Ziņojums - A6-0285/2005Ziņojums
A6-0285/2005

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai to piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu

  7.10.2005 - (COM(2003)0644 – C5‑0531 – 2993.0257(COD)) - ***I

  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  Referents: Guido Sacconi
  Atzinumu sagatavoja (*):
  Lena Ek, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  Hartmut Nassauer, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
  (*) Komiteju ciešāka sadarbība — Reglamenta 47. pants


  Procedūra : 2003/0257(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A6-0285/2005
  Iesniegtie teksti :
  A6-0285/2005
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai to piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu

  (COM(2003) – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

  (Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2003)0644)[1],

  –   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6‑0531/2003),

  –   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

  –   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A6‑0285/2005),

  1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

  2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

  3.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

  Grozījums Nr. 1

  1. PANTA 1. DAĻA

  1. panta 1. punkts (Direktīva 67/548/EEK)

  (1) 1. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts ir svītrots,

  (1) 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

  “1. Šās direktīvas mērķis ir tuvināt dalībvalstu likumus, noteikumus un administratīvos aktus attiecībā uz cilvēkam un videi bīstamu vielu un šādas vielas saturošu izstrādājumu, klasifikāciju, iesaiņojumu un marķējumu, ja šīs vielas vai izstrādājumus laiž dalībvalstu tirgū.”

  Pamatojums

  Extends the scope of the directive to include articles that contain dangerous substances.

  Grozījums Nr. 2

  1. PANTA 6. PUNKTS

  23. pants (Direktīva 67/548/EEK)

  (6) 23. panta 2. punktā pievienots šāds g) apakšpunkts:

   

  "(g) ja pieejams, reģistrācijas numurs.”

  (6) 23. pantu groza šādi:

  (a) 2. punktu papildina ar šādu g) apakšpunktu:

  “(g) reģistrācijas numurs, ja tāds ir.”

  (b) papildina ar šādu 5. punktu:

  “5. Ja izstrādājumu sastāvā ir vielas, kas atļautas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.°.../... [REACH]* 57. pantu, uz etiķetes jābūt brīdinājuma simbolam. Šo simbolu nosaka Komisija ar ...** saskaņā ar 29. pantā noteikto kārtību, un to iekļauj II pielikuma sarakstā.

  * OV L …

  ** Divus gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.”

  Pamatojums

  Introduces the requirement to affix an appropriate label on articles that contain dangerous chemical substances to make these safer for use by consumers.

  Grozījums Nr.3

  3. PANTS

  Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

  Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no ...*.

  ______

  * 18 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

  Pamatojums

  This is necessary to avoid a gap for new substances as the current regime will have to be applied until the obligation to register under REACH has to be applied.

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

  PASKAIDROJUMS

  The Commission proposal aims to amend Directive 67/548/EEC relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances in order to adapt it to the new provisions concerning chemicals that will be adopted under the REACH Regulation, which is the subject of a separate Commission proposal (COM(2003) 644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)), submitted in parallel to this one.

  In particular, the REACH Regulation will introduce for new chemicals the same registration obligations to which existing chemicals are subject. It is therefore necessary to repeal the corresponding rules laid down in Directive 67/548/EEC as well as the provisions on the obligations relating to information and the test methods to be used, which will be governed by the provisions of the REACH Regulation. Rules on the classification, packaging and labelling of dangerous substances are not, on the other hand, currently included in the REACH system and the relevant parts of Directive 67/548/EEC will therefore continue to be applicable.

  Your rapporteur has confined himself to making few amendments to the proposal relating to Directive 67/548/EEC. These relate, in particular, to the introduction of a specific symbol on labels for articles containing chemical substances authorised under the REACH Regulation.

  JuridiskāS komitejaS ATZINUMS (15.9.2005)

  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai to pielāgotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, atļaušanu un ierobežošanu
  (COM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

  Referents: Kurt Lechner

  ĪSS PAMATOJUMS

  Komisijas priekšlikuma mērķis ir pielāgot Padomes Direktīvu 67/548/EEK par bīstamu vielu klasifikāciju, iepakojumu un marķējumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) par ķīmikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, atļaušanu un ierobežošanu (REACH).

  Komiteja atzinīgi vērtē šo pielāgošanu, kas ir vajadzīga, lai saistībā ar REACH nodrošinātu Kopienas tirgū jau esošo vielu vienotas reģistrēšanas procedūras.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Priekšlikums Eiropas Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai to pielāgotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, atļaušanu un ierobežošanu

  Atsauces

  COM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD)

  Atbildīgā komiteja

  ENVI

  Komiteja, kurai lūgts sniegt atzinumu  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  JURI
  16.9.2004

  Ciešāka sadarbība

  Nav

  Referents             Iecelšanas datums

  Kurt Lechner
  7.10.2004

  Izskatīšana komitejā

  30.11.2004

  23.5.2005

   

   

   

  Grozījumu pieņemšanas datums

  15.9.2005

  Galīgā balsojuma rezultāti

  par:

  pret:

  atturas:

  14

  8

  0

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

  Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

   

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai to piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu

  Atsauces

  COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD)

  Juridiskais pamats

  EK līguma 251. panta 2. punkts un 95. pants

  Atsauce uz Reglamentu

  51. pants

  Datums, kad to iesniedza EP

  31.10.2003

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
    Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ENVI
  16.9.2004

  Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu
    Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  IMCO
  16.9.2004

  ITRE
  16.9.2004

  PETI
  9.6.2005

  FEMM
  16.9.2004

  JURI
  16.9.2004

  EMPL
  16.9.2004

  ECON
  16.9.2004

  BUDG
  16.9.2004

  INTA
  16.9.2004

   

  Atzinumu nav sniegusi
    Lēmuma datums

  IMCO
  28.7.2004

  ITRE
  20.4.2005

  PETI
  13.9.2005

  FEMM
  26.4.2005

   

  EMPL
  28.7.2004

  ECON
  8.7.2004

  BUDG
  31.1.2005

  INTA
  26.9.2004

   

  Ciešāka sadarbība
    Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  IMCO
  16.9.2004

  ITRE
  16.9.2004

   

   

   

  Referents(-e/-i/-es)
    Iecelšanas datums

  Guido Sacconi
  27.7.2004

   

  Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

   

   

  Vienkāršota procedūra
    Lēmuma datums

   

  Juridiskā pamata apstrīdēšana
    Datums, kad JURI komiteja sniedza atzinumu

   

   

   

  Finansējuma grozījumi
    Datums, kad BUDG komiteja sniedza atzinumu

   

   

   

  Apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju
    Datums, kad plenārsēdē pieņēma lēmumu

   

  Apspriešanās ar Reģionu komiteju
    Datums, kad plenārsēdē pieņēma lēmumu

   

  Izskatīšana komitejā

   

  30.11.2004

  19.1.2005

  3.2.2005

  14.3.2005

  20.6.2005

  14.9.2005

  Pieņemšanas datums

  4.10.2005

  Galīgā balsojuma rezultāti

  par:

  pret:

  atturas:

  62

  0

  0

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

  María del Pilar Ayuso González, Giovanni Berlinguer, David Casa, Umberto Guidoni, Jutta D. Haug, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Andres Tarand

  Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

  Anders Samuelsen

  Iesniegšanas datums - A[6]

  7.10.2005

  A6-0285/2005

  Piezīmes