INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF

12.10.2005 - (16182/4/2004 – C6‑0222/2005 – 2003/0189B(COD)) - ***II

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Avril Doyle


Procedure : 2003/0189B(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0294/2005
Indgivne tekster :
A6-0294/2005
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF

(16182/4/2004 – C6‑0222/2005 – 2003/0189B(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets fælles holdning (16182/4/2004 – C6‑0222/2005),

–       der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0492)[2],

–       der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 62,

–       der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6‑0294/2005),

1.      godkender den fælles holdning som ændret;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdningÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

ARTIKEL 5, STK. 5 A (nyt)

 

5a. Medlemsstater kan med øjeblikkelig virkning fremme installation af luftkonditioneringsanlæg, der anvender en gas, som er effektiv og har et lavt globalt opvarmningspotentiale, f.eks. CO2. Når medlemsstaterne træffer skatte- og afgiftsmæssige eller andre foranstaltninger for at fremme installation af anlæg med et lavere globalt opvarmningspotentiale, underretter de Kommissionen herom.

  • [1]  EUT C 103E af 29.4.2004, s. 600.
  • [2]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Begrundelse

Genfremsættelse af en ændring fra førstebehandlingen i ændret form.

Ændringsforslag 2

ARTIKEL 6 A (ny)

 

Artikel 6a

 

Mærkning

 

Uden at det berører bestemmelserne i Rådets direktiv 67/548/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF om mærkning af farlige stoffer og præparater, markedsføres motorkøretøjer, der er omfattet af dette direktivs artikel 2, og som er udstyret med et luftkonditioneringsanlæg konstrueret til at indeholde fluorholdige drivhusgasser, ikke, medmindre de fluorholdige drivhusgassers kemiske navn er angivet ved hjælp af et mærke, hvor den godkendte industrinomenklatur er anvendt. Et sådant mærke skal tydeligt angive, at luftkonditioneringsanlægget indeholder fluorholdige drivhusgasser, og disses globale opvarmningspotentiale skal anføres. Dette skal tydeligt og uudsletteligt angives på køretøjet og i reklamer og salgsmateriale. Et sådant mærke skal placeres uden på køretøjet på en sådan måde, at det er klart synligt og ikke skjult.

Begrundelse

Forbrugerne skal have tilstrækkelig information, så de kan vælge, hvilken type klimaanlæg de eventuelt ønsker at købe. Da mobile luftkonditioneringsanlæg ikke kan forsegles hermetisk, og da emissionerne således afhænger af belastningerne under kørslen og af køretøjets øgede vægt, kan et sådant valg gøre en forskel, når det gælder beskyttelsen af klimaet.

BEGRUNDELSE

1.      Reaktion på klimaændringer

Den overordnede målsætning med Kommissionens forslag er at yde et væsentligt bidrag til Det Europæiske Fællesskabs Kyoto-mål gennem indførelse af omkostningseffektive foranstaltninger til nedbringelse af emissioner af fluorholdige gasser. Disse foranstaltninger skal ses i sammenhæng med de mange andre bestræbelser, der gøres på at modvirke klimaændringer. Klimaændringer anses for at være en af de største miljømæssige og økonomiske udfordringer, som menneskeheden står over for. Sammen med forordningen om visse fluorholdige drivhusgasser udgør dette direktiv en EU-forskriftsramme, hvormed formålet er at forbedre indeslutningen og overvågningen af fluorholdige gasser og at indføre restriktioner for markedsføring og brug for visse anvendelsesformåls vedkommende.

2.      Den/de fælles holdning(er)

Kommissionens oprindelige forslag tog form af et forslag til forordning med ét enkelt retsgrundlag (artikel 95). Imidlertid fastlagde Rådet en fælles holdning, der tog form af to separate retsakter, et direktiv baseret på artikel 95 og en forordning baseret på et dobbelt retsgrundlag (artikel 175 og 95). Rationalet bag opdelingen af Kommissionens forslag i to separate tekster var at flytte alle kravene vedrørende emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer fra den foreslåede forordning til et nyt direktiv under rammedirektiv 70/156/EØF om godkendelse af motordrevne køretøjer.

Ved sin førstebehandling anmodede Europa-Parlamentet faktisk om, at kravene vedrørende luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer knyttedes til typegodkendelse. Rådet har således opfyldt Parlamentets ønske med sin forelæggelse af dette direktiv. Ligeledes er mange af de øvrige ændringsforslag, som Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen, blevet inkorporeret i den fælles holdning. Desuden erkender ordføreren, at automobilindustrien har global karakter, og at der for køretøjer, der eksporteres til lande uden for Europa, må stå et net af mekanikere til rådighed, som er trænet i vedligeholdelse af MAC-anlæg, der er produceret i EU.

3.      Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Rådets direktivforslag, som er et vigtigt skridt med henblik på at modvirke klimaændringer. Det er meget vigtigt, at Den Europæiske Union viser, at der i Europa træffes konkrete foranstaltninger til nedbringelse af drivhusgasemissioner. Det er imidlertid indlysende, at der må skabes balance mellem et fyldestgørende ambitionsniveau i miljømæssig henseende og behovet for at give det indre marked mulighed for at fungere uden alt for mange restriktioner eller administrative byrder. Desuden erkender ordføreren, at automobilindustrien har global karakter, og at der for køretøjer, der eksporteres til lande uden for Europa, må stå et net af mekanikere til rådighed, som er trænet i vedligeholdelse af MAC-anlæg, der er produceret i EU.

a)      Retsgrundlag

Netop som følge af de hensyn, der må tages til det indre marked, finder ordføreren, at artikel 95 er det rette retsgrundlag for direktivet. Dette skyldes, at typegodkendelsessystemet bygger på en fælles forskriftsramme, som er berettiget derved, at den skaber et velfungerende indre marked. Faktisk vil dette direktiv være det 58. datterdirektiv til direktiv 70/156/EØF. Man kan vanskeligt tro, at nogen ville ønske at skabe forskellige typegodkendelsesprocedurer for de forskellige medlemsstater.

b)     Direktivets indhold

Ordføreren er også tilfreds med direktivets samlede indhold. Som det ser ud i øjeblikket, vil der blive tale om en udfasning af HFC-134a (som har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 1300). Fra 2011 vil der gælde et forbud for så vidt angår alle nye køretøjsmodeller fra produktionslinjerne, og fra 2017 vil alle nye køretøjer skulle bruge alternativer. Selv om fristerne er lidt mindre ambitiøse end hvad Parlamentet udtrykte ønske om ved førstebehandlingen, er det ordførerens opfattelse, at det vil blive vanskeligt nok for industrien at overholde de foreslåede datoer, navnlig for små og mellemstore virksomheder.

Det er også ordførerens opfattelse, at der må skabes balance mellem på den ene side at være foreskrivende med hensyn til anvendelsen af bestemte teknologier på grundlag af det globale opvarmningspotentiale for de gasser, det i henhold til direktivet vil være tilladt at anvende, og på den anden at fremme udviklingen af alternative miljøteknologier. I øjeblikket gælder forbuddet i direktivet for gasser med et opvarmningspotentiale på over 150, hvilket betyder, at HFC-152a (som har et GWP på omkring 140) stadig kan anvendes. Dette vil muliggøre yderligere innovation og udvikling af alternative teknologier for så vidt angår luftkonditioneringsanlæg. Den foreslåede europæiske forskriftsramme er væsentlig mere ambitiøs end det er tilfældet i resten af verden, hvor automobilindustrien i stedet for at erstatte HFC-134a med en gas med et lavere GWP har valgt en strategi med at begrænse udslippet af HFC-134a gennem udvikling af "forbedrede" HFC-134a-baserede MAC-anlæg med bedre indeslutning.

PROCEDURE

Titel

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF

Referencer

16182/4/2004 – C6‑0222/2005 – 2003/0189B(COD)

Retsgrundlag

art. 251, stk. 2, og art. 95, EF

Hjemmel i forretningsordenen

art. 162

Dato for EP's førstebehandling - P[5]

31.3.2004

T5-0237/2004

Kommissionens forslag

KOM(2003)0492 - C6-0222/2005

Kommissionens ændrede forslag

KOM(2005)0296

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

4.7.2005

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

7.7.2005

Ordfører(e)
  Dato for valg

Avril Doyle

12.7.2005

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Behandling i udvalg

14.9.2005

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.10.2005

Resultat af den endelige afstemning

for:

imod:

hverken/eller:

43

0

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Françoise Grossetête, , Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Margrete Auken, María del Pilar Ayuso González, Milan Gaľa, Hélène Goudin, Ambroise Guellec, Rebecca Harms, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Pál Schmitt, Renate Sommer, Andres Tarand, Phillip Whitehead

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for indgivelse - A6

12.10.2005

A6-0294/2005

Bemærkninger