POROČILO o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS z namenom prilagoditve Uredbi (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij

7.10.2005 - (KOM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Guido Sacconi
Pripravljavca osnutka poročila (*):
Lena Ek, Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Hartmut Nassauer, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
(*) Okrepljeno sodelovanje med odbori - člen 47 Poslovnika


Postopek : 2003/0257(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0285/2005
Predložena besedila :
A6-0285/2005
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS z namenom prilagoditve Uredbi (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij

(KOM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2003)0644)[1],

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6‑0531/2003),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja Odbora za pravne zadeve (A6‑0285/2005),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 1, odstavek 1 (Direktiva 67/548/EGS)

(1) V odstavku 1 člena 1 se črtajo točke (a), (b) in (c);

(1) V členu 1 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

„Namen te direktive je približati zakone in druge predpise držav članic o razvrščanju, pakiranju in označevanju človeku in okolju nevarnih snovi in izdelkov, ki vsebujejo takšne snovi, če so te snovi ali izdelki dani v promet v državah članicah.“

 

 

Obrazložitev

Predlog spremembe razširi področje uporabe direktive na izdelke, ki vsebujejo nevarne snovi.

Predlog spremembe 2

ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 23 (Direktiva 67/548/EGS)

(b) V odstavku 2 člena 23 se doda naslednja točka (g):

 

 

"(g) registracijska številka, če je na voljo."

(6) Člen 23 se spremeni na naslednji način:

(a) odstavku 2 se doda naslednja točka (g):

"(g) registracijska številka, če je na voljo."

(b) doda se naslednji odstavek (5):

„5. V primeru izdelkov, ki vsebujejo snovi, odobrene v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. [REACH] Evropskega parlamenta in Sveta*, mora oznaka na izdelku vključevati opozorilni znak. Ta znak določi Komisija z ...** v skladu s postopkom iz člena 29, vključi pa se tudi na seznam v Prilogi II.“

* UL L ...

** Dve leti po začetku veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Predlog spremembe predstavlja zahtevo po ustreznem označevanju izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, da bo s tem njihova uporaba za potrošnike varnejša.

Amendment 3

ARTICLE 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Njene določbe se začnejo uporabljati ...*

*18 mesecev od datuma začetka veljavnosti direktive.

Obrazložitev

Gre za nujno dopolnitev za primer novih snovi, saj se bo sedanji režim uporabljal do obvezne registracije, ki jo bo vzpostavil REACH.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga Komisije je spremeniti Direktivo 67/548/EGS o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi ter jo prilagoditi novim določbam o kemikalijah, ki bodo sprejete v okviru Uredbe REACH. Predlog zanjo je Komisija predložila ločeno (KOM(2003) 644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)), vzporedno s predlogom te direktive.

Uredba REACH za nove kemikalije določa enake obveznosti glede registracije, kot veljajo za že obstoječe. Zato je treba ukiniti podobne določbe iz Direktive 67/548/EGS pa tudi določbe o obveznosti obveščanja in uporabi testnih metod, ki jih bodo v prihodnosti urejale določbe Uredbe REACH. Ker predpisi o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi trenutno niso vključeni v sistem REACH, se bodo zadevni deli Direktive 67/548/EGS še naprej uporabljali.

Poročevalec je sklenil podati dva predloga sprememb k predlogu o spremembi Direktive 67/548/EGS. Oba se nanašata na uvedbo posebnega znaka na oznakah izdelkov za tiste izdelke, ki vsebujejo kemične snovi, odobrene v skladu z Uredbo REACH.

MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE (15.9.2005)

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS z namenom prilagoditve Uredbi (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, odobritvi in omejitvi kemičnih snovi
(KOM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

Pripravljavec mnenja: Kurt Lechner

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija želi s tem predlogom prilagoditi Direktivo Sveta 67/548/EGS o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, odobritvi in omejitvi kemičnih snovi (REACH).

Odbor pozdravlja prilagoditve, potrebne za zagotovitev enotne obravnave registracije snovi, ki so že na trgu Skupnosti, v okviru zakonodaje REACH.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS z namenom prilagoditve Uredbi (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij

Referenčni dokumenti

KOM(2003)0644 – C6‑0531/2003 – 2003/0257(COD)

Pristojni odbor

ENVI

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

JURI
16.9.2004

Okrepljeno sodelovanje

Ne

Pripravljavec(-ka) mnenja
  Datum imenovanja

Kurt Lechner
7.10.2004

Obravnava v odboru

30.11.2004

23.5.2005

 

 

 

Datum sprejetja sprememb

15.9.2005

Izid končnega glasovanja

za:

proti:

vzdržani:

14

8

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

POSTOPEK

Naslov

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS z namenom prilagoditve Uredbi (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij

Referenčni dokumenti

KOM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD)

Pravna podlaga

Člen 251(2) in člen 95 ES

Podlaga v Poslovniku

Člen 51

Datum posvetovanja z EP

31.10.2003

Pristojni odbor

               Datum razglasitve na zasedanju

ENVI
16.9.2004

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

IMCO
16.9.2004

ITRE
16.9.2004

PETI
9.6.2005

FEMM
16.9.2004

JURI
16.9.2004

EMPL
16.9.2004

ECON
16.9.2004

BUDG
16.9.2004

INTA
16.9.2004

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

IMCO
28.7.2004

ITRE
20.4.2005

PETI
13.9.2005

FEMM
26.4.2005

 

EMPL
28.7.2004

ECON
8.7.2004

BUDG
31.1.2005

INTA
26.9.2004

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

IMCO
16.9.2004

ITRE
16.9.2004

 

 

 

Predlog(-i) resolucije, vključen(-i) v poročilo

Guido Sacconi
27.7.2004

 

Poročevalec(-ka)
  Datum imenovanja

 

 

Poenostavljeni postopek
  Datum sklepa

 

Oporekanje pravni podlagi
  Datum mnenja JURI

 

 

 

Popravek finančne ocene sredstev
  Datum mnenja BUDG

 

 

 

Posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom
  Datum sklepa na zasedanju

 

Posvetovanje z Odborom regij
  Datum sklepa na zasedanju

 

Obravnava v odboru

Datum sprejetja

30.11.2004

19.1.2005

3.2.2005

14.3.2005

20.6.2005

14.9.2005

Izid končnega glasovanja

4.10.2005

Obravnava v odboru

za:

proti:

vzdržani:

62

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

María del Pilar Ayuso González, Giovanni Berlinguer, David Casa, Umberto Guidoni, Jutta D. Haug, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Andres Tarand

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anders Samuelsen

Datum predložitve - A6

7.10.2005

A6-0285/2005

Pripombe