JELENTÉS A 67/548/EK tanácsi irányelvnek a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez igazítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

7.10.2005 - (COM(2003)0644 – C5–0531/2003 – 2003/0257(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Guido Sacconi
A vélemények előadói (*):
Lena Ek, Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Hartmut Nassauer, Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
(*) A bizottságok közötti megerősített együttműködés - az Eljárási Szabályzat 47. cikke


Eljárás : 2003/0257(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0285/2005
Előterjesztett szövegek :
A6-0285/2005
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

A 67/548/EK tanácsi irányelvnek a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez igazítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2003)0644 – C5–0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2003)0644)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C5‑0531/2003),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6–0285/2005),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás 1

1. CIKK 1. PONT

1. cikk (1) bekezdés (67/548/EGK irányelv)

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében az a), b) és c) pontokat el kell hagyni;

(1) A 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Ezen irányelv célja az emberekre és a környezetre veszélyes anyagok és az ilyen anyagokat tartalmazó termékek – amennyiben ilyen anyagokat vagy termékeket a tagállamokban forgalomba hoznak – osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről szóló tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítése.”

Indokolás

Extends the scope of the directive to include articles that contain dangerous substances.

Módosítás 2

1. CIKK 6. PONT

23. cikk (67/548/EGK irányelv)

(6) A 23. cikk (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

 

„g) amennyiben rendelkezésre áll, a bejegyzési szám.”

(6) A 23. cikk az következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés a következő g) ponttal egészül ki:

„g) a regisztrációs számot, amennyiben rendelkezésre áll.”

b) a szöveg a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [REACH]* 57. cikkében engedélyezett anyagokat tartalmazó termékek esetében a címkén figyelmeztető jelzést tüntetnek fel. Az említett jelzést a Bizottság …-ig** a 29. cikkben említett eljárásnak megfelelően határozza meg, és az említett jelzés szerepel a II. mellékletben található listán.

* HL L …

** két évvel e módosító irányelv hatálybalépése után.”

Indokolás

Introduces the requirement to affix an appropriate label on articles that contain dangerous chemical substances to make these safer for use by consumers.

Módosítás 3

3. CIKK

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A rendelkezései ....-tól * alkalmazandók.

______

* 18 hónappal ezen irányelv hatálybalépése után.

Indokolás

This is necessary to avoid a gap for new substances as the current regime will have to be applied until the obligation to register under REACH has to be applied.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé

INDOKOLÁS

The Commission proposal aims to amend Directive 67/548/EEC relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances in order to adapt it to the new provisions concerning chemicals that will be adopted under the REACH Regulation, which is the subject of a separate Commission proposal (COM(2003) 644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)), submitted in parallel to this one.

In particular, the REACH Regulation will introduce for new chemicals the same registration obligations to which existing chemicals are subject. It is therefore necessary to repeal the corresponding rules laid down in Directive 67/548/EEC as well as the provisions on the obligations relating to information and the test methods to be used, which will be governed by the provisions of the REACH Regulation. Rules on the classification, packaging and labelling of dangerous substances are not, on the other hand, currently included in the REACH system and the relevant parts of Directive 67/548/EEC will therefore continue to be applicable.

Your rapporteur has confined himself to making few amendments to the proposal relating to Directive 67/548/EEC. These relate, in particular, to the introduction of a specific symbol on labels for articles containing chemical substances authorised under the REACH Regulation.

VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (15.9.2005)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

A 67/548/EK tanácsi irányelvnek a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez igazítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2003)0644– C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

Fogalmazó: Kurt Lechner

RÖVID INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat célja a veszélyes anyagok osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről szóló 67/548 EGK tanácsi irányelvnek a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi (EK) rendelethez (REACH) való igazítása.

A bizottság üdvözli azokat a módosításokat, amelyek a REACH kapcsán a már közösségi piacon lévő anyagok egységesített eljárású bejegyzésének biztosításához szükségesek.

ELJÁRÁS

Cím

A 67/548/EK tanácsi irányelvnek a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló…/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez igazítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

Hivatkozások

COM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD)

Illetékes bizottság

ENVI

Véleménynyilvánításra felkért bizottság  A plenáris ülésen való bejelentés   dátuma

JURI
16.9.2004

Megerősített együttműködés

nincs

A vélemény előadója

        A kijelölés dátuma

Kurt Lechner
7.10.2004

Vizsgálat a bizottságban

30.11.2004

23.5.2005

 

 

 

A módosítások elfogadásának dátuma

15.9.2005

A zárószavazás eredménye

mellette:

ellene:

tartózkodás:

14

8

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

ELJÁRÁS

Cím

A 67/548/EK tanácsi irányelvnek a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez igazítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

Hivatkozások

COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD)

Jogalap

EK-Szerződés 251. cikk (2) bekezdés és 95.cikk

Jogalap (Eljárási Szabályzat)

51. cikk

Az Európai Parlamentben történő előterjesztés dátuma

31.10.2003

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI
16.9.2004

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO
16.9.2004

ITRE
16.9.2004

PETI
9.6.2005

FEMM
16.9.2004

JURI
16.9.2004

 

EMPL
16.9.2004

ECON
16.9.2004

BUDG
16.9.2004

INTA
16.9.2004

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

IMCO
28.7.2004

ITRE
20.4.2005

PETI
13.9.2005

FEMM
26.4.2005

 

 

EMPL
28.7.2004

ECON
8.7.2004

BUDG
31.1.2005

INTA
26.9.2004

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO
16.9.2004

ITRE
16.9.2004

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Guido Sacconi
27.7.2004

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás
  A határozat dátuma

 

A jogalap vizsgálata
  A JURI véleményének dátuma

 

 

 

 

 

A pénzügyi támogatás módosítása
  A BUDG véleményének dátuma

 

 

 

 

 

Konzultáció az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal
  Az ülésen hozott határozat dátuma

 

Konzultáció a Régiók Bizottságával
  Az ülésen hozott határozat dátuma

 

Vizsgálat a bizottságban

30.11.2004

19.1.2005

3.2.2005

14.3.2005

20.6.2005

 

14.9.2005

Az elfogadás dátuma

4.10.2005

A zárószavazás eredménye

mellette:

ellene:

tartózkodás:

62

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselő(k)

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

María del Pilar Ayuso González, Giovanni Berlinguer, David Casa, Umberto Guidoni, Jutta D. Haug, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Andres Tarand

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Anders Samuelsen

Benyújtás dátuma -A[5]

7.10.2005

A6-0285/2005

Megjegyzések