ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά

7.10.2005 - (COM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Guido Sacconi
Συντάκτες γνωμοδότησης(*):
Lena Ek, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Hartmut Nassauer, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
(*) Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιτροπών - Άρθρο 47 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2003/0257(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0285/2005
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0285/2005
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά

(COM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2003)0644)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0531/2003),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6‑0285/2005),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1
Άρθρο 1, παράγραφος 1 (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ)

(1) Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, τα στοιχεία α), β) και γ) διαγράφονται.

(1) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το κάτωθι κείμενο:

 

"1. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νομοθεσιών, των κανονισμών και των διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και τη σήμανση των επικίνδυνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον ουσιών και των προϊόντων που περιέχουν τέτοιου είδους ουσίες, όταν οι εν λόγω ουσίες ή τα προϊόντα εισάγονται στην αγορά των κρατών μελών".

Αιτιολόγηση

Διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στα προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

Τροπολογία 2

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6
Άρθρο 23 (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ)

(6) Στο άρθρο 23, παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):

(6) Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής.

 

α) Στην παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):

«ζ) τον αριθμό καταχώρισης, όποτε υπάρχει.»

«ζ) τον αριθμό καταχώρισης, όποτε υπάρχει.»

 

β) προστίθεται η κάτωθι παράγραφος 5:

 

"5. Στην περίπτωση που προϊόντα που περιέχουν ουσίες που έχουν αδειοδοτηθεί βάσει του άρθρου 57 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ..του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [REACH] *, στη σήμανση περιλαμβάνεται και προειδοποιητικό σύμβολο. Το εν λόγω σύμβολο καθορίζεται από την Επιτροπή μεταξύ... ** σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 29, και περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος II.".

 

* ΕΕ L ...

 

** Δύο έτη από την έναρξη ισχύος αυτής της τροποποιητικής οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθεί η ασφαλής χρήση από πλευράς καταναλωτών των προϊόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, εισάγεται η υποχρέωση της επικόλησης προειδοποιητικού συμβόλου στη σήμανση των εν λόγω προϊόντων.

Τροπολογία 3

ΑΡΘΡΟ 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις της εφαρμόζονται από ...*

____________
* 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Τούτο επιβάλλεται προκειμένου να αποφευχθεί το χάσμα για τις νέες ουσίες, δεδομένου ότι έως ότου ισχύσει η υποχρέωση καταχώρισης στο πλαίσιο του REACH θα πρέπει να εφαρμόζεται το τρέχον καθεστώς.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως στόχο την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ σχετικά με την καταχώριση, τη συσκευασία και την επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών με σκοπό την προσαρμογή της στις νέες διατάξεις περί χημικών ουσιών που θα εγκριθούν στο πλαίσιο του κανονισμού REACH, για τον οποίο υποβάλλεται ξεχωριστή πρόταση της Επιτροπής παράλληλα προς την υπό εξέταση COM(2003) 644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD)).

Συγκεκριμένα, ο κανονισμός REACH θα προβλέψει για τις νέες χημικές ουσίες τις ίδιες υποχρεώσεις καταχώρισης που ισχύουν για τις υφιστάμενες ουσίες. Χρειάζεται όμως να καταργηθούν οι αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας 67/548/EΟΚ καθώς και οι διατάξεις για θέματα υποχρέωσης ενημέρωσης και για μεθόδους απόδειξης που πρέπει να χρησιμοποιούνται, οι οποίες πλέον θα διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού REACH. Αντίθετα, οι κανόνες για την καταχώριση, επισήμανση και συσκευασία των επικίνδυνων ουσιών δεν περιλαμβάνονται σήμερα στο σύστημα REACH και τα συναφή μέρη της οδηγίας 67/548/EΟΚ θα συνεχίσουν να ισχύουν.

Ο εισηγητής περιορίζεται σε λίγες τροπολογίες επί της πρότασης οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. Πρόκειται, ειδικότερα, για την εισαγωγή ειδικού συμβόλου στη σήμανση των προϊόντων που περιέχουν αδειοδοτημένες χημικές ουσίες, κατά την έννοια του κανονισμού REACH.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (15.9.2005)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά
(COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Kurt Lechner

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η προσαρμογή της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών στον κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (REACH).

Η επιτροπή χαιρετίζει αυτές τις προσαρμογές που είναι απαραίτητες, ώστε να υπάρξει εγγύηση σε σχέση με το REACH για μια ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος της καταχώριση προϊόντων που ήδη διατίθενται στην κοινοτική αγορά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά

Έγγραφα αναφοράς

COM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ENVI

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI
16.9.2004

Ενισχυμένη συνεργασία

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Kurt Lechner
7.10.2004

Εξέταση στην επιτροπή

30.11.2004

23.5.2005

 

 

 

Ημερομ. έγκρισης των προτάσεων

15.9.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

14

8

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά

Έγγραφα αναφοράς

COM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD)

Νομική βάση

άρθρο 251, παρ. 2, και άρθρο 95 ΕΚ

Διαδικαστική βάση

άρθρο 51

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

31.10.2003

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI
16.9.2004

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO
16.9.2004

ITRE
16.9.2004

PETI
9.6.2005

FEMM
16.9.2004

JURI
16.9.2004

EMPL
16.9.2004

ECON
16.9.2004

BUDG
16.9.2004

INTA
16.9.2004

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

IMCO
28.7.2004

ITRE
20.4.2005

PETI
13.9.2005

FEMM
26.4.2005

 

EMPL
28.7.2004

ECON
8.7.2004

BUDG
31.1.2005

INTA
26.9.2004

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO
16.9.2004

ITRE
16.9.2004

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Guido Sacconi
27.7.2004

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία
  Ημερομηνία απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης ΝΟΜΙ

 

 

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης ΠΡΟΫ

 

 

 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
  Ημερομ. απόφασης στην ολομέλειαΔιαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών
  Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια


Εξέταση στην επιτροπή

30.11.2004

19.1.2005

3.2.2005

14.3.2005

20.6.2005

14.9.2005

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.10.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

62

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Δημήτριος Παπαδημούλης, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

María del Pilar Ayuso González, Giovanni Berlinguer, David Casa, Umberto Guidoni, Jutta D. Haug, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Andres Tarand

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anders Samuelsen

Ημερομηνία κατάθεσης – A6

7.10.2005

A6‑0285/2005

Παρατηρήσεις