SPRAWOZDANIE w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w celu jej dostosowania do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

  7.10.2005 - (COM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD)) - ***I

  Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  Sprawozdawca: Guido Sacconi
  Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (*):
  Lena Ek, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Hartmut Nassauer, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  (*) Wzmocniona współpraca pomiędzy komisjami - art. 47 Regulaminu


  Procedura : 2003/0257(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A6-0285/2005
  Teksty złożone :
  A6-0285/2005
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w celu jej dostosowania do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

  (COM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

  (Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0644)[1],

  –   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony przez Komisję (C6‑0531/2003),

  –   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Prawnej (A6‑0285/2005),

  1.  zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

  3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

  Poprawka 1

  ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

  Artykuł 1 ustęp 1 (dyrektywa 67/548/EWG)

  (1) W Artykule 1 ustęp 1 skreśla się litery a), b) oraz c);

  (1) W Artykule 1 ustęp 1 przyjmuje następujące brzmienie:

  "1. Celem niniejszej dyrektywy jest zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich w zakresie klasyfikowania, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych dla człowieka i dla środowiska naturalnego oraz produktów zawierających tego typu substancje w przypadkach, gdy substancje te lub produkty są wprowadzane na rynek w Państwach Członkowskich."

  Uzasadnienie

  Rozszerza się zakres stosowania dyrektywy na produkty zawierające substancje niebezpieczne.

  Poprawka 2

  ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

  Artykuł 23 (dyrektywa 67/548/EWG)

  (6) W artykule 23 ustęp 2 dodaje się literę (g):

   

   

  "(g) numer rejestracji, jeśli jest dostępny."

  (6) Do artykułu 23 wprowadza się następujące zmiany:

  (a) w ustępie 2 dodaje się literę (g):

  "(g) numer rejestracji, jeśli jest dostępny."

  (b) dodaje się ustęp 5:

  “5. W przypadku produktów zawierających substancje dopuszczalne na mocy art. 57 rozporządzenia (WE) nr Parlamentu Europejskiego i Rady [REACH]*, na etykiecie widnieje symbol ostrzegawczy. Symbol ten określony jest przez Komisję do dn. ...** zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 29, i umieszczony na liście w Załączniku II."

  * Dz. U. L ...

  ** Dwa lata od momentu wejściu w życie niniejszej dyrektywy zmieniającej.

  Uzasadnienie

  Aby zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów używających produkty zawierające niebezpieczne substancje chemiczne, wprowadza się obowiązek umieszczania stosownego ostrzeżenia na etykietach.

  Poprawka 3

  ARTYKUŁ 3

  Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przepisy dyrektywy stosowane są ...*.

  ______

  * po 18 miesiącach od momentu jej wejścia w życie.

  Uzasadnienie

  This is necessary to avoid a gap for new substances as the current regime will have to be applied until the obligation to register under REACH has to be applied.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

  UZASADNIENIE (w języku angielskim)

  The Commission proposal aims to amend Directive 67/548/EEC relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances in order to adapt it to the new provisions concerning chemicals that will be adopted under the REACH Regulation, which is the subject of a separate Commission proposal (COM(2003) 644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)), submitted in parallel to this one.

  In particular, the REACH Regulation will introduce for new chemicals the same registration obligations to which existing chemicals are subject. It is therefore necessary to repeal the corresponding rules laid down in Directive 67/548/EEC as well as the provisions on the obligations relating to information and the test methods to be used, which will be governed by the provisions of the REACH Regulation. Rules on the classification, packaging and labelling of dangerous substances are not, on the other hand, currently included in the REACH system and the relevant parts of Directive 67/548/EEC will therefore continue to be applicable.

  Your rapporteur has confined himself to making two amendments to the proposal relating to Directive 67/548/EEC. These relate, in particular, to the introduction of a specific symbol on labels for articles containing chemical substances authorised under the REACH Regulation.

  KOMISJI PRAWNEJ (15.9.2005)

  dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

  w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w celu jej dostosowania do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
  (COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kurt Lechner

  KRÓTKIE UZASADNIENIE

  Celem projektu Komisji jest dostosowanie dyrektywy Rady 67/548/EWG w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania substancji chemicznych (REACH).

  Komisja Prawna z zadowoleniem przyjmuje dostosowanie prawa konieczne do zapewnienia w związku z REACH jednolitego systemu rejestracji substancji, które już znajdują się na rynku wewnątrzwspólnotowym.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w celu jej dostosowania do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

  Odsyłacze

  COM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

  ENVI

  Komisja wyznaczona do wydania opinii
    Data ogłoszenia na posiedzeniu

  JURI
  16.9.2004

  Ściślejsza współpraca

  Nie

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej
    Data powołania

  Kurt Lechner
  7.10.2004

  Rozpatrzenie w komisji

  30.11.2004

  23.5.2005

   

   

   

  Data zatwierdzenia poprawek

  15.9.2005

  Wynik głosowania końcowego

  za:

  przeciw:

  wstrzymujących się:

  14

  8

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

  Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

   

  PROCEDURA

  Tytuł

  Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w celu jej dostosowania do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

  Odsyłacze

  COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD)

  Podstawa prawna

  art. 251 ust. 2 i art. 95 WE

  Podstawa regulaminowa

  art. 51

  Data przedstawienia w PE

  31.10.2003

  Komisja przedmiotowo właściwa
    Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ENVI
  16.9.2004

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
    Data ogłoszenia na posiedzeniu

  IMCO
  16.9.2004

  ITRE
  16.9.2004

  PETI
  9.6.2005

  FEMM
  16.9.2004

  JURI
  16.9.2004

  EMPL
  16.9.2004

  ECON
  16.9.2004

  BUDG
  16.9.2004

  INTA
  16.9.2004

   

  Opinia niewydana
    Data wydania decyzji

   

  IMCO
  28.7.2004

  ITRE
  20.4.2005

  PETI
  13.9.2005

  FEMM
  26.4.2005

   

  EMPL
  28.7.2004

  ECON
  8.7.2004

  BUDG
  31.1.2005

  INTA
  26.9.2004

   

  Ściślejsza współpraca
    Data ogłoszenia na posiedzeniu

  IMCO
  16.9.2004

  ITRE
  16.9.2004

   

   

   

  Sprawozdawca(y)
    Data powołania

  Guido Sacconi
  27.7.2004

   

  Sprawozdawca(y) zastąpiony/zastąpieni

   

   

  Procedura uproszczona
    Data wydania decyzji

   

  Zastrzeżenia do podstawy prawnej
    Data wydania opinii JURI

   

   

   

  Zmiana wysokości środków finansowych
    Data wydania opinii BUDG

   

   

   

  Konsultacja z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym
    Data wydania decyzji na posiedzeniu

   

  Konsultacja z Komitetem Regionów
    Data wydania decyzji na posiedzeniu

   

  Rozpatrzenie w komisji

   

  30.11.2004

  19.1.2005

  3.2.2005

  14.3.2005

  20.6.2005

  14.9.2005

  Data zatwierdzenia

  4.10.2005

  Wynik głosowania końcowego

  za:

  przeciw:

  wstrzymujących się:

  62

  0

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  María del Pilar Ayuso González, Giovanni Berlinguer, David Casa, Umberto Guidoni, Jutta D. Haug, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Andres Tarand

  Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Anders Samuelsen

  Data złożenia - A6

  7.10.2005

  A6-0285/2005

  Uwagi