Betänkande - A6-0285/2005Betänkande
A6-0285/2005

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

  7.10.2005 - (KOM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD)) - ***I

  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  Föredragande: Guido Sacconi
  Rådgivande utskotts föredragande (*):
  Lena Ek, utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  Hartmut Nassauer, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  (*) Förstärkt samarbete mellan utskott – artikel 47 i arbetsordningen


  Förfarande : 2003/0257(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0285/2005
  Ingivna texter :
  A6-0285/2005
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

  (KOM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

  (Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003)0644)[1],

  –   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5‑0531/2003),

  –   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0285/2005).

  1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  Kommissionens förslagParlamentets ändringar

  Ändringsförslag 1

  ARTIKEL 1, LED 1
  Artikel 1, punkt 1 (direktiv 67/548/EEG)

  (1) I artikel 1.1 skall leden a, b och c utgå.

  (1) Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

   

  ”1. Syftet med detta direktiv är att närma lagar och andra författningar inom medlemsstaterna till varandra i fråga om klassificering, förpackning och märkning av ämnen som utgör en fara för människor eller miljö och av varor som innehåller dessa ämnen, då dessa ämnen eller varor släpps ut på marknaden i medlemsstaterna.”

  Motivering

  Härigenom utvidgas direktivets räckvidd till att omfatta varor som innehåller farliga ämnen.

  Ändringsförslag 2

  ARTIKEL 1, LED 6
  Artikel 23 (direktiv 67/548/EEG)

  (6) I artikel 23 skall följande led g läggas till:

  (6) Artikel 23 skall ändras på följande sätt:

   

  a) I punkt 2 skall följande led g läggas till:

  ”g) Registreringsnummer, om sådant finns.”

  ”g) Registreringsnummer, om sådant finns.”

   

  b) Följande punkt 5 skall läggas till:

   

  ”5. När det gäller varor som innehåller ämnen som godkänts i enlighet med artikel 57 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr [REACH]* skall etiketten innehålla en varningssymbol. Kommissionen skall fastställa denna symbol senast ... ** i enlighet med förfarandet i artikel 29, och den skall föras in i förteckningen i bilaga II.

   

  * EUT L ...

   

  ** Två år efter det att detta ändringsdirektiv har trätt i kraft.”

  Motivering

  För att göra konsumenternas användning av varor som innehåller farliga kemikalier säkrare införs här skyldigheten att anbringa en lämplig varning på etiketten på dessa varor.

  Ändringsförslag 3

  ARTIKEL 3
  Artikel 23 (direktiv 67/548/EEG)

  Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

  Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Dess bestämmelser börjar tillämpas ...*

   

  * 18 månader efter det att direktivet har trätt i kraft.

  Motivering

  Detta är nödvändigt för att undvika ett rättsligt tomrum när det gäller nya ämnen, eftersom man måste tillämpa de nu gällande bestämmelserna tills registreringsskyldigheten enligt REACH börjar gälla.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

  MOTIVERING

  Målet med kommissionens förslag är att ändra direktiv 67/548/EEG om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och anpassa det till de nya bestämmelserna om kemikalier, som kommer att antas inom ramen för REACH-förordningen. Denna förordning behandlas i ett separat förslag som kommissionen lagt fram jämsides med detta förslag (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD)).

  Genom REACH-förordningen införs samma registreringsplikt för nya kemikalier som för existerande ämnen. Det är därför nödvändigt att upphäva motsvarande bestämmelser i direktiv 67/548/EEG och även de bestämmelser om informationskrav och föreskrivna testmetoder som kommer att regleras genom REACH-förordningen. Lagstiftningen om klassificering, märkning och förpackning av farliga ämnen ingår däremot för närvarande inte i REACH-systemet, och därför kommer dessa avsnitt i direktiv 67/548/EEG också fortsättningsvis att gälla.

  Föredraganden har begränsat sig till att göra ett fåtal ändringar i förslaget till ändring av direktiv 67/548/EEG. Det handlar i synnerhet om att införa en särskild symbol som skall finnas på etiketten på de varor som innehåller kemikalier som godkänts i enlighet med REACH-förordningen.

  YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (15.9.2005)

  till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
  (KOM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

  Föredragande: Kurt Lechner

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Målet med kommissionens förslag är att anpassa rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

  Utskottet välkomnar den här anpassningen som är nödvändig för att man skall kunna garantera en enhetlig behandling vid registrering av ämnen som redan finns på gemenskapsmarknaden i samband med REACH.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

  Referensnummer

  KOM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD)

  Ansvarigt utskott

  ENVI

  Rådgivande utskott
    Tillkännagivande i kammaren

  JURI
  16.9.2004

  Förstärkt samarbete

  nej

  Föredragande av yttrande Utnämning

  Kurt Lechner
  7.10.2004

  Behandling i utskott

  30.11.2004

  23.5.2005

   

   

   

  Antagande av ändringsförslag

  15.9.2005

  Slutomröstning: resultat

  för:

  emot:

  nedlagda röster:

  14

  8

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

   

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

  Referensnummer

  KOM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD)

  Rättslig grund

  Art. 251.2 och 95 i EG-fördraget

  Grund i arbetsordningen

  Art. 51

  Framläggande för parlamentet

  31.10.2003

  Ansvarigt utskott
    Tillkännagivande i kammaren

  ENVI
  16.9.2004

  Rådgivande utskott
    Tillkännagivande i kammaren

  IMCO
  16.9.2004

  ITRE
  16.9.2004

  PETI
  9.6.2005

  FEMM
  16.9.2004

  JURI
  16.9.2004

   

  EMPL
  16.9.2004

  ECON
  16.9.2004

  BUDG
  16.9.2004

  INTA
  16.9.2004

   

  Inget yttrande avges
    Beslut

  IMCO
  28.7.2004

  ITRE
  20.4.2005

  PETI
  13.9.2005

  FEMM
  26.4.2005

   

   

  EMPL
  28.7.2004

  ECON
  8.7.2004

  BUDG
  31.1.2005

  INTA
  26.9.2004

   

  Förstärkt samarbete
    Tillkännagivande i kammaren

  IMCO
  16.9.2004

  ITRE
  16.9.2004

   

   

   

  Föredragande
    Utnämning

  Guido Sacconi
  27.7.2004

   

   

   

   

  Tidigare föredragande

   

   

   

   

   

  Förenklat förfarande
    Beslut

   

   

  Bestridande av den rättsliga grunden
    JURI:s yttrande

   

   

  Ändrad anslagstilldelning
    BUDG:s yttrande

   

  Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
    Beslut i kammaren

   

   

   

  Samråd med Regionkommittén
    Beslut i kammaren

   

   

   

  Behandling i utskott

  30.11.2004

  19.1.2005

  3.2.2005

  14.3.2005

  20.6.2005

  Antagande

  14.9.2005

   

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  4.10.2005

   

   

   

   

   

  för:

  emot:

  nedlagda röster:

  62

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  María del Pilar Ayuso González, Giovanni Berlinguer, David Casa, Umberto Guidoni, Jutta D. Haug, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Andres Tarand

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

  Anders Samuelsen

  Ingivande – A6-nummer

  7.10.2005

  A6-0285/2005

  Anmärkningar