MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoittamista koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY)

7.10.2005 - (KOM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Guido Sacconi
Valmistelija(t) (*):
Lena Ek, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Hartmut Nassauer, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
(*) Valiokuntien tehostettu yhteistyö – työjärjestyksen 47 artikla


Menettely : 2003/0257(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0285/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0285/2005
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoittamista koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY)

(KOM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003)0644)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0531/2003),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6‑0285/2005),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

1 ARTIKLAN 1 KOHTA
1 artiklan 1 kohta (Direktiivi 67/548/ETY)

(1) Poistetaan 1 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta.

(1) Poistetaan 1 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta ja korvataan d alakohta seuraavasti:

 

"1. Tämän direktiivin tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, joiden aiheena on ihmisille ja ympäristölle vaarallisten aineiden ja näitä aineita sisältävien valmisteiden luokitus, pakkaaminen ja merkinnät silloin kun näitä aineita tai valmisteita saatetaan jäsenvaltioiden markkinoille."

Perustelu

Direktiivin soveltamisala ulotetaan koskemaan myös vaarallisia aineita sisältäviä valmisteita.

Tarkistus 2

1 ARTIKLAN 6 KOHTA
23 artikla (Direktiivi 67/548/ETY)

(6) Lisätään 23 artiklan 2 kohtaan g alakohta seuraavasti:

(6) Muutetaan 23 artiklaa seuraavasti:

 

a) Lisätään 2 kohtaan g alakohta seuraavasti:

” (g) rekisteröintinumero, jos se on saatavilla.”

” (g) rekisteröintinumero, jos se on saatavilla.”

 

b) Lisätään 5 kohta seuraavasti:

 

"5. Kun on kyse valmisteista, jotka sisältävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o [REACH] 57 artiklan nojalla hyväksyttyjä aineita, on merkinnät varustettava varoituksella. Komissio vahvistaa, viimeistään ...* ja 29 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, varoitussymbolin, joka sisällytetään liitteen II luetteloon"

 

___________

EUVL L ...

** kahden vuoden kuluessa tämän mukauttavan direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Jotta voidaan lisätä kuluttajien turvallisuutta vaarallisia kemikaaleja sisältävien valmisteiden käytössä, sisällytetään tässä yhteydessä velvollisuus varustaa kyseisten valmisteiden merkinnät asianmukaisella varoitussymbolilla.

Tarkistus 3

3 ARTIKLA

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Direktiivin säännöksiä sovelletaan ...* alkaen.

 

________

* 18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Tämä on tarpeen, jotta vältetään uusia aineita koskeva aukko, koska nykyistä järjestelmää on sovellettava siihen saakka, että on ryhdyttävä soveltamaan Reach-asetukseen sisältyvää rekisteröintivelvollisuutta.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Komission ehdotuksella pyritään muuttamaan vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annettua direktiiviä 67/548/ETY sen mukauttamiseksi REACH-asetuksen puitteissa hyväksyttäviin kemikaaleja koskeviin säännöksiin, joita koskevan erillisen ehdotuksen komissio on esittänyt yhtä aikaa käsiteltävänä olevan ehdotuksen kanssa (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD)).

REACH-asetuksella uusille kemikaaleille esitetään samat rekisteröintivelvoitteet kuin nykyisillekin aineille. Tätä varten on kumottava direktiivin 67/548/ETY asiaa koskevat säännökset sekä tietovaatimuksia ja käytettäviä testausmenetelmiä koskevat säännöt. Niihin sovelletaan vastaisuudessa REACH-asetuksen säännöksiä. Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevat lait eivät tällä hetkellä kuitenkaan kuulu REACH-järjestelmän piiriin, joten direktiivin 67/548/ETY niitä koskevat säännökset ovat edelleen voimassa.

Esittelijä on halunnut tehdä ainoastaan muutamia tarkistuksia direktiivin 67/548/ETY muuttamista koskevaan ehdotukseen. Kyse on erityisesti niiden valmisteiden merkintöjen varustamisesta erityisellä varoitussymbolilla, jotka sisältävät REACH-asetuksen nojalla hyväksyttyjä kemikaaleja.

oikeudellisten asioiden valiokunnaN LAUSUNTO (15.9.2005)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY)
(KOM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

Valmistelija: Kurt Lechner

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tavoitteena on mukauttaa vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkaamisesta ja merkinnöistä annettu neuvoston direktiivi 67/548/ETY kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) eli Reach-järjestelmään.

Valiokunta suhtautuu myönteisesti näihin mukautuksiin, jotka ovat välttämättömiä yhteisön markkinoilla jo olevien aineiden yhdenmukaisen rekisteröintimenettelyn varmistamiseksi Reach-järjestelmää käytettäessä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY)

Viiteasiakirjat

KOM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ENVI

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI
16.9.2004

Tehostettu yhteistyö

ei

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Kurt Lechner
7.10.2004

Valiokuntakäsittely

30.11.2004

23.5.2005

 

 

Tarkistukset hyväksytty (pvä)

15.9.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

14

8

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina ja Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega ja Alexander Radwan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY)

Viiteasiakirjat

KOM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD)

Oikeusperusta

EY 251 art. 2 kohta ja 95 art.

Työjärjestyksen artikla

51 art.

Annettu EP:lle (pvä)

31.10.2003

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI
16.92004

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

16.9.2004

ITRE

16.9.2004

PETI

9.6.2005

FEMM

16.9.2004

JURI

16.9.2004

 

EMPL

16.9.2004

ECON

16.9.2004

BUDG

16.9.2004

INTA

16.92004

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

IMCO

28.7.2004

ITRE

20.4.2005

PETI

13.9.2005

FEMM

26.4.2005

 

 

EMPL

28.7.2004

ECON

8.7.2004

BUDG

31.1.2005

INTA

26.9.2004

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

16.9.2004

ITRE

16.9.2004

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Guido Sacconi
27.7.2004

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely
  Päätös tehty (pvä)

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

/

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

/

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen
  Päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen
  Päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

30.11.2004

19.1.2005

3.2.2005

14.3.2005

20.6.2005

 

14.9.2005

Hyväksytty (pvä)

4.10.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

62

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

María del Pilar Ayuso González, Giovanni Berlinguer, David Casa, Umberto Guidoni, Jutta D. Haug, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Andres Tarand

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Anders Samuelsen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A6

7.10.2005

A6‑0285/2005

Huomautuksia

...