BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

  7.10.2005 - (KOM(2003)0644 – C5–0531/2003 – 2003/0257(COD)) - ***I

  Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  Ordfører: Guido Sacconi
  Rådgivende ordførere (*):
  Lena Ek, Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  Hartmut Nassauer, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

  (*) Udvidet samarbejde mellem udvalg - forretningsordenens artikel 47


  Procedure : 2003/0257(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0285/2005
  Indgivne tekster :
  A6-0285/2005
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

  (KOM(2003)0644 – C6–0531/2003 – 2003/0257(COD))

  (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0644)[1],

  –       der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og EF-traktatens artikel 95 (C5‑0531/2003),

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 51,

  –       der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Retsudvalget (A6–0285/2005),

  1.      godkender Kommissionens forslag som ændret;

  2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

  3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  Kommissionens forslagÆndringsforslag

  Ændringsforslag 1

  ARTIKEL 1, PUNKT 1

  Artikel 1, stk. 1 (direktiv 67/548/EØF)

  1) I artikel 1, stk. 1, udgår litra a), b) og c).

  1) Artikel 1, stk. 1, erstattes af følgende ordlyd:.

   

  "1. Formålet med dette direktiv er at tilnærme medlemsstaternes love , forordninger og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af stoffer, der er farlige for mennesket og miljøet, og af varer, der indeholder sådanne stoffer, når disse stoffer eller varer markedsføres i medlemsstaterne."

  Begrundelse

  Udvider direktivets anvendelsesområde til at omfatte varer, der indeholder farlige stoffer.

  Ændringsforslag 2

  ARTIKEL 1, PUNKT 6

  Artikel 23 (direktiv 67/548/EØF)

  6) I artikel 23, stk. 2, indsættes følgende litra g):

  6) Artikel 23 ændres som følger:

   

  a) I stk. 2, tilføjes følgende litra g):

  "g) registreringsnummeret, når det foreligger".

  "g) registreringsnummeret, når det foreligger".

   

  b) Følgende punkt 5 tilføjes:

   

  "5. I tilfælde af varer, der indeholder stoffer, der er tilladt i henhold til artikel 57 i Europa-Parlamentets og Rådets* forordning (EF) nr. [REACH], indeholder etiketten et advarselssymbol. Dette symbol defineres af Kommissionen ved …** i overensstemmelse med den i artikel 29 omtalte procedure og indføjes på den i bilag II anførte liste."

   

  ___________________

  *        EUT L

  **      To år efter ikrafttrædelse af dette direktiv om ændring.

  Begrundelse

  Indfører krav om at sætte en passende etiket på varer, som indeholder farlige kemiske stoffer for at gøre disse sikrere at bruge for forbrugerne.

  Ændringsforslag 3

  ARTIKEL 3

  Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

  Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Dets bestemmelser gælder fra …*

   

  ___________________

  * 18. måneder efter ikrafttrædelsen af dette direktiv.

  Begrundelse

  Dette er nødvendigt for at undgå et underskud på nye stoffer, da den nuværende ordning nødvendigvis må gælde, indtil pligten til at lade sig registrere under Reach skal træde i kraft.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

  BEGRUNDELSE

  Kommissionens forslag sigter imod at ændre direktiv 67/548/EØF om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer med henblik på at tilpasse det til de nye bestemmelser vedrørende kemiske stoffer, der vil blive vedtaget i forbindelse med REACH-forordningen, som er genstand for et særskilt kommissionsforslag (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD)), der forelægges parallelt med dette forslag.

  REACH-forordningen vil bl.a. indføre samme krav til registrering af nye kemikalier som for de eksisterende stoffer. Derfor er det nødvendigt at ophæve de tilsvarende regler i direktiv 67/548/EØF samt bestemmelserne om informationskrav og de prøvningsmetoder, der skal anvendes, som vil blive indeholdt i bestemmelserne i REACH-forordningen. Reglerne om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer er på den anden side for øjeblikket ikke inkluderet i REACH-systemet, og de relevante dele af direktiv 67/548/EØF vil derfor fortsat finde anvendelse.

  Ordføreren har nøjedes med at fremsætte nogle få ændringsforslag til forslaget vedrørende direktiv 67/548/EØF. Disse vedrører bl.a. indførelsen af et særligt symbol på etiketter for varer, der indeholder kemiske stoffer, der er tilladt i henhold til REACH-forordningen.

  UDTALELSE FRA RETSUDVALGET (15.9.2005)

  til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
  (KOM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

  Rådgivende ordfører: Kurt Lechner

  KORT BEGRUNDELSE

  Målet med Kommissionens forslag er at tilpasse Rådets direktiv 67/548/EØF om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer med henblik på at tilpasse det til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach).

  Udvalget hilser disse tilpasninger velkommen, idet de er nødvendige for i sammenhæng med Reach at sikre en ensartet måde at registrere stoffer på, som allerede er på markedet i Fællesskabet.

  PROCEDURE

  Titel

  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

  Referencer

  KOM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD)

  Korresponderende udvalg

  ENVI

  Rådgivende udvalg
    Dato for meddelelse på plenarmødet

  JURI
  16.9.2004

  Udvidet samarbejde

  Nej

  Rådgivende ordfører
    Dato for valg

  Kurt Lechner
  7.10.2004

  Behandling i udvalg

  30.11.2004

  23.5.2005

   

   

   

  Dato for vedtagelse af forslag

  15.9.2005

  Resultat af den endelige afstemning

  for:

  imod:

  hverken/eller:

  14

  8

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

   

  PROCEDURE

  Titel

  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

  Referencer

  KOM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD)

  Retsgrundlag

  art. 251, stk. 2, og art. 95, EF

  Hjemmel i forretningsordenen

  art. 51

  Dato for høring af EP

  31.10.2003

  Korresponderende udvalg
    Dato for meddelelse på plenarmødet

  ENVI
  16.9.2004

  Rådgivende udvalg              Dato for meddelelse på plenarmødet

  IMCO
  16.9.2004

  ITRE 16.9.2004

  PETI
  9.6.2005

  FEMM
  16.9.2004

  JURI
  16.9.2004

  EMPL
  16.9.2004

  ECON
  16.9.2004

  BUDG 16.9.2004

  INTA
  16.9.2004

   

  Ingen udtalelse(r) Dato for afgørelse

  IMCO
  28.7.2004

  ITRE 20.4.2005

  PETI
  13.9.2005

  FEMM
  26.4.2005

   

  EMPL
  28.7.2004

  ECON
  8.7.2004

  BUDG 31.1.2005

  INTA
  26.9.2004

   

  Udvidet samarbejde            Dato for meddelelse på plenarmødet

  IMCO
  16.9.2004

  ITRE 16.9.2004

   

   

   

  Ordfører(e)
    Dato for valg

  Guido Sacconi
  27.7.2004

   

  Oprindelig(e) ordfører(e)

   

   

  Forenklet procedure
    Dato for afgørelse

   

  Anfægtelse af retsgrundlaget          Dato for udtalelse fra JURI

   

   

   

  Ændring af bevillingsrammen        Dato for udtalelse fra BUDG

   

   

   

  Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg  Dato for afgørelse på plenarmødet

   

  Høring af Regionsudvalget               Dato for afgørelse på plenarmødet

   

  Behandling i udvalg

  30.11.2004

  19.1.2005

  3.2.2005

  14.3.2005

  20.6.2005

  14.9.2005

  Dato for vedtagelse

  4.10.2005

  Resultat af den endelige afstemning

  for:

  imod:

  hverken/eller:

  62

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  María del Pilar Ayuso González, Giovanni Berlinguer, David Casa, Umberto Guidoni, Jutta D. Haug, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Andres Tarand

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

  Anders Samuelsen

  Dato for indgivelse - A6

  7.10.2005

  A6-0285/2005

  Bemærkninger