Betänkande - A6-0285/2005Betänkande
A6-0285/2005

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

7.10.2005 - (KOM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Guido Sacconi
Rådgivande utskotts föredragande (*):
Lena Ek, utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Hartmut Nassauer, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
(*) Förstärkt samarbete mellan utskott – artikel 47 i arbetsordningen


Förfarande : 2003/0257(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0285/2005
Ingivna texter :
A6-0285/2005
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

(KOM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003)0644)[1],

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5‑0531/2003),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0285/2005).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

ARTIKEL 1, LED 1
Artikel 1, punkt 1 (direktiv 67/548/EEG)

(1) I artikel 1.1 skall leden a, b och c utgå.

(1) Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

 

”1. Syftet med detta direktiv är att närma lagar och andra författningar inom medlemsstaterna till varandra i fråga om klassificering, förpackning och märkning av ämnen som utgör en fara för människor eller miljö och av varor som innehåller dessa ämnen, då dessa ämnen eller varor släpps ut på marknaden i medlemsstaterna.”

Motivering

Härigenom utvidgas direktivets räckvidd till att omfatta varor som innehåller farliga ämnen.

Ändringsförslag 2

ARTIKEL 1, LED 6
Artikel 23 (direktiv 67/548/EEG)

(6) I artikel 23 skall följande led g läggas till:

(6) Artikel 23 skall ändras på följande sätt:

 

a) I punkt 2 skall följande led g läggas till:

”g) Registreringsnummer, om sådant finns.”

”g) Registreringsnummer, om sådant finns.”

 

b) Följande punkt 5 skall läggas till:

 

”5. När det gäller varor som innehåller ämnen som godkänts i enlighet med artikel 57 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr [REACH]* skall etiketten innehålla en varningssymbol. Kommissionen skall fastställa denna symbol senast ... ** i enlighet med förfarandet i artikel 29, och den skall föras in i förteckningen i bilaga II.

 

* EUT L ...

 

** Två år efter det att detta ändringsdirektiv har trätt i kraft.”

Motivering

För att göra konsumenternas användning av varor som innehåller farliga kemikalier säkrare införs här skyldigheten att anbringa en lämplig varning på etiketten på dessa varor.

Ändringsförslag 3

ARTIKEL 3
Artikel 23 (direktiv 67/548/EEG)

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Dess bestämmelser börjar tillämpas ...*

 

* 18 månader efter det att direktivet har trätt i kraft.

Motivering

Detta är nödvändigt för att undvika ett rättsligt tomrum när det gäller nya ämnen, eftersom man måste tillämpa de nu gällande bestämmelserna tills registreringsskyldigheten enligt REACH börjar gälla.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Målet med kommissionens förslag är att ändra direktiv 67/548/EEG om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och anpassa det till de nya bestämmelserna om kemikalier, som kommer att antas inom ramen för REACH-förordningen. Denna förordning behandlas i ett separat förslag som kommissionen lagt fram jämsides med detta förslag (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD)).

Genom REACH-förordningen införs samma registreringsplikt för nya kemikalier som för existerande ämnen. Det är därför nödvändigt att upphäva motsvarande bestämmelser i direktiv 67/548/EEG och även de bestämmelser om informationskrav och föreskrivna testmetoder som kommer att regleras genom REACH-förordningen. Lagstiftningen om klassificering, märkning och förpackning av farliga ämnen ingår däremot för närvarande inte i REACH-systemet, och därför kommer dessa avsnitt i direktiv 67/548/EEG också fortsättningsvis att gälla.

Föredraganden har begränsat sig till att göra ett fåtal ändringar i förslaget till ändring av direktiv 67/548/EEG. Det handlar i synnerhet om att införa en särskild symbol som skall finnas på etiketten på de varor som innehåller kemikalier som godkänts i enlighet med REACH-förordningen.

YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (15.9.2005)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(KOM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD))

Föredragande: Kurt Lechner

KORTFATTAD MOTIVERING

Målet med kommissionens förslag är att anpassa rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Utskottet välkomnar den här anpassningen som är nödvändig för att man skall kunna garantera en enhetlig behandling vid registrering av ämnen som redan finns på gemenskapsmarknaden i samband med REACH.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Referensnummer

KOM(2003)0644 – C5‑0531/2003 – 2003/0257(COD)

Ansvarigt utskott

ENVI

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

JURI
16.9.2004

Förstärkt samarbete

nej

Föredragande av yttrande Utnämning

Kurt Lechner
7.10.2004

Behandling i utskott

30.11.2004

23.5.2005

 

 

 

Antagande av ändringsförslag

15.9.2005

Slutomröstning: resultat

för:

emot:

nedlagda röster:

14

8

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Referensnummer

KOM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD)

Rättslig grund

Art. 251.2 och 95 i EG-fördraget

Grund i arbetsordningen

Art. 51

Framläggande för parlamentet

31.10.2003

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

ENVI
16.9.2004

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

IMCO
16.9.2004

ITRE
16.9.2004

PETI
9.6.2005

FEMM
16.9.2004

JURI
16.9.2004

 

EMPL
16.9.2004

ECON
16.9.2004

BUDG
16.9.2004

INTA
16.9.2004

 

Inget yttrande avges
  Beslut

IMCO
28.7.2004

ITRE
20.4.2005

PETI
13.9.2005

FEMM
26.4.2005

 

 

EMPL
28.7.2004

ECON
8.7.2004

BUDG
31.1.2005

INTA
26.9.2004

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

IMCO
16.9.2004

ITRE
16.9.2004

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Guido Sacconi
27.7.2004

 

 

 

 

Tidigare föredragande

 

 

 

 

 

Förenklat förfarande
  Beslut

 

 

Bestridande av den rättsliga grunden
  JURI:s yttrande

 

 

Ändrad anslagstilldelning
  BUDG:s yttrande

 

Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  Beslut i kammaren

 

 

 

Samråd med Regionkommittén
  Beslut i kammaren

 

 

 

Behandling i utskott

30.11.2004

19.1.2005

3.2.2005

14.3.2005

20.6.2005

Antagande

14.9.2005

 

 

 

 

Slutomröstning: resultat

4.10.2005

 

 

 

 

 

för:

emot:

nedlagda röster:

62

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Slutomröstning: närvarande suppleanter

María del Pilar Ayuso González, Giovanni Berlinguer, David Casa, Umberto Guidoni, Jutta D. Haug, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Ria Oomen-Ruijten, Andres Tarand

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Anders Samuelsen

Ingivande – A6-nummer

7.10.2005

A6-0285/2005

Anmärkningar