Procedure : 2005/0092(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0260/2005

Indgivne tekster :

A6-0260/2005

Forhandlinger :

PV 26/09/2005 - 16

Afstemninger :

PV 27/09/2005 - 6.5

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0346

BETÆNKNING     *
PDF 202kWORD 204k
31.8.2005
PE 359.875v02-00 A6-0260/2005

om forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

(KOM(2005)0187 – C6‑0154/2005 – 2005/0092(CNS))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Carmen Fraga Estévez

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

(KOM(2005)0187 – C6‑0154/2005 – 2005/0092(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forslag til Rådets forordning (KOM(2005)0187)(1),

–       der henviser til EF-traktatens artikel 37 og artikel 300, stk. 2,

–       der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0154/2005),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

–       der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udviklingsudvalget (A6‑0260/2005),

1.      godkender forslaget til Rådets forordning som ændret og godkender indgåelsen af aftalen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorernes regeringer og parlamenter.

Kommissionens forslag

 

Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Led 3 a (nyt)

 

- der henviser til Rådets konklusioner af 19. juli 2004 om fiskeripartnerskabsaftaler,

Begrundelse

Ved vedtagelsen af Rådets forordning bør der specifikt tages behørigt hensyn til Rådets egne konklusioner om fiskeripartnerskabsaftaler.

Ændringsforslag 2

Betragtning 2 a (ny)

 

2a) Det er vigtigt at forbedre informationen af Europa-Parlamentet, og Kommissionen bør med henblik herpå forelægge en årlig rapport om gennemførelsen af denne aftale.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at understrege, hvor vigtigt det er, at Europa-Parlamentet modtager informationer, der sætter det i stand til at vurdere aftalen og kontrollere, at de nye partnerskabsaftaler fungerer tilfredsstillende.

Ændringsforslag 3

Artikel 3 a (ny)

 

Artikel 3a

 

I protokollens sidste gyldighedsår og forud for indgåelsen af en eventuel aftale om dens fornyelse forelægger Kommissionen en rapport for Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelsen af aftalen.

Begrundelse

Inden der indgås en ny aftale, bør Kommissionen anmode myndighederne i den stat, den indleder forhandlinger med, om at forelægge den en række oplysninger, som skal danne grundlag for udarbejdelsen af en generel evalueringsrapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 4

Artikel 3 b (ny)

 

Artikel 3b

 

På grundlag af denne rapport og efter høring af Europa-Parlamentet giver Rådet i givet fald Kommissionen et forhandlingsmandat med henblik på vedtagelsen af en ny protokol.

Begrundelse

Evalueringsrapporten om fiskeriaftalens gennemførelse er en forudsætning for, at Europa-Parlamentet og Rådet kan opfylde deres respektive forpligtelser.

Ændringsforslag 5

Artikel 3 c (ny)

 

Artikel 3c

 

Kommissionen fremsender Europa-Parlamentet og Rådet et eksemplar af det flerårige sektorprogram og gennemførelsesbestemmelserne hertil, som de comoriske myndigheder forelægger i medfør af protokollens artikel 7, stk. 2.

Begrundelse

De omhandlede aktioner får stadig større betydning ud fra et finansielt såvel som et socialt synspunkt. Det er grunden til, at det flerårige sektorprogram, som Comorernes myndigheder skal udarbejde for at opstille rammerne for disse aktioner, bør videresendes Europa-Parlamentet og Rådet i den form, Kommissionen modtager det.

Ændringsforslag 6

Artikel 3 d (ny)

 

Artikel 3d

 

På det første møde i Den Blandede Kommission, der er fastsat i aftalens artikel 7, informerer Kommissionen de comoriske myndigheder om, at repræsentanter for rederne vil deltage Den Blandede Kommissions følgende møder.

Begrundelse

Rederne finansierer en betydelig del af aftalen, selv om de ikke har haft mulighed for at udtale sig herom eller deltage i forhandlingerne. Målet er at give dem indflydelse og et mindstemål af juridisk sikkerhed og derved mulighed for at varetage deres virksomheders interesser på passende vis.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

I.      INDLEDNING

1.      Den Islamiske Folkerepublik Comorerne ligger i Det Indiske Ocean. Comorerne har en meget lav udviklingsgrad, og ifølge Verdensbanken lå bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger på 386 amerikanske dollars i 2001. Landets økonomi er baseret på landbrug og i mindre grad fiskeri og skovbrug.

2.      Comorernes fiskerisektor består udelukkende af kystfiskeri med fartøjer uden motor, der forsyner det nationale marked med ca. 13.000 t frisk fisk om året, heraf 60 % tun.

3.      Det Indiske Ocean har stor betydning for tunfiskeriet. Omkring 50 notfartøjer under forskellige flag fisker i området. 35 af disse fartøjer sejler under fællesskabsflag, mens den næststørste fartøjsgruppe stammer fra Seychellerne. Langlinefartøjerne sejler derimod hovedsagelig under asiatiske flag. Taiwan er i front (340 fartøjer i gennemsnit i perioden 1988-2001) efterfulgt af Japan (200 fartøjer) og Sydkorea (55 fartøjer). Fællesskabets langlineflåde består af ca. 30 franske fartøjer med hjemstedshavn på Ile de la Réunion og derudover 10 spanske fartøjer. Tunfangsten i Det Indiske Ocean ligger på omkring 300.000 t om året.

4.      Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC) er ansvarlig for forvaltningen af tunbestanden i dette hav. Der er tale om en regional fiskeriorganisation, som Den Europæiske Union (EU) er medlem af, og hvis væsentligste bevaringsforanstaltning består i at fastfryse fiskeriaktiviteten på 2003-niveauet, idet kun fartøjer opført på en officiel liste har tilladelse til at fiske.

5.      Det største problem for de fartøjer, der fisker i området, og fællesskabsflåden er ingen undtagelse, er mangelen på infrastrukturer, især havneinfrastrukturer, hvilket betyder, at praktisk taget hele fællesskabsflåden er koncentreret i havnen i Victoria (Seychellerne).

6.      En fiskeriaftale med Comorerne er interessant på grund af landets strategiske situation, idet aftalen føjer sig til en hel serie aftaler af afgørende betydning i forhold til stærkt vandrende fiskebestande. For at fuldstændiggøre disse aftalers regionale karakter forhandler EU ligeledes om fiskeriprotokoller med Kenya og Tanzania.

7.      Den foregående fiskeriaftale mellem EU og Comorerne fik en meget positiv evaluering i den rapport, Kommissionen lod udarbejde, idet der kunne påvises en udmærket udnyttelse af fiskerimulighederne. Indgåelsen af den nye protokol betragtes følgelig som positiv for begge parter.

8.      Aftalen indebar udbetaling af et finansielt bidrag til Comorernes regering på 550.000 euro om året. Dette tal dækkede dels den finansielle modydelse (den finansielle kompensation plus finansieringen af udviklingsforanstaltninger), som blev finansieret over fællesskabsbudgettet, dels de omkostninger, der afholdtes af rederne gennem betalingen af de tilsvarende licenser. Det skal i denne forbindelse understreges, at fiskerisektoren tegnede sig for 36 % af aftalens finansiering.

9.      Hvad angår de udviklingsfremmende aktioner, må man beklage deres ringe effektivitet, eftersom denne post, der er lagt til den finansielle kompensation, er blevet brugt til at dække det comoriske fiskeris administrationsomkostninger, og således er opført i landets budget. Der er kun sket ganske få forbedringer af kontrolsystemet og i medfør af støtten til uddannelse og deltagelse i møder i udlandet. Der er derimod ikke sket noget inden for den videnskabelige forskning. Det skal bemærkes, at i den foregående protokol udgjorde posten til udviklingsaktioner 60,03 % af aftalens samlede budget.

II.     BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Den 24. november 2004 undertegnede EU og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne i fortsættelse af den foregående protokol, som dækkede en periode på tre år og blev forlænget med 10 måneder indtil den 31. december 2004, en ny fiskeriaftale udelukkende om tunfiskeri for en periode på seks år fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2010.

Den nye aftale indgår som led i den nye politik for partnerskabsaftaler, hvilket kort sagt giver sig udslag i en mere omfattende fællesskabsfinansiering af udviklingsfremmende samarbejdsforanstaltninger og en forhøjelse af redernes licensbetalinger.

Samlet set vil denne nye aftale, hvor der ikke sondres mellem posten svarende til den finansielle kompensation og de øvrige poster til målrettede aktioner, koste EU 390.000 euro om året og rederne 210.000 euro om året. Ifølge den foregående protokol skulle EU betale 350.250 euro om året finansieret over fællesskabsbudgettet (140.000 euro til finansiel kompensation og 210.050 euro til udviklingsaktioner) og rederne 116.750 euro om året.

Licenserne bliver også dyrere for fiskerisektoren, eftersom de stiger fra 25 euro/t til 35 euro/t (dvs. en stigning på 40 %). Forskudsbetalingerne med henblik på tildeling af licenser stiger ligeledes til 3.375 euro om året pr. notfartøj og 2.065 euro om året pr. langlinefartøj med flydeline.

Det betyder, at 40 EF-notfartøjer vil kunne fiske, hvilket er det samme antal som under den foregående aftale, og at 17 langlinefartøjer med flydeline vil kunne fiske, hvilket er otte fartøjer færre end under den aftale, der er udløbet. Det er ganske logisk, når man ved, at dette tal er fremkommet ved udregningen af den foregående protokols udnyttelsesgrad. Der vil i alt kunne fiskes 6.000 t om året mod 4.670 t om året i henhold til den foregående aftale.

III.    KRITISK ANALYSE AF FORSLAGET

1.      Europa-Parlamentet stiller sig positivt over for indgåelsen af den nye fiskeriaftale på seks år i stedet for tre år (plus et års forlængelse). Det giver virksomhederne en bedre garanti og større stabilitet. Desuden er det positivt, at fiskerimulighederne nu tilpasses sektorens reelle behov med opretholdelsen af 40 notfartøjer (det flådesegment, som med 80 % har tegnet sig for den højeste udnyttelsesgrad under den foregående protokol) og en reduktion af antallet af langlinefartøjer fra 25 til 17 (en udnyttelsesgrad på 70 %). Europa-Parlamentet støtter ligeledes forhøjelsen af fangsterne til 6.000 t om året, hvilket nærmer sig fællesskabsflådens reelle behov.

2.      Europa-Parlamentet mener dog, at der i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der for nylig er taget i brug i forbindelse med partnerskabsaftalerne, burde være tildelt et nyt forhandlingsmandat til Rådet, eftersom der ikke er tale om en forlængelse af en protokol, men om indgåelsen af en ny aftale.

3.      Europa-Parlamentet tager skarpt afstand fra, at Kommissionen ikke har foretaget en høring af fiskerisektoren under forhandlingerne, hvilket er i strid med både ånd og bogstav i reformen af den fælles fiskeripolitik, der foreskriver øget inddragelse af sektoren i beslutningsprocessen, i særdeleshed eftersom en af nyskabelserne i denne form for aftaler består i, at fiskerisektoren bærer en større del af omkostningerne. Det er grunden til, at vi har stillet ændringsforslag om, at rederne i det mindste skal kunne deltage i møderne i Den Blandede Kommission.

4.      Europa-Parlamentet støtter oprettelsen af blandede selskaber omhandlet i aftalens artikel 8. Herved understreges det, at Kommissionen anerkender, at dette instrument kan gavne udviklingen af fiskerisektoren i tredjelande. En forudsætning for at kunne oprette disse selskaber er dog, at de blandede selskaber opnår en ny finansiering via Den Europæiske Fiskerifond, idet de berørte tredjelande ikke kan give passende juridiske garantier for fællesskabsinvesteringerne.

         Europa-Parlamentet understreger, hvad angår aftalens omkostninger, at man må konstatere, at den del af bidraget, der afholdes af rederne, stiger med 40 %, medens den del, der finansieres over fællesskabsbudgettet, stiger med 11,4 %. Ordføreren mener, at der er tale om en uforholdsmæssig stor stigning, idet man går fra en betaling på 25 euro/t til 35 euro/t fangst, og forskudsbetalingen ikke at forglemme stiger med 50 %.

         Ordføreren mener, at disse omfattende stigninger burde have været forhandlet med fiskerisektoren, eftersom der findes andre fremgangsmåder, der er forenelige med Rådets mandat og er mere praktiske for rederne, såsom en trinvis forhøjelse af bidraget fordelt på aftalens seksårige gyldighedsperiode eller en beregningsmetode, der ikke er baseret på fangster, idet disse altid møder mistro i tredjelandet.

5.      Europa-Parlamentet kritiserer på det skarpeste det faktum, som også udtrykkeligt fremgår af evalueringsrapporten, at politikken til udvikling af fiskerisektoren på Comorerne er slået fejl, og konstaterer, at der i den nye partnerskabsaftale hverken er angivet, hvordan disse aktioner nærmere bestemt skal finansieres, eller hvilke konkrete aktioner der skal iværksættes, hvilket er ensbetydende med manglende gennemskuelighed på det budgetmæssige plan såvel som for gennemførelsen af udviklingsmålene for fiskerisektoren. Vi bør derfor sikre større gennemskuelighed og klart sondre mellem omkostningerne til handelsdelen og til udviklingsdelen.

6.      Derudover har vi flere kommentarer til bilaget om betingelserne for EF-fartøjers fiskeri i de comoriske farvandes eksklusive økonomiske zone (EEZ).

6.1.   Udstedelsen af licenser bør ikke ske via Kommissionens delegation i Mauritius, fordi det vil forsinke processen betydeligt til skade for fiskeriet. Det ville være betydeligt mere effektivt, hvis de kompetente myndigheder som hidtil fik udleveret en fortegnelse over de fartøjer, der havde modtaget tilladelse efter indgivelse af ansøgning herom.

6.2.   Fiskerizonerne: Fællesskabsfartøjerne har ikke har tilladelse til at fiske i et bælte på 10 sømil omkring hver ø, der er forbeholdt det kystnære fiskeri, og et bælte på 3 sømil omkring indretninger til tiltrækning af fisk. Følgelig ville det være hensigtsmæssigt og givet forbygge problemer, hvis man indføjede et detaljeret kort over de forbudte zoner og en fortegnelse over placeringen af indretningerne til tiltrækning af fisk.

6.3.   Fangstopgørelsesordningen: Definitionen af fangstrejser er ikke den mest hensigtsmæssige, fordi der er tale om en flåde af tunfartøjer, som under en normal fangstrejse reelt foretager flere "rejser" afhængigt af, hvilke fiskepladser det enkelte fartøj anvender. Erfaringerne viser, at der i forbindelse med andre aftaler er opstået konflikter, fordi tredjelandenes myndigheder søger at registrere alle fangster, også de fangster, der ikke er foretaget inden for det pågældende lands EEZ.

6.4.   Hvad angår den elektroniske overførsel af fangstopgørelserne, ville det være hensigtsmæssigt at præcisere, om der er tale om en telekopi (fax) eller en elektronisk besked, og angive det nummer og den adresse, fartøjerne skal sætte sig i forbindelse med, og forslå konkrete alternativer hertil, når disse kanaler ikke fungerer, hvilket alt for ofte er tilfældet i disse lande og forhindrer virksomhederne i at udføre og planlægge deres aktiviteter.

6.5.   Kapitel IV om påmønstring af søfolk er for første gang opført i protokollen i modsætning til kapitel VI om observatører. Eftersom aftalerne om tunfiskeri i Det Indiske Ocean er indgået med henblik på fiskeri i hele regionen, og eftersom de enkelte fartøjer i regelen har flere fiskerilicenser (hvilket er nødvendigt for at følge stærkt vandrende arter), bliver det kompliceret at opfylde de forpligtelser, de forskellige protokoller indeholder, og stadig mere påkrævet at finde en regional løsning. Dertil skal føjes, at de comoriske søfolk ikke er i besiddelse af den nødvendige uddannelse og erfaring, hvilket fremgår af det faktum, at der ikke er indgivet en eneste ansøgning om påmønstring.

6.6.   Kontrol: Der synes ikke at være noget rimeligt forhold mellem kravet om, at EF-fartøjerne senest 3 timer i forvejen skal give de comoriske fiskerikontrolmyndigheder meddelelse om, at de agter at sejle ind i eller ud af de comoriske farvande, og bestemmelserne om, at Kommissionen kun skal underrettes om opbringninger i de comoriske farvande i en kort rapport inden 48 timer.

IV.    KONKLUSIONER

1.      Fiskeriudvalget støtter indgåelsen af en ny fiskeriaftale med Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne, som det mener, er af allerstørste betydning for Fællesskabets tunfiskerflådes aktiviteter i Det Indiske Ocean. Udvalget finder det desuden positivt, at aftalens gyldighedsperiode er blevet forlænget, hvilket sikrer større stabilitet inden for sektoren, og at fiskerimulighederne er tilpasset fællesskabsflådernes reelle behov.

2.      Udvalget beklager dog, at der i forbindelse med denne aftale, der indgår som en del af de nye partnerskabsaftaler, ikke er fremsat anmodning om et nyt mandat til Rådet, og at der følgelig kan opstå tvivl om aftalens gennemskuelighed.

3.      Udvalget finder det positivt, at denne aftale indebærer en støtte til Comorernes fiskerisektor og i særdeleshed til videnskabelig forskning i landets ressourcer, men stiller sig samtidig kritisk over for det forhold, at aftaleomkostningerne, herunder posterne til udviklingssamarbejde, er afsat til at finansiere det comoriske fiskeris administrationsudgifter, hvilket mindsker gennemskueligheden i forbindelse med foranstaltningernes gennemførelse og skaber tvivl om effektiviteten heraf, især i betragtning af den foregående aftales mangelfulde resultater på dette område. Udvalget mener følgelig, at der i medfør af princippet om budgetgennemskuelighed igen bør indføres en sondring mellem posten til finansiel kompensation og posten til udviklingsbistand.

4.      Udvalget stiller sig positivt over for den holdningsændring, Kommissionen giver udtryk for ved at tilskynde til etableringen af blandende selskaber, idet den således anerkender, at disse selskabers traditionelt har spillet en udpræget dynamisk rolle til fordel for tredjelandenes fiskerisektor. Udvalget mener dog, det for at sikre, at disse virksomheder såvel som de øvrige fællesskabsvirksomheder i området bliver mere effektive, er nødvendigt at integrere denne protokoltype i regionale aftaler, så man opnår en bedre samordning af aktiviteterne og undgår de udgifter og til tider uoverstigelige vanskeligheder, der er forbundet med de bureaukratiske formaliteter i de forskellige lande i området.

5.      Udvalget kræver ud fra samme betragtninger, at Kommissionen på Den Blandede Kommission første møde foretager visse tekniske justeringer vedrørende udstedelsen af licenser, fangstordningen og overførslen af oplysninger, som på ingen måde ændrer aftalens reelle indhold, men blot vil forenkle fartøjernes arbejde betydeligt.

Det skal påpeges, at rederne i denne form for aftaler i modsætning til de såkaldte Nord-aftaler tegner sig for en betydelig del af aftalens finansiering, som i dette tilfælde allerede udgør 38 % af den samlede omkostning. Udvalget tager derfor afstand fra den uberettigede forhøjelse af licensudgifterne med 40 % - hvilket ikke er sket i forbindelse med andre nyligt indgåede aftaler og medfører ulige vilkår inden for samme erhverv - og finder det uacceptabelt, at sektoren ikke er blevet hørt under forhandlingerne om aftalen, hvilket er i modstrid med reformen af den fælles fiskeripolitik, der foreskriver større inddragelse af sektoren i beslutningstagningen. Udvalget ønsker følgelig, at flåden bliver behørigt repræsenteret på møderne i Den Blandede Kommission og således får mulighed for at følge aftalens gennemførelse.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (20.7.2005)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

(KOM(2005)0187 – C6‑0154/2005 – 2005/0092(CNS))

Rådgivende ordfører: Helga Trüpel

KORT BEGRUNDELSE

Den nye protokol til fiskeriaftalen med Comorerne gælder i en femårsperiode fra 2005 til 2010. For så vidt angår indholdet, adskiller den sig ikke meget fra den tidligere protokol (2001-2004)(1), der blev forlænget for en periode på ti måneder(2).

Antallet af notfartøjer er det samme (21 fra Spanien, 18 fra Frankrig, 1 fra Italien), medens antallet af langlinefartøjer formindskes fra 25 til 17 (12 fra Spanien, 5 fra Portugal). Det skyldes først og fremmest, at langlinefiskerflådens fiskeriindsats har været meget begrænset under den tidligere protokol. Den mængde tunfisk, der kan fanges i henhold til protokollen, er 6.000 tons om året, en stigning på næsten en tredjedel fra 4.670 tons, medens den finansielle modydelse kun stiger fra 350.250 euro til 390.000 euro pr. år. Det afspejler den kendsgerning, at fartøjsejernes bidrag stiger med 40 %, fra 25 til 35 euro per ton fanget tunfisk. Kommissionen har erklæret, at den agter at forhandle fremtidige protokoller med andre lande med samme bidrag for fartøjsejere. Selv om en større andel af omkostningerne skal dækkes af fiskerisektoren, hvilket man kan glæde sig over, bør det bemærkes, at denne nye betalingsordning under visse omstændigheder, som f.eks. når hele tunfiskekvoten ikke opfyldes, kan betyde, at tredjelandet modtaget færre penge i alt.

Der er imidlertid forskelle med hensyn til protokollens anvendelse som led i den "fiskeripartnerskabsordning", der er indført af Fællesskabet:

· der indføres en eksklusivklausul, der betyder, at fartøjer under EU-flag kun kan fiske i Comorernes farvande i henhold til bestemmelserne i aftalen (ingen private aftaler)

· der indføres et fartøjsovervågningssystem for at styrke kontrollen

·  der indføres en socialklausul, som sikrer, at Den internationale Arbejdsorganisations (ILO's) normer følges.

Budgetudvalget insisterede i sin seneste udtalelse om forlængelsen af protokollen med Comorerne(3), at Kommissionen gennemfører en ex post-evaluering af den tidligere protokol. Dette er nu gjort, og den giver betydelig information om aftalen og dens virkning. For så vidt angår EU, skønnes det, at hver euro, som Fællesskabet har investeret i aftalen, har skabt en værditilvækst på 5,7 euro, hvilket er et imponerende investeringsafkast.

For så vidt angår Comorerne, bemærkes det i evalueringen, at der blev brugt mange penge på ting som modernisering af ismaskiner og oplagringsfaciliteter til kystfiskerflåden og til at forbedre sikkerhedsforholdene for fiskerne til søs. Der blev også brugt nogle penge til administration i fiskeriministeriet. Der blev imidlertid ikke opnået ret meget, hvis noget overhovedet, med hensyn til at forbedre den videnskabelige forskning eller forbedre kontrol med og overvågning af fiskerivirksomheden.

Ifølge evalueringen skyldes dette temmeligt skuffende resultat det beskedne pengebeløb, der er tale om. Da Comorerne klassificeres både som et stærkt gældsat land og et land med lave indtægter og fødevaremangel, er det forståeligt, at regeringen vil anlægge sådanne prioriteter.

Ifølge den nuværende protokol skal regeringen på Comorerne også oprette et fartøjsovervågningssystem, som vil være en betydelig hjælp i overvågningsarbejdet. Imidlertid er der, som det også fremgår af evalueringen, behov for andre ting for at sikre overholdelse af reglerne, herunder midler til om fornødent at opbringe fartøjer og et retsvæsen, der effektivt retsforfølger og straffer lovovertrædere.

En af de potentielt fordelagtige virkninger ved "fiskeripartnerskabsaftaler" er en ændring i fordelingen af midlerne. Ifølge tidligere aftaler forpligtede tredjelandet sig til at anvende faste pengebeløb til specifikke formål hvert år. Således skulle Comorerne i henhold til den tidligere protokol anvende 126.000 euro som bistand til det ikke-industrielle fiskeri, 31.600 euro til videnskabelige programmer og administrativ bistand og 52.650 euro til internationale møder og uddannelse. Kommissionen har haft store vanskeligheder med at sikre, at pengene blev brugt i overensstemmelse med disse forpligtelser, hvilket ikke har bidraget til gennemsigtighed eller klare ansvarsforhold i forbindelse med aftalerne.

De nye partnerskabsaftaler skal imidlertid være mere fleksible. En blandet kommission skal fastlægge et "flerårigt sektorprogram", hvoraf det fremgår, hvordan de 234.000 euro, der er afsat til udvikling af ansvarligt fiskeri, hvert år skal anvendes. Der skal fastsættes mål for programmerne, og der skal udvikles procedurer til at evaluere de resultater, der opnås år for år. Denne nye ordning indeholder muligheder for at forbedre forvaltningen af aftalen og også for at gøre den mere gennemsigtig, hvis oplysningerne offentliggøres. Budgetudvalger bør insistere på at blive informeret om disse evalueringer. Da dette er en ny udvikling i protokollerne, er det for tidligt at sige, om det vil vise sig nyttigt og føre til et mere ansvarligt og bæredygtigt fiskeri ved Comorerne eller ej.

En sidste kommentar. Selv om tunfiskebestandene i almindelighed ikke anses for at være overudnyttet, er der visse arter (f.eks. storøjet tun), hvor fiskeriet bør begrænses, som det fremgår af evalueringen. Budgetudvalget bør overvåge denne situation, for hvis fiskebestandene udpines, risikerer Fællesskabet at betale for fiskemuligheder, der ikke er så økonomisk attraktive, som de måtte se ud til.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag(4)  Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Artikel 3 a (ny)

 

I løbet af den tid, som forlængelsen af protokollen varer, frem til december 2010, forelægger Kommissionen en ex post-evaluering af den protokol, der udløb i januar 2005, herunder en cost-benefit-analyse, for Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der foretages nøje evalueringer af fiskeriprotokoller, inden der undertegnes en ny protokol, for at gøre det muligt for Parlamentet at foretage en reel vurdering af aftalen inden forhandlingernes start.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

Referencer

KOM(2005)0187 – C6-0154/2005 – 2005/0092(CNS)

Korresponderende udvalg

PECH

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG
7.6.2005

Udvidet samarbejde

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Helga Truepel
9.5.2005

Behandling i udvalg

14.7.2005

 

 

 

 

Dato for vedtagelse af forslag

14.7.2005

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne Elisabet Jensen, Sergej Kozlík, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Tapio Virrankoski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (data foreligger kun på ét sprog)

 

(1)

EFT L 193 af 17.2.2001, s. 1.

(2)

EUT L 29 af 2.2.2005, s. 1.

(3)

P6_TA(2004)0104.

(4)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (22.6.2005)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne, for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2010

(KOM(2005)0187 - C6-0154/2005 - 2005/0092(CNS))

Rådgivende ordfører: Luisa Morgantini

KORT BEGRUNDELSE

Unionens politik for udviklingssamarbejde og den fælles fiskeripolitik bør være konsekvent, supplere hinanden og samordnes og bidrage til at nedbringe fattigdommen i de pågældende lande samt til en bæredygtig udvikling.

EU har forpligtet sig til at arbejde for et bæredygtigt fiskeri overalt i verden som defineret på Johannesburg-topmødet og bevare eller genoprette bestandene med henblik på at sikre et maksimal vedvarende udbytte.

EU har accepteret FAO's "Adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri".

EU's fiskeri i fjerntliggende farvande er et legitimt mål, og man bør ikke glemme, at Unionens fiskeriinteresser bør beskyttes parallelt med interessen i at udvikle de lande, som aftalerne undertegnes med.

Den foreliggende aftale skal være i overensstemmelse med EP's betænkning om en integreret ramme for fiskeripartnerskabsaftaler med tredjelande (A5-0303/2003).

Denne aftale skal følge de samme retningslinjer som alle andre lignende aftaler, der er undertegnet med andre lande i området, hvilket vil fremme den regionale udvikling.

EF og Comorerne paraferede i november en ny fiskeriaftale for 2005-2010, der giver fællesskabsfartøjer mulighed for fiskeri af demersale arter og tunfisk til gengæld for en finansiel modydelse.

Forslaget til rådsforordning(1) er blevet forelagt Europa-Parlamentet til udtalelse.

I lighed med de seneste fiskeriaftaler, der er forelagt Europa-Parlamentet, omfatter denne aftale heller ikke vore gentagne forslag, der skitserer behovet for at indføje særlige foranstaltninger til udviklingen af lokale befolkninger, der lever af fiskeri, i fiskeriaftalerne.

I aftalen rejses der fortsat spørgsmål om, til hvilke formål den finansielle modydelse er øremærket i protokollen, der optræder som bilag til retsakten. Denne gang er vi imidlertid ikke en gang orienteret om disse formål. Dette skyldes muligvis det ringe beløb, der er tale om (390.000 EUR årligt i seks år). Det vil være Den Blandede Kommission med ansvar for aftalens gennemførelse, der gennem et flerårigt sektorprogram, som skal foreligge tre måneder efter aftalens ikrafttrædelse, afgør, hvor pengene skal anvendes. Vi håber inderligt, at Den Blandede Kommission ikke vil glemme det supplerende aspekt mellem fiskeri- og udviklingspolitikkerne og således afsætte midler til udviklingen af kystbefolkninger, der lever af fiskeri.

Sammenlignet med den foregående aftale, der ophørte i 2004, forventes den årlige modydelse at stige med 40.000 EUR. 57 fartøjer har fiskeritilladelse, 40 til tunfiskeri og 17 til fiskeri af demersale arter (en nedgang på 8 fartøjer i forhold til den foregående aftale). Udviklingsudvalget bifalder Kommissionens evalueringsrapport om den foregående aftale. Den giver os mulighed for at drage konklusioner vedrørende effektiviteten af vort fiskeri.

Uden en sådan evaluering kunne der være anledning til at spørge os selv, hvorfor vi betaler flere penge, når færre fartøjer kan fiske i Comorernes farvande. Men det fremgår af rapporten, at der, mens der var 25 fartøjer, som kunne få tilladelse til at fiske efter demersale arter, kun var 7 der ansøgte om fiskerilicens, og kun 1, som rent faktisk brugte licensen i én enkelt måned.

Så spørgsmålet bliver et ganske andet, nemlig hvilken europæisk interesse der ligger bag, når der insisteres på en sådan form for fiskeri. En reserve, når fiskene forsvinder fra de tilstødende farvande? En indirekte måde at bidrage til befæstelse af demokrati i Comorerne?

Udviklingsudvalget støtter enhver form for indsats, der hjælper Comorerne til at løse deres politiske og økonomiske problemer og mindske fattigdommen. Dette er grunden til, at udvalget anmoder om støtte til det traditionelle fiskeri og oprettelsen af små fiskekonserverings- og forarbejdningsindustrier på land i alle de udviklingslande, vi undertegner fiskeriaftaler med.

Lad os endnu engang mindes udtalelsen fra den nederlandske minister for udviklings­samar­bejde, da denne var formand for udviklingsrådet i 2004: Vi indgår fiskeriaftaler med Afrika, men vi retter ikke i tilstrækkelig grad opmærksomheden mod lokale fiskeindustrier og den bæredygtige forvaltning af fiskebestandene. Og i de pågældende lande er EU stadig ikke i stand til at sikre en effektiv harmonisering og samordning..

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag(2)  Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 4 a (ny)

 

(4a) EF's finansielle modydelse bør anvendes til udviklingen af kystsamfund, der lever af fiskeri, og oprettelsen af små lokale fiskekonserverings- og forarbejdningsindustrier.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne, for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2010

Referencer

KOM(2005)0187 – C6-0154/2005 – 2005/0092(CNS))

Korresponderende udvalg

PECH

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE
7.6.2005

Udvidet samarbejde

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Luisa Morgantini
24.5.2005

Behandling i udvalg

6.6.2005

 

 

 

 

Dato for vedtagelse af forslag

21.6.2005

Resultat af den endelige afstemning

for:

imod:

hverken/eller:

32

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Alexandra Dobolyi, Fernando Fern?ndez Mart?n, Michael Gahler, Hélène Goudin, Jana Hybášková, Filip Andrzej Kaczmarek, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Luisa Morgantini, Józef Pinior, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Anna Záborská, Jan Zahradil, Mauro Zani

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

John Bowis, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Eoin Ryan, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Zbigniew Zaleski, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

(1)

KOM(2005)0187.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden 1. januar 2005 – 31. december 2010 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

Referencer

KOM(2005)0187 – C6-0154/2005 – 2005/0092(CNS)

Retsgrundlag

art. 300, stk. 3, afsnit 1, EF

Hjemmel i forretningsordenen

art. 51 og art. 83, stk. 7

Dato for høring af EP

26.5.2005

Korresponderende udvalg

        Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

7.6.2005

Rådgivende udvalg

        Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

7.6.2005

DEVE

7.6.2005

 

 

 

Ingen udtalelse

        Dato for afgørelse

 

 

 

 

 

Udvidet samarbejde

        Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ordfører(e)

        Dato for valg

Carmen Fraga Estévez

25.1.2005

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

Forenklet procedure

        Dato for afgørelse

 

Anfægtelse af retsgrundlaget

        Dato for udtalelse fra JURI

 

 

 

 

 

Ændring af bevillingsrammen

        Dato for udtalelse fra BUDG

 

 

 

 

 

Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

        Dato for meddelelse på plenarmødet

 

Høring af Regionsudvalget

        Dato for meddelelse på plenarmødet

 

Behandling i udvalg

16.6.2005

11.7.2005

 

 

 

Dato for vedtagelse

30.8.2005

Resultat af den endelige afstemning

for:

imod:

hverken/eller:

20

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Sebastiano (Nello) Musumeci, Seán Ó Neachtain, Neil Parish, Bernard Poignant, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Duarte Freitas, Carl Schlyter

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for indgivelse – A6

31.8.2005

A6-0260/2005

Bemærkninger

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik