Procedure : 2003/0257(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0285/2005

Ingediende teksten :

A6-0285/2005

Debatten :

PV 15/11/2005 - 14

Stemmingen :

PV 17/11/2005 - 4.2

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0435

VERSLAG     ***I
PDF 166kWORD 156k
7.10.2005
PE 353.579v02-00 A6-0285/2005

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

(COM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Guido Sacconi

Rapporteurs voor advies(*):
Lena Ek, Commissie industrie, onderzoek en energie
Hartmut Nassauer, Commissie interne markt en consumentenbescherming

(*) Nauwere samenwerking tussen commissies - Artikel 47 van het Reglement

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

(COM(2003) 0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0644)(1),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG‑Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5‑0531/2003),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie juridische zaken (A6‑0285/2005),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst  Amendementen van het Parlement

Amendement 1

ARTIKEL 1, PUNT 1
Artikel 1, lid 1 (richtlijn 67/548/EEG)

1) In artikel 1, lid 1, worden de punten a), b) en c) geschrapt.

1) Artikel 1, lid 1 wordt vervangen door de volgende tekst:

"1. Doel van deze richtlijn is het nader tot elkaar brengen van de wetten, voorschriften en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot de indeling, de verpakking en de etikettering van stoffen die gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu en van artikelen die deze stoffen bevatten, ingeval deze stoffen of artikelen in de lidstaten op de markt worden gebracht".

Motivering

Uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn tot artikelen die gevaarlijke stoffen bevatten.

Amendement 2

ARTIKEL 1, PUNT 6
Artikel 23 (richtlijn 67/548/EEG)

6) Aan artikel 23, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:

6) Artikel 23, lid 2, wordt als volgt gewijzigd:

a) Aan lid 2 wordt het volgende punt g) toegevoegd:

"g) het registratienummer, indien beschikbaar."

"g) het registratienummer, indien beschikbaar."

 

b) Het volgende lid 5 wordt toegevoegd:

 

"5. Het etiket van artikelen die stoffen bevatten die overeenkomstig artikel 57 van verordening (EG) nr. [REACH] van het Europees Parlement en de Raad* zijn toegestaan, bevat een waarschuwingssymbool. Dit symbool wordt uiterlijk op …** door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 29 en wordt opgenomen in de lijst in bijlage II."

 

* PB L ...

 

** Twee jaar na inwerkingtreding van onderhavige richtlijn.

Motivering

Om het gebruik door de consument van artikelen die gevaarlijke chemische stoffen bevatten veiliger te maken door een waarschuwing op het etiket van die artikelen verplicht te stellen.

Amendement 3

ARTIKEL 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. De bepalingen van deze richtlijn worden van toepassing met ingang van ...*.

_________

* 18 maanden na de dag van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Motivering

Noodzakelijke toevoeging om een vacuüm voor nieuwe stoffen te voorkomen. De huidige regeling moet blijven gelden totdat de registratieverplichting uit hoofde van REACH van kracht wordt.

TOELICHTING

Doel van het voorstel van de Commissie is Richtlijn 67/548/EEG betreffende de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen te wijzigen en aan te passen aan de nieuwe bepalingen inzake chemische stoffen die moeten worden aangenomen in het kader van de REACH-verordening. Deze verordening is het onderwerp van een afzonderlijk voorstel dat de Commissie tezamen met het onderhavige voorstel heeft ingediend (COM(2003)0644 - C5‑0530/2003 - 2003/0256(COD)).

De REACH-verordening zal meer in het bijzonder voor nieuwe chemische stoffen dezelfde registratieverplichtingen opleggen als voor de bestaande. Daartoe moeten echter eerst de desbetreffende voorschriften van Richtlijn 67/548/EEG alsook de bepalingen inzake de informatieplicht en de gebruikte beproevingsmethodes, die in de REACH-verordening zullen worden geregeld, worden afgeschaft. Aangezien de voorschriften betreffende de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen momenteel echter niet zijn opgenomen in het REACH-stelsel, blijven de desbetreffende regelingen van Richtlijn 67/548/EEG van toepassing.

De rapporteur heeft slechts enkele wijzigingen in het voorstel voor een Richtlijn 67/548/EEG aangebracht. Het betreft met name de opneming van een specifiek symbool op het etiket van artikelen die chemische stoffen bevatten die zijn toegestaan op grond van de REACH-verordening.

15.9.2005

ADVIES van de Commissie juridische zaken

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan de verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
(COM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

Rapporteur voor advies: Kurt Lechner

BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie heeft tot doel Richtlijn 67/548/EEG van de Raad inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen aan te passen aan de verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

De commissie juicht deze aanpassingen toe, die nodig zijn om te zorgen voor een uniforme registratie van reeds op de communautaire markt toegelaten stoffen in het kader van REACH.

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan de verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

Document- en procedurenummers

(COM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD)

Commissie ten principale

ENVI

Medeadviserende commissie(s)
  Datum bekendmaking

JURI
16.9.2004

Nauwere samenwerking

nee

Rapporteur voor advies
  Datum benoeming

Kurt Lechner

7.10.2004

Behandeling in de commissie

30.11.2004

23.5.2005

 

 

 

Datum goedkeuring amendementen

15.9.2005

Uitslag eindstemming

voor:

tegen:

onthoudingen:

14

8

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 178, lid 2)

 

PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan de verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

Document- en procedurenummers

COM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD)

Rechtsgrondslag

art. 251, lid 2 en art. 95 EG

Reglementsartikel(en)

art. 51

Datum indiening bij EP

31.10.2003

Commissie ten principale
  Datum bekendmaking

ENVI
16.9.2004

Medeadviserende commissie(s)
  Datum bekendmaking

IMCO
16.9.2004

ITRE
16.9.2004

PETI
9.6.2005

FEMM
16.9.2004

JURI
16.9.2004

 

EMPL
16.9.2004

ECON
16.9.2004

BUDG
16.9.2004

INTA
16.9.2004

 

Geen advies
  Datum besluit

IMCO
28.7.2004

ITRE
20.4.2005

PETI
13.9.2005

FEMM
26.4.2005

 

 

EMPL
28.7.2004

ECON
8.7.2004

BUDG
31.1.2005

INTA
26.9.2004

 

Nauwere samenwerking
Datum bekendmaking

IMCO
16.9.2004

ITRE
16.9.2004

 

 

 

Rapporteur(s)
  Datum benoeming

Guido Saconi
27.7.2004

 

Vervangen rapporteur(s)

 

Vereenvoudigde procedure
  Datum besluit

Betwisting rechtsgrondslag
  Datum JURI-advies

 

 

 

Wijziging financiële voorzieningen
  Datum BUDG-advies

 

 

Raadpleging Europees Economisch en Sociaal Comité
  Datum EP-besluit

 

Raadpleging Comité van de regio's
  Datum EP-besluit

 

Behandeling in de commissie

30.11.2004

19.1.2005

3.2.2005

14.3.2005

20.6.2005

 

14.9.2005

Datum goedkeuring

4.10.2005

Uitslag eindstemming

voor:

tegen:

onthoudingen:

62
0
0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

María del Pilar Ayuso González, Giovanni Berlinguer, David Casa, Umberto Guidoni, Jutta D. Haug, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Andres Tarand

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 178, lid  2)

Anders Samuelsen

Datum indiening– A6

7.10.2005

A6-0285/2005

Opmerkingen

...

(1)

Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid