BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

7.10.2005 - (KOM(2003)0644 – C5–0531/2003 – 2003/0257(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Guido Sacconi
Rådgivende ordførere (*):
Lena Ek, Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Hartmut Nassauer, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

(*) Udvidet samarbejde mellem udvalg - forretningsordenens artikel 47


Procedure : 2003/0257(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0285/2005
Indgivne tekster :
A6-0285/2005
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

(KOM(2003)0644 – C6–0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0644)[1],

–       der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og EF-traktatens artikel 95 (C5‑0531/2003),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Retsudvalget (A6–0285/2005),

1.      godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

ARTIKEL 1, PUNKT 1

Artikel 1, stk. 1 (direktiv 67/548/EØF)

1) I artikel 1, stk. 1, udgår litra a), b) og c).

1) Artikel 1, stk. 1, erstattes af følgende ordlyd:.

 

"1. Formålet med dette direktiv er at tilnærme medlemsstaternes love , forordninger og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af stoffer, der er farlige for mennesket og miljøet, og af varer, der indeholder sådanne stoffer, når disse stoffer eller varer markedsføres i medlemsstaterne."

Begrundelse

Udvider direktivets anvendelsesområde til at omfatte varer, der indeholder farlige stoffer.

Ændringsforslag 2

ARTIKEL 1, PUNKT 6

Artikel 23 (direktiv 67/548/EØF)

6) I artikel 23, stk. 2, indsættes følgende litra g):

6) Artikel 23 ændres som følger:

 

a) I stk. 2, tilføjes følgende litra g):

"g) registreringsnummeret, når det foreligger".

"g) registreringsnummeret, når det foreligger".

 

b) Følgende punkt 5 tilføjes:

 

"5. I tilfælde af varer, der indeholder stoffer, der er tilladt i henhold til artikel 57 i Europa-Parlamentets og Rådets* forordning (EF) nr. [REACH], indeholder etiketten et advarselssymbol. Dette symbol defineres af Kommissionen ved …** i overensstemmelse med den i artikel 29 omtalte procedure og indføjes på den i bilag II anførte liste."

 

___________________

*        EUT L

**      To år efter ikrafttrædelse af dette direktiv om ændring.

Begrundelse

Indfører krav om at sætte en passende etiket på varer, som indeholder farlige kemiske stoffer for at gøre disse sikrere at bruge for forbrugerne.

Ændringsforslag 3

ARTIKEL 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Dets bestemmelser gælder fra …*

 

___________________

* 18. måneder efter ikrafttrædelsen af dette direktiv.

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at undgå et underskud på nye stoffer, da den nuværende ordning nødvendigvis må gælde, indtil pligten til at lade sig registrere under Reach skal træde i kraft.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag sigter imod at ændre direktiv 67/548/EØF om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer med henblik på at tilpasse det til de nye bestemmelser vedrørende kemiske stoffer, der vil blive vedtaget i forbindelse med REACH-forordningen, som er genstand for et særskilt kommissionsforslag (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD)), der forelægges parallelt med dette forslag.

REACH-forordningen vil bl.a. indføre samme krav til registrering af nye kemikalier som for de eksisterende stoffer. Derfor er det nødvendigt at ophæve de tilsvarende regler i direktiv 67/548/EØF samt bestemmelserne om informationskrav og de prøvningsmetoder, der skal anvendes, som vil blive indeholdt i bestemmelserne i REACH-forordningen. Reglerne om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer er på den anden side for øjeblikket ikke inkluderet i REACH-systemet, og de relevante dele af direktiv 67/548/EØF vil derfor fortsat finde anvendelse.

Ordføreren har nøjedes med at fremsætte nogle få ændringsforslag til forslaget vedrørende direktiv 67/548/EØF. Disse vedrører bl.a. indførelsen af et særligt symbol på etiketter for varer, der indeholder kemiske stoffer, der er tilladt i henhold til REACH-forordningen.

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET (15.9.2005)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
(KOM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

Rådgivende ordfører: Kurt Lechner

KORT BEGRUNDELSE

Målet med Kommissionens forslag er at tilpasse Rådets direktiv 67/548/EØF om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer med henblik på at tilpasse det til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach).

Udvalget hilser disse tilpasninger velkommen, idet de er nødvendige for i sammenhæng med Reach at sikre en ensartet måde at registrere stoffer på, som allerede er på markedet i Fællesskabet.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Referencer

KOM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD)

Korresponderende udvalg

ENVI

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI
16.9.2004

Udvidet samarbejde

Nej

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Kurt Lechner
7.10.2004

Behandling i udvalg

30.11.2004

23.5.2005

 

 

 

Dato for vedtagelse af forslag

15.9.2005

Resultat af den endelige afstemning

for:

imod:

hverken/eller:

14

8

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Referencer

KOM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD)

Retsgrundlag

art. 251, stk. 2, og art. 95, EF

Hjemmel i forretningsordenen

art. 51

Dato for høring af EP

31.10.2003

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI
16.9.2004

Rådgivende udvalg              Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO
16.9.2004

ITRE 16.9.2004

PETI
9.6.2005

FEMM
16.9.2004

JURI
16.9.2004

EMPL
16.9.2004

ECON
16.9.2004

BUDG 16.9.2004

INTA
16.9.2004

 

Ingen udtalelse(r) Dato for afgørelse

IMCO
28.7.2004

ITRE 20.4.2005

PETI
13.9.2005

FEMM
26.4.2005

 

EMPL
28.7.2004

ECON
8.7.2004

BUDG 31.1.2005

INTA
26.9.2004

 

Udvidet samarbejde            Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO
16.9.2004

ITRE 16.9.2004

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Guido Sacconi
27.7.2004

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Forenklet procedure
  Dato for afgørelse

 

Anfægtelse af retsgrundlaget          Dato for udtalelse fra JURI

 

 

 

Ændring af bevillingsrammen        Dato for udtalelse fra BUDG

 

 

 

Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg  Dato for afgørelse på plenarmødet

 

Høring af Regionsudvalget               Dato for afgørelse på plenarmødet

 

Behandling i udvalg

30.11.2004

19.1.2005

3.2.2005

14.3.2005

20.6.2005

14.9.2005

Dato for vedtagelse

4.10.2005

Resultat af den endelige afstemning

for:

imod:

hverken/eller:

62

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

María del Pilar Ayuso González, Giovanni Berlinguer, David Casa, Umberto Guidoni, Jutta D. Haug, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Andres Tarand

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Anders Samuelsen

Dato for indgivelse - A6

7.10.2005

A6-0285/2005

Bemærkninger