SPRAWOZDANIE w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w celu jej dostosowania do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

7.10.2005 - (COM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD)) - ***I

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawca: Guido Sacconi
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (*):
Lena Ek, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Hartmut Nassauer, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
(*) Wzmocniona współpraca pomiędzy komisjami - art. 47 Regulaminu


Procedura : 2003/0257(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0285/2005
Teksty złożone :
A6-0285/2005
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w celu jej dostosowania do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

(COM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0644)[1],

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony przez Komisję (C6‑0531/2003),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Prawnej (A6‑0285/2005),

1.  zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 1 ustęp 1 (dyrektywa 67/548/EWG)

(1) W Artykule 1 ustęp 1 skreśla się litery a), b) oraz c);

(1) W Artykule 1 ustęp 1 przyjmuje następujące brzmienie:

"1. Celem niniejszej dyrektywy jest zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich w zakresie klasyfikowania, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych dla człowieka i dla środowiska naturalnego oraz produktów zawierających tego typu substancje w przypadkach, gdy substancje te lub produkty są wprowadzane na rynek w Państwach Członkowskich."

Uzasadnienie

Rozszerza się zakres stosowania dyrektywy na produkty zawierające substancje niebezpieczne.

Poprawka 2

ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 23 (dyrektywa 67/548/EWG)

(6) W artykule 23 ustęp 2 dodaje się literę (g):

 

 

"(g) numer rejestracji, jeśli jest dostępny."

(6) Do artykułu 23 wprowadza się następujące zmiany:

(a) w ustępie 2 dodaje się literę (g):

"(g) numer rejestracji, jeśli jest dostępny."

(b) dodaje się ustęp 5:

“5. W przypadku produktów zawierających substancje dopuszczalne na mocy art. 57 rozporządzenia (WE) nr Parlamentu Europejskiego i Rady [REACH]*, na etykiecie widnieje symbol ostrzegawczy. Symbol ten określony jest przez Komisję do dn. ...** zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 29, i umieszczony na liście w Załączniku II."

* Dz. U. L ...

** Dwa lata od momentu wejściu w życie niniejszej dyrektywy zmieniającej.

Uzasadnienie

Aby zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów używających produkty zawierające niebezpieczne substancje chemiczne, wprowadza się obowiązek umieszczania stosownego ostrzeżenia na etykietach.

Poprawka 3

ARTYKUŁ 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przepisy dyrektywy stosowane są ...*.

______

* po 18 miesiącach od momentu jej wejścia w życie.

Uzasadnienie

This is necessary to avoid a gap for new substances as the current regime will have to be applied until the obligation to register under REACH has to be applied.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE (w języku angielskim)

The Commission proposal aims to amend Directive 67/548/EEC relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances in order to adapt it to the new provisions concerning chemicals that will be adopted under the REACH Regulation, which is the subject of a separate Commission proposal (COM(2003) 644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)), submitted in parallel to this one.

In particular, the REACH Regulation will introduce for new chemicals the same registration obligations to which existing chemicals are subject. It is therefore necessary to repeal the corresponding rules laid down in Directive 67/548/EEC as well as the provisions on the obligations relating to information and the test methods to be used, which will be governed by the provisions of the REACH Regulation. Rules on the classification, packaging and labelling of dangerous substances are not, on the other hand, currently included in the REACH system and the relevant parts of Directive 67/548/EEC will therefore continue to be applicable.

Your rapporteur has confined himself to making two amendments to the proposal relating to Directive 67/548/EEC. These relate, in particular, to the introduction of a specific symbol on labels for articles containing chemical substances authorised under the REACH Regulation.

KOMISJI PRAWNEJ (15.9.2005)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w celu jej dostosowania do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kurt Lechner

KRÓTKIE UZASADNIENIE

Celem projektu Komisji jest dostosowanie dyrektywy Rady 67/548/EWG w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania substancji chemicznych (REACH).

Komisja Prawna z zadowoleniem przyjmuje dostosowanie prawa konieczne do zapewnienia w związku z REACH jednolitego systemu rejestracji substancji, które już znajdują się na rynku wewnątrzwspólnotowym.

PROCEDURA

Tytuł

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w celu jej dostosowania do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Odsyłacze

COM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ENVI

Komisja wyznaczona do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI
16.9.2004

Ściślejsza współpraca

Nie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Kurt Lechner
7.10.2004

Rozpatrzenie w komisji

30.11.2004

23.5.2005

 

 

 

Data zatwierdzenia poprawek

15.9.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

14

8

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

 

PROCEDURA

Tytuł

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w celu jej dostosowania do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Odsyłacze

COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD)

Podstawa prawna

art. 251 ust. 2 i art. 95 WE

Podstawa regulaminowa

art. 51

Data przedstawienia w PE

31.10.2003

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI
16.9.2004

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO
16.9.2004

ITRE
16.9.2004

PETI
9.6.2005

FEMM
16.9.2004

JURI
16.9.2004

EMPL
16.9.2004

ECON
16.9.2004

BUDG
16.9.2004

INTA
16.9.2004

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

 

IMCO
28.7.2004

ITRE
20.4.2005

PETI
13.9.2005

FEMM
26.4.2005

 

EMPL
28.7.2004

ECON
8.7.2004

BUDG
31.1.2005

INTA
26.9.2004

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO
16.9.2004

ITRE
16.9.2004

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Guido Sacconi
27.7.2004

 

Sprawozdawca(y) zastąpiony/zastąpieni

 

 

Procedura uproszczona
  Data wydania decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

 

 

 

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

 

 

 

Konsultacja z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym
  Data wydania decyzji na posiedzeniu

 

Konsultacja z Komitetem Regionów
  Data wydania decyzji na posiedzeniu

 

Rozpatrzenie w komisji

 

30.11.2004

19.1.2005

3.2.2005

14.3.2005

20.6.2005

14.9.2005

Data zatwierdzenia

4.10.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

62

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

María del Pilar Ayuso González, Giovanni Berlinguer, David Casa, Umberto Guidoni, Jutta D. Haug, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Andres Tarand

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Anders Samuelsen

Data złożenia - A6

7.10.2005

A6-0285/2005

Uwagi