Procedūra : 2003/0257(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0285/2005

Iesniegtie teksti :

A6-0285/2005

Debates :

PV 15/11/2005 - 14

Balsojumi :

PV 17/11/2005 - 4.2

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2005)0435

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 180kWORD 152k
7.10.2005
PE 353.579v02-00 A6-0285/2005

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai to piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu

(COM(2003)0644 – C5‑0531 – 2993.0257(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: Guido Sacconi

Atzinumu sagatavoja (*):

Lena Ek, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Hartmut Nassauer, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

(*) Komiteju ciešāka sadarbība — Reglamenta 47. pants

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 JuridiskāS komitejaS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai to piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu

(COM(2003) – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2003)0644)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6‑0531/2003),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A6‑0285/2005),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts  Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

1. PANTA 1. DAĻA

1. panta 1. punkts (Direktīva 67/548/EEK)

(1) 1. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts ir svītrots,

(1) 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1. Šās direktīvas mērķis ir tuvināt dalībvalstu likumus, noteikumus un administratīvos aktus attiecībā uz cilvēkam un videi bīstamu vielu un šādas vielas saturošu izstrādājumu, klasifikāciju, iesaiņojumu un marķējumu, ja šīs vielas vai izstrādājumus laiž dalībvalstu tirgū.”

Pamatojums

Extends the scope of the directive to include articles that contain dangerous substances.

Grozījums Nr. 2

1. PANTA 6. PUNKTS

23. pants (Direktīva 67/548/EEK)

(6) 23. panta 2. punktā pievienots šāds g) apakšpunkts:

 

"(g) ja pieejams, reģistrācijas numurs.”

(6) 23. pantu groza šādi:

(a) 2. punktu papildina ar šādu g) apakšpunktu:

“(g) reģistrācijas numurs, ja tāds ir.”

(b) papildina ar šādu 5. punktu:

“5. Ja izstrādājumu sastāvā ir vielas, kas atļautas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.°.../... [REACH]* 57. pantu, uz etiķetes jābūt brīdinājuma simbolam. Šo simbolu nosaka Komisija ar ...** saskaņā ar 29. pantā noteikto kārtību, un to iekļauj II pielikuma sarakstā.

* OV L …

** Divus gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.”

Pamatojums

Introduces the requirement to affix an appropriate label on articles that contain dangerous chemical substances to make these safer for use by consumers.

Grozījums Nr.3

3. PANTS

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no ...*.

______

* 18 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

This is necessary to avoid a gap for new substances as the current regime will have to be applied until the obligation to register under REACH has to be applied.

(1)

OV vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

The Commission proposal aims to amend Directive 67/548/EEC relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances in order to adapt it to the new provisions concerning chemicals that will be adopted under the REACH Regulation, which is the subject of a separate Commission proposal (COM(2003) 644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)), submitted in parallel to this one.

In particular, the REACH Regulation will introduce for new chemicals the same registration obligations to which existing chemicals are subject. It is therefore necessary to repeal the corresponding rules laid down in Directive 67/548/EEC as well as the provisions on the obligations relating to information and the test methods to be used, which will be governed by the provisions of the REACH Regulation. Rules on the classification, packaging and labelling of dangerous substances are not, on the other hand, currently included in the REACH system and the relevant parts of Directive 67/548/EEC will therefore continue to be applicable.

Your rapporteur has confined himself to making few amendments to the proposal relating to Directive 67/548/EEC. These relate, in particular, to the introduction of a specific symbol on labels for articles containing chemical substances authorised under the REACH Regulation.


JuridiskāS komitejaS ATZINUMS (15.9.2005)

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai to pielāgotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, atļaušanu un ierobežošanu

(COM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

Referents: Kurt Lechner

ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikuma mērķis ir pielāgot Padomes Direktīvu 67/548/EEK par bīstamu vielu klasifikāciju, iepakojumu un marķējumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) par ķīmikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, atļaušanu un ierobežošanu (REACH).

Komiteja atzinīgi vērtē šo pielāgošanu, kas ir vajadzīga, lai saistībā ar REACH nodrošinātu Kopienas tirgū jau esošo vielu vienotas reģistrēšanas procedūras.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai to pielāgotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, atļaušanu un ierobežošanu

Atsauces

COM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD)

Atbildīgā komiteja

ENVI

Komiteja, kurai lūgts sniegt atzinumu  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI
16.9.2004

Ciešāka sadarbība

Nav

Referents             Iecelšanas datums

Kurt Lechner
7.10.2004

Izskatīšana komitejā

30.11.2004

23.5.2005

 

 

 

Grozījumu pieņemšanas datums

15.9.2005

Galīgā balsojuma rezultāti

par:

pret:

atturas:

14

8

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 


PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK, lai to piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) attiecībā uz ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu

Atsauces

COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD)

Juridiskais pamats

EK līguma 251. panta 2. punkts un 95. pants

Atsauce uz Reglamentu

51. pants

Datums, kad to iesniedza EP

31.10.2003

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI
16.9.2004

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO
16.9.2004

ITRE
16.9.2004

PETI
9.6.2005

FEMM
16.9.2004

JURI
16.9.2004

EMPL
16.9.2004

ECON
16.9.2004

BUDG
16.9.2004

INTA
16.9.2004

 

Atzinumu nav sniegusi
  Lēmuma datums

IMCO
28.7.2004

ITRE
20.4.2005

PETI
13.9.2005

FEMM
26.4.2005

 

EMPL
28.7.2004

ECON
8.7.2004

BUDG
31.1.2005

INTA
26.9.2004

 

Ciešāka sadarbība
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO
16.9.2004

ITRE
16.9.2004

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Guido Sacconi
27.7.2004

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

 

Vienkāršota procedūra
  Lēmuma datums

 

Juridiskā pamata apstrīdēšana
  Datums, kad JURI komiteja sniedza atzinumu

 

 

 

Finansējuma grozījumi
  Datums, kad BUDG komiteja sniedza atzinumu

 

 

 

Apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju
  Datums, kad plenārsēdē pieņēma lēmumu

 

Apspriešanās ar Reģionu komiteju
  Datums, kad plenārsēdē pieņēma lēmumu

 

Izskatīšana komitejā

 

30.11.2004

19.1.2005

3.2.2005

14.3.2005

20.6.2005

14.9.2005

Pieņemšanas datums

4.10.2005

Galīgā balsojuma rezultāti

par:

pret:

atturas:

62

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

María del Pilar Ayuso González, Giovanni Berlinguer, David Casa, Umberto Guidoni, Jutta D. Haug, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Andres Tarand

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Anders Samuelsen

Iesniegšanas datums - A[6]

7.10.2005

A6-0285/2005

Piezīmes

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika