 2 dalies. 

 

Justification

The Council amendment is hereby endorsed. The provision intended to prevent a lowering of the limits on large loans as a result of the EL/UL Approach was moved in accordance with Article 66(2a) (new).

Pakeitimas 107

110 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Išskyrus kredito įstaigas, kurios remiasi 114 straipsniu dėl užtikrinimo priemonės pripažinimo, apskaičiuodamos pozicijų vertę 111 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių tikslais, apie riziką, kuriai pagal 111  straipsnio 3 dalies a, b, c, d, f, g ir h punktus taikomos išlygos, nereikia pranešti vadovaujantis 1 dalyje nurodytais metodais, o informacijos apie riziką, kuri apibūdinta 111 straipsnio 3 dalies e ir i punktuose bei 115 ir 116 straipsniuose, teikimo dažnumas, nurodytas 1 dalies b punkte, gali būti sumažintas iki dviejų kartų per metus.

2. Išskyrus kredito įstaigas, kurios remiasi 114 straipsniu dėl užtikrinimo priemonės pripažinimo, apskaičiuojant pozicijų vertę 111 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių tikslais, apie riziką, kuriai pagal 113 straipsnio 3 dalies a, b, c, d, f, g ir h punktus taikomos išlygos, nereikia pranešti vadovaujantis 1 dalyje nurodytais metodais, o informacijos apie riziką, kuri apibūdinta 113 straipsnio 3 dalies e ir i punktuose bei 115 ir 116 straipsniuose, teikimo dažnumas, nurodytas 1 dalies b punkte, gali būti sumažintas iki dviejų kartų per metus.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 108

110 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės gali pareikalauti informacijos apie koncentruotą užtikrinimo priemonės emitentų riziką, kurią prisiima kredito įstaiga.

Išbraukta.

Justification

Banks normally track (concentrations in) unfunded credit protection providers by adding guarantees and credit derivatives issued by a counterparty to this counterparty's overall exposure level and by managing this overall exposure level. For netting and funded credit protection, it is irrelevant who has provided the collateral (the bank is basically only interested in having a legally effective pledge on the collateral). Also, in 99% of the cases the collateral will be provided by the client itself (exceptionally its parent). There is one important exception: receivables as collateral. There can indeed be concentrations in the underlying parties on whom a bank's client has a claim. It is however impossible for an international bank consisting of many different legal entities with different source systems to combine the data of these different receivable issuers so that these concentrations can be identified. Already, matching counterparty identifiers is impossible The operational burden for banks would be enormous. This requirement would only be relevant for specialised banks active in limited industry sectors.

Pakeitimas 109

111 straipsnio 1 dalis

1. Kredito įstaigai negali kilti rizika dėl vieno kliento ar susijusių klientų grupės, didesnė kaip 25 % jos nuosavų lėšų. Šiais tikslais ir kitų šio straipsnio nuostatų tikslais 1 skirsnį galima skaityti, neatsižvelgiant į 57 straipsnio q punktą ir 63 straipsnio 3 dalį, ir reikia skaityti be 66 straipsnio 2 dalies. 

1. Kredito įstaigai negali kilti rizika dėl vieno kliento ar susijusių klientų grupės, didesnė kaip 25 % jos nuosavų lėšų.

Justification

The Council amendment is hereby endorsed. The provision intended to prevent a lowering of the limits on large loans as a result of the EL/UL Approach was moved in accordance with Article 66(2a) (new).

Pakeitimas 110

113 straipsnio 3 dalies įvadas

3. Valstybės narės gali visiškai ar iš dalies netaikyti 111 straipsnio nuostatų:

3. Kitos kredito įstaigai tenkančios rizikos, nei paminėta 2 dalyje, atžvilgiu valstybės narės visiškai ar iš dalies netaiko 111 straipsnio nuostatų tik:

Justification

Paragraph 2 should allow exemption of intra-group exposures irrespective of maturity and not be constrained by the distinction between under and over 1 year maturities in paragraph 3(i),(j) and (k).

Where groups manage intra-group exposure and liquidity risk on an integrated basis, the imposition of an artificial maturity constraint on intra-group exposure would serve to inhibit the prudent management of liquidity risk, by forcing subsidiaries' longer term assets to be funded by the parent bank on a short term basis, and impair unjustifiably banks' ability to compete through subsidiaries in each Member State.

Pakeitimas 111

113 straipsnio 3 dalies c punktas

c) turto straipsniams, kuriuos sudaro pretenzijos, apdraustos centrinės valdžios, centrinių bankų, tarptautinių organizacijų ar daugiašalių plėtros bankų tiesioginėmis garantijomis, kai pretenzijų be užtikrinimo priemonių subjektui, suteikiančiam garantiją, rizikos koeficientas būtų 0 % pagal 78–83 straipsnius; 

c) turto straipsniams, kuriuos sudaro pretenzijos, apdraustos centrinės valdžios, centrinių bankų, tarptautinių organizacijų, daugiašalių plėtros bankų arba viešojo sektoriaus subjektų tiesioginėmis garantijomis, kai pretenzijų be užtikrinimo, priemonių subjektui, suteikiančiam garantiją, rizikos koeficientas būtų 0% pagal 78–83 straipsnius; 

Justification

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Pakeitimas 112

113 straipsnio 3 dalies d punktas

d) kitai rizikai, priskiriamai centrinei valdžiai, centriniams bankams, tarptautinėms organizacijoms ar daugiašaliams plėtros bankams, arba apdraustai jų garantijomis, kai pretenzijų be užtikrinimo priemonių subjektui, kuriam priskiriama rizika arba kuris jai suteikia garantiją, rizikos koeficientas būtų 0 % pagal 78–83 straipsnius; 

d) kitai rizikai, priskiriamai centrinei valdžiai, centriniams bankams, tarptautinėms organizacijoms, daugiašaliams plėtros bankams arba viešojo sektoriaus subjektams, arba apdraustai jų garantijomis, kai pretenzijų be užtikrinimo priemonių, subjektui, kuriam priskiriama rizika arba kuris jai suteikia garantiją, rizikos koeficientas būtų 0 % pagal 78–83 straipsnius; 

Justification

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Pakeitimas 113

113 straipsnio 3 dalies f punktas

f) turto straipsniams ir kitai rizikai, apdraustai kompetentingas institucijas tenkinančiu užstatu, kurį sudaro skolos vertybiniai popieriai, išleisti centrinės valdžios arba centrinių bankų, tarptautinių organizacijų, daugiašalių plėtros bankų ar valstybių narių regioninės valdžios ar vietos valdžios institucijų, kurių vertybiniai popieriai sudaro pretenzijas savo emitentui, kurių rizikos koeficientas būtų lygus 0 % pagal 78–83 straipsnius; 

f) turto straipsniams ir kitai rizikai, apdraustai kompetentingas institucijas tenkinančiu užstatu, kurį sudaro skolos vertybiniai popieriai, išleisti centrinės valdžios arba centrinių bankų, tarptautinių organizacijų, daugiašalių plėtros bankų, valstybių narių regioninės valdžios ar vietos valdžios institucijų, arba viešojo sektoriaus subjektų, kurių vertybiniai popieriai sudaro pretenzijas savo emitentui, kurių rizikos koeficientas būtų lygus 0 % pagal 78–83 straipsnius; 

Justification

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Pakeitimas 114

113 straipsnio 3 dalies l punktas

l) padengtoms obligacijoms, apibrėžtoms 78–83 straipsniuose;

l) padengtoms obligacijoms, apibrėžtoms VI priedo 1 dalies 65–67 punktuose;

Justification

Improved linguistic consistency.

Pakeitimas 115

114 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Taikant šio straipsnio 3 dalį, kredito įstaigai, kuriai leidžiama naudoti savo pačios LGD įverčius ir konvertavimo veiksnius 84–89 straipsniuose nurodytai pozicijų klasei, gali būti leidžiama, jei ji, kompetentingų institucijų nuomone, yra pajėgi įvertinti finansinės užtikrinimo priemonės poveikį jų pozicijoms atskirai nuo kitų su LGD susijusių aspektų, pripažinti tokį poveikį, apskaičiuojant pozicijų vertes, taikant 113 straipsnio 3 dalį.

2. Taikant šio straipsnio 3 dalį, kredito įstaigai, kuriai leidžiama naudoti savo pačios LGD įverčius ir konvertavimo veiksnius 84–89 straipsniuose nurodytai pozicijų klasei, gali būti leidžiama, jei ji, kompetentingų institucijų nuomone, yra pajėgi įvertinti finansinės užtikrinimo priemonės poveikį jų pozicijoms atskirai nuo kitų su LGD susijusių aspektų, pripažinti tokį poveikį, apskaičiuojant pozicijų vertes, taikant 111 straipsnio 1–3 dalis.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 116

114 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Jei kredito įstaigai leidžiama naudoti savus finansinės užtikrinimo priemonės poveikio įverčius, ji privalo tai daryti nuosekliai, laikydamasi kompetentingų institucijų reikalavimų. Šis metodas visų pirma turėtų būti taikomas visoms didelėms pozicijoms.

Jei kredito įstaigai leidžiama naudoti savus finansinės užtikrinimo priemonės poveikio įverčius, ji privalo tai daryti nuosekliai, laikydamasi kapitalo reikalavimų.

Justification

These changes are required to harmonise treatment of large exposures with capital requirements. The maturity mismatch aspect will particularly affect small banks using the standardised approach to credit risk mitigation.

Pakeitimas 117

114 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Kredito įstaigoms, kurioms leidžiama naudoti savo LGD įverčius ir konvertavimo veiksnius pozicijų klasei pagal 84–89 straipsnius ir kurios neskaičiuoja savo pozicijų vertės, naudodamos pirmoje pastraipoje nurodytą metodą, gali būti leista naudoti pirmiau 9 dalies 1 punkte nurodytą metodą arba 113 straipsnio 3 dalies o punkte nurodytą metodą pozicijų vertei apskaičiuoti. Kredito įstaiga turi naudotis tik vienu iš šių dviejų metodų.

Kredito įstaigoms, kurioms leidžiama naudoti savo LGD įverčius ir konvertavimo veiksnius pozicijų klasei pagal 84–89 straipsnius ir kurios neskaičiuoja savo pozicijų vertės, naudodamos pirmoje pastraipoje nurodytą metodą, gali būti leista naudoti pirmiau 1 dalyje nurodytą metodą arba 113 straipsnio 3 dalies o punkte nurodytą metodą pozicijų vertei apskaičiuoti. Kredito įstaiga turi naudotis tik vienu iš šių dviejų metodų.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 118

114 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Jeigu toks testavimas nepalankiausiomis sąlygomis rodo mažesnę gautos užtikrinimo priemonės realizuotiną vertę, negu kad būtų leista atsižvelgti pagal 2 ir 3 dalis, užtikrinimo priemonės vertė, kurią leidžiama pripažinti, apskaičiuojant pozicijų vertę, taikant 111 straipsnio 1–3 dalis, turi būti atitinkamai sumažinta.

Jeigu toks testavimas nepalankiausiomis sąlygomis rodo mažesnę gautos užtikrinimo priemonės realizuotiną vertę, negu kad būtų leista atsižvelgti pagal 1 ir 2 dalis, įmonė turi atsižvelgti į šį scenarijų vertindama savo kapitalą pagal antrąjį ramstį.

Justification

Stress testing collateral is essential for robust risk management of concentration risk and it is appropriate to make such tests obligatory.

If the results of the stress tests feed into Pillar 1, however, it will create an incentive for weak stress testing. Smaller banks would be most affected as they may have to, reduce exposures to small business customers. Costs to trading firms would also increase.

Therefore the stress test should be taken into account in firms’ Pillar 2 assessments and reviewed by regulators.

Pakeitimas 119

114 straipsnio 3 dalies 5 pastraipos aa punktas (naujas)

 

(aa) politiką ir procedūras, skirtas valdyti situaciją, kai testavimas nepalankiausiomis sąlygomis rodo mažesnę užtikrinimo priemonės realizuotiną vertę, negu atsižvelgta pagal 2 ir 3 dalis;

Justification

The appropriate response to the risk of lower realisable value of collateral is not more capital; in practice firms should request more collateral and/or diversity of collateral.

Pakeitimas 120

116 straipsnis

Taikydamos išlygą 113 straipsnio 3 dalies i punktui ir 115 straipsnio 2 daliai, valstybės narės gali numatyti 20 % rizikos koeficientą tiems turto straipsniams, kuriuos sudaro pretenzijos ir kitos rizikos, tenkančios kredito įstaigoms, nepriklausomai nuo mokėjimo termino.

Taikydamos išlygą 113 straipsnio 3 dalies i punktui ir 115 straipsnio 2 daliai, valstybės narės gali numatyti 20 % rizikos koeficientą tiems turto straipsniams, kuriuos sudaro pretenzijos ir kitos rizikos, tenkančios įstaigoms, nepriklausomai nuo mokėjimo termino.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 121

121 straipsnis

Akcijos, laikinai turimos finansinio reorganizavimo ar sanavimo metu arba gautos įprastam išplatinimui atlikti, arba savo institucijos vardu kitų naudai, nėra laikomos akcijų paketais, kai yra apskaičiuojamos 1 ir 2 dalyse nustatytos ribos. Akcijos, kurios nėra ilgalaikis finansinis turtas, kaip apibrėžta Direktyvos 86/635/EEB 35 straipsnio 2 dalyje, neįskaitomos.

Akcijos, laikinai turimos finansinio reorganizavimo ar sanavimo metu arba gautos įprastam išplatinimui atlikti, arba savo institucijos vardu kitų naudai, nėra laikomos akcijų paketais, kai yra apskaičiuojamos 120 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytos ribos. Akcijos, kurios nėra ilgalaikis finansinis turtas, kaip apibrėžta Direktyvos 86/635/EEB 35 straipsnio 2 dalyje, neįskaitomos. Turto pardavimo ir atpirkimo sandoriai, apibūdinti Direktyvos 86/635/EEB 35 straipsnio 2 ir 5 dalyse, 

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 122

122 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų apribojimų gali netaikyti kapitalo dalims, kurios įsigyjamos Direktyvoje 73/239/EEB ir Direktyvoje 79/267/EB apibrėžtose draudimo bendrovėse arba Direktyvoje 98/78/EB apibrėžtose perdraudimo bendrovėse.

1. Valstybės narės 120 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų apribojimų gali netaikyti kapitalo dalims, kurios įsigyjamos Direktyvoje 73/239/EEB ir Direktyvoje 2002/83/EB apibrėžtose draudimo bendrovėse arba Direktyvoje 98/78/EB apibrėžtose perdraudimo bendrovėse.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 123

124 straipsnio 4 dalis

4. Kompetentingos institucijos nustato 1 dalyje nurodytos peržiūros ir įvertinimo dažnumą ir intensyvumą, atsižvelgdamos į atitinkamos kredito įstaigos veiklos sisteminę svarbą, pobūdį, apimtį ir sudėtingumą. Peržiūra ir įvertinimas atliekami bent kartą per metus.

4. Kompetentingos institucijos nustato 1 dalyje nurodytos peržiūros ir įvertinimo dažnumą ir intensyvumą, atsižvelgdamos į atitinkamos kredito įstaigos dydį, veiklos sisteminę svarbą, pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, ir tai darydamos atsižvelgia į proporcingumo principą. Peržiūra ir įvertinimas atliekami bent kartą per metus.

Justification

In view of the small and medium-sized credit institutions present in many Member States it is essential to highlight the idea of proportional application explicitly. The rapporteur has taken up the proposal by the Council working groups in Amendment 5 and proposes a new Recital 35a. But in our view this idea should also be explicitly included in Article 124 of the directive.

Pakeitimas 124

129 straipsnio 1 dalies 1 įvadas

1. Kompetentinga institucija, atsakinga už ES patronuojančių kredito įstaigų ir kredito įstaigų, kurias kontroliuoja ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, konsoliduotos priežiūros vykdymą, atlieka šias užduotis:

1. Greta užduočių, numatytų šios direktyvos nuostatomis, kompetentinga institucija, atsakinga už ES pagrindinių kredito įstaigų ir kredito įstaigų, kurias kontroliuoja ES pagrindinės finansų kontroliuojančiosios bendrovės, konsoliduotos priežiūros vykdymą, atlieka šias užduotis:

Justification

The Council amendment is hereby endorsed.

Pakeitimas 125

129 straipsnio 1 dalies a punktas

a) priežiūra ir 71 straipsnyje, 72 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 73 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimų laikymosi įvertinimas;

Išbraukta.

Justification

The deletion of paragraph 1, point (a) proposed by the Council is endorsed, because it will enable misunderstandings regarding the responsibilities of the supervisor responsible for consolidation to be avoided.

Pakeitimas 126

129 straipsnio 1 dalies c punktas

c) priežiūros veiklos planavimas ir koordinavimas keliančiose susirūpinimą ir kritinėse situacijose, įskaitant veiklą, minimą 124 straipsnyje, bendradarbiaujant su priežiūroje dalyvaujančiomis kompetentingomis institucijomis, bei 43 ir 141 straipsniuose.

c) priežiūros veiklos planavimas ir koordinavimas keliančiose susirūpinimą ir kritinėse situacijose, įskaitant veiklą, minimą 124 straipsnyje, bendradarbiaujant su priežiūroje dalyvaujančiomis kompetentingomis institucijomis.

Justification

See justification to Amendment to Article 129, paragraph 1, introductory part by J. Purvis.

Pakeitimas 127

129 straipsnio 2 dalis

2. Kai ES patronuojanti kredito įstaiga ir jos dukterinės įmonės arba ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės dukterinės įmonės kartu pateikia paraiškas dėl 84 straipsnio 1 dalyje, 87 straipsnio 9 dalyje ir 105 straipsyje nurodytų leidimų, kompetentingos institucijos turi bendradarbiauti ir konsultuotis visais būtinais klausimais, siekdamos nuspręsti, duoti prašomą leidimą ar ne, ir, jei reikia, nustatyti sąlygas, kurios turėtų būti taikomos tokiam leidimui.

2. Kai ES pagrindinė kredito įstaiga ir jos pavaldžiosios įmonės arba ES pagrindinės finansų kontroliuojančiosios bendrovės pavaldžiosios įmonės kartu pateikia 1 dalyje minimai kompetentingai institucijai paraiškas dėl 84 straipsnio 1 dalyje, 87 straipsnio 9 dalyje ir 105 straipsyje nurodytų leidimų, kompetentingos institucijos kiek galėdamos stengiasi pasiekti bendrą sprendimą dėl leidimo suteikimo per šešis mėnesius ir, jei reikia, nustatyti sąlygas, kurios turėtų būti taikomos tokiam leidimui.

Paraiška, nurodyta šios dalies pirmoje pastraipoje, turi būti pateikiama tik 1 dalyje nurodytai kompetentingai institucijai.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyto laikotarpis prasideda, kai užpildyta paraiška pateikiama 1 dalyje minimai kompetentingai institucijai, kuri užpildytą paraišką nedelsdama perduoda kitoms kompetentingoms institucijoms. Jeigu per šešių mėnesių laikotarpį kompetentingoms institucijoms nepavyksta rasti bendro sprendimo, 1 dalyje minima kompetentinga institucija priima sprendimą dėl paraiškos, atsižvelgdama į kitų kompetentingų institucijų per šešis mėnesius pareikštas nuomones ir sąlygas.

Kompetentingos institucijos bendrame dokumente per ne ilgesnį nei šešių mėnesių laikotarpį turi susitarti dėl savo sprendimo dėl paraiškos. Šis dokumentas turi būti pateiktas pareiškėjui. Jeigu per šešis mėnesius nebus priimtas sprendimas, 1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija priima savo sprendimą dėl paraiškos.

 

 

Pirmoje pastraipoje nurodyta kompetentinga institucija parengia pirmoje pastraipoje minimą bendrą sprendimą ir antroje pastraipoje minimą sprendimą bei pareiškimą, kuriame išdėstomi visi motyvai, ir juos pateikia pareiškėjui ir kompetentingoms institucijoms. Pareiškėjai gali teikti apeliacinius skundus dėl jų pateiktų paraiškų atžvilgiu priimtų sprendimų. Jeigu šioje direktyvoje nenustatyta kitaip, pirmoje pastraipoje nustatyta tvarka pateiktoms paraiškoms taikomos valstybės narės, kurioje 1 pastraipoje minima kompetentinga institucija įsteigta, teisės nuostatos ir procedūros. Pagal pirmą ir antrą pastraipą priimtas sprendimas be išlygų ir kitų formalumų įsigalioja tada, kai jis įsigalioja valstybėje narėje, kurios institucija priėmė sprendimą.

Justification

The proposed changes are intended to clarify the parties to the procedure and their legal position, as well as the legal provisions under which the procedure is carried out, in the interests of legal certainty and consistency in transposition into the respective national legislative provisions.

Pakeitimas 128

130 straipsnio 1 dalis

1. Susidarius kritinei situacijai, kuri kelia galimą grėsmę finansinės sistemos stabilumui, įskaitant vientisumą, kompetentingos institucijos, atsakingos už konsoliduotos priežiūros vykdymą, iš karto, kai tik praktiškai tai bus įmanoma padaryti, vadovaudamosi V antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsniu, turi įspėti 49 straipsnio a punkte ir 50 straipsnyje nurodytas institucijas. Šis įsipareigojimas taikomas visoms 125 ir 126 straipsniuose nurodytoms kompetentingoms institucijoms, susijusioms su tam tikra grupe, ir 129 straipsnio 1 dalyje nurodytai kompetentingai institucijai.

1. Bankų grupės viduje susidarius kritinei situacijai, kuri kelia galimą grėsmę finansinės sistemos stabilumui vienoje iš valstybių narių, kurioje atitinkamos grupės įmonės buvo registruotos, kompetentinga institucija, atsakinga už konsoliduotos priežiūros vykdymą, iš karto, kai tik praktiškai tai bus įmanoma padaryti, vadovaudamasi V antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsniu, turi įspėti 49 straipsnio a punkte ir 50 straipsnyje nurodytas institucijas. Šis įsipareigojimas taikomas visoms 125 ir 126 straipsniuose nurodytoms kompetentingoms institucijoms, susijusioms su tam tikra grupe, ir 129 straipsnio 1 dalyje nurodytai kompetentingai institucijai. Kiek įmanoma, naudojami esami informavimo kanalai.

Justification

The Council amendment clarifying the procedure and channels of communication in emergency situations is hereby endorsed.

Pakeitimas 129

131 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

Laikoma, kad kredito įstaigų gautus rezultatus turi abipusiai pripažinti atitinkamos priežiūros institucijos. Tai galioja ir konsoliduotiems skaičiavimams, ir atskiriems balansams.

Justification

In view of the number of rights of choice, pan-European credit institutions will have to face differing national provisions. To avoid the administrative costs associated with dual accounting, the mutual recognition of national provisions must be introduced.

Pakeitimas 130

131 straipsnio 3 dalis

Kompetentingos institucijos, kurios atsako už leidimo veiklai išdavimą patronuojančios įmonės, kuri yra kredito įstaiga, dukterinei įmonei, dvišalio susitarimo pagrindu gali perduoti įgaliojimus atlikti dukterinės įmonės priežiūrą pagal šią direktyvą kompetentingoms institucijoms, kurios leidimą veiklai yra išdavusios patronuojančiai įmonei ir kurios atlieka patronuojančios įmonės priežiūrą. Apie tokius susitarimus ir jų turinį būtina informuoti Komisiją. Komisija perduoda šią informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Bankininkystės patariamajam komitetui.

Kompetentingos institucijos, kurios atsako už leidimo veiklai išdavimą pagrindinės įmonės, kuri yra kredito įstaiga, pavaldžiajai įmonei, dvišalio susitarimo pagrindu gali perduoti įgaliojimus atlikti pavaldžiosios įmonės priežiūrą pagal šią direktyvą kompetentingoms institucijoms, kurios leidimą veiklai yra išdavusios pagrindinei įmonei ir kurios atlieka pagrindinės įmonės priežiūrą. Apie tokius susitarimus ir jų turinį būtina informuoti Komisiją. Komisija perduoda šią informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos bankininkystės komitetui.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 131

132 straipsnio 1 dalies 1a punktas (naujas)

 

Informacija pagal 1 punktą laikoma svarbia, jeigu ji galėtų ženkliai paveikti kitoje valstybėje narėje esančios kredito ar finansų įstaigos finansinio patikimumo vertinimą.

Justification

The conceptual clarification proposed by the Council is hereby endorsed.

Pakeitimas 132

132 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Kompetentingos institucijos, atsakingos už konsoliduotą ES bendrovių priežiūrą, turi užtikrinti, kad svarbi informacija būtų teikiama kompetentingoms institucijoms kitose valstybėse narėse, kurios prižiūri šių patronuojančių įmonių dukterines įmones. Nustatant svarbios informacijos apimtį, reikia atsižvelgti į šių dukterinių įmonių svarbą tų valstybių narių finansinėje sistemoje.

Kompetentingos institucijos, atsakingos už konsoliduotą ES pagrindinių kredito įstaigų ir kredito įstaigų, kurias kontroliuoja ES pagrindinės finansų kontroliuojančiosios bendrovės, priežiūrą, teikia visą svarbią informaciją kompetentingoms institucijoms kitose valstybėse narėse, kurios prižiūri šių pagrindinių įmonių pavaldžiąsias įmones. Nustatant svarbios informacijos apimtį, reikia atsižvelgti į šių pavaldžiųjų įmonių svarbą tų valstybių narių finansinėje sistemoje.

Justification

The more consistent wording proposed by the Council is hereby endorsed.

Pakeitimas 133

132 straipsnio 2 dalis

2. Kompetentingos institucijos, atsakingos už kredito įstaigų, kurias kontroliuoja ES patronuojanti kredito įstaiga, priežiūrą, turi kreiptis į 129 straipsnio 1 dalyje nurodytą kompetentingą instituciją, kai joms reikia informacijos apie šioje direktyvoje nurodytų metodų ir metodikos įgyvendinimą, kurią jau gali turėti ta kompetentinga institucija.

2. Kompetentingos institucijos, atsakingos už kredito įstaigų, kurias kontroliuoja ES pagrindinė kredito įstaiga, priežiūrą, kai tik įmanoma, turi kreiptis į 129 straipsnio 1 dalyje nurodytą kompetentingą instituciją, kai joms reikia informacijos apie šioje direktyvoje nurodytų metodų ir metodikos įgyvendinimą, kurią jau gali turėti ta kompetentinga institucija.

Justification

The Council proposal is hereby endorsed.

Pakeitimas 134

136 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

b) sutvirtinančias susitarimus ir strategijas, įdiegtas, siekiant laikytis 22 ir 123 straipsnių;

b) reikalaujančias sutvirtinti susitarimus, procesus, mechanizmus ir strategijas, įdiegtas, siekiant laikytis 22 ir 123 straipsnių;

Justification

The more consistent wording proposed by the Council is hereby endorsed.

Pakeitimas 135

136 straipsnio 1 dalies 2 punkto e papunktis

e) sumažinančias veiklai, produktams ir sistemoms būdingą riziką, su kuria susiduria kredito įstaigos.

e) reikalaujančias sumažinti veiklai, produktams ir sistemoms būdingą riziką, su kuria susiduria kredito įstaigos.

Justification

The Council proposal is hereby endorsed.

Pakeitimas 136

136 straipsnio 2 dalis

2. Kompetentingos institucijos taiko specialų nuosavų lėšų reikalavimą, viršijantį 75 straipsnyje nurodytą minimalų lygį, bent jau toms kredito įstaigoms, kurios taiko nepakankamus susitarimus, procesus, mechanizmus ir strategijas savo rizikos valdymui ir padengimui, jeigu nepanašu, kad vien tik kitų priemonių taikymas sutvirtintų tuos susitarimus per tinkamą laikotarpį.

2. Kompetentingos institucijos taiko specialų nuosavų lėšų reikalavimą, viršijantį 75 straipsnyje nurodytą minimalų lygį, bent jau toms kredito įstaigoms, kurios neatitinka 22, 109 ir 123 straipsnių reikalavimų arba kuriose, remiantis 124 straipsnio 3 dalimi, buvo nustatytas neigiamas rezultatas, jeigu nepanašu, kad vien tik kitų priemonių taikymas deramai pagerintų susitarimus, procesus, mechanizmus ir strategijas per tinkamą laikotarpį.

Justification

The Council proposal is hereby endorsed.

Pakeitimas 137

137 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės numato, kad jų kompetentingos institucijos, pasitelkdamos išorės inspektorius, gali vietoje patikrinti informaciją, kurią pateikė mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba jai priklausančios dukterinės įmonės. Jeigu mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba viena iš jai priklausančių dukterinių įmonių yra draudimo įmonė, galima taikyti 140 straipsnio 1 dalyje nustatytą tvarką. Jeigu mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba viena iš jai priklausančių dukterinių įmonių yra ne tos valstybės narės teritorijoje, kurioje yra dukterinė kredito įstaiga, informacija vietoje turi būti tikrinama vadovaujantis 140 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

2. Valstybės narės numato, kad jų kompetentingos institucijos, pasitelkdamos išorės inspektorius, gali vietoje patikrinti informaciją, kurią pateikė mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji bendrovė arba jai priklausančios pavaldžiosios įmonės. Jeigu mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji bendrovė arba viena iš jai priklausančių pavaldžiųjų įmonių yra draudimo įmonė, galima taikyti 140 straipsnio 1 dalyje nustatytą tvarką. Jeigu mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji bendrovė arba viena iš jai priklausančių pavaldžiųjų įmonių yra ne tos valstybės narės teritorijoje, kurioje yra pavaldžioji kredito įstaiga, informacija vietoje turi būti tikrinama vadovaujantis 141 straipsnyje nustatyta tvarka.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 138

143 straipsnio 3 dalies 1 punktas

3. Jeigu pirmiau nurodyta lygiavertė priežiūra netaikoma, valstybės narės kredito įstaigoms analogiškai taiko 52  straipsnio šios direktyvos nuostatas arba leidžia savo kompetentingoms institucijoms taikyti kitus atitinkamus priežiūros metodus, kuriais įgyvendinami kredito įstaigų konsoliduotos priežiūros tikslai.

3. Jeigu pirmiau nurodyta lygiavertė priežiūra netaikoma, valstybės narės kredito įstaigoms analogiškai taiko šios direktyvos nuostatas arba leidžia savo kompetentingoms institucijoms taikyti kitus atitinkamus priežiūros metodus, kuriais įgyvendinami kredito įstaigų konsoliduotos priežiūros tikslai.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 139

144 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Pagal pirmą pastraipą atskleidžiama informacija turi būti pakankama, siekiant užtikrinti prasmingą skirtingų valstybių narių kompetentingų institucijų taikomų metodų palyginimą.

 

Pagal pirmą pastraipą atskleidžiama informacija turi būti pakankama, siekiant užtikrinti prasmingą skirtingų valstybių narių kompetentingų institucijų taikomų metodų palyginimą. Informacija pateikiama bendru formatu ir nuolat atnaujinama. Informaciją galima gauti elektroniniu būdu, pasinaudojus vieninteliu adresu.

 

 

 

 

Justification

The Council proposal promoting the comparability of supervisory practices is welcomed.

Pakeitimas 140

145 straipsnio 3a dalis (nauja)

 

3a. Bankai raginami raštu ir suprantamai paskelbti savo reitingų sprendimus MVĮ ir kitoms įmonėms, besikreipiančioms paskolų. Jei savanoriški veiksmai šiame sektoriuje šiuo atžvilgiu pasirodytų nepakankami, taikomos valstybių narių teisinės priemonės. Kredito įstaigų administravimo išlaidos turi būti proporcingos paskolos dydžiui.

Pakeitimas 141

146 straipsnio 1 dalis

1. Nepažeisdamos 145 straipsnio, kompetentingos institucijos leidžia kredito įstaigoms neatskleisti XII priedo 2 dalyje išvardytų vienos ar daugiau informacijos rūšių, jeigu atitinkama kredito įstaiga laiko, kad taip atskleista informacija, vadovaujantis XII priedo 1 dalies 1 punkte nurodytu kriterijumi, neturi būti laikoma esmine.

 

1. Nepažeisdamos 145 straipsnio, kredito įstaigos gali neatskleisti XII priedo 2 dalyje išvardytų vienos ar daugiau informacijos rūšių, jeigu taip atskleista informacija, vadovaujantis XII priedo 1 dalies 1 punkte nurodytu kriterijumi, neturi būti laikoma esmine.

 

Justification

The Council proposal whereby the decision concerning the disclosure of certain information shifts from the supervisors to the credit institutions is hereby endorsed.

Pakeitimas 142

146 straipsnio 2 dalis

2. Nepažeisdamos 145 straipsnio kompetentingos institucijos leidžia kredito įstaigoms neskelbti XII priedo 2 ir 3 dalyse išvardytų atskleidžiamos informacijos vieno ar daugiau elementų, jeigu atitinkama kredito įstaiga laiko, kad tokie elementai apimtų informaciją, kuri, atsižvelgiant į XII priedo 1 dalies 2 punkte nurodytus kriterijus, laikoma nuosavybės teise priklausančia ar konfidencialia informacija.

 

2. Nepažeisdamos 145 straipsnio kredito įstaigos gali neskelbti XII priedo 2 ir 3 dalyse išvardytų atskleidžiamos informacijos vieno ar daugiau elementų, jeigu tokie elementai apimtų informaciją, kuri, atsižvelgiant į XII priedo 1 dalies 2 punkte nurodytus kriterijus, laikoma nuosavybės teise priklausančia ar konfidencialia informacija.

 

 

Justification

The Council proposal is hereby endorsed.

Pakeitimas 143

146 straipsnio 3 dalis

3. 2 dalyje nurodytais išimtiniais atvejais atitinkama kredito įstaiga savo atskleidžiamoje informacijoje nurodo faktą, kad tam tikri informacijos elementai yra neatskleidžiami, tokio neatskleidimo priežastį ir paskelbia bendrą informaciją tuo klausimu, kuriam taikomi informacijos atskleidimo reikalavimai.

3. 2 dalyje nurodytais išimtiniais atvejais atitinkama kredito įstaiga savo atskleidžiamoje informacijoje nurodo faktą, kad tam tikri informacijos elementai yra neatskleidžiami, tokio neatskleidimo priežastį ir paskelbia bendrą informaciją tuo klausimu, kuriam taikomi informacijos atskleidimo reikalavimai, jei ši informacija nelaikoma slapta arba konfidencialia pagal XII priedo 1 dalies 2 ir 3 punktuose išvardintus kriterijus.

Justification

The requirement in 146(3) to publicly describe and explain or justify the reasons for not disclosing a piece of information must not have the effect of undermining confidence. In the absence of sufficient overall provision of individual details, such a requirement may mean that the protection sought from non-disclosure is not obtained. To clarify, Article 146(3) should therefore also say that the requirement to explain non-disclosure of a fact can only apply where this does not reduce the area and effect of protection.

Pakeitimas 144

148 straipsnio 1 dalis

1. Kompetentingos institucijos leidžia kredito įstaigoms nuspręsti, koks turi būti tinkamas būdas, vieta ir tikrinimo priemonės, kad būtų tinkamai laikomasi 145 straipsnyje nurodytų informacijos atskleidimo reikalavimų. Tiek, kiek įmanoma, visa atskleidžiama informacija turi būti pateikiama vienodai ar vienoje vietoje.

 

1. Kredito įstaigos pačios gali nuspręsti, koks turi būti tinkamas būdas, vieta ir tikrinimo priemonės, kad būtų tinkamai laikomasi 145 straipsnyje nurodytų informacijos atskleidimo reikalavimų. Tiek, kiek įmanoma, visa atskleidžiama informacija turi būti pateikiama vienodai ar vienoje vietoje.

 

Justification

The Council proposal is hereby endorsed.

Pakeitimas 145

150 straipsnio 1 dalis

1. Nepažeidžiant pasiūlymo, kurį pagal 62 straipsnį Komisija pateiks dėl nuosavų lėšų apibrėžimo, vadovaujantis 151 straipsnyje minima tvarka, priimami šie pakeitimai:

1. Nepažeidžiant pasiūlymo, kurį pagal 62 straipsnį Komisija pateiks dėl nuosavų lėšų apibrėžimo, vadovaujantis 151 straipsnyje minima tvarka, priimamos šios techninės pataisos:

Justification

The rapporteur considers that the term 'amendments' is much broader than the term 'technical adjustments'. The substantial widening of the Commission's powers that this engenders, not least in connection with existing implementing powers, is unacceptable.

Pakeitimas 146

150 straipsnio 1 dalies d punktas

d) 2 straipsnyje pateikto sąrašo pakeitimai;

d) 2 straipsnyje pateikto sąrašo techninės pataisos;

Justification

List 2 encompasses institutions such as central banks which are excluded from the scope of this Directive. This power is too far-reaching, because if the Commission were empowered to undertake 'amendments', as proposed, it might exclude whole classes of institutions from the scope of this Directive. The term 'technical adjustments' is therefore more appropriate.

Pakeitimas 147

150 straipsnio 1 dalies h punktas

h) 56–57 straipsnių pakeitimai, siekiant atsižvelgti į Bendrijos teisės aktuose nurodytus apskaitos standartų ar reikalavimų pokyčius;

h) techninės 56–67 ir 74 straipsnių pataisos, siekiant atsižvelgti į Bendrijos teisės aktuose nurodytus apskaitos standartų ar reikalavimų pokyčius; arba atsižvelgiant į priežiūros praktikų konvergenciją.

Justification

The rapporteur considers that it must be made clear that changes to international accounting standards are not taken into account automatically, but that legal procedures laid down for that purpose take place at European level.

Pakeitimas 148

150 straipsnio 1 dalies j punktas

 j) 79 straipsnio 2 dalies c punkte ir 86 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyta suma, atsižvelgiant į infliacijos poveikį; 

j) 4 straipsnio 6a dalyje, 79 straipsnio 2 dalies c punkte, 86 straipsnio 4 dalies a punkte, 89 straipsnio 1 dalies ba punkte, VII priedo 1 dalies 4 punkte ir VII priedo 2 dalies 14 punkte nurodyta suma, atsižvelgiant į infliacijos poveikį; 

Justification

Replaces amendment 76 of the Radwan draft report in order to take account of Article 89(1)ba (new).

Pakeitimas 149

150 straipsnio 1 dalies l punktas

l) V–XII priedų nuostatų pakeitimai, siekiant atsižvelgti į finansų rinkų plėtrą, ypač į naujus finansų produktus arba į Bendrijos teisės aktuose nustatytų apskaitos standartų ar reikalavimų pokyčius; 

l) V–XII priedų nuostatų pakeitimai, siekiant atsižvelgti į finansų rinkų plėtrą, ypač į naujus finansų produktus arba į Bendrijos teisės aktuose nustatytų apskaitos standartų ar reikalavimų pokyčius; arba atsižvelgiant į priežiūros praktikų konvergenciją.

Justification

See amendment relating to Article 150(1)(h).

Pakeitimas 150

150 straipsnio 2 dalies b punktas

b) laikinai sumažinti minimalų nuosavų lėšų lygį, nurodytą 75 straipsnyje, arba rizikos koeficientus, nurodytus V antraštinės dalies 2 skyriaus 3 skirsnyje, kad būtų atsižvelgta į konkrečias aplinkybes;

b) laikinai sumažinti minimalų nuosavų lėšų lygį, nurodytą 75 straipsnyje, ir/arba rizikos koeficientus, nurodytus V antraštinės dalies 2 skyriaus 3 skirsnyje, kad būtų atsižvelgta į konkrečias aplinkybes;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 151

151 straipsnio 2 dalies e punktas

e) patikslinti 114 straipsnyje numatyto informacijos atskleidimo formatą, struktūrą, turinį ir metinio paskelbimo datą;

e) patikslinti 144 straipsnyje numatyto informacijos atskleidimo formatą, struktūrą, turinį ir metinio paskelbimo datą;

Justification

Incorrect cross-reference.

Pakeitimas 152

150 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. Nei viena priimta įgyvendinimo priemonė negali keisti šios direktyvos nuostatų.

Justification

The insertion of paragraph 2a is necessary in order to safeguard the rights of Parliament.

Pakeitimas 153

150a straipsnis (naujas)

 

150a straipsnis

 

150 straipsnis netaikomas, kol Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-36 straipsniu nebus pakeistos sąlygos, esant kurioms galioja Sprendimo Nr. 1999/468/EB nuostatos dėl Europos Sąjungos Parlamento, Komisijos ir Tarybos įgaliojimų.

Pakeitimas 154

152 straipsnio 1 dalis

1. Kredito įstaigos, apskaičiuojančios pagal riziką įvertintas pozicijas, vadovaudamosi 84–89 straipsniais arba naudodamos pažangųjį vertinimo metodą, kaip nurodyta 105 straipsnyje, kad apskaičiuotų savo kapitalo reikalavimus operacinei rizikai padengti, per pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį dvylikos mėnesių laikotarpius po 157 straipsnyje nurodytos datos turi naudoti nuosavas lėšas, kurios visuomet viršija arba yra lygios 2, 3 ir 4 dalyse nurodytoms sumoms.

1. Kredito įstaigos, apskaičiuojančios pagal riziką įvertintas pozicijas, vadovaudamosi 84–89 straipsniais per pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį dvylikos mėnesių laikotarpius po 2006 m. gruodžio 31 d. turi naudoti nuosavas lėšas, kurios visuomet viršija arba yra lygios 2, 3 ir 4 dalyse nurodytoms sumoms.

Justification

The Council amendment is hereby endorsed.

Pakeitimas 155

152 straipsnio 1a dalis (nauja)

 

1a. Kredito įstaigos, naudojančios pažangųjį vertinimo metodą, kaip nurodyta 105 straipsnyje, kad apskaičiuotų savo kapitalo reikalavimus operacinei rizikai padengti, užtikrina, kad jų nuosavos lėšos per antrąjį ir trečiąjį dvylikos mėnesių laikotarpius po 2006 m. gruodžio 31 d. visuomet viršys arba bus lygios 2, 3 ir 4 dalyse nurodytoms sumoms.

Justification

The Council amendment is hereby endorsed.

Pakeitimas 156

152 straipsnio 2 dalis

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pirmąjį dvylikos mėnesių laikotarpį nuosavų lėšų suma turi sudaryti 95 % bendros minimalios nuosavų lėšų sumos, kurią kredito įstaiga privalėtų turėti per šį laikotarpį pagal Direktyvos 93/6/EEB 4 straipsnį taip, kaip būtų reikalaujama pagal pastarąją direktyvą ir Direktyvą 2000/12/EB iki šios direkyvos 157 straipsnyje nurodytos datos.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pirmąjį dvylikos mėnesių laikotarpį nuosavų lėšų suma turi sudaryti 95 % bendros minimalios nuosavų lėšų sumos, kurią kredito įstaiga privalėtų turėti per šį laikotarpį pagal direktyvos 93/6/EEB 4 straipsnį taip, kaip būtų reikalaujama pagal pastarąją direktyvą ir direktyvą 2000/12/EB iki šios direkyvos 157 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 157

152 straipsnio 3 dalis

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą antrąjį dvylikos mėnesių laikotarpį nuosavų lėšų suma turi sudaryti 90 % bendros minimalios nuosavų lėšų sumos, kurią kredito įstaiga privalėtų turėti per šį laikotarpį pagal Direktyvos 93/6/EEB 4 straipsnį taip, kaip būtų reikalaujama pagal pastarąją direktyvą ir Direktyvą 2000/12/EB iki šios direktyvos 157 straipsnyje nurodytos datos.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą antrąjį dvylikos mėnesių laikotarpį nuosavų lėšų suma turi sudaryti 90% bendros minimalios nuosavų lėšų sumos, kurią kredito įstaiga privalėtų turėti per šį laikotarpį pagal direktyvos 93/6/EEB 4 straipsnį taip, kaip būtų reikalaujama pagal pastarąją direktyvą ir direktyvą 2000/12/EB iki šios direkyvos 157 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 158

152 straipsnio 4 dalis

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą trečiąjį dvylikos mėnesių laikotarpį nuosavų lėšų suma turi sudaryti 80 % visos minimalios nuosavų lėšų sumos, kurią kredito įstaiga privalėtų turėti per šį laikotarpį pagal Direktyvos 93/6/EEB 4 straipsnį taip, kaip būtų reikalaujama pagal pastarąją direktyvą ir Direktyvą 2000/12/EB iki šios direktyvos 157 straipsnyje nurodytos datos.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą trečiąjį dvylikos mėnesių laikotarpį nuosavų lėšų suma turi sudaryti 80% bendros minimalios nuosavų lėšų sumos, kurią kredito įstaiga privalėtų turėti per šį laikotarpį pagal direktyvos 93/6/EEB 4 straipsnį taip, kaip būtų reikalaujama pagal pastarąją direktyvą ir direktyvą 2000/12/EB iki šios direktyvos 157 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 159

152 straipsnio 5 dalis

5. Šio straipsnio 1–4 dalių reikalavimų laikymasis turi būti paremtas nuosavų lėšų sumomis, kurios yra visiškai pakoreguotos, kad atspindėtų skirtumus, apskaičiuojant nuosavas lėšas pagal Direktyvą 2000/12/EB ir Direktyvą 93/6/EEB, galiojusių iki šios direktyvos 157 straipsnyje nurodytos datos, ir apskaičiuojant nuosavas lėšas pagal šią direktyvą, atskirai traktuojant tikėtiną nuostolį ir netikėtiną nuostolį, vadovaujantis šios direktyvos 84–89 straipsniais.

5. Šio straipsnio 1–4 dalių reikalavimų laikymasis turi būti paremtas nuosavų lėšų sumomis, kurios yra visiškai pakoreguotos, kad atspindėtų skirtumus, apskaičiuojant nuosavas lėšas pagal direktyvą 2000/12/EB ir direktyvą 93/6/EEB, galiojusių iki šios direktyvos 157 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos, ir apskaičiuojant nuosavas lėšas pagal šią direktyvą, atskirai traktuojant tikėtiną nuostolį ir netikėtiną nuostolį, vadovaujantis šios direktyvos 84 – 89 straipsniais.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 160

152 straipsnio 7 dalis

7. Iki 2007 m. gruodžio 31 d. kredito įstaigos gali pakeisti straipsnius, kurie sudaro V antraštinės dalies 2 skyriaus 3 skirsnyje išdėstytą standartizuotą metodą, Direktyvos 2000/12/EB 42–46 straipsniais, galiojusiais iki 157 straipsnyje nurodytos datos.

7. Iki 2008 m. sausio 1 d. kredito įstaigos gali pakeisti straipsnius, kurie sudaro V antraštinės dalies 2 skyriaus 3 skirsnio 1 poskirsnyje išdėstytą standartizuotą metodą bei 2 poskirsnyje išdėstytą paprastąjį IRB metodą, direktyvos 2000/12/EB 42–46 straipsniais, galiojusiais iki 2007 m. gruodžio 31 d.

Justification

Incorporates the Council proposal, bearing in mind that not only banks that have opted for the standardised approach but also banks that have chosen the Simple IRB Approach can choose when in the period from 1.1.2007 to 1.1.2008 to begin implementing Basel II.

Pakeitimas 161

152 straipsnio 8 dalies a punktas

a) taikomos pastarosios direktyvos 42–46 straipsniuose nurodytos nuostatos taip, kaip tai būtų iki 157 straipsnyje nurodytos datos;

a) taikomos pastarosios direktyvos 42–46 straipsniuose nurodytos nuostatos taip, kaip tai būtų iki 157 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 162

152 straipsnio 8 dalies e punktas

e) tos direktyvos 43 straipsnio 3 dalyje nurodytas traktavimas taikomas tos direktyvos IV priede išvardytoms išvestinėms finansinėms priemonėms, nepriklausomai nuo to, ar kalbama apie balansinius, ar nebalansinius straipsnius, o sumos, gaunamos tame priede nurodytu būdu, laikomos pagal riziką įvertintų pozicijų sumomis.

e) tos direktyvos 43 straipsnio 3 dalyje nurodytas traktavimas taikomas tos direktyvos IV priede išvardytoms išvestinėms finansinėms priemonėms, nepriklausomai nuo to, ar kalbama apie balansinius, ar nebalansinius straipsnius, o sumos, gaunamos III priede nurodytu būdu, laikomos pagal riziką įvertintų pozicijų sumomis.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 163

152 straipsnio 10 dalis

10. Kai taikoma 7 dalyje nurodyta pasirinkimo galimybė, kapitalo reikalavimas operacinei rizikai padengti pagal 75 straipsnio e punktą turi būti sumažinamas tokia procentine dalimi, kuri atspindėtų kredito įstaigos pozicijų, kurioms pagal 7 dalyje nurodytą pasirinkimo galimybę apskaičiuojamos pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, vertės santykį su bendra tos įstaigos pozicijų verte.

10. Kai taikoma 7 dalyje nurodyta pasirinkimo galimybė, kapitalo reikalavimas operacinei rizikai padengti pagal 75 straipsnio d punktą turi būti sumažinamas tokia procentine dalimi, kuri atspindėtų kredito įstaigos pozicijų, kurioms pagal 7 dalyje nurodytą pasirinkimo galimybę apskaičiuojamos pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, vertės santykį su bendra tos įstaigos pozicijų verte.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 164

152 straipsnio 11 dalis

11. Kai kredito įstaiga apskaičiuoja pagal riziką įvertintų pozicijų sumas visoms savo pozicijoms pagal 7 dalyje nurodytą pasirinkimo galimybę, gali būti taikomi Direktyvos 2000/12/EB 48–50 straipsniai, susiję su didelėmis paskolomis, taip, kaip tai būtų iki 157 straipsnyje nurodytos datos;

 

11. Kai kredito įstaiga apskaičiuoja pagal riziką įvertintų pozicijų sumas visoms savo pozicijoms pagal 7 dalyje nurodytą pasirinkimo galimybę, gali būti taikomi Direktyvos 2000/12/EB 48–50 straipsniai, susiję su didelėmis paskolomis, taip, kaip tai būtų iki 2006 m. gruodžio 31 d.;

Justification

The Council amendment is hereby endorsed.

Pakeitimas 165

152 straipsnio 12 dalis

12. Kai taikoma 7 dalyje nurodyta pasirinkimo galimybė, nuorodos į šios direktyvos 46–52 straipsnius skaitomos kaip nuorodos į Direktyvos 2000/12/EB 42–46 straipsnius taip, kaip tai būtų iki 157 straipsnyje nurodytos datos.

12. Kai taikoma 7 dalyje nurodyta pasirinkimo galimybė, nuorodos į šios direktyvos 78–83 straipsnius skaitomos kaip nuorodos į Direktyvos 2000/12/EB 42–46 straipsnius taip, kaip tai būtų iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Justification

The Council amendment is hereby endorsed.

Pakeitimas 166

152 straipsnio 12a dalis (nauja)

 

12a. Jei pasinaudojama 7 dalyje numatyta galimybe rinktis arba kredito įstaigai taikoma 157 straipsnio 2 dalis, iki ten nurodytos datos negalioja 124, 145 ir 149 straipsniai.

Justification

There is a need to clarify the point that Pillars II and III will apply in the transitional period only if an institution is also applying Pillar I. This must be the case not only for the Standardised Approach but also for the two progressive approaches. The three pillars are strongly interdependent and cannot be implemented separately from one another in any of the three approaches.

Pakeitimas 167

152 straipsnio 12b dalis (nauja)

 

12b. Kredito įstaigos gali apskaičiuoti palyginimo dydį pagal 1–4 dalis taip pat ir remdamosi nuosavų lėšų reikalavimų 2005 m. ir 2006 m. vidurkiu ir bendru 2007–2009 m. balanso sumų augimu.

Justification

The directive stipulates that credit institutions implementing progressive approaches (IRB, AMA) to ascertain their own fund requirements must carry out ‘floor calculations’ in the years 2007 to 2009. It is specifically stated that the own capital supply in 2007 must represent at least 95 % (in 2008 at least 90 % and in 2009 at least 80 %) of the minimum capital requirements that the institution would have to reserve when implementing Basel I. This burdensome obligation is not justified, as the complete Basel I data and calculation machinery would have to run for another three years – in parallel with the new data collection – and possibly even longer. Since the institutions are already facing substantial conversion costs, we should here endeavour to avoid unnecessary extra expenditure. The competent authorities should be permitted to specify and authorise simplified procedures in this regard.

Pakeitimas 168

153 straipsnio 1 pastraipa

Apskaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų sumas pozicijoms, kylančioms iš turto išperkamosios nuomos sandorių dėl biurų ar kitų komercinės paskirties patalpų, esančių jų teritorijoje, ir kurios atitinka VI priedo 1 dalies 51 punkte nurodytus kriterijus, kompetentingos institucijos iki 2012 m. gruodžio 31 d. gali leisti taikyti 50 % rizikos koeficientą, netaikydamos VI priedo 1 dalies 55 ir 56 punktų.

Apskaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų sumas pozicijoms, kylančioms iš turto išperkamosios nuomos sandorių dėl biurų ar kitų komercinės paskirties patalpų, esančių jų teritorijoje, ir kurios atitinka VI priedo 1 dalies 51 punkte nurodytus kriterijus, kompetentingos institucijos iki 2012 m. gruodžio 31 d. gali leisti taikyti 50 % rizikos koeficientą, netaikydamos VI priedo 1 dalies 52 ir 53 punktų.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 169

153 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. Skaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų sumas VI priedo 1 dalies 4 punkto tikslais iki 2012 m. gruodžio 31 d., bet kurios valstybės narės nacionaline valiuta išreikštoms ir apmokėtoms pozicijoms valstybių narių centrinei valdžiai ar centriniams bankams taikomas toks pat rizikos koeficientas, koks būtų taikomas jų nacionaline valiuta išreikštoms ir apmokėtoms pozicijoms.

Justification

The Directive amends the rules relating to risk weights are applied to government debt denominated and funded in a currency other than the domestic currency. Without the suggested amendment, the risk weights, as a consequence of the EU membership compared to the pre-accession status, for several new Member States holding debt denominated in euro would significantly increase. This would make it difficult for these Member States to adopt the single currency by imposing costs on Member States in the process of accession to the euro-zone when new debt issued will be denominated in euro and previously issued debt will gradually be converted into euro. Furthermore, the higher risk weights would also make it more costly for investors in other Member States to invest in such new Member States, hindering the single market.

Therefore a six-year long transitional period till the end of 2012 is deemed necessary during which the same risk-weights shall be applied to the exposures to Member States’ central governments or central banks denominated in domestic currency and in euro. This will contribute to ensuring new Member States (first of all Visegrad countries and possibly Romania and Bulgaria) prepare smoothly for the accession to the euro-zone.

170 pakeitimas

154 straipsnio 1a dalis (nauja)

 

1a. Iki 2011 m. gruodžio 31 d. kiekvienos valstybės narės komptetentingos institucijos VI priedo 1 dalies 58 punkto tikslais gali nustatyti uždelstų dienų skaičių (iki 180 dienų) VI priedo 1 dalies 13-18 ir 39-41 punktuose nurodytoms pozicijoms, jei šių pakeitimų reikia dėl vietos sąlygų. Įvairių rūšių produktams numatytas konkretus dienų skaičius gali skirtis.

 

Kompetentingos institucijos, kurios nepasinaudojo pirmoje dalyje numatyta ir pozicijoms savoje terotorijoje taikoma galimybe rinktis, gali nustatyti didesnį dienų skaičių sandorio šalių, registruotų kitose valstybėse narėse, kurių kompetentingos institucijos pasinaudojo minėta galimybe rinktis, pozicijoms. Konkretus dienų skaičius gali siekti nuo 90 dienų iki tokio skaičiaus, kurį kitos kompetentingos institucijos atitinkamų sandorio šalių pozicijoms nustatė savo teritorijoje.

171 pakeitimas

154 straipsnio 1 dalis

1. Reikalavimai, nurodyti 84 straipsnio 3 ir 4 dalyje, turi būti taikomi nuo 2009 m. gruodžio 31 d.

1b. Kredito įstaigoms, iki 2010 m. pateikusioms kompetentingoms institucijoms prašymą dėl leidimo naudoti IRB metodą, 84 straipsnio 3 dalyje numatytas 2 metų naudojimo laikotarpis iki 2010 m. gruodžio 31 d. gali būti sumažintas iki ne trumpesnio kaip vienų metų laikotarpio.

 

1c. Kredito įstaigoms, pateikusioms prašymą nuostolio įsipareigojimų neįvykdymo atveju (LGD) naudoti savus įverčius ir (arba) konvertavimo veiksnius, 84 straipsnio 4 dalyje numatytas 3 metų naudojimo laikotarpis iki 2010 m. gruodžio 31 d. gali būti sumažintas iki dvejų metų.

172 pakeitimas

154 straipsnio 1d dalis (nauja)

 

1d. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti kredito įstaigoms dalyvauti valdant kapitalą, kaip numatyta 57 straipsnio o punkte, jei ši kapitalo nuosavybė buvo įgyta iki įsigaliojant šiai direktyvai, pagal Direktyvoje 2000/12/EB 38 straipsnyje numatytą tvarką, nes šis straipsnis galiojo dar iki 157 straipsnio 1 dalyje numatytos datos.

Pakeitimas 173

154 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. valstybių narių kompetentingos institucijos gali netaikyti IRB metodo tam tikroms akcijų pozicijoms, turimoms 2007 m. gruodžio 31 d.

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. valstybių narių kompetentingos institucijos gali netaikyti IRB metodo tam tikroms akcijų pozicijoms, turimoms 2007 m. gruodžio 31 d. Jei valstybės narės kompetentingos institucijos leidžia tokią lengvatą, ji taip pat turi būti taikoma visoms akcijų pozicijoms, kurias turi šioje valstybėje narėje esančios ES kredito įstaigų pavaldžiosios įmonės ir taip pat akcijų pozicijoms, kurias išleidžia šioje valstybėje narėje registruotas emitentas ir kurios yra laikomos kitoje valstybėje narėje.

Justification

The 10-year grandfathering provisions for equity, under which Member State will be allowed to exempt from the IRB treatment certain equity exposures held on 31 December 2007 until 31 December 2017 is subject to national discretion. This will create an unlevel playing field within the EU. The 10-year grandfathering provisions for equity, under which Member State will be allowed to exempt from the IRB treatment certain equity exposures held on 31 December 2007 until 31 December 2017 is subject to national discretion. This will create an unlevel playing field within the EU. Thus at a minimum, in case a host supervisor allows the grandfathering provision in its home country, this provision should be automatically extended to equity exposures held by foreign subsidiaries of banks in this host country as well as to equity exposures held in another country that are issued by an equity issuer established in the host country.

Pakeitimas 174

156 straipsnio 2 dalis

Komisija, remdamasi ta analize ir atsižvelgdama į Europos centrinio banko požiūrį, parengia dvimetę ataskaitą ir kartu su bet kokiais tinkamais pasiūlymais pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai.

Komisija, remdamasi ta analize ir atsižvelgdama į Europos centrinio banko požiūrį, parengia dvimetę ataskaitą ir kartu su bet kokiais tinkamais pasiūlymais pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai. Rengiant ataskaitą, deramai atsižvelgiama į paskolų gavėjų ir teikėjų nuomones.

175 pakeitimas

156 straipsnis, 2a dalis (nauja)

Praėjus ketveriems metams nuo 157 straipsnio 2 dalyje numatytos datos Komisija peržiūri, kaip taikoma ši direktyva, parengia ataskaitą, ypatingą dėmesį skirdama visiems 68–73 straipsnių, 80 straipsnio 7 dalies, 80 straipsnio 7a dalies ir 129 straipsnio aspektams, ir šią ataskaitą kartu su tinkamais pasiūlymais pateikia Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas 176

157 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Nepaisydamos 2 dalies, jos turi taikyti tas nuostatas nuo 2006 m. gruodo 31 d.

Nepaisydamos 2 dalies, valstybės narės turi taikyti tas nuostatas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Justification

Since the legislation's entry into force on the last day of the year would entail an unjustifiable burden with regard to accounting work the rapporteur, like the Council, argues for an initial delay of a notional second, to 1 January of the following year.

Pakeitimas 177

157 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės vėliausiai 2007 m. gruodžio 31 d. ir ne anksčiau turi taikyti įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie būtini, siekiant laikytis 87 straipsnio 9 dalies ir 105 straipsnio.

 

2. Valstybės narės vėliausiai 2008 m. sausio 1 d. ir ne anksčiau turi taikyti įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie būtini, siekiant laikytis 87 straipsnio 9 dalies ir 105 straipsnio.

Justification

See justification to the amendment relating to Article 157(1), subparagraph 2.

Pakeitimas 178

158 straipsnio 1 dalis

1. Iš dalies pakeista XV priedo A dalyje išvardytomis direktyvomis, yra panaikinama, nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl galutinių minėtų direktyvų perkėlimo terminų, nurodytų XV priedo B dalyje.

1. Direktyva 2001/12/EB, iš dalies pakeista XIII priedo A dalyje išvardytomis direktyvomis, yra panaikinama, nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl galutinių minėtų direktyvų perkėlimo terminų, nurodytų XIII priedo B dalyje.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 179

158 straipsnio 2 dalis

2. Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos, vadovaujantis XVI priede pateikta straipsnių koreliacijos lentele.

2. Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos, vadovaujantis XIV priede pateikta straipsnių koreliacijos lentele.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 180

III priedo 2 antraštinės dalies 3 pastraipa (po 1 lentelės)

Galimą ateities poziciją apskaičiuojant pagal b etapą, kompetentingos institucijos gali leisti kredito įstaigoms iki 2006 m. gruodžio 31 d. taikyti ne 1 lentelėje, o toliau nurodytus procentus, jeigu įstaigos, vertindamos IV priedo 3 punkto b ir c papunkčiuose nurodytus sandorius, pasinaudoja Direktyvos 93/6/EEB 11 straipsnio a punkte numatyta galimybe:

Galimą ateities poziciją apskaičiuojant pagal b etapą, kompetentingos institucijos gali leisti kredito įstaigoms taikyti ne 1 lentelėje, o toliau nurodytus procentus, jeigu įstaigos, vertindamos IV priedo 3 punkto b ir c papunkčiuose nurodytus sandorius, pasinaudoja Direktyvos [93/6/EEB] IV priedo 21 punkte numatyta galimybe:

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 181

V priedo 6a antraštinė dalis (nauja)

 

6a. RINKOS RIZIKOS

Justification

The Council's proposal to extend the list of risks to be taken into account is hereby endorsed.

Pakeitimas 182

V priedo 9a punktas (naujas)

 

9a. Turi būti taikomi teisės aktai ir metodai, skirti visiems svarbiausiems rinkos rizikų šaltiniams bei rinkos rizikos padariniams nustatyti ir valdyti.

Justification

See justification to the amendment relating to Annex V, heading 6a (new).

Pakeitimas 183

VI priedo 1 dalies 2 punktas

2. Centrinės valdžios ir centrinių bankų, kurių kredito rizika gali būti įvertinta pripažintos išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos (IKVI), pozicijoms rizikos koeficientas priskiriamas pagal 1 lentelę, atsižvelgiant į šiuos reikalavimus atitinkančių IKVI kredito rizikos vertinimus, kompetentingų institucijų paskirstytus į šešis kredito kokybės skalės žingsnius.

 

2. Atsižvelgiant į 3 punktą, centrinės valdžios ir centrinių bankų, kurių kredito rizika gali būti įvertinta pripažintos išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos (IKVI), pozicijoms rizikos koeficientas priskiriamas pagal 1 lentelę, atsižvelgiant į šiuos reikalavimus atitinkančių IKVI kredito rizikos vertinimus, kompetentingų institucijų paskirstytus į šešis kredito kokybės skalės žingsnius.

 

Justification

The proposed amendment ensures that the European Central Bank will in any case be assigned a risk weight of 0, as provided for in paragraph 3. The proposal is hereby endorsed.

Pakeitimas 184

VI priedo 1 dalies 4 punktas

4. Kompetentingų institucijų nuožiūra, centrinės valdžios ir centrinio banko pozicijoms, išreikštoms ir finansuojamoms nacionaline valiuta, gali būti priskiriamas mažesnis rizikos koeficientas, nei nurodyta 2 punkte.

 

4. Valstybių narių centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijoms, išreikštoms ir finansuojamoms atitinkamos centrinės valdžios ir centrinio banko nacionaline valiuta, priskiriamas 0 % rizikos koeficientas.

Justification

The removal of national discretion proposed by the Council is hereby endorsed.

Pakeitimas 185

VI priedo 1dalies 5 punktas

5. Kai vienos valstybės narės kompetentingos institucijos jau nusprendė dėl 4 punkto, kitos valstybės narės kompetentingos institucijos taip pat gali leisti savo kredito įstaigoms taikyti tą patį rizikos koeficientą ta valiuta išreikštoms ir finansuojamoms centrinės valdžios ar centrinio banko pozicijoms.

 

Išbraukta.

Justification

See justification to the amendment relating to Annex VI, Part 1, paragraph 4.

Pakeitimas 186

VI priedo 1 dalies 7 punkto įvadas

7. Eksporto kreditų agentūros pateiktas kredito rizikos vertinimas gali būti pripažintas tik tada, jei tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:

 

7. Eksporto kreditų agentūros pateiktą kredito rizikos vertinimą kompetentingos institucijos pripažįsta, jei tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:

Justification

The removal of this national discretion proposed by the Council is hereby endorsed.

Pakeitimas 187

VI priedo 1 dalies 7 punkto 1a papunktis

a) Kredito rizikos vertinimas yra susitarimo pagrindu pasiekta rizikos vertė, kurią pateikė Eksporto kreditų agentūra (EKA), dalyvaujanti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) susitarime dėl rekomendacijų oficialiai remiamiems eksporto kreditams.

a) Tai yra susitarimo pagrindu pasiekta rizikos vertė, kurią pateikė Eksporto kreditų agentūros (EKA), dalyvaujančios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) susitarime dėl rekomendacijų oficialiai remiamiems eksporto kreditams.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui.

Pakeitimas 188

VI priedo 1 dalies 7 punkto 1b papunktis

b) Eksporto kreditų agentūra skelbia savus kredito rizikos vertinimus ir laikosi OECD patvirtintos metodikos, o kredito rizikos vertinimas siejamas su viena iš septynių minimalių eksporto draudimo įmokų (toliau – MEIP), kurias nustato OECD patvirtinta metodika.

 

b) Eksporto kreditų agentūra skelbia savus kredito rizikos vertinimus ir laikosi OECD patvirtintos metodikos, o kredito rizikos vertinimas siejamas su viena iš aštuonių minimalių eksporto draudimo įmokų (toliau – MEIP), kurias nustato OECD patvirtinta metodika.

 

Pagrindimas

Tarybos pasiūlytas 7 punkto b papunkčio bei 2 lentelės pakeitimas reikalingas suderinti tai su pagrindiniu Bazelio susitarimu.

Pakeitimas 189

VI priedo 1 dalies 7 punkto 2 lentelės 1 punktas (naujas)

 

MEIP                                   0

 

Rizikos koeficientas                0%

Pagrindimas

Žr. VI priedo 1 dalies 7 punktas b papunkčio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 190

VI priedo 1 dalies 9 punktas

9. Nepažeidžiant 10–12 punktų, regioninės valdžios ir vietos valdžios pozicijų rizika vertinama kaip institucijų pozicijų rizika. Ši kompetentingų institucijų pasirinkimo teisė nepriklauso nuo 80 straipsnyje nurodytos kompetentingų institucijų pasirinkimo teisės. Trumpalaikėms pozicijoms, išvardytoms 30, 31 ir 36 punktuose, lengvatinis traktavimas netaikomas.

 

9. Nepažeidžiant 10–12 punktų, regioninės valdžios ir vietos valdžios pozicijų rizika vertinama kaip institucijų pozicijų rizika. Toks vertinimas nepriklauso nuo 80 straipsnio 3 dalyje nurodytos kompetentingų institucijų pasirinkimo teisės. Trumpalaikėms pozicijoms, išvardytoms 30, 31 ir 36 punktuose, lengvatinis traktavimas netaikomas.

Pagrindimas

Sveikintinas Tarybos pritarimas išbraukti atskiros šalies pasirinkimo teisę. Ištaisyta neteisinga nuoroda.

Pakeitimas 191

VI priedo 1 dalies 10 punktas

10. Kompetentingų institucijų nuožiūra regioninės valdžios ir vietos valdžios pozicijos gali būti traktuojamos kaip centrinės valdžios, kurios jurisdikcijoje jos yra įsteigtos, pozicijos, jeigu tokių pozicijų rizika nesiskiria dėl pirmųjų pozicijų (regioninės valdžios ir vietos valdžios pozicijų) specifinių pajamų generavimo galimybių ir dėl egzistuojančių tam tikrų institucinių susitarimų, kurių poveikis turi sumažinti įsipareigojimų neįvykdymo riziką.

10. Regioninės valdžios ir vietos valdžios pozicijos traktuojamos kaip centrinės valdžios, kurios jurisdikcijoje jos yra įsteigtos, pozicijos, jeigu tokių pozicijų rizika nesiskiria dėl pirmųjų pozicijų (regioninės valdžios ir vietos valdžios pozicijų) specifinių pajamų generavimo galimybių ir dėl egzistuojančių tam tikrų institucinių susitarimų, kurių poveikis turi sumažinti įsipareigojimų neįvykdymo riziką.

 

 

Kompetentingos institucijos sudaro ir paskelbia sąrašą regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijų, kurioms taikomi tie patys rizikos koeficientai, kaip ir centrinei valdžiai.

Pagrindimas

Sveikintinas Tarybos pritarimas išbraukti nuostatą dėl atskiros šalies pasirinkimo teisės. Pritariama naujai suformuluotam įsipareigojimui teikti informaciją.

Pakeitimas 192

VI priedo 1 dalies 10a punktas (naujas)

 

10a. Pozicijos bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms, kurios pagal viešąją teisę yra įsteigtos kaip juridiniai asmenys ir kurios renka mokesčius vadovaudamosi teisės aktais, suteikiančiais joms teisę tuo užsiimti, laikomos pozicijomis regioninės ir vietinės valdžios institucijoms, išskyrus tai, kad netaikomas 10 punktas. Šiuo atveju 89 straipsnio d punkto tikslais negalima neduoti sutikimo taikyti 1 poskirsnį.

Justification

Replaces amendment 113 of the Radwan draft report.

Pakeitimas 193

VI priedo 1 dalies 11 punktas

11. Kai vienos valstybės narės kompetentingos institucijos jau nusprendė dėl 10 punkto, kitos valstybės narės kompetentingos institucijos taip pat gali leisti savo kredito įstaigoms taikyti tą patį rizikos koeficientą tos regioninės valdžios ir vietos valdžios pozicijoms.

išbraukta

Pagrindimas

Pakeitus VI priedo 1 dalies 10 punktą, 11 punktas tapo nebereikalingas.

Pakeitimas 194

VI priedo 1 dalies 15 punktas

15. Kompetentingų institucijų nuožiūra, valstybinio sektoriaus subjektų pozicijos gali būti traktuojamos kaip institucijų pozicijos. Ši kompetentingų institucijų pasirinkimo teisė nepriklauso nuo 80 straipsnyje nurodytos kompetentingų institucijų pasirinkimo teisės. Trumpalaikėms pozicijoms, nurodytoms 30, 31 ir 36 punktuose, lengvatinis traktavimas netaikomas.

 

15. Kompetentingų institucijų nuožiūra, valstybinio sektoriaus subjektų pozicijos gali būti traktuojamos kaip institucijų pozicijos. Ši kompetentingų institucijų pasirinkimo teisė nepriklauso nuo 80 straipsnio 3 dalyje nurodytos pasirinkimo teisės. Trumpalaikėms pozicijoms, nurodytoms 30, 31 ir 36 punktuose, lengvatinis traktavimas netaikomas.

 

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlymui išbraukti.

Pakeitimas 195

VI priedo 1 dalies 15a punktas (naujas)

 

15a. Išimtinais atvejais valstybinio sektoriaus subjektų pozicijos gali būti traktuojamos kaip ir centrinės valdžios, kurios teritorijoje jos yra, pozicijos, jei kompetentingų institucijų požiūriu nesiskiria šių pozicijų rizika, nes centrinė valdžia suteikia tinkamą garantiją.

Pagrindimas

Nuomonės referentas sveikina Tarybos pasiūlytą galimybę išimtinais atvejais valstybinio sektoriaus subjektų pozicijas prilyginti centrinės valdžios pozicijoms.

Pakeitimas 196

VI priedo 1 dalies 16 punktas

16. Kai vienos valstybės narės kompetentingos institucijos jau nusprendė valstybinio sektoriaus subjektų pozicijas traktuoti kaip institucijų pozicijas, kitos valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti savo kredito įstaigoms vertinti tokių valstybinio sektoriaus subjektų pozicijų riziką tokiu pačiu būdu.

 

16. Kai vienos valstybės narės kompetentingos institucijos jau nusprendė valstybinio sektoriaus subjektų pozicijas traktuoti kaip institucijų pozicijas arba kaip centrinės valdžios, kurios teritorijoje jos yra, pozicijas, kitos valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti savo kredito įstaigoms vertinti tokių valstybinio sektoriaus subjektų pozicijų riziką tokiu pačiu būdu.

 

Pagrindimas

Žr. VI priedo 1 dalies 15a punkto pakeitimo pagrindimą (nauja).

Pakeitimas 197

VI priedo 1 dalies 19 punktas

19. 78–83 straipsniuose Amerikos investicijų korporacija laikoma daugiašaliu plėtros banku.

19. 78 – 83 straipsniuose Amerikos investicijų korporacija, Juodosios jūros regiono prekybos ir vystymo bankas ir Vidurio Amerikos ekonominės integracijos bankas laikomi daugiašaliais plėtros bankais.

Justification

The Central American Bank for Economic Integration is considered a Multilateral Development Bank and therefore it must receive exactly the same general treatment as all the others Multilateral Banks and not that of the special regime.

Pakeitimas 198

VI priedo 1 dalies 20 punktas

20. Nepažeidžiant 21 ir 22 punktų, daugiašalių plėtros bankų pozicijos traktuojamos tuo pačiu būdu kaip ir kredito įstaigų pozicijos, remiantis 28–31 punktais. Trumpalaikėms pozicijoms, nurodytoms 30, 31 ir 36 punktuose, lengvatinis traktavimas netaikomas.

20. Nepažeidžiant 21 ir 22 punktų, daugiašalių plėtros bankų pozicijos traktuojamos tuo pačiu būdu kaip ir institucijų pozicijos, remiantis 28–31 punktais. Trumpalaikėms pozicijoms, nurodytoms 30, 31 ir 36 punktuose, lengvatinis traktavimas netaikomas.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 199

VI priedo 1 dalies 24a punktas (naujas)

 

24a. Nepažeidžiant šios dalies 24[38] punktų nuostatų, finansų įstaigų, kurių veiklai leidimus išdavė ir kurias prižiūri už leidimų išdavimą ir priežiūrą atsakingos institucijos ir kurios disponuoja tokiomis pačiomis priežiūros teisėmis kaip ir kredito įstaigos, pozicijos traktuojamos taip pat, kaip institucijų pozicijos.

Pagrindimas

Tarybos pakeitimas užtikrina lygiavertį finansų įstaigų bei lizingo ir faktoringo įmonių traktavimą taikant direktyvą.

Pakeitimas 200

VI priedo 1 dalies 27a punktas (naujas)

 

27a. Institucijų pozicijoms, kurių efektyvusis terminas nuo sandorio sudarymo pradžios neviršija trijų mėnesių, taikomas 20 proc. rizikos koeficientas.

Justification

Eine 20% Risikogewicht ist für derartige Forderungen in Analogie zu Randnummer 31 angebracht.

Pakeitimas 201

VI priedo 1 dalies 33 punktas

33. Jei nėra trumpalaikio pozicijos vertinimo, visoms institucijų pozicijoms, kurių terminas nuo sandorio sudarymo pradžios neviršija trijų mėnesių, taikomas bendrasis trumpalaikių pozicijų lengvatinis traktavimas, kaip nurodyta 30 punkte.

 

33. Jei nėra trumpalaikio pozicijos vertinimo, visoms institucijų pozicijoms, kurių likęs terminas neviršija trijų mėnesių, taikomas bendrasis trumpalaikių pozicijų lengvatinis traktavimas, kaip nurodyta 30 punkte.

 

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui. Nuo sandorio pradžios numatytą terminą pakeitus likusiu terminu, sušvelninami nuosavam kapitalui keliami reikalavimai.

Pakeitimas 202

VI priedo 1 dalies 36 punktas

36. Kai kompetentingos institucijos centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijoms yra priėmusios 4–6 punktuose aprašytą metodą, tai – jų nuožiūra – institucijų pozicijoms, kurių efektyvusis terminas nuo sandorio sudarymo pradžios neviršija trijų mėnesių ir kurios yra išreikštos ir finansuojamos nacionaline valiuta, remiantis abiem 26–27 ir 28–31 punktuose aprašytais metodais, gali būti priskiriamas rizikos koeficientas, kuris yra viena kategorija mažiau palankus už lengvatinį rizikos koeficientą, priskiriamą centrinės valdžios pozicijoms, kaip aprašyta 4–6 punktuose.

 

36. Institucijų pozicijos, kurių likęs terminas neviršija trijų mėnesių ir kurios yra išreikštos ir finansuojamos nacionaline valiuta, remiantis abiem 26–27 ir 28–31 punktuose aprašytais metodais, gali kompetentingos institucijos nuožiūra būti priskiriamas rizikos koeficientas, kuris yra viena kategorija mažiau palankus už lengvatinį rizikos koeficientą, priskiriamą centrinės valdžios pozicijoms, kaip aprašyta 4–6 punktuose.

 

Pagrindimas

Žr. VI priedo 1 dalies 33punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 203

VI priedo 1 dalies 37 punktas

37. Pozicijoms, kurių efektyvusis terminas nuo sandorio sudarymo pradžios neviršija trijų mėnesių ir kurios finansuojamos nacionaline skolininko valiuta, negali būti priskiriamas mažesnis kaip 20 proc. rizikos koeficientas.

 

37. Pozicijoms, kurių likęs terminas neviršija trijų mėnesių ir kurios finansuojamos nacionaline skolininko valiuta, negali būti priskiriamas mažesnis kaip 20 proc. rizikos koeficientas.

 

Pagrindimas

Žr. VI priedo 1 dalies 33 punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 204

VI priedo 1 dalis, 6.7a antraštė (nauja)

 

6.7a. Minimalios atsargos, kurios laikomos pagal ECB reikalavimą

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytai nuostatai, kurioje numatyta atsižvelgti į Europos centrinio banko laikomas minimalias atsargas.

Pakeitimas 205

VI priedo 1 dalies 38a punktas (naujas)

 

38a. Jei institucijai taikomas reikalavimas dėl minimalių atsargų, kurias kredito įstaiga privalo laikyti, atsižvelgdama į Europos centrinio banko arba valstybės narės centrinio banko limitus, valstybės narės gali taikyti rizikos koeficientą nuo atitinkamos valstybės narės centrinio banko pozicijos, jei

 

a) atsargos laikomos, atsižvelgiant į 2003 m. rugsėjo 12 d. Europos centrinio banko reglamentą (EB) Nr. 1745/2003 dėl minimalių privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo1 ar vėliau jį pakeitusį reglamentą arba į atskiros valstybės reikalavimus, kurie visais esminiais aspektais atitinka reglamentą; ir

 

b) institucijos, kurioje laikomos atsargos, bankroto arba nemokumo atveju atsargos laiku ir visiškai grąžinamos kredito įstaigai ir nenaudojamos kitoms institucijos pozicijoms padengti.

__________________________________

OL L 250 2003 10 2, p. 10.

Pagrindimas

Žr. VI priedo 1 dalies 6.7a antraštės pakeitimą (nauja).

Pakeitimas 206

VI priedo 1 antraštinės dalies 39 dalies įžanginis sakinys

39. Pozicijoms, kurios turi pripažintos išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos (IKVI) kredito rizikos vertinimą, rizikos koeficientas taikomas pagal 5 lentelę, atsižvelgiant į šiuos reikalavimus atitinkančių IKVI kredito rizikos vertinimus, kompetentingų institucijų paskirstytus į šešis kredito kokybės vertinimo skalės žingsnius.

39. Pozicijoms, kurios turi pripažintos išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos (IKVI) kredito rizikos vertinimą, rizikos koeficientas taikomas pagal toliau pateikiamą lentelę, atsižvelgiant į šiuos reikalavimus atitinkančių IKVI kredito rizikos vertinimus, kompetentingų institucijų paskirstytus į šešis kredito kokybės vertinimo skalės žingsnius.

Justification

Drafting clarification.

Pakeitimas 207

VI priedo 1 dalies 41 punktas

41. Pozicijoms, kurios atitinka 79 straipsnio 2 dalyje išvardytus kriterijus, kompetentingų institucijų nuožiūra, gali būti priskiriamas 75 % rizikos koeficientas.

41. Pozicijoms, kurios atitinka 79 straipsnio 2 dalyje išvardytus kriterijus, priskiriamas 75 % rizikos koeficientas.

Justification

Translation error in Radwan draft report. The German wording "werden...belegt" means "shall be assigned" not "may be assigned". This is an intentional deviation from the Council wording.

Pakeitimas 208

VI priedo 1 dalies 43 punktas

43. Pozicijoms, visiškai ir visapusiškai užtikrintoms kompetentingas institucijas tenkinančia gyvenamosios paskirties turto, kuriame savininkas apsigyveno ar apsigyvens arba kurį jis išnuomojo, hipoteka, priskiriamas 35 % rizikos koeficientas.

43. Pozicijoms arba jų dalims, visiškai ir visapusiškai užtikrintoms kompetentingas institucijas tenkinančia gyvenamosios paskirties turto, kuriame savininkas ar savininkas naudos gavėjas asmeninio investavimo įmonių atveju apsigyveno ar apsigyvens arba kurį jis išnuomojo, hipoteka, priskiriamas 35 % rizikos koeficientas.

Pakeitimas 209

VI priedo 1 dalies 44a punktas (naujas)

 

44a. Atsižvelgiant į 45 punkto a–d dalyse apibrėžtų sąlygų įgyvendinimą, pozicijoms, susijusioms su nekilnojamo turto išperkamąja nuoma, gyvenamuoju plotu ir joms taikant įstatymų nuostatos, numatančias, kad kol nuomotojas nepasinaudos galimybe išpirkti išnuomotus objektus, jie išliks nuomotojo nuosavybe, gali būti priskiriamas 35 proc. rizikos koeficientas. Šiuo atveju galioja 46 ir 47 punktai.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui.

Pakeitimas 210

VI priedo 1 dalies 45 punkto įvadas

45. Priimdamos sprendimą, kompetentingos institucijos yra įsitikinusios, kad įvykdytos šios sąlygos:

 

45. Vykdydamos 43 ir 44 punktuose apibrėžtus tikslus, priimdamos sprendimą, kompetentingos institucijos yra įsitikinusios, kad įvykdytos šios sąlygos:

 

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam išaiškinimui.

Pakeitimas 211

VI priedo 1 dalies 48 punktas

48. Kompetentingų institucijų nuožiūra, pozicijoms, visiškai ir visapusiškai užtikrintoms kompetentingas institucijas tenkinančia biurų ar kitos komercinės paskirties nekilnojamojo turto, esančio jų teritorijoje, hipoteka, gali būti priskiriamas 50 % rizikos koeficientas.

48. Kompetentingų institucijų nuožiūra, pozicijoms arba jų dalims, visiškai ir visapusiškai užtikrintoms kompetentingas institucijas tenkinančia biurų ar kitos komercinės paskirties nekilnojamojo turto, esančio jų teritorijoje, hipoteka, gali būti priskiriamas 50 % rizikos koeficientas.

Justification

Replaces amendment 125 of the Radwan draft report.

Pakeitimas 212

VI priedo 1 dalies 50 punktas

50. Kompetentingų institucijų nuožiūra, pozicijoms, susijusioms su turto nuomos sandoriais, apimančiais biurus ar kitą komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, kuris yra jų teritorijoje ir kuriam taikomos teisės aktų nuostatos, pagal kurias nuomotojas išsaugo visišką nuosavybės teisę į nuomojamą turtą tol, kol nuomininkas pasinaudoja galimybe jį išpirkti, gali būti priskiriamas 50 % rizikos koeficientas;

50. Kompetentingų institucijų nuožiūra, pozicijoms, susijusioms su turto nuomos sandoriais, apimančiais biurus ar kitą komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, kuris yra jų teritorijose, pagal kuriuos kredito įstaiga yra nuomotojas, o nuomininkas turi galimybę jį išpirkti, gali būti priskiriamas 50% rizikos koeficientas, jeigu kredito įstaigos pozicijos visiškai ir visapusiškai užtikrintos jos turima turto nuosavybės teise;

Justification

Islamic law forbids the payment of interest on borrowing. Islamic products are therefore treated as a leasing arrangement rather than a residential mortgage.

The suggested amendment addresses technical problems with the Commission’s original proposal to ensure that it fully covers the Ijara type product, by removing the ‘governed by statutory provisions requirement’.

Pakeitimas 213

VI priedo 1 dalies 55 punkto a papunktis

a) iki 50 % rinkos vertės (arba, jei taikytina ir yra mažesnė, 60 % hipotekinės vertės) bet kuriais nustatytais metais neturi viršyti 0,3 % negrąžintos paskolos sumos;

a) nuostolių, atsirandančių iš komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrinto skolinimo, iki 50 % rinkos vertės (arba, jei taikytina ir yra mažesnė, 60 % hipotekinės vertės) bet kuriais nustatytais metais neviršija 0,3 % negrąžintos paskolos, užtikrintos komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, sumos;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 214

VI priedo 1 dalies 55 punkto b papunktis

b) bendrasis nuostolis, patiriamas iš komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos, bet kuriais nustatytais metais neturi viršyti 0,5 % negrąžintos paskolos sumos.

b) bendrasis nuostolis, patiriamas iš skolinimo, užtikrinto komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, bet kuriais nustatytais metais neturi viršyti 0,5 % negrąžintos paskolos, užtikrintos komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, sumos.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 215

VI priedo 1 dalies 56 punktas

56. Jei tam tikrais metais nesilaikoma bet kurios iš 55 punkte nurodytų ribų, prarandama galimybė taikyti tokį traktavimą, o norint vėl pradėti taikyti tokį traktavimą, prieš tai reikia įvykdyti antrąją 51 punkto b papunktyje nurodytą sąlygą.

 

56. Jei tam tikrais metais nesilaikoma bet kurios iš 55 punkte nurodytų ribų, tuomet negalima daugiau taikyti 55 punkto; tol, kol vėlesniais metais bus įgyvendinta 55 punkte nurodyta sąlyga, galioja 51 punkto b papunktyje nurodyta sąlyga.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam išaiškinimui.

216

VI priedo 1 dalies 58 punktas

58. Nepažeidžiant 59–62 punktuose išdėstytų nuostatų, bet kurios pozicijos neužtikrintai daliai, pradelstai daugiau kaip 90 dienų, priskiriamas toks rizikos koeficientas:

58. Nepažeidžiant 59–62 punktuose išdėstytų nuostatų, bet kurios pozicijos neužtikrintai daliai, pradelstai daugiau kaip 90 dienų, kuri neviršija kompetentingos institucijos nustatyto limito ir kurios rizikos lygis yra priimtinas, priskiriamas toks rizikos koeficientas:

Pakeitimas 217

VI priedo1 dalies 58c punktas

c) 50 proc. rizikos koeficientas – kompetentingų institucijų nuožiūra – jei vertės koregavimai yra ne mažesni kaip 50 proc. neužtikrintos pozicijos dalies iš jos neatėmus vertės koregavimų;

išbraukta

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlymui išbraukti atskiros šalies pasirinkimo teisę.

Pakeitimas 218

VI priedo 1 dalies 65 punkto įvadinė dalis

65. „Padengtos obligacijos" – tai Direktyvos 85/611/EEB 22 straipsnio 4 dalyje apibrėžtos obligacijos, užtikrintos bet kuriuo toliau nurodytu įkeitimui tinkamu (pripažįstamu) turtu:

65. „Padengtos obligacijos" – tai Direktyvos 85/611/EEB (KIAVPS) 22 straipsnio 4 dalyje apibrėžtos obligacijos, užtikrintos bet kuriuo toliau nurodytu įkeitimui tinkamu (pripažįstamu) turtu:

Pakeitimas 219

VI priedo 1 dalies 65 punkto a papunktis

a) centrinės valdžios, centrinių bankų, daugiašalių plėtros bankų, tarptautinių organizacijų arba šių subjektų garantuotos pozicijos, kurios atitinka 1 kredito kokybės žingsnį, kaip aprašoma šiame priede;

a) centrinės valdžios garantuotos pozicijos Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 220

VI priedo1 dalies 65 punkto b papunktis

b) Valstybinio sektoriaus subjektų, regioninės valdžios ir vietos valdžios arba jų šių subjektų garantuotos pozicijos, jei tokioms pozicijoms rizikos koeficientai suteikiami kaip institucijų ar centrinės valdžios bei centrinių bankų pozicijoms atitinkamai pagal 15, 9 arba 10 punktus ir jei jos atitinka 1 kredito kokybės žingsnį, kaip aprašoma šiame priede;

 

b) ES valstybinio sektoriaus subjektų, regioninės valdžios ir vietos valdžios garantuotos pozicijos bei centrinės valdžios, centrinių bankų, daugiašalių plėtros bankų, tarptautinių organizacijų, valstybinio sektoriaus subjektų, regioninės ir vietos valdžios garantuotos pozicijos, jei tokioms pozicijoms rizikos koeficientai suteikiami kaip institucijų ar centrinės valdžios bei centrinių bankų pozicijoms atitinkamai pagal 15, 15a, 9 arba 10 punktus ir jei jos atitinka 1 kredito kokybės žingsnį, kaip aprašoma šiame priede,

ba) jei jos neviršija 20 % obligacijas išleidžiančių institucijų dar neapmokėtų padengtų obligacijų nominalios sumos ir atitinka bent jau 2 arba žemesnį kredito kokybės žingsnį, kaip aprašoma šiame priede;

 

Pakeitimas 221

VI priedo 1 dalies 65 punkto c papunktis

c) institucijų pozicijos, kurios atitinka 1 kredito kokybės žingsnį, kaip aprašoma šiame priede. Tokios rūšies pozicijų bendra suma negali viršyti 10% obligacijas išleidžiančios kredito įstaigos dar neapmokėtų padengtų obligacijų nominalios sumos. Pozicijoms, atsirandančioms dėl to, kad įkeistu nekilnojamuoju turtu užtikrintų paskolų gavėjai mokėjimą perleidžia padengtų obligacijų turėtojams, 10 % riba netaikoma;

c) institucijų pozicijos, kurios atitinka 1 kredito kokybės žingsnį, kaip aprašoma šiame priede. Tokios rūšies pozicijų bendra suma negali viršyti 15% obligacijas išleidžiančios kredito įstaigos dar neapmokėtų padengtų obligacijų nominalios sumos. Pozicijoms, atsirandančioms dėl to, kad įkeistu nekilnojamuoju turtu užtikrintų paskolų gavėjai mokėjimo arba likvidavimo lėšų valdymą perleidžia padengtų obligacijų turėtojams, 15% riba netaikoma. Institucijų pozicijoms, kurių terminas neviršija 100 dienų, netaikomas 1 žingsnio reikalavimas, bet tos institucijos turi bent jau atitikti 2 kredito kokybės žingsnį, kaip aprašoma šiame priede;

Justification

A 10% ceiling on the level of substitution assets that may be held in the cover pool is too restrictive for flexible management in this developing sector of financial services, and should be increased to 15%.

Requiring holders of deposits eligible as substitution assets to be of Step 1 quality for covered bonds to carry a 10% risk weighting is excessive, especially where the deposits are of short-term duration (i.e. not exceeding 100 days). Issuers of covered bonds could be constrained from placing deposits, eligible to qualify as substitution assets in given asset pools, within the group structure (e.g. with the parent bank), which would adversely impact on liquidity and could restrict bond issuance in the Union. A step 2 credit rating for such deposit holders would reflect current market practice, while underpinning the low-risk approach which secures such deposits.

Pakeitimas 222

VI priedo 1 dalies 65 punkto c papunkčio 1a dalis (nauja)

Pozicijos, atsirandančios dėl to, kad aukščiausiojo reitingo vienetais arba skolos vertybiniais popieriais įkeistu turtu užtikrintų paskolų gavėjai perleidžia mokėjimo arba likvidavimo lėšų valdymą, neįtraukiamos skaičiuojant 20% ribą.

Pakeitimas 223

VI priedo 1 dalies 65 punkto d papunktis

d) paskolos, užtikrintos įkeičiant gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą arba Suomijos gyvenamųjų namų statybos bendrovių akcijas, kaip nurodyta 44 punkte, tik jeigu kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės, susietos su ankstesnėmis kreditorinio reikalavimo pirmumo teisėmis, neviršija 80 % įkeisto turto vertės;

d) paskolos, užtikrintos įkeičiant gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą arba Suomijos gyvenamųjų namų statybos bendrovių akcijas, kaip nurodyta 44 punkte, neviršijančios mažesniosios iš pagrindinių kreditorinio reikalavimo pirmumo teisių, susietų su ankstesnėmis kreditorinio reikalavimo pirmumo teisėmis, sumų bei neviršijančios 80% įkeisto turto vertės, arba aukščiausiojo reitingo vienetus, kuriuos leidžia Prancūzijos „Fonds Communs de Créances“ arba atitinkami valstybės narės teisės reglamentuojami pakeitimo vertybiniais popieriais subjektai, keičiantys vertybiniais popieriais gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto pozicijas, jeigu bent 90% „Fonds Communs de Créances“ arba atitinkamų valstybės narės teisės reglamentuojamų pakeitimo vertybiniais popieriais subjektų turto sudaro hipotekos, susietos su ankstesnėmis kreditorinio reikalavimo pirmumo teisėmis, neviršijančiomis mažesniosios iš pagrindinių sumų pagal aukščiausiuosius reitingo vienetus, pagrindinės kreditorinio reikalavimo pirmumo teisių sumos ir 80% įkeisto turto vertės, o vienetai atitinka 1 kredito kokybės žingsnį, kaip aprašoma šiame priede, jeigu šie vienetai neviršija 20% nominalios neapmokėtos emisijos vertės;

Pakeitimas224

VI priedo 1 dalies 65 punkto d papunkčio 1a dalis (nauja)

Pozicijos, atsirandančios dėl to, kad aukščiausiojo reitingo vienetais arba skolos vertybiniais popieriais įkeistu turtu užtikrintų paskolų gavėjai perleidžia mokėjimo arba likvidavimo lėšų valdymą, neįtraukiamos skaičiuojant 90% ribą.

Pakeitimas 225

VI priedo 1 dalies 65 punkto e papunktis

e) paskolos, užtikrintos įkeičiant komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą arba Suomijos gyvenamųjų namų statybos bendrovių akcijas, kaip nurodyta 49 punkte, tik jeigu kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės, susietos su ankstesnėmis kreditorinio reikalavimo pirmumo teisėmis, neviršija 60 % įkeisto turto vertės. Kompetentingos institucijos gali pripažinti tinkamomis komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintas paskolas, kai nustatytasis 60 % paskolos ir vertės santykis pasiekia ne daugiau kaip 70 % lygį, jei viso įkeisto turto, naudojamo kaip padengtų obligacijų užtikrinimo priemonė, vertė bent 10 % viršija padengtų obligacijų neapmokėtą nominalią vertę ir jei obligacijų turėtojo pretenzijos atitinka IX priede išdėstytus teisinio tikrumo reikalavimus. Obligacijų turėtojo pretenzija turi būti viršesnė už visas kitas pretenzijas į užtikrinimo priemonę.

e) paskolos, užtikrintos įkeičiant komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą arba Suomijos gyvenamųjų namų statybos bendrovių akcijas, kaip nurodyta 49 punkte, neviršijančios mažiausios iš pagrindinių kreditorinio reikalavimo pirmumo teisių, susietų su ankstesnėmis kreditorinio reikalavimo pirmumo teisėmis, sumų bei neviršijančios 60% įkeisto turto vertės, arba aukščiausiojo reitingo vienetus, kuriuos leidžia Prancūzijos „Fonds Communs de Créances“ arba atitinkami valstybės narės teisės reglamentuojami pakeitimo vertybiniais popieriais subjektai, keičiantys vertybiniais popieriais komercinės paskirties nekilnojamojo turto pozicijas, jeigu bent 90% „Fonds Communs de Créances“ arba atitinkamų valstybės narės teisės reglamentuojamų pakeitimo vertybiniais popieriais subjektų turto sudaro hipotekos, susietos su ankstesnėmis kreditorinio reikalavimo pirmumo teisėmis, neviršijančiomis mažesniosios iš pagrindinių sumų pagal aukščiausiuosius reitingo vienetus, pagrindinės kreditorinio reikalavimo pirmumo teisių sumos ir 60% įkeisto turto vertė, o vienetai atitinka 1 kredito kokybės žingsnį, kaip aprašoma šiame priede, jeigu šie vienetai neviršija 20% nominalios neapmokėtos emisijos vertės; Kompetentingos institucijos gali pripažinti tinkamomis komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintas paskolas, kai nustatytasis 60 % paskolos ir vertės santykis pasiekia ne daugiau kaip 70 % lygį, jei viso įkeisto turto, naudojamo kaip padengtų obligacijų užtikrinimo priemonė, vertė bent 10 % viršija padengtų obligacijų neapmokėtą nominalią vertę ir jei obligacijų turėtojo pretenzijos atitinka VIII priede išdėstytus teisinio tikrumo reikalavimus. Obligacijų turėtojo pretenzija turi būti viršesnė už visas kitas pretenzijas į užtikrinimo priemonę.

Pakeitimas226

VI priedo 1 dalies 65 punkto e papunkčio 1a dalis (nauja)

Pozicijos, atsirandančios dėl to, kad aukščiausiojo reitingo vienetais arba skolos vertybiniais popieriais įkeistu turtu užtikrintų paskolų gavėjai perleidžia mokėjimo arba likvidavimo lėšų valdymą, neįtraukiamos skaičiuojant 90% ribą.

Pakeitimas 227

VI priedo1 dalies 65 punkto (ea) papunktis (naujas)

 

ea) Paskolos, apdraustos įkeitus laivus, jei bendra laivo hipotekos suma, įskaitant visas prioritetines hipotekas, neviršija 60 proc. įkeisto laivo vertės.

 

Čia „apdraustas“ taikomas ir tais atvejais, kai a – f punktuose apibrėžta turto vertė pagal galiojančius įstatymus skirta išimtinai apsaugoti skolos vertybinių popierių turėtoją nuo nuostolių.

 

Iki 2010 m. gruodžio 31 d. netaikoma maksimali 20 proc. riba prioritetinėms akcijoms, kurias išleido Prancūzijos fondas „Fonds Communs de Créances“ arba lygiaverčiai laidavimo subjektai pagal d ir e punktus, jei šioms prioritetinėms akcijoms pripažintos reitingų agentūros nustatytas reitingas priskiriamas geriausiai mokumo kategorijai, kuriuos reitingų agentūra suteikė vertybiniais popieriais padengtoms skoloms. Prieš pasibaigiant šiam laikotarpiui, peržiūrimos šios pereinamojo laikotarpio nuostatos; atlikus peržiūrą, Komisija gali pratęsti laikotarpį, pagal 151 straipsnyje pateiktą metodą, nustatydama papildomas kontrolės sąlygas arba netaikydama šių sąlygų.

 

Iki 2010 m. gruodžio 31 d. vietoj (ea) punkte numatytų 60 proc. gali būti taikomas 70 proc. tarifas. Prieš pasibaigiant šiam laikotarpiui, peržiūrimos šios pereinamojo laikotarpio nuostatos; atlikus peržiūrą, Komisija gali pratęsti laikotarpį, pagal 151 straipsnyje pateiktą metodą nustatydama papildomas kontrolės sąlygas arba netaikydama šių sąlygų.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui.

Pakeitimas 228

VI priedo 1 dalies 70 punktas

70. Trumpalaikėms institucijų ar įmonių, kurios turi pripažintos išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos (IKVI) suteiktą kredito rizikos vertinimą, pozicijoms rizikos koeficientas priskiriamas pagal 6 lentelę, atsižvelgiant į šiuos reikalavimus atitinkančių IKVI kredito rizikos vertinimus, kompetentingų institucijų paskirstytus į šešis kredito kokybės vertinimo skalės žingsnius.

70. Trumpalaikėms kredito įstaigų ar įmonių, kurios turi pripažintos išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos (IKVI) suteiktą kredito rizikos vertinimą, pozicijoms rizikos koeficientas priskiriamas pagal 6 lentelę, atsižvelgiant į šiuos reikalavimus atitinkančių IKVI kredito rizikos vertinimus, kompetentingų institucijų paskirstytus į šešis kredito kokybės vertinimo skalės žingsnius.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 229

VI priedo 1 dalies 86 punktas

86. Kai kredito įstaiga numato kredito užtikrinimą tam tikram pozicijų skaičiui su sąlyga, kad n-tasis įsipareigojimų, susijusių su tomis pozicijomis, neįvykdymo atvejis yra mokėjimo priežastis ir kad dėl tokio kredito įvykio sutartis nutraukiama ir jei produktas turi reikalavimus atitinkančios IKVI suteiktą išorinį kredito rizikos vertinimą, taikomi 78–83 straipsniuose numatyti rizikos koeficientai. Jei reikalavimus atitinkanti IKVI nėra suteikusi reitingo produktui, apskaičiuojant pagal riziką įvertinto turto vertę, bus sudedami į krepšelį įtrauktų pozicijų rizikos koeficientai, neskaitant n-1 pozicijų, tačiau neviršijant 1 250 %, ir gauta suma dauginama iš kredito išvestinės priemonės suteikto užtikrinimo nominalios sumos. n-1 pozicijos, kurios neturi būti sumuojamos, nustatomos remiantis principu, kad įtraukiamos tos pozicijos, kurių kiekviena sukuria mažesnę pagal riziką įvertintą poziciją nei bet kuri į sumavimą įtraukta pagal riziką įvertinta pozicija.

86. Kai kredito įstaiga numato kredito užtikrinimą tam tikram pozicijų skaičiui su sąlyga, kad n-tasis įsipareigojimų, susijusių su tomis pozicijomis, neįvykdymo atvejis yra mokėjimo priežastis ir kad dėl tokio kredito įvykio sutartis nutraukiama ir jei produktas turi reikalavimus atitinkančios IKVI suteiktą išorinį kredito rizikos vertinimą, taikomi 94 – 101 straipsniuose numatyti rizikos koeficientai. Jei reikalavimus atitinkanti IKVI nėra suteikusi reitingo produktui, apskaičiuojant pagal riziką įvertinto turto vertę, bus sudedami į krepšelį įtrauktų pozicijų rizikos koeficientai, neskaitant n-1 pozicijų, tačiau neviršijant 1250 %, ir gauta suma dauginama iš kredito išvestinės priemonės suteikto užtikrinimo nominalios sumos. n-1 pozicijos, kurios neturi būti sumuojamos, nustatomos remiantis principu, kad įtraukiamos tos pozicijos, kurių kiekviena sukuria mažesnę pagal riziką įvertintą poziciją nei bet kuri į sumavimą įtraukta pagal riziką įvertinta pozicija.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 230

VI priedo 2 dalies 9 punkto ca papunktis (naujas)

 

ca) ar bent du bankai naudoja IKVI individualų kredito rizikos vertinimą obligacijų emisijoms ir kredito rizikai vertinti.

Justification

In order to providing for the full credibility of ECAI’s individual credit assessment, the amendment makes for greater rigour in authorising and recognising the new rating agencies and guarantees the reliability of the judgements the ECAIs issue on the borrower’s creditworthiness. As a matter of fact, the market credibility is one of the most important requirement to recognise the eligible ECAI and market acceptance of them represents a significant proof of ECAIs’ reliability.

Pakeitimas 231

VI priedo 2 dalies 10 punktas

10. Kompetentingos institucijos tikrina, ar individualūs kredito rizikos vertinimai vienodomis sąlygomis prieinami visoms šalims, turinčioms teisėtų interesų į šiuos individualius kredito rizikos vertinimus.

 

10. Kompetentingos institucijos tikrina, ar individualūs kredito rizikos vertinimai vienodomis sąlygomis prieinami visoms kredito įstaigoms, turinčioms teisėtų interesų į šiuos individualius kredito rizikos vertinimus.

.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui, siekiant suderinti su pagrindiniu Bazelio susitarimu.

Pakeitimas 232

VI priedo 2 dalies 11 punktas

11. Kompetentingos institucijos būtent tikrina, ar individualūs kredito rizikos vertinimai ne vietos šalims prieinami tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir vietos šalims, turinčioms teisėtų interesų į šiuos individualius kredito rizikos vertinimus.

 

11. Kompetentingos institucijos būtent tikrina, ar individualūs kredito rizikos vertinimai ne vietos kredito įstaigoms prieinami tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir vietos šalims, turinčioms teisėtų interesų į šiuos individualius kredito rizikos vertinimus.

 

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui.

Pakeitimas 233

VI priedo 3 dalies 1 punktas

1. Įstaiga gali pasiūlyti vieną ar kelias reikalavimus atitinkančias IKVI, kad jų kredito rizikos vertinimus būtų galima panaudoti nustatant turto ir nebalansinių straipsnių rizikos koeficientus.

 

1. Kredito įstaiga gali pasiūlyti vieną ar kelias reikalavimus atitinkančias IKVI, kad jų kredito rizikos vertinimus būtų galima panaudoti nustatant turto ir nebalansinių straipsnių rizikos koeficientus.

 

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui.

Pakeitimas 234

VI priedo 3 dalies 3 punktas

3. Įstaiga, kuri nusprendžia naudoti reikalavimus atitinkančios IKVI pateiktus kredito rizikos vertinimus, turi juos nepertraukiamai ir nuosekliai taikyti visą laiką.

 

3. Kredito įstaiga, kuri nusprendžia naudoti reikalavimus atitinkančios IKVI pateiktus kredito rizikos vertinimus, turi juos nepertraukiamai ir nuosekliai taikyti visą laiką.

 

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui.

Pakeitimas 235

VI priedo 3 dalies 8 punktas

8. Kredito įstaigos taiko užsakytus kredito rizikos vertinimus. Kompetentingos institucijos gali leisti kredito įstaigoms taikyti neužsakytus kredito rizikos vertinimus.

 

išbraukta

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui.

Pakeitimas 236

VI priedo3 dalies 18 punktas

18. Neatsižvelgiant į 17 punktą, kai pozicija atsiranda dėl banko dalyvavimo paskoloje, suteiktoje Daugiašalio plėtros banko, kurio privilegijuoto kreditoriaus statusas pripažįstamas rinkoje, kompetentingos institucijos gali leisti, kad rizikos koeficientui nustatyti būtų naudojamas straipsnio įsipareigojančiojo asmens šalies valiuta kredito rizikos vertinimas.

18. Neatsižvelgiant į 17 punktą, kai pozicija atsiranda dėl kredito įstaigos dalyvavimo paskoloje, suteiktoje Daugiašalio plėtros banko, kurio privilegijuoto kreditoriaus statusas pripažįstamas rinkoje, kompetentingos institucijos gali leisti, kad rizikos koeficientui nustatyti būtų naudojamas straipsnio įsipareigojančiojo asmens šalies valiuta kredito rizikos vertinimas.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui.

Pakeitimas 237

VII priedo 1 dalies 3 punkto 4 pastraipa

Rizikos koeficientas (RW) =LGD*(N[....

Rizikos koeficientas (RW) =(LGD*N[....

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 238

VII priedo 1 dalies 3 punkto 5a papunktis (naujas)

 

5a. Realusis PD=0, sudaro RW:0

 

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui. Specifikacija svarbi, siekiant padengti PD=0 ir atliekant pakeitimą dėl UL/EL metodo taikymo (plg. 66 straipsnio pakeitimą)

Pakeitimas 239

VII priedo 1 dalies 3 punkto 5b papunktis (naujas)

 

5b. Realusis PD=1, galioja tai:

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui. Žr. VII priedo 1 dalies 3 punkto 5a papunkčio pakeitimą (naują).

Pakeitimas 240

VII priedo 1 dalies 3 punkto 5 c papunktis (naujas)

 

5c. Neįvykdytų pozicijų atveju, kurioms kredito įstaigos, atsižvelgdamos į 2 dalies 8 punktą, taiko LGD vertes, sudaro RW:0;

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui.

Pakeitimas 241

VII priedo 1 dalies 3 punkto 5d papunktis (naujas)

 

5d. Neįvykdytų pozicijų atveju, kredito įstaigos taiko savus LGD įverčius, kurie sudaro RW:Max{0,12,5*(LGD-ELBE )};

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui.

Pakeitimas 242

VII priedo 1 dalies 3 punkto 5e papunktis (naujas)

 

5e. Šiuo atveju ELBE reiškia potencialius nuostolius, atsiradusius dėl neįvykdytų pozicijų, remiantis pačios kredito įstaigos atliktu kaip galima tikslesniu įvertinimu, atsižvelgiant į šio priedo 4 dalies 79 punktą.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui. Specifikacija svarbi, siekiant padengti PD=0 ir atliekant pakeitimą dėl UL/EL metodo taikymo (plg. 66 straipsnio pakeitimą).

Pakeitimas 243

VII priedo 1 dalies 5 punkto 3 pastraipa

Priskirdamos rizikos koeficientus specializuoto skolinimo pozicijoms, įstaigos atsižvelgia į šiuos veiksnius: finansinį stiprumą, politinę ir teisinę aplinką, sandorio ir (arba) turto ypatybes, rėmėjo ir vykdytojo stiprumą, įskaitant bet kurio viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės subjekto pajamų srautą, užtikrinimo priemonių visumą.

Priskirdamos rizikos koeficientus specializuoto skolinimo pozicijoms, kredito įstaigos atsižvelgia į šiuos veiksnius: finansinį stiprumą, politinę ir teisinę aplinką, sandorio ir (arba) turto ypatybes, rėmėjo ir vykdytojo stiprumą, įskaitant bet kurio viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės subjekto pajamų srautą, užtikrinimo priemonių visumą.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 244

VII priedo 1 dalies 6 punktas

6. Įsigytos įmonių gautinos sumos traktuojamos kaip įmonių pozicijos, jei jos atitinka 4 dalies 104–108 punktuose išdėstytus minimalius reikalavimus. Jei įsigytoms įmonių gautinoms sumoms, kurios papildomai atitinka 12 punkte išdėstytas sąlygas, kredito įstaigai būtų pernelyg sunku taikyti kiekybinio rizikos vertinimo standartus, taikomus įmonių pozicijoms, kaip nurodyta 4 dalyje, gali būti taikomi kiekybiniai mažmeninių pozicijų rizikos vertinimo standartai, kaip nurodyta 4 dalyje.

 

6. Kredito įstaigos, atsižvelgiant į įsigytas sumas, privalo atitikti 4 dalies 104–108 punktuose išdėstytus minimalius reikalavimus. Jei įsigytoms įmonių gautinoms sumoms, kurios papildomai atitinka 12 punkte išdėstytas sąlygas, kredito įstaigai būtų pernelyg sunku taikyti kiekybinio rizikos vertinimo standartus, taikomus įmonių pozicijoms, kaip nurodyta 4 dalyje, gali būti taikomi kiekybiniai mažmeninių pozicijų rizikos vertinimo standartai, kaip nurodyta 4 dalyje.

 

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui, siekiant suderinti su 87 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas 245

VII priedo 1 dalies 7 punktas

7. Vidaus reitingais pagrįstoje pakeitimo vertybiniais popieriais sistemoje įsigytoms įmonių gautinoms sumoms grąžintini pirkimo diskontai, užtikrinimo priemonės ar dalinės garantijos, kurios suteikia pirmojo nuostolio apsaugą įsipareigojimų neįvykdymo nuostolių atvejais, arba visos minėtosios priemonės gali būti traktuojamos kaip pirmojo nuostolio pozicijos.

7. Vidaus reitingais pagrįstoje pakeitimo vertybiniais popieriais sistemoje įsigytoms įmonių gautinoms sumoms grąžintini pirkimo diskontai, užtikrinimo priemonės ar dalinės garantijos, kurios suteikia pirmojo nuostolio apsaugą įsipareigojimų neįvykdymo nuostolių atvejais, nuostolių dėl sumažėjimo atvejais arba abiem atvejais, arba visos minėtosios priemonės gali būti traktuojamos kaip pirmojo nuostolio pozicijos.

Justification

The German version of the COM text already included "dilution losses". For the English version, this amendment is needed.

Pakeitimas 246

VII priedo 1 dalies 9 punkto 3 pastraipa

Rizikos koeficientas:

LGD*(N[....

Rizikos koeficientas (RW):

(LGD*N[....

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 247

VII priedo 1 dalies 9 punkto 4a papunktis (naujas)

 

4a. Realusis PD=1 (neįvykdyta pozicija), sudaro RW:Max {0,12.5*(LGD-ELBE )};

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui.

Pakeitimas 248

VII priedo 1 dalies 9 punkto 4b papunktis (naujas)

 

4b. Šiuo atveju ELBE reiškia potencialius nuostolius, atsiradusius dėl neįvykdytų pozicijų, remiantis pačios kredito įstaigos atliktu kaip galima tikslesniu įvertinimu, atsižvelgiant į šio priedo 4 dalies 79 punktą.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui. Žr. 6 papunkčio pagrindimą (viršuje).

Pakeitimas 249

VII priedo 1 dalies 10 punktas

10. Nekilnojamuoju turtu užtikrintoms mažmeninėms pozicijoms 0,15 koreliacija (R) pakeičia skaičių, gaunamą pagal koreliacijos formulę, pateiktą 9 punkte.

10. Hipoteka užtikrintoms paskoloms ir privačių asmenų pagrindinėms įkeitimo teisėms 0,15 koreliacija (R) pakeičia skaičių, gaunamą pagal koreliacijos formulę, pateiktą 9 punkte.

Justification

Diese Formulierung ist zu wählen, um die Einheitlichkeit zwischen Basel und der EU-Regelung zu gewährleisten.

Pakeitimas 250

VII priedo 1 dalies 11 punkto 2 papunktis (naujas)

 

Jei už kreditą laiduojama banko sąskaita, į kurią pervedamas atlygis, kompetentingos institucijos gali nesilaikyti b punkte apibrėžtos kredito draudimo sąlygos. Šiuo atveju, atliekant LGD įvertinimą, neatsižvelgiama į tokiu būdu įkeistą pelną.

Pagrindimas

Atsižvelgiama į Tarybos pakeitimą.

Pakeitimas 251

VII priedo 1 dalies 15 punktas

15. Gavusi kompetentingų institucijų patvirtinimą, kredito įstaiga skirtingiems portfeliams gali taikyti skirtingus metodus, jei pati kredito įstaiga taiko skirtingus vidaus metodus. Kai kredito įstaigai leidžiama taikyti skirtingus metodus, kredito įstaiga įrodo kompetentingoms institucijoms, kad jos pasirinkimas daromas nuosekliai ir kad nėra nulemtas reglamentuojančių arbitražo aplinkybių.

15. Kredito įstaiga skirtingiems portfeliams gali taikyti skirtingus metodus, jei pati kredito įstaiga taiko skirtingus vidaus metodus. Kai kredito įstaiga taiko skirtingus metodus, kredito įstaiga įrodo kompetentingoms institucijoms, kad jos pasirinkimas daromas nuosekliai ir kad nėra nulemtas reglamentuojančių arbitražo aplinkybių.

Justification

The possibility to employ different approaches for equity exposures should be allowed in all the 25 Member States and not as a national discretion, as in any cases the credit institution ought to demonstrate to the competent authorities that the choice is made consistently. Otherwise, credit institutions operating across borders could be subject to materially different treatment to competitors operating in the same market. This would be inconsistent with the Single Market objective.

Pakeitimas 252

VII priedo 1 dalies 20 punktas

20. Pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal 3 punkte pateiktas formules. Jei įstaigos neturi pakankamai informacijos, leidžiančios taikyti 4 dalies 44–48 punktuose pateiktą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžimą, rizikos koeficientams taikomas 1,5 padidinimo daugiklis.

20. Pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal 3 punkte pateiktas formules. Jei kredito įstaigos neturi pakankamai informacijos, leidžiančios taikyti 4 dalies 44 – 48 punktuose pateiktą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžimą, rizikos koeficientams taikomas 1,5 padidinimo daugiklis.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 253

VII priedo 1 dalies 23 punktas

23. Pagal riziką įvertinta pozicija lygi galimam nuostoliui iš įstaigos akcijų pozicijų, nustatytam pagal vertės pokyčio rizikos (Value-at-risk) modelius pagal 99 proc. kvantilio pasikliautinąjį intervalą, taikomą skirtumui tarp ketvirčio pajamų ir atitinkamo nerizikingo lygio, apskaičiuoto per ilgalaikės imties laikotarpį, padaugintam iš 12,5. Pagal riziką įvertintos pozicijos individualių pozicijų lygmenyje yra ne mažesnės už minimalių pagal riziką įvertintų pozicijų, reikalaujamų pagal PD/LGD metodą, ir atitinkamos tikėtinų nuostolių sumos, padaugintos iš 12,5, sumą.

23. Pagal riziką įvertinta pozicija lygi galimam nuostoliui iš kredito įstaigos akcijų pozicijų, nustatytam pagal vertės pokyčio rizikos (Value-at-risk) modelius pagal 99 proc. kvantilio pasikliautinąjį intervalą, taikomą skirtumui tarp ketvirčio pajamų ir atitinkamo nerizikingo lygio, apskaičiuoto per ilgalaikės imties laikotarpį, padaugintam iš 12,5. Pagal riziką įvertintos pozicijos individualių pozicijų lygmenyje yra ne mažesnės už minimalių pagal riziką įvertintų pozicijų, reikalaujamų pagal PD/LGD metodą, ir atitinkamos tikėtinų nuostolių sumos, padaugintos iš 12,5, sumą, ir apskaičiuojamos remiantis PD vertėmis, nustatytomis VII priedo 2 dalies 22 punkto a papunktyje, ir LDG vertėmis, nustatytomis VII priedo 2 dalies 23 ir 24 punktuose.

Or. en

Justification

Cross reference / Typographical error. Substitutes Amendment 151 of Radwan draft report.

Pakeitimas 254

VII priedo 1 dalies 25 punktas

25. Pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal šias formules:

25. Pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal šias formules:

Pagal riziką įvertinta pozicija = 100 % * pozicijos vertė.

Pagal riziką įvertinta pozicija = 100 % * pozicijos vertė, išskyrus atvejus, kai pozicija yra likutinė vertė, tokiu atveju ji turi būti nustatoma kiekvieniems metams ir apskaičiuojama taip: 1/t * 100% * pozicijos vertė; kai t yra išperkamosios nuomos sutarties termino metų skaičius.

Justification

If a lessee is in default before the end of the lease contract term, the credit risk relating to this event is taken into account via LGDs. In the other case of a lessee not being in default, the residual value of the leased asset is exclusively subject to market risk and, even then, this risk is only realised at the end of the contract. The credit institution should take into account a portion of the residual value risk each year over the lease contract term. The most simple and effective way to determine this proportion is to take into account the same fraction of the exposure every year.

Pakeitimas 255

VII priedo 1 dalies 28 punkto 3 papunktis

Priedai virš nominalios vertė superkant pretenzijas vertinami kaip EL.

Kai, esant neįvykdytoms pozicijoms (PD=1), kredito įstaigos taiko savus LGD įverčius EL=ELBE , tai reiškia, kad pačios kredito įstaigos atlieka kaip galima tikslesnį įvertinimą, atsižvelgiant į šio priedo 4 dalies 79 punktą.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui dėl nuostatų suderinimo su pagrindiniu Bazelio susitarimu dėl EL/UL metodo taikymo.

Pakeitimas 256

VII priedo 1 dalies 29 punkto 2 lentelė

Terminas iki sandorio galiojimo pabaigos

1 kategorija.

2 kategorija.

3 kategorija.

4 kategorija.

5 kategorija.

Mažiau kaip 2,5 metų

0%

5%

35%

100%

625%

2,5 metų ir daugiau EL

5%

10%

35%

100%

625%

Parlamento pakeitimas

Terminas iki sandorio galiojimo pabaigos

1 kategorija.

2 kategorija.

3 kategorija.

4 kategorija.

5 kategorija.

Mažiau kaip 2,5 metų

0%

0.4%

2.8%

8%

50%

2,5 metų ir daugiau

0.4%

0.8%

2.8%

8%

50%

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 257

VII priedo 1 dalies 29 punkto 2 pastraipa

Kai kompetentingos institucijos leido kredito įstaigai paprastai priskirti lengvatinį 50 % rizikos koeficientą 1 kategorijos pozicijoms ir 70 % rizikos koeficientą 2 kategorijos pozicijoms, EL vertė 1 kategorijos pozicijoms yra 0 %, o 2 kategorijos pozicijoms – 5 %.

Kai kompetentingos institucijos leido kredito įstaigai paprastai priskirti lengvatinį 50 % rizikos koeficientą 1 kategorijos pozicijoms ir 70 % rizikos koeficientą 2 kategorijos pozicijoms, EL vertė 1 kategorijos pozicijoms yra 0 %, o 2 kategorijos pozicijoms – 0,4%.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 258

VII priedo 1 dalies 30 punktas

30. Tikėtinų nuostolių suma akcijų pozicijoms, kai pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal 17–19 punktuose aprašytus metodus, apskaičiuojama pagal tokią formulę:

Tikėtinų nuostolių suma =         EL × pozicijos vertė.

EL vertės bus tokios:

Tikėtinas nuostolis (EL) =        10 % privataus kapitalo akcijų pozicijoms pakankamai diversifikuotuose portfeliuose.

Tikėtinas nuostolis (EL) =        10 % akcijų pozicijoms, kuriomis prekiaujama biržoje.

Tikėtinas nuostolis (EL) =        30% visoms kitoms akcijų pozicijoms.

30. Tikėtinų nuostolių suma akcijų pozicijoms, kai pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal 17–19 punktuose aprašytus metodus, apskaičiuojama pagal tokią formulę:

Tikėtinų nuostolių suma =          EL × pozicijos vertė.

EL vertės bus tokios:

Tikėtinas nuostolis (EL) =        0,8% privataus kapitalo akcijų pozicijoms pakankamai diversifikuotuose portfeliuose.

Tikėtinas nuostolis (EL) =        0,8% akcijų pozicijoms, kuriomis prekiaujama biržoje.

Tikėtinas nuostolis (EL) =        2,4% visoms kitoms akcijų pozicijoms.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 259

VII priedo 1 dalies 34 punktas

34. Tikėtinų nuostolių suma, apskaičiuojama pagal 28, 29 ir 33 punktus, atimama iš vertės koregavimų ir su šiomis pozicijomis susijusių atidėjinių sumos. Diskontai įsigytoms pozicijoms pagal 3 dalies 1 punktą traktuojami tokiu pat būdu kaip vertės koregavimai, o įsigytų pozicijų priemokos pagal 3 dalies 1 punktą pridedamos prie tikėtinų nuostolių sumos. Tikėtinų nuostolių sumos užtikrintoms pozicijoms, vertės koregavimai bei su šiomis pozicijomis susiję atidėjiniai į šį skaičiavimą neįtraukiami.

34. Tikėtinų nuostolių suma, apskaičiuojama pagal 28, 29 ir 33 punktus, atimama iš vertės koregavimų ir su šiomis pozicijomis susijusių atidėjinių sumos. Nuolaidos jau supirkimo metu rizikingoms balansinėms pozicijoms pagal 3 dalies 1 punktą traktuojami tokiu pat būdu kaip vertės koregavimai. Tikėtinų nuostolių sumos užtikrintoms pozicijoms, vertės koregavimai bei su šiomis pozicijomis susiję atidėjiniai į šį skaičiavimą neįtraukiami.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui dėl 87 straipsnio 2 dalies suderinimo (plg. 87 straipsnio 2 dalies pakeitimu).

Pakeitimas 260

VII priedo 2 dalies 5 punktas

5. Kredito įstaigos gali pripažinti netiesioginį kredito užtikrinimą PD vertėje pagal 90–93 straipsnių nuostatas.

 

5. Kredito įstaigos gali pripažinti netiesioginį kredito užtikrinimą PD vertėje pagal 90–93 straipsnių nuostatas. Esant išskaidymo rizikai, kompetentingos institucijos vis dėlto gali atsižvelgti ir į kitus VIII priedo 1 dalyje nurodytus laiduotojus, nereikalaujančius užstato

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui dėl 87 straipsnio 2 dalies suderinimo (plg. 87 straipsnio 2 dalies pakeitimą).

Pakeitimas 261

VII priedo 2 dalies 6 punktas

6. Kredito įstaigos, naudojančios savus LGD įverčius, gali pripažinti netiesioginį kredito užtikrinimą, pakoreguodamos PD pagal 11 punktą.

6. Kredito įstaigos, naudojančios savus LGD įverčius, gali pripažinti netiesioginį kredito užtikrinimą, pakoreguodamos PD pagal 10 punktą.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 262

VII priedo 2 dalies 7 punktas

7. Įsigytų gautinų sumų sumažėjimo rizikai PD nustatomas lygus EL įverčiui sumos sumažėjimo rizikai. Kai kredito įstaigai leidžiama taikyti savus LGD įverčius įmonių pozicijoms ir jei ji gali patikimu būdu išskaidyti savo EL įvertį įsigytų įmonių gautinų sumų sumažėjimo rizikai į PD ir LDG, galima naudoti PD įvertį.

 

7. Įsigytų gautinų sumų sumažėjimo rizikai PD nustatomas lygus EL įverčiui sumos sumažėjimo rizikai. Kai kredito įstaigai leidžiama taikyti savus LGD įverčius įmonių pozicijoms ir jei ji gali patikimu būdu išskaidyti savo EL įvertį įsigytų įmonių gautinų sumų sumažėjimo rizikai į PD ir LDG, galima naudoti PD įvertį. Kredito įstaigos gali pripažinti netiesioginį kredito užtikrinimą PD verte pagal 90 – 93 straipsnių nuostatas. Kompetentingos institucijos taip pat gali toleruoti ir kitus VIII priedo 1 dalyje nurodytus draudimus be užstato. Kredito įstaigos su sumažėjimo rizika susijusioms įmonių pretenzijoms gali taikyti savus LGD įverčius, gali toleruoti draudimą be užstato, atsižvelgdamos į 10 punkte nurodytą PD.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui dėl 87 straipsnio 2 dalies suderinimo (plg. 87 straipsnio 2 dalies pakeitimą).

Pakeitimas 263

VII priedo 2 dalies 8 pastraipos d punktas

d) padengtoms obligacijoms, kurios apibrėžtos VI priedo 1 dalies 65–67 punktuose, gali būti priskirta 12,5 % LGD vertė;

d) padengtoms obligacijoms, kurios apibrėžtos VI priedo 1 dalies 65–67 punktuose, gali būti priskirta 12,5 % LGD vertė; Nepaisant 1 pastraipos, tuo atveju, kai VI priedo 1 dalies 65 punkto ba ir ea papunkčiai netaikomi ir atitinkamos c, d ir e punktuose nurodytos aukštesnės ribos yra sumažinamos iki 10 proc. obligacijas išleidžiančios kredito įstaigos dar neapmokėtų padengtų obligacijų nominalios sumos, arba kai padengtos obligacijos turi pripažintos IKVI suteiktą kredito rizikos vertinimą, kuris yra pati palankiausia IKVI atliekamo kredito rizikos vertinimo kategorija padengtoms obligacijoms, joms gali būti priskirta 10 % LGD vertė; Iki 2010 m. gruodžio 31 d. šio punkto nuostatos bus peržiūrėtos.

Pakeitimas 264

VII priedo 2 dalies 10 punktas

10. Neatsižvelgiant į 8 punktą, jei kredito įstaigai leidžiama taikyti savus LGD įverčius įmonių, institucijų, centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijoms, netiesioginis kredito užtikrinimas gali būti pripažintas pakoreguojant PD arba LGD įverčius pagal minimalius reikalavimus, kaip nurodyta 4 dalyje, ir gavus kompetentingų institucijų patvirtinimą. Kredito įstaiga garantuotoms pozicijoms negali priskirti pakoreguoto PD ar LGD taip, kad pakoreguotas rizikos koeficientas būtų mažesnis už palyginamos tiesioginės garanto pozicijos garanto rizikos koeficientą.

10. Neatsižvelgiant į 8 punktą, jei kredito įstaigai leidžiama taikyti savus LGD įverčius įmonių, institucijų, centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijoms, netiesioginis kredito užtikrinimas gali būti pripažintas pakoreguojant PD ir/arba LGD įverčius pagal minimalius reikalavimus, kaip nurodyta 4 dalyje, ir gavus kompetentingų institucijų patvirtinimą. Kredito įstaiga garantuotoms pozicijoms negali priskirti pakoreguoto PD ar LGD taip, kad pakoreguotas rizikos koeficientas būtų mažesnis už palyginamos tiesioginės garanto pozicijos garanto rizikos koeficientą.

Justification

Since the ultimate repayment source is represented by the guarantor of the exposure, it is the PD but also the LGD estimates of this guarantor that reflect the risk of the bank that ultimately is incurred. The PD substitution implies that the bank incurs a risk on the guarantor; consequently, it is this party’s LGD that should be used. Double default methodology is deemed to change this stipulation.

Pakeitimas 265

VII priedo 2 dalies 10a punktas (naujas)

 

10a. Neatsižvelgdama į 8 punktą, kredito įstaiga, padengtų skolų vertybiniams popieriams taikant LGD įverčius, apskaičiuodama nuosavų lėšų įsipareigojimus, gali remtis emisijos banko pateiktais duomenimis.

Pagrindimas

Efektyvumo sumetimais, t.y. siekiant perkančiam bankui palengvinti duomenų rinkimą, nuomonės referentas pritaria tam, kad būtų leidžiama pasinaudoti emisijos banko duomenimis, skaičiuojant nuosavų lėšų įsipareigojimus padengtų skolų vertybiniams popieriams.

Pakeitimas 266

VII priedo 2 dalies 12 punkto d papunktis

d) Jei kredito įstaigai leidžiama taikyti savus PD įverčius įsigytoms įmonių gautinoms sumoms, panaudotoms sumoms M lygus įsigytų gautinų sumų pozicijos termino svertiniam vidurkiui ir yra bent vieneri metai. Ta pati M vertė taip pat taikoma nepanaudotoms sumoms pagal įsipareigotą pirkimo priemonę su sąlyga, kad ta priemonė numato galiojančias sutarties sąlygas, priežastis taikyti ankstyvą amortizaciją ar kitas ypatybes, kurios apsaugo įsigyjančiąją kredito įstaigą nuo reikšmingo būsimų gautinų sumų kokybės pablogėjimo, kai reikalaujama įsigyti per priemonės terminą. Jei nėra tokio veiksmingo užtikrinimo, nepanaudotoms sumoms M apskaičiuojamas kaip anksčiausios datos pagal pirkimo sutartį galimos gautinos sumos termino ir pirkimo priemonės likusio termino suma ir negali būti mažesnis kaip 1 metai.

 

d) Jei kredito įstaigai leidžiama taikyti savus PD įverčius įsigytoms įmonių gautinoms sumoms, panaudotoms sumoms M lygus įsigytų gautinų sumų pozicijos termino svertiniam vidurkiui ir yra bent 90 dienų. Ta pati M vertė taip pat taikoma nepanaudotoms sumoms pagal įsipareigotą pirkimo priemonę su sąlyga, kad ta priemonė numato galiojančias sutarties sąlygas, priežastis taikyti ankstyvą amortizaciją ar kitas ypatybes, kurios apsaugo įsigyjančiąją kredito įstaigą nuo reikšmingo būsimų gautinų sumų kokybės pablogėjimo, kai reikalaujama įsigyti per priemonės terminą. Jei nėra tokio veiksmingo užtikrinimo, nepanaudotoms sumoms M apskaičiuojamas kaip anksčiausios datos pagal pirkimo sutartį galimos gautinos sumos termino ir pirkimo priemonės likusio termino suma ir negali būti mažesnis kaip 90 dienų.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui.

Pakeitimas 267

VII priedo 2 dalies 14 punktas

14. Kompetentingos institucijos gali leisti, kad Bendrijoje esančių įmonių, kurių konsoliduoti pardavimai ir konsoliduotas turtas yra mažiau kaip 500 mln. eurų, pozicijoms M būtų taikomas taip, kaip nurodyta 11 punkte.

14. Kompetentingos institucijos gali leisti, kad Bendrijoje esančių įmonių, kurių konsoliduoti pardavimai arba konsoliduotas turtas yra mažiau kaip 500 mln. eurų, pozicijoms M būtų taikomas taip, kaip nurodyta 11 punkte. Kompetentingos institucijos įmonėms, kurios daugiausia investuoja į nekilnojamąjį turtą, vietoj 500 mln. eurų gali nustatyti 1000 mln. eurų turto reikalavimą.

Justification

The right of the member states to exempt certain corporates from the use of effective maturity in the advanced IRB approach is likely not to apply for housing and real estate corporates in Germany as they often exceed the threshold value in their consolidated assets due to their high investment costs. The maturity adjustments impact especially the housing and real estate corporates in Germany and Austria, because they are largely funded by mortgage loans with long maturities. Experience in the past shows that this financing scheme does not result in an increase of risk.

Pakeitimas 268

VII priedo 2 dalies 19 punktas

19. Netiesioginis kredito užtikrinimas gali būti pripažintas pagal 21 punktą pakoreguojant įsipareigojimų neįvykdymo tikimybes (PD).

 

19. Netiesioginis kredito užtikrinimas gali būti pripažintas pagal 21 punktą pakoreguojant įsipareigojimų neįvykdymo tikimybes (PD). Esant sumažėjimo rizikai, kai kredito įstaigos taiko ne savo LGD įverčius, galioja ir 90 – 93 straipsniai; šiuo atveju kompetentingos institucijos vis dėlto gali atsižvelgti ir į kitus VII priedo 1 dalyje įvardintus garantijų be užstato teikėjus.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui, siekiant suderinti su 87 straipsnio 2 dalimi (plg. 87 straipsnio 2 dalies pakeitimą).

Pakeitimas 269

VII priedo 2 dalies 20 punktas

20. Kredito įstaigos pateikia savus LGD įverčius atsižvelgdamos į minimalius reikalavimus, kaip nurodyta 4 dalyje, ir gavusios kompetentingų institucijų patvirtinimą. Įsigytų gautinų sumų sumažėjimo rizikai naudojama 75 % LGD vertė. Jei kredito įstaiga patikimu būdu gali išskaidyti savo tikėtino nuostolio (EL) įverčius įsigytų gautinų sumų sumažėjimo rizikai į PD ir LGD, galima naudoti PD įvertį.

20. Kredito įstaigos pateikia savus LGD įverčius atsižvelgdamos į minimalius reikalavimus, kaip nurodyta 4 dalyje, ir gavusios kompetentingų institucijų patvirtinimą. Įsigytų gautinų sumų sumažėjimo rizikai naudojama 75% LGD vertė. Jei kredito įstaiga patikimu būdu gali išskaidyti savo tikėtino nuostolio (EL) įverčius įsigytų gautinų sumų sumažėjimo rizikai į PD ir LGD, galima naudoti LGD įvertį.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 270

VII priedo 2 dalies 21 punktas

21. Netiesioginis kredito užtikrinimas gali būti pripažintas, pakoreguojant PD ar LGD įverčius, kad jie atitiktų minimalius reikalavimus, kaip nurodyta 4 dalies 95–103 punktuose, ir gavus kompetentingų institucijų patvirtinimą dėl atskiros pozicijos arba dėl pozicijų grupės. Kredito įstaiga garantuotoms pozicijoms negali priskirti pakoreguoto PD ar LGD taip, kad pakoreguotas rizikos koeficientas būtų mažesnis už palyginamos tiesioginės garanto pozicijos garanto rizikos koeficientą.

21. Netiesioginis kredito užtikrinimas gali būti pripažintas, pakoreguojant PD ar LGD įverčius, kad jie atitiktų minimalius reikalavimus, kaip nurodyta 4 dalies 95 – 103 punktuose, ir gavus kompetentingų institucijų patvirtinimą dėl atskiros pozicijos arba dėl pozicijų grupės. Kredito įstaiga garantuotoms pozicijoms negali priskirti pakoreguoto PD ar LGD taip, kad pakoreguotas rizikos koeficientas būtų mažesnis už palyginamos tiesioginės garanto pozicijos garanto rizikos koeficientą, pvz., gaunamą taikant tą patį metodą garantuotai pozicijai ir garantui.

Justification

It is proposed to amend §21 of part 2 of Appendix VII, incorporating a proposal intended to be applied only when the exposure guaranteed and the guarantor are covered by an identical internal rating method as the current treatment does not appear to be prudentially justified.

Pakeitimas 271

VII priedo 2 dalies 22 punkto c papunktis

c) 0,40 % akcijų pozicijoms, kuriomis prekiaujama biržoje, įskaitant kitas trumpalaikes pozicijas, kaip nurodyta 1 dalies 17 punkte;

c) 0,40% akcijų pozicijoms, kuriomis prekiaujama biržoje, įskaitant kitas trumpalaikes pozicijas, kaip nurodyta 1 dalies 18 punkte;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 272

VII priedo 2 dalies 22 punkto d papunktis

d) 1,25 % visoms kitoms akcijų pozicijoms, įskaitant kitas trumpalaikes pozicijas, kaip nurodyta 1 dalies 17 punkte.

d) 1,25% visoms kitoms akcijų pozicijoms, įskaitant kitas trumpalaikes pozicijas, kaip nurodyta 1 dalies 18 punkte.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 273

VII priedo 3 dalies 2 punktas

2. Kai kredito įstaigos atpirkimo ir vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandoriams taiko pagrindinio įskaitymo sandorio principus, pozicijos vertė apskaičiuojama pagal 90–93 straipsnius.

 

2. Kai kredito įstaigos atpirkimo ir vertybinių popierių arba prekių įkeitimo arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandoriams taiko pagrindinio įskaitymo sandorio principus, pozicijos vertė apskaičiuojama pagal 90–93 straipsnius.

 

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui.

Pakeitimas 274

VII priedo 3 dalies 4 punktas

4. Pozicijos vertė išperkamajai nuomai lygi diskontuotų nuomos įmokų srautui.

4. Pozicijos išperkamajai nuomai vertė lygi diskontuotoms minimalioms nuomos įmokoms.

Minimalios nuomos įmokos yra mokėjimai per nuomos laikotarpį, kuriuos nuomininkas privalo ar gali įgyti pareigą mokėti, ir bet kokia palanki pirkimo galimybė (t.y. galimybė, kuria greičiausiai bus pasinaudota). Bet kokia garantuota likutinė vertė, atitinkanti VIII priedo 1 dalies 26 – 28 punktų sąlygas dėl užtikrinimo teikėjų tinkamumo ir minimalius reikalavimus pripažinti kitus garantijų tipus, pateiktus VIII priedo 2 dalies 14 – 18 punktuose, taip pat turi būti įtraukiama į minimalias nuomos įmokas.

Justification

The Commission's text calls for a split between lease payment streams and residual values. This has practical application difficulties. To avoid this, lease exposures should be equivalent to IAS 17 (the IASB standard that sets out accounting rules for leasing) minimum lease payments as these include guaranteed residual values.

Pakeitimas 275

VII priedo 3 dalies 9 punktas

9. Atnaujinamų įsigytų įmonių gautinų sumų nepanaudotiems įsigytiems įsipareigojimams pozicijų vertė apskaičiuojama kaip įsipareigota, bet nepanaudota suma, padauginta iš 75 %.

išbraukta

 

 

 

 

Pakeitimas 276

VII priedo 3 dalies 10 punktas

10. Kai pozicija yra vertybinių popierių, parduotų, įtrauktų į apskaitos knygas ar paskolintų pagal atpirkimo sandorius, vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorius, formos, pozicijos vertė lygi vertybinių popierių arba biržos prekių vertei, nustatomai pagal 74 straipsnį. Kai taikomas išsamusis finansinės užtikrinimo priemonės metodas, aprašytas VIII priedo 3 dalyje, pozicijos vertė padidinama tuos vertybinius popierius arba biržos prekes atitinkančia nepastovumo korekcija, kaip aprašyta toje dalyje.

10. Kai pozicija yra vertybinių popierių ar biržos prekių, parduotų, įtrauktų į apskaitos knygas ar paskolintų pagal atpirkimo sandorius, vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorius, formos, pozicijos vertė lygi vertybinių popierių arba biržos prekių vertei, nustatomai pagal 74 straipsnį. Kai taikomas išsamusis finansinės užtikrinimo priemonės metodas, aprašytas VIII priedo 3 dalyje, pozicijos vertė padidinama tuos vertybinius popierius arba biržos prekes atitinkančia nepastovumo korekcija, kaip aprašyta toje dalyje.

Justification

The German verion of the COM proposal already included "or commodities". For the English version, this amendment is needed as an alignment to the Council proposal.

Pakeitimas 277

VII priedo 3 dalies 11 punkto a papunktis

a) kredito linijoms, kurios nėra įsipareigotos ir kurios yra besąlygiškai atšaukiamos arba kurios veiksmingai numato, kad įstaiga gali jas bet kuriuo metu atšaukti automatiniu būdu be išankstinio perspėjimo, taikomas 0 % konvertavimo veiksnys. Kad galėtų taikyti 0 % konvertavimo veiksnį, kredito įstaigos aktyviai stebi įsipareigojančiojo asmens finansinę padėtį, o jų vidaus kontrolės sistemos užtikrina joms galimybę iš karto pastebėti įsipareigojančiojo asmens kredito kokybės pablogėjimą. Nepanaudotos mažmeninės kredito linijos gali būti laikomos besąlygiškai atšaukiamomis, jei sąlygos leidžia kredito įstaigai jas visiškai atšaukti, laikantis vartotojų apsaugos ir susijusių teisės aktų;

a) kredito linijoms, kurios nėra įsipareigotos ir kurios numato, kad kredito įstaiga gali jas bet kuriuo metu besąlygiškai atšaukti be išankstinio perspėjimo, arba kurios numato automatinį atšaukimą dėl skolininko kredito kokybės pablogėjimo, taikomas 0% konvertavimo veiksnys. Kad galėtų taikyti 0% konvertavimo veiksnį, kredito įstaigos aktyviai stebi įsipareigojančiojo asmens finansinę padėtį, o jų vidaus kontrolės sistemos užtikrina joms galimybę iš karto pastebėti įsipareigojančiojo asmens kredito kokybės pablogėjimą. Nepanaudotos mažmeninės kredito linijos gali būti laikomos besąlygiškai atšaukiamomis, jei sąlygos leidžia kredito įstaigai jas visiškai atšaukti, laikantis vartotojų apsaugos ir susijusių teisės aktų;

Pakeitimas278

VII priedo 3 dalies 11 punkto ba papunktis (naujas)

ba) Nepanaudotiems įsigytiems įsipareigojimams atnaujinamoms įsigytoms gautinoms sumoms, kurios yra besąlygiškai atšaukiamos arba kurios veiksmingai numato, kad įstaiga gali jas bet kuriuo metu atšaukti automatiniu būdu be išankstinio perspėjimo, taikomas 0 % konvertavimo veiksnys. Kad galėtų taikyti 0 % konvertavimo veiksnį, kredito įstaiga aktyviai stebi įsipareigojančiojo asmens finansinę padėtį, o jos vidaus kontrolės sistemos užtikrina jai galimybę iš karto pastebėti įsipareigojančiojo asmens kredito kokybės pablogėjimą;

Pakeitimas 279

VII priedo 3 dalies 11 punkto d papunktis

d) kredito įstaigos, kurios atitinka 4 dalyje aprašytus minimalius reikalavimus, taikomus konvertavimo veiksnių savų įverčių naudojimui, gavusios kompetentingų institucijų patvirtinimą, savus įverčius gali taikyti įvairioms produktų grupėms.

d) kredito įstaigos, kurios atitinka 4 dalyje aprašytus minimalius reikalavimus, taikomus konvertavimo veiksnių savų įverčių naudojimui, gavusios kompetentingų institucijų patvirtinimą, savus įverčius gali taikyti įvairioms produktų grupėms, kaip numatyta a–d punktuose, jeigu tai nėra bet kuriuo metu arba automatiškai atšaukiamos kredito linijos, kurioms galioja a papunktis.

Pakeitimas 280

VII priedo 3 dalies 13 punktas

13. Visiems kitiems 1–11 punktuose nepaminėtiems nebalansiniams straipsniams pozicijų vertė nustatoma laikantis II priedo.

13. Visuose kituose, 1 – 11 punktuose nepaminėtuose nebalansiniuose straipsniuose, pretenzijų vertė atitinka tokį jos vertės procentinį lygį: 100 proc.- didelės rizikos straipsniai, 50 proc. – vidutinės rizikos straipsniai, 20 proc. – vidutinės (mažos) rizikos straipsniai ir nulis proc. – mažos rizikos straipsniai. Šiuo tikslu nebalansiniai straipsniai sugrupuojami laikantis II priede nurodytų rizikos grupių.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui.

Pakeitimas 281

VII priedo 4 dalies 10 punktas

10. Kad kompetentingos institucijos pripažintų konvertavimo veiksnių savų įverčių taikymą kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, reitingų sistema apima aiškią priemonių reitingų skalę, kurioje išskirtinai atsispindi su konvertavimo veiksniais susijusios sandorio ypatybės.

Išbraukta.

Justification

Credit institutions use their internal rating systems to associate a PD with each obligorgrade, and an LGD with each credit facility. For those two risk parameters (PD and LGD), a rating system has to be put in place. This rating system must comply with certain requirements as set out in part 4 of Annex VII. In addition to those two risk parameters, credit institutions calculate a conversion factor (“exposure value”) per product type. That conversion factor is a calculation applied to the undrawn part of a credit facility. Thus for conversion factors, a quantification process suffices and there is no rating assessment process which is needed (as for LGD and PD). Therefore, it would be wrong to include all assignment and validation requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor. This would also be in conformity with US standards (as mentioned by the FED).

Pakeitimas 282

VII priedo 4 dalies 11 punktas

11. Priemonės rangas – tai rizikos kategorija reitingų sistemos priemonių reitingų skalėje, kuriai pozicijos priskiriamos remiantis konkrečiai nurodyta ir aiškia reitingų kriterijų aibe, pagal kurią apskaičiuojami LGD arba konvertavimo veiksnių savi įverčiai. Rango apibrėžimą sudaro aprašymas, kaip pozicijos priskiriamos rangui, bei kriterijų, taikomų rizikos pagal rangus lygiams atskirti, aprašymas.

11. Priemonės rangas – tai rizikos kategorija reitingų sistemos priemonių reitingų skalėje, kuriai pozicijos priskiriamos remiantis konkrečiai nurodyta ir aiškia reitingų kriterijų aibe, pagal kurią apskaičiuojami LGD savi įverčiai. Rango apibrėžimą sudaro aprašymas, kaip pozicijos priskiriamos rangui, bei kriterijų, taikomų rizikos pagal rangus lygiams atskirti, aprašymas.

 

Justification

Under the proposal, rating system requirements as set out in part 4 of annex VII should also apply to “conversion factors”, whereas in practice it can only apply to two risk parameters (PD and LGD). For those two risk parameters (PD and LGD), a rating system has indeed to be put in place, but conversion factors are a calculation (a number) applied to the credit facility. Thus for conversion factors, there is no rating assessment process which is needed. It would therefore be impossible to comply with the rating requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor. This would also be in conformity with US standards (as mentioned by the FED).

Pakeitimas 283

VII priedo 4 dalies 12 punktas

12. Reikšmingos koncentracijos viename priemonės range turi būti pagrindžiamos empiriniais įrodymais, kad priemonės rangas apima pagrįstai siaurą atitinkamą LGD arba konvertavimo veiksnių intervalą ir kad visų tam rangui priskiriamų pozicijų sukeliama rizika patenka į tą intervalą.

12. Reikšmingos koncentracijos viename priemonės range turi būti pagrindžiamos empiriniais įrodymais, kad priemonės rangas apima pagrįstai siaurą atitinkamą LGD intervalą ir kad visų tam rangui priskiriamų pozicijų sukeliama rizika patenka į tą intervalą.

Justification

Under the proposal, rating system should also apply to “conversion factors”, whereas in practice it can only apply to two risk parameters (PD and LGD). For those two risk parameters (PD and LGD), a rating system does have to be put in place, but conversion factors are a calculation (a number) applied to the credit facility. Thus for conversion factors, there is no rating assessment process needed. It would therefore, be impossible to apply the rating requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor. This would also be in conformity with proposed US standards.

Pakeitimas284

VII priedo 4 dalies 24 punkto ba papunktis (naujas)

(ba) kai pagal vartotojų apsaugos taisykles, banko konfidencialumo nuostatas ir kitus teisės aktus draudžiama keistis duomenimis apie klientą.

Pakeitimas 285

VII priedo 4 dalies 40 punkto e papunktis

e) duomenis apie nuostolius ir maržų sumas, atitinkančius atnaujinamas mažmenines pozicijas – duomenis apie nuostolio ir pelno lygius.

 

e) duomenis apie nuostolius, atitinkančius atnaujinamas mažmenines pozicijas – duomenis apie nuostolio ir pelno lygius.

 

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui, siekiant tai suderinti su pagrindiniu Bazelio susitarimu.

Pakeitimas 286

VII priedo 4 dalies 41 punktas

41. Kredito įstaigoje parengti patikimi testavimo nepalankiausiomis sąlygomis procesai, taikytini vertinant jos kapitalo pakankamumą. Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis apima galimų įvykių ar būsimų ekonominių sąlygų pokyčių, galinčių daryti nepalankią įtaką kredito įstaigos pozicijoms, nustatymą ir kredito įstaigos sugebėjimo susidoroti su tokiais pokyčiais įvertinimą.

41. Kredito įstaigoje parengti patikimi testavimo nepalankiausiomis sąlygomis procesai, taikytini vertinant jos kapitalo pakankamumą.

Justification

Credit institutions are already required to adopt conservative views and stress internal estimations of PD, LGD and exposure at default, including taking into account an economic downturn (Annex VII, part 4, paragraphs 19, 49, 54, 63, 74, 87 & 114). The Commission proposal will make all types of obligor and exposure more capital intensive and therefore more expensive and will particularly affect SMEs and small banks.

Pakeitimas 287

VII priedo 4 dalies 42 punktas

42. Kredito įstaiga reguliariai atlieka kredito rizikos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, siekdama įvertinti tam tikrų konkrečių sąlygų poveikį jos bendriesiems kapitalo reikalavimams kredito rizikai. Taikytiną testavimo tipą pasirenka kredito įstaiga, atsižvelgdama į priežiūrinį tikrinimą. Taikytinas testavimas turi būti prasmingas ir pagrįstai konservatyvus, atsižvelgiantis bent jau į nedidelio nuosmukio scenarijų poveikį. Kredito įstaiga įvertina savo reitingų perkėlimą pagal testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus. Į nepalankiausias sąlygas atsižvelgiantys portfeliai apima didžiąją visų kredito įstaigos pozicijų dalį.

42. Kredito įstaiga reguliariai atlieka kredito rizikos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, siekdama įvertinti tam tikrų konkrečių sąlygų poveikį jos bendriesiems kapitalo reikalavimams kredito rizikai. Taikytiną testavimo tipą pasirenka kredito įstaiga, atsižvelgdama į priežiūrinį tikrinimą. Taikytinas testavimas turi būti prasmingas ir pagrįstai konservatyvus. Kredito įstaiga įvertina savo reitingų perkėlimą pagal testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus. Į nepalankiausias sąlygas atsižvelgiantys portfeliai turėtų pateikti bendrą įstaigų kredito rizikos poziciją.

 

Justification

Credit institutions are already required to adopt conservative views and stress internal estimations of PD, LGD and exposure at default, including taking into account an economic downturn (Annex VII, part 4, paragraphs 19, 49, 54, 63, 74, 87 & 114). The Commission proposal will make all types of obligor and exposure more capital intensive and therefore more expensive and will particularly affect SMEs and small banks. paragraph 42 relates to Pillar 2 requirements and could be moved to Annex XI paragraph 1(a).

Pakeitimas 288

VII priedo 4 dalies 44 punkto 2 pastraipa

Vėlavimo dienos pradedamos skaičiuoti, kai įsipareigojantysis asmuo pažeidė nurodytą ribą, kai jam buvo nurodyta mažesnė už šiuo metu neapmokėtas sumas riba arba jei jis be įgaliojimo pasinaudojo kreditu.

Kredito perviršio atveju vėlavimo dienos pradedamos skaičiuoti, kai įsipareigojantysis asmuo pažeidė nurodytą ribą, kai jam buvo nurodyta mažesnė už šiuo metu neapmokėtas sumas riba arba jei jis be įgaliojimo pasinaudojo kreditu, o aptariamoji suma yra žymi.

Justification

The Commission proposal conflicts with the Basel Framework and the suggested amendment reflects industry practice. There must be a materiality element to the definition of days past due to ensure defaults are not triggered by a small excess, e.g. EUR 1. For credit cards the minimum payment date is embodied in the contractual relationship with the counterparty and therefore the adoption of any other days past due interpretation will conflict with industry practice and potentially impact the terms and conditions for credit cards.

Pakeitimas 289

VII priedo 4 dalies 44 punkto 3a pastraipa (nauja)

 

3a. Vėlavimo dienos kredito kortelėms pradedamos skaičiuoti minimalaus mokėjimo termino dieną.

Justification

The Commission proposal conflicts with the Basel Framework and the suggested amendment reflects industry practice. There must be a materiality element to the definition of days past due to ensure defaults are not triggered by a small excess, e.g. EUR 1. For credit cards the minimum payment date is embodied in the contractual relationship with the counterparty and therefore the adoption of any other days past due interpretation will conflict with industry practice and potentially impact the terms and conditions for credit cards.

Pakeitimas290

VII priedo 4 dalies 44 punkto 6a papunktis (naujas)

Bet kokiu atveju, laiku neįvykdyta pozicija turi viršyti ribinę reikšmę, kurią nustato kompetentingos institucijos ir kuri atspindi pagrįstą rizikos lygį.

Pakeitimas 291

VII priedo 4 dalies 49 punktas

49. Kredito įstaigos savi rizikos parametrų PD, LGD, konvertavimo veiksnio ir tikėtino nuostolio (EL) įverčiai atsižvelgia į visus reikiamus duomenis, informaciją ir metodus. Įverčiai nustatomi remiantis ankstesnių laikotarpių patirtimi ir empiriniais įrodymais ir nėra grindžiami vien tik subjektyvių nuomonių vertinimais. Įverčiai yra tikėtini ir intuityvūs bei pagrįsti reikšmingais atitinkamų rizikos parametrų lemiamais veiksniais. Kuo mažiau duomenų turi kredito įstaiga, tuo konservatyviau ji nustato įverčius.

49. Kredito įstaigos savi rizikos parametrų PD, LGD, konvertavimo veiksnio ir tikėtino nuostolio (EL) įverčiai atsižvelgia į visus reikiamus duomenis, informaciją ir metodus. Įverčiai nustatomi remiantis ankstesnių laikotarpių patirtimi ir empiriniais įrodymais įskaitant statistinius modelius. Įverčiai yra tikėtini ir intuityvūs bei pagrįsti reikšmingais atitinkamų rizikos parametrų lemiamais veiksniais.

Justification

The intent is to ensure that a credit institution that has little historical data is not permitted to calculate own estimates of the risk parameters based on such inadequate data. However, the statement on conservatism can be interpreted in such a way as to prevent firms with genuinely high quality business lines, for which extensive default data is unavailable (either internally or across the industry, including Low Default Portfolios) from applying the advanced approach to these exposures.

Pakeitimas 292

VII priedo 4 dalies 66 punktas

66. Neatsižvelgiant į tai, ar savo PD įverčiams nustatyti kredito įstaiga taiko išorinius, vidinius, bendrų duomenų šaltinius arba visų šių trijų šaltinių derinį, naudojamas stebėjimo laikotarpis, kurį stebimi duomenys, bent vienam šaltiniui yra bent penkeri metai. Jei turimas stebėjimo laikotarpis kuriam nors šaltiniui yra ilgesnis ir jei šie duomenys tinkami, naudojamas tas ilgesnis laikotarpis. Šis punktas taip pat taikomas PD/LGD metodui akcijoms.

 

66. Neatsižvelgiant į tai, ar savo PD įverčiams nustatyti kredito įstaiga taiko išorinius, vidinius, bendrų duomenų šaltinius arba visų šių trijų šaltinių derinį, naudojamas stebėjimo laikotarpis, kurį stebimi duomenys, bent vienam šaltiniui yra bent penkeri metai. Jei turimas stebėjimo laikotarpis kuriam nors šaltiniui yra ilgesnis ir jei šie duomenys tinkami, naudojamas tas ilgesnis laikotarpis. Šis punktas taip pat taikomas PD/LGD metodui akcijoms. Valstybės narės kredito įstaigoms, kurioms draudžiama naudotis savo LGD įverčiais arba perskaičiavimo faktoriais, joms taikant IRB metodą gali leisti kaupti atitinkamus dviejų metų laikotarpio duomenis. Šis laikotarpis kasmet pratęsiamas vieneriais metais kol atitinkami duomenys apims penkerių metų laikotarpį.

Pagrindimas

Žr. 154 straipsnio 5 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 293

VII priedo 4 dalies 71 punktas

71. Neatsižvelgiant į tai, ar savo nuostolių charakteristikų įverčiams nustatyti kredito įstaiga taiko išorinius, vidinius, bendrų duomenų šaltinius arba visus šių trijų šaltinių derinį, naudojamas stebėjimo laikotarpis, kurį stebimi duomenys, bent vienam šaltiniui yra bent penkeri metai. Jei turimas stebėjimo laikotarpis kuriam nors šaltiniui yra ilgesnis ir jei šie duomenys tinkami, naudojamas tas ilgesnis laikotarpis. Kredito įstaiga neturi teikti vienodos svarbos ankstesnių laikotarpių duomenims, jei ji gali įtikinti kompetentingą instituciją, kad naujesni duomenys padeda geriau prognozuoti nuostolių lygius.

 

71. Neatsižvelgiant į tai, ar savo nuostolių charakteristikų įverčiams nustatyti kredito įstaiga taiko išorinius, vidinius, bendrų duomenų šaltinius arba visus šių trijų šaltinių derinį, naudojamas stebėjimo laikotarpis, kurį stebimi duomenys, bent vienam šaltiniui yra bent penkeri metai. Jei turimas stebėjimo laikotarpis kuriam nors šaltiniui yra ilgesnis ir jei šie duomenys tinkami, naudojamas tas ilgesnis laikotarpis. Kredito įstaiga neturi teikti vienodos svarbos ankstesnių laikotarpių duomenims, jei ji gali įtikinti kompetentingą instituciją, kad naujesni duomenys padeda geriau prognozuoti nuostolių lygius. Valstybės narės kredito įstaigoms, joms taikant IRB metodą, gali leisti kaupti atitinkamus dviejų metų laikotarpio duomenis. Šis laikotarpis kasmet pratęsiamas vieneriais metais kol atitinkami duomenys apims penkerių metų laikotarpį.

 

Pagrindimas

Žr. 154 straipsnio 5 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 294

VII priedo 4 dalies 78 punktas

78. Jei kredito įstaiga neatitinka minimalių užtikrinimo priemonėms taikomų reikalavimų, išdėstytų VIII priede, nustatant LGD įvertį, neatsižvelgiama į bet kurią sumą, kurią tikimasi atgauti iš tokios užtikrinimo priemonės.

78. Jei, nustatant LGD įvertį, atsižvelgiama į užtikrinimo priemonės buvimą, kredito įstaigos turi parengti vidinius užtikrinimo priemonės valdymo, teisinio tikrumo ir rizikos valdymo reikalavimus, kurie apskritai atitiktų išdėstytus VIII priedo 2 dalyje.

Justification

The Commission’s proposal would severely restrict the use of the Advanced IRB approach and would not be in keeping with the Basel Framework; the suggested changes bring them back in line. The draft proposed by the Commission might imply that if purchased credit risk mitigation does not meet all the requirements throughout Annex VIII, then own-LGD estimates cannot reflect the degree of credit risk mitigation obtained. This is impractical because it will require firms with relatively complex collateralised transactions to distinguish, within the estimated LGD, the cash collected from risk mitigation meeting the requirements and that collected from mitigation that does not meet the requirements. It is also unnecessary because own-LGD estimates must take into consideration any available relevant information, including any instrument that historically can be demonstrated to have an effect on LGD. Moreover, advanced IRB banks started developing their LGD methodologies in the understanding that they could bring in their own internal operational and eligibility requirements for collateral as long as they could base their LGD ratings on historical evidence, i.e. validate them, and as long as those methodologies would be validated by their supervisors. Compared to a previous version of the proposed Directive, the stronger wording of paragraph 78 now suddenly means that what has been developed is not good enough. It would oblige banks to rebuild their models that they have been so far developing to calculate LGD estimates and will not provide any incentives to go for the most advanced approach.

Pakeitimas 295

VII priedo 4 dalies 79 punktas

79. Specialiais pozicijų, kurių atžvilgiu įsipareigojimai jau nevykdomi, atvejais kredito įstaiga kiekvienai pozicijai taiko savo geriausią tikėtino nuostolio įvertį, atsižvelgdama į esamas ekonomikos aplinkybes ir pozicijos statusą.

79. Specialiais pozicijų, kurių atžvilgiu įsipareigojimai jau nevykdomi, atvejais kredito įstaiga kiekvienai pozicijai nustato savo geriausius tikėtino nuostolio bendros sumos įverčius, atsižvelgdama į esamas ekonomikos aplinkybes ir pozicijos statusą ir papildomų netikėtų nuostolių pardavimo metu galimybę.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlymui, siekiant tai suderinti su pagrindinio Bazelio susitarimo nuostatomis arba EL/UL metodu.

Pakeitimas 296

VII priedo 4 dalies 81 punktas

81. LGD įverčiai grindžiami bent vieno šaltinio ne mažiau kaip septynerių metų duomenimis. Jei turimas stebėjimo laikotarpis kuriam nors šaltiniui yra ilgesnis ir jei šie duomenys tinkami, naudojamas tas ilgesnis laikotarpis.

81. LGD įverčiai grindžiami bent vieno šaltinio ne mažiau kaip ketverių metų duomenimis. Jei turimas stebėjimo laikotarpis kuriam nors šaltiniui yra ilgesnis ir jei šie duomenys tinkami, naudojamas tas ilgesnis laikotarpis.

Justification

Ziel ist es, ein zu großes Auseinanderlaufen der Anforderungen von Basis-Ansatz und fortgeschrittenem IRB-Ansatz zu vermeiden.

Pakeitimas 297

VII priedo 4 dalies 85 punktas

85. LGD įverčiai grindžiami mažiausiai penkerių metų stebėjimo duomenimis. Neatsižvelgiant į 73 punktą, kredito įstaiga neturi teikti vienodos svarbos ankstesnių laikotarpių duomenims, jei ji gali įtikinti kompetentingą instituciją, kad naujesni duomenys padeda geriau prognozuoti nuostolių lygius.

85. LGD įverčiai grindžiami mažiausiai dviejų metų stebėjimo duomenimis. Neatsižvelgiant į 73 punktą, kredito įstaiga neturi teikti vienodos svarbos ankstesnių laikotarpių duomenims, jei ji gali įtikinti kompetentingą instituciją, kad naujesni duomenys padeda geriau prognozuoti nuostolių lygius. Valstybės narės kredito įstaigoms, joms taikant IRB metodą, gali leisti kaupti atitinkamus dviejų metų laikotarpio duomenis. Šis laikotarpis kasmet pratęsiamas vieneriais metais kol atitinkami duomenys apims penkerių metų laikotarpį.

Pagrindimas

Žr. 154 straipsnio 5 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 298

VII priedo 4 dalies 86 punktas

86. Kredito įstaigos vertina konvertavimo veiksnius pagal priemonės rangą arba grupę, remdamosi pastebėtų konvertavimo veiksnių vidurkiu pagal priemonės rangą arba grupę, atsižvelgiant į visus duomenų šaltiniuose nurodytus pastebėtus įsipareigojimų neįvykdymo atvejus (įsipareigojimų neįvykdymo svertinis vidurkis).

86. Kredito įstaigos vertina konvertavimo veiksnius pagal priemonės rangą arba grupę, remdamosi galimų konvertavimo veiksnių vidurkiu pagal priemonės rangą arba grupę, atsižvelgiant į visus duomenų šaltiniuose nurodytus pastebėtus įsipareigojimų neįvykdymo atvejus (įsipareigojimų neįvykdymo svertinis vidurkis).

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam išaiškinimui.

Pakeitimas 299

VII priedo 4 dalies 92 punktas

92. Konvertavimo veiksnių įverčiai grindžiami bent vieno šaltinio ne mažiau kaip septynerių metų duomenimis. Jei turimas stebėjimo laikotarpis kuriam nors šaltiniui yra ilgesnis ir jei šie duomenys tinkami, naudojamas tas ilgesnis laikotarpis.

92. Konvertavimo veiksnių įverčiai grindžiami bent vieno šaltinio ne mažiau kaip ketverių metų duomenimis. Jei turimas stebėjimo laikotarpis kuriam nors šaltiniui yra ilgesnis ir jei šie duomenys tinkami, naudojamas tas ilgesnis laikotarpis.

Justification

Ziel ist es, ein zu großes Auseinanderlaufen der Anforderungen von Basis-Ansatz und fortgeschrittenem IRB-Ansatz zu vermeiden.

Pakeitimas 300

VII priedo 4 dalies 94 punktas

94. Konvertavimo veiksnių įverčiai grindžiami mažiausiai penkerių metų duomenimis. Neatsižvelgiant į 86 punktą, kredito įstaiga neturi teikti vienodos svarbos ankstesnių laikotarpių duomenims, jei ji gali įtikinti kompetentingą instituciją, kad naujesni duomenys padeda geriau prognozuoti panaudojimo lygius.

 

94. Konvertavimo veiksnių įverčiai grindžiami mažiausiai penkerių metų duomenimis.. Neatsižvelgiant į 86 punktą, kredito įstaiga neturi teikti vienodos svarbos ankstesnių laikotarpių duomenims, jei ji gali įtikinti kompetentingą instituciją, kad naujesni duomenys padeda geriau prognozuoti panaudojimo lygius. Valstybės narės kredito įstaigoms, joms taikant IRB metodą, gali leisti kaupti atitinkamus dviejų metų laikotarpio duomenis. Šis laikotarpis kasmet pratęsiamas vieneriais metais, kol atitinkami duomenys apims penkerių metų laikotarpį.

 

Pagrindimas

Žr. 154 straipsnio 5 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 301

VII priedo 4 dalies 97 punktas

97. Kredito įstaigos turi aiškiai suformuluotus kriterijus garantų, pripažįstamų skaičiuojant pagal riziką įvertintas pozicijas, tipams nustatyti.

97. Kredito įstaigos turi aiškiai suformuluotus kriterijus garantų, pripažįstamų skaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų sumas, tipams nustatyti.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 302

VII priedo 4 dalies 100 punktas

100. Kredito įstaiga turi aiškiai suformuluotus rangų, grupių ar LGD įverčių, o – mažmeninių ir pripažįstamų įsigytų gautinų sumų atvejais – pozicijų priskyrimo rangams arba grupėms proceso kriterijus, kurie jai leidžia atsižvelgti į garantijų poveikį apskaičiuojant pagal riziką įvertintą turtą. Šie kriterijai atitinka minimalius reikalavimus, aprašytus 18–30 punktuose.

100. Kredito įstaiga turi aiškiai suformuluotus rangų, grupių ar LGD įverčių, o – mažmeninių ir pripažįstamų įsigytų gautinų sumų atvejais – pozicijų priskyrimo rangams arba grupėms proceso kriterijus, kurie jai leidžia atsižvelgti į garantijų poveikį apskaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų sumas. Šie kriterijai atitinka minimalius reikalavimus, aprašytus 18–30 punktuose.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 303

VII priedo 4 dalies 123 punktas

123. Kredito įstaigos direktorių valdyba ar jos paskirtas komitetas ir vadovybė tvirtina visus reikšmingus reitingų suteikimo ir vertinimo procesų aspektus. Šios šalys turi bendrą supratimą apie kredito įstaigos reitingų sistemas ir išsamų supratimą apie jos susijusias vadovybės ataskaitas.

 

123. 11 straipsnyje įvardinta kredito įstaigos direktorių valdyba ar jos paskirtas komitetas ir vadovybė tvirtina visus reikšmingus reitingų suteikimo ir vertinimo procesų aspektus. Šios šalys turi bendrą supratimą apie kredito įstaigos reitingų sistemas ir išsamų supratimą apie jos susijusias vadovybės ataskaitas.

 

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam teksto pataisymui.

Pakeitimas 304

VII priedo 4 dalies 124 punktas

124. Vadovybė direktorių valdybai arba jos paskirtam komitetui praneša apie bet kuriuos reikšmingus pokyčius ar žinomos politikos išimtis, kurie gali turėti reikšmingą poveikį kredito įstaigos reitingų sistemų veiklai.

 

124. Vadovybė direktorių valdybai arba 11 straipsnyje įvardintos direktorių valdybos paskirtam komitetui praneša apie bet kuriuos reikšmingus pokyčius ar žinomos politikos išimtis, kurie gali turėti reikšmingą poveikį kredito įstaigos reitingų sistemų veiklai.

 

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam teksto pataisymui.

Pakeitimas 305

VII priedo 4 dalies 130 punktas

130. Vidaus audito funkcija bent kartą per metus peržiūri kredito įstaigos reitingų sistemas ir jų veiklą, įskaitant kredito funkcijos operacijas bei PD, LGD, EL ir konvertavimo veiksnių vertinimą. Žiūrima, kaip laikomasi visų taikytinų minimalių reikalavimų.

130. Vidaus auditas ar kitas lygiavertis nepriklausomas auditorius bent kartą per metus peržiūri kredito įstaigos reitingų sistemas ir jų veiklą, įskaitant kredito funkcijos operacijas bei PD, LGD, EL ir konvertavimo veiksnių vertinimą. Žiūrima, kaip laikomasi visų taikytinų minimalių reikalavimų.

Pagrindimas

Turi būti leidžiama atlikti auditą ne tik vidaus auditui, bet ir kitiems auditoriams, jei vidaus auditas neturi reikiamų įgūdžių atlikti kredito įstaigos reitingų sistemų peržiūrą.

Pakeitimas 306

VIII priedo 1 dalies 7 punkto 1 pastraipos ca papunktis (naujas)

 

ca) kompetentingos institucijos gali pripažinti tinkamomis užtikrinimo priemonėmis kitų, nei išvardyta 13 – 19 punktuose, tipų fizinius objektus, jei laikomasi šių sąlygų:

 

i) egzistuoja užtikrinimo priemonių perleidimo naudingu ir ekonomiškai veiksmingu būdu likvidi rinka ir

 

ii) egzistuoja gerai nusistovėjusios, viešai prieinamos užtikrinimo priemonių rinkos kainos. Įstaiga turi sugebėti įrodyti, kad nėra jokių požymių, kad grynosios kainos, kurias ji gauna realizavusi užtikrinimo priemonę, reikšmingai skirtųsi nuo rinkos kainų.

Justification

The category “other collateral” includes liens on ships and aircraft. The market values of these collateral assets are readily determined, producing effective reduction of risk. But their credit risk mitigation effect is recognised only in the IRB approach. Our hope is that these types of collateral, which are quite widely used in the credit market, can go towards reducing capital charges for banks adopting the Standardised approach as well.

Pakeitimas 307

VIII priedo 1 dalies 7 punkto 2 pastraipos i papunktis

i) regioninės valdžios arba vietos valdžios išleistus skolos vertybinius popierius, kurių pozicijos pagal VI priedą traktuojamos kaip centrinės valdžios, kurios jurisdikcijoje jos yra įsteigtos, pozicijos;

i) regioninės valdžios arba vietos valdžios išleistus skolos vertybinius popierius, kurių pozicijos pagal 78 – 83 straipsnius traktuojamos kaip centrinės valdžios, kurios jurisdikcijoje jos yra įsteigtos, pozicijos;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 308

VIII priedo 1 dalies 7 punkto 2 pastraipos ia papunktis (naujas)

 

ia) valstybinio sektoriaus subjektų išleistus skolos vertybinius popierius, kurie traktuojami kaip pozicijos centrinei valdžiai pagal VI priedo 1 dalies 15a punktą.

Justification

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Pakeitimas 309

VIII priedo 1 dalies 7 punkto 3 pastraipos (iii) papunktis

(iii) kitus daugiašalių plėtros bankų išleistus skolos vertybinius popierius, jei jiems netaikomas 0 % rizikos koeficientas;

(iii) kitus daugiašalių plėtros bankų išleistus skolos vertybinius popierius, jei jiems pagal 78–83 straipsnius netaikomas 0 % rizikos koeficientas;

Justification

Cross reference / Typographical error

Pakeitimas 310

VIII priedo 1 dalies 10h punktas (naujas)

 

Gautinos sumos

 

10a. Kompetentingos institucijos gali pripažinti tinkamomis užtikrinimo priemonėmis gautinas sumas, susijusias su komerciniu sandoriu arba sandoriais, kurių terminas nuo sandorio sudarymo pradžios yra ne daugiau kaip vieneri metai. Tinkamos gautinos sumos neapima gautinų sumų, susijusių su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, daliniu dalyvavimu ar kredito išvestinėmis priemonėmis arba sumomis, kurias skolingos susijusios įmonės.

Justification

See justification to Amendment to Annex VIII, part 1, paragraph 10 a (new).

Pakeitimas 311

VIII priedo 1 dalies 10b punktas (naujas)

 

Kitos fizinės užtikrinimo priemonės

 

10b. Kompetentingos institucijos gali pripažinti tinkamomis užtikrinimo priemonėmis kitų, nei išvardyta 11–17 punktuose, tipų fizinius objektus, jei laikomasi šių sąlygų:

 

a) egzistuoja užtikrinimo priemonių perleidimo naudingu ir ekonomiškai veiksmingu būdu likvidi rinka ir

 

b) egzistuoja gerai nusistovėjusios, viešai prieinamos užtikrinimo priemonių rinkos kainos. Įstaiga turi sugebėti įrodyti, kad nėra jokių požymių, kad grynosios kainos, kurias ji gauna realizavusi užtikrinimo priemonę, reikšmingai skirtųsi nuo rinkos kainų.

Justification

See justification to Amendment to Annex VIII, part 1, paragraph 10 a (new).

Pakeitimas 312

VIII priedo 1 dalies 13 punkto įvadinė dalis

13. Gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas, kuriuo jo savininkas naudojasi, naudosis pats arba išnuomos, ir komercinės paskirties nekilnojamasis turtas, t. y. biurai ir kitos komercinės paskirties patalpos, gali būti pripažįstamas tinkama užtikrinimo priemone, jei tenkinamos šios sąlygos:

13. Gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas, kuriuo jo savininkas ar savininkas naudos gavėjas asmeninio investavimo įmonių atveju naudojasi, naudosis pats arba išnuomos, ir komercinės paskirties nekilnojamasis turtas, t. y. biurai ir kitos komercinės paskirties patalpos, gali būti pripažįstamas tinkama užtikrinimo priemone, jei tenkinamos šios sąlygos:

Justification

In the high net worth market many individuals purchase their properties through Special Purpose Vehicles for a number of reasons. Failure to allow these SPVs to be treated as retail exposures penalises credit institutions (i.e. requires higher capital) especially small banks who tend to specialise in the high net worth market.

Pakeitimas 313

VIII priedo 1 dalies 13 punkto a papunktis

a) turto vertė reikšmingai nepriklauso nuo įsipareigojančiojo asmens kredito kokybės. Šiuo reikalavimu nesiekiama užkirsti kelio situacijoms, kai tiek turto vertę, tiek skolininko įsipareigojimų vykdymą lemia vien tik makroekonominiai veiksniai;

a) turto vertė reikšmingai nepriklauso nuo įsipareigojančiojo asmens kredito kokybės. Šiuo reikalavimu neužkertamas kelias situacijoms, kai tiek turto vertę, tiek skolininko įsipareigojimų vykdymą lemia vien tik makroekonominiai veiksniai;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 314

VIII priedo 1 dalies 13 punkto b papunktis

b) skolininko rizika reikšmingai nepriklauso nuo užtikrinamojo turto ar projekto veiklos rezultatų, o labiau priklauso nuo skolininko gebėjimo grąžinti skolą iš kitų šaltinių. Taigi kredito grąžinimas reikšmingai nepriklauso nuo pinigų srautų, kuriuos sugeneruoja turtas, naudojamas kaip užtikrinimo priemonė.

b) skolininko rizika reikšmingai nepriklauso nuo užtikrinamojo turto ar projekto veiklos rezultatų, o labiau priklauso nuo skolininko gebėjimo grąžinti skolą iš kitų šaltinių nei vien tik pinigų srautai iš nekilnojamojo turto.

Justification

Personen mit hohem Eigenkapital kaufen Eigentum häufig über Zweckgesellschaften, die aber keine wirklichen Unternehmen sind. Vor allem der private Immobilienkredit stellt unter anderem auch auf den Immobilien Cash-Flow als Tilgungsquelle ab. Dies muss auch weiterhin nach dem IRB-Ansatz möglich sein.

Pakeitimas 315

VIII priedo 1 dalies 17 punktas

17. Valstybių narių kompetentingos institucijos gali atsisakyti reikalavimo jų įstaigoms laikytis 13 punkto b sąlygos komercinės paskirties nekilnojamajam turtui, esančiam tos valstybės narės teritorijoje, jei kompetentingos institucijos turi įrodymų, kad tokio turto rinka yra gerai išvystyta, turi ilgalaikes tradicijas ir kad nuostolių, patiriamų dėl skolinimo, užtikrinto komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, lygis atitinka šias sąlygas:

17. Valstybių narių kompetentingos institucijos gali atsisakyti reikalavimo jų kredito įstaigoms laikytis 13 punkto b sąlygos komercinės paskirties nekilnojamajam turtui, esančiam tos valstybės narės teritorijoje, jei kompetentingos institucijos turi įrodymų, kad tokio turto rinka yra gerai išvystyta, turi ilgalaikes tradicijas ir kad nuostolių, patiriamų dėl skolinimo, užtikrinto komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, lygis atitinka šias sąlygas:

a) nuostoliai iki 50 % rinkos vertės (arba, jei taikytina, 60 % hipotekinės vertės, jei pirmoji vertė mažesnė už antrąją) bet kuriais nustatytais metais neviršija 0,3 % komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintų negrąžintų paskolų sumos;

a) nuostoliai, atsirandantys iš komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrinto skolinimo, iki 50% rinkos vertės (arba, jei taikytina, 60% hipotekinės vertės, jei pirmoji vertė mažesnė už antrąją) bet kuriais nustatytais metais neviršija 0,3% komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintų negrąžintų paskolų sumos;

b) bendrieji nuostoliai, patiriami iš skolinimo, užtikrinto komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, bet kuriais nustatytais metais neviršija 0,5 % negrąžintų paskolų sumos.

b) užtikrinto komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, bet kuriais nustatytais metais neviršija 0,5% negrąžintų paskolų, užtikrintų komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, sumos.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 316

VIII priedo 1 dalies 19 punktas

19. Valstybės narės kompetentingos institucijos, kurios netaiko 17 punkte minimo atsisakymo, gali pripažinti tinkamu komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, kuris kitoje valstybėje pripažintas tinkamu pagal atsisakymo principą.

 

19. Valstybės narės kompetentingos institucijos gali pripažinti tinkamu komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, kuris kitoje valstybėje pripažintas tinkamu pagal atsisakymo principą, atsižvelgiant į 17 punktą.

 

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam išaiškinimui.

Pakeitimas 317

VIII priedo 1 dalies 21 punkto įvadinė dalis

21. Kompetentingos institucijos gali pripažinti tinkamomis užtikrinimo priemonėmis kitų, nei išvardyta 13–19 punktuose, tipų fizinius objektus, jei laikomasi šių sąlygų:

 

21. Kompetentingos institucijos pripažįsta tinkamomis užtikrinimo priemonėmis kitų, nei išvardyta 13–19 punktuose, tipų fizinius objektus, jei laikomasi šių sąlygų:

 

Pagrindimas

Išbrauktas teiginys apie atskirų šalių institucijų pasirinkimo galimybę.

Pakeitimas 318

VIII priedo 1 dalies 21 punkto a ir b papunkčiai

 

 

a) egzistuoja užtikrinimo priemonių perleidimo naudingu ir ekonomiškai veiksmingu būdu likvidi rinka ir

i) egzistuoja užtikrinimo priemonių perleidimo naudingu ir ekonomiškai veiksmingu būdu likvidi rinka ir

b) egzistuoja gerai nusistovėjusios, viešai prieinamos užtikrinimo priemonių rinkos kainos. Įstaiga turi sugebėti įrodyti, kad nėra jokių požymių, kad grynosios kainos, kurias ji gauna realizavusi užtikrinimo priemonę, reikšmingai skirtųsi nuo rinkos kainų.

ii) egzistuoja viešai prieinamos užtikrinimo priemonių rinkos kainos. Kredito įstaiga turi sugebėti įrodyti, kad nėra jokių požymių, kad grynosios kainos, kurias ji gauna realizavusi užtikrinimo priemonę, reikšmingai skirtųsi nuo rinkos kainų.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 319

VIII priedo 1 dalies 26 punkto įvadinė dalis

26. Šios šalys gali būti pripažįstamos tinkamomis netiesioginio užtikrinimo teikėjomis:

26. Šios šalys gali būti pripažįstamos tinkamomis netiesioginio kredito užtikrinimo teikėjomis:

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 320

VIII priedo 1 dalies 26 punkto e papunktis

e) valstybinio sektoriaus subjektai, kai pretenzijas jų atžvilgiu kompetentingos institucijos traktuoja kaip pretenzijas institucijoms pagal 78–83 straipsnius;

e) valstybinio sektoriaus subjektai, kai pretenzijas jų atžvilgiu kompetentingos institucijos traktuoja kaip pretenzijas institucijoms ar centrinei valdžiai pagal 78 – 83 straipsnius;

Justification

Follows from amendment 111 of the Radwan draft report.

Pakeitimas 321

VIII priedo 1 dalies 26 punkto ga papunktis (naujas)

 

(ga) fiziniai asmenys

Justification

As long as private individuals have a rating that has been assigned via a validated model, private individuals should be recognised as eligible providers of unfunded protection.

Pakeitimas 322

VIII priedo 2 dalies 3 punkto a papunktis

a) jie turi būti gerai teisiškai pagrįsti ir teisiškai įgyvendinami pagal taikytinus įstatymus, įskaitant sandorio šalies nemokumo ar bankroto atvejus;

 

a) jie, įskaitant sandorio šalies nemokumo ar bankroto atvejus, visada turi būti gerai teisiškai pagrįsti ir teisiškai įgyvendinami pagal taikytinus įstatymus.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam teksto išaiškinimui ir pataisymui

Pakeitimas 323

VIII priedo 2 dalies 4 punkto a papunktis

a) yra gerai teisiškai pagrįsti ir teisiškai įgyvendinami pagal taikytinus įstatymus, įskaitant sandorio šalies nemokumo ar bankroto atvejus;

 

a) įskaitant sandorio šalies nemokumo ar bankroto atvejus yra gerai teisiškai pagrįsti ir teisiškai įgyvendinami pagal taikytinus įstatymus;

 

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam teksto išaiškinimui ir pataisymui

Pakeitimas 324

VIII priedo 2 dalies 6 punkto a dalies 2 papunktis

Įsipareigojančiojo asmens arba bet kurio su juo susijusios grupės vieneto išleisti vertybiniai popieriai netinkami.

 

Įsipareigojančiojo asmens arba bet kurio su juo susijusios grupės vieneto išleisti vertybiniai popieriai netinkami. Neatsižvelgiant į tai paties įsipareigojančio asmens leidžiami padengti vertybiniai popieriai, kuriems taikomas VI priedo 65–67 punktai, gali būti traktuojami kaip užstatas vykdant atpirkimo sandorius, jei bus taikomos 1 papunkčio nuostatos.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimui.

Pakeitimas 325

VIII priedo 2 dalies 8 punkto a papunkčio vienintelė pastraipa

a) Teisinis tikrumas

Hipoteka arba įkeitimas yra teisiškai įvykdomi visose atitinkamose jurisdikcijose ir yra tinkamai ir laiku pateikiami. Susitarimai numato galiojančią kreditorinio reikalavimo pirmumo teisę (t. y. yra įvykdyti visi teisiniai reikalavimai turto įkeitimui). Užtikrinimo sutartis ir ją pagrindžiantis teisinis procesas kredito įstaigai suteikia galimybę per protingą laikotarpį atgauti užtikrinimo vertę.

a) Teisinis tikrumas

Hipoteka arba įkeitimas yra teisiškai įvykdomi visose paskolos sutarties sudarymo metu svarbiose jurisdikcijose ir yra tinkamai ir laiku pateikiami. Susitarimai numato galiojančią kreditorinio reikalavimo pirmumo teisę (t. y. yra įvykdyti visi teisiniai reikalavimai turto įkeitimui). Užtikrinimo sutartis ir ją pagrindžiantis teisinis procesas kredito įstaigai suteikia galimybę per protingą laikotarpį atgauti užtikrinimo vertę.

Justification

Die Regelung Buchstabe a) bedarf der Klarstellung, damit Kreditinstitute nicht bereits bei Vertragsschluss alle 25 Rechtssysteme prüfen müssen. Vielmehr müssen sie nur die Rechtssysteme prüfen, die in der jeweiligen Prüfungssituation relevant sind.

Pakeitimas 326

VIII priedo 2 dalies 8 punkto b dalies 1 papunktis

Nekilnojamo turto vertė stebima reguliariai, ne rečiau kaip kartą kiekvienais metais. Stebėsena atliekama dažniau, kai žymiai pasikeičia rinkos sąlygos. Nekilnojamo turto vertei stebėti ir turtui, kurį reikia perkainoti, nustatyti gali būti taikomi statistiniai metodai. Kai informacija rodo, kad turto vertė galėjo reikšmingai sumažėti palyginti su bendromis rinkos kainomis, nekilnojamo turto vertinimą atlieka nepriklausomas vertintojas. Kai paskolos vertė viršija 3 milijonus eurų arba 5 proc. kredito įstaigos nuosavų lėšų, nepriklausomas vertintojas įvertina turtą bent kartą per trejus metus.

 

Nekilnojamojo turto vertė stebima reguliariai, ne rečiau kaip kartą kiekvienais metais, o gyvenamojo ploto vertė – kartą per trejus metus. Stebėsena atliekama dažniau, kai žymiai pasikeičia rinkos sąlygos. Nekilnojamo turto vertei stebėti ir turtui, kurį reikia perkainoti, nustatyti gali būti taikomi statistiniai metodai. Kai informacija rodo, kad turto vertė galėjo reikšmingai sumažėti palyginti su bendromis rinkos kainomis, nekilnojamo turto vertinimą atlieka nepriklausomas vertintojas. Kai paskolos vertė viršija 3 milijonus eurų arba 5 proc. kredito įstaigos nuosavų lėšų, nepriklausomas vertintojas įvertintą turtą patikrina bent kartą per trejus metus.

Pagrindimas

Nuomonės referentas pritaria Tarybos pasiūlymui, kad gyvenamojo ploto vertės peržiūra būtų atliekama ne rečiau kaip kartą per trejus metus.

Be to, kaip siūlo Taryba, kai paskolos vertė viršija 3 milijonus eurų arba 5 proc. kredito įstaigos nuosavų lėšų, nepriklausomas vertintojas kartą per trejus metus patikrina įvertintą turtą; pirmiausia yra peržiūrima, ar iš viso reikalingas perkainavimas.

Pakeitimas 327

VIII priedo 2 dalies 9 punkto a dalies iv papunktis

iv) Susitarimai dėl užtikrinimo priemonių tinkamai dokumentuojami, yra numatyta aiški ir patikima užtikrinimo priemonės atsiėmimo laiku procedūra. Kredito įstaigų procedūros užtikrina, kad laikomasi visų sąlygų, kurios keliamos kliento įsipareigojimų neįvykdymo paskelbimui ir užtikrinimo priemonės savalaikiam atsiėmimui. Skolininko finansinių sunkumų ar įsipareigojimų neįvykdymo atveju kredito įstaiga gali teisėtai parduoti ar perleisti gautinas sumas kitoms šalims be įsipareigojančiųjų asmenų, kuriems priskiriamos gautinos sumos, sutikimo.

 

iv) Susitarimai dėl užstato turi būti tinkamai įforminti dokumentuose ir juose turi būti numatytas aiškus, solidus, aktualus užstato pardavimo metodas. Kredito įstaigų taikomi metodai privalo užtikrinti, kad įvertinant skolininko nemokumą ir atsižvelgiant į aktualų užstato pardavimą, būtų laikomasi visų teisinių sąlygų. Jei skolininkas susiduria su mokėjimo sunkumais ar potencialia rizika kredito įstaiga privalo turėti teisę parduoti pretenzijas be skolininko sutikimo ar perleisti jas kitai sutarties šaliai.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam teksto išaiškinimui ir pataisymui.

Pakeitimas 328

VIII priedo 2 dalies 9 punkto b papunkčio ii papunktis

ii) Skirtumas tarp pozicijos sumos ir gautinų sumų vertės turi būti nustatytas atsižvelgiant į visus lemiamus veiksnius, įskaitant išieškojimo sąnaudas, koncentraciją atskiro skolininko įkeistų gautinų sumų grupėje ir galimą koncentracijos riziką visų kredito įstaigos pozicijų, kurių neapima bendroji kredito įstaigos metodika, atžvilgiu. Kredito įstaiga turi užtikrinti gautinoms sumoms tinkamą nenutrūkstamą stebėsenos procesą. Stebima, kad būtų laikomasi kredito įstaigos bendrųjų koncentracijos ribų. Be to, reguliariai peržiūrima, kaip laikomasi paskolos sutartyje numatytų sąlygų, aplinkosaugos apribojimų ir kitų teisinių reikalavimų.

ii) Skirtumas tarp pozicijos sumos ir gautinų sumų vertės turi būti nustatytas atsižvelgiant į visus lemiamus veiksnius, įskaitant išieškojimo sąnaudas, koncentraciją atskiro skolininko įkeistų gautinų sumų grupėje ir galimą koncentracijos riziką visų kredito įstaigos pozicijų, kurių neapima bendroji kredito įstaigos metodika, atžvilgiu. Kredito įstaiga turi užtikrinti gautinoms sumoms tinkamą nenutrūkstamą stebėsenos procesą. Be to, reguliariai peržiūrima, kaip laikomasi paskolos sutartyje numatytų sąlygų, aplinkosaugos apribojimų ir kitų teisinių reikalavimų.

Pagrindimas

For netting and funded credit protection, it is irrelevant who has provided the collateral. In 99% of cases it will be provided by the client itself. Furthermore, though there can be concentrations in the underlying parties on whom a bank's client has a claim, it is impossible for an international bank with many different legal entities and systems to combine the data of the receivable issuers to identify these concentrations. In addition, this is a double default issue and we note that the issue of double default is being examined by the Basel/IOSCO Trading Book.

Pakeitimas 330

VIII priedo 2 dalies 10 punkto f papunktis

f) Kredito įstaigos taikoma sandorių struktūros kredito politika numato reikalavimus užtikrinimo priemonėms atsižvelgiant į pozicijos sumą, gebėjimą lengvai likviduoti užtikrinimo priemonę, gebėjimą objektyviai nustatyti kainą arba rinkos vertę, dažnumą, kokiu galima nesunkiai nustatyti vertę (įskaitant specialisto vertinimą), ir užtikrinimo priemonės vertės nepastovumą.

f) Kredito įstaigos taikoma sandorių struktūros kredito politika numato reikalavimus užtikrinimo priemonėms atsižvelgiant į pozicijos sumą, gebėjimą lengvai likviduoti užtikrinimo priemonę, gebėjimą objektyviai nustatyti kainą arba rinkos vertę, dažnumą, kokiu galima nesunkiai nustatyti vertę (įskaitant specialisto vertinimą), ir užtikrinimo priemonės vertės nepastovumą arba duomenis, pagal kuriuos tas nepastovumas nustatomas.

Pagrindimas

While it is common practice for a credit institution’s credit policy to address the type of exposure and to whom it is made, including taking into account collateral values, this requirement may lead to misinterpretation. Indeed, while for some types of assets such as motor cars and aircrafts for example an institution is able to be aware of value fluctuations, for others this is difficult to determine.

Pakeitimas 331

VIII priedo 2 dalies 11 punkto b papunktis

b) nuomotojas patikimai valdo riziką, susijusią su turto vieta, panaudojimu, amžiumi ir planuojamu senėjimu;

b) nuomotojas patikimai valdo riziką, susijusią su nuomojamo turto vertės panaudojimu, amžiumi ir planuojamu senėjimu, įskaitant deramą užtikrinimo priemonės vertės stebėjimą;

Justification

Der Leasinggeber kann den Standort des Leasingobjekts nicht kontinuierlich verfolgen, sondern als Eigentümer des Vermögenswerts den Standort nur innerhalb einer bestimmten Frist ausfindig machen.

Pakeitimas 332

VIII priedo 2 dalies 11 punkto d papunktis

d) skirtumas tarp fizinio turto vieneto nusidėvėjimo normos ir nuomos įmokų amortizacijos normos neturi būti toks didelis, kad pernelyg padidintų išnuomotam turtui priskiriamą kredito rizikos mažėjimą.

d) jeigu nebuvo nustatytas jau skaičiuojant LGD dydį, skirtumas tarp neapmokėtos sumos ir užtikrinimo priemonės rinkos vertės neturi būti toks didelis, kad pernelyg padidintų išnuomotam turtui priskiriamą kredito rizikos mažėjimą.

Pagrindimas

Der Wert des ungetilgten Betrags sollte nicht zu weit vom Marktwert abweichen. Ferner greift die Anforderung nur, wenn das Risiko des Basisvermögenswertes nicht bereits bei der Berechnung des LGDs berücksichtigt wurde.

Pakeitimas 333

VIII priedo 2 dalies 12 punkto a papunktis

a) Skolininko pretenzija trečiosios šalies institucijai yra atvirai įkeista arba perleista skolinančiajai kredito įstaigai;

 

a) Skolininko pretenzija trečiosios šalies institucijai yra atvirai įkeista arba perleista skolinančiajai kredito įstaigai ir šį įkeitimą arba perleidimą turi būti galima atlikti taikant visas šį procesą reglamentuojančias teisines nuostatas teisiškai veiksmingai.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam teksto išaiškinimui ir pataisymui.

Pakeitimas 334

VIII priedo 2 dalies 13 punkto c papunktis

c) įmonei, teikiančiai gyvybės draudimo paslaugas, yra pranešta apie įkeitimą arba perleidimą, ir todėl be skolinančiosios kredito įstaigos sutikimo ji negali atšaukti sutarties arba mokėti pagal sutartį mokėtinų sumų;

c) įmonei, teikiančiai gyvybės draudimo paslaugas, yra pranešta apie įkeitimą arba perleidimą, ir todėl be skolinančiosios kredito įstaigos sutikimo ji negali mokėti pagal sutartį mokėtinų sumų;

Pagrindimas

Die Kündigung des Versicherungverhältnisses kann nicht von der Zustimmung des kreditgebenden Kreditinstituts abhängig gemacht werden, denn die Kündigungsgründe werden naturgemäss nur aus dem Verhältnis Versicherungsnehmer-Versicherer abgeleitet.

Pakeitimas 335

VIII priedo 2 dalies 13 punkto d papunktis

d) polisas turi turėti nurodytą išperkamąją sumą, kurios negalima sumažinti;

d) išperkamosios draudimo sumos negalima sumažinti.

Pagrindimas

Eine Änderung von 13 d) ist erforderlich, da die Versicherungspolice in der Regel keine Angaben zum Rückkaufswert enthält.

Pakeitimas 336

VIII priedo 2 dalies 13 punkto g papunktis

g) kredito užtikrinimas turi būti numatytas visam paskolos terminui;

g) kredito užtikrinimas turi būti numatytas visam paskolos terminui. Kai tai neįmanoma, nes draudimo teisiniai santykiai baigiasi dar prieš pasibaigiant paskolos teisiniams santykiams, kredito įstaiga turi užtikrinti, kad iš draudimo sutarties gaunama suma iki paskolos sutarties termino pabaigos būtų naudojama kaip užtikrinimo priemonė kredito įstaigai.

Pagrindimas

In der Regel haben Versicherungsvertrag und Kreditvertrag keine kongruente Laufzeit. Die Ergänzung trägt diesem Umstand Rechnung.

Pakeitimas 337

VIII priedo 2 dalies 13 punkto h papunktis

h) Įkeitimas turi būti teisiškai įgyvendinamas visose atitinkamose jurisdikcijose.

 

h) Įkeitimas arba perleidimas turi būti įgyvendinamas taikant visas šį procesą reglamentuojančias teisines nuostatas teisiškai veiksmingai.

 

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam teksto išaiškinimui ir pataisymui.

Pakeitimas 338

VIII priedo 2 dalies 14 punkto d papunktis

d) Garantija turi būti teisiškai įgyvendinama visose atitinkamose jurisdikcijose.

 

d) Garantija turi būti įgyvendinama, taikant visas šį procesą reglamentuojančias teisines nuostatas teisiškai veiksmingai.

 

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam teksto išaiškinimui ir pataisymui.

Pakeitimas 339

VIII priedo 2 dalies 16 punkto įvadinė dalis

16. Kai poziciją užtikrina garantija, kuri pati yra garantuota centrinės valdžios arba centrinio banko, regioninės ar vietos valdžios, kai pretenzijos jų atžvilgiu traktuojamos kaip pretenzijos aukščiausiajai valdžiai, kurios jurisdikcijoje jie yra įsteigti pagal 78–83 straipsnius, daugiašalio plėtros banko, kuriam taikomas 0 % rizikos koeficientas pagal 78–83 straipsnius, arba valstybinio sektoriaus subjekto, kai pretenzijos jo atžvilgiu traktuojamos kaip pretenzijos kredito įstaigoms pagal 78–83 straipsnius, pozicija gali būti laikoma užtikrinta to subjekto suteikta garantija su sąlyga, kad įvykdytos šios sąlygos:

16. Kai poziciją užtikrina garantija, kuri pati yra tiesiogiai ar netiesiogiai garantuota centrinės valdžios arba centrinio banko, regioninės ar vietos valdžios, kai pretenzijos jų atžvilgiu traktuojamos kaip pretenzijos aukščiausiajai valdžiai, kurios jurisdikcijoje jie yra įsteigti pagal 78 – 83 straipsnius, daugiašalio plėtros banko, kuriam taikomas 0% rizikos koeficientas pagal 78 – 83 straipsnius, arba valstybinio sektoriaus subjekto, kai pretenzijos jo atžvilgiu traktuojamos kaip pretenzijos kredito įstaigoms pagal 78 – 83 straipsnius, pozicija gali būti laikoma užtikrinta to subjekto suteikta garantija su sąlyga, kad įvykdytos šios sąlygos:

Pagrindimas

The way in which eligible counter-guarantors operate in the various Member States is not homogeneous. In some countries the eligible counter-guarantor guarantees directly the guarantor. In others, it guarantees the guarantor indirectly via a technical means which is normally a guarantee fund. It is important that the directive maintains a neutral stance vis à vis the technique eligible guarantors choose to operate with due to the specific conditions prevailing in a given national market. The three conditions specified at the end of the paragraph, and in particular the requirement for competent authorities to be satisfied ensures in all admissible cases that any chosen technical means does not create any prudential concern.

Pakeitimas 340

VII priedo 2 dalies 17 punkto a papunktis

(a) tam tikro nustatyto sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo arba nemokėjimo atveju skolinančioji kredito įstaiga turi teisę atitinkamu laiku reikalauti, kad garantas sumokėtų bet kurias sumas, mokėtinas pagal pretenziją, kuriai suteiktas užtikrinimas. Neatsižvelgiant į tai, ar garantas sumokėjo, skolinančioji kredito įstaiga turi teisę pirmiausia reikalauti, kad įsipareigojantysis asmuo įvykdytų savo įsipareigojimus.

(a) tam tikro nustatyto sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo ir (arba) nemokėjimo atveju skolinančioji kredito įstaiga turi teisę atitinkamu laiku reikalauti, kad garantas sumokėtų bet kurias sumas, mokėtinas pagal pretenziją, kuriai suteiktas užtikrinimas. Neatsižvelgiant į tai, ar garantas sumokėjo, skolinančioji kredito įstaiga turi teisę pirmiausia reikalauti, kad įsipareigojantysis asmuo įvykdytų savo įsipareigojimus.

Esant nepagrįstoms kredito apsaugos priemonėms, skirtoms gyvenamosios paskirties hipotekinei paskolai, 14c punkto iiipapunkčio ir 17c punkto reikalavimus reikia atitikti tik bendrą 24 mėnesių laikotarpį.

Pagrindimas

The Council’s proposed clarification and improvement in the consistency of the text is hereby endorsed.

Pakeitimas 341

VIII priedo 2 dalies 18 punkto įžanga

18. Esant garantijoms, kurios paruošiamos pagal šiam tikslui kompetentingų institucijų pripažintas laidavimo programas arba 16 numeryje paminėtų instancijų, arba kurių atžvilgiu yra paskutiniųjų atgręžtinis laidavimas, a) punkte paminėti reikalavimai gali būti laikomi įvykdytais esant vienai iš toliau numatytų sąlygų:

18. Esant garantijoms, kurios paruošiamos pagal šiam tikslui kompetentingų institucijų pripažintas laidavimo programas arba 16 punkte paminėtų instancijų, arba kurių atžvilgiu yra paskutiniųjų atgręžtinis laidavimas, 17 punkto a papunktyje paminėti reikalavimai laikomi įvykdytais esant vienai iš toliau numatytų sąlygų:

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlymui panaikinti atskiros valstybės pasirinkimo teisę. Tiesioginės nuorodos pritaikymas.

Pakeitimas 342

VIII priedo 2 dalies 18 punkto a papunktis

a) Kompetentingos institucijos įsitikino tuo, kad kreditus teikianti kreditų įstaiga iš garantijos davėjo šiuolaikiškai gali išsireikalauti proporcingą garantijai laikiną išmokėjimą, kurio dydis nustatomas patikimai įvertinus ekonominius nuostolius, kurie galėjo kilti kreditus teikiančiai kreditų įstaigai, įskaitant ir nuostolius, kuriuos sukelia procentų – ir kitokių mokėjimų, kuriems kredito ėmėjas yra įpareigotas, nustatymas;

a) Kreditus teikianti kreditų įstaiga turi teisę iš garantijos davėjo šiuolaikiškai išsireikalauti proporcingą garantijai laikiną išmokėjimą, kurio dydis nustatomas patikimai įvertinus ekonominius nuostolius, kurie galėjo kilti kreditus teikiančiai kreditų įstaigai, įskaitant ir nuostolius, kuriuos sukelia procentų – ir kitokių mokėjimų, kuriems kredito ėmėjas yra įpareigotas, nustatymas;

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlymui panaikinti atskiros valstybės pasirinkimo teisę.

Pakeitimas 343

VIII priedo 2 dalies 18 punkto b papunktis

 

 

 

 

b) kitais atžvilgiais kompetentingos institucijos yra įsitikinusios garantijos teikiama apsauga nuostolių atvejais, įskaitant nuostolius, atsirandančius dėl palūkanų ar kitų įmokų, kurias skolininkas yra įsipareigojęs mokėti, nemokėjimo.

b) skolinančioji kredito įstaiga gali įrodyti, kad garantijos teikiama apsauga nuostolių atvejais, įskaitant nuostolius, atsirandančius dėl to, kad skolininkas nesumokėjo privalomų sumokėti mokesčių, suteikia teisę imtis tokių veiksmų.

Pagrindimas

Analogous to the justification relating to paragraph 16.

Pakeitimas 344

VIII priedo 2 dalies 19 punkto a i papunktis

i) nesugebėjimas sumokėti sumų, mokėtinų pagal tokio nesugebėjimo metu galiojančių bazinių pozicijų sąlygas (numatant lengvatinį laikotarpį, kuris beveik lygus arba trumpesnis už bazinės pozicijos lengvatinį laikotarpį); ir

i) nesugebėjimas sumokėti sumų, mokėtinų pagal tokio nesugebėjimo metu galiojančių bazinių pozicijų sąlygas (numatant lengvatinį laikotarpį, kuris beveik lygus arba trumpesnis už bazinės pozicijos lengvatinį laikotarpį);

Pagrindimas

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 345

VIII priedo 2 dalies 19 punkto b papunktis

b) Kai kredito įvykiai, nurodyti kaip kredito išvestinė priemonė, neapima bazinės pozicijos restruktūrizavimo, kaip aprašyta a papunkčio trečiojoje įtraukoje, kredito užtikrinimas vis tiek gali būti pripažintas sumažinus jo vertę, kaip nurodyta 3 dalies 84 punkte.

b) Kai kredito įvykiai, nurodyti kaip kredito išvestinė priemonė, neapima bazinės pozicijos restruktūrizavimo, kaip aprašyta a iii papunktyje, kredito užtikrinimas vis tiek gali būti pripažintas sumažinus jo vertę, kaip nurodyta 3 dalies 84 punkte.

Pagrindimas

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 346

VIII priedo 3 dalies 1 punktas

1. Vadovaujantis 4–6 dalimis, kai tenkinamos 1 ir 2 dalių nuostatos, pagal riziką įvertintų pozicijų apskaičiavimas pagal 1 poskirsnio 78–83 straipsnius ir pagal riziką įvertintų pozicijų ir tikėtinų nuostolių sumų apskaičiavimas pagal 84–89 straipsnius gali būti pakeistas pagal šios dalies nuostatas.

1. Vadovaujantis 4 – 6 dalimis, kai tenkinamos 1 ir 2 dalių nuostatos, pagal riziką įvertintų pozicijų apskaičiavimas pagal 78 – 83 straipsnius ir pagal riziką įvertintų pozicijų ir tikėtinų nuostolių sumų apskaičiavimas pagal 84 – 89 straipsnius gali būti pakeistas pagal šios dalies nuostatas.

Pagrindimas

Cross reference / Typographical error..

Pakeitimas 347

VIII priedo 3 dalies 6 punktas

6. Neto pozicija kiekvienai vertybinių popierių rūšiai nustatoma iš pagal neto-rėminį susitarimą išnuomotų, parduotų arba pristatytų tos pačios rūšies vertybinių popierių bendrosios vertės atėmus pagal susitarimą paskolintų, įsigytų arba priimtų šios rūšies vertybinių popierių bendrąją vertę.

6. Neto pozicija kiekvienai vertybinių popierių arba prekių rūšiai nustatoma iš pagal neto-rėminį susitarimą išnuomotų, parduotų arba pristatytų tos pačios rūšies vertybinių popierių arba prekių bendrosios vertės atėmus pagal susitarimą paskolintų, įsigytų arba priimtų šios rūšies vertybinių popierių arba prekių bendrąją vertę.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytiems pakeitimams dėl prekių transakcijų traktavimo.

Pakeitimas 348

VIII priedo 3 dalies 12 punktas

12. Kaip alternatyvą standartinių nepastovumo korekcijų metodui arba savų įverčių nepastovumo korekcijų metodui, apskaičiuojant visiškai koreguotą pozicijos vertę (E*), atsirandančią taikant atitinkamą pagrindinio įskaitymo sandorio sutartį, apimančią atpirkimo sandorius ir (arba) vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorius ir (arba) kitus kapitalo rinkos veikiamus sandorius, išskyrus išvestinius sandorius, kredito įstaigoms gali būti leidžiama taikyti vidaus modelių metodus, kurie atsižvelgia į koreliacijos tarp vertybinių popierių pozicijų, kurioms taikytina pagrindinio įskaitymo sandorio sutartis, poveikį bei į susijusių priemonių likvidumą. Šiame metode taikomi vidaus modeliai pateikia galimo neužtikrintos pozicijos vertės pokyčio įvertį (∑E - ∑C).

12. Kaip alternatyvą standartinių nepastovumo korekcijų metodui arba savų įverčių nepastovumo korekcijų metodui, apskaičiuojant visiškai koreguotą pozicijos vertę (E*), kredito įstaigoms gali būti leidžiama taikyti vidaus modelių metodus atpirkimo sandoriams ir (arba) vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandoriams ir (arba) kitiems kapitalo rinkos veikiamiems sandoriams, išskyrus išvestinius sandorius. Vidaus modeliai turi įvertinti galimus pozicijos pokyčius pagal toliau numatytus minimalius reikalavimus ir ypač atsižvelgti į koreliacijos tarp vertybinių popierių pozicijų poveikį bei į susijusių priemonių likvidumą. Modeliuose gali atsispindėti pagrindinio įskaitymo sandoriai, bet tik ten, kur tokie sandoriai leidžiami pagal pagrindinio įskaitymo sandorių sutartis, apimančias pozicijas.

Pagrindimas

The draft proposed by the Commission could imply that internal models can only be used if all transactions are covered by a netting agreement. Credit institutions should be allowed to take account of diversification across their market risk positions with a given counterparty regardless of the applicability of netting. Netting and diversification are distinct concepts. The existence of a netting agreement reduces both the current and future exposure to a counterparty. Diversification, which is recognised in internal models, limits future exposure without the need for a netting agreement being in place.

Pakeitimas 349

VIII priedo 3 dalies 13 punktas

13. Kredito įstaiga gali pasirinkti taikyti vidaus modelių metodą neatsižvelgiant į tai, kurį kredito rizikos metodą ji pasirinko: standartizuotą metodą ar vidaus reitingais pagrįstą (IRB Foundation Approach) metodą. Tačiau jei kredito įstaiga ketina taikyti vidaus modelių metodą, ji turi jį taikyti visoms sandorio šalims ir vertybiniams popieriams, išskyrus nereikšmingus portfelius, kuomet ji gali taikyti standartinių nepastovumo korekcijų metodą arba savų įverčių nepastovumo korekcijų metodą, kaip aprašoma 5–11 punktuose.

13. Kredito įstaiga gali pasirinkti taikyti vidaus modelių metodą neatsižvelgdama į tai, ji pasirinko taikyti pagal riziką įvertintų pozicijų sumų skaičiavimui: 78 – 83 straipsnių ar 84 – 89 straipsnių nuostatas. Tačiau jei kredito įstaiga ketina taikyti vidaus modelių metodą, ji turi jį taikyti visoms sandorio šalims ir vertybiniams popieriams, išskyrus nereikšmingus portfelius, kuomet ji gali taikyti standartinių nepastovumo korekcijų metodą arba savų įverčių nepastovumo korekcijų metodą, kaip aprašoma 5–11 punktuose.

Pagrindimas

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 350

VIII priedo 3 dalies 17 punkto c papunktis

c) 5 dienų panaudojimo laikotarpis, išskyrus sandorius, nesusijusius su pensijų sandoriais arba vertybinių popierių- ar prekių paskolos sandoriais, kuriems nustatomas dešimties dienų panaudojimo laikotarpis;

c) 5 dienų panaudojimo laikotarpis, išskyrus sandorius, nesusijusius su vertybinių popierių pensijų sandoriais arba vertybinių popierių paskolos sandoriais, kuriems nustatomas dešimties dienų panaudojimo laikotarpis;

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlymui.

Pakeitimas 351

VIII priedo 3 dalies 19 punktas

19. Kompetentingos institucijos gali leisti kredito įstaigoms naudoti empirines koreliacijas tarp rizikos kategorijų ir jų viduje, jeigu jos įsitikina, kad įstaigos koreliacijų skaičiavimo sistema yra patikima ir nuosekliai įgyvendinama.

19. Kompetentingos institucijos gali leisti kredito įstaigoms naudoti empirines koreliacijas tarp rizikos kategorijų ir jų viduje, jeigu jos įsitikina, kad kredito įstaigos koreliacijų skaičiavimo sistema yra patikima ir nuosekliai įgyvendinama.

Pagrindimas

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 352

VIII priedo 3 dalies 21 punkto 3 pastraipa

Kai pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal 1 poskirsnio 78–83 straipsnius, E yra pozicijos vertė kiekvienai atskirai pozicijai pagal sutartį, kuri būtų taikoma nesant kredito užtikrinimo.

Kai pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal 78 – 83 straipsnius, E yra pozicijos vertė kiekvienai atskirai pozicijai pagal sutartį, kuri būtų taikoma nesant kredito užtikrinimo.

Pagrindimas

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 353

VIII priedo 3 dalies 21 punkto 5 pastraipa

C yra aktuali vertybinių popierių, kurie, atsižvelgiant į kiekvieną iš šių reikalavimų, yra paskolinami, įsigyjami arba pristatomi, arba grynųjų pinigų, kurie, atsižvelgiant į kiekvieną iš šių reikalavimų, paskolinami arba pristatomi, rinkos vertė.

C yra vertybinių popierių, kurie, atsižvelgiant į kiekvieną iš šių reikalavimų, yra paskolinami, įsigyjami arba pristatomi, arba grynųjų pinigų, kurie, atsižvelgiant į kiekvieną iš šių reikalavimų, paskolinami arba pristatomi, vertė.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytiems pakeitimams.

akeitimas 354

VIII priedo 3 dalies 22 punktas

22. Kredito įstaigos, kurios apskaičiuoja nuosavo kapitalo reikalavimus pagal savo modelius, šiam tikslui naudoja prieš tai buvusios prekybos dienos modelių rezultatus.

22. Kredito įstaigos, kurios apskaičiuoja riziką rodančias reikalavimų sumas pagal savo modelius, šiam tikslui naudoja prieš tai buvusios prekybos dienos modelių rezultatus.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pakeitimo pasiūlymui.

Pakeitimas 355

VIII priedo 3 dalies 24 punkto antraštė

IRB‑bazinis pagrindas

IRB‑pagrindas

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytiems pakeitimams.

Pakeitimas 356

VIII priedo 3 dalies 27 punktas

27. Pretenzijų dalims, užtikrintoms pripažintos užtikrinimo priemonės rinkos verte, taikomas toks rizikos koeficientas, koks būtų taikomas pagal 78–83 straipsnius, jei skolintojas turėtų tiesioginę poziciją užtikrinimo priemonės atžvilgiu. Užtikrintai daliai taikomas rizikos koeficientas yra mažiausiai 20 %, išskyrus kaip nurodyta 28–30 punktuose. Likusiai pozicijos daliai skiriamas toks rizikos koeficientas, koks būtų taikomas neužtikrintai pozicijai sandorio šalies atžvilgiu pagal 78–83 straipsnius.

27. Pretenzijų dalims, užtikrintoms pripažintos užtikrinimo priemonės rinkos verte, taikomas toks rizikos koeficientas, koks būtų taikomas pagal 78–83 straipsnius, jei skolintojas turėtų tiesioginę poziciją užtikrinimo priemonės atžvilgiu. Užtikrintai daliai taikomas rizikos koeficientas yra mažiausiai 20 %, išskyrus kaip nurodyta 28–30 punktuose. Likusiai pozicijos daliai skiriamas toks rizikos koeficientas, koks būtų taikomas neužtikrintai pozicijai sandorio šalies atžvilgiu pagal 78–83 straipsnius.

Pagrindimas

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 357

VIII priedo 3 dalies 34 punkto 8 pastraipa

E reikalavimo vertė, kuri pagal 78 – 83 straipsnius arba 84 – 89 straipsnius būtų laikoma tinkama, reikalavimas būtų neužtikrintas.

E reikalavimo vertė, kuri pagal 78 – 83 straipsnius arba 84 – 89 straipsnius būtų laikoma tinkama, reikalavimas būtų neužtikrintas. Šiuo tikslu kredito įstaigos, kurios pagal 78 – 83 straipsnius apskaičiuoja riziką rodančias reikalavimų sumas, privalo nustatyti II priede pateiktų nebalansinių straipsnių reikalavimų vertę vietoj 78 straipsnio 1 dalyje paminėtų dabartinių procentinių 100% vertės dalių; taip pat kredito įstaigos, kurios pagal 78 – 83 straipsnius apskaičiuoja riziką rodančias reikalavimų sumas, apskaičiuodamos VII priedo 3 dalies 11 – 13 punktuose pateiktų straipsnių reikalavimų vertę vietoj šiuose punktuose paminėtų perskaičiavimo faktorių arba procentinių kiekių privalo nustatyti 100% perskaičiavimo faktorių.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam suderinimui su Bazelio susitarimu.

Pakeitimas 358

VIII priedo 3 dalies 37 punkto 5 lentelės 2 skilties 2 eilutė

20 dienų likvidavimo laikotarpis (%)

10 dienų likvidavimo laikotarpis (%)

Pagrindimas

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 359

VIII priedo 3 dalies 40 punktas

40. Netinkamiems pripažinti vertybiniams popieriams, kurie pagal pensijų- arba vertybinių popierių paskolos sandorius išnuomojami ar perleidžiami, taikomas toks pat volatilitumo priderinimas kaip ir akcijoms, kurių nėra pagrindiniame indekse, tačiau kurios kotiruojamos pripažintoje biržoje.

40. Netinkamiems pripažinti vertybiniams popieriams arba prekėms, kurie pagal pensijų – arba vertybinių popierių ar prekių paskolos sandorius – išnuomojami ar perleidžiami, taikomas toks pat volatilitumo priderinimas kaip ir akcijoms, kurių nėra pagrindiniame indekse, tačiau kurios kotiruojamos pripažintoje biržoje.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam prekių nuomos sandorių įtraukimui.

Pakeitimas 360

VIII priedo 3 dalies 41 punktas

41. Tinkamų pripažinti organizmų dalių bendram investavimui atveju volatilitumo pritaikymas atitinka aukščiausią vertę, kuri, atsižvelgiant į 38 numeryje paminėtą panaudojimo laikotarpį, galiotų kiekvienam titului, į kurį fondai gali investuoti.

41. Tinkamų pripažinti organizmų dalių bendram investavimui atveju volatilitumo pritaikymas atitinka pasvertą volatilitumo pritaikymų vidurkį, kuris, atsižvelgiant į 38 numeryje paminėtą panaudojimo laikotarpį, galiotų turto vertėms, į kurias fondai investavo. Jei turto vertės, į kurias fondai investavo, nėra žinomos kredito įstaigoms, tai volatilitumo pritaikymas atitinka aukščiausią vertę, kuri galiotų kiekvienam titului, į kurį fondai gali investuoti.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui.

Pakeitimas 361

VIII priedo 3 dalies 43 punktas

43. Kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms, atitinkančioms 48–57 punktuose išdėstytus reikalavimus, taikyti savus nepastovumo korekcijų įverčius apskaičiuojant užtikrinimo priemonėms ir pozicijoms taikytinas nepastovumo korekcijas.

43. Kompetentingos institucijos leidžia kredito įstaigoms, atitinkančioms 48 – 57 punktuose išdėstytus reikalavimus, taikyti savus nepastovumo korekcijų įverčius apskaičiuojant užtikrinimo priemonėms ir pozicijoms taikytinas nepastovumo korekcijas.

Pagrindimas

Alignment with Council proposal. Replaces amendment 200 of the Radwan draft report.

Pakeitimas 362

VIII priedo 3 dalies 59 punkto 1 pastraipa

59. Atpirkimo sandoriams ir vertybinių popierių skolinimo arba skolinimosi sandoriams, kai kredito įstaiga taiko standartinių nepastovumo korekcijų metodą arba savų įverčių dydžių metodą ir kai yra įvykdytos toliau a–h papunkčiuose išdėstytos sąlygos, kompetentingos institucijos gali leisti kredito įstaigoms netaikyti pagal 35–58 punktus apskaičiuotų nepastovumo korekcijų, o vietoj jų taikyti 0 % nepastovumo korekciją. Ši pasirinkimo teisė nesuteikiama kredito įstaigoms, taikančioms 12–22 punktuose aprašytą vidaus modelių metodą.

59. Atpirkimo sandoriams ir vertybinių popierių skolinimo arba skolinimosi sandoriams, kai kredito įstaiga taiko standartinių nepastovumo korekcijų metodą arba savų įverčių dydžių metodą ir kai yra įvykdytos toliau a–h papunkčiuose išdėstytos sąlygos, kredito įstaigos gali užuot taikiusios pagal 35–58 punktus apskaičiuotas nepastovumo korekcijas taikyti 0 % nepastovumo korekciją. Ši pasirinkimo teisė nesuteikiama kredito įstaigoms, taikančioms 12–22 punktuose aprašytą vidaus modelių metodą.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlymui panaikinti atskiros valstybės pasirinkimo teisę.

Pakeitimas 363

VIII priedo 3 dalies 59 punkto a punktas

a) Tiek reikalavimas, tiek ir garantija yra grynieji pinigai arba vertybiniai popieriai, kaip teigiama 1 dalies 7 punkto b) punkte.

a) Tiek reikalavimas, tiek ir garantija yra grynieji pinigai arba centrinių valstybių ar centrinių bankų skolos išrašymai, kaip teigiama 1 dalies 7 punkto b papunktyje, kurie pagal 78 – 83 straipsnius gali būti pasveriami 0% rizika.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam nuostatų suderinimui su Bazelio susitarimu.

Pakeitimas 364

VIII priedo 3 dalies 59 punkto h papunkčio įžanga

h) Kompetentingos institucijos kontrahentą laiko ‘esminiu rinkos dalyviu’. Esminiais rinkos dalyviais gali būti laikomi

h) Kompetentingos institucijos kontrahentą laiko ‘esminiu rinkos dalyviu’. Esminiais rinkos dalyviais laikomi

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlymui panaikinti atskiros valstybės pasirinkimo teisę.

Pakeitimas 365

VIII priedo 3 dalies 61 punktas

61. E*, apskaičiuotas pagal 34 numerį, 80 straipsnio tikslais yra lygus reikalavimo vertei.

61. E*, apskaičiuotas pagal 34 numerį, 80 straipsnio tikslais yra lygus reikalavimo vertei. II priede paminėtų nebalansinių straipsnių atveju E* yra vertė, kuriai taikomi 78 straipsnio 2 dalyje paminėti procentiniai kiekiai, siekiant nustatyti reikalavimo vertę.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam paaiškinimui bei suderinimui su Bazelio susitarimu.

Pakeitimas 366

VIII priedo 3 dalies 62 punkto antraštė

IRB‑bazinis pagrindas

IRB‑pagrindas

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam paaiškinimui.

Pakeitimas 367

VIII priedo 3 dalies 62 punkto 2 pastraipa

LGD* = Max {0, LGD x [(E*/E]}

LGD* = LGD x [(E*/E]

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui.

Pakeitimas 368

VIII priedo 3 dalies 62 punkto 5 pastraipa

E yra reikalavimo vertė pagal 84 – 89 straipsnius;

E yra pagal 34 punktą apskaičiuota reikalavimo vertė;

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui.

Pakeitimas 369

VIII priedo 3 dalies 71 punktas

71. Kai užtikrinimo priemonės vertės ir pozicijos vertės santykis yra didesnis už antrąjį, didesnįjį C** ribinį dydį (t. y. reikalaujamą užtikrinimo lygį, kad būtų pasiektas visiškas LGD pripažinimas), kaip nurodyta 6 lentelėje, LGD* lygus toje lentelėje nurodytam dydžiui.

71. Kai užtikrinimo priemonės vertės ir pozicijos vertės santykis yra didesnis už antrąjį, didesnįjį C** ribinį dydį (t. y. reikalaujamą užtikrinimo lygį, kad būtų pasiektas visiškas LGD pripažinimas), kaip nurodyta 6 lentelėje, LGD* lygus 6 lentelėje nurodytam dydžiui.

Pagrindimas

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 370

VIII priedo 3 dalies 73 punkto 2 pastraipos įvadinė dalis

Taikydamos išlygą, iki 2012 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali, atsižvelgdamos į nurodytus užtikrinimo lygius:

Taikydamos išlygą, iki 2012 m. gruodžio 31 d., atsižvelgdamos į nurodytus užtikrinimo lygius

Pagrindimas

This requirement will have a negative impact on individual borrowers or SMEs. Indeed, these types of borrowers often receive finance in cases where the amount of the exposure is the same as the value of the collateral, i.e. 100% of the purchase price of an asset is often financed by the credit institution. Given a degree of collateralisation of 140%, the institution may only grant a part of the necessary sum. The borrower would therefore either be faced with a higher cost of lending or have to provide other types of collateral.

Pakeitimas 371

VIII priedo 3 dalies 73 punkto 2 pastraipos a papunktis

a) leisti kredito įstaigoms priskirti 30 % LGD didesnio prioriteto pozicijoms komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos forma;

a) kredito įstaigos gali priskirti 30% LGD didesnio prioriteto pozicijoms komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos forma;

Pagrindimas

This requirement will have a negative impact on individual borrowers or SMEs. Indeed, these types of borrowers often receive finance in cases where the amount of the exposure is the same as the value of the collateral, i.e. 100% of the purchase price of an asset is often financed by the credit institution. Given a degree of collateralisation of 140%, the institution may only grant a part of the necessary sum. The borrower would therefore either be faced with a higher cost of lending or have to provide other types of collateral.

Pakeitimas 372

VIII priedo 3 dalies 73 punkto 2 pastraipos b papunktis

b) leisti kredito įstaigoms priskirti 35 % LGD didesnio prioriteto pozicijoms įrenginių nuomos forma.

b) kredito įstaigos gali priskirti 35% LGD didesnio prioriteto pozicijoms įrenginių nuomos forma.

Pagrindimas

This requirement will have a negative impact on individual borrowers or SMEs. Indeed, these types of borrowers often receive finance in cases where the amount of the exposure is the same as the value of the collateral, i.e. 100% of the purchase price of an asset is often financed by the credit institution. Given a degree of collateralisation of 140%, the institution may only grant a part of the necessary sum. The borrower would therefore either be faced with a higher cost of lending or have to provide other types of collateral.

Pakeitimas 373

VIII priedo 3 dalies 73 punkto 2 pastraipos ba papunktis (naujas)

 

ba) pirmaeiliams reikalavimams, kurie užtikrinami gyvenamosios arba verslo paskirties nekilnojamuoju turtu, nustatyti 30% LGD.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui, kuriuo siekiama vienodo vartojamiesiems ir verslo tikslams naudotu nekilnojamuoju turtu laiduojamų kreditų bei paskolintu verslo tikslams naudotu nekilnojamuoju turtu laiduojamų kreditų vertinimo.

Pakeitimas 374

VIII priedo 3 dalies 74 punktas

74. Remiantis šio ir 75 punktų reikalavimais ir kaip alternatyva 69–73 punktuose aprašytam traktavimui, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti kredito įstaigoms taikyti 50 % rizikos koeficientą pozicijos daliai, visiškai užtikrintai gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, esančiu valstybės narės teritorijoje, jei jos turi įrodymų, kad tokio turto rinka yra gerai išvystyta, turi ilgalaikes tradicijas ir kad nuostolių, patiriamų dėl gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrinto skolinimo, lygiai atitinkamai neviršija šių ribų:

74. Remiantis šio ir 75 punktų reikalavimais ir kaip alternatyva 69–73 punktuose aprašytam traktavimui, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti kredito įstaigoms taikyti 50 % rizikos koeficientą pozicijos daliai, visiškai užtikrintai gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, esančiu valstybės narės teritorijoje, jei jos turi įrodymų, kad tokio turto rinka yra gerai išvystyta, turi ilgalaikes tradicijas ir kad nuostolių, patiriamų dėl gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrinto skolinimo, lygiai atitinkamai neviršija šių ribų

a) nuostoliai iki 50 % rinkos vertės (arba, jei taikytina, 60 % hipotekinės vertės, jei pirmoji vertė mažesnė už antrąją) bet kuriais nustatytais metais negali viršyti 0,3 % gyvenamosios ir (arba) komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintų negrąžintų paskolų sumos;

a) nuostoliai, atsirandantys iš gyvenamosios ar komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrinto skolinimo, atitinkamai iki 50% rinkos vertės (arba, jei taikytina, 60% hipotekinės vertės, jei pirmoji vertė mažesnė už antrąją) bet kuriais nustatytais metais neviršija 0,3% tos paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintų negrąžintų paskolų sumos;

b) bendrieji nuostoliai, patiriami dėl gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrinto skolinimo, bet kuriais nustatytais metais negali viršyti 0,5 % atitinkamai tos paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintų negrąžintų paskolų sumos.

b) bendrieji nuostoliai, patiriami dėl gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrinto skolinimo, bet kuriais nustatytais metais neviršija 0,5% atitinkamai tos paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintų negrąžintų paskolų sumos.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 375

VIII priedo 3 dalies 76 punktas

76. Kompetentingos institucijos, kurios neleidžia taikyti 73 punkte aprašyto traktavimo, gali leisti kredito įstaigoms taikyti pagal šį traktavimą leidžiamus rizikos koeficientus pozicijoms, užtikrintoms gyvenamosios ar komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, esančiu tose valstybėse narėse, kurių kompetentingos institucijos leidžia tokį traktavimą tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomas toje valstybėje narėje.

76. Kompetentingos institucijos, kurios neleidžia taikyti 74 punkte aprašyto traktavimo, gali leisti kredito įstaigoms taikyti pagal šį traktavimą leidžiamus rizikos koeficientus pozicijoms, užtikrintoms gyvenamosios ar komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, esančiu tose valstybėse narėse, kurių kompetentingos institucijos leidžia tokį traktavimą tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomas toje valstybėje narėje.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 376

VIII priedo 3 dalies 84 punktas

84. Ddraudimo nesant laidavimo atveju draudimo verte (G) laikoma suma, kurią sumokėti įsipareigojo garantijos davėjas tuo atveju, kai kredito ėmėjas pasitraukia, neįvykdo savo mokėjimo įsipareigojimų arba dalyvauja tam tikrame kito kredito įvykyje. Kredito derivatyvų atveju, kai nustatyto reikalavimo nustatymas iš naujo, susijęs su paskolos sumos, procentų arba mokesčių išleidimu arba atidėjimu, sukeliantis nuostolių kredito davėjui (t.y.vertės pataisas arba panašius pelno- ir nuostolių apskaičiavimo įrašymus į buhalterijos knygą), nėra laikomas kredito įvykiu, pagal pirmą sakinį nustatyta apdraudimo vertė sumažinama 40 %.

84. Draudimo nesant laidavimo atveju draudimo verte (G) laikoma suma, kurią sumokėti įsipareigojo garantijos davėjas tuo atveju, kai kredito ėmėjas pasitraukia, neįvykdo savo mokėjimo įsipareigojimų arba dalyvauja tam tikrame kito kredito įvykyje. Kredito derivatyvų atveju, kai nustatyto reikalavimo nustatymas iš naujo, susijęs su paskolos sumos, procentų arba mokesčių išleidimu arba atidėjimu, sukeliantis nuostolių kredito davėjui (t.y. vertės pataisas arba panašius pelno- ir nuostolių apskaičiavimo įrašymus į buhalterijos knygą), nėra laikomas kredito įvykiu.

Pagrindimas

Pakeitimo pasiūlymų suderinimas su VIII priedo 3 dalies 84 punkto a ir b papunkčiais.

Pakeitimas 377

VIII priedo 3 dalies 84 punkto a papunktis (naujas)

 

a) pagal pirmą sakinį nustatyta draudimo vertė sumažinama 40%, jei suma, kurią sumokėti įsipareigojo laiduotojas, neviršija reikalavimo vertės;

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam nuostatų suderinimui su Bazelio susitarimu.

Pakeitimas 378

VIII priedo 3 dalies 84 punkto b papunktis (naujas)

 

b) draudimo vertė gali sudaryti daugiausia 60% reikalavimo vertės, jei suma, kurią sumokėti įsipareigojo laiduotojas, viršija reikalavimo vertę.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam nuostatų suderinimui su Bazelio susitarimu.

Pakeitimas 378

VIII priedo 3 dalies 90 punktas

90. Kompetentingos institucijos gali nustatyti, kad VI priedo 4–6 punktuose numatytas traktavimas taip pat būtų taikomas centrinės valdžios ar centrinių bankų garantuojamoms pozicijoms ar pozicijų dalims, kai garantija išreikšta skolininko vietos valiuta ir kai pozicija suteikiama ta valiuta.

90. Kompetentingos institucijos gali nustatyti, kad VI priedo 1 dalies 4 – 6 punktuose numatytas traktavimas taip pat būtų taikomas centrinės valdžios ar centrinių bankų garantuojamoms pozicijoms ar pozicijų dalims, kai garantija išreikšta skolininko vietos valiuta ir kai pozicija suteikiama ta valiuta.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 380

VIII priedo 3 dalies 2.2.3.antraštė

IRB‑bazinis pagrindas

IRB‑pagrindas

Pagrindimas

Pakeitimas 381

IX priedo 1 dalies antraštė

1 dalis – X priede vartojamų sąvokų apibrėžimai

1 dalis – IX priede vartojamų sąvokų apibrėžimai

Or. en

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 382

IX priedo 2 dalies 4 punktas

4. Siekiant aiškumo, 3 punktas taip pat taikomas visai pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų grupei. Pagal 5–8 punktus iš kredito įstaigos iniciatorės reikalaujama apskaičiuoti visų pagal riziką įvertintų pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų segmentų sumas pagal IV dalies nuostatas, įskaitant nuostatas, susijusias su kredito rizikos mažinimo pripažinimu. Pavyzdžiui, jei segmentas trečiajai šaliai perkeliamas per netiesioginį kredito užtikrinimą, tos trečiosios šalies rizikos koeficientas taikomas segmentui kredito įstaigai iniciatorei apskaičiuojant pagal riziką įvertintas pozicijas.

4. Siekiant aiškumo, 3 punktas taip pat taikomas visai pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų grupei. Pagal 5–8 punktus iš kredito įstaigos iniciatorės reikalaujama apskaičiuoti visų pagal riziką įvertintų pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų segmentų sumas pagal 4 dalies nuostatas, įskaitant nuostatas, susijusias su kredito rizikos mažinimo pripažinimu. Pavyzdžiui, jei segmentas trečiajai šaliai perkeliamas per netiesioginį kredito užtikrinimą, tos trečiosios šalies rizikos koeficientas taikomas segmentui kredito įstaigai iniciatorei apskaičiuojant pagal riziką įvertintas pozicijas.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 383

IX priedo 2 dalies 5 punktas

5. Apskaičiuojant pagal riziką įvertintas pozicijas pagal 3 punktą, remiantis 6–8 dalimis atsižvelgiama į bet kurį kredito užtikrinimą, dėl kurio atsiranda segmentavimas, ir pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos neatitikimą. Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų terminas yra ilgiausias bet kokios pozicijos, daugiausia iki penkerių metų, terminas.

5. Apskaičiuojant pagal riziką įvertintas pozicijas pagal 3 punktą, remiantis 6–8 dalimis atsižvelgiama į bet kurį kredito užtikrinimą, dėl kurio atsiranda segmentavimas, ir pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos neatitikimą.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 384

IX priedo 2 dalies 6 punktas

6. Užtikrintų pozicijų terminas yra ilgiausias bet kokios pozicijos, daugiausia iki penkerių metų, terminas. Kredito užtikrinimo terminas nustatomas pagal VIII priedą.

6. Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų terminas yra pozicijų svertinį vidurkį atitinkantis, daugiausia iki penkerių metų, terminas. Kredito užtikrinimo terminas nustatomas pagal VIII priedą.

Or. en

Justification

See justification for amendment to Annex IX, part 2, paragraph 5.

Pakeitimas 385

IX priedo 2 dalies 7 punkto įžanginė dalis

7. Jeigu kredito įstaiga iniciatorė pagal riziką įvertintas pozicijas apskaičiuoja atsižvelgdama į 4 dalies 6–35 punktus, ji neatsižvelgia į termino neatitikimą apskaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų segmentų, kurie yra nereitinguoti arba kurių reitingas žemesnis nei investavimo lygis, sumas. Visų kitų segmentų VIII priede nustatytas termino neatitikimas vertinamas pagal šią formulę:

7. Kredito įstaiga iniciatorė neatsižvelgia į termino neatitikimą apskaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų segmentų, kuriems pagal 4 dalį taikomas 1250% rizikos koeficientas, sumas. Visų kitų segmentų VIII priede nustatytas termino neatitikimas vertinamas pagal šią formulę:

Justification

Diese Änderung ist eine Folge des ECOFIN-Vorschlages, den Absatz 8 in Anhang IX Teil 4 ersatzlos zu streichen. Dadurch werden Tranchen unterhalb von Investment Grade nicht mehr automatisch mit einem Risikogewicht von 1250% versehen. Daher sollte auch die Frage der Notwendigkeit der Berechnung einer Laufzeitinkonkruenz nicht mehr von dem Kriterium "Investment Grade" abhängen. Statt dessen sollte sich die (verschärfende) Ausnahme im Sinne der ursprünglichen Absicht und in Analogie zur Behandlung im IRB-Ansatz nur auf Tranchen mit einem Risikogewicht von 1250% beziehen. Durch die Änderung im ersten Satz wird eine Gleichbehandlung von Verbriefung im Standardansatz und IRB-Ansatz bewirkt. Die deutsche Übersetzung von "shall" ist "hat ... zu" statt "kann".

Pakeitimas 386

IX priedo 2 dalies 8 punktas

8. Jeigu kredito įstaiga iniciatorė pagal riziką įvertintas pozicijas apskaičiuoja atsižvelgdama į 4 dalies 36–74 punktus, ji neatsižvelgia į termino neatitikimą apskaičiuodama pagal riziką įvertintų pozicijų segmentų arba segmentų dalių, kurie yra siejami su 1250 % rizikos koeficientu pagal tuos punktus, sumas. Visų kitų segmentų arba jų dalių VIII priede nustatyto termino neatitikimo vertinimui taikoma 7 punkte pateikta formulė.

išbraukta

Justification

Durch die Änderung in Anhang IX Teil 2 Nummer 7 kann die Anforderungen in Nummer 8 in Nummer 7 integriert werden und Nummer 8 daher gestrichen werden.

Pakeitimas 387

IX priedo 3 dalies 1 punkto b papunktis

b) Vertinimas viešai prieinamas rinkai. Kredito vertinimai laikomi viešai prieinamais tik tuo atveju, jei buvo paskelbti viešai prieinamoje priemonėje ir įtraukti į IKVI pereinamojo laikotarpio matricą. Kredito vertinimas, kuris yra prieinamas tik ribotam subjektų skaičiui, nėra laikomas viešu.

b) Kai pakeitimas vertybiniais popieriais vyksta viešai juos siūlant, IKVI kredito vertinimas turi būti viešai prieinamas. Kredito vertinimai laikomi viešai prieinamais tik tuo atveju, jei buvo paskelbti viešai prieinamoje priemonėje ir įtraukti į IKVI pereinamojo laikotarpio matricą. Kredito vertinimas, kuris atliekamas kaip privataus sandorio dalis ir kuris yra prieinamas tik ribotam subjektų skaičiui, laikomas viešu tik tada, kai IKVI vertinimas atliekamas ir patikrinamas taip, kad jį galima būtų palyginti su viešai prieinamais sandoriais.

Justification

Wenn die Verbriefung nicht über ein öffentliches Angebot verläuft, besteht keine Notwendigkeit, dass die Bonitätsprüfung öffentlich bekannt gegeben wird. Dennoch gewährleistet die Formulierung die notwendige Transparenz und Zuverlässigkeit der Bonitätsprüfung für Investoren.

Pakeitimas 388

IX priedo 3 dalies 5 punktas

5. Tais atvejais, kai yra du pripažintų IKVI atlikti pozicijos kredito vertinimai, kredito įstaiga naudoja mažiau palankų kredito vertinimą.

5. Tais atvejais, kai yra du pripažintų IKVI atlikti segmento kredito vertinimai, kredito įstaiga naudoja mažiau palankų kredito vertinimą.

Justification

This requirement may have the unintended consequence of reducing the competitive landscape of the ECAI market. Competition adds depth to market expertise and helps enhance best practice standards. The use of different ECAIs for different tranches should not be construed as evidence of cherry picking, rather reflective of the economics of transactions, the dynamic nature of the securitisation market and differentiated expertise of ECAIs.

Pakeitimas 389

IX priedo 3 dalies 6 punktas

6. Tais atvejais, kai yra daugiau negu du pripažintų IKVI kredito vertinimai, naudojami du patys palankiausi kredito vertinimai. Jeigu du patys palankiausi vertinimai skiriasi, iš dviejų naudojamas mažiau palankus.

(Šis pakeitimas lietuvių kalbos versijai įtakos neturi)

Or. en

Justification

This requirement may have the unintended consequence of reducing the competitive landscape of the ECAI market. Competition adds depth to market expertise and helps enhance best practice standards. The use of different ECAIs for different tranches should not be construed as evidence of cherry picking, rather reflective of the economics of transactions, the dynamic nature of the securitisation market and differentiated expertise of ECAIs.

Pakeitimas 390

IX priedo 4 dalies 6 punktas

6.Taikant išlygą 8 ir 9 dalims, riziką pasverianti garantijos pozicijos reikalavimo suma apskaičiuojama reitingo būdu, reikalavimo vertei taikant kartu su mokumo lygiu kylantį rizikos svorį, kurį pagal 98 straipsnį nustato kompetentingos institucijos (žr. taip pat ir toliau esančias 1 ir 2 lenteles).

6. Taikant išlygą 9 punktui, riziką pasverianti garantijos pozicijos reikalavimo suma apskaičiuojama reitingo būdu, reikalavimo vertei taikant kartu su mokumo lygiu kylantį rizikos svorį, kurį pagal 98 straipsnį nustato kompetentingos institucijos (žr. taip pat ir toliau esančias 1 ir 2 lenteles).

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui dėl tiesioginės nuorodos pataisymo.

Pakeitimas 391

IX priedo 4 dalies 8 punktas

8. Pirminės kredito įstaigos ir rėmimo-kredito įstaigos visoms sau pasiliktoms ir atpirktoms garantijos pozicijoms, gavusioms pripažintos ECAI įvertinimą, kuris, pagal kompetentingų institucijų nustatymą, turi būti siejamas su mokumo lygiu, žemesniu už 3 mokumo lygį, taiko 1250% rizikos svorį. Nustatant, ar pozicija turi tokį įvertinimą, turi būti vadovaujamasi 3 dalies 2 – 7 pastraipų nuostatomis.

išbraukta

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui dėl vienodo kredito įstaigų traktavimo standartiniu ir IRB pagrindu.

Pakeitimas 392

IX priedo 4 dalies 10 numeris

10. Kompetentingos institucijos gali leisti kredito įstaigai, turinčiai garantijos poziciją be įvertinimo, riziką pasveriančios reikalavimo sumos, skirtos šiai pozicijai, apskaičiavimui nustatyti 11 dalyje numatytą procedūrą, jei bet kuriuo laiku yra žinoma garantuotų pozicijų bendro fondo sudėtis.

10. Kredito įstaigos, turinčios garantijos poziciją be įvertinimo, riziką pasveriančios reikalavimo sumos, skirtos šiai pozicijai, apskaičiavimui gali nustatyti 11 dalyje numatytą procedūrą, jei bet kuriuo laiku yra žinoma garantuotų pozicijų bendro fondo sudėtis.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlymui panaikinti atskiros valstybės pasirinkimo teisę.

Pakeitimas 393

IX priedo 4 dalies 16 punktas

16. Siekiant nustatyti likvidumo priemonės, kurią galima panaudoti esant bendram rinkos trikdžiui, pozicijos vertę, jos nominaliai sumai gali būti taikomas 0 % konvertavimo dydis, kuris yra besąlygiškai atšaukiamas, jeigu tenkinami 14 punkte nustatyti reikalavimai ir jeigu priemonei panaudotos sumos grąžinimo terminas yra didesnio prioriteto už bet kokias kitas pretenzijas dėl pinigų srautų, susidarančių dėl pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų.

 

16. Siekiant nustatyti likvidumo priemonės, kurią galima panaudoti esant bendram rinkos trikdžiui, pozicijos vertę, jos nominaliai sumai gali būti taikomas 0% konvertavimo dydis, kuris yra besąlygiškai atšaukiamas, jeigu priemonei panaudotos sumos grąžinimo terminas yra didesnio prioriteto už bet kokias kitas pretenzijas dėl pinigų srautų, susidarančių dėl pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų.

Justification

The Commission proposal requires cash advance facilities to meet all the requirements of eligible liquidity facilities. This will cause many cash advance facilities to be ineligible; it is super-equivalent to paragraph 582 of the Basel Framework and creates an un-level playing field.

Pakeitimas 394

IX priedo 4 dalies 20 punktas

20. Todėl iniciatorės palūkanos – tos naudojamų sumų, parduodamų pakeitimo vertybiniais popieriais tikslais, grupės reikšmingos dalies nominali suma, kurios dalis visos grupės, parduodamos struktūrai, atžvilgiu nustato dalį pinigų srautų, sukurtų pagrindiniu ir palūkanų surinkimu, ir kitos susijusios sumos, kurių negalima panaudoti tiems mokėjimams, kurie pakeitimo vertybiniais popieriais atveju turi pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas.

20. Todėl iniciatorės palūkanos – tos naudojamų sumų, parduodamų pakeitimo vertybiniais popieriais tikslais, grupės reikšmingos dalies pozicijos vertė, kurios dalis visos grupės, parduodamos struktūrai, atžvilgiu nustato dalį pinigų srautų, sukurtų pagrindiniu ir palūkanų surinkimu, ir kitos susijusios sumos, kurių negalima panaudoti tiems mokėjimams, kurie pakeitimo vertybiniais popieriais atveju turi pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas.

Kad palūkanos būtų laikomos iniciatorės palūkanomis, jos negali būti priklausomos nuo investuotojo palūkanų.

Kad palūkanos būtų laikomos iniciatorės palūkanomis, jos negali būti priklausomos nuo investuotojo palūkanų.

Investuotojo palūkanos – likusios naudojamų sumų grupės reikšmingos dalies nominali suma.

Investuotojo palūkanos – likusios naudojamų sumų grupės reikšmingos dalies pozicijos vertė.

Justification

Alignment with amendment of Annex IX, part 4, para 68

Pakeitimas 395

IX priedo 4 dalies 22 punkto a papunktis

a) Ankstyvos amortizacijos vertinimas netaikomas atnaujinamųjų pozicijų pakeitimui vertybiniais popieriais – šiuo atveju investuotojai ir toliau visiškai priklauso nuo skolininkų būsimų skolinimosi sumų, kad bazinių priemonių rizika nesugrįžtų kredito įstaigai iniciatorei netgi po ankstyvos amortizacijos, ir

a) Atnaujinamųjų pozicijų pakeitimui vertybiniais popieriais – šiuo atveju investuotojai ir toliau visiškai priklauso nuo skolininkų būsimų skolinimosi sumų, kad bazinių priemonių rizika nesugrįžtų kredito įstaigai iniciatorei netgi po ankstyvos amortizacijos, ir

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 396

IX priedo 4 dalies 26 punkto b papunktis

b) Sandorio laikotarpiu yra pro rata iniciatorės palūkanų ir investuotojo palūkanų mokėjimo ir pagrindinės sumos, išlaidų, nuostolių ir susigrąžintų sumų pasidalinimas, grindžiamas negrąžintų gautinų sumų mėnesio pradžios balansu.

b) Sandorio laikotarpiu yra pro rata iniciatorės palūkanų ir investuotojo palūkanų mokėjimo ir pagrindinės sumos, išlaidų, nuostolių ir susigrąžintų sumų pasidalinimas, grindžiamas negrąžintų gautinų sumų kiekvieno mėnesio sutartų vienos ar kelių datų balansu.

Justification

Sharing between originator and investor is based on the balance of receivables outstanding each month, but not necessarily at the beginning of each month. The proposed change is more in line with general market practice.

Pakeitimas 397

IX priedo 4 dalies 30a punktas (naujas)

 

30a Esant laidavimui su išlyga dėl išankstinio netikslinių, neribotai ir neterminuotai nutrauktinų mažmeninių kreditinių linijų grąžinimo, kur išankstinis grąžinimas išperkamas pasitelkiant kiekybinę vertę, kylančią ne iš 3 mėnesių vidurkio procentų pertekliaus, kompetentingos institucijos, nustatydamos nurodytą perskaičiavimo vertę, gali elgtis visiškai panašiai kaip ir pagal IX priedo 4 dalies 27 – 30 punktus.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam perkėlimui iš 100 straipsnio 3 dalies į IX priedo 4 dalies 30a punktą (naują).

Pakeitimas 398

IX priedo 4 dalies 30b punktas (naujas)

 

30b. Jei kompetentinga institucija tam tikro laidavimo atžvilgiu nori veikti pagal 3 dalį, tai visų pirma ji turi apie tai pranešti visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Prieš tai, kai kompetentinga institucija šią elgseną gali įtraukti į savo bendrąją laidavimo su išlygomis dėl aprašyto pobūdžio išankstinio grąžinimo strategiją, ji konsultuoja visų kitų valstybių narių kompetentingas institucijas ir atsižvelgia į jų išreikštas nuomones. Kompetentinga institucija viešai paskelbia išreikštas nuomones ir pasirinktą veikimo būdą.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam perkėlimui iš 100 straipsnio 4 dalies į IX priedo 4 dalies 30b punktą (naują).

Pakeitimas 399

IX priedo 4 dalies 36 punktas

36. Visais kitais atvejais ji apskaičiuoja pagal riziką įvertintą poziciją, vadovaudamasi IX priedo 4 dalies 36–74 punktais.

36. Visais kitais atvejais ji apskaičiuoja pagal riziką įvertintą poziciją, vadovaudamasi IX priedo 4 dalies 37 – 74 punktais.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 400

IX priedo 4 dalies 42 punkto d papunktis

d) Kurdama savo vidaus vertinimo metodiką, kredito įstaiga atsižvelgia į visas paskelbtas reikalavimus atitinkančių IKVI reitingų metodikas, taikomas vertybinių popierių, užtikrintų pakeitimo vertybiniais popieriais rūšies pozicijomis, reitingui. Kredito įstaiga nuomonę pagrindžia dokumentais ir atnaujina mažiausiai kartą per metus.

d) Kurdama savo vidaus vertinimo metodiką, kredito įstaiga atsižvelgia į atitinkamas paskelbtas reikalavimus atitinkančių IKVI, vertinančių ABCP programos komercinius vertybinius popierius, reitingų metodikas. Kredito įstaiga nuomonę pagrindžia dokumentais ir atnaujina reguliariai, kaip numatyta 42 punkto g papunktyje.

Justification

It would be virtually impossible to take “all” ratings methodologies into consideration in the development of an internal assessment methodology. At the very least it should be limited to ECAIs that rate the ABCP programme’s commercial paper.

Pakeitimas 401

IX priedo 4 dalies 45 punkto 1 pastraipa

45. Pagal įvertinimu paremtą pagrindą yra apskaičiuojama garantijos pozicijos su įvertinimu riziką pasverianti reikalavimo suma, reikalavimo vertei pritaikant rizikos svorį, kuris kyla kartu su mokumo lygiu, kuriam pagal 98 straipsnį priskiriamas įvertinimas iš kompetentingų įstaigų pusės (žr. 4 ir 5 lenteles)

45. Pagal įvertinimu paremtą pagrindą yra apskaičiuojama garantijos pozicijos su įvertinimu riziką pasverianti reikalavimo suma, reikalavimo vertei pritaikant iš 1,06 padaugintą rizikos svorį, kuris kyla kartu su mokumo lygiu, kuriam pagal 98 straipsnį priskiriamas įvertinimas iš kompetentingų įstaigų pusės (žr. 4 ir 5 lenteles)

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlymui tai suderinti su EL/UL metodu.

Pakeitimas 402

IX priedo 4 dalies 45 punkto 1a pastraipa (nauja) (po 5 lentelės)

 

Kai tik gaunami nauji empyriniai duomenys, rizikos koeficientas, susijęs su kredito kokybės laipsniu, 4 ir 5 lentelėse turi būti iš naujo patikrinamas ir atitinkamai pakeičiamas.

Justification

The risk weight in tables 4 and 5 have been calibrated against US high yield bond spreads, which has no connection with securitised asset transactions. Therefore once EU competent authorities have more empirical evidence on history of securitised asset the risk weight must be recalibrated and reinserted in the annex.

akeitimas 403

IX priedo 4 dalies 46 punktas

46. Taikant išlygą 47 daliai, A stulpelio rizikos svoriai pritaikomi kiekvienoje lentelėje, jei pozicija yra garantijos aukščiausio rango išmokų dalies sudedamoji dalis. Nustatant faktą, ar išmokų dalies atveju kalbama apie aukščiausio rango dalį šia prasme, nėra būtina atsižvelgti į sumas, išplaukiančias iš procentų arba valiutos derivatyvų kontraktų, mokėtinų mokesčių arba kitų panašių mokėjimų.

46. Taikant išlygą 46a ir 47 punktams, A stulpelio rizikos svoriai pritaikomi kiekvienoje lentelėje, jei pozicija yra garantijos aukščiausio rango išmokų dalies sudedamoji dalis. Nustatant faktą, ar išmokų dalies atveju kalbama apie aukščiausio rango dalį šia prasme, nėra būtina atsižvelgti į sumas, išplaukiančias iš procentų arba valiutos derivatyvų kontraktų, mokėtinų mokesčių arba kitų panašių mokėjimų.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam tiesioginės nuorodos suderinimui.

Pakeitimas 404

IX priedo 4 dalies 46a punktas (naujas)

 

46a. 6% rizikos dydis gali būti pritaikytas pozicijai, kuri yra aukščiausio rango laidavimo linijos sudedamoji dalis, jei ši linija visais atžvilgiais yra aukštesnio rango nei kita laidavimo linija, kurios pozicijoms pagal 45 numerį būtų priskirtas 7% rizikos dydis su sąlyga

a) kompetentinga institucija įsitikino, kad tai yra pateisinta remiantis laidavimo žemesniųjų linijų nuostolių absorbavimo geba ir

b) pozicija turi arba išorinį įvertinimą, kuris atitinka 4 ar 5 lentelėje numatytą 1 mokumo lygį, arba, jei nėra jokio įvertinimo, įvykdo 41 punkto a – c papunkčių reikalavimus, kur „rekomendacijų pozicijos“ turi būti suprantamos kaip pozicijos žemesnėje laidavimo linijoje, kuriai pagal 45 numerį buvo priskirtas 7% rizikos dydis.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam aukščiausio rango laidavimo linijų rizikos dydžio nustatymo suderinimui.

Pakeitimas 405

IX priedo 4 dalies 51 pastraipos 5 a papunktis (naujas)

(5a) žr. žemiau

(

Pagrindimas

Typographical error/ in agreement with the Council

to be inserted after the word 'where' in the 7th line which comes after the formula

Pakeitimas 406

IX priedo 4 dalies 53 punktas

54 ir 55 dalių nuostatos taikomos nustatant garantijos pozicijos be įvertinimo reikalavimo vertę tam tikrų likvidumo paslaugų rūšių pavidalu.

54 - 57 punktų nuostatos taikomos nustatant garantijos pozicijos be įvertinimo reikalavimo vertę tam tikrų likvidumo paslaugų rūšių pavidalu.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui, kuriuo siekiama tiesioginės nuorodos pataisymo.

Pakeitimas 407

IX priedo 4 dalies 56 numeris

56. Jei kredito įstaigai nėra tikslinga apskaičiuoti riziką pasveriančias reikalavimų sumas garantuotiems reikalavimams taip, lyg jie nebūtų buvę garantuoti, kredito įstaigai išimties tvarka ir su sąlyga, kad tam pritars kompetentingos institucijos, gali būti leista apskaičiuojant garantijos pozicijos be įvertinimo riziką pasveriančias reikalavimo sumas tam tikros likvidumo paslaugos pavidalu taikyti toliau numatytus metodus.

56. Jei kredito įstaigai nėra tikslinga apskaičiuoti riziką pasveriančias reikalavimų sumas garantuotiems reikalavimams taip, lyg jie nebūtų buvę garantuoti, kredito įstaigai išimties tvarka ir su sąlyga, kad tam pritars kompetentingos institucijos, gali būti leista apskaičiuojant garantijos pozicijos be įvertinimo riziką pasveriančias reikalavimo sumas tam tikros likvidumo paslaugos pavidalu, kuri atitinka „pripažintos likvidumo paslaugos“ sąlygas pagal 14 punktą arba atitinka 54 punkto nuostatas, taikyti toliau numatytus metodus.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam suderinimui su Bazelio susitarimu.

Pakeitimas 408

IX priedo 4 dalies 57 punktas

57. Aukščiausias rizikos svoris, kuris, jei jie nebūtų buvę garantuoti, pagal 78 -83 straipsnius būtų taikomas kuriam nors iš garantuotų reikalavimų, gali būti taikomas likvidumo paslaugos reprezentuojamai garantijos pozicijai. Siekiant nustatyti pozicijos reikalavimo vertę, likvidumo paslaugos nominalinei sumai gali būti taikomas 50% konversijos faktorius, jei paslauga turi pradinį vienerių metų ar trumpesnį galiojimo terminą. Jei likvidumo paslauga atitinka 54 dalies sąlygas, gali būti nustatomas 20% konversijos faktorius.

57. Aukščiausias rizikos svoris, kuris, jei jie nebūtų buvę garantuoti, pagal 78 -83 straipsnius būtų taikomas kuriam nors iš garantuotų reikalavimų, gali būti taikomas likvidumo paslaugos reprezentuojamai garantijos pozicijai. Siekiant nustatyti pozicijos reikalavimo vertę, likvidumo paslaugos nominalinei sumai gali būti taikomas 50% konversijos faktorius, jei paslauga turi pradinį vienerių metų ar trumpesnį galiojimo terminą. Jei likvidumo paslauga atitinka 54 dalies sąlygas, gali būti nustatomas 20% konversijos faktorius. Jei taip nėra, nustatomas 100% konversijos faktorius.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam suderinimui su Bazelio susitarimu.

Pakeitimas 409

IX priedo 4 dalies 68 punkto 1 pastraipos a papunktis

a) naudojamų sumų, parduodamų pakeitimo vertybiniais popieriais tikslais, grupės sąlyginės dalies nominaliosios sumos, kurios dalis visos grupės, parduodamos struktūrai, atžvilgiu lemia dalį pinigų srautų, sukurtų pagrindiniu ir palūkanų surinkimu bei kitomis susijusiomis sumomis, kurių negalima panaudoti mokėjimams tiems, kurie pakeitimo vertybiniais popieriais atveju turi pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas; plius

a) naudojamų sumų, parduodamų pakeitimo vertybiniais popieriais tikslais, grupės sąlyginės dalies pozicijos vertė, kurios dalis visos grupės, parduodamos struktūrai, atžvilgiu lemia dalį pinigų srautų, sukurtų pagrindiniu ir palūkanų surinkimu bei kitomis susijusiomis sumomis, kurių negalima panaudoti mokėjimams tiems, kurie pakeitimo vertybiniais popieriais atveju turi pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas; plius

Justification

Würde hier bezüglich nicht gezogener Beträge, wie im Kommissionsvorschlag vorgesehen, auf den Nennwert abgezielt, führte dies im Vergleich zu dem in Basel vorgeschlagenen Text zu einer nicht gerechtfertigten erhöhten Kapitalanforderung, da man die Umrechnungsfaktoren gemäß Anhang VII, Teil 3, Nummer 11 nicht berücksichtigen würde. Dies kann verhindert werden, indem nicht auf den Nennwert, sondern auf den Forderungswert (entspricht dem Exposure at Default in der Baseler Rahmenvereinbarung) abstellt wird, der auch eventuelle Umrechnungsfaktoren berücksichtigt.

Pakeitimas 410

IX priedo 4 dalies 68 punkto 1 pastraipos b papunktis

b) kredito linijų naudojamų sumų grupės dalies nominalioji suma, kurios naudojama dalis parduota pakeitimo vertybiniais popieriais tikslais, kurios dalis visų tokių nepanaudotų sumų atžvilgiu yra tokia pati kaip ir nominaliosios sumos, aprašytos a punkte, ir grupės panaudotų sumų, parduotų pakeitimui vertybiniais popieriais tikslais, nominaliosios sumos santykis.

b) kredito linijų naudojamų sumų grupės dalies pozicijos vertė, kurios naudojama dalis parduota pakeitimo vertybiniais popieriais tikslais, kurios dalis visų tokių nepanaudotų sumų atžvilgiu yra tokia pati kaip ir pozicijos vertės, aprašytos a punkte, ir grupės panaudotų sumų, parduotų pakeitimui vertybiniais popieriais tikslais, pozicijos vertės santykis.

Justification

See justification to amendment to paragraph 68, subparagr. 1, point (a) by A. Radwan.

Pakeitimas 411

IX priedo 4 dalies 68 punkto 3 pastraipa

Investuotojų palūkanos yra naudotų sumų, kurios nepatenka į a punktą, grupės sąlyginės dalies nominalioji suma ir kredito linijų, kurių panaudota suma buvo parduota pakeitimo vertybiniais popieriais tikslais, nepanaudotų sumų grupės dalies nominalioji suma, nepatenkanti į b punktą.

Investuotojų palūkanos yra naudotų sumų, kurios nepatenka į a punktą, grupės sąlyginės dalies pozicijos vertė ir kredito linijų, kurių panaudota suma buvo parduota pakeitimo vertybiniais popieriais tikslais, nepanaudotų sumų grupės dalies pozicijos vertė, nepatenkanti į b punktą.

Justification

See justification to amendment to paragraph 68, subparagr. 1, point (a) by A. Radwan.

Pakeitimas 412

IX priedo 4 dalies 73 punktas

73. 73 punkte:

73. 72 punkte:

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 413

X priedo 1 dalies 3 punktas

3. Trijų metų vidurkis apskaičiuojamas pagal paskutinius šešis dvylikos mėnesių stebėjimus, kurie vyksta kiekvienų biudžetinių metų viduryje ir pabaigoje. Jei nėra jokių patikrintų duomenų, gali būti naudojami įvertinimai.

3. Trijų metų vidurkis apskaičiuojamas pagal paskutinius tris dvylikos mėnesių stebėjimus, kurie vyksta kiekvienų biudžetinių metų viduryje ir pabaigoje. Jei nėra jokių patikrintų duomenų, gali būti naudojami įvertinimai.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui dėl reikalavimų būtiniems stebėjimams, vykdomiems skaičiuojant svarbų rodiklį, sumažinimo.

Pakeitimas 414

X priedo 1 dalies 6 punkto 1 lentelės 3 papunktis

3 Pajamos iš vertybinių popierių:

a) iš akcijų, kitų dalinių teisių ir neduodančių pastovių palūkanų vertybinių popierių

b) iš dalyvavimų

c) iš dalyvavimo susijungusiose įmonėse

3. Pajamos iš akcijų, kitų dalinių teisių ir duodančių pastovias palūkanas/neduodančių pastovių palūkanų vertybinių popierių

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui, kuriuo siekiama išvengti dvigubo pajamų paskirstymo skaičiavimo vienoje grupėje.

Pakeitimas 415

X priedo 1 dalies 7 punktas

7. Indikatorius apskaičiuojamas prieš įsiskolinimų ir įmonės išlaidų atskaitymą.

7. Rodiklis skaičiuojamas iš esmės prieš įsiskolinimų ir įmonės išlaidų atskaitymą. Įmonės išlaidos apima mokesčius už užsakomąsias paslaugas, kurias teikia tretieji asmenys, kurie nėra nei pagrindinė, nei pavaldžioji kreditų įstaigos įmonė, nei pagrindinės įmonės, kuri kartu yra ir kreditų įstaigos pagrindinė įmonė, pavaldžioji įmonė. Išlaidos užsakomosioms paslaugoms, kurias teikia tretieji asmenys, gali sumažinti rodiklį tuo atveju, kai išlaidas sukelia įmonė, kuri patenka į šios direktyvos veikimo sritį.

Pagrindimas

Tarybos pasiūlymo pagrindas yra įvertinimas, kad išorinė veikla pati savaime nesumažina operacinės rizikos. Tačiau siekiant, kad grupėms nepriklausančių, bet individualiai prižiūrimų įmonių srautai nebūtų daug kartų apkraunami operacinės rizikos kapitalu ir tokiu būdu pabranginami neprižiūrimų įmonių (už ES ribų) srautų atžvilgiu, turėtų būti nustatyta, kad išorinė kredito įstaiga paslaugos teikėjui gali atskaityti išlaidas iš brutto pajamų, jei paslaugos teikėjas yra prižiūrima įmonė, kaip tai numatyta ES teisėje (Bazelis II).

Pakeitimas 416

X priedo 2 dalies 1 punktas

1. Pagal standartizuotą metodą kapitalo reikalavimai operacinei rizikai yra paprasčiausia kapitalo reikalavimų suma, apskaičiuota kiekvienai iš 2 lentelėje nurodytų verslo sričių.

1. Pagal standartizuotą metodą kapitalo reikalavimai operacinei rizikai yra paprasčiausia kapitalo reikalavimų suma, apskaičiuota kiekvienai iš 2 lentelėje nurodytų verslo sričių. Kiekvienais metais neigiamą kapitalo reikalavimą, gautą iš neigiamų bendrųjų pajamų, galima priskirti kapitalo reikalavimų visumai. Tačiau kai nustatytais metais bendras kapitalo reikalavimas, tenkantis visoms verslo sritims, yra neigiamas, tiems metams rodikliui priskiriama nulinė vertė.

Justification

Replaces amendment 227 of the Radwan draft report.

Pakeitimas 417

X priedo 2 dalies 3 punktas

3. Indikatorius apskaičiuojamas atskirai kiekvienai veiklos sričiai.

3. Esminis rodiklis apskaičiuojamas atskirai kiekvienai veiklos sričiai

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam paaiškinimui.

Pakeitimas 418

X priedo 2 dalies 4 punktas

4. Kiekvienos verslo srities atitinkamas rodiklis yra grynųjų pajamų iš palūkanų sumos ir grynųjų pajamų ne iš palūkanų sumos trejų metų vidurkis, kaip apibrėžta 1 dalies 5–9 punktuose.

(Šis pakeitimas lietuvių kalbos versijai įtakos neturi)

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 419

X priedo 2 dalies 5 punktas

5. Trijų metų vidurkis apskaičiuojamas iš paskutinių šešių dvylikos mėnesių vidurkių biudžetinių metų viduryje ir pabaigoje. Nesant jokių patikrintų duomenų, gali būti vadovaujamasi įvertinimais.

5. Trejų metų vidurkis apskaičiuojamas iš paskutinių trijų dvylikos mėnesių vidurkių biudžetinių metų pabaigoje. Nesant jokių patikrintų duomenų, gali būti vadovaujamasi įvertinimais.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam stebėjimo dažnumo sumažinimui, nustatant trejų metų vidurkį.

Pakeitimas 420

X priedo 2 dalies 6 punktas

6. Jei sudėjus grynąjį procentų pelną ir nuo procentų nepriklausantį grynąjį pelną išeina neigiama vertė, tai šiai vertei suteikiama nulinė reikšmė.

išbraukta

Pagrindimas

uderinimas su X priedo 2 dalies 1 punkto pakeitimu.

Pakeitimas 421

X priedo 2 dalies 6 punkto 2 lentelės 1 skilties 4 eilutė

Tarpininkavimo (brokerio) paslaugos mažmeniniams klientams

(Veikla su individualiais fiziniais asmenimis arba mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, kurie tenkina 55 straipsnyje mažmeninių pozicijų klasėms nustatytus kriterijus)

Tarpininkavimo (brokerio) paslaugos mažmeniniams klientams

(Veikla su individualiais fiziniais asmenimis arba mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, kurie tenkina 79 straipsnyje mažmeninių pozicijų klasėms nustatytus kriterijus)

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 422

X priedo 2 dalies 8 punktas

8. Kredito įstaigos paruošia ir dokumentuoja specifines normas bei kriterijus, skirtus rodiklio priežiūrai iš savo aktualių verslo sričių bei veiklos į standartinio pagrindo rėmus. Kriterijai turi būti patikrinti ir, reikalui esant, suderinti su nauja ar besikeičiančia veikla ir rizika. Verslo sričių priežiūrai taikomi toliau minimi principai:

8. Kredito įstaigos paruošia ir dokumentuoja specifines normas bei kriterijus, skirtus svarbaus rodiklio priežiūrai iš savo aktualių verslo sričių bei veiklos į standartinio pagrindo rėmus. Kriterijai turi būti patikrinti ir, reikalui esant, suderinti su nauja ar besikeičiančia veikla ir rizika. Verslo sričių priežiūrai taikomi toliau minimi principai:

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui.

Pakeitimas 423

X priedo 2 dalies 8 punkto d punktas

d) Kredito įstaigos gali taikyti vidinius atsiskaitymo metodus, siekiant paskirstyti rodiklį veiklos srityse. Vienoje veiklos srityje generuojamos išlaidos, kurios gali būti priskirtos kitai veiklos sričiai, gali būti perkeliamos į tą kitą veiklos sritį, pavyzdžiui, abiejose veiklos sferose remiantis vidinėmis patsiskaitymų išlaidomis.

d) Kredito įstaigos gali taikyti vidinius atsiskaitymo metodus, siekiant paskirstyti esmingą rodiklį veiklos srityse. Vienoje veiklos srityje generuojamos išlaidos , kurios gali būti priskirtos kitai veiklos sričiai, gali būti perkeliamos į tą kitą veiklos sritį , pavyzdžiui, abiejose veiklos sferose remiantis vidinėmis atsiskaitymų išlaidomis.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui.

Pakeitimas 424

X priedo 2 dalies 11 punktas

11. Veiklos srityje privačių klientų aptarnavimas paskolos ir kreditai apima toliau minimuose kredito portfeliuose reikalaujamų pinigų bendrą sumą.

11. Veiklos srityse privačių klientų aptarnavimas ir verslo klientų aptarnavimas paskolos ir kreditai apima atitinkamuose kredito portfeliuose reikalaujamų pinigų bendrą sumą. Į veiklos sritį verslo klientų aptarnavimas įskaitomi ir vertybiniai popieriai, kurie nėra įtraukiami į apskaitos knygą.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam performulavimui.

Pakeitimas 425

X priedo 2 dalies 12 punktas

12. Veiklos srityje verslo klientų aptarnavimas paskolos ir kreditai apima pinigų bendrą sumą, kurių reikalaujama toliau minimuose kredito portfeliuose: įmonėse, valstybėse, institutuose, specialiuose finansavimuose, įmonėmis laikomose MVĮ ir įsigytose įmonių pretenzijose. Įskaitomi ir vertybiniai popieriai, kurie nėra įtraukiami į apskaitos knygą.

išbraukta

Pagrindimas

uderinimas su X priedo 2 dalies 11 punkto pakeitimu.

Pakeitimas 235

X priedo 2 dalies 15 numeris

15. Kredito įstaigų veiklos didžiąją dalį sudaro privačių ir verslo klientų aptarnavimas, kuriam, apskaičiavus, tenka mažiausiai 90% visų pajamų.

15. Kredito įstaigų veiklos didžiąją dalį sudaro privačių ir/arba verslo klientų aptarnavimas, kuriam, apskaičiavus, tenka mažiausiai 90% visų pajamų.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam paaiškinimui.

Pakeitimas 427

X priedo 2 dalies 16 punktas

16. Kredito įstaiga yra pajėgi parodyti kompetentingoms institucijoms, kad žymią jos mažmeninės ir (arba) komercinės bankininkystės veiklos dalį sudaro paskolos, susijusios su didele įsipareigojimų neįvykdymo tikimybe, ir kad alternatyvus standartizuotas metodas suteikia galimybę geriau įvertinti operacinę riziką.

16. Kredito įstaiga yra pajėgi parodyti kompetentingoms institucijoms, kad alternatyvus standartizuotas metodas suteikia galimybę geriau įvertinti operacinę riziką.

Justification

For determination of capital cost's operational risk the Directive allows to use bank's income indicator, and - if necessary- credit volume indicator, as an alternative indicator. Application of income indicator leads unfair results for CEE-banks, but the current 16th paragraph preclude the use of alternative indicator.

Pakeitimas 428

X priedo 2 dalies 17 punkto įžanga

17. Šalia bendrų rizikos vadybos standartų pagal 22 straipsnį ir V priedą kredito įstaigos papildomai turi atitikti toliau numatytus leidimo reikalavimus:

17. Šalia bendrų rizikos vadybos standartų pagal 22 straipsnį ir V priedą kredito įstaigos papildomai privalo patenkinti toliau išvardintus leidimo reikalavimus. Šių reikalavimų įvykdymas vertinamas atsižvelgiant į kredito įstaigos veiklos apimtį ir spektrą bei proporcingumo principą.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui. Jis paaiškina, kad proporcingumo principas taikomas taip pat ir nuosavo kapitalo apkrovimui operacine rizika standartiniu pagrindu.

Pakeitimas 429

X priedo 3 dalies 14 punktas

14. Kredito įstaigos privalo priskirti savo istorinių vidaus nuostolių duomenis verslo sritims, apibrėžtoms 2 dalyje, ir įvykių rūšims, apibrėžtoms 5 dalyje, ir teikti šiuos duomenis kompetentingoms institucijoms jų prašymu. Turi būti dokumentais pagrįsti objektyvūs kriterijai nuostoliams tarp nurodytų verslo sričių ir įvykių rūšių paskirstyti. Operacinės rizikos nuostoliai, kurie susiję su kredito rizika ir istoriškai buvo įtraukti į vidines kredito rizikos duomenų bazes, privalo būti įrašyti į operacinės rizikos duomenų bazes ir būti atskirai nustatomi. Tokiems nuostoliams netaikomas operacinės rizikos kapitalo reikalavimas tol, kol jie ir toliau laikomi kredito rizika, apskaičiuojant minimalius kapitalo reikalavimus. Operacinės rizikos nuostoliai, susiję su rinkos rizika, įtraukiami į operacinės rizikos kapitalo reikalavimus.

14. Kredito įstaigos privalo priskirti savo istorinių vidaus nuostolių duomenis verslo sritims, apibrėžtoms 2 dalyje, ir įvykių rūšims, apibrėžtoms 5 dalyje, ir teikti šiuos duomenis kompetentingoms institucijoms jų prašymu. Turi būti dokumentais pagrįsti objektyvūs kriterijai nuostoliams tarp nurodytų verslo sričių ir įvykių rūšių paskirstyti. Operacinės rizikos nuostoliai, kurie susiję su kredito rizika, kurie yra reikšmingi ir istoriškai buvo įtraukti į vidines kredito rizikos duomenų bazes, privalo būti atskirai nustatomi. Tokiems nuostoliams netaikomas operacinės rizikos kapitalo reikalavimas tol, kol jie ir toliau laikomi kredito rizika, apskaičiuojant minimalius kapitalo reikalavimus. Operacinės rizikos nuostoliai, susiję su rinkos rizika, įtraukiami į operacinės rizikos kapitalo reikalavimus.

Justification

There is no need to require credit risk related losses to be entered in the operational riskdata base, where it is ignored for capital calculation. It could be a flag on the event in the credit risk data base. IT system design should be left to firms.

Pakeitimas 430

X priedo 3 dalies 15 punktas

15. Kredito įstaigų vidaus nuostolių duomenys privalo būti tiek išsamūs, kad fiksuotų visą reikšmingą veiklą ir visų atitinkamų posistemių ir geografinių vietovių pozicijas. Kredito įstaigos privalo pagrįsti, kad bet kurios neįtrauktos veiklos rūšys arba pozicijos, tiek atskirai, tiek kartu, neturės reikšmingo poveikio bendriems rizikos įverčiams. Turi būti nustatyta tinkama minimali nuostolių riba vidaus nuostolių duomenims surinkti.

15. Kredito įstaigų vidaus nuostolių duomenys privalo būti tiek išsamūs, kad fiksuotų visą reikšmingą veiklą ir visų atitinkamų posistemių ir geografinių vietovių pozicijas. Kredito įstaigos privalo pagrįsti, kad bet kurios neįtrauktos veiklos rūšys arba pozicijos, tiek atskirai, tiek kartu, neturės reikšmingo poveikio bendriems rizikos įverčiams. Turi būti nustatyta tinkamos minimalios nuostolių ribos vidaus nuostolių duomenims surinkti.

Justification

The draft proposed by the Commission only allows for a single threshold which is impractical. The approach in the Basel Framework, which allows for variable thresholds, is preferred.

Pakeitimas 431

X priedo 3 dalies 2 antraštė (po 24 punkto)

2. Draudimo poveikis

2. Draudimo ir kitų rizikos perkėlimo priemonių poveikis

Justification

The management of operational risks is still a domain in rapid evolution and generally accepted best practices are still to be defined. Therefore, the title should allow for new risk mitigation techniques or risk transfer mechanisms.

Pakeitimas 432

X priedo 3 dalies 25 punktas

25. Kredito įstaigos gali pripažinti draudimo, kuriam taikomi 26–29 punktuose išdėstyti reikalavimai, poveikį.

25. Kredito įstaigos gali pripažinti draudimo, kuriam taikomi 26 – 29 punktuose išdėstyti reikalavimai, ir kitų rizikos perkėlimo priemonių poveikį savo vidiniame AMA modelyje su sąlyga, kad pasiekiamas pastebimas rizikos sumažinimo poveikis.

Justification

The management of operational risks is still a domain in rapid evolution and generally accepted best practices are still to be defined. There, overprescriptive rules will restrain a constant improvement in the risk management technique. Risk mitigation will not be limited to insurance products. For instance, financial market products will probably be created, which have a return associated to the non-materialisation of operational risks. Therefore, the title “Impact of insurance” should be amended to “Risk mitigation” or to “Impact of insurance and other risk transfer mechanisms”, and paragraph 25 should be enlarged, aiming not to inhibit market developments, and to allow new risk mitigation techniques or risk transfer mechanisms.

Pakeitimas 433

X priedo 3 dalies 26 punktas

26. Teikėjui leidžiama teikti draudimą arba perdraudimą.

26. Teikėjui leidžiama teikti draudimą arba perdraudimą, ir teikėjas turi pripažintos IKVI suteiktą minimalų pretenzijų mokumo reitingą, kurį kompetentinga institucija susiejo su 3 ar aukštesniu kredito kokybės žingsniu, remiantis pozicijų kredito įstaigoms įvertinimo pagal riziką taisyklėmis pagal 78 – 83 straipsnius.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 434

X priedo 3 dalies 27 punkto įvadinė dalis

27. Teikėjas turi minimalų pretenzijų mokumo reitingą A (arba jam prilygstantį);

27. Draudimo įstaigos ir kredito įstaigos draudimo schema atitinka šias sąlygas:

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 435

X priedo 3 dalies 27 punkto a papunktis

a) Pradinis draudimo pažymėjimo terminas turi būti ne trumpesnis negu vieneri metai. Pažymėjimams, kurių likutinis terminas yra trumpesnis negu vieneri metai, kredito įstaiga privalo atlikti atitinkamus apkarpymus, atspindinčius trumpėjantį pažymėjimo likutinį terminą, iki 100 % apkarpymų pažymėjimams, kurių likutinis terminas yra 90 arba mažiau dienų;

a) Pradinis draudimo pažymėjimo terminas turi būti ne trumpesnis negu vieneri metai. Pažymėjimams, kurių likutinis terminas yra trumpesnis negu vieneri metai, kredito įstaiga privalo atlikti atitinkamus apkarpymus, atspindinčius trumpėjantį pažymėjimo likutinį terminą, iki 100% apkarpymų pažymėjimams, kurių likutinis terminas yra 90 arba mažiau dienų. Pirmiau minėta nuostata netaikoma pažymėjimams, kurie automatiškai ir neatšaukiamai atnaujinami pasibaigus jų galiojimo terminui.

Justification

In respect of lower capital charges by virtue of insurance policies of more than a year’s duration, it is standard practice to renew operational risk insurance annually. Thus on any given observation date for the capital requirement, the residual life of a policy may be less than a year. For policies that are not one-off, but stipulated on a continuing basis, the provision in point a) of paragraph 27 with less than one year of residual life should not apply.

Pakeitimas 436

XI priedo 1 dalies b punktas

b) mastas, kuriuo kredito įstaigos yra atviros likvidumo- bei koncentracijos rizikai, ir šios rizikos vadyba, vykdoma kredito įstaigų, įskaitant jų 108-118 straipsniuose numatytų reikalavimų įvykdymą,

b) mastas, kuriuo kredito įstaigos yra atviros koncentracijos rizikai, ir šios rizikos vadyba, vykdoma kredito įstaigų, įskaitant jų 108-118 straipsniuose numatytų reikalavimų įvykdymą,

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui.

Pakeitimas 437

XI priedo 1 dalies da punktas (naujas)

 

da) mastas, kuriuo kredito įstaigos yra atviros likvidumo rizikai, ir šios rizikos vadyba, vykdoma kredito įstaigų.

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui.

Pakeitimas 438

XI priedo 1 punkto db papunktis (naujas)

 

db) diversifikacijos efektų poveikis ir kaip tokie efektai įtraukiami į rizikos vertinimo sistemą;

Justification

Diversification is one of the key principles in risk and portfolio management and a crucial factor for determining economic capital. Since there is no recognition of diversification effects in the calculation of regulatory capital requirements, diversification effects should be recognized within the Supervisory Review Process.

Pakeitimas 439

XII priedo 1 dalies 5 numeris

5. Skelbimo reikalavimas, numatytas 2 dalies 4 pastraipos f) punkte, turi būti įvykytas pagal 72 straipsnio 1 ir 2 dalis.

5. Skelbimo reikalavimas, numatytas 2 dalies 3 ir 4 punktuose, turi būti įvykdytas pagal 72 straipsnio 1 ir 2 dalis.

Pagrindimas

Kompensacija už XII priedo 2 dalies 4 punkto f papunkčio išbraukimą (Taryba).

Pakeitimas 440

XII priedo 2 dalies 3 punkto c papunktis

c) bendrą papildomų nuosavų lėšų sumą ir nuosavas lėšas, kaip nustatyta [Direktyvos 93/6/EEB V priede];

c) bendrą papildomų nuosavų lėšų sumą ir nuosavas lėšas, kaip nustatyta [Direktyvos 93/6/EEB IV skyriuje];

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 441

XII priedo 2 dalies 4 punkto c i papunktis

i) kiekvienam iš metodų, numatytų VII priedo 1 dalies 15–25 punktuose;

i) kiekvienam iš metodų, numatytų VII priedo 1 dalies 15 – 24 punktuose;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 442

XII priedo 2 dalies 4 punkto f papunktis

f) Remiantis bendrais nuosavais ištekliais ir baziniais nuosavais ištekliais apskaičiuoti mokumo koeficientai.

išbraukta

Pagrindimas

Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui išbraukti mokumo koeficiento rekomendaciją, kadangi į jį nebeatsižvelgiama RL.

Pakeitimas 443

XII priedo 2 dalies 9 punkto įvadinė dalis

9. Kiekviena kredito įstaiga, kuri apskaičiuoja savo kapitalo reikalavimus pagal [Direktyvos 93/6/EEB VIII priedą], atskleidžia tokią informaciją apie:

9. Kiekviena kredito įstaiga, kuri apskaičiuoja savo kapitalo reikalavimus pagal [Direktyvos 93/6/EEB V priedą], atskleidžia tokią informaciją apie:

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 444

XII priedo 3 dalies 14 pastraipos d punktas

d) pozicijų vertės kievienai 86 straipsnyje nurodytai pozicijų klasei. Kai kreditavimo institucija apskaičiuojant rizikos veikiamas pozicijos vertes naudoja nuosavus vertinimus, LGD arba perskaičiavimo faktorius, reikalavimai vyriausybėms, centriniams bankams, kreditavimo institucijoms ir bendrovėms turėtų būti paskelbiami atskirai nuo pozicijų, kurioms kreditavimo institucijos tokių vertinimų netaiko;

d) pozicijos vertės kievienai 86 straipsnyje nurodytai pozicijų klasei. Kai kreditavimo institucija apskaičiuojant rizikos veikiamas pozicijos vertes naudoja nuosavus vertinimus, LGD arba perskaičiavimo faktorius, reikalavimai vyriausybėms, centriniams bankams, kreditavimo institucijoms ir bendrovėms turėtų būti paskelbiami atskirai nuo pozicijų, kurioms kreditavimo institucijos tokių vertinimų netaiko;

Pakeitimas 445

XII priedo 3 dalies 14 punkto f papunktis

f) mažmeninių pozicijų klasei ir kiekvienai iš kategorijų, apibrėžtų c punkte pirmiau – arba e punkte nurodytą atskleidimą (jeigu taikytina, grupės mastu), arba pozicijų analizę (negrąžintos paskolos ir nepanaudotų įsipareigojimų pozicijų vertė), palyginti su pakankamu EL grupių skaičiumi, kad būtų galima prasmingai kredito riziką diferencijuoti (jeigu įmanoma, grupės mastu);

f) mažmeninių pozicijų klasei ir kiekvienai iš kategorijų, apibrėžtų c punkto iv papunktyje pirmiau – arba e punkte nurodytą atskleidimą (jeigu taikytina, grupės mastu), arba pozicijų analizę (negrąžintos paskolos ir nepanaudotų įsipareigojimų pozicijų vertė), palyginti su pakankamu EL grupių skaičiumi, kad būtų galima prasmingai kredito riziką diferencijuoti (jeigu įmanoma, grupės mastu);

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 446

XII priedo 3 dalies 14 punkto g papunktis

g) faktinius kiekvienos pozicijų klasės (mažmeninei – kiekvienos kategorijos, apibrėžtos pirmiau pateiktame c punkte) vertės koregavimus prieš tai buvusiu laikotarpiu ir kaip tai skiriasi nuo ankstesnės patirties;

g) faktinius kiekvienos pozicijų klasės (mažmeninei – kiekvienos kategorijos, apibrėžtos pirmiau pateiktame c punkto iv papunktyje) vertės koregavimus prieš tai buvusiu laikotarpiu ir kaip tai skiriasi nuo ankstesnės patirties;

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 447

XII priedo 3 dalies 14 punkto i papunktis

i) kredito įstaigų įvertinimus, palyginti su faktiniais rezultatais ilgesniu laikotarpiu. Tai apima informaciją apie nuostolių įvertinimus, palyginti su faktiniais nuostoliais kiekvienoje pozicijų klasėje (mažmeninei – kiekvienai kategorijai, kaip apibrėžta pirmiau pateiktame c punkte) per laikotarpį, kurio pakanka prasmingam kiekvienos pozicijų klasės (mažmeninei – kiekvienai kategorijai, kaip apibrėžta pirmiau pateiktame c punkte) vidaus reitingų procesų veikimo įvertinimui. Jeigu tinkama, kredito įstaigos tai toliau išskaido, pateikdamos PD analizę ir, kredito įstaigoms, kurios naudoja savo LGD įverčius ir (arba) konvertavimo veiksnius, LGD ir konvertavimo veiksnių rezultatus, palyginti su įverčiais, pirmiau nustatytais atskleidžiant kiekybinį rizikos vertinimą.

i) kredito įstaigų įvertinimus, palyginti su faktiniais rezultatais ilgesniu laikotarpiu. Tai apima informaciją apie nuostolių įvertinimus, palyginti su faktiniais nuostoliais kiekvienoje pozicijų klasėje (mažmeninei – kiekvienai kategorijai, kaip apibrėžta pirmiau pateiktame c punkto iv papunktyje) per laikotarpį, kurio pakanka prasmingam kiekvienos pozicijų klasės (mažmeninei – kiekvienai kategorijai, kaip apibrėžta pirmiau pateiktame c punkto iv papunktyje) vidaus reitingų procesų veikimo įvertinimui. Jeigu tinkama, kredito įstaigos tai toliau išskaido, pateikdamos PD analizę ir, kredito įstaigoms, kurios naudoja savo LGD įverčius ir (arba) konvertavimo veiksnius, LGD ir konvertavimo veiksnių rezultatus, palyginti su įverčiais, pirmiau nustatytais atskleidžiant kiekybinį rizikos vertinimą.

Justification

Cross reference / Typographical error.

Pakeitimas 448

XIV priedo koreliacijos lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Ši direktyva

Direktyva 2000/12/EB

Direktyva 2000/28/EB

Direktyva 2001/87/EB

Direktyva 2004/69/EB

Direktyva 2004/xx/EB

1 straipsnis

2 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

 

 

 

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 3 dalis

2003 m. Stojimo aktas

 

 

 

 

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 4 dalis

 

 

 

 

3 straipsnis

2 straipsnio 5 ir 6 dalys

 

 

 

 

3 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys

 

 

 

 

3.2 straipsnis

4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

1 straipsnio 1 dalis

 

 

 

 

4 straipsnio 1 dalies 2–5 punktai

 

1 straipsnio 2–5 dalys

 

 

 

4 straipsnio 1 dalies 7–9 punktai

 

1 straipsnio 6–8 dalys

 

 

 

4 straipsnio 1 dalies 10 punktas

 

 

29 straipsnio 1 punkto a papunktis

 

 

4 straipsnio 1 dalies 11–14 punktai

1 straipsnio 10, 12 ir 13 dalys

 

 

 

 

4 straipsnio 1 dalies 21 ir 22 punktai

 

 

29 straipsnio 1 punkto b papunktis

 

 

4.1 straipsnio 23 dalis

1 straipsnio 23 dalis

 

 

 

 

4 straipsnio 1 dalies 45–47 punktai

1 straipsnio 25–27 dalys

 

 

 

 

4 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

 

 

 

 

5 straipsnis

3 straipsnis

 

 

 

 

6 straipsnis

4 straipsnis

 

 

 

 

7 straipsnis

8 straipsnis

 

 

 

 

8 straipsnis

9 straipsnis

 

 

 

 

9 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalis ir 1 straipsnio 11 dalis

 

 

 

 

9 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

 

 

 

 

10 straipsnis

5 straipsnio 3–7 dalys

 

 

 

 

11 straipsnis

6 straipsnis

 

 

 

 

12 straipsnis

7 straipsnis

 

 

 

 

13 straipsnis

10 straipsnis

 

 

 

 

14 straipsnis

11 straipsnis

 

 

 

 

15 straipsnio 1 dalis

12 straipsnis

 

 

 

 

15 straipsnio 2 ir 3 dalys

 

 

29 straipsnio 2 punktas

 

 

16 straipsnis

13 straipsnis

 

 

 

 

17 straipsnis

14 straipsnis

 

 

 

 

18 straipsnis

15 straipsnis

 

 

 

 

19 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 1 dalis

 

 

 

 

19 straipsnio 2 dalis

 

 

29 straipsnio 3 punktas

 

 

20 straipsnis

16 straipsnio 3 dalis

 

 

 

 

21 straipsnis

16 straipsnio 4–6 dalys

 

 

 

 

22 straipsnis

17 straipsnis

 

 

 

 

23 straipsnis

18 straipsnis

 

 

 

 

24 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 1–3 pastraipos

 

 

 

 

24 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 6 pastraipa

 

 

 

 

24 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 4 pastraipa

 

 

 

 

25 straipsnio 1–3 dalys

20 straipsnio 1–3 dalių 1 ir 2 pastraipos

 

 

 

 

25 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 5 pastraipa

 

 

 

 

25 straipsnio 4 dalis

20 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

 

 

 

 

26 straipsnis

20 straipsnio 4–7 dalys

 

 

 

 

27 straipsnis

1 straipsnio 3 dalies paskutinis sakinys

 

 

 

 

28 straipsnis

21 straipsnis

 

 

 

 

29 straipsnis

22 straipsnis

 

 

 

 

30 straipsnis

22 straipsnio 2–4 dalys

 

 

 

 

31 straipsnis

22 straipsnio 5 dalis

 

 

 

 

32 straipsnis

22 straipsnio 6 dalis

 

 

 

 

33 straipsnis

22 straipsnio 7 dalis

 

 

 

 

34 straipsnis

22 straipsnio 8 dalis

 

 

 

 

35 straipsnis

22 straipsnio 9 dalis

 

 

 

 

36 straipsnis

22 straipsnio 10 dalis

 

 

 

 

37 straipsnis

22 straipsnio 11 dalis

 

 

 

 

38 straipsnis

24 straipsnis

 

 

 

 

39 straipsnio 1 ir 2 dalys

25 straipsnis

 

 

 

 

39 straipsnio 2 dalis

 

 

 

 

3.8 straipsnis

40 straipsnis

26 straipsnis

 

 

 

 

41 straipsnis

27 straipsnis

 

 

 

 

42 straipsnis

28 straipsnis

 

 

 

 

43 straipsnis

29 straipsnis

 

 

 

 

44 straipsnis

30 straipsnio 1–3 dalys

 

 

 

 

45 straipsnis

30 straipsnio 4 dalis

 

 

 

 

46 straipsnis

30 straipsnio 3 dalis

 

 

 

 

47 straipsnis

30 straipsnio 5 dalis

 

 

 

 

48 straipsnis

30 straipsnio 6 ir 7 dalys

 

 

 

 

49 straipsnis

30 straipsnio 8 dalis

 

 

 

 

50 straipsnis

30 straipsnio 9 dalies 1 ir 2 punktai

 

 

 

 

51 straipsnis

30 straipsnio 9 dalies 3 punktas

 

 

 

 

52 straipsnis

30 straipsnio 10 dalis

 

 

 

 

53 straipsnis

31 straipsnis

 

 

 

 

54 straipsnis

32 straipsnis

 

 

 

 

55 straipsnis

33 straipsnis

 

 

 

 

56 straipsnis

34 straipsnio 1 dalis

 

 

 

 

57 straipsnis

34 straipsnio 2 dalies 1 punktas

34 straipsnio 1 dalies 2 punkto paskutinis sakinys

 

29 straipsnio 4 punkto a papunktis

 

 

58 straipsnis

 

 

29 straipsnio 4 punkto b papunktis

 

 

59 straipsnis

 

 

29 straipsnio 4 punkto b papunktis

 

 

60 straipsnis

 

 

29 straipsnio 4 punkto b papunktis

 

 

61 straipsnis

34 straipsnio 3 ir 4 dalys

 

 

 

 

63 straipsnis

35 straipsnis

 

 

 

 

64 straipsnis

36 straipsnis

 

 

 

 

65 straipsnis

37 straipsnis

 

 

 

 

66 straipsnio 1 ir 2 dalys

38 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

 

 

 

67 straipsnis

39 straipsnis

 

 

 

 

73 straipsnis

52 straipsnio 3 dalis

 

 

 

 

106 straipsnis

1 straipsnio 24 punktas

 

 

 

 

107 straipsnis

1 straipsnio 1 punkto 3 pastraipa

 

 

 

 

108 straipsnis

48 straipsnio 1 dalis

 

 

 

 

109 straipsnis

48 straipsnio 4 dalies 1 punktas

 

 

 

 

110 straipsnis

48 straipsnio 2–4 dalių 2 pastraipa

 

 

 

 

111 straipsnis

49 straipsnio 1–5 dalys

 

 

 

 

113 straipsnio 1–3 dalys

49 straipsnio 4, 6 ir 7 dalys

 

 

 

 

115 straipsnio 1 ir 2 dalys

49 straipsnio 8 ir 9 dalys

 

 

 

 

116 straipsnis

49 straipsnio 10 dalis

 

 

 

 

117 straipsnis

49 straipsnio 11 dalis

 

 

 

 

118 straipsnis

50 straipsnis

 

 

 

 

120 straipsnis

51 straipsnio 1, 2, 5 dalys

 

 

 

 

121 straipsnis

51 straipsnio 4 dalis

 

 

 

 

122 straipsnio 1 ir 2 dalys

51 straipsnio 6 dalis

 

29 straipsnio 5 punktas

 

 

125 straipsnis

53 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

 

 

 

126 straipsnis

53 straipsnio 3 dalis

 

 

 

 

128 straipsnis

53 straipsnio 5 dalis

 

 

 

 

133 straipsnio 1 dalis

54 straipsnio 1 dalis

 

29 straipsnio 7 punkto a papunktis

 

 

133 straipsnio 2 ir 3 dalys

54 straipsnio 2 ir 3 dalys

 

 

 

 

134 straipsnio 1 dalis

54 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

 

 

 

 

134 straipsnio 2 dalis

54 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

 

 

 

 

135 straipsnis

 

 

29 straipsnio 8 punktas

 

 

137 straipsnis

55 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

 

 

 

138 straipsnis

 

 

29 straipsnio 9 punktas

 

 

139 straipsnis

56 straipsnio 1–3 dalys

 

 

 

 

140 straipsnis

56 straipsnio 4–6 dalys

 

 

 

 

141 straipsnis

56 straipsnio 7 dalis

 

29 straipsnio 10 punktas

 

 

142 straipsnis

56 straipsnio 8 dalis

 

 

 

 

143 straipsnis

 

 

29 straipsnio 11 punktas

 

3.10 straipsnis

150 straipsnis

60 straipsnio 1 dalis

 

 

 

 

151 straipsnis

60 straipsnio 2 dalis

 

 

 

3.10 straipsnis

158 straipsnis

67 straipsnis

 

 

 

 

159 straipsnis

68 straipsnis

 

 

 

 

160 straipsnis

69 straipsnis

 

 

 

 

I priedas

I priedas

 

 

 

 

I priedo paskutinis sakinys

 

 

 

68 straipsnis

 

II priedas

II priedas

 

 

 

 

III priedas

III priedas

 

 

 

 

IV priedas

IV priedas

 

 

 

 

Parlamento pakeitimas

Ši direktyva

Direktyva 2000/12/EB

Direktyva 2000/28/EB

Direktyva 2002/87/EB

Direktyva 2004/69/EB

Direktyva 2004/xx/EB

1 straipsnis

2 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

 

 

 

2 straipsnis

2 straipsnio 3 dalis

2003 m. Stojimo aktas

 

 

 

 

2 straipsnis

2 straipsnio 4 dalis

 

 

 

 

3 straipsnis

2 straipsnio 5 ir 6 dalys

 

 

 

 

3 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys

 

 

 

 

3.2 straipsnis

4 straipsnio 1 punktas

1 straipsnio 1 dalis

 

 

 

 

4 straipsnio 2–5 punktai

 

1 straipsnio 2–5 dalys

 

 

 

4 straipsnio 7–9 punktai

 

1 straipsnio 6–8 dalys

 

 

 

4 straipsnio 10 punktas

 

 

29 straipsnio 1 punkto a papunktis

 

 

4 straipsnio 11–14 punktai

1 straipsnio 10, 12 ir 13 dalys

 

 

 

 

4 straipsnio 21 ir 22 punktai

 

 

29 straipsnio 1 punkto b papunktis

 

 

4 straipsnio 23 dalis

1 straipsnio 23 dalis

 

 

 

 

4 straipsnio 45–47 punktai

1 straipsnio 25–27 dalys

 

 

 

 

išbraukta

išbraukta

 

 

 

 

5 straipsnis

3 straipsnis

 

 

 

 

6 straipsnis

4 straipsnis

 

 

 

 

7 straipsnis

8 straipsnis

 

 

 

 

8 straipsnis

9 straipsnis

 

 

 

 

9 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalis ir 1 straipsnio 11 dalis

 

 

 

 

9 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

 

 

 

 

10 straipsnis

5 straipsnio 3–7 dalys

 

 

 

 

11 straipsnis

6 straipsnis

 

 

 

 

12 straipsnis

7 straipsnis

 

 

 

 

13 straipsnis

10 straipsnis

 

 

 

 

14 straipsnis

11 straipsnis

 

 

 

 

15 straipsnio 1 dalis

12 straipsnis

 

 

 

 

15 straipsnio 2 ir 3 dalys

 

 

29 straipsnio 2 punktas

 

 

16 straipsnis

13 straipsnis

 

 

 

 

17 straipsnis

14 straipsnis

 

 

 

 

18 straipsnis

15 straipsnis

 

 

 

 

19 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 1 dalis

 

 

 

 

19 straipsnio 2 dalis

 

 

29 straipsnio 3 punktas

 

 

20 straipsnis

16 straipsnio 3 dalis

 

 

 

 

21 straipsnis

16 straipsnio 4–6 dalys

 

 

 

 

22 straipsnis

17 straipsnis

 

 

 

 

23 straipsnis

18 straipsnis

 

 

 

 

24 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 1–3 pastraipos

 

 

 

 

24 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 6 pastraipa

 

 

 

 

24 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 4 pastraipa

 

 

 

 

25 straipsnio 1–3 dalys

20 straipsnio 1–3 dalių 1 ir 2 pastraipos

 

 

 

 

25 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 5 pastraipa

 

 

 

 

25 straipsnio 4 dalis

20 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

 

 

 

 

26 straipsnis

20 straipsnio 4–7 dalys

 

 

 

 

27 straipsnis

1 straipsnio 3 dalies paskutinis sakinys

 

 

 

 

28 straipsnis

21 straipsnis

 

 

 

 

29 straipsnis

22 straipsnis

 

 

 

 

30 straipsnis

22 straipsnio 2–4 dalys

 

 

 

 

31 straipsnis

22 straipsnio 5 dalis

 

 

 

 

32 straipsnis

22 straipsnio 6 dalis

 

 

 

 

33 straipsnis

22 straipsnio 7 dalis

 

 

 

 

34 straipsnis

22 straipsnio 8 dalis

 

 

 

 

35 straipsnis

22 straipsnio 9 dalis

 

 

 

 

36 straipsnis

22 straipsnio 10 dalis

 

 

 

 

37 straipsnis

22 straipsnio 11 dalis

 

 

 

 

38 straipsnis

24 straipsnis

 

 

 

 

39 straipsnio 1 ir 2 dalys

25 straipsnis

 

 

 

 

39 straipsnio 2 dalis

 

 

 

 

3.8 straipsnis

40 straipsnis

26 straipsnis

 

 

 

 

41 straipsnis

27 straipsnis

 

 

 

 

42 straipsnis

28 straipsnis

 

 

 

 

43 straipsnis

29 straipsnis

 

 

 

 

44 straipsnis

30 straipsnio 1–3 dalys

 

 

 

 

45 straipsnis

30 straipsnio 4 dalis

 

 

 

 

46 straipsnis

30 straipsnio 3 dalis

 

 

 

 

47 straipsnis

30 straipsnio 5 dalis

 

 

 

 

48 straipsnis

30 straipsnio 6 ir 7 dalys

 

 

 

 

49 straipsnis

30 straipsnio 8 dalis

 

 

 

 

50 straipsnis

30 straipsnio 9 dalies 1 ir 2 punktai

 

 

 

 

51 straipsnis

30 straipsnio 9 dalies 3 punktas

 

 

 

 

52 straipsnis

30 straipsnio 10 dalis

 

 

 

 

53 straipsnis

31 straipsnis

 

 

 

 

54 straipsnis

32 straipsnis

 

 

 

 

55 straipsnis

33 straipsnis

 

 

 

 

56 straipsnis

34 straipsnio 1 dalis

 

 

 

 

57 straipsnis

34 straipsnio 2 dalies 1 punktas

34 straipsnio 2 dalies 2 punkto paskutinis sakinys

 

29 straipsnio 4 punkto a papunktis

 

 

58 straipsnis

 

 

29 straipsnio 4 punkto b papunktis

 

 

59 straipsnis

 

 

29 straipsnio 4 punkto b papunktis

 

 

60 straipsnis

 

 

29 straipsnio 4 punkto b papunktis

 

 

61 straipsnis

34 straipsnio 3 ir 4 dalys

 

 

 

 

63 straipsnis

35 straipsnis

 

 

 

 

64 straipsnis

36 straipsnis

 

 

 

 

65 straipsnis

37 straipsnis

 

 

 

 

66 straipsnio 1 ir 2 dalys

38 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

 

 

 

67 straipsnis

39 straipsnis

 

 

 

 

73 straipsnis

52 straipsnio 3 dalis

 

 

 

 

106 straipsnis

1 straipsnio 24 punktas

 

 

 

 

107 straipsnis

1 straipsnio 1 punkto 3 pastraipa

 

 

 

 

108 straipsnis

48 straipsnio 1 dalis

 

 

 

 

109 straipsnis

48 straipsnio 4 dalies 1 punktas

 

 

 

 

110 straipsnis

48 straipsnio 2–4 dalių 2 pastraipa

 

 

 

 

111 straipsnis

49 straipsnio 1–5 dalys

 

 

 

 

113 straipsnio 1–3 dalys

49 straipsnio 4, 6 ir 7 dalys

 

 

 

 

115 straipsnio 1 ir 2 dalys

49 straipsnio 8 ir 9 dalys

 

 

 

 

116 straipsnis

49 straipsnio 10 dalis

 

 

 

 

117 straipsnis

49 straipsnio 11 dalis

 

 

 

 

118 straipsnis

50 straipsnis

 

 

 

 

120 straipsnis

51 straipsnio 1, 2, 5 dalys

 

 

 

 

121 straipsnis

51 straipsnio 4 dalis

 

 

 

 

122 straipsnio 1 ir 2 dalys

51 straipsnio 6 dalis

 

29 straipsnio 5 punktas

 

 

125 straipsnis

53 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

 

 

 

126 straipsnis

53 straipsnio 3 dalis

 

 

 

 

128 straipsnis

53 straipsnio 5 dalis

 

 

 

 

133 straipsnio 1 dalis

54 straipsnio 1 dalis

 

29 straipsnio 7 punkto a papunktis

 

 

133 straipsnio 2 ir 3 dalys

54 straipsnio 2 ir 3 dalys

 

 

 

 

134 straipsnio 1 dalis

54 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

 

 

 

 

134 straipsnio 2 dalis

54 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

 

 

 

 

135 straipsnis

 

 

29 straipsnio 8 punktas

 

 

137 straipsnis

55 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

 

 

 

138 straipsnis

 

 

29 straipsnio 9 punktas